Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-08-Speech-3-226-625"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110608.20.3-226-625"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Saúdo o meu colega Carlos Coelho pelo excelente trabalho produzido neste relatório sobre o projecto de decisão do Conselho relativa à aplicação integral das disposições do acervo de Schengen na República da Bulgária e na Roménia. A Roménia e a Bulgária adoptaram o acervo de Schengen com a sua adesão à União Europeia, em 2007. De acordo com o relatado, a avaliação do cumprimento das condições necessárias à aplicação do acervo em causa (protecção de dados, SIS, fronteiras aéreas, fronteiras terrestres, fronteiras marítimas, cooperação policial e vistos) foi efectuada no terreno, tendo sido constatado os progressos na implementação das medidas que visam a abolição dos controlos nas fronteiras internas com esses Estados-Membros. De acordo com o relator e os relatores-sombra que acompanharam este processo, as questões ainda pendentes, que exigirão relatórios regulares e um acompanhamento no futuro, não constituem um entrave à plena adesão destes dois Estados-Membros ao espaço Schengen. Por estes motivos, apoio a decisão de abertura das fronteiras no que respeita a estes Estados-Membros, votando favoravelmente o presente relatório e saudando a entrada da Bulgária e da Roménia no espaço Schengen."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"(PT) Chtěla bych ocenit svého kolegu pana Coelha za vynikající práci, kterou odvedl při přípravě zprávy o návrhu rozhodnutí Rady o plném uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharské republice a Rumunsku. Rumunsko a Bulharsko přijaly schengenské acquis při svém vstupu do Evropské unie v roce 2007. Zpráva konstatuje, že na místě bylo posouzeno dodržování nezbytných podmínek pro uplatňování dotčeného acquis – ochrana údajů, schengenský informační systém (SIS), vzdušné, pozemní a námořní hranice, policejní spolupráce a víza – a potvrzen pokroku při provádění opatření zaměřených na zrušení kontrol na vnitřních hranicích s těmito členskými státy. Podle názoru zpravodaje a stínového zpravodaje, kteří dohlížejí na tento proces, nepředstavují nedořešené otázky, jež budou v budoucnu vyžadovat pravidelné podávání zpráv a dohled, překážku pro plné přistoupení těchto dvou členských států k schengenskému prostoru. Proto podporuji rozhodnutí otevřít těmto členským státům hranice. Hlasuji pro přijetí zprávy a vítám Bulharsko a Rumunsko v schengenském prostoru."@cs1
"— Jeg vil gerne lykønske min kollega, Carlos Coelho, med hans fremragende arbejde med betænkningen om udkast til Rådets afgørelse om den fulde anvendelse af Schengenreglerne i Republikken Bulgarien og Rumænien. Rumænien og Bulgarien vedtog Schengenreglerne, da de tiltrådte EU i 2007. Af betænkningen fremgår det, at overholdelsen af de nødvendige betingelser for gennemførelse af de omtalte regler — databeskyttelse, Schengeninformations-systemet (SIS), luft-, land- og søgrænser, politisamarbejde og visa — blev evalueret på stedet, og at fremskridtet med at gennemføre foranstaltninger til afskaffelse af kontrol ved de indre grænser til disse medlemsstater blev bekræftet . I henhold til ordføreren og de skyggeordførere, som har overvåget denne proces, udgør de spørgsmål, der henstår uløste og kræver regelmæssig rapportering og opfølgning på et tidspunkt i fremtiden, ikke nogen hindring for de to medlemsstaters fulde medlemskab af Schengen. Derfor støtter jeg beslutningen om at åbne grænserne for disse medlemsstater. Jeg stemmer for denne betænkning og hilser Bulgarien og Rumænien velkommen i Schengenområdet."@da2
"Ich möchte meinem Kollegen Herrn Coelho für seine hervorragende Arbeit an dem Bericht über den Entwurf eines Beschlusses des Rates über die vollständige Anwendung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands in der Republik Bulgarien und Rumänien gratulieren. Rumänien und Bulgarien haben bei ihrem EU-Beitritt im Jahr 2007 den Schengen-Besitzstand übernommen. Dem Bericht zufolge wurde die Erfüllung der notwendigen Anforderungen für die Anwendung des fraglichen Besitzstandes – Datenschutz, das Schengener Informationssystem (SIS), Luftgrenzen, Landgrenzen, Seegrenzen, polizeiliche Zusammenarbeit und Visa – vor Ort bewertet und der Fortschritt bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Aufhebung von Kontrollen an den Binnengrenzen mit diesen Mitgliedstaaten wurde bestätigt. Laut dem Berichterstatter und den Schattenberichterstattern, die diesen Prozess überwacht haben, stellen die ungelösten Fragen, über die künftig weiterhin Bericht erstattet werden muss und die weiterhin verfolgt werden müssen, kein Hindernis für den umfassenden Beitritt dieser zwei Mitgliedstaaten zum Schengen-Raum dar. Aus diesen Gründen habe ich den Beschluss zur Öffnung der Grenzen zu diesen Mitgliedstaaten unterstützt. Ich stimme für diesen Bericht und heiße Bulgarien und Rumänien im Schengen-Raum willkommen."@de9
"Θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφό μου, κ. Coelho, για την εξαιρετική εργασία του επί της έκθεσης σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία υιοθέτησαν το κεκτημένο του Σένγκεν όταν προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007. Στην έκθεση αναφέρεται ότι η συμμόρφωση με τους απαραίτητους όρους για την εφαρμογή του εν λόγω κεκτημένου –προστασία των δεδομένων, σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS), εναέρια σύνορα, χερσαία σύνορα, θαλάσσια σύνορα, πολιτική συνεργασία και θεωρήσεις– αξιολογήθηκε επιτόπου και η πρόοδος στην εφαρμογή των μέτρων που αποσκοπούν στην κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα με αυτά τα κράτη μέλη επιβεβαιώθηκε επίσης επιτόπου. Σύμφωνα με τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές οι οποίοι παρακολουθούσαν αυτήν τη διαδικασία, τα εκκρεμή ζητήματα που θα απαιτήσουν τακτικές εκθέσεις και παρακολούθηση στο μέλλον δεν συνιστούν εμπόδιο στην πλήρη ένταξη των δύο αυτών κρατών μελών στον χώρο του Σένγκεν. Γι’ αυτούς τους λόγους, υποστηρίζω την απόφαση για το άνοιγμα των συνόρων σε αυτά τα κράτη μέλη. Ψηφίζω υπέρ αυτής της έκθεσης και καλωσορίζω τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στον χώρο του Σένγκεν."@el10
"I would congratulate my colleague, Mr Coelho, on his excellent work on the report on the draft Council decision on the full application of the provisions of the Schengen acquis in the Republic of Bulgaria and Romania. Romania and Bulgaria adopted the Schengen acquis when they joined the European Union in 2007. The report says that compliance with the necessary conditions for application of the acquis in question – data protection, the Schengen Information System (SIS), air borders, land borders, sea borders, political cooperation and visas – was evaluated on the ground, and progress in the implementation of measures aiming for the abolition of checks at the internal borders with these Member States was confirmed . According to the rapporteur and shadow rapporteurs who have been monitoring this process, the outstanding issues, which will require regular reports and monitoring in the future, do not constitute an obstacle to these two Member States’ full accession to the Schengen area. For these reasons, I support the decision to open the borders to these Member States. I am voting for this report and welcome Bulgaria and Romania to the Schengen area."@en4
"Deseo felicitar a mi colega el señor Coelho por su excelente trabajo en el informe sobre el proyecto de decisión del Consejo sobre la aplicación plena de las disposiciones del acervo de Schengen en la República de Bulgaria y en Rumanía. Estos dos países adoptaron el acervo de Schengen cuando se incorporaron a la Unión Europea en 2007. El informe dice que el cumplimiento de las condiciones necesarias para la aplicación del acervo en cuestión —protección de datos, Sistema de Información de Schengen (SIS), fronteras aéreas, marítimas y terrestres; cooperación policial y visados— han sido evaluadas sobre el terreno y que se ha confirmado in situ los avances registrados en la puesta en práctica de las medidas dirigidas a la supresión de los controles en las fronteras interiores con estos Estados miembros. Según el ponente y los ponentes alternativos que han vigilado este proceso, las cuestiones pendientes, que requerirán informes regulares y un seguimiento ene l futuro, no constituyen un obstáculo para la plena adhesión de estos dos Estados miembros al espacio Schengen. Por estos motivos, apoyo la decisión de abrir las fronteras a estos Estados miembros. He votado a favor de este informe y doy la bienvenida a Bulgaria y Rumanía al espacio Schengen."@es21
"Soovin kiita enda kolleegi Carlos Coelhot suurepärase töö eest, mida ta tegi, et koostada raport nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Schengeni ’ sätete täielikku kohaldamist Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias! Rumeenia ja Bulgaaria võtsid Schengeni ’ vastu 2007. aastal, kui nad ühinesid Euroopa Liiduga. Raporti kohaselt hinnati kohapeal selle ’ kohaldamiseks vajalike tingimuste täitmist, nagu andmekaitse, Schengeni infosüsteem, õhu-, maa- ja merepiirid, poliitiline koostöö ning viisade väljaandmine. Samuti kinnitati kohapeal, et on tehtud edusamme meetmete kohaldamiseks, mille eesmärk on kontrolli kaotamine liikmesriikide sisepiiridel. Raportöör ja variraportöörid, kes on seda protsessi jälginud, tegid järelduse, et kuigi teatavad lahendamata küsimused nõuavad pidevat aruandlust ning edaspidi ka järelkontrolli, ei ole need takistuseks nende kahe liikmesriigi Schengeni ala täisliikmeks saamisele. Nendel põhjustel toetan otsust avada piirid nendele liikmesriikidele. Hääletan selle raporti poolt ning tervitan Bulgaariat ja Rumeeniat Schengeni alas!"@et5
"Haluan onnitella kollegaani Coelhoa hänen erinomaisesta työstään mietinnön laatimisessa ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Schengenin säännöstön määräysten täysimääräisestä soveltamisesta Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa. Romania ja Bulgaria hyväksyivät Schengenin säännöstön liittyessään Euroopan unioniin vuonna 2007. Mietinnön mukaan kyseisen säännöstön soveltamista koskevien ehtojen – tietosuojaa, Schengenin tietojärjestelmää (SIS), ilmarajoja, maarajoja, merirajoja, poliisiyhteistyötä ja viisumeja koskevien – täyttymistä arvioidaan paikan päällä ja myös edistyminen näiden jäsenvaltioiden sisärajoilla tehtävien tarkastusten poistamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteutumisessa vahvistettiin paikan päällä. Prosessia seuranneiden esittelijän ja varjoesittelijöiden mukaan kesken olevat asiat, joista odotetaan jatkossa säännöllistä raportointia ja seurantaa, eivät muodosta estettä näiden kahden jäsenvaltion täysimääräiselle liittymiselle Schengen-alueeseen. Näistä syistä tuen päätöstä avata rajat näille jäsenvaltioille. Äänestän mietinnön puolesta ja toivotan Bulgarian ja Romanian tervetulleiksi Schengen-alueelle."@fi7
"Je voudrais féliciter mon collègue, M. Coelho, pour son excellent travail sur le rapport sur le projet de décision du Conseil relative à l’application de la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen dans la République de Bulgarie et la Roumanie. La Roumanie et la Bulgarie ont adopté l’acquis de Schengen lors de leur adhésion à l’Union européenne en 2007. Le rapport indique que le respect des conditions nécessaires à l’application de l’acquis concerné - protection des données, système d’information Schengen (SIS), frontières aériennes, terrestres et maritimes, coopération politique et visas - a été évalué sur le terrain, et les progrès dans la mise en œuvre des mesures visant à l’abolition des contrôles aux frontières intérieures avec ces États membres ont été confirmés sur place. Selon le rapporteur et les rapporteurs fictifs qui ont suivi ce processus, les questions en suspens, qui nécessiteront des rapports réguliers et un suivi ultérieur, ne constituent pas un obstacle à la participation pleine et entière de ces deux États membres à l’espace Schengen. C’est pourquoi je soutiens la décision d’ouvrir les frontières à ces États membres. Je vote en faveur de ce rapport et je souhaite la bienvenue à la Bulgarie et à la Roumanie dans l’espace Schengen."@fr8
"Szeretnék gratulálni kollégámnak, Coelho úrnak, a schengeni vívmányok rendelkezéseinek a Bolgár és a Román Köztársaságban történő teljes körű alkalmazásáról szóló tanácsi határozattervezetről szóló nagyszerű jelentéshez. Románia és Bulgária 2007-ben, az EU-hoz való csatlakozásakor elfogadta a schengeni vívmányokat. A jelentés szerint a szóban forgó vívmányok (adatvédelem, schengeni információs rendszer (SIS), légi, szárazföldi és tengeri határok, rendőri együttműködés és vízumok) alkalmazása szükséges feltételeinek teljesítését a helyszínen értékelték, és a belső határokon történő határellenőrzések megszüntetését célzó intézkedések végrehajtásának folyamatát szintén a helyszínen ellenőrizték. A folyamatot nyomon követő előadó és árnyékelőadók szerint van ugyan néhány olyan kérdés, amely rendszeres jelentéstételt és nyomon követést fog igényelni a jövőben, de azok nem képezik akadályát annak, hogy ez a két tagállam a schengeni térség teljes jogú tagjaivá váljon. Ezért támogatom a két tagállam határainak megnyitására irányuló határozatot. A jelentés mellett szavazok, és üdvözlöm Bulgáriát és Romániát a schengeni térségben."@hu11
"Desidero congratularmi con l’onorevole Coelho per l’eccellente lavoro svolto con la relazione sulla proposta di decisione del Consiglio sulla piena applicazione delle disposizioni dell’aquis di Schengen nelle Repubbliche di Bulgaria e Romania. La Romania e la Bulgaria hanno adottato l’acquis di Schengen al momento della loro adesione all’Unione europea nel 2007. La relazione afferma che è stato valutato sul campo il rispetto delle condizioni necessarie per l’applicazione dell’acquis in questione – protezione dei dati, Sistema d’informazione Schengen (SIS), frontiere aeree terrestri e marittime, cooperazione di polizia e visti – e che in loco è stato possibile confermare i progressi realizzati nell’attuazione delle misure che consentono l’abolizione dei controlli alle frontiere interne con questi Stati membri. Secondo il relatore e i relatori ombra che hanno monitorato il processo, i problemi irrisolti, che richiederanno costante attenzione e monitoraggio in futuro, non rappresentano un ostacolo alla piena inclusione dei due Stati membri all’area di Schengen, Per queste ragioni, appoggio la decisione di aprire i confini con questi due paesi. Voto a favore della relazione e do il benvenuto alla Bulgaria e alla Romania all’interno dello spazio di Schengen."@it12
"Norėčiau pasveikinti savo kolegą C. Coelho atlikus puikų darbą rengiant pranešimą dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Šengeno nuostatų visapusiško taikymo Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje. Rumunija ir Bulgarija patvirtino Šengeno 2007 m., kai įstojo į Europos Sąjungą. Šiame pranešime teigiama, kad išsamiai įvertinta, kaip laikomasi būtinų nagrinėjamo taikymo sąlygų, t. y. kaip užtikrinama duomenų apsauga, kaip naudojamasi Šengeno informacine sistema (SIS), kaip saugomos oro, sausumos ir jūrų sienos, kaip įgyvendinamas politinis bendradarbiavimas ir kaip taikomos vizų išdavimo procedūros, ir patvirtinta pažanga, padaryta įgyvendinant priemones, kurių paskirtis – panaikinti vidaus sienų su šiomis valstybėmis narėms kontrolę. Pasak šį procesą stebėjusių pranešėjo ir šešėlinių pranešėjų, neišspręsti klausimai, apie kuriuos ateityje reikės nuolat teikti ataskaitas ir kuriuos ateityje reikės nuolat stebėti, – ne kliūtis šioms dviem valstybėms narėms visapusiškai prisijungti prie Šengeno erdvės. Todėl palaikau sprendimą atverti sienas šioms valstybėms narėms. Balsuoju už šį pranešimą ir džiaugiuosi Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimu prie Šengeno erdvės."@lt14
"Es apsveicu savu kolēģi kungu par viņa izcilo darbu ar ziņojumu par projektu Padomes lēmumam par Šengenas noteikumu pilnīgu piemērošanu Bulgārijas Republikā un Rumānijā. Rumānija un Bulgārija pieņēma Šengenas 2007. gadā pievienojoties Eiropas Savienībai. Ziņojumā teikts, ka atbilstība vajadzīgajiem nosacījumiem, lai piemērotu attiecīgo proti, datu aizsardzība, Šengenas Informācijas sistēma ( ), gaisa telpas robežas, sauszemes robežas, jūras robežas, politiskā sadarbība un vīzas, tika novērtētas uz vietas, un progress iekšējo robežpārbaužu atcelšanai nepieciešamo pasākumu īstenošanā tika apstiprināts . Saskaņā ar referenta un ēnu referentu, kas procesu uzraudzīja, teikto, neatrisinātie jautājumi, saistībā ar kuriem nākotnē būs vajadzīgi regulāri ziņojumi un uzraudzība, nav šķērslis šo abu dalībvalstu pilnīgai pievienošanai Šengenas zonai. Šo iemeslu dēļ es atbalstu lēmumu atvērt šo dalībvalstu robežas. Es balsoju par šo ziņojumu un sveicu Bulgāriju un Rumāniju Šengenas zonā."@lv13
". Saúdo o meu colega Carlos Coelho pelo excelente trabalho produzido neste relatório sobre o projecto de decisão do Conselho relativa à aplicação integral das disposições do acervo de Schengen na República da Bulgária e na Roménia. A Roménia e a Bulgária adoptaram o acervo de Schengen com a sua adesão à União Europeia, em 2007. De acordo com o relatado, a avaliação do cumprimento das condições necessárias à aplicação do acervo em causa (protecção de dados, SIS, fronteiras aéreas, fronteiras terrestres, fronteiras marítimas, cooperação policial e vistos) foi efectuada no terreno, tendo sido constatado os progressos na implementação das medidas que visam a abolição dos controlos nas fronteiras internas com esses Estados-Membros. De acordo com o relator e os relatores-sombra que acompanharam este processo, as questões ainda pendentes, que exigirão relatórios regulares e um acompanhamento no futuro, não constituem um entrave à plena adesão destes dois Estados-Membros ao espaço Schengen. Por estes motivos, apoio a decisão de abertura das fronteiras no que respeita a estes Estados-Membros, votando favoravelmente o presente relatório e saudando a entrada da Bulgária e da Roménia no espaço Schengen."@mt15
"Ik wil de heer Coelho feliciteren met zijn uitstekende verslag over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in de Republiek Bulgarije en Roemenië. Roemenië en Bulgarije hebben het Schengenacquis bij hun toetreding tot de Europese Unie in 2007 overgenomen. Volgens het verslag is vastgesteld dat de nieuwe lidstaten aan de noodzakelijke vereisten voor toepassing van het Schengenacquis voldoen (gegevensbescherming, het SIS, luchtgrenzen, landgrenzen, zeegrenzen, politiesamenwerking en visumbeleid), en is ter plekke de voortgang vastgesteld bij de uitvoering van de maatregelen die erop gericht zijn om de controle aan de binnengrenzen met deze lidstaten op te heffen. Volgens de rapporteur en de schaduwrapporteurs die bij dit proces betrokken waren, vormen de onopgeloste kwesties, waarover geregeld zal moeten worden gerapporteerd en die op enig moment in de toekomst een follow-up vereisen, geen obstakel voor een volwaardig Schengenlidmaatschap voor de twee betrokken lidstaten. Om deze redenen steun ik de beslissing om de grenzen voor deze lidstaten open te stellen. Ik stem dan ook voor dit verslag en ik ben verheugd over de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het Schengengebied."@nl3
"Chciałabym pogratulować Panu Posłowi Coelho doskonałej pracy nad sprawozdaniem w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie stosowania wszystkich przepisów dorobku Schengen w Republice Bułgarii i w Rumunii. Rumunia i Bułgaria przyjęły dorobek Schengen w 2007 roku wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej. W sprawozdaniu stwierdzono, że spełnianie warunków koniecznych stosowania tego dorobku (ochrona danych, system informacyjny Schengen (SIS), granice powietrzne, lądowe i morskie, współpraca policyjna i wizy) zostało ocenione na miejscu, i również postępy we wdrażaniu środków mających na celu zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych z tymi państwami członkowskimi zostało potwierdzone . Zgodnie ze sprawozdawcą i kontrsprawozdawcami, którzy monitorowali ten proces, nierozwiązane kwestie, które będą wymagały regularnych sprawozdań i monitorowania w przyszłości, nie stanowią przeszkody dla pełnego przystąpienia tych dwóch państw członkowskich do obszaru Schengen. Z tych względów popieram decyzję o otwarciu granic dla tych państw członkowskich. Głosuję za przyjęciem sprawozdania i witam Bułgarię i Rumunię w obszarze Schengen."@pl16
"Îl felicit pe colegul meu, dl Coelho, pentru munca lui excelentă în legătură cu acest raport asupra proiectului de decizie a Consiliului în legătură cu aplicarea integrală a prevederilor acquis-ului Schengen în Republica Bulgaria şi România. România şi Bulgaria au adoptat acquis-ul Schengen în momentul în care au aderat la UE în 2007. Raportul arată că respectarea condiţiilor necesare pentru aplicarea acquis-ului în discuţie, respectiv protecţia datelor, Sistemul de informaţii Schengen (SIS), frontierele aeriene, terestre, maritime, cooperarea poliţienească şi vizele, a fost evaluată la faţa locului, iar progresul în punerea în aplicare a măsurilor destinate abolirii controalelor la frontierele interne ale acestor state membre a fost confirmat . Conform raportorului şi raportorilor alternativi care au monitorizat acest proces, problemele nerezolvate, care vor necesita rapoarte şi monitorizări regulate în viitor, nu constituie un obstacol pentru aderarea cu drepturi depline a acestor două state membre la spaţiul Schengen. Din aceste motive, sprijin decizia de a deschide frontierele acestor state membre. Am votat pentru acest raport şi le urez Bulgariei şi României bun venit în spaţiul Schengen."@ro18
"Chcela by som zablahoželať nášmu kolegovi pánovi Coelhovi k vynikajúcej práci na správe o návrhu rozhodnutia Rady o úplnom uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v Bulharskej republike a Rumunsku. Rumunsko a Bulharsko prijali schengenské acquis, keď pristúpili k EÚ v roku 2007. V správe sa uvádza, že splnenie potrebných podmienok uplatňovania príslušného acquis – ochrana údajov, Schengenský informačný systém (SIS), vzdušné hranice, pozemné hranice, námorné hranice, politická spolupráca a víza – sa hodnotilo v praxi a pokrok pri uplatňovaní opatrení zameraný na zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach s týmito členskými štátmi sa potvrdil Podľa spravodajcu a tieňových spravodajcov, ktorí tento proces monitorovali, nepredstavujú niektoré otázky, ktoré si budú vyžadovať pravidelné podávanie správ a monitorovanie v budúcnosti, prekážku pre úplné pristúpenie týchto dvoch členských štátov k schengenskému priestoru. Z uvedených dôvodov podporujem rozhodnutie otvoriť hranice týmto členským štátom. Hlasujem za túto správu a vítam Bulharsko a Rumunsko v schengenskom priestore."@sk19
"Čestitam kolegu gospodu Coelhu za odlično delo pri poročilu o osnutku sklepa Sveta o polni uporabi določb schengenskega pravnega reda v Republiki Bolgariji in Romuniji. Romunija in Bolgarija sta sprejeli schengenski pravni red, ko sta leta 2007 vstopili v EU. Poročilo navaja, da je skladnost s potrebnimi pravili za uporabo zadevnega pravnega reda – varstvo podatkov, schengenski informacijski sistem (SIS), zračne meje, kopenske meje, morske meje, policijsko sodelovanje in vizumi – bila preverjena na terenu samem, prav tako pa je bil na kraju samem preverjen napredek pri izvajanju ukrepov za odpravo kontrol na notranjih mejah teh držav članic. Po navedbah poročevalca in poročevalcev v senci, ki so spremljali ta proces, nerešena vprašanja, o katerih bo v prihodnje treba redno poročati in jih spremljati, niso ovira za polnopravno članstvo teh dveh držav članic v schengenskem območju. Zato podpiram odločitev o odprtju meja za ti dve državi članici. Glasujem za to poročilo in pozdravljam Bolgarijo in Romunijo v schengenskem območju."@sl20
"Jag vill gratulera min kollega Carlos Coelho till ett utmärkt arbete med betänkandet om utkastet till rådets beslut om fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Republiken Bulgarien och Rumänien. Rumänien och Bulgarien antog Schengenregelverket då de gick med i EU 2007. Enligt betänkandet utvärderades efterlevnaden av de nödvändiga villkoren för tillämpning av det ifrågavarande regelverket – dataskydd, Schengens informationssystem (SIS), luft-, land- och sjögränser, polissamarbete samt viseringar – på plats, och framstegen när det gäller åtgärder för avskaffande av kontrollerna vid medlemsstaternas inre gränser bekräftades på ort och ställe. Enligt föredraganden och skuggföredraganden som har övervakat processen utgör de olösta frågor som kräver regelbunden rapportering och översyn i framtiden inget hinder för att de två medlemsländerna ska få fullt medlemskap i Schengenområdet. Av dessa anledningar stöder jag beslutet att öppna gränserna för dessa medlemsländer. Jag röstar för betänkandet och välkomnar Bulgarien och Rumänien till Schengenområdet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph