Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-08-Speech-3-039-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110608.3.3-039-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich beginne mit dem Statement von Herrn Ashworth, der einen intelligenteren europäischen Haushalt gegen einen höheren Haushalt ausgespielt hat. Ich halte das für eine falsche Alternative. In der Tat müssen wir eine intelligentere Haushaltspolitik betreiben, indem wir genau identifizieren, wo man Gelder einsparen kann, wo das Management verbessert werden kann, wo die Administration besonders zurückhaltend ist. Doch dieser Sonderausschuss hatte die Aufgabe, zu ermitteln, wie viel Geld wir brauchen, um mit den neuen politischen Herausforderungen angemessen umgehen zu können. Es geht also um Reformfreudigkeit, um politischen Mut, und es geht darum, uns so aufzustellen, dass wir die Möglichkeit haben, auf die großen Herausforderungen bis 2020 zu antworten. Mit Ihrer Position, Herr Ashworth, wird man dem nicht gerecht, sondern ich würde mit Herrn Böge weitermachen, der aus meiner Sicht sehr zu Recht und vertragstreu sagt: „Ja, wir müssen den Mut haben, wieder zurückzukehren zu einem System der wirklichen Eigenmittel.“ Das macht die Europäische Union stärker, es macht unser Finanzierungssystem transparenter. Für die Bürger wird klarer, wo das Geld herkommen soll. Aus grüner Sicht möchte ich hinzufügen: Wir denken vor allem an die Finanztransaktionssteuer, weil sie die Finanzgeschäfte reguliert und uns neue Möglichkeiten gibt, eine klügere Politik zu machen. Das ist also ein Weg nach vorne, der die Mitgliedstaaten nicht stranguliert, sondern uns gemeinsam neue Möglichkeiten eröffnen würde. Deswegen hat aus meiner Sicht Herr Verhofstadt Recht, der sagt, man müsse natürlich auch bereit sein, gemeinsame Aufgaben wie den Aufbau des Europäischen Auswärtigen Dienstes anzugehen, aber dann auch auf nationaler Ebene einzusparen. Natürlich nicht das eine zu lassen und das andere zusätzlich. Nein, europäische Verantwortung heißt dann, dass man Ausgaben national zurückschraubt, um sie europäisch zu bündeln. Warum? Weil wir gemeinsam stärker sind, weil wir europäischen Mehrwert schaffen, der für unsere Bürgerinnen und Bürger gut ist – gerade in der Forschungspolitik und in der Bildungspolitik. Die großen Aufgaben, die vor uns liegen, sind die ökologische Transformation und der Aufbau intelligenter Energienetzwerke. Dafür brauchen wir Geld, genau so wie für die Breitbandverkabelung im ländlichen Raum. Das sind die Zukunftsaufgaben, und dafür brauchen wir einen intelligenteren und einen höheren Haushalt."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěla bych začít prohlášením poslance Ashwortha, který proti sobě postavil inteligentnější evropský rozpočet a vyšší rozpočet. Nepovažuji to za skutečnou alternativu. Vskutku musíme uplatňovat inteligentnější rozpočtovou politiku tak, že přesně určíme, kde je možné uspořit finanční prostředky, kde je možné zlepšit řízení a v kterých oblastech správy existují největší omezení. Nicméně úkolem tohoto zvláštního výboru bylo zjistit, kolik peněz potřebujeme, abychom se dokázali řádně vypořádat s novými politickými výzvami, kterým čelíme. Z toho důvodu potřebujeme otevřenost k reformám a politickou odvahu. Musíme se zorganizovat takovým způsobem, abychom dokázali reagovat na zásadní výzvy, které přináší strategie Evropa 2020. Domnívám se, že z vaší pozice toho nelze dosáhnout, poslanče Ashworthe; místo toho bych podpořila poslance Bögeho, který má podle mého názoru pravdu a je věrný Smlouvě, když říká, že potřebujeme odvahu vrátit se k systému, jehož součástí jsou skutečné vlastní zdroje. To učiní Evropskou unii silnější a náš systém financování transparentnější. Rovněž díky tomu naši občané lépe pochopí, odkud budou pocházet finanční zdroje. Z hlediska skupiny Zelených/ Evropské svobodné aliance bych chtěla dodat, že uvažujeme hlavně o dani z finančních transakcí, protože zavede regulaci v oblasti finančních transakcí a umožní nám provádět inteligentnější politiky. Jedná se o jednu z cest vpřed, která nebude dusit členské státy, ale místo toho nám všem otevře nové možnosti. Z toho důvodu se domnívám, že pan Verhofstadt má pravdu, když tvrdí, že samozřejmě musíme být připraveni podílet se na společných iniciativách, jako je například zřízení Evropské služby pro vnější činnost, zatímco na vnitrostátních úrovních budeme přijímat úsporná opatření. Přirozeně nemůžeme jen tak vynechat jeden prvek a přidat jiný. Evropská zodpovědnost znamená omezení výdajů na národní úrovni s cílem vytvoření společného fondu na evropské úrovni. Proč tomu tak je? Protože společně jsme silnější a můžeme dosáhnout evropské přidané hodnoty, která je přínosem pro naše občany, zejména v oblasti politiky výzkumu a vzdělávací politiky. Zásadní úkoly, které před námi stojí, jsou ekologická transformace a inteligentní energetické sítě. K dosažení těchto cílů a vytvoření širokopásmových sítí ve venkovských oblastech potřebujeme finanční prostředky. Jedná se o úkoly pro budoucnost, které vyžadují inteligentnější a vyšší rozpočet."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne begynde med udtalelsen fra hr. Ashworth, som spillede ud med et klogere EU-budget versus et højere budget. Jeg mener ikke, at dette er et ægte alternativ. Det er sandt, at vi skal forfølge en klogere budgetpolitik ved at finde ud af, præcis hvor der kan spares penge, hvor forvaltningen kan forbedres, og hvor administrationen er særligt snærende. Dette særlige udvalgs opgave var imidlertid at finde ud af, hvor mange penge vi har brug for for hensigtsmæssigt at kunne håndtere de nye politiske udfordringer, vi står over for. Hvad vi således har brug for, er åbenhed over for reformer og politisk mod. Vi er nødt til at organisere os på en sådan måde, at vi kan leve op til de store udfordringer, som 2020 stiller. Jeg tror ikke, at dette kan opnås fra Deres ståsted, hr. Ashworth. I stedet vil jeg støtte hr. Böge, som jeg mener, har ret og er tro mod traktaten, når han siger, at vi er nødt til at have modet til at vende tilbage til et system, som indbefatter det, der ærligt og oprigtigt er vores egne indtægter. Dette vil gøre EU stærkere og vores finansieringssystem mere gennemsigtigt. Dette vil gøre det klarere for vores borgere, hvor pengene skal komme fra. Fra Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliances perspektiv vil jeg gerne tilføje, at vi hovedsageligt tænker på afgiften på finansielle transaktioner, fordi den vil regulere finansielle transaktioner og give os muligheden for at etablere klogere politikker. Dette er således en vej fremad, som ikke vil kvæle medlemsstaterne og i stedet åbner op for nye alternativer for os alle. Derfor mener jeg, at hr. Verhofstadt har ret, når han siger, at vi naturligvis må være forberedt på at se på fælles initiativer såsom oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, mens vi samtidig foretager besparelser på nationalt plan. Vi kan naturligvis ikke bare droppe et element og tilføje et andet. Europæisk ansvarlighed betyder at skære ned på statslige udgifter for at forene ressourcerne på EU-plan. Hvorfor er det sådan? Det er fordi, vi er stærkere sammen, og fordi, vi kan opnå europæisk merværdi, som gavner vores borgere, særligt inden for forsknings- og uddannelsespolitik. De store opgaver, der ligger foran os, er økologisk transformation og oprettelse af intelligente energinetværk. Vi har brug for penge til dette og til bredbåndsnet i landdistrikterne. Dette er fremtidens opgaver, og dette kræver et klogere og større budget."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω με τη δήλωση του κ. Ashworth, η οποία αντιπαρέθεσε έναν εξυπνότερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με έναν υψηλότερο προϋπολογισμό. Δεν θεωρώ ότι αυτό αποτελεί πραγματική εναλλακτική λύση. Πρέπει, πράγματι, να επιδιώξουμε μια εξυπνότερη δημοσιονομική πολιτική προσδιορίζοντας ακριβώς πού μπορούν να πραγματοποιηθούν εξοικονομήσεις χρημάτων, πού μπορεί να βελτιωθεί η διαχείριση και πού είναι ιδιαιτέρως περιοριστική η διοίκηση. Ωστόσο, το έργο αυτής της ειδικής επιτροπής ήταν να βρει πόσα χρήματα χρειαζόμαστε προκειμένου να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε καταλλήλως τις νέες πολιτικές προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν μας. Συνεπώς, αυτό που χρειαζόμαστε είναι ετοιμότητα για μεταρρύθμιση και πολιτικό θάρρος. Πρέπει να οργανωθούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις μείζονες προκλήσεις του 2020. Δεν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη θέση σας, κύριε Ashworth· απεναντίας, θα υποστήριζα τον κ. Böge, ο οποίος, πιστεύω, είναι σωστός και πιστός στη Συνθήκη όταν λέει ότι πρέπει να έχουμε το θάρρος να επιστρέψουμε σε ένα σύστημα που περιλαμβάνει ουσιαστικά τους ιδίους πόρους μας. Έτσι θα καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρότερη και το δημοσιονομικό μας σύστημα πιο διαφανές. Έτσι θα ξεκαθαρίσουμε στους πολίτες μας από πού προέρχονται τα χρήματα. Από τη σκοπιά της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, θα ήθελα να προσθέσω ότι σκεφτόμαστε κυρίως τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, διότι θα ρυθμίσει τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και θα μας δώσει την ευκαιρία να καταρτίσουμε εξυπνότερες πολιτικές. Ως εκ τούτου, πρόκειται για έναν τρόπο που δεν θα καταπνίξει τα κράτη μέλη· αντίθετα, θα προσφέρει νέες εναλλακτικές σε όλους μας. Γι’ αυτό πιστεύω ότι ο κ. Verhofstadt έχει δίκιο όταν λέει ότι πρέπει, ασφαλώς, να είμαστε προετοιμασμένοι να αναλάβουμε κοινές πρωτοβουλίες όπως η συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα εξοικονομήσεις σε εθνικό επίπεδο. Φυσικά, δεν μπορούμε απλώς να απορρίψουμε ένα στοιχείο και να προσθέσουμε ένα άλλο. Ευρωπαϊκή ευθύνη σημαίνει περικοπή των εθνικών δαπανών για τη συγκέντρωση πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για ποιον λόγο; Επειδή μαζί είμαστε ισχυρότεροι και επειδή μπορούμε να επιτύχουμε ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και αυτό είναι καλό για τους πολίτες μας, ιδίως στους τομείς της πολιτικής έρευνας και της εκπαιδευτικής πολιτικής. Τα μείζονα καθήκοντα ενώπιόν μας είναι ο οικολογικός μετασχηματισμός και η δημιουργία ευφυών δικτύων ενέργειας. Χρειαζόμαστε χρήματα γι’ αυτό και για τα ευρυζωνικά δίκτυα στις αγροτικές περιοχές. Αυτά είναι τα καθήκοντα του μέλλοντος και αυτό απαιτεί εξυπνότερο και μεγαλύτερο προϋπολογισμό."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, I would like to begin with the statement by Mr Ashworth, which played off a smarter European budget against a higher budget. I do not consider this to be a true alternative. Indeed, we must pursue a smarter budgetary policy by identifying precisely where money can be saved, where management can be improved and where the administration is particularly constraining. However, the task of this special committee was to find out how much money we need in order to be able to deal appropriately with the new political challenges faced. Thus, what we need is openness to reform and political courage. We need to organise ourselves in such a way that we can respond to the major challenges posed by 2020. I do not believe that this can be achieved from your position, Mr Ashworth; instead, I would back Mr Böge, who I believe is correct and faithful to the Treaty when he says that we need to have the courage to return to a system that involves what are genuinely our own resources. This will make the European Union stronger and our financing system more transparent. This will make it clearer to our citizens where the money is to come from. From the perspective of the Group of the Greens/European Free Alliance I would like to add that we are mainly thinking of the financial transaction tax because it will regulate financial transactions and give us the opportunity to establish smarter policies. Thus, this is one way ahead that will not strangle the Member States, instead opening up new alternatives for us all. That is why I believe Mr Verhofstadt is right when he says that we must, of course, be prepared to take up joint initiatives such as the establishment of the European External Action Service, while at the same time making savings at national level. Naturally, we cannot just drop one element and add another. European responsibility means paring back national expenditure in order to pool resources at European level. Why is that? It is because together we are stronger and because we can obtain European value added that is good for our citizens, particularly in the areas of research policy and education policy. The major tasks ahead of us are ecological transformation and the establishment of intelligent energy networks. We need money for this and for broadband networks in rural areas. These are the tasks for the future and this requires a smarter and bigger budget."@en4
"Señor Presidente, Señorías, me gustaría comenzar con la exposición del señor Ashworth, que ha opuesto un presupuesto europeo más inteligente frente a un mayor presupuesto. Yo no considero que eso sea una verdadera alternativa. De hecho, debemos aspirar a una política presupuestaria más cabal identificando con precisión dónde puede ahorrarse dinero, dónde puede mejorarse la gestión y dónde en concreto hay que contener la administración. Con todo, la tarea de esta Comisión especial consistía en averiguar la cantidad de dinero que necesitamos para poder hacer frente adecuadamente a los nuevos retos políticos que hay que afrontar. Por lo tanto, lo que necesitamos es flexibilidad para reformar y valentía política. Tenemos que organizarnos de tal manera que podamos responder a los grandes desafíos que se plantea hasta el año 2020. Dudo que ello puede lograrse desde su posición, señor Ashworth; por el contrario, respaldaría al señor Böge, quien, así lo entiendo, tiene razón y es fiel al Tratado cuando afirma que necesitamos tener el valor de retornar a un sistema que comprende verdaderamente nuestros propios recursos. Eso hará que la Unión Europea sea más fuerte y nuestro sistema financiero más transparente. Permitirá que los ciudadanos vean con más claridad de dónde procede nuestro dinero. Desde la perspectiva del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea me gustaría añadir que pensamos sobre todo en el impuesto a las transacciones financieras, ya que regula esas transacciones y nos da la oportunidad de crear políticas más inteligentes. Por consiguiente, este es un camino a seguir que no va a estrangular a los Estados miembros, sino que por el contrario va a abrir nuevas alternativas para todos nosotros. Por ello creo que el señor Verhofstadt tiene razón cuando dice que debemos estar, desde luego, preparados para asumir iniciativas conjuntas como la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior, mientras que, al mismo tiempo, conseguimos ahorrar a escala nacional. Sin duda, no podemos dejar de lado uno de los elementos y agregar otro. La responsabilidad europea significa recortar el gasto nacional con el fin de aunar recursos en el ámbito europeo. ¿Por qué? Porque juntos somos más fuertes y porque podemos obtener un valor añadido europeo que es positivo para nuestros ciudadanos, en especial en las áreas de la política de investigación y educación. Las principales tareas que nos aguardan son la transformación ecológica y el establecimiento de redes de energía inteligentes. Necesitamos dinero para ello y para infraestructuras de banda ancha en las zonas rurales. Estas son las tareas de cara al futuro y exigen un presupuesto más inteligente y de mayor envergadura."@es21
"Austatud president! Head kolleegid! Alustaksin Richard Ashworthi avaldusega, milles ta vastandas arukama Euroopa eelarve ja suurema eelarve. Minu arvates ei ole see reaalne alternatiiv. Peame tõepoolest järgima arukamat eelarvepoliitikat, tuvastades just need kohad, kus on võimalik raha säästa, kus juhtimist on võimalik parandada ja kus haldus on eriti koormav. Erikomisjoni ülesanne oli aga uurida välja, kui palju raha on vaja, et tulla asjakohaselt toime uute poliitiliste ülesannetega. Seega peame olema avatud reformidele ja näitama üles poliitilist julgust. Peame organiseerima end nii, et oleksime võimelised tulema toime 2020. aastaks võetud suurte eesmärkidega kaasnevate katsumustega. Ma ei usu, et seda on võimalik saavutada teie seisukohast lähtudes, Richard Ashworth. Toetaksin hoopis Reimer Böget, kellel on minu arvates õigus ja kes lähtub aluslepingust, kui ta ütleb, et peame olema piisavalt julged selleks, et pöörduda tagasi süsteemi juurde, mis hõlmab reaalselt meie omavahendeid. See teeb Euroopa Liidu tugevamaks ja meie rahastamissüsteemi palju läbipaistvamaks. Nii saavad ka meie kodanikud paremini aru, kust see raha tulema peaks. Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni seisukohast tahan lisada, et peame ennekõike silmas finantstehingute maksu, sest see reguleeriks finantstehinguid ja annaks meile võimaluse arukamate poliitikameetmete võtmiseks. See oleks üks võimalus edasiseks tegutsemiseks, mis ei koormaks liikmesriike, vaid pakuks meile kõigile hoopis uusi alternatiive. Seepärast arvan, et Guy Verhofstadtil on õigus, kui ta ütleb, et peame olema loomulikult valmis ühisteks algatusteks, nagu Euroopa välisteenistuse loomine, ning säästma samal ajal raha riiklikul tasandil. Muidugi ei saa me lihtsalt ühest loobuda ja teist lisada. Euroopa vastutus tähendab riiklike kulutuste vähendamist, et vahendeid Euroopa tasandil ühendada. Miks nii? See on nii, kuna koos oleme tugevamad ja saame luua Euroopa lisandväärtust, mis on hea meie kodanikele, seda eelkõige teaduspoliitika ja hariduspoliitika valdkonnas. Suured ülesanded, mis meie ees seisavad, on majanduse ökoloogilisemaks muutmine ja arukate energiavõrkude loomine. Meil on vaja raha selle jaoks ning samuti lairibavõrkude ehitamiseks maapiirkondades. Need on ülesanded tulevikuks ning selleks on vaja arukamat ja suuremat eelarvet. ( )"@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, aloitan jäsen Ashworthin toteamuksesta, jossa verrattiin järkevää EU:n talousarviota suurempaan EU:n talousarvioon. Minusta tämä ei ole todellinen vaihtoehto. Meidän on toki pyrittävä järkevään budjettipolitiikkaan määrittämällä hyvin tarkkaan, mistä rahaa voidaan säästää, missä hallinnointia voidaan parantaa ja missä hallinto on erityisen rajoittavaa. Tämän erityisvaliokunnan tehtävänä oli kuitenkin selvittää, kuinka paljon rahaa tarvitaan kohtaamistamme uusista poliittisista haasteista selviämiseen asianmukaisesti. Tarvitaan siis avoimuutta uudistuksille ja poliittista rohkeutta. Meidän on organisoitava toimintamme siten, että voimme vastata vuoteen 2020 mennessä kohtaamiimme suuriin haasteisiin. Hyvä jäsen Ashworth, en usko, että tähän päästään teidän näkemyksellänne. Kannatan pikemminkin jäsen Bögeä, jonka uskon olevan oikeassa ja perussopimukselle uskollinen todetessaan, että meillä on oltava rohkeutta palata järjestelmään, joka koskee aidosti omia varojamme. Tämä tekee Euroopan unionista vahvemman ja rahoitusjärjestelmästämme avoimemman. Tämä tekee kansalaisille selväksi sen, mistä rahan on määrä tulla. Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmän näkökulmasta haluan lisätä, että ajattelemme transaktioveroa lähinnä siksi, että sillä säänneltäisiin varainsiirtoja ja annettaisiin mahdollisuus järkevämpään politiikkaan. Tämä on siis yksi sellainen tapa edetä, joka ei kurista jäsenvaltioita, vaan pikemminkin avaa meille kaikille uusia mahdollisuuksia. Tämän vuoksi uskon jäsen Verhofstadtin olevan oikeassa sanoessaan, että meidän on tietenkin oltava valmiita Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamisen kaltaisiin yhteisiin aloitteisiin, samalla kun toteutamme säästöjä kansallisella tasolla. Emme luonnollisestikaan voi vain poistaa yhtä osatekijää ja ottaa toista sijaan. Eurooppalainen vastuu merkitsee tinkimistä kansallisista menoista, jotta varat voidaan kohdentaa EU:n tasolla. Miksikö? Koska yhdessä olemme vahvempia ja koska voimme saada aikaan eurooppalaista lisäarvoa, joka on hyväksi kansalaisille, erityisesti tutkimuspolitiikan ja koulutuspolitiikan aloilla. Meitä odottavista tehtävistä suurimpia ovat ekologinen rakennemuutos ja älykkäiden energiaverkkojen perustaminen. Tarvitsemme rahaa tähän ja maaseudun laajakaistaverkkoihin. Nämä ovat tulevaisuuden tehtäviä, ja ne edellyttävät älykkäämpää ja suurempaa talousarviota."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais commencer par la déclaration de M. Ashworth, qui plaide en faveur d’un budget européen plus intelligent en lieu et place d’un budget plus élevé. Je ne pense pas que ce soit une réelle alternative. En effet, nous devons impérativement poursuivre une politique budgétaire plus intelligente en identifiant précisément où il y a de l’argent à économiser, où la gestion peut mieux faire et où l’administration est particulièrement lourde. Néanmoins, la tâche de cette commission spéciale consistait à déterminer combien d’argent il nous faudrait pour être en mesure de faire face de manière appropriée aux nouveaux défis politiques. Ce dont nous avons besoin, c’est d’ouverture aux réformes et de courage politique. Nous devons nous organiser de manière à pouvoir répondre aux défis majeurs que pose 2020. Je ne pense pas que nous y arrivions en adoptant votre position, Monsieur Ashworth; je soutiendrais plutôt M. Böge qui est à mes yeux correct et fidèle au traité lorsqu’il déclare que nous devons avoir le courage d’en revenir à un système impliquant ce qui relève réellement de nos ressources propres. Cette alternative rendra l’Union européenne plus forte et notre système de financement plus transparent. Nos concitoyens verront plus clairement d’où vient l’argent. Du point de vue du groupe Verts/Alliance libre européenne, je voudrais ajouter que nous pensons essentiellement à la taxe sur les transactions financières parce qu’elle régulera les transactions financières et nous donnera la possibilité de concevoir des politiques plus intelligentes. Il s’agit donc d’une ligne de conduite qui n’étranglera pas les États membres, mais qui, à l’inverse, nous ouvrira des perspectives. C’est pourquoi je pense que M. Verhofstadt a raison de dire que nous devons être prêts à prendre des initiatives communes, à l’instar de la création du service européen pour l’action extérieure, tout en réalisant des économies à l’échelon national. Bien entendu, nous ne pouvons pas simplement laisser tomber une chose pour en adopter une autre. La responsabilité européenne implique de réduire les dépenses nationales afin de regrouper les ressources à l’échelon européen. Pourquoi? Parce qu’ensemble, nous sommes plus forts et parce que nous pouvons générer une valeur ajoutée européenne bénéfique à nos concitoyens, particulièrement dans la politique de la recherche et dans la politique de l’éducation. Les principales tâches qui nous attendent sont la transformation écologique et l’instauration de réseaux d’énergie intelligents. Pour ce faire, nous avons besoin d’argent, comme nous en avons besoin pour les réseaux à large bande dans les régions rurales. Telles sont les tâches à l’avenir et elles requièrent un budget à la fois plus intelligent et plus important."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim, Ashworth úr nyilatkozatával szeretném kezdeni felszólalásomat, amely az intelligensebb európai költségvetést állítja szembe a nagyobb költségvetéssel. Úgy vélem, ez nem valódi alternatíva. Valóban intelligensebb költségvetési politikát kell folytatnunk azáltal, hogy pontosan meghatározzuk, hol lehet megtakarítást elérni, hol tudjuk javítani az irányítást és az igazgatás hol különösen korlátozó jellegű. A különbizottság feladata azonban az volt, hogy meghatározza, mennyi pénzre van szükségünk ahhoz, hogy az előttünk álló új politikai feladatokat képesek legyünk megfelelően megoldani. Ezért most a reformokra való nyitottságra és politikai bátorságra van szükségünk. Úgy kell kialakítani saját szervezetünket, hogy képesek legyünk megfelelni a 2020-ig várható fő kihívásoknak. Nem hiszem, hogy ez az ön álláspontjával, Ashworth úr, elérhető; inkább Böge urat támogatom, akinek véleményem szerint igaza van és aki hű marad a Szerződéshez akkor, amikor azt mondja, hogy bátorságot kell merítenünk egy olyan rendszerhez való visszatéréshez, amely valóban saját forrásainkra támaszkodik. Ez az Európai Uniót erősebbé, finanszírozási rendszerünket pedig átláthatóbbá teszi. Polgáraink előtt felfedi, honnan származik majd ez a pénz. A Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportjának nézőpontjából hozzátenném továbbá, hogy mi legfőképp a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adóra gondolunk, mivel az szabályozni fogja a pénzügyi tranzakciókat, és lehetővé teszi számunkra intelligensebb politikák kialakítását. Ez tehát az egyik lehetséges előre vezető út, amely nem fogja ellehetetleníteni a tagállamokat, hanem sokkal inkább új lehetőségeket teremt számukra. Ezért úgy vélem, hogy Verhofstadt úrnak igaza van, amikor azt állítja, hogy miközben nemzeti szinten megtakarításokat végzünk, készen kell állnunk olyan közös kezdeményezések felvállalására, mint például az Európai Külügyi Szolgálat létrehozása. Természetesen nem cserélhetünk csak úgy le egy elemet egy másikra. Az európai felelősség azt jelenti, hogy csökkentjük a nemzeti kiadásokat azért, hogy a forrásokat uniós szinten gyűjtsük össze. Miért van ez? Mert együtt erősebbek vagyunk, és mert a polgáraink javát szolgáló európai hozzáadott értéket nyerhetünk, különösen a kutatás- és az oktatáspolitika területén. Az előttünk álló fő feladatok az ökológiai átalakulás és az intelligens energiahálózatok létrehozása. Ehhez, valamint a vidéki területek szélessávú hálózatainak kialakításához pénzre van szükségünk. Ezek a jövő feladatai, amelyek intelligensebb és nagyobb költségvetést igényelnek."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei cominciare con la dichiarazione dell’onorevole Ashworth, che ha messo a contrasto un bilancio europeo più intelligente, con uno più elevato. Non credo che esso rappresenti una valida alternativa. Infatti, dobbiamo perseguire una politica di bilancio più intelligente, identificando con precisione i punti in cui è possibile risparmiare, migliorare la gestione e in cui l'amministrazione è particolarmente restrittiva. Il compito della commissione speciale, tuttavia, era di determinare il quantitativo di denaro necessario per affrontare adeguatamente le nuove sfide politiche che emergono. Abbiamo dunque bisogno di apertura alle riforme e di coraggio politico, per prepararci in modo appropriato a rispondere alle sfide principali poste dalla strategia Europa 2020. Non credo sia possibile raggiungere l’obiettivo partendo dalla sua posizione, onorevole Ashworth. Sostengo invece l’onorevole Böge, che ritengo sia corretto e fedele al trattato nell'affermare che dobbiamo avere il coraggio di tornare ad un sistema che comprenda realmente le nostre risorse proprie. In questo modo renderemo l’Unione europea più forte, il nostro sistema di finanziamento più trasparente e chiariremo ai nostri cittadini da dove deve provenire il denaro. Dal punto di vista del gruppo Verde/Alleanza libera europea, intendo aggiungere che pensiamo principalmente all'imposta sulle transazioni finanziarie perché permetterà di regolamentarle le stesse e offrirà l’opportunità di creare politiche più intelligenti. È un modo per progredire senza soffocare gli Stati membri che, al contrario, offrirà nuove alternative per tutti noi. Ritengo perciò che l'onorevole Verhofstadt abbia ragione nell’affermare che, ovviamente, dobbiamo essere pronti ad adottare iniziative comuni come la creazione del servizio europeo per l’azione esterna, risparmiando, al contempo, a livello nazionale. Chiaramente, non possiamo abbandonare un elemento ed aggiungerne un altro. La responsabilità europea implica una riduzione delle spese nazionali al fine di mettere in comune le risorse a livello europeo. Perché? Perché insieme siamo più forti e possiamo ottenere un valore aggiunto europeo che va a favore dei nostri cittadini, in particolare nelle politiche per la ricerca e l'istruzione. Il compito principale che ci aspetta riguarda la trasformazione ecologica e la creazione di reti energetiche intelligenti. Pertanto abbiamo bisogno di più denaro, anche per le reti a banda larga nelle aree rurali. Questi sono i compiti da assolvere per il futuro, che richiedono un bilancio più elevato e intelligente."@it12
"Pone pirmininke, ponios ir ponai, pirmiausia norėčiau sureaguoti į R. Ashwortho pareiškimą, kuriame jis pateikia protingiau parengtą ES biudžetą kaip alternatyvą didesniam biudžetui. Nemanau, kad tai tikra alternatyva. Mes iš tikrųjų turime įgyvendinti protingesnę biudžeto politiką, tiksliai nustatyti sritis, kuriose gali būti sutaupyta lėšų, kur gali būti patobulintas valdymas ir kur administravimas yra ypač varžantis. Tačiau šio specialiojo komiteto užduotis buvo nustatyti, kiek lėšų mums reikės, kad galėtume tinkamai tvarkytis su naujais politiniais iššūkiais. Taigi tai, ko mums reikia – atvirumas reformoms ir politinė drąsa. Turime organizuoti savo veiklą taip, kad galėtume duoti atsaką į svarbiausius iškilusius iššūkius iki 2020 m. Nemanau, kad galėsime tai pasiekti pasirinkę tai, ką siūlote jūs, pone R. Ashworthai. Aš paremčiau R. Böge poziciją, manau, jis yra teisus ir ištikimas Sutarčiai teigdamas, kad mums reikia turėti drąsos grįžti prie sistemos, susijusios su tuo, kas tikrai yra mūsų nuosavi ištekliai. Tai suteiks galimybę Europos Sąjungai tapti stipresnei ir užtikrins didesnį mūsų finansavimo sistemos skaidrumą. Mūsų piliečiams bus aiškiau, iš kur gaunamos lėšos. Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso vardu norėčiau pridurti, kad šiuo atžvilgiu iš esmės turime galvoje finansinių sandorių mokestį, nes jis padės mums reguliuoti finansinius sandorius ir suteiks mums galimybę nustatyti protingesnę politiką. Taigi tai vienas iš kelių judėti pirmyn, kuriuo einant valstybės narės nebus smaugiamos, bet visiems mums atsiras naujų pasirinkimo galimybių. Todėl manau, kad G. Verhofstadt yra teisus sakydamas, kad privalome, žinoma, pasiruošti imtis bendrų iniciatyvų, tokių kaip, pvz., Europos išorės veiksmų tarnybos steigimas, ir kartu taupyti lėšas nacionaliniu lygmeniu. Savaime aišku, kad negalime tiesiog atsisakyti vieno elemento ir įtraukti kitą. Europos atsakomybė – vėl sumažinti nacionalines išlaidas siekiant sutelkti išteklius Europos lygmeniu. Kodėl? Todėl, kad kartu esame stipresni ir galime gauti mūsų piliečiams naudingą europinę pridėtinę vertę, ypač mokslinių tyrimų ir švietimo politikos srityse. Svarbiausios mūsų laukiančios užduotys – įgyvendinti ekologinę pertvarką ir sukurti pažangiuosius energijos tinklus. Tam mums reikia lėšų ir plačiajuosčių tinklų kaimo vietovėse. Tai užduotys, kurias turėsime ateityje įgyvendinti, ir tam reikalinga turėti protingiau parengtą ir didesnį biudžetą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Vispirms es vēlos komentēt kunga komentāru, pretstatot pārdomātāku Eiropas budžetu un lielāku budžetu. Manuprāt, tā nav laba alternatīva. Protams, budžeta politikai ir jābūt pārdomātākai, konkrēti norādot jomas, kurās var ietaupīt līdzekļus, kurās ir jāuzlabo vadība un kurās pārvaldība ir īpaši ierobežojoša. Bet šīs īpašās komitejas uzdevums bija noskaidrot, cik naudas ir vajadzīgs, lai varētu pienācīgi atrisināt jaunās politiskās problēmas. Tāpēc ir jāatbalsta reformas, un ir vajadzīga politiskā drosme. ES ir jāspēj atrisināt galvenās problēmas, kas var rasties līdz 2020. gadam. kungs, manuprāt, to nevar izdarīt tā, kā jūs domājat; bet es atbalstu kungu, kuram, manuprāt, ir taisnība un kurš rīkojas saskaņā ar Līgumu, sakot, ka ir vajadzīga drosme, lai atkal izmantotu sistēmu, kuras pamatā ir pašu resursi. Tā Eiropas Savienība kļūst stiprāka, un finanšu sistēma kļūs pārredzamāka. Tā iedzīvotāji varēs labāk redzēt, kur tiek ņemta nauda. Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa galvenokārt domā par finanšu darījumu nodokli, jo tas regulēs finanšu darījumus un ļaus veidot pārdomātāku politiku. Tādejādi necietīs dalībvalstis, un ES pavērsies jaunas iespējas. Tāpēc, manuprāt sakot, ka, protams, ES ir jābūt gatavai īstenot kopīgas iniciatīvas, piemēram, Eiropas Ārējās darbības dienesta izveidi, vienlaikus taupot līdzekļus valsts līmenī. Protams, nevar vienkārši vienu aspektu aizstāt ar citu. Eiropas atbildība paredz samazināt valstu izdevumus, lai apkopotu resursus Eiropas līmenī. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Tāpēc, ka kopā var paveikt vairāk, un tāpēc, ka tā var iegūt Eiropas pievienoto vērtību, kas ir izdevīga ES iedzīvotājiem, jo īpaši pētniecības politikas un izglītības politikas jomā. Galvenie turpmākie uzdevumi ir ekoloģiskā pārstrāde un inteliģentās enerģijas tīklu izveide. Tam vajag naudu, un naudu vajag arī platjoslas tīklu ierīkošanai lauku reģionos. Tie ir turpmākie uzdevumi, un, lai tos īstenotu, ir vajadzīgs pārdomātāks un lielāks budžets."@lv13
"Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich beginne mit dem Statement von Herrn Ashworth, der einen intelligenteren europäischen Haushalt gegen einen höheren Haushalt ausgespielt hat. Ich halte das für eine falsche Alternative. In der Tat müssen wir eine intelligentere Haushaltspolitik betreiben, indem wir genau identifizieren, wo man Gelder einsparen kann, wo das Management verbessert werden kann, wo die Administration besonders zurückhaltend ist. Doch dieser Sonderausschuss hatte die Aufgabe, zu ermitteln, wie viel Geld wir brauchen, um mit den neuen politischen Herausforderungen angemessen umgehen zu können. Es geht also um Reformfreudigkeit, um politischen Mut, und es geht darum, uns so aufzustellen, dass wir die Möglichkeit haben, auf die großen Herausforderungen bis 2020 zu antworten. Mit Ihrer Position, Herr Ashworth, wird man dem nicht gerecht, sondern ich würde mit Herrn Böge weitermachen, der aus meiner Sicht sehr zu Recht und vertragstreu sagt: „Ja, wir müssen den Mut haben, wieder zurückzukehren zu einem System der wirklichen Eigenmittel.“ Das macht die Europäische Union stärker, es macht unser Finanzierungssystem transparenter. Für die Bürger wird klarer, wo das Geld herkommen soll. Aus grüner Sicht möchte ich hinzufügen: Wir denken vor allem an die Finanztransaktionssteuer, weil sie die Finanzgeschäfte reguliert und uns neue Möglichkeiten gibt, eine klügere Politik zu machen. Das ist also ein Weg nach vorne, der die Mitgliedstaaten nicht stranguliert, sondern uns gemeinsam neue Möglichkeiten eröffnen würde. Deswegen hat aus meiner Sicht Herr Verhofstadt Recht, der sagt, man müsse natürlich auch bereit sein, gemeinsame Aufgaben wie den Aufbau des Europäischen Auswärtigen Dienstes anzugehen, aber dann auch auf nationaler Ebene einzusparen. Natürlich nicht das eine zu lassen und das andere zusätzlich. Nein, europäische Verantwortung heißt dann, dass man Ausgaben national zurückschraubt, um sie europäisch zu bündeln. Warum? Weil wir gemeinsam stärker sind, weil wir europäischen Mehrwert schaffen, der für unsere Bürgerinnen und Bürger gut ist – gerade in der Forschungspolitik und in der Bildungspolitik. Die großen Aufgaben, die vor uns liegen, sind die ökologische Transformation und der Aufbau intelligenter Energienetzwerke. Dafür brauchen wir Geld, genau so wie für die Breitbandverkabelung im ländlichen Raum. Das sind die Zukunftsaufgaben, und dafür brauchen wir einen intelligenteren und einen höheren Haushalt."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik begin met de verklaring van de heer Ashworth, die een intelligentere Europese begroting tegen een hogere begroting heeft uitgespeeld. Ik vind dit geen goed alternatief. We moeten inderdaad een intelligenter begrotingsbeleid voeren, door precies te bepalen waar geld bespaard kan worden, waar het management verbeterd kan worden en waar de administratieve lasten beperkend werken. Maar deze bijzondere commissie had als taak te bepalen hoeveel geld we nodig hebben om op passende wijze met de nieuwe politieke uitdagingen te kunnen omgaan. Het gaat dus om de bereidheid om te hervormen, om politieke moed, en het gaat erom ons zo op te stellen dat we antwoorden kunnen geven op de grote uitdagingen waarmee we tot en met 2020 geconfronteerd zullen worden. Met uw ideeën, mijnheer Ashworth, gaan we daar niet in slagen. In plaats daarvan zou ik de heer Böge steunen, die vanuit mijn oogpunt zeer terecht en in overeenstemming met het Verdrag zegt dat we de moed moeten hebben om weer terug te keren naar een systeem van echte eigen middelen. Dat maakt de Europese Unie sterker, en het maakt ons financieringssysteem transparanter. Voor de burgers wordt duidelijker waar het geld vandaan moet komen. Vanuit groen oogpunt wil ik nog toevoegen: wij denken vooral aan de belasting op financiële transacties, omdat deze de financiële transacties reguleert en ons nieuwe mogelijkheden biedt om slimmer beleid vast te stellen. Dit is dus een weg voorwaarts die de lidstaten niet laat verstikken, maar nieuwe mogelijkheden voor ons allen opent. Daarom heeft de heer Verhofstadt volgens mij gelijk als hij zegt dat we natuurlijk ook bereid moeten zijn om gezamenlijke taken op te pakken, zoals de opbouw van de Europese Dienst voor extern optreden, en tegelijkertijd ook op nationaal niveau besparingen door te voeren. We kunnen natuurlijk niet zomaar het ene laten vallen en iets anders toevoegen. Nee, Europese verantwoordelijkheid bestaat erin om uitgaven op nationaal niveau terug te schroeven om ze op Europees niveau te bundelen. Waarom? Omdat we samen sterker zijn, omdat we Europese meerwaarde realiseren die goed is voor onze burgers – juist op de vlakken van onderzoeks- en onderwijsbeleid. De grote taken die voor ons liggen zijn ecologische transformatie en de opbouw van intelligente energienetwerken. Daarvoor hebben we geld nodig, evenals voor breedbandnetwerken in landelijke gebieden. Dat zijn de taken voor de toekomst, en daarvoor hebben we een intelligentere en hogere begroting nodig."@nl3
"Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Chciałabym zacząć od oświadczenia pana Ashwortha, w którym przeciwstawił mądrzejszy budżet europejski budżetowi większemu. Moim zdaniem to nie jest prawdziwa alternatywa. Faktycznie musimy realizować mądrzejszą politykę budżetową poprzez dokładne określanie obszarów, w których możliwe są oszczędności, w których możliwe jest usprawnienie gospodarowania, i w których administracja odgrywa szczególnie ograniczającą rolę. Komisja specjalna miała jednak za zadanie sprawdzić, ile środków finansowych potrzebujemy, aby móc we właściwy sposób uporać się z bieżącymi wyzwaniami politycznymi. Potrzebna jest nam zatem otwartość na reformy i odwaga polityczna. Musimy się zorganizować, tak aby móc reagować na główne wyzwania, które pojawią się do roku 2020. Nie sądzę, aby przy pańskim stanowisku, Panie Pośle Ashworth, było to możliwe; popieram raczej pana posła Bögego, który moim zdaniem ma rację i jest wierny postanowieniom traktatu, gdy mówi, że potrzebujemy odwagi, by powrócić do systemu, który naprawdę wykorzystuje nasze zasoby własne. Dzięki temu Unia Europejska będzie silniejsza, a nasz system finansowy przejrzystszy. Dzięki temu nasi obywatele będą dokładniej wiedzieli, skąd mają pochodzić środki finansowe. Z perspektywy Grupy Zielonych/Europejskiego Wolnego Przymierza chcę dodać, że mamy na myśli przede wszystkim podatek od transakcji finansowych, ponieważ pozwoli on uregulować transakcje finansowe i da nam możliwość opracowania mądrzejszych strategii politycznych. Zatem jest to jedyna droga naprzód, która nie zahamuje rozwoju państw członkowskich, natomiast otworzy przed nami nowe alternatywy. Dlatego moim zdaniem rację ma pan poseł Verhofstadt, gdy mówi, że musimy, co oczywiste, być przygotowani na podjęcie wspólnych inicjatyw, takich jak utworzenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, a jednocześnie oszczędzać na szczeblu krajowym. Oczywiście nie możemy po prostu zrezygnować z jednego elementu i dodać inny. Odpowiedzialność europejska oznacza przycinanie wydatków krajowych w celu gromadzenia zasobów na szczeblu europejskim. Czemu tak się dzieje? Ponieważ razem jesteśmy silniejsi i ponieważ możemy uzyskać europejską wartość dodaną korzystną dla obywateli, szczególnie w obszarze polityki na rzecz badań i edukacji. Do czekających nas głównych zadań należy transformacja ekologiczna oraz budowanie inteligentnych sieci energetycznych. Potrzebujemy środków zarówno na ten cel, jak i na tworzenie sieci szerokopasmowych w obszarach wiejskich. Takie są zadania na przyszłość, których realizacja wymaga mądrzejszego i większego budżetu."@pl16
"Senhor Presidente, caros Colegas, gostaria de começar pela declaração do senhor deputado Ashworth, que sugeriu um orçamento europeu inteligente em vez de um orçamento maior. Não creio que esta seja uma verdadeira alternativa. De facto, temos de adoptar uma política orçamental mais inteligente identificando precisamente as situações em que é possível realizar economias, em que a gestão possa ser melhorada e em que a administração é particularmente restritiva. Contudo, a tarefa desta comissão especial era determinar os montantes de que necessitamos para poder dar uma resposta adequada aos novos desafios políticos que enfrentamos. Assim, do que precisamos é de abertura às reformas e de coragem política. Temos de nos organizar de forma a poder responder aos grandes desafios colocados por 2020. Não creio que isso possa ser alcançando adoptando a sua posição, Senhor Deputado Ashworth; em vez disso, eu regressaria ao senhor deputado Böge, que, a meu ver, assume uma posição correcta e fiel ao Tratado quando afirma que devemos ter a coragem de regressar a um sistema que implica verdadeiros recursos próprios. Isto tornará a Europa mais forte e o nosso sistema de financiamento mais transparente. Deixará mais claro aos cidadãos de onde devem proceder os fundos. Na perspectiva do Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia, gostaria de acrescentar que estamos a pensar sobretudo no imposto sobre as transacções financeiras. Ele irá regular as transacções financeiras e dar-nos-á a oportunidade de definir políticas mais inteligentes. Assim, este é um caminho que não irá estrangular os Estados-Membros, antes abrirá novas alternativas para todos nós. É por isso que acredito que o senhor deputado Verhofstadt tem razão quando refere que temos, evidentemente, de estar preparados para assumir iniciativas conjuntas como a criação do Serviço Europeu para a Acção Externa, realizando, ao mesmo tempo, economias a nível nacional. Naturalmente, não podemos simplesmente abdicar de um elemento e acrescentar outro. A responsabilidade europeia implica reduzir a despesa nacional a fim de concentrar recursos a nível europeu. Porquê? Porque em conjunto somos mais fortes e porque podemos obter valor acrescentado europeu que é positivo para os nossos cidadãos, particularmente nos domínios da política de investigação e da política de educação. As grandes tarefas que temos à nossa frente são a transformação ecológica e a criação de redes energéticas inteligentes. Precisamos de recursos para essas infra-estruturas e para redes de banda larga em zonas rurais. Estas são as tarefas para o futuro e isto exige um orçamento mais inteligente e mais amplo."@pt17
"Dle Preşedinte, doamnelor şi domnilor, doresc să încep cu declaraţia dnei Ashworth care s-a axat de la început până la sfârşit pe un buget european mai inteligent în raport cu un buget mai mare. Nu consider aceasta ca fiind o alternativă reală. Este adevărat că trebuie să urmărim o politică bugetară mai inteligentă identificând în mod precis unde anume se pot economisi bani, unde se poate îmbunătăţi gestionarea şi unde este administraţia deosebit de rigidă. Cu toate acestea, sarcina comisiei speciale a fost să afle de câţi bani avem nevoie pentru a putea să abordăm corespunzător noile provocări politice cu care ne confruntăm. Avem deci nevoie de deschidere faţă de reformă şi de curaj politic. Trebuie să ne organizăm astfel încât să putem răspunde provocărilor majore pe care le aduce 2020. Nu cred, dnă Ashworth, că acest obiectiv poate fi atins din poziţia dvs..; în schimb, l-aş susţine pe dl. Böge care cred că este fidel Tratatului atunci când spune că trebuie să avem curajul de a ne întoarce la un sistem care implică determinarea adevăratelor noastre resurse proprii. Acest lucru va face Uniunea Europeană mai puternică şi sistemul nostru de finanţare mai transparent. Va face ca cetăţenilor noştri să le fie mai clar de unde provin banii. Din punctul de vedere al Grupului Verzilor/Alianţa Liberă Europeană doresc să adaug că avem în vedere mai ales taxa pe tranzacţia financiară, deoarece aceasta va reglementa tranzacţiile financiare şi ne va da şansa de a stabili politici mai inteligente. Aşadar, aceasta este o cale de urmat care nu va sufoca statele membre, deschizând în schimb noi alternative pentru noi toţi. De aceea, eu cred că dl Verhofstadt are dreptate atunci când spune că noi trebuie, bineînţeles, să fim pregătiţi pentru a lua iniţiative comune, cum este înfiinţarea Serviciului European de Acţiune Externă, făcând în acelaşi timp economii la nivel naţional. Bineînţeles că nu putem doar să renunţăm la un element pentru a adăuga un altul. Responsabilitatea europeană înseamnă reducerea cheltuielilor la nivel naţional pentru a pune în comun resurse la nivel european. De ce? Pentru că împreună suntem mai puternici şi pentru că putem obţine valoarea adăugată europeană care este bună pentru cetăţenii noştri, în special în domeniile politicii de cercetare şi politicii în materie de educaţie. Sarcinile importante aflate în faţa noastră sunt transformarea ecologică şi înfiinţarea unor reţele de energie inteligentă. Avem nevoie de bani pentru acest lucru şi pentru reţelele de bandă largă din zonele rurale. Acestea sunt sarcinile pentru viitor şi acest lucru necesită un buget mai mare şi mai inteligent."@ro18
"Na úvod by som chcela spomenúť vyhlásenie pána Ashwortha, ktorý uprednostnil vyšší rozpočet pred rozumnejším európskym rozpočtom. Nepovažujem to za skutočnú alternatívu. Musíme sa snažiť o rozumnejšiu rozpočtovú politiku tým, že presne určíme, kde možno peniaze ušetriť, kde možno zlepšiť správu prostriedkov a kde je osobitným obmedzením administratíva. Úlohou tohto osobitného výboru však bolo zistiť, koľko peňazí potrebujeme na to, aby sme vedeli primerane riešiť nové politické problémy, ktorým čelíme. Musíme byť teda otvorení reforme a politickej odvahe. Musíme sa zorganizovať tak, aby sme mohli reagovať na vážne problémy, ktoré nastanú do roku 2020. Neverím, že sa to dá dosiahnuť z vášho pohľadu, pán Ashworth. Namiesto toho by som chcela podporiť pána Bögeho, o ktorom si myslím, že má pravdu a dodržiava zmluvu, keď hovorí, že musíme mať odvahu vrátiť sa k systému, ktorý zahŕňa to, čo sú naozaj naše vlastné zdroje. Posilní to Európsku úniu a sprehľadní náš finančný systém. Naši občania lepšie pochopia, odkiaľ majú peniaze pochádzať. Z pohľadu Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie by som chcela dodať, že uvažujeme o dani z finančných transakcií hlavne preto, že bude regulovať finančné transakcie a poskytne nám príležitosť zriadiť rozumnejšie politiky. Toto je teda jedna z ciest pred nami, ktorá neutlmí členské štáty, ale namiesto toho ponúkne nové alternatívy nám všetkým. Preto sa domnievam, že pán Verhofstadt má pravdu, keď hovorí, že musíme byť, samozrejme, pripravení chopiť sa spoločných iniciatív, ako napríklad zriadenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, a zároveň dosahovať úspory na vnútroštátnej úrovni. Prirodzene, nemôžeme jednoducho vynechať jeden prvok a pridať ďalší. Európska zodpovednosť znamená zníženie vnútroštátnych výdavkov s cieľom spoločne využívať zdroje na európskej úrovni. Prečo? Je to preto, že spolu sme silnejší a pretože môžeme spolu dosiahnuť európsku pridanú hodnotu, ktorá je dobrá pre našich občanov najmä v oblastiach politiky výskumu a politiky vzdelávania. Hlavné úlohy, ktoré nás čakajú, sú ekologická transformácia a zriadenie inteligentných energetických sietí. Na to a na širokopásmové siete vo vidieckych oblastiach potrebujeme peniaze. To sú úlohy pre budúcnosť a to si vyžaduje inteligentnejší a väčší rozpočet."@sk19
". Gospod predsednik, gospe in gospodje, začeti želim z izjavo gospoda Ashwortha, ki je primerjal pametnejši in večji proračun Evrope. Menim, da to ni prava alternativa. Namesto tega si moramo prizadevati za pametnejšo proračunsko politiko z natančnim določanjem, kje lahko privarčujemo denar, kje lahko izboljšamo upravljanje in kje je uprava še posebej omejujoča. Naloga tega posebnega odbora pa je bila ugotoviti, koliko denarja potrebujemo, da bomo lahko ustrezno obravnavali nove politične izzive, s katerimi se srečujemo. Zato potrebujemo pripravljenost na reforme in politični pogum. Organizirati se moramo na takšen način, da se bomo lahko odzvali na velike izzive, ki jih prinaša strategija 2020. Ne verjamem, da lahko to dosežemo z vašim razmišljanjem, gospod Ashworth; namesto tega podpiram gospoda Bögeja, za katerega menim, da je dosleden in zvest Pogodbi, ko pravi, da potrebujemo pogum in se moramo vrniti na sistem, ki vključuje naša lastna sredstva. To bo okrepilo Evropsko unijo, naš sistem financiranja pa bo preglednejši. Tako bodo naši državljani bolje vedeli, od kod bomo dobili denar. Z vidika Skupine Zelenih/Evropske svobodne zveze želim dodati, da razmišljamo predvsem o davku na finančne transakcije, saj bo urejal finančne transakcije, hkrati pa bomo lahko uvedli pametnejše politike. To je ena izmed poti naprej, ki ne bo obremenila držav članic, ampak bo vsem nam zagotovila nove alternativne možnosti. Zato menim, da ima gospod Verhofstadt prav, ko pravi, da moramo biti pripravljeni na sprejem skupnih pobud, kot je vzpostavitev Evropske službe za zunanje delovanje, hkrati pa privarčevati na nacionalni ravni. Seveda ne moremo kar opustiti enega elementa in dodati drugega. Evropska odgovornost je zmanjševanje nacionalnih izdatkov, da bi lahko zbrali sredstva na evropski ravni. Zakaj? Zato, ker smo skupaj močnejši, in zato, ker lahko zagotovimo evropsko dodano vrednost, ki je dobra za naše državljane, predvsem na področjih raziskovalne in izobraževalne politike. Glavne naloge, ki so pred nami, so ekološko preoblikovanje in uvedba inteligentnih energetskih omrežij. Za to potrebujemo več denarja, prav tako pa tudi za širokopasovna omrežja na podeželju. To so naloge za prihodnost, za to pa potrebujemo pametnejši in večji proračun."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill till att börja med ta upp uttalandet av Richard Ashworth, som ställde en smartare EU-budget mot en högre budget. Jag tycker inte att det är något egentligt alternativ. Visst måste vi föra en smartare budgetpolitik genom att slå fast exakt var pengar kan sparas, var styrningen kan förbättras och var förvaltningen är särskilt hindrande. Uppgiften för det här särskilda utskottet var dock att ta reda på hur mycket pengar vi behöver för att på ett lämpligt sätt kunna hantera de nya politiska utmaningar vi står inför. Vi måste alltså vara öppna för reformer och visa politiskt mod. Vi måste organisera oss på ett sådant sätt att vi kan ta itu med de stora utmaningarna till 2020. Jag tror inte att det är möjligt med din utgångspunkt, Richard Ashworth. I stället vill jag stödja Reimer Böge, som jag anser har rätt och är trogen fördraget när han säger att vi måste ha modet att återgå till ett system med riktiga egna medel. Det kommer att göra EU starkare och vårt finansieringssystem öppnare. Det kommer att göra det tydligare för våra medborgare var pengarna ska komma från. Sett ur gruppen De gröna/Europeiska fria alliansens perspektiv vill jag tillägga att vi främst tänker på skatten på finansiella transaktioner, eftersom den kommer att reglera de finansiella transaktionerna och ge oss möjlighet att utforma en smartare politik. Det är alltså en väg framåt som inte kommer att strypa medlemsstaterna utan i stället öppnar nya alternativ för oss alla. Därför anser jag att Guy Verhofstadt har rätt när han säger att vi givetvis måste vara beredda att inleda gemensamma initiativ som inrättandet av Europeiska utrikestjänsten, samtidigt som vi gör besparingar på nationell nivå. Vi kan naturligtvis inte bara göra oss av med en sak och lägga till en annan. Europeiskt ansvar innebär att dra ned på nationella utgifter för att slå samman resurser på EU-nivå. Varför? Jo, för att vi är starkare tillsammans och för att vi kan få ett europeiskt mervärde som gynnar våra medborgare, särskilt när det gäller forsknings- och utbildningspolitik. De stora uppgifter som ligger framför oss gäller ekologisk omställning och upprättande av intelligenta energinät. Vi behöver pengar för det och för bredbandsnät i landsbygdsområden. Detta är uppgifterna inför framtiden, och de kräver en smartare och större budget."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(A oradora aceita responder a uma pergunta segundo o procedimento “cartão azul”, nos termos do n.º 8 do artigo 149.º do Regimento)"17
"(Kalbėtoja sutiko atsakyti į klausimą, pateikiamą pakeliant mėlynąją kortelę pagal Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnio 8 dalį)"14
"(Mluvčí souhlasila, že odpoví na otázku na základě procedury zvednutí modré karty podle čl. 149 odst. 8)"1
"Verhofstadt kungam ir taisnība,"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph