Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-08-Speech-3-112-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110608.5.3-112-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"(CS) Europoslanci měli v minulosti jen omezený vliv na jednání o víceletém finančním rámci Unie. Zásadní změna, již Lisabonská smlouva přinesla, se týká právě tohoto dlouhodobého programování rozpočtu, který musí být nově sestaven Radou po souhlasu Evropského parlamentu. Právě proto vznikl zvláštní výbor SURE, který ve své zprávě definuje politické priority Evropského parlamentu před zahájením jednání o příštím víceletém finančním rámci po roce 2013. Ze zprávy kolegy Salvadora Garrigy Polleda je zřejmé, že pokud se Unie bude i nadále chtít zaměřit na plnění ambiciózních cílů strategie Evropa 2020, bude nutné zajistit adekvátní financování politik EU. Bez dostatečných nových zdrojů po roce 2013 nebude Unie schopna splnit jak současné politické priority, tak ani nové úkoly a cíle ze strategie Evropa 2020. Vzhledem k nedostatečnosti tradičních vlastních zdrojů EU byla ve výboru SURE zahájena odborná diskuse o nových vlastních zdrojích rozpočtu EU. V příštím finančním rámci máme obrovskou šanci evropským občanům ukázat, že Unie je schopna myslet a jednat v jejich dlouhodobém zájmu a dosahovat efektivních výsledků v zajišťování vnitřní soudržnosti a solidního růstu. Proto naprosto souhlasím s prioritním konstatováním zpravodaje, že částky vyčleněné na společnou zemědělskou politiku a na politiku soudržnosti v příštím období nesmí být nižší než v současném rámci."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Tidligere havde medlemmerne af Europa-Parlamentet kun begrænset indflydelse under forhandlingerne om EU's flerårige finansielle ramme (FFR). Den grundlæggende ændring, der blev indvarslet med Lissabontraktaten, gælder netop for den langsigtede programmering af budgettet, der skal sammenstykkes på ny af Rådet efter Europa-Parlamentets godkendelse. Dette var baggrunden for oprettelsen af Det Særlige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i en Bæredygtig Europæisk Union efter 2013 (SURE), der i sin betænkning fastlægger Europa-Parlamentets politiske prioriteter forud for indledningen at forhandlingerne om den næste FFR efter 2013. Det fremgår klart af Salvador Garriga Polledos betænkning, at der skal afsættes tilstrækkelige midler til EU-politikker, hvis EU fortsat ønsker at fokusere på opfyldelsen af de ambitiøse mål i Europa 2020-strategien. Uden tilstrækkelige nye ressourcer efter 2013 vil EU ikke være i stand til at opfylde hverken de nuværende politiske prioriteter eller de nye opgaver og mål i Europa 2020-strategien. I lyset af utilstrækkeligheden af EU's traditionelle egne indtægter blev der indledt en særlig drøftelse i SURE-udvalget om nye egne indtægter til EU's budget. Den næste finansielle ramme er en fremragende mulighed for at vise de europæiske borgere, at EU er i stand til at tænke og handle i overensstemmelse med deres langsigtede interesser og til effektivt at sikre intern samhørighed og solid vækst. Jeg er derfor helt enig i ordførerens vigtige budskab om, at de beløb, der øremærkes til den fælles landbrugspolitik og samhørighedspolitikken i den næste periode, ikke må være mindre end i den nuværende ramme."@da2
"In der Vergangenheit hatten die Abgeordneten nur in begrenztem Maße Einfluss bei den Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) der Union. Die grundlegenden Änderungen, die mit dem Vertrag von Lissabon eingeleitet wurden, gelten genau für diese langfristige Planung für den Haushalt, die vom Rat nach Zustimmung des Europäischen Parlaments erneut aufgestellt werden muss. Dies war der Grund für die Einrichtung des Sonderausschusses zu den politischen Herausforderungen und den Haushaltsmitteln für eine nachhaltige Europäische Union nach 2013 (SURE), der in seinem Bericht die politischen Prioritäten des Europäischen Parlaments vor Beginn der Verhandlungen über den nächsten MFR nach 2013 bestimmt. Aus dem Bericht von Salvador Garriga Polledo geht klar hervor, dass angemessene Finanzmittel für die EU-Politik sichergestellt werden müssen, wenn die Union auch in Zukunft den Schwerpunkt auf die Erreichung der ehrgeizigen Ziele der Strategie Europa 2020 legen will. Ohne ausreichende neue Mittel nach 2013 wird es die Union nicht in der Lage sein, die politischen Prioritäten oder die neuen Aufgaben und Ziele, die in der Strategie Europa 2020 festgelegt sind, zu erfüllen. In Anbetracht der Unzulänglichkeit der herkömmlichen Eigenmittel der EU wurde im SURE-Ausschuss eine Diskussion über neue Eigenmittel für den EU-Haushalt angestrengt. Mit dem nächsten Finanzrahmen haben wir die große Chance, den europäischen Bürgerinnen und Bürgern vor Augen zu führen, dass die Europäische Union über die Fähigkeit verfügt, in ihrem langfristigen Interesse zu denken und zu handeln und effektive Ergebnisse bei der Gewährleistung von innerem Zusammenhalt und solidem Wachstum zu erzielen. Ich schließe mich daher vorbehaltlos dem Berichterstatter an, dessen erklärte Priorität es ist, dass die für die gemeinsame Agrarpolitik und die Kohäsionspolitik in der nächsten Planungsperiode vorgesehenen Mittel nicht geringer sein dürfen als die im derzeitigen Finanzrahmen."@de9
"Στο παρελθόν, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχαν περιορισμένη μόνο επιρροή στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) της Ένωσης. Η θεμελιώδης αλλαγή που εισήχθη με τη Συνθήκη της Λισαβόνας αφορά αυτόν ακριβώς τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό του προϋπολογισμού, ο οποίος πρέπει να καταρτισθεί εκ νέου από το Συμβούλιο μετά την έγκρισή του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτός ήταν ο λόγος της συγκρότησης της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους για μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013 (SURE), η οποία καθορίζει στην έκθεσή της τις πολιτικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των συνομιλιών για το επόμενο ΠΔΠ μετά το 2013. Από την έκθεση του Salvador Garriga Polledo καθίσταται σαφές ότι θα πρέπει να διασφαλισθεί επαρκής χρηματοδότηση για τις πολιτικές της ΕΕ, εάν η Ένωση εξακολουθεί να θέλει να διατηρήσει την εστίασή της στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Χωρίς επαρκείς νέους πόρους μετά το 2013, η Ένωση δεν θα μπορεί να υλοποιήσει ούτε τις τρέχουσες πολιτικές προτεραιότητες ούτε τα νέα καθήκοντα και τους στόχους που απορρέουν από τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Υπό το πρίσμα της ανεπάρκειας των παραδοσιακών ιδίων πόρων της ΕΕ, ξεκίνησε στην επιτροπή SURE μια συζήτηση εμπειρογνωμόνων σχετικά με νέους ιδίους πόρους για τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο έχουμε μια θαυμάσια ευκαιρία να δείξουμε στους ευρωπαίους πολίτες ότι η Ένωση είναι ικανή να σκέφτεται και να ενεργεί για το μακροπρόθεσμο όφελός τους, και να επιτυγχάνει πραγματικά αποτελέσματα όσον αφορά τη διασφάλιση της εσωτερικής συνοχής και της σταθερής ανάπτυξης. Συμφωνώ, επομένως, απολύτως με τη δήλωση προτεραιότητας του εισηγητή ότι τα ποσά που προορίζονται για την κοινή γεωργική πολιτική και την πολιτική συνοχής την επόμενη περίοδο δεν πρέπει να είναι χαμηλότερα από τα ποσά του τρέχοντος πλαισίου."@el10
"In the past, MEPs had only limited influence in talks on the Multiannual Financial Framework (MFF) of the Union. The fundamental change ushered in by the Treaty of Lisbon applies precisely to this long-term programming of the budget, which must be compiled afresh by the Council after approval by the European Parliament. This was the reason for establishing the special committee on the policy challenges and budgetary resources for a sustainable European Union after 2013 (SURE), which defines in its report the political priorities of the European Parliament ahead of the start of talks on the next MFF following 2013. It is clear from the report of Salvador Garriga Polledo that adequate funding will have to be secured for EU policies if the Union still wants to focus on achieving the ambitious objectives of the Europe 2020 strategy. Without sufficient new resources after 2013, the Union will be unable to fulfil either the current political priorities or the new tasks and objectives from the Europe 2020 strategy. In view of the inadequacy of the EU’s traditional own resources, a specialist discussion was started in the SURE committee on new own resources for the EU budget. We have a great opportunity in the next financial framework to show European citizens that the Union is capable of thinking and acting in their long-term interest, and achieving effective results in securing internal cohesion and solid growth. I therefore entirely agree with the rapporteur’s priority statement that the sums earmarked for the common agricultural policy and the cohesion policy in the next period must not be lower than in the current framework."@en4
"En el pasado, los diputados al Parlamento Europeo solo tenían una influencia limitada en las conversaciones sobre el marco financiero plurianual (MFP) de la Unión. El cambio fundamental introducido por el Tratado de Lisboa se aplica precisamente a esta programación a largo plazo del presupuesto, que debe ser recopilado de nuevo por parte del Consejo una vez aprobado por el Parlamento Europeo. Esa fue la razón para crear la comisión especial sobre retos políticos y recursos presupuestarios para una Unión Europea sostenible después de 2013 (SURE), que en su informe establece las prioridades políticas del Parlamento Europeo antes del inicio de las conversaciones sobre el próximo MFP después de 2013. El informe del señor Garriga Polledo deja claro que será necesario garantizar una financiación adecuada para las políticas comunitarias, si la Unión todavía quiere centrarse en alcanzar los ambiciosos objetivos de la Estrategia Europa 2020. Sin los suficientes recursos nuevos después de 2013, la Unión será incapaz de satisfacer las prioridades políticas actuales o las tareas y los objetivos nuevos de la Estrategia Europa 2020. Dada la insuficiencia de los recursos propios comunitarios tradicionales, en el seno de la Comisión SURE se planteó un debate especializado sobre nuevos recursos propios para el presupuesto comunitario. Con ocasión del próximo marco financiero plurianual tenemos una gran oportunidad para demostrar a los ciudadanos europeos que la Unión es capaz de pensar y de actuar en su beneficio a largo plazo, y de obtener unos resultados eficaces en lo tocante a garantizar la cohesión interna y un crecimiento sólido. Por tanto, coincido plenamente con el ponente en su afirmación prioritaria de que las sumas destinadas a la política agrícola común y a la política de cohesión en el próximo período no deben ser inferiores a las del marco actual."@es21
"Minevikus said Euroopa Parlamendi liikmed Euroopa Liidu mitmeaastasele finantsraamistikule ainult piiratud mõju avaldada. Lissaboni lepinguga kaasnenud põhjalikud muudatused kehtivad just nimelt sellisele eelarve planeerimisele pikemas perspektiivis, mille nõukogu peab uuesti koostama pärast heakskiidu saamist Euroopa Parlamendilt. Just sellel eesmärgil loodi 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjon (SURE), mis määratleb oma raportis Euroopa Parlamendi poliitilised prioriteedid enne läbirääkimiste alustamist järgmise 2013. aasta järgse mitmeaastase finantsperspektiivi üle. Salvador Garriga Polledo raport näitab selgesti, et ELi poliitikameetmete jaoks on vaja tagada piisav rahastamine, kui liit tahab jätkuvalt keskenduda Euroopa 2020. aasta strateegia kaugeleulatuvate eesmärkide saavutamisele. Ilma piisavate uute vahenditeta pärast 2013. aastat ei suuda liit täita praeguseid poliitilisi prioriteete ega ka Euroopa 2020. aasta strateegiaga kaasnevaid uusi ülesandeid ja eesmärke. ELi traditsiooniliste omavahendite ebapiisavust silmas pidades algatati poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjonis spetsialistidele mõeldud arutelu uute omavahendite leidmiseks ELi eelarve jaoks. Järgmine finantsraamistik pakub meile suurepärast võimalust, et näidata Euroopa kodanikele, et liit suudab mõelda ja tegutseda pikemas perspektiivis nende huvidest lähtudes ning saavutada tõhusaid tulemusi sisese ühtekuuluvuse ja kindla majanduskasvu kindlustamise alal. Olen seepärast täiesti nõus raportööri tähtsaima avaldusega, et järgmisel perioodil ühise põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika jaoks sihtotstarbeliselt ette nähtud summad ei tohi olla väiksemad praeguse raamistiku summadest."@et5
"Euroopan parlamentin jäsenillä oli aiemmin vain vähän vaikutusvaltaa keskustelussa unionin monivuotisesta rahoituskehyksestä. Lissabonin sopimuksella aikaansaatua perustavaa laatua olevaa muutosta sovelletaan nimenomaan tähän talousarvion pitkän ajanjakson suunnitteluun, joka neuvoston on laadittava Euroopan parlamentin hyväksynnän jälkeen. Tämän vuoksi perustettiin kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevä erityisvaliokunta (SURE-valiokunta), joka määrittää mietinnössään Euroopan parlamentin ensisijaiset poliittiset tavoitteet ennen vuoden 2013 jälkeistä seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevien keskustelujen käynnistymistä. Salvador Garriga Polledon mietinnöstä käy selväksi, että EU:n politiikanaloille on varmistettava riittävä rahoitus, jos unionissa edelleen halutaan keskittyä Eurooppa 2020 -strategian kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseen. Ilman riittäviä uusia varoja vuoden 2013 jälkeen unioni ei kykene saavuttamaan sen paremmin nykyisiä ensisijaisia poliittisia tavoitteita kuin täyttämään Eurooppa 2020 -strategian uusia tehtäviä ja tavoitteita. Koska EU:n perinteiset omat varat ovat riittämättömiä, SURE-valiokunnassa käynnistettiin asiantuntijoiden keskustelu EU:n talousarvion uusista omista varoista. Meillä on seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä loistava mahdollisuus osoittaa Euroopan kansalaisille, että unioni kykenee ajattelemaan ja toimimaan heidän pitkän ajanjakson etujensa mukaan ja saamaan aikaan tehokkaita tuloksia turvatessaan sisäisen koheesion ja vankan kasvun. Olenkin täysin samaa mieltä esittelijän ensisijaisesta lausunnosta, jonka mukaan yhteiselle maatalouspolitiikalle ja koheesiopolitiikalle seuraavalla kaudella osoitetut määrärahat eivät saa olla pienempiä kuin nykyisessä kehyksessä."@fi7
"Dans le passé, les députés européens avaient seulement une influence limitée dans les pourparlers sur le cadre financier pluriannuel (CFP) de l’Union. Le changement fondamental introduit par le traité de Lisbonne s’applique précisément à cette programmation à long terme du budget, qui doit être élaboré de nouveau par le Conseil après approbation du Parlement européen. C’est la raison de la mise sur pied de la commission spéciale sur les défis politiques et les ressources budgétaires pour une Union européenne durable après 2013 (SURE), qui définit dans son rapport les priorités politiques du Parlement européen avant le début des pourparlers concernant le prochain CFP après 2013. Il est clair dans le rapport de Salvador Garriga Polledo que le financement approprié devra être garanti pour les politiques de l’UE si l’Union veut encore se concentrer sur la réalisation des objectifs ambitieux de la stratégie Europe 2020. Sans nouvelles ressources suffisantes après 2013, l’Union sera incapable de rencontrer les priorités politiques actuelles ou les nouvelles tâches et les nouveaux objectifs découlant de la stratégie Europe 2020. Compte tenu de l’inadéquation des ressources propres traditionnelles de l’UE, une discussion entre spécialistes a été amorcée au sein de la nouvelle commission SURE concernant les nouvelles ressources propres pour le budget de l’UE. Nous avons une grande occasion dans le prochain cadre financier de montrer aux citoyens européens que l’Union est capable de penser et d’agir dans leur intérêt à long terme et d’obtenir des résultats effectifs pour garantir la cohésion intérieure et une croissance solide. Je suis par conséquent entièrement d’accord avec la déclaration du rapporteur selon laquelle les sommes réservées à la politique agricole commune et à la politique de cohésion dans la prochaine période ne doivent pas être inférieures à celles du cadre actuel."@fr8
"Korábban az európai parlamenti képviselők csak korlátozottan befolyásolhatták az Unió többéves pénzügyi keretéről folytatott megbeszéléseket. A Lisszaboni Szerződés által bevezetett alapvető változás pontosan a költségvetés hosszú távú programozását érinti, amelyet a Tanácsnak az Európai Parlament jóváhagyását követően újra össze kell állítania. Ezért jött létre a 2013 utáni fenntartható Európai Unióval kapcsolatos politikai kihívásokkal és költségvetési forrásokkal foglalkozó különbizottság (SURE), amely jelentésében még a 2013 utáni, következő többéves pénzügyi keretről folytatott megbeszélések kezdete előtt meghatározza az Európai Unió politikai prioritásait. Salvador Garriga Polledo jelentéséből nyilvánvaló, hogy az uniós politikák számára megfelelő forrásokat kell biztosítani, ha az Unió továbbra is az Európa 2020 stratégia ambiciózus célkitűzéseinek elérésére kíván törekedni. Megfelelő új források nélkül 2013 után az Unió képtelen lesz teljesíteni akár jelenlegi politikai prioritásait, akár az Európa 2020 stratégiából fakadó új feladatokat és célokat. Tekintettel az Unió hagyományos saját forrásainak elégtelenségére, a SURE bizottságon belül szakértői egyeztetés indult az uniós költségvetés új saját forrásairól. A következő pénzügyi keretben kiváló lehetőségünk nyílik arra, hogy megmutassuk az európai polgároknak: az Unió képes hosszú távú érdekeik szerint gondolkodni és cselekedni, és tényleges eredményeket elérni a belső kohézió és a stabil növekedés biztosítása terén. Ennélfogva teljes mértékben egyetértek az előadó azon prioritási nyilatkozatával, hogy a közös agrárpolitikára és a kohéziós politikára a következő időszakban elkülönített összegek nem lehetnek alacsonyabbak a jelenlegi keretben meghatározottnál."@hu11
"In passato, i deputati al Parlamento europeo potevano influire solo limitatamente sui negoziati concernenti il quadro finanziario pluriennale (QFP) dell’Unione. Il mutamento fondamentale introdotto dal trattato di Lisbona riguarda appunto la programmazione a lungo termine del bilancio, che dev’essere elaborato di nuovo dal Consiglio dopo l’approvazione del Parlamento europeo. Ecco la ragione per cui è stata istituita la commissione speciale sulle sfide politiche e le risorse di bilancio per un’Unione europea sostenibile dopo il 2013 (SURE), che nella sua relazione definisce le priorità politiche del Parlamento europeo prima dell’inizio dei negoziati sul prossimo QFP per il periodo successivo al 2013. La relazione dell’onorevole Garriga Polledo dimostra chiaramente che, se l’Unione vuole ancora veramente raggiungere gli ambiziosi obiettivi della strategia Europa 2020, è necessario garantire finanziamenti adeguati alle politiche dell’Unione stessa. Senza nuove risorse adeguate dopo il 2013, l’Unione non sarà in grado di rispettare né le priorità politiche attuali, né i nuovi compiti e obiettivi previsti dalla strategia Europa 2020. Alla luce dell’inadeguatezza delle tradizionali risorse proprie dell’Unione, in seno alla commissione SURE è stata avviata una discussione specialistica sul tema delle nuove risorse proprie per il bilancio dell’Unione europea. Il prossimo quadro finanziario ci offre un’ottima occasione per dimostrare ai cittadini europei che l’Unione è capace di pensare e agire per soddisfare i loro interessi di lungo periodo, e di garantire concretamente la coesione interna e una crescita sicura. Concordo perciò senza riserve con l’affermazione formulata in via prioritaria dal relatore: gli importi destinati alla politica agricola comune e alla politica di coesione nel prossimo periodo non dovranno essere inferiori a quelli del quadro attuale."@it12
"Praeityje EP nariai turėjo tik ribotą įtaką derybose dėl Europos Sąjungos daugiametės finansinės programos. Esminis pokytis, kurį lėmė Lisabonos sutartis, susijęs būtent su šia ilgalaikio biudžeto programavimo užduotimi ir reiškia tai, kad Taryba, gavusi Europos Parlamento pritarimą, turės iš naujo parengti biudžetą. Būtent todėl įsteigtas Specialusis politinių išbandymų ir biudžeto išteklių siekiant tvarios Europos Sąjungos po 2013  m. komitetas (SURE), kuris savo pranešime nustatė Europos Parlamento politinius prioritetus prieš prasidedant deryboms dėl kitos DFP, skirtos laikotarpiui po 2013 m. Iš Salvadoro Garrigos Polledo pranešimo aišku, kad Europos Sąjunga turi užtikrinti pakankamą ES politikos sričių finansavimą, jeigu ji nori įgyvendinti strategijoje „Europa 2020“ nustatytus plataus užmojo tikslus. Jeigu Europos Sąjunga po 2013 m. neturės pakankamai naujų išteklių, ji nesugebės įgyvendinti nei dabartinių politinių prioritetinių tikslų, nei naujų tikslų, nustatytų strategijoje „Europa 2020“, nei atlikti jai pavestų naujų užduočių. Atsižvelgiant į ES tradicinių nuosavų išteklių nepakankamumą, SURE komitete pradėta konkreti diskusija dėl naujų ES biudžeto nuosavų išteklių. Rengdami kitą finansinę programą turime puikią galimybę parodyti, kad Europos Sąjunga pajėgi mąstyti ir veikdama ginti savo ilgalaikius interesus, taip pat siekti veiksmingų rezultatų tvirto augimo ir vidaus sanglaudos užtikrinimo srityse. Todėl visiškai pritariu svarbiausiam pranešėjo teiginiui, kad bendrai žemės ūkio politikai ir sanglaudos politikai kitą laikotarpį turi būti skirta ne mažiau lėšų, nei skiriama pagal dabartinę programą."@lt14
"Agrāk EP deputātiem bija tikai ierobežotas iespējas ietekmēt sarunas par ES daudzgadu finanšu shēmu (DFS). Taču ar Lisabonas līgumu ieviestās būtiskās pārmaiņas attiecas tieši uz ilgtermiņa plāniem budžetam, kurus Padomei būs no jauna jāsagatavo pēc Eiropas Parlamenta apstiprinājuma saņemšanas. Tāpēc tika izveidota Īpašā komiteja politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem ilgtspējīgai Eiropas Savienībai pēc 2013. gada (SURE), kura, pirms tiek sāktas sarunas par nākamo DFS laikposmam pēc 2013. gada, savā ziņojumā ir noteikusi Eiropas Parlamenta politiskās prioritātes. ziņojumā tiek skaidri norādīts, ka, ja ES joprojām vēlas strādāt pie stratēģijas „Eiropa 2020” vērienīgo mērķu sasniegšanas, tai būs jānodrošina pienācīgs finansējums ES politikas īstenošanai. Ja ES pēc 2013. gada nebūs pietiekami daudz jaunu resursu, tā nespēs īstenot ne pašreizējās politiskās prioritātes, ne arī jaunos no Eiropas 2020. gada stratēģijas izrietošos pienākumus un mērķus. Ņemot vērā ES tradicionālo pašu resursu nepietiekamību, SURE komitejā tika sākta diskusija par jauniem pašu resursiem ES budžetā. Mums ir lieliska iespēja ar nākamo finanšu shēmu parādīt Eiropas iedzīvotājiem, ka ES spēj domāt un rīkoties to ilgtermiņa interesēs un efektīvi nodrošināt iekšējo kohēziju un stabilu izaugsmi. Tāpēc es pilnīgi piekrītu referenta prioritārajai nostājai par to, ka kopējās lauksaimniecības politikai un kohēzijas politikai paredzētais finansējums nākamajā periodā nedrīkst būt zemāks nekā pašreizējā finanšu shēmā."@lv13
"Europoslanci měli v minulosti jen omezený vliv na jednání o víceletém finančním rámci Unie. Zásadní změna, již Lisabonská smlouva přinesla, se týká právě tohoto dlouhodobého programování rozpočtu, který musí být nově sestaven Radou po souhlasu Evropského parlamentu. Právě proto vznikl zvláštní výbor SURE, který ve své zprávě definuje politické priority Evropského parlamentu před zahájením jednání o příštím víceletém finančním rámci po roce 2013. Ze zprávy kolegy Salvadora Garrigy Polleda je zřejmé, že pokud se Unie bude i nadále chtít zaměřit na plnění ambiciózních cílů strategie Evropa 2020, bude nutné zajistit adekvátní financování politik EU. Bez dostatečných nových zdrojů po roce 2013 nebude Unie schopna splnit jak současné politické priority, tak ani nové úkoly a cíle ze strategie Evropa 2020. Vzhledem k nedostatečnosti tradičních vlastních zdrojů EU byla ve výboru SURE zahájena odborná diskuse o nových vlastních zdrojích rozpočtu EU. V příštím finančním rámci máme obrovskou šanci evropským občanům ukázat, že Unie je schopna myslet a jednat v jejich dlouhodobém zájmu a dosahovat efektivních výsledků v zajišťování vnitřní soudržnosti a solidního růstu. Proto naprosto souhlasím s prioritním konstatováním zpravodaje, že částky vyčleněné na společnou zemědělskou politiku a na politiku soudržnosti v příštím období nesmí být nižší než v současném rámci."@mt15
"Leden van het Europees Parlement hadden in het verleden slechts beperkte invloed op de behandeling van het meerjarig financieel kader van de Europese Unie. Maar met het Verdrag van Lissabon is er een fundamentele verandering gekomen ten aanzien van deze meerjarige programmering van de begroting. De begroting dient voortaan te worden vastgesteld door de Raad na goedkeuring door het Europees Parlement. Dat is ook de reden voor de oprichting van de Bijzondere Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013 (SURE). Zij heeft voorafgaand aan de opening van de onderhandelingen over het volgende meerjarige financiële kader voor na 2013 in haar verslag de politieke prioriteiten van het Europees Parlement uiteengezet. Uit het verslag van de heer Garriga Polledo komt duidelijk naar voren dat de EU, wil zij haar ambitieuze doelstellingen van de Europa 2020-strategie waarmaken, een passend financieel EU-beleid tot stand moet brengen. Zonder voldoende nieuwe middelen na 2013 zal de EU noch haar huidige politieke prioriteiten, noch de nieuwe taken en doelstellingen voortvloeiend uit de Europa 2020-strategie kunnen waarmaken. Gezien het feit dat de traditionele eigen middelen van de EU ontoereikend zijn, is in de commissie SURE een deskundige discussie opgestart over nieuwe eigen middelen voor de EU-begroting. We hebben in het volgende financiële kader een ongelooflijke kans om de Europese burgers te laten zien dat de EU oog heeft voor hun langetermijnbelangen en in staat is dienovereenkomstig te handelen, door doeltreffend te zorgen voor interne solidariteit en een solide groei. Daarom ben ik het absoluut eens met de hoofdconstatering van de rapporteur dat de in de volgende programmaperiode voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het cohesiebeleid uit te trekken middelen niet lager mogen zijn dan in de huidige periode."@nl3
"W przeszłości posłowie do PE mieli jedynie ograniczony wpływ na rozmowy dotyczące wieloletnich ram finansowych (WRF) UE. Podstawowa zmiana wprowadzona na mocy Traktatu z Lizbony dotyczy właśnie tego długookresowego programowania budżetu, który musi być opracowany na nowo przez Radę po uprzedniej zgodzie Parlamentu Europejskiego. Był to powód do powołania komisji specjalnej ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 roku (komisji SURE), która w przedmiotowym sprawozdaniu określa priorytety polityczne Parlamentu Europejskiego przed rozpoczęciem rozmów na temat kolejnych WRF po roku 2013. Ze sprawozdania pana Salvadora Garrigi Polledo wyraźnie wynika, że trzeba będzie zabezpieczyć stosowne fundusze na rzecz unijnych strategii politycznych, jeśli Unia wciąż chce skupiać się na realizacji ambitnych celów strategii Europa 2020. Unia bez wystarczających nowych zasobów po 2013 roku nie będzie zdolna do realizacji bieżących priorytetów politycznych ani też nowych zadań i celów zawartych w strategii Europa 2020. Ze względu na niewystarczający wymiar tradycyjnych zasobów własnych UE w komisji SURE rozpoczęto rozmowy na temat nowych zasobów własnych w budżecie UE. Mamy wspaniałą okazję, by w kolejnych ramach finansowych pokazać obywatelom europejskim, że Unia potrafi myśleć i działać w ich długookresowym interesie, a także osiągać skuteczne wyniki w zakresie zagwarantowania spójności wewnętrznej i trwałego wzrostu. W związku z tym całkowicie popieram oświadczenie sprawozdawcy, że kwoty przeznaczone na wspólną politykę rolną i politykę spójności w kolejnym okresie nie mogą być niższe niż w bieżących ramach."@pl16
"No passado, os deputados ao Parlamento Europeu tinham uma influência limitada nas conversações sobre o Quadro Financeiro Plurianual da União. A alteração fundamental introduzida pelo Tratado de Lisboa aplica-se precisamente a esta programação a longo prazo do orçamento, que tem de ser novamente redigida pelo Conselho após a aprovação do Parlamento Europeu. Foi este o motivo da criação da Comissão Especial sobre os Desafios Políticos e os Recursos Orçamentais para uma União Europeia Sustentável Após 2013 (SURE), que define no seu relatório as prioridades políticas do Parlamento Europeu antes do início das conversações sobre o próximo Quadro Financeiro Plurianual depois de 2013. O relatório do senhor deputado Salvador Garriga Polledo torna evidente que terá de ser assegurado um financiamento adequado para as políticas da UE se a União ainda quiser concentrar-se na realização dos objectivos ambiciosos da Estratégia “Europa 2020”. Sem novos recursos suficientes após 2013, a União não será capaz de dar resposta às actuais prioridades políticas nem às novas tarefas e aos novos objectivos da Estratégia “Europa 2020”. Tendo em conta a insuficiência dos habituais recursos próprios da UE, foi iniciada uma discussão especializada na Comissão SURE sobre novos recursos próprios para o orçamento da UE. Temos uma grande oportunidade, no próximo quadro financeiro, de mostrar aos cidadãos europeus que a União é capaz de pensar e actuar no seu interesse a longo prazo e de conseguir resultados efectivos, assegurando a coesão interna e um crescimento sólido. Por conseguinte, concordo inteiramente com a declaração prioritária do relator de que os montantes reservados para a política agrícola comum e para a política de coesão no próximo período não podem ser inferiores aos do quadro actual."@pt17
"În trecut, deputaţii în Parlamentul European aveau o influenţă limitată în discuţiile privind Cadrul Financiar Multianual (CFM) al Uniunii. Această modificare fundamentală introdusă prin Tratatul de la Lisabona se aplică acestei programări pe termen lung a bugetului, care trebuie efectuată de Consiliu după aprobarea de către Parlamentul European. Acesta a fost motivul creării Comisiei speciale privind provocările politice şi resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013 (SURE), care defineşte în raportul său priorităţile politice ale Parlamentului European înaintea debutului discuţiilor privind următorul CFM după 2013. Raportul lui Salvador Garriga Polledo ne arată în mod clar că politicilor UE va trebui să li se asigure o finanţare adecvată dacă Uniunea încă doreşte să se concentreze pe atingerea obiectivelor ambiţioase ale Strategiei Europa 2020. Fără suficiente resurse noi după 2013, Uniunea nu va putea îndeplini nici priorităţile politice actuale, nici noile activităţi şi obiective ale Strategiei Europa 2020. Având în vedere caracterul neadecvat al resurselor proprii tradiţionale ale UE, la nivelul comisiei SURE s-a purtat o discuţie specializată, cu privire la noile resurse proprii ale bugetului UE. Următorul cadru financiar ne oferă şansa deosebită de a le arăta cetăţenilor europeni că Uniunea poate gândi şi acţiona în interesul lor pe termen lung şi poate obţine rezultate eficiente în asigurarea coeziunii interne şi a unei creşteri solide. Sunt, deci, complet de acord cu declaraţia prioritară a raportorului, potrivit căreia sumele alocate pentru politica agricolă comună şi politica de coeziune în perioada următoare nu trebuie să fie inferioare celor din cadrul actual."@ro18
"Poslanci EP mali v minulosti v rozhovoroch o viacročnom finančnom rámci (VFR) Únie iba obmedzený vplyv. Zásadná zmena, ktorú priniesla Lisabonská zmluva, sa týka práve tohto dlhodobého plánovania rozpočtu, ktorý musí nanovo zostaviť Rada po schválení Európskym parlamentom. To bol dôvod na vytvorenie Osobitného výboru pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013 (výbor SURE), ktorý vo svojej správe vymedzuje politické priority Európskeho parlamentu pred začatím rokovaní o budúcom viacročnom finančnom rámci po roku 2013. Zo správy pána Garrigu Polleda jasne vyplýva, že ak sa chce Únia stále sústreďovať na dosiahnutie ambicióznych cieľov stratégie Európa 2020, bude sa musieť zabezpečiť primerané financovanie politík EÚ. Bez dostatočných nových prostriedkov po roku 2013 Únia nebude schopná splniť ani súčasné politické priority, ani nové úlohy a ciele stratégie Európa 2020. Vzhľadom na nedostatočnosť tradičných vlastných zdrojov EÚ sa vo výbore SURE začala odborná diskusia o nových vlastných zdrojoch rozpočtu EÚ. V budúcom finančnom rámci máme veľkú príležitosť ukázať európskym občanom, že Únia dokáže myslieť a konať v ich dlhodobom záujme a dosahovať účinné výsledky pri zabezpečovaní vnútornej súdržnosti a pevného rastu. Preto úplne súhlasím s prioritným vyhlásením spravodajcu, že sumy určené na spoločnú poľnohospodársku politiku a politiku súdržnosti v budúcom období nesmú byť nižšie ako v súčasnom rámci."@sk19
"V preteklosti so imeli poslanci v EP le omejen vpliv v pogovorih o večletnem finančnem okviru Unije. Temeljna sprememba, ki je bila uvedena z Lizbonsko pogodbo, velja natanko za to dolgoročno programiranje proračuna, ki ga mora Svet ponovno sestaviti po tem, ko ga odobri Evropi parlament. Ravno to je bil razlog za vzpostavitev posebnega odbora za politične izzive in proračunska sredstva za trajnostno Evropsko unijo po letu 2013, ki v svojem poročilu določa politične prednostne naloge Evropskega parlamenta pred začetkom pogovorov o naslednjem večletnem finančnem okviru po letu 2013. Iz poročila gospoda Salvadorja Garrige Polleda je jasno, da moramo zagotoviti zadostno financiranje za politike EU, če želi biti Unija tudi v prihodnje osredotočena na uresničevanje visoko zastavljenih ciljev strategije Evropa 2020. Brez zadostnih novih sredstev po letu 2013 Unija ne bo mogla uresničevati sedanjih političnih prednostnih nalog ali novih nalog in ciljev strategije Evropa 2020. Zaradi neustreznosti tradicionalnih lastnih sredstev EU je v odboru SURE potekala posebna razprava o novih lastnih sredstvih za proračun EU. V naslednjem finančnem okviru imamo odlično priložnost, da evropskim državljanom pokažemo, da Evropa lahko razmišlja in ukrepa v njihovem dolgoročnem interesu in doseže učinkovite rezultate pri zagotavljanju notranje kohezije in trdne rasti. Zato se povsem strinjam s prednostno izjavo poročevalca, da zneski, namenjeni skupni kmetijski politiki in kohezijski politiki, v naslednjem obdobju ne smejo biti nižji, kot so v veljavnem okviru."@sl20
"Parlamentsledamöterna har tidigare bara haft begränsat inflytande vid diskussioner om unionens fleråriga budgetram. Den grundläggande förändring som inleddes med Lissabonfördraget gäller just den långsiktiga budgetplaneringen, som måste sammanställas på nytt av rådet efter godkännandet av Europaparlamentet. Det var orsaken till att man upprättade det särskilda utskottet för de politiska utmaningarna och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter 2013 (SURE), som i sitt betänkande definierar Europaparlamentets politiska prioriteringar innan diskussionerna inleds om nästa fleråriga budgetram efter 2013. Av Salvador Garriga Polledos betänkande framgår tydligt att tillräckliga medel måste garanteras för EU:s handlingsplaner, om unionen fortfarande vill fokusera på att uppnå de ambitiösa målen i Europa 2020-strategin. Utan tillräckliga nya resurser efter 2013 kan unionen inte uppfylla varken de nuvarande politiska prioriteringarna eller de nya uppgifterna och målen i Europa 2020-strategin. Med insikten om att EU:s traditionella egna medel är otillräckliga, har man startat en expertdiskussion i det särskilda utskottet för de politiska utmaningarna och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter 2013, om nya egna medel för EU-budgeten. Nästa budgetram är ett utmärkt tillfälle att visa EU:s medborgare att unionen har förmåga att tänka och agera i medborgarnas långsiktiga intresse och uppnå effektiva resultat för att säkra inre sammanhållning och stabil tillväxt. Jag instämmer därför helt och hållet med föredragandens prioriteringsuttalande att de summor som öronmärks för den gemensamma jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken under nästa period inte får bli lägre än den nuvarande ramen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph