Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-08-Speech-3-249-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110608.20.3-249-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"In favour. We recommend that the Council advances effective multilateralism as the overriding strategic concern of the Union and strengthens the coherence and visibility of the EU as a global actor at the UN by better coordinating internal EU consultation on UN issues and by promoting greater outreach on a wide range of issues. The Vice-President/High Representative (VP/HR) should be authorised to draft guidelines for regular consultations between the ambassadors of the Member States and the EU ambassadors, especially between those working at a multilateral level in places like Geneva and New York, so that the EU can successfully pursue its UN agenda and meet the expectations of UN members regarding its ability to act. Greater cohesion should be fostered both within the UN system and between the positions of EU Member States and candidate and potential candidate countries, so as to maximise the potential offered by the Lisbon Treaty to strengthen the EU’s impact through the coordinated and strategic use of its various and distinct (EU and Member State) entry points. Its ability to negotiate with other regional groups should be enhanced in a timely manner and the EU representatives provided with a proper mandate to negotiate effectively on behalf of the Member States."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasuji pro. Doporučujeme, aby Rada rozvíjela účinný multilateralismus jako prvořadý strategický zájem Unie a posílila soudržnost a viditelnost EU jako globálního aktéra v OSN, mimo jiné zlepšením koordinace vnitřních konzultací EU o otázkách týkajících se OSN a podporou většího dosahu pomoci v širší škále otázek. Místopředsedkyně / vysoká představitelka by měla být pověřena vypracováním směrnic pro pravidelné konzultace mezi velvyslanci členských států a velvyslanci EU, zvláště pak mezi těmi, kteří pracují na multilaterální úrovni v místech, jako je Ženeva a New York, aby EU mohla úspěšně pokračovat ve svém programu týkajícím se OSN a plnit očekávání členů OSN, pokud jde o její schopnost jednat. Je třeba prosazovat větší soudržnost jak v rámci systému OSN, tak v postojích členských států EU a kandidátských a potenciálních kandidátských zemí, aby se v co největší míře využil potenciál, který nabízí Lisabonská smlouva k posílení vlivu EU koordinovaným a strategickým využíváním různých a konkrétních (EU a členské státy) vstupních bodů. Rovněž je třeba včas posílit schopnost EU vyjednávat s jinými regionálními skupinami; poskytnout zástupcům EU řádný mandát k účinnému jednání jménem členských států."@cs1
"— For. Vi anbefaler, at Rådet fremmer effektiv multilateralisme som Unionens altoverskyggende strategiske mål og styrker sammenhængen og synligheden af EU som global aktør i FN, bl.a. ved en bedre koordinering af interne EU-drøftelser om FN-spørgsmål og ved at arbejde på at udstrække sin indflydelse inden for en lang række emner. Næstformanden/den højtstående repræsentant (VP/HR) bør gives beføjelse til at udarbejde retningslinjer for regelmæssige drøftelser mellem medlemsstaternes ambassadører og EU-ambassadørerne, navnlig dem, som arbejder på multilateralt niveau i f.eks. Genève og New York, så EU effektivt kan følge sin FN-dagsorden og leve op til FN-medlemmernes forventninger, hvad angår EU's evne til at handle. Der bør fokuseres på en større sammenhæng såvel inden for FN-systemet som mellem EU's medlemsstaters, kandidatlandes og potentielle kandidatlandes holdninger for at maksimere det potentiale, som Lissabontraktaten giver for at styrke EU's indflydelse gennem en koordineret og strategisk brug af dets forskellige og særskilte (EU og medlemsstaterne) indfaldsvinkler. EU's kapacitet til rettidigt at forhandle med andre regionale grupper bør fremmes, og EU-repræsentanterne bør udrustes med et tilstrækkeligt mandat til at forhandle effektivt på vegne af medlemsstaterne."@da2
"Ich stimme dafür. Wir empfehlen, dass der Rat einen wirksamen Multilateralismus als das vorrangige strategische Anliegen der Union voranreibt und die Kohärenz und Sichtbarkeit der EU als globaler Akteur bei den Vereinten Nationen stärkt indem die Konsultationen innerhalb der EU zu VN-Themen besser koordiniert werden und eine stärkere Einbeziehung von Nicht-EU-Staaten in ein breites Spektrum von Themen gefördert wird. Die Vizepräsidentin/Hohe Vertreterin (VP/HV) sollte ermächtigt werden, Leitlinien für die regelmäßigen Konsultationen zwischen den Botschaftern der Mitgliedstaaten und den EU-Botschaftern auszuarbeiten, insbesondere zwischen denen, die auf multilateraler Ebene an Orten wie Genf und New York arbeiten, sodass die EU ihre VN-Agenda erfolgreich verfolgen und den Erwartungen der Mitglieder der Vereinten Nationen an ihre Handlungsfähigkeit gerecht werden kann. Größere Kohärenz sollte sowohl innerhalb des Systems der Vereinten Nationen als auch zwischen den Standpunkten der EU-Mitgliedstaaten, den Kandidatenländern und den potenziellen Kandidatenländern gefördert werden, um das Potenzial, das der Vertrag von Lissabon bietet, bestmöglich auszuschöpfen, damit der Einfluss der EU durch die koordinierte und strategische Nutzung ihrer verschiedenen und unterschiedlichen Ansatzpunkte (der EU und der Mitgliedstaaten) verstärkt wird. Ihre Fähigkeit, mit anderen regionalen Gruppierungen zu verhandeln, sollte rasch gestärkt werden und die EU-Vertreter sollten mit einem geeigneten Mandat ausgestattet werden, damit sie im Namen der Mitgliedstaaten wirksam verhandeln können."@de9
"Είμαι υπέρ. Συνιστούμε να προωθήσει το Συμβούλιο μια αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση ως κύριο στρατηγικό μέλημα της Ένωσης και να ενισχύσει τη συνοχή και την προβολή της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα στον ΟΗΕ, μεταξύ άλλων μέσω καλύτερου συντονισμού των εσωτερικών διαβουλεύσεων της ΕΕ για θέματα ΟΗΕ και της προαγωγής της μεγαλύτερης προβολής ενός ευρέος φάσματος ζητημάτων. Η Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκπονεί κατευθυντήριες γραμμές για τακτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των πρέσβεων των κρατών μελών και των πρέσβεων της ΕΕ, ιδίως μεταξύ εκείνων που εργάζονται σε πολυμερές επίπεδο σε μέρη όπως η Γενεύη και η Νέα Υόρκη, προκειμένου η ΕΕ να μπορέσει να υλοποιήσει με επιτυχία την ατζέντα της για τον ΟΗΕ και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των μελών του σχετικά με την ικανότητα δράσης της. Πρέπει να προωθηθεί η αύξηση της συνοχής τόσο εντός του συστήματος του ΟΗΕ όσο και μεταξύ των θέσεων των κρατών μελών της ΕΕ, των υποψηφίων και των δυνητικά υποψηφίων για ένταξη χωρών, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας για ενίσχυση της επιρροής της ΕΕ μέσω της συντονισμένης και στρατηγικής χρήσης των διαφόρων και διακριτών (ΕΕ και κράτη μέλη) σημείων εισόδου της. Η ικανότητά της να διαπραγματεύεται με άλλες περιφερειακές ομάδες πρέπει να βελτιωθεί έγκαιρα και οι εκπρόσωποι της ΕΕ πρέπει να λάβουν κατάλληλη εντολή για να διαπραγματεύονται επιτυχώς εξ ονόματος των κρατών μελών."@el10
"He votado a favor. Recomendamos que el Consejo avance en materia de multilateralismo efectivo como la principal preocupación estratégica de la Unión y que fortalezca la coherencia y la visibilidad de la UE como actor global en las Naciones Unidas, entre otras cosas, mediante una mejor coordinación de las consultas internas de la UE sobre cuestiones de las Naciones Unidas y mediante la promoción de un mayor alcance en una amplia variedad de cuestiones. La Vicepresidenta/Alta Representante debe contar con autorización para elaborar directrices orientadas a la celebración de consultas periódicas entre los embajadores de los Estados miembros y los embajadores de la UE, especialmente, entre aquellos que trabajan en el ámbito multilateral, en lugares como Ginebra y Nueva York, de forma que la UE pueda perseguir con éxito su programa relacionado con las Naciones Unidas y cumplir con las expectativas de los miembros de dicha institución en cuanto a su capacidad de actuar. Hay que fomentar una mayor cohesión tanto en el sistema de las Naciones Unidas como entre las posiciones de los Estados miembros de la UE y los países candidatos y los candidatos potenciales, a fin de maximizar el potencial que ofrece el Tratado de Lisboa para fortalecer el impacto de la UE a través del uso coordinado y estratégico de sus diversos y diferentes puntos de entrada, tanto a escala de la UE como a escala de los Estados miembros. También hay que reforzar su capacidad para negociar con otros grupos regionales de manera oportuna y, además, es necesario dotar a los representantes de la UE del mandato adecuado para negociar de forma eficaz en nombre de los Estados miembros."@es21
"Olen poolt. Teeme nõukogule ettepaneku, et ta edendaks tõhusat mitmepoolsust liidu üldise strateegilise eesmärgina ning suurendaks ELi kui ülemaailmse toimija ühtsust ja nähtavust ÜROs, kooskõlastades muu hulgas paremini ELi sisekonsultatsioone ÜRO teemadel ning edendades suuremat haaret laiemas teemaderingis. Komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat tuleb volitada koostama suuniseid korrapäraste konsultatsioonide jaoks liikmesriikide suursaadikute ja ELi suursaadikute vahel, eriti nende suursaadikute vahel, kes töötavad mitmepoolsel tasandil sellistes kohtades nagu Genf ja New York, et EL võiks edukalt tegutseda oma ÜRO tegevuskava raames ning täita ÜRO liikmete ootused liidu tegutsemisvõime suhtes. Samuti on vaja toetada suuremat ühtsust nii ÜRO süsteemis kui ka ELi liikmesriikide, liikmekandidaatide ja võimalike tulevaste liikmekandidaatide seisukohtade vahel, et suurendada võimalikult palju Lissaboni lepingu potentsiaali ELi mõju tugevdamiseks eri tegevuskanalite (nii ELi kui ka liikmesriikide) koordineeritud ja strateegilise kasutamise kaudu. Samuti on vaja tõhustada ka liidu suutlikkust pidada õigel ajal läbirääkimisi teiste piirkondlike rühmadega ning anda ELi esindajatele nõuetekohased volitused tulemuslike läbirääkimiste pidamiseks liikmesriikide nimel."@et5
". Äänestin mietinnön puolesta. Suosittelemme, että neuvosto edistää toimivaa monenkeskisyyttä unionin keskeisenä kysymyksenä ja vahvistaa EU:n johdonmukaisuutta ja näkyvyyttä globaalina toimijana YK:ssa muun muassa koordinoimalla paremmin EU:n sisäisiä neuvotteluita YK-asioissa ja edistämällä laajemmin useita asioita. Komission varapuheenjohtaja / korkean edustaja olisi valtuutettava laatimaan erityisesti monenkeskisellä tasolla esimerkiksi Genevessä ja New Yorkissa työskentelevien jäsenvaltioiden suurlähettiläiden ja EU:n lähettiläiden välisiä säännöllisiä neuvotteluita koskevat käytännesäännöt, jotta EU voi edistää menestyksekkäästi YK-tavoitteitaan ja täyttää YK:n jäsenten sen toimintakyvylle asettamat odotukset. Olisi parannettava johdonmukaisuutta sekä YK:n järjestelmän sisällä että EU:n jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden ja mahdollisten ehdokasvaltioiden kantojen välillä, jotta voidaan maksimoida Lissabonin sopimuksen tarjoamat mahdollisuudet EU:n vaikutusvallan vahvistamiseksi käyttämällä koordinoidulla ja strategisella tavalla erilaisia (EU:n ja jäsenvaltioiden) toimintaväyliä. EU:n valmiuksia neuvotella oikea-aikaisesti muiden alueellisten ryhmittymien kanssa olisi parannettava, ja EU:n edustajille olisi annettava todelliset valtuudet neuvotella tehokkaasti jäsenvaltioiden puolesta."@fi7
"J’ai voté pour ce rapport. Nous recommandons au Conseil de développer un multilatéralisme efficace, devant être l’ambition stratégique privilégiée de l’Union, de renforcer la cohérence et la visibilité de l’Union en tant qu’acteur mondial au sein des Nations unies, notamment en coordonnant mieux les consultations internes de l’Union sur les questions des Nations unies et en encourageant un plus grand champ d’action sur un large éventail de thèmes. La vice-présidente/haute représentante (VP/HR) devrait être autorisée à élaborer des lignes de conduite encadrant les consultations régulières entre les ambassadeurs des États membres et les ambassadeurs de l’Union européenne, en particulier entre ceux qui travaillent à un niveau multilatéral dans des lieux comme Genève et New York, de sorte que l’Union puisse mener avec succès son programme des Nations unies et répondre aux attentes des membres de cette organisation concernant sa capacité à agir. Une plus grande cohésion devrait être encouragée à la fois au sein du système des Nations unies et entre les positions des États membres de l’Union, des pays candidats et des pays candidats potentiels en vue de mettre à profit au maximum les possibilités offertes par le traité de Lisbonne pour renforcer l’impact de l’Union par une utilisation coordonnée et stratégique de ses points d’entrée variés et distincts (Union et États membres). Sa capacité à négocier avec d’autres groupes régionaux devrait être renforcée en temps opportun, et les représentants de l’Union européenne devraient recevoir un mandat suffisant pour négocier efficacement au nom des États membres."@fr8
"Igennel szavazok. Javasoljuk, hogy a Tanács segítse elő a tényleges multilateralizmust, mint az Unió túlnyomóan fontos stratégiai szempontját, és fokozza az EU, mint globális szereplő következetességét és láthatóságát az ENSZ-ben, többek között az ENSZ napirendjén szereplő kérdésekről folyó belső, uniós konzultációk jobb koordinálása által, illetve a nagyobb hatókör elősegítésével különféle kérdésekben. Annak érdekében, hogy az EU sikeresen hajthassa végre ENSZ-szel összefüggő napirendjét és teljesíthesse az ENSZ tagállamainak az Unió cselekvőképességére vonatkozó elvárásait, az alelnököt/főképviselőt fel kell hatalmazni arra, hogy dolgozzon ki iránymutatás-tervezetet a tagállamok nagykövetei és az uniós nagykövetek közötti rendszeres konzultációra vonatkozóan, különösen azok esetében, akik multilaterális szinten dolgoznak olyan helyszíneken, mint Genf és New York. Nagyobb kohéziót kell elősegíteni mind az ENSZ rendszerén belül, mind pedig az EU-tagállamok, a tagjelölt és a lehetséges tagjelölt országok álláspontjai között annak érdekében, hogy az Unió különféle és sajátos (uniós és tagállami) belépési pontjainak összehangolt és stratégiai felhasználása révén maximálisan ki lehessen használni a Lisszaboni Szerződés által kínált lehetőségeket az EU befolyásának erősítésére. Fokozni kell képességét arra, hogy a megfelelő időben tárgyalni tudjon más regionális csoportokkal, és az uniós képviselőket el kell látni a megfelelő mandátummal ahhoz, hogy eredményesen tárgyalhassanak a tagállamok nevében."@hu11
"Ho votato a favore della relazione. Invitiamo il Consiglio a portare avanti un multilateralismo efficace quale principale interesse strategico dell'Unione e a rafforzare la coerenza e la visibilità dell'UE in qualità di attore globale a livello di Nazioni Unite, tra l'altro migliorando il coordinamento delle consultazioni interne dell'UE in materia di questioni ONU e promuovendo una maggiore sensibilizzazione su un'ampia serie di questioni. Il Consiglio deve autorizzare il Vicepresidente/Alto rappresentante (VP/AR) a stilare linee guida che disciplinino le consultazioni regolari tra gli ambasciatori degli Stati membri e dell'UE, specialmente tra quelli che operano a livello multilaterale in città quali Ginevra e New York, in modo che l'UE possa realizzare con successo la sua agenda ONU e rispondere alle aspettative dei membri di detta organizzazione per quanto concerne la sua capacità di azione. Deve essere promossa maggiore coesione sia nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite sia tra le posizioni degli Stati membri e dei paesi candidati e potenziali candidati, in modo da massimizzare il potenziale offerto dal trattato di Lisbona per rafforzare l'impatto dell'UE attraverso l'uso coordinato e strategico dei suoi vari e distinti punti d'ingresso (UE e Stati membri). Deve essere rafforzata la sua capacità di negoziazione con altri gruppi regionali in maniera tempestiva. È necessario, inoltre, fornire ai rappresentanti dell'UE un mandato adeguato che consenta loro di negoziare efficacemente a nome degli Stati membri."@it12
"Balsavau už šį pranešimą. Rekomenduojame Tarybai sudaryti palankias sąlygas plėtoti veiksmingą daugiašalę partnerystę, kaip svarbiausią Europos Sąjungos strateginį prioritetą, ir didinti ES kaip pasaulinio masto veikėjos veiksmų nuoseklumą ir matomumą JT geriau koordinuojant ES vidaus konsultacijas JT klausimais ir skatinant didesnę jos įtrauktį sprendžiant įvairius klausimus. Reikėtų įgalioti Komisijos pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę parengti valstybių narių ambasadorių ir ES ambasadorių, ypač dirbančių daugiašaliu lygmeniu, pvz., Ženevoje ir Niujorke, reguliarių konsultacijų gaires, kad ES galėtų sėkmingai vykdyti savo JT darbotvarkę ir pateisinti JT narių lūkesčius, susijusius su jos gebėjimu imtis veiksmų. Reikėtų skatinti didesnį tiek pozicijų JT sistemoje, tiek ES valstybių narių, šalių kandidačių bei šalių, kurios yra galimos kandidatės, pozicijų nuoseklumą, kad būtų kuo geriau išnaudojamos Lisabonos sutartimi suteiktos galimybės didinti ES įtaką, koordinuojant ir strategiškai panaudojant jos įvairias ir skirtingas (ES ir valstybių narių) pirmines pozicijas. Reikėtų didinti Europos Sąjungos gebėjimą tinkamu metu derėtis su kitomis regioninėmis grupėmis ir suteikti ES atstovams tinkamus įgaliojimus veiksmingai derėtis valstybių narių vardu."@lt14
"Es balsoju „par”. Mēs iesakām, lai Padome sekmētu efektīvu daudzpusējību kā īpaši svarīgu Eiropas Savienības stratēģisko uzdevumu un stiprinātu ES kā pasaules mēroga partnera vienotību un pamanāmību ANO, cita starpā labāk koordinējot Eiropas Savienības iekšējās apspriedes par ANO jautājumiem un veicinot plašāku aprindu iesaistīšanos diskusijās par plašu problēmu spektru. Komisijas priekšsēdētājai/Augstajai pārstāvei būtu jāparedz pilnvaras sagatavot pamatnostādnes regulārām dalībvalstu vēstnieku apspriedēm ar Eiropas Savienības vēstniekiem, it īpaši starp tiem vēstniekiem, kuri daudzpusējā līmenī strādā tādās vietās kā Ženēva un Ņujorka, lai šādā veidā Eiropas Savienība varētu sekmīgi īstenot savu ANO programmu un ANO dalībvalstu gaidas saistībā ar Eiropas Savienības rīcībspēju. Ir jāveicina lielāka vienotība ANO sistēmā, kā arī jātuvina ES dalībvalstu, kā arī kandidātvalstu un potenciālo kandidātvalstu nostājas, lai tādējādi maksimāli palielinātu potenciālu, kas radīts ar Lisabonas līgumu ES ietekmes stiprināšanai, koordinēti un stratēģiski izmantojot savus daudzos un atšķirīgos (Eiropas Savienības un dalībvalstu) kontaktpunktus. Ir jāuzlabo Eiropas Savienības spēja laikus risināt sarunas ar citām reģionālajām grupām un jānodrošina Eiropas Savienības pārstāvjiem pienācīgas pilnvaras efektīvi risināt sarunas dalībvalstu vārdā."@lv13
"In favour. We recommend that the Council advances effective multilateralism as the overriding strategic concern of the Union and strengthens the coherence and visibility of the EU as a global actor at the UN by better coordinating internal EU consultation on UN issues and by promoting greater outreach on a wide range of issues. The Vice-President/High Representative (VP/HR) should be authorised to draft guidelines for regular consultations between the ambassadors of the Member States and the EU ambassadors, especially between those working at a multilateral level in places like Geneva and New York, so that the EU can successfully pursue its UN agenda and meet the expectations of UN members regarding its ability to act. Greater cohesion should be fostered both within the UN system and between the positions of EU Member States and candidate and potential candidate countries, so as to maximise the potential offered by the Lisbon Treaty to strengthen the EU’s impact through the coordinated and strategic use of its various and distinct (EU and Member State) entry points. Its ability to negotiate with other regional groups should be enhanced in a timely manner and the EU representatives provided with a proper mandate to negotiate effectively on behalf of the Member States."@mt15
"Ik ben voor. We adviseren de Raad werkzaam multilateralisme te bevorderen als doorslaggevende strategische prioriteit voor de Unie en te zorgen voor meer samenhang en een grote zichtbaarheid van de EU als wereldspeler binnen de VN, onder andere door het intern overleg binnen de EU over VN-kwesties beter te coördineren en zich meer te richten op breder overleg over een uiteenlopend aantal onderwerpen. De vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger (VV/HV) moet worden gemachtigd tot het opstellen van richtsnoeren voor regelmatig overleg tussen de ambassadeurs van de lidstaten en de EU-ambassadeurs, en met name voor overleg tussen diegenen die op multilateraal niveau werkzaam zijn op plaatsen zoals Genève en New York, zodat de EU haar agenda met succes kan uitvoeren en aan de verwachtingen van de VN-leden ten aanzien van haar vermogen om op te treden kan voldoen. Er moet worden gezorgd voor meer samenhang, niet alleen binnen het VN-stelsel, maar ook tussen de standpunten van de EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten, teneinde maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden die het Verdrag van Lissabon biedt om de invloed van de EU te versterken door op gecoördineerde en strategische wijze gebruik te maken van de diverse en verschillende contactpunten (van de EU en de lidstaten). Er moet voor worden gezorgd dat de EU tijdig kan onderhandelen met andere regionale groepen en dat de EU-vertegenwoordigers met een passend mandaat zijn toegerust om effectief namens de lidstaten te kunnen onderhandelen."@nl3
"Głosowałem za przyjęciem sprawozdania. Przekazujemy Radzie zalecenie, żeby podejmowała działania na rzecz pogłębiania skutecznego multilateralizmu jako nadrzędnego strategicznego interesu Unii i wzmocnienia spójności i widoczności UE jako globalnego podmiotu w systemie NZ, m.in. poprzez lepszą koordynację wewnętrznych konsultacji UE w kwestiach ONZ oraz propagowanie objęcia pomocą szerszego zakresu problemów. Należy upoważnić wiceprzewodniczącą/wysoką przedstawiciel do opracowania wytycznych na temat systematycznych konsultacji między ambasadorami państw członkowskich a ambasadorami UE, a zwłaszcza tymi, którzy pracują na szczeblu wielostronnym w takich miejscach, jak Genewa czy Nowy Jork, by UE mogła pomyślnie rozwijać program ONZ oraz spełniać oczekiwania członków ONZ odnośnie do zdolności do podejmowania działania. Należy propagować większą spójność zarówno między systemem ONZ a stanowiskami państw członkowskich UE, jak i krajami kandydującymi do niej oraz potencjalnymi krajami kandydującymi, by zoptymalizować potencjał, który oferuje Traktat z Lizbony mający na celu wzmocnienie oddziaływania UE za pośrednictwem skoordynowanego i strategicznego użycia różnorodnych i odrębnych punktów wjazdu (do UE i państw członkowskich). Należy zwiększyć zdolność UE do prowadzenia w odpowiednim czasie negocjacji z innymi grupami regionalnymi i zapewnić przedstawicielom UE odpowiedni mandat do prowadzenia skutecznych negocjacji w imieniu państw członkowskich."@pl16
"Votei a favor da presente proposta. Recomendamos que o Conselho defina o multilateralismo efectivo como a preocupação estratégica primordial da União e reforce a coerência e a visibilidade da UE como actor mundial nas Nações Unidas, nomeadamente através de uma melhor coordenação das consultas internas sobre questões relativas às Nações Unidas e da promoção de um maior envolvimento num vasto leque de questões. A Vice-Presidente/Alta Representante deve ser autorizada a elaborar orientações para consultas regulares entre os embaixadores dos Estados-Membros e os embaixadores da UE, especialmente os que operam a nível multilateral em locais como Genebra e Nova Iorque, para que a UE possa prosseguir com êxito a sua agenda relativa às Nações Unidas e responder às expectativas dos membros desta organização no que diz respeito à sua capacidade de actuação. Deve promover-se uma maior coesão tanto no sistema das Nações Unidas como entre as posições dos Estados-Membros da UE e dos países candidatos e potenciais candidatos, por forma a maximizar as potencialidades do Tratado de Lisboa para reforçar o impacto da UE através da utilização coordenada e estratégica dos seus vários e distintos (UE e Estados-Membros) pontos de entrada. A sua capacidade para negociar com outros grupos regionais deve ser sublinhada de uma forma tempestiva e deve conferir-se aos representantes da UE um mandato suficiente para negociar eficazmente em nome dos Estados-Membros."@pt17
"Mă pronunţ pentru. Recomandăm ca Consiliul să facă din multilateralismul efectiv preocuparea strategică prioritară a Uniunii Europene şi să consolideze coerenţa şi vizibilitatea UE în calitate de actor global al ONU printr-o consultare internă în UE mai bine coordonată asupra problemelor ONU şi promovarea unei raze de acţiune mai mari asupra unei largi game de probleme. Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate (VP/ÎR) ar trebui să fie autorizat să elaboreze linii directoare pentru consultările regulate dintre ambasadorii statelor membre şi ambasadorii UE, în special între cei care lucrează la un nivel multilateral în locuri cum ar fi Geneva şi New York, astfel încât UE să poată să-şi promoveze cu succes agenda şi să îndeplinească aşteptările membrilor ONU în privinţa abilităţii sale de a acţiona. Ar trebui promovată o mai mare coeziune în cadrul sistemului ONU şi între poziţiile statelor membre UE, cele candidate şi cele potenţial candidate, astfel încât să se maximizeze potenţialul oferit de Tratatul de la Lisabona pentru a întări impactul UE prin utilizarea coordonată şi strategică a variatelor şi distinctelor sale puncte de intrare (UE şi statele membre). Capacitatea sa de negociere cu alte grupuri regionale ar trebui lărgită în mod convenabil, iar reprezentanţilor UE trebuie să li se acorde un mandat corespunzător pentru a negocia eficient în numele statelor membre."@ro18
"Hlasujem za. Odporúčame, aby Rada podporovala posilnenie účinného multilateralizmu ako prvoradého strategického záujmu Únie a posilnila súdržnosť a viditeľnosť EÚ ako globálneho aktéra v OSN okrem iného tým, že sa zlepší koordinácia vnútorných konzultácií EÚ o otázkach týkajúcich sa OSN a podporí sa väčší rozsah aktívnej pomoci v rámci širokého spektra problémov. Podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie by mala byť poverená vypracovaním usmernení pre pravidelné konzultácie veľvyslancov členských štátov s veľvyslancami EÚ, najmä tými, ktorí pracujú na multilaterálnej úrovni na miestach ako Ženeva a New York, aby EÚ mohla úspešne vykonávať svoj program týkajúci sa OSN a naplniť očakávania členov OSN, pokiaľ ide o jej schopnosť konať. Mala by sa podporovať väčšia súdržnosť v rámci systému OSN, ako aj medzi pozíciami členských štátov EÚ a kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín s cieľom v čo najväčšej miere využiť možnosti vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy, ktoré sa týkajú posilnenia vplyvu EÚ koordinovaným a strategickým využívaním rôznych a konkrétnych vstupných bodov (v EÚ a členských štátoch). Mala by sa posilniť jej schopnosť včas rokovať s inými regionálnymi skupinami a zástupcom EÚ by sa mal poskytnúť riadny mandát, aby mohli účinne rokovať v mene členských štátov."@sk19
"Sem za. Priporočili smo, da Svet spodbudi učinkovit multilateralizem, ki je glavna strateška skrb Unije, in naj okrepi skladnost in prepoznavnost EU kot svetovnega akterja pri ZN, med drugim z boljšim usklajevanjem notranjih posvetovanj v EU glede vprašanj ZN in s spodbujanjem povečanja njenega dosega pri širokem nizu vprašanj. Podpredsednico/visoko predstavnico naj pooblasti, da pripravi smernice za redno posvetovanje med veleposlaniki držav članic in veleposlaniki EU, zlasti za tiste, ki delujejo na večstranski ravni v mestih, kot sta Ženeva in New York, s čimer bo lahko EU uspešno sledila ciljem ZN in izpolnila pričakovanja članic ZN glede njenih zmožnosti za delovanje. Naj spodbuja kohezijo tako znotraj sistema ZN kot med stališči držav članic EU ter kandidatk in morebitnih kandidatk za članstvo, da bi popolnoma izkoristili možnosti, ki jih Lizbonska pogodba ponuja za okrepitev vpliva EU prek usklajene in strateške uporabe različnih načinov (EU in države članice). Izboljšati je treba njeno zmožnost za pravočasno pogajanje z drugimi regionalnimi skupinami, predstavnikom EU pa naj podeli zadostna pooblastila za učinkovito pogajanje v imenu držav članic."@sl20
". Jag röstade för. Vi rekommenderar att rådet ska förespråka effektiv multilateralism som unionens dominerande strategiska intresse, och att stärka samstämmigheten och synligheten i EU:s agerande som global aktör vid FN, bland annat genom att bättre samordna EU:s interna samråd om FN-frågor och främja ett mer aktivt och utåtriktat agerande på ett stort antal områden. Vice ordföranden/den höga representanten bör ges tillstånd att utarbeta en uppförandekod för regelbundna förbindelser mellan medlemsstaternas ambassadörer och EU:s ambassadörer, särskilt mellan dem som arbetar på multilateral nivå på platser som Genève och New York, så att EU kan fullfölja sin FN-agenda på ett framgångsrikt sätt och infria FN:s övriga medlemsstaters förväntningar om sin handlingsförmåga. Större sammanhållning bör främjas såväl inom FN-systemet som mellan EU:s medlemsstaters, kandidatländers och potentiella kandidatländers ståndpunkter för att därigenom dra mesta möjliga fördel av Lissabonfördraget och stärka EU:s möjligheter att påverka genom ett samordnat och strategiskt utnyttjande av såväl EU:s som de enskilda medlemsstaternas olika och distinkta kontaktytor. Rådets förmåga att förhandla med andra regionala grupperingar bör stärkas inom rimlig tid, och man bör se till att EU:s företrädare ges ett mandat som gör att de verkligen kan förhandla för medlemsstaternas räkning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph