Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-08-Speech-3-434-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110608.20.3-434-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"In favour. The report intends to respond to the recent Commission Green Paper on European contract law and to set out the Parliament’s priorities in this area. The potential benefits of European contract law for the Internal Market have been discussed in the interinstitutional framework and with the broad public for a many years, and Parliament pronounced for the first time on the issue in 1989. The Commission broadened the debate by issuing its communication of 2001, focusing on possible problems which divergences in contract law might raise within the Internal Market and on possible options for action. Within the light of the responses to this consultation, the Commission issued an action plan in 2003, proposing the elaboration of a common frame of reference and containing definitions, common principles and model rules, with a view to improving the quality and coherence of European contract law. In a further communication, in 2004, the Commission set out the follow-up to that action plan and also proposed to review the Union acquis in this area. In 2008, it submitted a proposal for a directive on consumer rights."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasoval jsem pro zprávu. Tato zpráva má v úmyslu reagovat na nedávnou zelenou knihu Komise o evropském smluvním právu a stanovit priority Parlamentu v této oblasti. Potenciální výhody evropského smluvního práva pro vnitřní trh byly mnoho let projednávány v interinstitucionálním rámci a s širokou veřejností, a Parlament se poprvé k této otázce vyslovil v roce 1989. Komise rozšířila diskusi vydáním svého sdělení z roku 2001 a zaměřila se na případné problémy, které by rozdíly v oblasti smluvního práva mohly vyvolat v rámci vnitřního trhu a na možnosti pro opatření. V souvislosti s reakcí na tyto konzultace Komise vydala v roce 2003 akční plán, navrhuje mimo jiné vypracování společného referenčního rámce a dále zahrnuje definice, obecné zásady a modelová pravidla, s ohledem na zlepšení kvality a soudržnosti evropského smluvního práva. V dalším sdělení z roku 2004 Komise stanovila pokračování tohoto akčního plánu a také navrhla revizi acquis Unie v této oblasti. V roce 2008 předložila návrh směrnice o právech spotřebitelů."@cs1
"For. Hensigten med denne betænkning er at svare på den seneste kommissionsgrønbog og fastlægge Parlamentets prioriteter på dette område. De potentielle fordele for det indre marked, som europæisk aftaleret kan foranledige, er i mange år blevet drøftet interinstitutionelt og med den brede offentlighed. Parlamentet fremlagde første gang sin holdning til emnet i 1989. Kommissionen har udvidet drøftelserne gennem fremlæggelsen af sin meddelelse fra 2001, hvori den fokuserede på de mulige vanskeligheder, som aftalerettens forskelligartede karakter kunne give anledning til inden for det indre marked og på eventuelle handlingsmuligheder. På grundlag af reaktionerne på denne høring offentliggjorde Kommissionen i 2003 en handlingsplan, hvori den bl.a. foreslog udarbejdelsen af en fælles referenceramme, der omfatter definitioner, fælles principper og standardregler, med henblik på at forbedre kvaliteten og sammenhængen i den europæiske aftaleret. I en efterfølgende meddelelse fra 2004 fastlagde Kommissionen opfølgningen af handlingsplanen og foreslog ligeledes en gennemgang af fællesskabslovgivningen på området. I 2008 forelagde den et forslag til direktiv om forbrugerrettigheder."@da2
"Ich stimme dafür. Dieser Bericht soll auf das jüngste Grünbuch der Kommission zum europäischen Vertragsrecht reagieren und die Prioritäten des Parlaments in diesem Bereich darlegen. Der potenzielle Nutzen des europäischen Vertragsrechts für den Binnenmarkt ist im interinstitutionellen Rahmen und mit der breiten Öffentlichkeit seit vielen Jahren diskutiert worden. Das Parlament selbst äußerte sich erstmals im Jahr 1989 zu diesem Thema. Die Kommission hat die Diskussion durch die Veröffentlichung ihrer Mitteilung von 2001 ausgeweitet, die sich auf mögliche Probleme, die aus unterschiedlichen Vertragsrechtsregimen im Binnenmarkt entstehen könnten, und auf mögliche Handlungsoptionen konzentriert. Auf der Grundlage der Antworten auf diese Anhörung hat die Kommission im Jahr 2003 einen Aktionsplan vorgelegt, der unter anderem die Erarbeitung eines Gemeinsamen Referenzrahmens mit Begriffsbestimmungen, gemeinsamen Grundsätzen und Mustervorschriften vorschlägt, um die Qualität und Kohärenz des europäischen Vertragsrechts zu verbessern. In einer weiteren Mitteilung von 2004 hat die Kommission das weitere Vorgehen in Bezug auf den Aktionsplan festgelegt und auch die Überprüfung des gemeinsamen Besitzstands der Europäischen Union in diesem Bereich vorgeschlagen. 2008 hat sie einen Vorschlag für die Richtlinie über die Rechte der Verbraucher unterbreitet."@de9
"Υπέρ. Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να απαντήσει στην πρόσφατη Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων και να ορίσει τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου στο θέμα αυτό. Τα πιθανά οφέλη για την εσωτερική αγορά από ένα ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων συζητήθηκαν επί πολλά χρόνια εντός των θεσμικών οργάνων αλλά και με το ευρύ κοινό. Το Κοινοβούλιο απεφάνθη για πρώτη φορά επί του ζητήματος το 1989. Η Επιτροπή διεύρυνε τη συζήτηση δημοσιεύοντας το 2001 ανακοίνωση η οποία επικεντρωνόταν στα πιθανά προβλήματα που θα μπορούσαν να ανακύψουν από αποκλίσεις του δικαίου των συμβάσεων εντός της εσωτερικής αγοράς και στις πιθανές επιλογές για δράση. Υπό το πρίσμα των απαντήσεων που δόθηκαν στη διαβούλευση αυτή, η Επιτροπή δημοσίευσε το 2003 ένα σχέδιο δράσης με το οποίο πρότεινε μεταξύ άλλων την εκπόνηση ενός ενιαίου πλαισίου αναφοράς το οποίο θα περιείχε ορισμούς, γενικές αρχές και πρότυπους κανόνες προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα και η συνοχή του ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων. Σε μια άλλη ανακοίνωση του 2004, η Επιτροπή όρισε τη συνέχεια στο εν λόγω σχέδιο δράσης και πρότεινε επίσης να αναθεωρηθεί το κεκτημένο της Ένωσης στον εν λόγω τομέα. Το 2008 υπέβαλε πρόταση οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών."@el10
"A favor. Este informe pretende dar respuesta al reciente Libro Verde de la Comisión sobre Derecho contractual europeo y fijar las prioridades del Parlamento en este ámbito. Los beneficios potenciales para el Mercado Interior de un Derecho contractual europeo han sido objeto de debate en el marco interinstitucional y con el público en general a lo largo de muchos años; el Parlamento se pronunció por primera vez al respecto en 1989. La Comisión amplió el debate con la publicación de su Comunicación de 2001, que se centraba en los posibles problemas que podían plantear en el Mercado Interior las divergencias en materia de Derecho contractual y las posibles medidas de actuación. Sobre la base de las respuestas dadas a esta consulta, la Comisión publicó en 2003 un Plan de acción, en el que proponía, entre otras cosas, la elaboración de un Marco Común de Referencia que incluiría definiciones, principios comunes y reglas modelo, con vistas a mejorar la calidad y la coherencia del Derecho contractual europeo. En una Comunicación posterior de 2004, la Comisión estableció el seguimiento de dicho Plan de acción y propuso asimismo la revisión del acervo de la Unión en este ámbito, presentando en 2008 una propuesta de Directiva sobre derechos del consumidor."@es21
"Olen poolt. Raportiga soovitakse reageerida komisjoni hiljutisele Euroopa lepinguõigust käsitlevale rohelisele raamatule ja kirjeldada parlamendi prioriteete valdkonnas. Euroopa lepinguõigusega kaasnevat potentsiaalset kasu siseturu jaoks on arutatud institutsioonidevahelises raamistikus ja üldsusega aastaid ning parlament võttis küsimuses esimest korda sõna 1989. aastal. Komisjon laiendas arutelu oma 2001. aasta teatise väljastamisega, milles suunati tähelepanu võimalikele probleemidele, mida lepinguõiguse lahknevused võivad siseturul tekitada, ja võimalikele meetmevalikutele. Arutelule laekunud reageeringute valguses väljastas komisjon 2003. aastal tegevuskava, milles pakuti muu seas välja ühise poliitilise tugiraamistiku koostamine ning mis sisaldas määratlusi, ühiseid põhimõtteid ja näidiseeskirju, mille eesmärk oli parandada Euroopa lepinguõiguse kvaliteeti ning sidusust. Järgnevas teatises 2004. aastal kirjeldas komisjon selle tegevuskava järelmeetmeid ja pakkus samuti välja liidu õigustiku läbivaatamise selles valdkonnas. 2008. aastal esitas ta ettepaneku võtta vastu tarbijaõigusi käsitlev direktiiv."@et5
"Äänestin mietinnön puolesta. Tämän mietinnön tarkoituksena on vastata komission vihreään kirjaan eurooppalaisesta sopimusoikeudesta ja esittää parlamentin painopisteet tällä alalla. Eurooppalaisen sopimusoikeuden mahdollisista eduista sisämarkkinoille on keskusteltu toimielinten kesken ja suuren yleisön kanssa monia vuosia. Parlamentti antoi aiheesta kantansa ensimmäisen kerran 1989. Komissio on laajentanut keskustelua antamalla vuonna 2001 tiedonantonsa, jossa keskitytään mahdollisiin sopimusoikeuden ongelmiin, joita sen erot saattavat aiheuttaa sisämarkkinoilla, ja mahdollisiin toimintaratkaisuihin. Tähän kuulemiseen saatujen vastausten valossa komissio esitti vuonna 2003 toimintasuunnitelman, jossa se ehdottaa muun muassa sellaisen yhteisen viitekehyksen laatimista, johon sisältyvät määritelmät, yhteiset periaatteet ja mallisäännöt ja jonka tarkoituksena on parantaa eurooppalaisen sopimusoikeuden laatua ja johdonmukaisuutta. Vuonna 2004 antamassaan tiedonannossa komissio loi seurantajärjestelmän toimintasuunnitelmalle ja ehdotti myös alaa koskevan unionin säännöstön tarkistamista. Vuonna 2008 se esitti direktiiviehdotuksen kuluttajanoikeuksista."@fi7
"Je vote pour. Le présent rapport vise à répondre au récent livre vert de la Commission sur un droit européen des contrats et à exposer les priorités du Parlement en la matière. Les avantages potentiels d’un droit européen des contrats pour le marché intérieur ont été débattus dans un cadre interinstitutionnel et avec le grand public pendant de nombreuses années, et le Parlement s’est prononcé sur la question pour la première fois en 1989. La Commission a élargi le débat en publiant en 2001 une communication portant sur les problèmes éventuels que des divergences en matière de droit des contrats pourraient soulever au sein du marché intérieur et sur les choix possibles qui s’offrent pour agir dans ce domaine. À la lumière des réponses obtenues à la suite de cette consultation, la Commission a publié en 2003 un plan d’action proposant entre autres la mise sur pied d’un cadre commun de référence (CCR) comportant des définitions, des principes et des règles communs dans l’objectif d’améliorer la qualité et la cohérence du droit européen des contrats. Dans une autre communication, datant de 2004, la Commission a exposé le suivi donné à ce plan d’action et a également proposé de réviser l’acquis de l’Union en la matière. En 2008, elle a présenté une proposition de directive sur les droits des consommateurs."@fr8
"Támogatom. E jelentés célja, hogy választ adjon az európai szerződési jogról szóló bizottsági zöld könyvre, valamint vázolja a Parlament prioritásait e témában. Évek óta zajlanak megbeszélések intézményközi keretben és a széles közvélemény bevonásával is arról, hogy milyen előnyökkel járhat a belső piacra nézve az európai szerződési jog, és a Parlament 1989-ben foglalt először állást e kérdésben. A Bizottság 2001. évi közleménye kiterjesztette a vitát azzal, hogy megvizsgálta, milyen problémákat okozhatnak a belső piacon a szerződési jogok közötti eltérések, és melyek a cselekvési lehetőségek. E konzultáció eredményeinek fényében a Bizottság 2003-ban cselekvési tervet tett közzé, amelyben többek között egy fogalommeghatározásokat, közös elveket és mintaszabályokat tartalmazó közös referenciakeret kialakítását javasolta annak érdekében, hogy javítani lehessen az európai szerződési jog minőségét és koherenciáját. A Bizottság 2004-ben egy újabb közleményben számolt be e cselekvési terv eredményeiről, valamint javasolta az e téren meglévő uniós vívmányok felülvizsgálatát. 2008-ban előterjesztette a fogyasztói jogokról szóló irányelvjavaslatát."@hu11
"Mi esprimo a favore della relazione in quanto mira a rispondere al recente Libro verde della Commissione sul diritto europeo dei contratti, esponendo le priorità del Parlamento in questo campo. I potenziali vantaggi del diritto europeo dei contratti per il mercato interno si discutono da anni a livello interistituzionale e con il grande pubblico e il Parlamento si è pronunciato per la prima volta sulla questione nel 1989. La Commissione ha ampliato il dibattito pubblicando la sua comunicazione del 2001, la quale si concentra sugli eventuali problemi che le divergenze sul piano del diritto contrattuale potrebbero comportare nel mercato interno e sulle possibili opzioni di intervento. Alla luce delle risposte a tale consultazione, nel 2003 la Commissione ha pubblicato un piano d'azione nel quale, tra l'altro, propone la definizione di un quadro comune di riferimento che contenga definizioni, principi comuni e norme tipo allo scopo di migliorare la qualità e la coerenza del diritto europeo dei contratti. In una successiva comunicazione del 2004, la Commissione ha esposto il seguito dato al piano d'azione, proponendo di rivedere l'acquis dell'Unione in materia e nel 2008 ha presentato una proposta di direttiva sui diritti dei consumatori."@it12
"Balsavau už. Pranešimas skirtas reaguoti į neseniai Komisijos paskelbtą Žaliąją knygą dėl Europos sutarčių teisės ir nurodyti Parlamento prioritetus šioje srityje. Galima Europos sutarčių teisės nauda vidaus rinkai daugelį metų aptarinėjama institucijose ir su plačiąja visuomene, o Parlamentas šiuo klausimu pirmą kartą išreiškė nuomonę 1989 m. Komisija diskusijas išplėtė 2001 m. paskelbdama komunikatą, kuriame atkreipiamas dėmesys į problemas, galinčias kilti vidaus rinkoje dėl sutarčių teisės skirtumų, ir į galimus veiksmus. Remdamasi per konsultacijas gautais atsakymais, Komisija 2003 m. paskelbė veiksmų planą, kuriame siūloma parengti bendrą principų sistemą, apimančią apibrėžtis, bendrus principus ir pavyzdines normas, kad pagerėtų Europos sutarčių teisės kokybė ir darna. Vėlesniame 2004 m. komunikate Komisija nustatė tolesnius veiksmus, susijusius su šiuo veiksmų planu, ir pasiūlė peržiūrėti šią sritį Europos Sąjungos teisyne. 2008 m. ji pateikė pasiūlymą dėl vartotojų teisių direktyvos."@lt14
"Balsoju par šo ziņojumu. Ziņojuma mērķis ir ņemt vērā neseno Komisijas Zaļo grāmatu par Eiropas līgumtiesībām un noteikt Parlamenta prioritātes šajā jomā. Iespējamās priekšrocības, ko iekšējam tirgum varētu sniegt Eiropas līgumtiesības, vairākus gadus ir apspriestas iestāžu sadarbības ietvaros un plašā sabiedrībā. Parlaments par šo tēmu pirmo reizi savu viedokli paudis 1989. gadā. Komisija izvērsa šā jautājuma apspriešanu, 2001. gadā pieņemot paziņojumu, kurā galvenā uzmanība pievērsta iespējamām problēmām, kuras varētu rasties iekšējā tirgū atšķirību dēļ līgumtiesībās, kā arī uz iespējām risināt šīs problēmas. Ņemot vērā šajā apspriešanas gaitā saņemtās atbildes, Komisija 2003. gadā iesniedza rīcības plānu, ar kuru cita starpā tika ierosināts izstrādāt kopējo modeli, kurā iekļautu definīcijas, kopējos principus un paraugnoteikumus, lai uzlabotu Eiropas līgumtiesību kvalitāti un saskaņotību. Turpmākajā paziņojumā, ko Komisija iesniedza 2004. gadā, tā noteica rīcības plāna turpmākus pasākumus un ierosināja pārskatīt Eiropas Savienības tiesību kopumu šajā jomā. Tā 2008. gadā iesniedza priekšlikumu Direktīvai par patērētāju tiesībām."@lv13
"In favour. The report intends to respond to the recent Commission Green Paper on European Contract Law and to set out the Parliament’s priorities in this area. The potential benefits of European contract law for the internal market have been discussed in the interinstitutional framework and with the broad public for a many years, and Parliament pronounced for the first time on the issue in 1989. The Commission broadened the debate by issuing its Communication of 2001, focusing on possible problems which divergences in contract law might raise within the internal market and on possible options for action. Within the light of the responses to this consultation, the Commission issued an action plan in 2003, proposing, inter alia, the elaboration of a common frame of reference and containing definitions, common principles and model rules, with a view to improving the quality and coherence of European contract law. In a further communication, in 2004, the Commission set out the follow-up to that action plan and also proposed to review the Union acquis in this area. In 2008 it submitted a proposal for a directive on consumer rights."@mt15
". Voor. Het verslag is bedoeld als reactie op het recente Groenboek van de Commissie over het Europees contractenrecht en als uiteenzetting van de prioriteiten van het Parlement op dit gebied. Over de mogelijke voordelen van een Europees contractenrecht voor de interne markt wordt al jaren in institutioneel verband en met het grote publiek gediscussieerd; het Parlement heeft zich hierover voor het eerst uitgesproken in 1989. De Commissie heeft het debat verbreed met de publicatie in 2001 van een mededeling over mogelijke problemen die verschillen in het contractenrecht binnen de interne markt met zich mee kunnen brengen en over mogelijke opties om op te treden. In het licht van de reacties op deze raadpleging heeft de Commissie in 2003 een actieplan opgesteld waarin onder meer wordt voorgesteld met het oog op de verbetering van de kwaliteit en de coherentie van het Europees contractenrecht een gemeenschappelijk referentiekader in te voeren dat definities, gemeenschappelijke beginselen en modelbepalingen bevat. In een nadere mededeling uit 2004 heeft de Commissie een uiteenzetting gegeven over de follow-up van dit actieplan en eveneens voorgesteld het acquis van de Unie op dit gebied te herzien; in 2008 diende zij een voorstel in voor een richtlijn inzake consumentenrechten."@nl3
"Jestem za. Przedmiotowe sprawozdanie to odpowiedź na wydaną ostatnio przez Komisję zieloną księgę w sprawie możliwości politycznych w zakresie postępów w kierunku ustanowienia europejskiego prawa umów dla konsumentów i przedsiębiorstw oraz zestawienie priorytetów Parlamentu w danym obszarze. Potencjalne korzyści, jakie europejskie prawo umów niesie ze sobą dla rynku wewnętrznego, omawiano na forum międzyinstytucjonalnym i z szerszą grupą odbiorców od wielu lat, natomiast Parlament wypowiedział się po raz pierwszy na ten temat w 1989 roku. Komisja rozszerzyła debatę, wydając w 2001 roku komunikat, w którym skoncentrowała się na możliwych problemach, jakie mogą wyniknąć w związku z rozbieżnościami w prawie umów na rynku wewnętrznym oraz na możliwych działaniach. W związku z odpowiedziami udzielonymi w ramach tych konsultacji, w 2003 roku Komisja wydała plan działania, proponując między innymi opracowanie wspólnych ram odniesienia oraz podając definicje, wspólne zasady i wzorcowe przepisy w celu podniesienia jakości oraz zwiększenia spójności europejskiego prawa umów. W kolejnym komunikacie z 2004 roku Komisja określiła działania następcze dla tego planu działania, proponując też przegląd dorobku prawnego Unii w danym obszarze. W 2008 roku przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie praw konsumentów."@pl16
"A favor. O relatório propõe-se responder ao recente Livro Verde da Comissão sobre o direito europeu dos contratos e estabelecer as prioridades do Parlamento neste domínio. Os potenciais benefícios do direito europeu dos contratos para o mercado interno foram debatidos no quadro interinstitucional e com o público em geral durante muitos anos, e o Parlamento pronunciou-se pela primeira vez sobre esta questão em 1989. A Comissão alargou o debate ao emitir a sua comunicação de 2001, que se centrava em eventuais problemas de divergências no direito dos contratos que poderiam surgir no mercado interno e em possíveis opções para a acção a tomar. À luz das respostas a esta consulta, a Comissão elaborou um Plano de Acção em 2003, propondo a elaboração de um quadro comum de referência contendo definições, princípios comuns e regras modelo, tendo em vista melhorar a qualidade e a coerência do direito europeu dos contratos. Noutra comunicação, em 2004, a Comissão definiu o seguimento a dar a esse Plano de Acção, tendo também proposto a revisão do acervo da União neste domínio. Em 2008, a Comissão apresentou uma proposta de directiva sobre os direitos dos consumidores."@pt17
"Mă pronunţ pentru. Raportul doreşte să răspundă recentei Cărţi verzi a Comisiei privind dreptul contractual european şi să stabilească priorităţile Parlamentului în acest domeniu. Posibilele avantaje pe care le-ar reprezenta dreptul european al contractelor pentru piaţa internă au fost discutate în cadru interinstituţional, dar şi cu publicul larg timp de mulţi ani; Parlamentul însuşi s-a pronunţat pentru prima dată cu privire la această chestiune în anul 1989. Comisia a extins dezbaterea, publicând comunicarea sa din anul 2001, axându-se pe posibilele divergenţe care pot apărea pe piaţa internă în ceea ce priveşte dreptul contractelor şi pe opţiunile posibile de acţiune. În lumina răspunsurilor la această consultare, Comisia a publicat în 2003 un plan de acţiune, propunând elaborarea unui cadru comun de referinţă, ce conţine definiţii, principii comune şi norme-model, în vederea îmbunătăţirii calităţii şi a coerenţei dreptului european al contractelor. Într-o comunicare ulterioară, din 2004, Comisia a stabilit un plan de monitorizare a planului de acţiune şi a propus, de asemenea, revizuirea acquis-ului comunitar în acest domeniu. În anul 2008, a înaintat o propunere de directivă privind drepturile consumatorilor."@ro18
"Sem za. Poročilo poskuša odgovoriti na nedavno zeleno knjigo Komisije o evropskem pogodbenem pravu in določiti prednostne naloge Parlamenta na tem področju. O morebitnih koristih evropskega pogodbenega prava za notranji trg že dolga leta potekajo razprave v medinstitucionalnem okviru in s širšo javnostjo, Parlament pa se je glede tega vprašanja prvič opredelil leta 1989. Komisija je razširila razpravo z objavo sporočila leta 2001, v katerem se je osredotočila na morebitne težave, ki jih lahko povzročijo razhajanja v pogodbenem pravu na notranjem trgu, ter na možnosti ukrepanja. Glede na odzive na to posvetovanje je Komisija leta 2003 izdala načrt ukrepanja, ki med drugim predlaga izoblikovanje skupnega referenčnega okvira in vsebuje opredelitve, skupna načela in modelna pravila za izboljšanje kakovosti in usklajenosti evropskega pogodbenega prava. V naslednjem sporočilu leta 2004 je Komisija uvedla nadaljnje spremljanje tega načrta ukrepanja in tudi predlagala pregled pravnega reda Unije na tem področju. Leta 2008 je predložila predlog direktive o pravicah potrošnikov."@sl20
"Jag är för betänkandet. Man bemöter kommissionens grönbok om en europeisk avtalsrätt och fastställer parlamentets prioriteringar på detta område. De potentiella fördelarna med en europeisk avtalsrätt för den inre marknaden har diskuterats inom den interinstitutionella ramen och med allmänheten under många år, och parlamentet uttalade sig för första gången i frågan 1989. Kommissionen fördjupade debatten med sitt meddelande 2001 där man lade fokus på eventuella problem som skillnader på det avtalsrättsliga området kan ge upphov till på den inre marknaden och olika åtgärdsalternativ. I ljuset av de reaktioner som framkom under samrådet lade kommissionen fram en handlingsplan 2003. Där föreslog man bland annat en gemensam referensram innehållande definitioner, gemensamma principer och modellregler i syfte att förbättra den europeiska avtalsrättens kvalitet och konsekvens. I ett ytterligare meddelande, från 2004, föreskrev kommissionen en uppföljning till denna handlingsplan och föreslog också en översyn av unionens regelverk på detta område. År 2008 lade kommissionen fram ett förslag till direktiv om konsumenträttigheter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph