Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-08-Speech-3-548-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110608.24.3-548-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I strongly disagree with all of those who have said that it is not respecting sovereignty if we debate and criticise a Member State’s constitution here, or that it would, as somebody has said, be a dangerous precedent and acting outside of European competence. The constitutions of Member States have to be in accordance with European values, with our value community which we have defined. There are at least two things I would like to mention which are not in line with that. Others have mentioned others. The first is that discrimination on grounds of sexual orientation is not included and that has to be included in the future. Also, marriage and family values as defined there go beyond the reality of people living in Europe and in Hungary, and it is not the rule of diversity that we have. One other thing relates to the so-called Green Ombudsman for the rights of future generations on environment and sustainability. This post is now subordinated to the general Ombudsman, as other Ombudsmen have been, and so it is weakened. This is also an area where competences are taken out of the sphere of regulations that were there before, and it makes clear that the issue of sustainability, environmental protection and the rights of future generations – another part of European values – which needs to be important, is no longer as important as it was before. One last point: there was also an Ombudsman on data protection. That post has been abolished totally, so transparency of information about the State, for example on public procurement, is not there anymore. This is something that is heavily criticised by me and by my group."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, naprosto nesouhlasím s těmi, kteří řekli, že diskuse o ústavě jednoho členského státu a její kritika znamená nerespektování suverenity tohoto státu, či že by šlo, jak někdo řekl, o nebezpečný precedens a jednání mimo pravomoci EU. Ústavy členských států musí být v souladu s evropskými hodnotami, s naším společenstvím hodnot, které jsme stanovili. Chci zmínit nejméně dvě věci, které jsou s tímto v rozporu. Ostatní zmínili jiné. První věcí je, že diskriminace na základě sexuální orientace není do ústavy zahrnuta a v budoucnu zahrnuta být musí. Také hodnoty spojené s manželstvím a rodinou, tak jak jsou v ústavě definované, zacházejí mimo realitu lidí žijících v Evropě a v Maďarsku a není naplňováno pravidlo rozmanitosti. Druhá věc se týká takzvaného zeleného ombudsmana pro práva budoucích generací v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelnosti. Tato funkce bude nyní, tak jako funkce jiných ombudsmanů, spadat pod všeobecného ombudsmana, a je tak oslabena. I v této oblasti byly z okruhu dřívějších regulací vyňaty pravomoci a jasně z toho vyplývá, že otázka udržitelnosti, ochrany životního prostředí a práv budoucích generací jako další součást evropských hodnot, jíž je třeba přisuzovat váhu, ztrácí na významu. Konečně: existoval i ombudsman pro oblast ochrany údajů. Tato funkce byla úplně zrušena, čili již není ošetřena transparentnost informací týkajících se státu, například informací o veřejných zakázkách. Toto já a moje skupina ostře kritizujeme."@cs1
"Fru formand! Jeg er stærkt uenig med alle dem, der har sagt, at vi ikke respekterer suveræniteten, hvis vi drøfter og kritiserer en medlemsstats forfatning her, eller at det, som en sagde, ville sætte et farligt fortilfælde, og at det ligger uden for Europas kompetenceområde. Medlemsstaternes forfatninger skal være i overensstemmelse med de europæiske værdier, med vores værdisamfund, som vi har etableret. Der er mindst to ting, jeg gerne vil nævne, og som ikke er i overensstemmelse hermed. Der er allerede blevet nævnt flere andre ting. Den første er, at forskelsbehandling begrundet i seksuel orientering ikke er medtaget, og at det skal medtages i fremtiden. Også de ægteskabelige og familiære værdier, der defineres i forfatningen, rækker ud over den virkelighed, som folk lever i i Europa og Ungarn, og de afspejler ikke det princip om mangfoldighed, vi efterlever. En anden ting vedrører den såkaldt grønne ombudsmand for de fremtidige generationers rettigheder til miljø og bæredygtighed. Denne stilling er nu underlagt den overordnede ombudsmand, ligesom andre ombudsmænd er blevet det, og det svækker den. Dette er også et område, hvor kompetenceområderne er taget ud af den sfære af forskrifter, der fandtes tidligere, og det gør det klart, at spørgsmålet om bæredygtighed, miljøbeskyttelse og de fremtidige generationers rettigheder – en anden del af de europæiske værdier – som skal prioriteres, ikke længere prioriteres så højt, som det blev tidligere. Et sidste punkt. Der var også en ombudsmand for databeskyttelse. Den stilling er helt blevet nedlagt, så der er ikke længere nogen gennemsigtighed i oplysningerne om staten, f.eks. om offentlige indkøb. Det er noget, jeg og min gruppe kritiserer kraftigt."@da2
"Frau Präsidentin, ich möchte all denjenigen deutlich widersprechen, die gesagt haben, dass wir die Souveränität nicht achten, wenn wir hier über eine Verfassung eines Mitgliedstaates debattieren und diese kritisieren, oder dass dies, wie jemand sagte, als gefährlicher Präzedenzfall diene und ein Handeln außerhalb der Kompetenzen Europas darstelle. Die Verfassungen der Mitgliedstaaten müssen den europäischen Werten entsprechen, unserer Wertegemeinschaft, die wir definiert haben. Es gibt mindestens zwei Dinge, die ich erwähnen möchte und die diesen Werten nicht entsprechen. Andere haben andere Punkte genannt. Das erste ist, dass die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung nicht enthalten ist und zukünftig enthalten sein muss. Auch die dort definierten ehelichen und familiären Werte reichen weit über die Realität der in Europa und Ungarn lebenden Menschen hinaus und dies entspricht nicht die Regel der Vielfalt, die bei uns existiert. Eine andere Sache befasst sich mit dem sogenannten Grünen Bürgerbeauftragten für die Rechte zukünftiger Generationen auf Umwelt und Nachhaltigkeit. Dieser Posten wird nun dem allgemeinen Bürgerbeauftragten untergeordnet, so wie andere Bürgerbeauftragte auch, und verliert somit an Bedeutung. Dies ist auch ein Bereich, in dem Kompetenzen aus einem vorher existierenden Gebilde von Regelungen herausgelöst werden, und dies zeigt eindeutig, dass dem Thema der Nachhaltigkeit, des Umweltschutzes und der Rechte zukünftiger Generationen – auch ein Teil der europäischen Werte – das von Bedeutung sein muss, weniger Bedeutung beigemessen wird als vorher. Ein letzter Punkt: es gab auch einen Bürgerbeauftragten für Datenschutz. Dieser Posten wurde gänzlich abgeschafft, sodass die Transparenz im Hinblick auf Informationen über den Staat, beispielsweise das öffentliche Auftragswesen, nicht mehr vorhanden ist. Dies ist etwas, was von meiner Fraktion und mir heftig kritisiert wird."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, διαφωνώ κάθετα με όλους εκείνους που είπαν ότι δεν σεβόμαστε την εθνική κυριαρχία αν συζητούμε και ασκούμε κριτική εδώ στο Σύνταγμα ενός κράτους μέλους, ή ότι θα αποτελούσε, όπως είπε κάποιος, επικίνδυνο προηγούμενο και είναι κάτι που δεν εμπίπτει στην ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Τα συντάγματα των κρατών μελών πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες, με την κοινότητα αξιών που έχουμε ορίσει. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο πράγματα που θα ήθελα να αναφέρω, τα οποία δεν συνάδουν με αυτό. Κάποιοι άλλοι αναφέρθηκαν σε διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δεν περιλαμβάνονται οι διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και πρέπει να περιληφθούν στο μέλλον. Επίσης, οι αξίες του γάμου και της οικογένειας, όπως ορίζονται εκεί, ξεπερνούν την πραγματικότητα των ανθρώπων που ζουν στην Ευρώπη και την Ουγγαρία, και δεν εκφράζουν τον κανόνα που διαθέτουμε περί πολυμορφίας. Κάτι άλλο συνδέεται με τον επονομαζόμενο Πράσινο Διαμεσολαβητή για τα δικαιώματα των μελλοντικών γενεών στο περιβάλλον και τη βιωσιμότητα. Η θέση αυτή έχει ανατεθεί τώρα στον γενικό Διαμεσολαβητή, όπως και οι άλλες θέσεις διαμεσολαβητή, και έχει, επομένως, αποδυναμωθεί. Πρόκειται επίσης για τομέα του οποίου οι αρμοδιότητες τίθενται εκτός του πεδίου εφαρμογής των κανονισμών που υπήρχαν παλαιότερα και καθίσταται σαφές ότι το ζήτημα της βιωσιμότητας, της περιβαλλοντικής προστασίας και των δικαιωμάτων των μελλοντικών γενεών –ένα άλλο μέρος των ευρωπαϊκών αξιών– που πρέπει να είναι σημαντικό, δεν είναι πλέον εξίσου σημαντικό με παλαιότερα. Ένα τελευταίο σημείο: υπήρχε επίσης Διαμεσολαβητής για την προστασία των δεδομένων. Η θέση αυτή καταργήθηκε τελείως, επομένως δεν υπάρχει πλέον διαφάνεια των πληροφοριών που αφορούν το κράτος, για παράδειγμα σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις. Αυτό είναι κάτι στο οποίο ασκείται έντονη κριτική από εμένα και την Ομάδα μου."@el10
"Señora Presidenta, discrepo totalmente con todos los que han dicho que si debatimos y criticamos la constitución de un Estado miembro aquí, no estamos respetando la soberanía o que sería, como alguien dijo, un precedente peligroso y supondría actuar fuera de la competencia europea. Las constituciones de los Estados miembros tienen que estar en consonancia con los valores europeos, con la valiosa comunidad que hemos definido. Hay al menos dos cosas que quisiera mencionar y que no están en línea con estos valores. Otros han mencionado otras. La primera es que la discriminación basada en la orientación sexual no se incluye y ha de incluirse en el futuro. Asimismo, los valores del matrimonio y la familia, tal y como se definen, van más allá de la realidad de las personas que viven en Europa y en Hungría, y no es la diversidad lo que impera. La segunda está relacionada con el llamado Defensor del Pueblo Europeo para los derechos de las generaciones futuras, medio ambiente y sostenibilidad. Este puesto se subordina ahora al de Defensor del Pueblo general, como ha ocurrido con otros Defensores, de modo que se ha debilitado. Se trata también de un ámbito donde se han quitado competencias de los reglamentos que estaban ahí antes y deja claro que el tema de la sostenibilidad, protección medioambiental y los derechos de las futuras generaciones —otra parte de los valores europeos— que han de ser importantes ya no lo son tanto como antes. Una última cuestión: también había un Defensor de la protección de datos. Ese puesto se ha eliminado totalmente de modo que la información sobre el Estado, sobre contratación pública, por ejemplo, ya no es transparente. Esto es algo que mi Grupo y yo criticamos duramente."@es21
"Lugupeetud juhataja! Ma ei ole üldse nõus kõigi nendega, kes on väitnud, et ühe liikmesriigi põhiseaduse arutamine ja kritiseerimine siin tähendab sõltumatuse mitteaustamist või – nagu keegi väitis – et see oleks ohtlik pretsedent ning tegutsemine väljaspool Euroopa pädevust. Liikmesriikide põhiseadused peavad olema kooskõlas Euroopa väärtustega, meie väärtuste ühiskonnaga, mille kindlaks määranud oleme. Tahan juhtida tähelepanu vähemalt kahele asjale, mis uues Ungari põhiseaduses Euroopa väärtustega kooskõlas ei ole. Teisi on eelnevad sõnavõtjad nimetanud. Esiteks ei ole kaasatud diskrimineerimine seksuaalse sättumuse põhjal ning see tuleb tulevikus lisada. Samuti lähevad põhiseaduses määratletud abielu- ja pereväärtused vastuollu Euroopas ja Ungaris elavate inimeste tegelikkusega ning sellega ei järgita meie mitmekesisuse eeskirja. Teine asi on seotud niinimetatud keskkonna ombudsmaniga, kes kaitseb tulevaste põlvkondade õigusi ja keskkonna jätkusuutlikkust. See ametikoht on nüüd allutatud üldisele ombudsmanile, nagu teised ombudsmanid, ja seega on see nõrgenenud. See on ka valdkond, kus määruste sfäärist on välja jäetud seal varem olnud pädevused, ning sellega tehakse selgeks, et jätkusuutlikkuse, keskkonnakaitse ja tulevaste põlvkondade õiguste küsimus – mis on samuti osa Euroopa väärtustest –, mis peab olema tähtis, ei ole enam nii tähtis, nagu ta varem oli. Veel üks viimane mõte. Ungaris oli ka andmekaitse ombudsman. See ametikoht on täielikult kaotatud, nii et riigiga seotud teave, näiteks riigihangete kohta, ei ole enam läbipaistev. See on midagi, mis minu ja minu fraktsiooni karmi kriitika pälvinud on. ( )"@et5
"Arvoisa puhemies, olen vahvasti eri mieltä kaikkien niiden kanssa, joiden mukaan emme kunnioita jäsenvaltion itsemääräämisoikeutta, jos keskustelemme sen perustuslaista ja arvostelemme sitä täällä, tai se luo – niin kuin joku sanoi – vaarallisen ennakkotapauksen ja EU ylittäisi näin toimivaltansa. Jäsenvaltioiden perustuslakien on oltava eurooppalaisten arvojen ja määrittelemämme arvoyhteisön mukaisia. Sen kanssa ristiriidassa on ainakin kaksi asiaa, jotka haluan mainita. Muut ovat tuoneet esiin muita asioita. Ensimmäinen on se, ettei perustuslaissa kielletä seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. Tämä kielto on sisällytettävä perustuslakiin tulevaisuudessa. Myöskään perustuslaissa määritetyt avioliitto- ja perhearvot eivät vastaa monen Euroopassa ja Unkarissa asuvan todellisuutta, eikä niissä toteudu moniarvoisuuden periaate. Toinen asia koskee niin sanottua vihreää oikeusasiamiestä, joka käsittelee tulevien sukupolvien oikeuksia ympäristöön ja kestävyyteen. Tämä virkamies toimii nyt yleisen oikeusasiamiehen alaisuudessa, kuten muutkin oikeusasiamiehet ovat toimineet, joten hänen asemaansa on heikennetty. Tällä alalla valtuuksia on myös siirretty pois niiden säädösten soveltamisalasta, joiden piiriin ne ovat aiemmin kuuluneet, minkä vuoksi on selvää, että kestävyyttä, ympäristösuojelua ja tulevien sukupolvien oikeuksia koskeva kysymys, joka on myös osa eurooppalaisia arvoja ja jonka pitäisi olla tärkeä, ei ole enää yhtä tärkeä kuin ennen. Vielä yksi asia: aiemmassa perustuslaissa säädettiin tietosuojavaltuutetusta. Tämä virka on lakkautettu kokonaan, joten valtiota koskevat tiedot, kuten tiedot julkisista hankinnoista, eivät ole enää avoimia. Ryhmäni ja minä pidämme tätä erittäin kielteisenä asiana."@fi7
"Madame la Présidente, je ne suis absolument pas d’accord avec tous ceux qui ont dit que discuter ici de la Constitution d’un État membre et la critiquer revenait à ne pas respecter la souveraineté de cet État, ou encore, comme quelqu’un l’a affirmé, que ce débat créerait un dangereux précédent et que l’Europe sortirait en l’occurrence de ses compétences. Les Constitutions des États membres doivent être conformes aux valeurs européennes, à la communauté de valeurs que nous avons définie. Je voudrais mentionner au moins deux points qui ne sont pas conformes à ces valeurs. D’autres que moi ont mentionné d’autres aspects. Le premier est que la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle n’est pas inscrite dans la Constitution, et qu’elle devra l’être à l’avenir. Par ailleurs, ce texte définit le mariage et les valeurs familiales d’une façon qui ne correspond pas à la réalité de la vie en Europe et en Hongrie, et qui ne respecte pas notre diversité. Un autre aspect concerne le «Médiateur vert» pour les droits des générations futures en matière d’environnement et de durabilité. Ce poste est désormais subordonné au Médiateur général, comme d’autres médiateurs l’ont été également, ce qui l’affaiblit. C’est également un domaine dans lequel des compétences sont retirée de la sphère des réglementations qui existaient précédemment, et cela montre bien que la question de la durabilité, de la protection de l’environnement et des droits des générations futures - un autre aspect des valeurs européenne - qui doit être importante, n’est plus aussi importante que par le passé. Un dernier point: il y avait aussi un Médiateur à la protection des données. Ce poste a été totalement supprimé, et il n’existe donc plus de transparence concernant les informations relatives à l’État, par exemple en matière de marchés publics. Ce point fait l’objet de vives critiques de ma part et de celle de mon groupe."@fr8
"Elnök asszony, egyáltalán nem értek egyet azokkal, akik szerint sérti az adott tagállam szuverenitását, vagy veszélyes precedenst teremt, és európai hatáskörön kívül esik, ha itt a Parlamentben megvitatjuk és kritizáljuk az adott tagállam alkotmányát. A tagállamok alkotmányának összhangban kell lenniük az európai értékekkel, az általunk meghatározott értékközösséggel. Két dolgot említenék, amelyek biztosan nincsenek összhangban az európai értékekkel. Mások említettek még többet is. Az egyik, hogy az alkotmány nem tartalmazza a szexuális irányultságon alapú megkülönböztetést, és ezt a jövőben pótolni kell. Továbbá a házasság és a családi értékek alkotmánybeli meghatározása sem annak az európai és magyar valóságnak, ahogy az emberek élnek, sem a sokféleség szabályának nem felel meg. A másik dolog, amit szeretnék megemlíteni, a jövő nemzedékek környezettel kapcsolatos jogaiért és a fenntarthatóságért felelős, úgynevezett zöld ombudsmannal kapcsolatos. Ez a tisztség most a többi ombudsmanhoz hasonlóan alá van rendelve az általános ombudsmannak, ami gyengíti a pozícióját. Ez is egy olyan terület, ahol a hatásköröket kiemelik azoknak a szabályozásoknak a köréből, amelyek korábban vonatkoztak rájuk, és nyilvánvaló, hogy a fenntarthatóság, a környezetvédelem és a jövő nemzedékek jogai – amelyeknek fontosnak kellene lenniük – már nem olyan fontosak, mint régebben voltak. És még valami: adatvédelmi biztos is volt. Ezt a tisztséget most megszüntetik, tehát az államra, például a közbeszerzésre vonatkozó információk átláthatósága nincs biztosítva. Ezt én és képviselőcsoportom teljes mértékben ellenezzük."@hu11
"Signora Presidente, dissento fortemente da tutti coloro che hanno affermato che dibattere e criticare la costituzione di un paese membro in questa sede corrisponde a una mancanza di rispetto della sovranità o potrebbe costituire, come ha precisato qualcuno, un precedente pericoloso e un intervento che non rientra tra le competenze europee. Le costituzioni degli Stati membri devono essere conformi ai valori europei, alla nostra comunità di valori, che abbiamo definito insieme. Vi sono per lo meno due aspetti su cui vorrei soffermarmi che non rispettano tale principio. Altri oratori ne hanno citati altri. Il primo è che la discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale non è inclusa nel testo e in futuro dovrebbe farne parte. Inoltre, il matrimonio e i valori familiari ivi definiti vanno oltre i confini della realtà dei cittadini che vivono in Europa e in Ungheria, e non si tratta della norma sulla diversità a cui noi ci ispiriamo. L’altro aspetto è correlato al cosiddetto mediatore per l’ecologia e i diritti delle generazioni future in materia di ambiente e sostenibilità. Tale carica è ora subordinata al mediatore generale, così com’è sempre stato per altri mediatori, e ne risulta pertanto esautorata. Anche in questo caso le competenze vengono estrapolate dalla sfera di norme in vigore in precedenza, ed emerge con chiarezza che la questione della sostenibilità, della sostenibilità ambientale e dei diritti delle generazioni future – un altro gruppo di valori europei – che deve assumere rilevanza, non riveste più la stessa importanza che aveva prima. Un ultimo punto: un tempo vi era anche un mediatore per la protezione dei dati. Tale carica è stata completamente abolita, pertanto verrà meno la trasparenza delle informazioni su uno Stato specifico, per esempio nel settore degli appalti pubblici. Questo aspetto è oggetto di forti critiche da parte sia mia sia del mio gruppo."@it12
"Ponia pirmininke, griežtai nesutinku su visais, teigusiais, kad negerbiamas suverenumas, jei mes čia diskutuojame ir kritikuojame valstybės narės konstituciją, arba kad tai būtų, kaip kažkas čia minėjo, pavojingas precedentas ir veikla, viršijanti Europos kompetencijos ribas. Valstybių narių konstitucijose laikomasi Europos vertybių, jos atitinka mūsų vertybių bendrumą, kurį nustatėme. Norėčiau paminėti bent du jų neatitinkančius dalykus. Kiti minėjo dar kitus. Pirmasis yra tas, kad neįtraukta diskriminacija seksualinės orientacijos pagrindu, taigi ateityje ji turi būti įtraukta. Taip pat ten apibrėžtos santuokos ir šeimos vertybės neatitinka Europoje ir Vengrijoje gyvenančių žmonių realybės, ir nėra įvairovės taisyklės, kurią mes esame įtraukę. Dar vienas dalykas susijęs su vadinamuoju žaliuoju ombudsmenu ateities kartų aplinkos ir tvarumo teisėms ginti. Šis postas dabar pavaldus generaliniam ombudsmenui, kaip ir kitų ombudsmenų, todėl jis yra silpnesnis. Tai sritis, kurioje kompetencija išstumta iš reglamentų srities, nors anksčiau tai buvo, ir aišku, kad tvarumo, aplinkos apsaugos ir ateities kartų teisių klausimas – dar viena Europos vertybių dalis, – buvęs svarbus, nebėra toks svarbus, kaip anksčiau. Paskutinysis punktas: taip pat buvo duomenų apsaugos ombudsmeno postas. Šis postas buvo visiškai panaikintas, todėl nebėra jokio informacijos apie valstybę, pavyzdžiui, dėl viešųjų pirkimų, skaidrumo. Būtent tai aš ir mano frakcija smarkiai kritikuojame."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es kategoriski nepiekrītu visiem, kas ir teikuši, ka tā ir necieņa pret suverenitāti, ja mēs debatējam un kritizējam šeit kādas dalībvalsts konstitūciju vai ka, pēc kāda vārdiem, tas varētu būt bīstams precedents un darbošanās ārpus Eiropas kompetences. Dalībvalstu konstitūcijām jābūt saskaņā ar Eiropas vērtībām, ar mūsu vērtību kopumu, ko mēs esam definējuši. Ir vismaz divas lietas, ko es vēlētos pieminēt, kas ar to nesaskan. Pārējie ir pieminējuši citas lietas. Pirmā ir tā, ka diskriminācija uz seksuālās orientācijas pamata nav iekļauta un ka tā būs jāiekļauj nākotnē. Laulība un ģimenes vērtības tādā veidā, kā definēts šeit, „iziet” ārpus realitātes, kurā dzīvo cilvēki Eiropā un Ungārijā, un šajā gadījumā tas nesaskan ar daudzveidības noteikumu. Otra lieta attiecas uz tā dēvēto zaļo tiesībsargu, kas aizsargā nākamo paaudžu tiesības uz vidi un ilgtspēju. Šis amats tagad ir pakļauts ģenerāltiesībsargam — it kā otrs tiesībsargs —, un līdz ar to tas kļūst vājāks. Tā arī ir joma, kuras kompetences tiek izņemtas no regulu sfēras, kurā tās ir bijušas līdz šim, un kļūst skaidrs, ka ilgtspējas, vides aizsardzības un nākamo paaudžu tiesības — vēl viena Eiropas vērtību daļa, kurai jābūt svarīgai — vairs nav tik svarīgas, kā bija līdz šim. Un pēdējais punkts: bija arī tiesībsargs datu aizsardzības jautājumos. Šis amats tika likvidēts pilnībā, tā ka informācijas pārredzamība attiecībā uz valsti, piemēram, par publiskajiem iepirkumiem, vairs nepastāv. Šo lietu stipri kritizēju es un mana grupa."@lv13
"Madam President, I strongly disagree with all of those who have said that it is not respecting sovereignty if we debate and criticise a Member State’s constitution here, or that it would, as somebody has said, be a dangerous precedent and acting outside of European competence. The constitutions of Member States have to be in accordance with European values, with our value community which we have defined. There are at least two things I would like to mention which are not in line with that. Others have mentioned others. The first is that discrimination on grounds of sexual orientation is not included and that has to be included in the future. Also, marriage and family values as defined there goes beyond the reality of people living in Europe and in Hungary, and it is not the rule of diversity that we have. One other thing relates to the so-called Green Ombudsman for the rights of future generations on environment and sustainability. This post is now subordinated to the general Ombudsman, as other Ombudsmen have been, and so it is weakened. This is also an area where competences are taken out of the sphere of regulations that were there before, and it makes clear that the issue of sustainability, environmental protection and the rights of future generations – another part of European values – which needs to be important, is no longer as important as it was before. One last point: there was also an Ombudsman on data protection. That post has been abolished totally, so transparency of information about the State, for example on public procurement, is not there anymore. This is something that is heavily criticised by me and by my Group."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik ben het helemaal oneens met al die mensen die zeggen dat we de soevereiniteit niet eerbiedigen als we hier de grondwet van een lidstaat bespreken en bekritiseren of dat het, zoals één persoon zei, een gevaarlijk precedent zou scheppen en buiten de Europese bevoegdheid zou vallen. De grondwet van de lidstaten moet overeenstemmen met de Europese waarden, dus met de gemeenschap van waarden die wij hebben gedefinieerd. Er zijn minstens twee dingen die daarmee botsen en die ik graag wil noemen. Veel is door anderen reeds aangekaart. Het eerste is dat discriminatie op grond van seksuele geaardheid niet is opgenomen en in de toekomst wel opgenomen dient te worden. Daarnaast wordt er veel meer waarde aan het huwelijk en het gezin gehecht dan de werkelijke leefsituatie van de Europeanen en Hongaren rechtvaardigt, en ontbreekt de diversiteit die wij hanteren. Verder wil ik het hebben over de zogenaamde Groene Ombudsman die opkomt voor de rechten van toekomstige generaties met betrekking tot het milieu en de duurzaamheid. Deze functie is nu, net als die van andere ombudsmannen, ondergeschikt gemaakt aan die van de algemene ombudsman en dus afgezwakt. Ook op dit gebied zijn bevoegdheden uit de regelgeving verdwenen, wat betekent dat de kwestie van de duurzaamheid, de milieubescherming en de rechten van toekomstige generaties – eveneens onderdeel van de Europese waarden – die belangrijk zou moeten zijn, nu aan belang heeft ingeboet. Nog één ding: er was ook een ombudsman voor gegevensbescherming. Die functie is compleet geschrapt, zodat de informatieverstrekking over de staat, bijvoorbeeld inzake aanbestedingen, niet meer transparant is. Dat is iets waar ik en mijn fractie zware kritiek op hebben."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Zdecydowanie nie zgadzam się z wszystkimi tymi, którzy twierdzą, że nasza debata oraz krytyka konstytucji jednego z państw członkowskich jest naruszeniem jego suwerenności, i z tym, co powiedział jeden z przedmówców, że stworzyłoby to niebezpieczny precedens i stanowiło przekroczenie europejskich kompetencji. Konstytucje państw członkowskich muszą być zgodne z europejskimi wartościami, muszą respektować wspólnotę wartości, którą stworzyliśmy. Pragnę wspomnieć przynajmniej o dwóch rzeczach, które są w tym zakresie sprzeczne. Inni wspomnieli o pozostałych. Po pierwsze nie wspomniano o dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i konieczne jest dopominanie się o zapisy ją wykluczające w przyszłości. Ponadto obraz małżeństwa i wartości rodzinnych przedstawiony w konstytucji wykracza poza realia mieszkańców Europy i Węgier, a ponadto zaprzeczono zasadzie różnorodności. Drugi problem dotyczy tzw. zielonego rzecznika ds. praw przyszłych pokoleń w zakresie środowiska i zrównoważonego rozwoju. Funkcja ta jest obecnie podporządkowana rzecznikowi praw obywatelskich, podobnie jak funkcje innych rzeczników, tak więc została ona osłabiona. Jest to również jedna z dziedzin, w których kompetencje przestały być regulowane uprzednio obowiązującymi przepisami, co wyraźnie świadczy o tym, że kwestie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i praw przyszłych pokoleń – to również europejskie wartości zasługujące na należną im uwagę – przestały być tak ważne jak uprzednio. Ostatnia sprawa: zniknęła też funkcja rzecznika ochrony danych. To stanowisko zlikwidowano zupełnie, w związku z czym brakuje przejrzystości informacji o państwie, na przykład o zamówieniach publicznych. My i moja grupa ostro się temu sprzeciwiamy."@pl16
"Senhora Presidente, discordo totalmente de todos os colegas que referiram que seria um desrespeito pela soberania se debatêssemos e criticássemos aqui a Constituição de um Estado-Membro, ou que, como alguém afirmou, seria um precedente perigoso e ultrapassaria a esfera de competências europeia. As Constituições dos Estados-Membros têm de respeitar os valores europeus, incluindo o nosso valor comunitário que definimos. Existem pelo menos dois aspectos que o contrariam e que gostaria de referir. Vários colegas já referiram outros. O primeiro é que a discriminação com base na orientação sexual não foi incluída e terá de ser contemplada no futuro. Além disso, o casamento e os valores familiares, na vertente em que são definidos, ultrapassam a realidade dos cidadãos que vivem na Europa e na Hungria e não se enquadram na norma de diversidade europeia. Um segundo aspecto diz respeito ao chamado “Provedor Verde” para os direitos das gerações futuras em matéria de ambiente e sustentabilidade. Este novo cargo é agora subordinado ao provedor-geral, à semelhança dos outros provedores, pelo que é enfraquecido. Trata-se igualmente de um domínio em que as competências são retiradas da esfera de normas onde se encontravam, e demonstra a perda de importância da questão da sustentabilidade, da protecção ambiental e dos direitos das gerações futuras – outra vertente dos valores europeus. Um último aspecto: existia ainda um provedor para a protecção de dados. Esse cargo foi abolido totalmente, pelo que a transparência da informação sobre o Estado, nomeadamente sobre a adjudicação de contratos públicos, já não existe. Este facto é fortemente criticado por mim e pelo meu grupo."@pt17
"Dnă preşedintă, nu sunt deloc de acord cu niciunul dintre cei care au afirmat că nu respectăm suveranitatea dacă dezbatem şi criticăm constituţia unui stat membru în acest Parlament sau că aceasta ar reprezenta, astfel cum a afirmat cineva, un precedent periculos şi că am acţiona în afara competenţei europene. Constituţiile statelor membre trebuie să fie în conformitate cu valorile europene, cu comunitatea noastră de valori, pe care noi am definit-o. Există cel puţin două aspecte pe care aş dori să le menţionez şi care nu respectă aceste lucruri. Alţi deputaţi au menţionat alte aspecte. Primul este acela că discriminarea pe motive de orientare sexuală nu este inclusă şi trebuie inclusă în viitor. De asemenea, valorile căsătoriei şi familiei definite în aceasta depăşesc realitatea oamenilor care trăiesc în Europa şi în Ungaria, şi aici nu este vorba de regula diversităţii. Celălalt aspect se referă la aşa-numitul Ombudsman verde pentru drepturile generaţiilor viitoare în privinţa mediului şi a durabilităţii. Acest post se subordonează acum Ombudsmanului general, ca şi alţi Ombudsmani şi, astfel, nu este slăbit. Există un domeniu în care competenţele sunt eliminate din sfera regulamentelor care existau anterior şi clarifică faptul că problema durabilităţii, a protecţiei mediului şi a drepturilor generaţiilor viitoare – o altă parte a valorilor europene – care trebuie să fie importantă, nu mai este la fel de importantă ca înainte. Un ultim comentariu: a existat şi un Ombudsman pentru protecţia datelor. Postul acesta a fost eliminat în întregime şi, prin urmare, transparenţa informaţiilor referitoare la stat, de exemplu în achiziţiile publice, nu mai există. Eu şi grupul meu criticăm puternic acest lucru."@ro18
"Zásadne nesúhlasím so všetkými, ktorí povedali, že ak tu diskutujeme o ústave členského štátu a kritizujeme ju, nerešpektujeme jeho zvrchovanosť, alebo, ako niekto povedal, vytvárame nebezpečný precedens a konáme nad rámec európskej právomoci. Ústavy členských štátov musia byť v súlade s európskymi hodnotami, s hodnotami nášho spoločenstva, ktoré sme stanovili. Existujú minimálne dve veci, ktoré nie sú v súlade s týmito hodnotami, a tie by som chcela spomenúť. Ostatné už spomenuli iní. Po prvé, v ústave nie je zahrnutý zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie, ktorý musí byť v budúcnosti zahrnutý. Okrem toho manželstvo a rodinné hodnoty definované v ústave presahujú realitu života ľudí v Európe a v Maďarsku a nesvedčia o rozmanitosti, ktorú máme. Ďalšia vec sa týka takzvaného zeleného ombudsmana pre práva budúcich generácií, životné prostredie a udržateľnosť. Táto funkcia je teraz podobne ako funkcie ostatných ombudsmanov podriadená všeobecnému ombudsmanovi a tým je oslabená. Aj toto je oblasť, v ktorej sa z oblasti nariadení odstraňujú právomoci, ktoré tam predtým boli, a z toho je jasné, že otázka udržateľnosti, ochrany životného prostredia a práv budúcich generácií – ďalšia súčasť európskych hodnôt –, ktorá by mala byť dôležitá, už nie je tak dôležitá, ako bola predtým. A posledná vec: existoval aj ombudsman pre ochranu údajov. Táto funkcia bola úplne zrušená, a preto tam už viac nie je transparentnosť informácií o štáte, napríklad o verejnom obstarávaní. To je niečo, čo ja a naša skupina veľmi kritizujeme."@sk19
"Gospa predsednica, nikakor se ne strinjam z vsemi tistimi, ki so rekli, da ne spoštujemo suverenosti, če tu razpravljamo o ustavi države članice in jo kritiziramo, ali, kot je nekdo dejal, bi to bil nevaren precedens in delovanje zunaj evropskih pristojnosti. Ustave držav članic morajo biti v skladu z evropskimi vrednotami, z našo vrednoto skupnosti, ki smo jo opredelili. Vsaj dve stvari bi rada omenila, ki nista v skladu s tem. Drugi so omenili ostale. Prva je, da diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti ni vključena in jo je treba v prihodnje zajeti. Tudi zakon in družinske vrednote, kot so tam opredeljene, presegajo stvarnost ljudi, ki živijo v Evropi in na Madžarskem, prav tako ni pravila raznolikosti. Druga se navezuje na tako imenovanega zelenega varuha pravic prihodnjih rodov glede okolja in trajnosti. Ta položaj je zdaj tako kot drugi varuhi podrejen splošnemu varuhu človekovih pravic, zato je oslabljen. Tudi to je področje, kjer pristojnosti niso več del področja predpisov kot včasih, kar jasno pove, da vprašanje trajnosti, varstva okolja in pravic prihodnjih rodov – še en del evropskih vredno –, ki mora biti pomembno, ni več tako pomembno, kot je bilo. Zadnja točka: Obstajal je tudi varuh za varstvo podatkov. Ta položaj je bil v celoti ukinjen, zato nič več ne zajema preglednosti informacij o državi, na primer o javnih naročilih. To je tisto, kar jaz in moja skupina ostro kritizirava."@sl20
"Fru talman! Jag är starkt oenig med alla dem som har sagt att vi inte respekterar suveräniteten om vi debatterar och kritiserar en medlemsstats konstitution här, eller att det, som någon sade, skulle vara ett farligt prejudikat och innebära att vi handlar utanför EU-behörigheten. Medlemsstaternas konstitutioner måste överensstämma med europeiska värden, med den värdegemenskap som vi har definierat. Jag vill nämna minst två saker som inte överensstämmer med detta. Andra har tagit upp andra saker. Den första är att diskriminering på grund av sexuell läggning inte ingår och att det måste ingå i framtiden. Värden rörande äktenskap och familj som definieras i konstitutionen går också utöver den verklighet som både européer och ungrare lever i, och det är inte den mångfaldsprincip som vi har. En annan sak gäller den så kallade miljöombudsmannen för framtida generationers miljörättigheter och rätt till hållbarhet. Ämbetet underställs nu den allmänna ombudsmannen och blir därigenom försvagat. Detta är också ett område där behörigheterna förs utanför den sfär av förordningar där de tidigare fanns, och det klargörs att frågan om hållbarhet, miljöskydd och framtida generationers rättigheter – en annan del av de europeiska värdena – som måste vara viktiga, inte längre är lika viktiga som tidigare. En sista punkt: tidigare fanns det också en ombudsman för uppgiftsskydd. Ämbetet har avskaffats helt, och det innebär att det inte längre går att få insyn i uppgifter om staten, till exempel om offentlig upphandling. Detta är något som jag och min grupp är mycket kritiska till."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Ulrike Lunacek (Verts/ALE )."18,5,20,1,19,14,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph