Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-08-Speech-3-405-250"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110608.20.3-405-250"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". As avaliações de impacto podem constituir um auxiliar importante do processo legislativo. Para tal, importa estudar as consequências económicas, sociais, ambientais e de saúde das opções políticas que se pretendem tomar, assim como o seu impacto sobre os direitos fundamentais dos cidadãos, ao longo da totalidade do ciclo político. A avaliação deverá ser feita não apenas mas também O processo de avaliação de impacto enferma hoje, todavia, de numerosos vícios, conforme é reconhecido pelo relatório. Com frequência, procura-se apenas atribuir uma suposta legitimidade e justificação técnicas a medidas que são fruto de opções e valorações políticas (convenientemente ocultadas). Há ainda numerosas questões relativamente à metodologia a seguir em cada caso: Sobre o quê ou sobre quem vão ser medidos os impactos? Qual o escopo da avaliação? Quais as alternativas a analisar? Também estas decisões dependem normalmente de opções e valorações políticas. Daí que garantir a independência dos estudos de impacto seja importante, mas, na prática, algo francamente difícil, dada a multiplicidade de variáveis e de interesses envolvidos. A transparência, a abertura, a consulta, a participação e o escrutínio públicos dos estudos e dos seus resultados revestem-se de uma importância decisiva para assegurar, tanto quanto possível, essa independência e a qualidade do estudo."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Posouzení dopadu mohou představovat důležitou podporu legislativnímu procesu. Aby tomu tak bylo, musí zkoumat důsledky zamýšlených politických opatření pro oblast ekonomickou, sociální, environmentální a pro veřejné zdraví, spolu s jejich dopadem na základní práva veřejnosti v průběhu celého politického cyklu. Hodnocení by mělo být provedeno nejen ale i . Nicméně současný proces posouzení dopadu má četné nedostatky, jak zpráva potvrzuje. Často se jen snaží zprostředkovat technickou legitimitu a oprávněnost opatření, která jsou výsledkem politických rozhodnutí a hodnocení, která jsou příhodně skryta. Zůstávají četné otázky ohledně metodiky, která se má v každém jednotlivém případě použít. Na čem nebo na kom bude dopad měřen? Jaký je rozsah posuzování? Jaké alternativy budou analyzovány? Také tato rozhodnutí obvykle závisí na politických rozhodnutích a hodnoceních. Z tohoto důvodu je velmi důležité zajistit, aby studie dopadů byly nezávislé. V praxi je to ale obtížné vzhledem k přítomnosti mnoha proměnných a zájmů. Transparentnost, otevřenost, konzultace a účast veřejnosti a kontrola v souvislosti se studií a jejími výsledky mají rozhodující význam pro zajištění toho, aby taková studie byla co nejvíce nezávislá a co nejkvalitnější."@cs1
"Konsekvensanalyser kan være en vigtig støtte i lovgivningsprocessen. For at være dette skal de undersøge de økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser samt konsekvenserne for folkesundheden af de tilsigtede politiske valg samt konsekvenserne for offentlighedens grundlæggende rettigheder i hele den politiske cyklus. Analysen bør ikke kun foretages forudgående, men også efterfølgende. Den aktuelle konsekvensanalyseproces har dog flere fejl, som det anføres i betænkningen. I analyserne forsøges det ofte at give teknisk legitimitet og gyldighed til foranstaltninger, som er et resultat af politiske valg og vurderinger, som meget belejligt er skjult. Der udestår utallige spørgsmål vedrørende den anvendte metode i de enkelte tilfælde. Hvad eller hvem måles konsekvenserne på? Hvad er analysens anvendelsesområde? Hvilke alternativer skal analyseres? Disse beslutninger afhænger ofte også af politiske valg og vurderinger. Derfor er der meget vigtigt at sikre, at konsekvensanalyser er uafhængige. Dette er imidlertid vanskeligt i praksis på grund af de mange involverede variabler og interesser. Gennemsigtighed, åbenhed, høringer og offentlig deltagelse og kontrol i forbindelse med analyserne og resultaterne deraf er af afgørende betydning i forhold til så vidt muligt at sikre denne uafhængighed og kvalitet i analysen."@da2
"Folgenabschätzungen (FA) können eine wichtige Unterstützung für die Gesetzgebung darstellen. Um diese Aufgabe zu erfüllen, müssen sie im gesamten Prozess der Politikgestaltung die wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und gesundheitsbezogenen Konsequenzen der beabsichtigten politischen Entscheidungen untersuchen, sowie die Auswirkungen auf die Grundrechte der Bürger. Die Bewertung sollte nicht nur sondern auch erfolgen. Jedoch weist das aktuell bestehende FA-Verfahren zahlreiche Unzulänglichkeiten auf, wie der Bericht bestätigt. Oftmals beabsichtigen sie nur, eine angebliche fachliche Legitimität von Maßnahmen darzulegen, die das Ergebnis politischer Entscheidungen und Abwägungen sind, die oftmals praktischerweise im Verborgenen bleiben. Zahlreiche Fragen in Bezug auf die im Einzelfall angewendete Methodik bleiben offen. An wem oder was werden die Auswirkungen gemessen? Was ist der Anwendungsbereich der Abschätzung? Welche Alternativen müssen analysiert werden? Auch diese Entscheidungen hängen im Normalfall von politischen Entscheidungen und Abwägungen ab. Deswegen ist es sehr wichtig, sicherzustellen, dass Folgenabschätzungen unabhängig durchgeführt werden. In der Praxis ist dies jedoch angesichts der Vielzahl an Variablen und beteiligten Interessen schwierig. Transparenz, Offenheit, Konsultation und die Teilnahme der Öffentlichkeit sowie Kontrolle im Hinblick auf die Abschätzungen und ihre Ergebnisse sind von entscheidender Bedeutung, um die Unabhängigkeit und Qualität dieser Abschätzungen so weit wie möglich zu garantieren."@de9
"Οι εκτιμήσεις αντικτύπου μπορούν να παράσχουν σημαντική στήριξη στη νομοθετική διαδικασία. Για τον σκοπό αυτόν πρέπει να μελετούν τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες των εξεταζόμενων πολιτικών επιλογών καθώς και τις συνέπειές τους στον τομέα της δημόσιας υγείας, παράλληλα με τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών σε όλη τη διάρκεια του πολιτικού κύκλου. Η εκτίμηση του αντικτύπου δεν πρέπει να γίνεται μόνο εκ των προτέρων, αλλά και εκ των υστέρων. Ωστόσο, η ισχύουσα διαδικασία εκτίμησης αντικτύπου εμφανίζει πολλές ελλείψεις, όπως δηλώνεται ρητά και στην έκθεση. Συχνά οι εκτιμήσεις αντικτύπου επιδιώκουν απλώς να προσδώσουν τεχνική νομιμοποίηση και δικαιολόγηση σε μέτρα που αποτελούν καρπό πολιτικών επιλογών και αξιολογήσεων οι οποίες αποκρύπτονται καταλλήλως. Παραμένουν πολλά ερωτήματα σχετικά με τη μεθοδολογία που πρέπει να χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση. Ο αντίκτυπος πάνω σε τι ή σε ποιον πρέπει να μετρηθεί; Ποιο το εύρος της εκτίμησης; Ποιες εναλλακτικές πρέπει να αναλυθούν; Και αυτές οι αποφάσεις στηρίζονται συνήθως σε πολιτικές επιλογές και αξιολογήσεις. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία των εκτιμήσεων αντικτύπου. Στην πράξη, ωστόσο, αυτό είναι δύσκολο, δεδομένων των πολλαπλών εμπλεκομένων μεταβλητών και συμφερόντων. Διαφάνεια, ανοικτές διαδικασίες, διαβούλευση, συμμετοχή των πολιτών και άσκηση ελέγχου επί των αναλύσεων και των αποτελεσμάτων τους, όλα αυτά είναι αποφασιστικής σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό η ανεξαρτησία και η ποιότητα της μελέτης."@el10
"Impact assessments (IAs) can constitute important support for the legislative process. To be so, they must study the economic, social, environmental and public health consequences of the intended political choices, along with their impact on the public’s fundamental rights, throughout the political cycle. The assessment should not just be undertaken but also . However, the current IA process has numerous failings, as the report acknowledges. They often simply seek to convey supposed technical legitimacy and justification on measures that are the result of political choices and evaluations, which are conveniently hidden. There remain numerous questions regarding the methodology to be used in each case. On what or whom will the impact be measured? What is the scope of the assessment? What alternatives are to be analysed? These decisions, too, normally depend on political choices and evaluations. That is why it is very important to ensure that impact studies are independent. In practice, however, this is difficult, given the multiple variables and interests involved. Transparency, openness, consultation, and public participation and scrutiny in connection with the studies and their results are of decisive importance in guaranteeing, as much as possible, this independence and the quality of the study."@en4
"Las evaluaciones de impacto (EI) pueden suponer un importante apoyo al proceso legislativo. Para que esto sea así, es necesario que las evaluaciones de impacto estudien los efectos sociales, económicos, medioambientales y sanitarios de las opciones políticas elegidas, así como su incidencia en los derechos fundamentales de los ciudadanos, durante todo el ciclo político. La evaluación no debería solo sino también . Sin embargo y tal y como se reconoce en el informe, el proceso actual de EI adolece de numerosos errores. Es frecuente que el objetivo de las EI sea legitimar y justificar, desde un punto de vista técnico, medidas que son el resultado de opciones y evaluaciones políticas enmascaradas convenientemente. Todavía existen muchas dudas sobre el método a utilizar en cada caso concreto: ¿Qué o quién será el objeto de la evaluación?, ¿Cuál es el alcance de la evaluación?, ¿Qué alternativas se analizarán? Estas decisiones también dependen, con frecuencia, de las opciones y evaluaciones políticas. Precisamente por este motivo es muy importante garantizar que los estudios de impacto sean independientes. En la práctica, sin embargo, esto es complicado, debido a las múltiples variables e intereses implicados. La transparencia, la apertura, el proceso de consultas, el control y la participación del público en relación con los estudios y sus resultados tienen una importancia decisiva para garantizar, en la mayor medida posible, la calidad y la independencia del estudio."@es21
"Mõjuhinnangud võivad pakkuda õigusloome protsessis olulist tuge. Et see nii oleks, tuleb nendes uurida kavatsetavate poliitiliste valikute majanduslikke, sotsiaalseid, keskkonna- ja rahvatervise tagajärgi ühes nende mõjuga üldsuse põhiõigustele kogu poliitilise tsükli vältel. Hindama peaks mitte ainult enne, vaid ka pärast. Praeguses mõjuhindamisprotsessi on aga hulgaliselt vajakajäämisi, nagu raportis tunnistatakse. Tihti püütakse nendega lihtsalt jätta mulje eeldatavast tehnilisest õiguspärasusest ja õigustatusest meetmete puhul, mis on kasulikult varjatud poliitiliste valikute ning hinnangute tulemus. Jätkuvalt on arvukaid küsimusi metoodika kohta, mida iga juhtumi puhul kasutada. Mille või kelle pealt mõju mõõdetakse? Mis on hinnangu ulatus? Milliseid alternatiive kavatsetakse analüüsida? Ka need otsused sõltuvad tavaliselt poliitilistest valikutest ja hinnangutest. Just seepärast on väga oluline kindlustada, et mõjuhinnangud oleksid sõltumatud. Praktikas aga on see keeruline, arvestades mitut muutujat ja asjassepuutuvaid huve. Läbipaistvus, avatus, mõttevahetus ja üldsuse osalemine ning uuringute ja nende tulemuste ülevaatus on otsustava tähtsusega sõltumatuse ning uuringu kvaliteedi maksimaalsel tagamisel."@et5
"Vaikutustenarvioinnit voivat tarjota tärkeää tukea lainsäädäntöprosessille. Niiden on näin ollen tarkasteltava suunniteltujen poliittisten valintojen taloudellisia, sosiaalisia, ympäristöllisiä ja kansanterveydellisiä seurauksia samoin kuin vaikutusta kansalaisten perusoikeuksiin koko poliittisen menettelyn aikana. Ennakkoarvioinnin lisäksi olisi tehtävä jälkiarviointi. Kuten mietinnössä todetaan, tämänhetkisessä vaikutustenarviointimenettelyssä on kuitenkin monia puutteita. Niiden ainoa tarkoitus on usein todeta oletettu tekninen legitiimiys ja perustella toimia, jotka aiheutuvat sopivasti piilossa pidetyistä poliittisista päätöksistä ja arvioinneista. Jäljellä on useita kysymyksiä siitä, mitä menettelyä on kussakin tapauksessa käytettävä. Mistä asiasta vaikutus mitataan ja kuka sen suorittaa? Mikä on arvioinnin laajuus? Mitä vaihtoehtoja arvioidaan? Myös nämä päätökset ovat normaalisti riippuvaisia poliittisista valinnoista ja arvioista. Sen vuoksi on tärkeää varmistaa, että vaikutuksenarvioinnit ovat riippumattomia. Tämä on käytännössä hankalaa, kun otetaan huomioon monet muuttuvat tekijät ja etunäkökohdat. Avoimuus, kuuleminen, kansalaisten osallistuminen ja arviointeihin ja niiden tuloksiin liittyvä valvonta ovat ratkaisevan tärkeitä, kun riippumattomuus ja arvioinnin laatu varmistetaan."@fi7
"Les analyses d’impact (AI) peuvent soutenir dans une large mesure le processus législatif. Elles doivent pour cela évaluer les conséquences économiques, sociales, environnementales et sanitaires des choix politiques envisagés, ainsi que leur incidence sur les droits fondamentaux des citoyens, tout au long du cycle d’élaboration des politiques. Cette évaluation doit être menée non seulement ex ante, mais également ex post. Toutefois, le processus d’AI actuel comporte de nombreuses faiblesses, ce que reconnaît le rapport. Ces analyses se contentent bien souvent d’établir la légitimité technique présumée et de justifier des mesures qui sont le fruit de choix et d’évaluations politiques, une vérité qu’il est commode de cacher. Plusieurs questions restent en suspens concernant la méthodologie à utiliser dans chaque cas. À l’aune de quoi ou de qui l’impact sera-t-il mesuré? Quelle est la portée de l’analyse? Quelles autres options seront examinées? Ces décisions, elles aussi, découlent normalement de choix et d’évaluations politiques. C’est pourquoi il est si important de garantir l’indépendance des études d’impact. En pratique, cette indépendance est cependant difficile à préserver étant donné les nombreux facteurs et intérêts qui entrent en jeu. La transparence, l’ouverture, la consultation ainsi que la participation et le contrôle du public en rapport avec ces études et leurs résultats sont indispensables pour garantir autant que possible cette indépendance et la qualité de l’étude."@fr8
"A hatásvizsgálatok nagyon fontos támpontok a jogalkotási eljárásban. Ennek érdekében meg kell vizsgálniuk a tervezett politikai választások gazdasági, társadalmi, környezeti és közegészségügyi következményeit, valamint ezek alapvető jogokra tett hatását a teljes politikai cikluson keresztül. A vizsgálatot nemcsak előzetesen, hanem utólag is el kellene végezni. A jelenlegi hatásvizsgálati rendszernek azonban számtalan hiányossága van, amint ezt a jelentés is bemutatja. A vizsgálatok gyakran pusztán feltételezett technikai törvényességgel kívánnak igazolni olyan intézkedéseket, amelyek politikai döntések és felmérések eredményei – az utóbbi tényt kényelmesen elrejtik. Rengeteg kérdés van még az alkalmazott módszertanra vonatkozóan. Min vagy kin mérik le a hatást? Mit fed le a hatásvizsgálat? Milyen alternatív megoldások elemzése szükséges? Ezek a döntések is általában politikai választások és felmérések eredményei. Ezért nagyon fontos annak biztosítása, hogy a hatásvizsgálatok függetlenek legyenek. A gyakorlatban ez az azonban nehéz a sokféle változó és érdek miatt. Az átláthatóság, a nyitottság, a konzultáció, a társadalom bevonása és a tanulmányok és azok eredményeinek ellenőrzése rendkívül fontosak abban, hogy a lehető legjobban garantálják a tanulmány függetlenségét és minőségét."@hu11
"Le valutazioni d’impatto (VI) possono essere di grande aiuto al processo legislativo. Per farlo, devono analizzare le conseguenze economiche, sociali, ambientali e di sanità pubblica delle scelte politiche in programma, nonché il loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini nel corso del ciclo politico. La valutazione andrebbe realizzata non soltanto ex ante, ma anche ex post. L’attuale processo relativo alle valutazioni d’impatto, tuttavia, presenta numerose lacune, come riconosce la stessa relazione. Spesso cercano semplicemente di conferire una presunta legittimità tecnica o di giustificare delle misure che derivano da valutazioni e scelte politiche che fa più comodo tenere nascoste. Restano molti interrogativi in merito alla metodologia che andrebbe usata nei vari casi. Su chi o su che cosa verrà misurato l’impatto? Qual è la portata della valutazione? Quali sono le alternative da analizzare? Anche queste decisioni normalmente dipendono da valutazioni e scelte di natura politica, motivo per cui è essenziale garantire che le valutazioni d’impatto siano indipendenti. Nella pratica, tuttavia, è difficile, a causa del gran numero di variabili e di interessi coinvolti. La trasparenza, l’apertura, la consultazione, nonché la partecipazione e il controllo dell’opinione pubblica sulle valutazioni d’impatto e i loro risultati rivestono un’importanza capitale nel garantire, per quanto possibile, l’indipendenza e la qualità delle valutazioni stesse."@it12
"Poveikio vertinimas gali labai palengvinti teisėkūros procesą. Todėl jį atliekant turi būti ištirti numatomų politinių sprendimų padariniai ekonomikai, socialinei sričiai, aplinkai ir žmonių sveikatai, kartu ir poveikis pagrindinėms žmonių teisėms per visą politikos vykdymo ciklą. Vertinimas turi būti atliekamas ne tik bet ir . Tačiau dabartinis poveikio vertinimo procesas, kaip pripažįstama pranešime, ne visada sėkmingas. Dažnai norima tik pranešti apie tariamą techninį priemonių, kurios yra gudriai paslėptų politinių sprendimų ir vertinimų rezultatas, pagrįstumą bei pateisinimą. Lieka nemažai neatsakytų klausimų, susijusių su kiekvienu atveju taikytina metodika. Kieno atžvilgiu bus matuojamas poveikis? Ką apima vertinimas? Kokios alternatyvos turi būti nagrinėjamos? Paprastai šie sprendimai taip pat priklauso nuo politinių sprendimų ir vertinimų. Būtent todėl svarbu užtikrinti, kad poveikio tyrimai būtų nepriklausomi. Tačiau praktiškai tai sunku padaryti dėl kintamųjų ir interesų gausos. Siekiant užtikrinti kuo didesnį tyrimų nepriklausomumą ir kokybę, svarbiausia skaidrumas, atvirumas, konsultavimasis, visuomenės dalyvavimas ir kruopštumas atliekant tyrimą bei nustatant jo rezultatus."@lt14
"Ietekmes novērtējumi (IN) var nodrošināt būtisku atbalstu likumdošanas procesam. Lai to nodrošinātu, tajos ir jāpēta plānoto politisko izvēļu ekonomikas, sociālās, vides un sabiedrības veselības sekas, kā arī to ietekme uz sabiedrības pamattiesībām visā politiskajā procesā. Novērtējums ir jāveic ne vien bet arī . Tomēr, kā atzīts ziņojumā, pašreizējam IN procesam ir daudzas nepilnības. Bieži vien tajos vienkārši tiek mēģināts izteikt šķietamu tehnisku leģitimitāti un attaisnojumu pasākumiem, kuri ir ērti apslēptu politisko izvēļu un novērtējumu rezultāts. Attiecībā uz katrā gadījumā izmantojamo metodoloģiju ir daudzi neatbildēti jautājumi. Kā vai ar ko tiks mērīta ietekme? Kāda ir novērtējuma darbības joma? Kādas alternatīvas ir jāanalizē? Arī šie lēmumi parasti ir atkarīgi no politiskajām izvēlēm un novērtējumiem. Tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai ietekmes pētījumi būtu neatkarīgi. Tomēr faktiski to ir grūti nodrošināt, ņemot vērā daudzos mainīgos un ar to saistītās intereses. Pārredzamība, atvērtība, apspriešanās un sabiedrības līdzdalība, kā arī pētījumu un to rezultātu pārbaudes ir ārkārtīgi svarīgas, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku pētījumu neatkarību un kvalitāti."@lv13
". As avaliações de impacto podem constituir um auxiliar importante do processo legislativo. Para tal, importa estudar as consequências económicas, sociais, ambientais e de saúde das opções políticas que se pretendem tomar, assim como o seu impacto sobre os direitos fundamentais dos cidadãos, ao longo da totalidade do ciclo político. A avaliação deverá ser feita não apenas mas também O processo de avaliação de impacto enferma hoje, todavia, de numerosos vícios, conforme é reconhecido pelo relatório. Com frequência, procura-se apenas atribuir uma suposta legitimidade e justificação técnicas a medidas que são fruto de opções e valorações políticas (convenientemente ocultadas). Há ainda numerosas questões relativamente à metodologia a seguir em cada caso: Sobre o quê ou sobre quem vão ser medidos os impactos? Qual o escopo da avaliação? Quais as alternativas a analisar? Também estas decisões dependem normalmente de opções e valorações políticas. Daí que garantir a independência dos estudos de impacto seja importante, mas, na prática, algo francamente difícil, dada a multiplicidade de variáveis e de interesses envolvidos. A transparência, a abertura, a consulta, a participação e o escrutínio públicos dos estudos e dos seus resultados revestem-se de uma importância decisiva para assegurar, tanto quanto possível, essa independência e a qualidade do estudo."@mt15
". Effectbeoordelingen kunnen een belangrijk instrument zijn in het wetgevingsproces. Daartoe is het belangrijk de economische en sociale gevolgen en de gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de geplande beleidsopties te onderzoeken, evenals hun verenigbaarheid met de grondrechten van de burgers, en dit tijdens de hele beleidscyclus. Er moet niet alleen een evaluatie plaatsvinden, maar ook een Het effectbeoordelingsproces vertoont vandaag echter tal van gebreken, dat staat ook zo in het verslag. Vaak probeert men alleen maar een vermeende technische legitimiteit en rechtvaardiging te verlenen aan maatregelen die het resultaat zijn van beleidsopties en afwegingen, die gemakshalve worden verzwegen. Er zijn nog tal van vragen over de methodologie die in elk van de gevallen gevolgd moet worden. Gevolgen voor wie of voor wat? Wat is de reikwijdte van de beoordeling? Welke alternatieven moeten worden onderzocht? Ook deze besluiten hangen normaal af van beleidsopties en afwegingen. Daarom is het belangrijk om de onafhankelijkheid van de effectbeoordelingen te garanderen, maar in de praktijk is dat eerlijk gezegd moeilijk omdat er zo veel variabelen en belangen mee gemoeid zijn. Transparantie, openheid, overleg, participatie en toetsing door het publiek van de beoordelingen en de resultaten zijn van doorslaggevend belang om zo veel mogelijk de onafhankelijkheid en de kwaliteit ervan te garanderen."@nl3
"Oceny skutków mogą stanowić istotne wsparcie dla procesu legislacyjnego. Aby nim były, ich przedmiotem muszą być konsekwencje gospodarcze, społeczne, środowiskowe i zdrowotne planowanych decyzji politycznych oraz ich wpływ na podstawowe prawa publiczne w całym procesie politycznym. Ocena nie powinna być podejmowana tylko ale także . Jednak aktualny proces przeprowadzania ocen skutków ma szereg wad, o czym wspomniano w sprawozdaniu. Często ich celem jest po prostu nadanie rzekomego uzasadnienia technicznego i legalności środkom, które są wynikiem wygodnie ukrytych decyzji i ocen politycznych. Pozostaje wiele pytań dotyczących metodologii wykorzystywanej w każdym przypadku. Na co lub na kogo wpływ będzie mierzony? Jaki jest zakres oceny? Jakie alternatywy będą przedmiotem analizy? Decyzje te również zwykle są uzależnione od decyzji i ocen politycznych. Właśnie dlatego niezmiernie ważne jest zagwarantowanie niezależności ocen skutków. W praktyce jednak jest to trudne ze względu na liczne zmienne i zaangażowane interesy. Decydujące znaczenie dla zagwarantowania w jak największym stopniu tej niezależności i wysokiej jakości ocen skutków mają przejrzystość, otwartość, konsultacje oraz udział i kontrola społeczeństwa w zakresie tych ocen i ich wyników."@pl16
"Evaluările de impact pot fi un sprijin important pentru procesul legislativ dacă analizează consecinţele economice, sociale, medicale şi de mediu ale opţiunilor urmărite, alături de impactul acestora asupra drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, pe parcursul ciclului politic. Evaluarea nu ar trebui să fie numai ci şi . Totuşi, actualul proces de evaluare a impactului prezintă numeroase deficienţe, după cum se afirmă în raport. Adesea, evaluările urmăresc pur şi simplu să ofere o presupusă legitimitate tehnică şi o justificare pentru măsuri care sunt rezultatul unor alegeri şi evaluări politice, ascunse în mod convenabil. Persistă numeroase semne de întrebare referitoare la metodologia care trebuie folosită în fiecare caz în parte. În funcţie de ce sau de cine va fi măsurat impactul? Care este domeniul de aplicare a evaluării? Ce alternative trebuie analizate? La rândul lor, aceste decizii depind, în mod normal, de alegeri politice şi evaluări. De aceea este foarte important să asigurăm independenţa studiilor de impact. Însă acest lucru este dificil de realizat în practică din cauza variabilelor multiple şi a intereselor implicate. Transparenţa, deschiderea, consultarea şi participarea şi controlul publicului în legătură cu aceste studii şi cu rezultatele lor sunt extrem de importante pentru a garanta, cât mai mult posibil, independenţa şi calitatea unui studiu."@ro18
"Posúdenia vplyvu môžu predstavovať dôležitú podporu legislatívneho postupu. Aby to tak bolo, musia sa počas celého cyklu tvorby politiky zaoberať hospodárskymi, sociálnymi, environmentálnymi a zdravotnými dôsledkami zamýšľaných politických rozhodnutí a takisto ich vplyvom na základné práva občanov. Posúdenia by sa nemali vykonávať iba ale aj Súčasný postup posudzovania vplyvu má však mnoho nedostatkov, o čom sa hovorí aj v správe. Často je jeho cieľom iba snaha o poskytnutie domnelej odbornej legitímnosti a zdôvodnenia opatrení, ktoré sú výsledkom politických rozhodnutí a hodnotení, ktoré sú obyčajne skryté. Ostali nezodpovedané mnohé otázky, pokiaľ ide o metodiku, ktorá sa má v jednotlivých prípadoch použiť. Vplyv na čo alebo na koho sa bude merať? Aký je rozsah posudzovania? Aké alternatívy sa majú analyzovať? Aj tieto rozhodnutia zvyčajne závisia od politických rozhodnutí a hodnotení. Preto je veľmi dôležité, aby sme zaistili nezávislosť štúdií o posudzovaní vplyvu. V praxi je to však zložité, pretože na ich prípravu vplývajú mnohé premenné a záujmy. Transparentnosť, otvorenosť, konzultácie a účasť a kontrola verejnosti v súvislosti so štúdiami a ich výsledkami sú nesmierne dôležité na zaručenie čo najväčšej nezávislosti a kvality štúdie."@sk19
"Ocene učinka so lahko pomembna opora zakonodajnemu procesu. V ta namen pa morajo obravnavati gospodarske, socialne, okoljske posledice in posledice za javno zdravje, ki jih lahko v celotnem političnem ciklu prinesejo predvidene politične izbire, ob tem pa tudi učinke na temeljne pravice javnosti. Ocene je treba izvajati ne le ampak tudi . Sedanji proces ocenjevanja učinkov pa ima mnoge pomanjkljivosti, kar ugotavlja tudi poročilo. Pogosto je namen teh ocen samo strokovno utemeljiti in upravičiti ukrepe, ki so rezultat spretno prikritih političnih izbir in presoj. Odprtih je veliko vprašanj glede metodologije, ki naj se uporablja v posameznih primerih. Na čem oziroma na komu naj se učinek meri? Kaj zajema presoja? Katere alternative naj se analizira? Te odločitve so seveda odvisne od političnih izbir in presoj. Zato je zelo pomembno zagotoviti neodvisnost ocen učinka. V praksi pa je to zaradi množice dejavnikov in interesov težko zagotoviti. Preglednost, odprtost, posvetovanje in vključitev javnosti ter nadzor v zvezi s temi študijami in njihovimi ugotovitvami so bistvenega pomena, če želimo doseči kar največjo neodvisnost in najvišjo kakovost študij."@sl20
"Konsekvensbedömningar kan utgöra ett viktigt stöd för lagstiftningsprocessen. För att kunna göra det måste de ekonomiska, sociala, miljörelaterade och hälsomässiga följderna av olika politiska alternativ bedömas, likaså hur de inverkar på medborgarnas grundläggande rättigheter genom hela den politiska processen. Bedömningen ska inte bara ske på förhand, utan även i efterhand. Den nuvarande konsekvensbedömningsprocessen har emellertid många brister, vilket erkänns i betänkandet. Ofta försöker man bara skänka påstådd teknisk legitimitet åt och rättfärdiga åtgärder som är en följd av politiska val och avväganden som det är enklast att dölja. Många frågor återstår när det gäller vilken metod som ska användas i varje enskilt fall. Vad eller vem ska konsekvenserna jämföras med? Vilken räckvidd har bedömningen? Vilka alternativ ska analyseras? Även dessa beslut grundar sig i normala fall på politiska val och avväganden. Därför är det så viktigt att se till att konsekvensbedömningar är oberoende. I praktiken är det emellertid svårt, med tanke på alla inblandade variabler och intressen. Insyn, öppenhet, samråd och offentligt deltagande och offentlig tillsyn i anslutning till bedömningarna och deras resultat har avgörande betydelse vad gäller att så långt som möjligt garantera detta oberoende och bedömningens kvalitet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph