Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-08-Speech-3-020-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110608.3.3-020-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, this House will, yet again, be accused of being out of touch with reality if it votes for a budget increase for the period 2014-2020. The reason given for this increase is the funding of the 2020 strategy, the one it is said will take us out of the crisis. Let us recall what happened with the Lisbon strategy; it was an epic failure. Taxpayers’ money was wasted and we should not repeat this mistake. The European Court of Auditors reports a significant percentage of irregularities affecting different policy areas, averaging 2.8% of the budget year after year, and we continue to flow funds to these regions. Projects have seen costs grow by up to three times their original estimates; others suffer delays while being superseded by better technology. Such is the case with Galileo, which has gone from a EUR 7.7 billion budget to a EUR 22.6 billion budget. More than 40% of the budget continues to be invested in the common agricultural policy, while only 4.7% of the workforce in Europe is engaged in this. The common fisheries policy – deemed a failure by Commissioner Damanaki – requires taxpayers to send EUR 1 billion to Brussels every year. The European External Action Service costs an extra 500 million each year and has not yet demonstrated its . All these examples should certainly justify not a budget increase but a budget reduction. I would like to think that the UK Government will take a stand, will say enough is enough, and call for a reduction. However it seems its coalition MEPs here favour a freeze. Taxpayers in the UK will not be thanking them."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedo, tento Parlament bude opět obviněn z toho, že je mimo realitu, bude-li hlasovat pro navýšení rozpočtu na období 2014 – 2020. Důvodem pro navýšení, který se udává, je financování strategie Evropa 2020, o které se tvrdí, že nás vyvede z krize. Vzpomeňme si, jak to dopadlo s Lisabonskou strategií; jednalo se o obrovské selhání. Došlo k plýtvání penězi daňových poplatníků a tuto chybu bychom už neměli opakovat. Rok co rok hlásí Evropský účetní dvůr významné procento nesrovnalostí, které se týkají různých oblastí politiky, v průměru 2,8 % rozpočtu a přesto i nadále do těchto oblastí proudí finanční prostředky. Dochází ke zvýšení nákladů na projekty, a to až trojnásobnému vůči původním odhadům; u jiných zase dochází ke zpoždění, přičemž se mezitím objeví lepší technologie. To je případ programu Galileo, jehož původní rozpočet ve výši 7,7 miliard EUR se vyšplhal už na 22,6 miliard. Více než 40 % rozpočtu se nadále investuje do společné zemědělské politiky, přičemž zaměstnává pouze 4,7 % pracovních sil v Evropě. Náklady společné rybářské politiky – kterou komisařka Damanakiová označila za neúspěch – se každoročně vyšplhají na 1 miliardu EUR, kterou daňoví poplatníci musí poslat do Bruselu. Evropská služba pro vnější činnost stojí každý rok dalších 500 milionů EUR, přestože ještě neprokázala důvod svojí existence. Všechny tyto příklady by určitě měly být důvodem pro snížení rozpočtu, nikoliv jeho navýšení. Chtěla bych věřit tomu, že vláda Spojeného království zaujme pevné stanovisko a prohlásí, že už toho bylo dost a vyzve ke snížení rozpočtu. Nicméně se zdá, že její koaliční poslanci zde v Parlamentu prosazují zmrazení rozpočtu. Daňoví poplatníci ve Spojeném království je za to nepochválí."@cs1
"Hr. formand! Parlamentet vil endnu en gang blive beskyldt for at være ude af takt med virkeligheden, hvis det stemmer for en budgetforhøjelse for 2014-2020. Begrundelsen for denne forhøjelse er finansieringen af 2020-strategien, den det siges vil føre os ud af krisen. Lad os minde om, hvad der skete med Lissabonstrategien. Den var en episk fejltagelse. Skatteydernes penge blev spildt, og vi bør ikke gentage denne fejltagelse. Den Europæiske Revisionsret rapporterer en betydelig procentdel uregelmæssigheder, som berører forskellige politiske områder, med et gennemsnit på 2,8 % af budgettet år efter år, og vi fortsætter med at poste penge ud til disse regioner. Projekter har oplevet omkostninger stige så meget som tre gange deres oprindelige overslag. Andre lider under forsinkelser, mens de fortrænges af bedre teknologi. Det gælder Galileo, som er steget fra et budget på 7,7 mia. EUR til et budget på 22,6 mia. EUR. Mere end 40 % af budgettet investeres fortsat i den fælles landbrugspolitik, mens kun 4,7 % af EU's arbejdsstyrke er involveret i dette. Den fælles fiskeripolitik – som kommissær Damanaki anser for fejlslået – kræver, at skatteyderne sender 1 mia. EUR til Bruxelles hvert år. Tjenesten for EU's Optræden Udadtil koster yderligere 500 mio. hvert år og har endnu ikke bevist sit værd. Alle disse eksempler bør absolut retfærdiggøre en budgetnedskæring, ikke en budgetforhøjelse. Jeg ville gerne tro, at den britiske regering indtager et standpunkt, siger, at nok er nok, og kræver en nedskæring. Det ser imidlertid ud til, at dens koalitionsmedlemmer her i Parlamentet støtter en fastfrysning. Skatteyderne i Det Forenede Kongerige vil ikke komme til at takke dem."@da2
"Herr Präsident, wenn dieses Parlament für eine Aufstockung des Haushalts für den Zeitraum 2014-2020 stimmt, wird man ihm wieder vorwerfen, dass es jeglichen Realitätsbezug verloren hat. Der Grund, der für die Aufstockung angeführt wird, ist die Finanzierung der Strategie Europa 2020. Die Strategie, von der man sagt, dass sie uns aus der Krise führen wird. Rufen wir uns doch ins Gedächtnis, was mit der Strategie von Lissabon passiert ist; sie war ein totaler Fehlschlag. Das Geld der Steuerzahler wurde verschwendet, und wir sollten diesen Fehler nicht wiederholen. Der Europäische Rechnungshof berichtet von einem beträchtlichen Anteil von Unregelmäßigkeiten, von denen verschiedene Politikbereiche betroffen sind. Durchschnittlich betragen sie alljährlich 2,8 % des Haushalts, und wir lassen weiterhin Gelder in diese Regionen fließen. Die Kosten für Projekte sind bis auf die dreifache Summe der ursprünglichen Schätzungen angewachsen; andere verzögern sich, während bessere Technologie an ihre Stelle tritt. Das ist der Fall bei Galileo, wo das ursprüngliche Budget von 7,7 Mrd. EUR auf 22,6 Mrd. EUR angewachsen ist. Über 40 % des Haushalts werden weiterhin in die gemeinsame Agrarpolitik investiert, während nur 4,7 % der Arbeitskräfte in Europa im Agrarsektor beschäftigt sind. Die Gemeinsame Fischereipolitik – die Kommissarin Damanaki einen Fehlschlag genannt hat – macht es notwendig, dass die Steuerzahler jedes Jahr 1 Mrd. EUR nach Brüssel schicken. Der Europäische Auswärtige Dienst kostet jedes Jahr 500 Mio. EUR zusätzlich, und hat noch nicht seinen Daseinszweck unter Beweis gestellt. All diese Beispiele sollten sicherlich keine Aufstockung des Haushalts rechtfertigen, sondern eine Kürzung des Haushalts. Ich hoffe, dass die Regierung des Vereinigten Königreichs Stellung beziehen wird, dass sie sagen wird, genug ist genug, und eine Kürzung fordert. Es scheint jedoch so, als ob die Abgeordneten der Koalitionsparteien im Europäischen Parlament hier ein Einfrieren bevorzugen. Die Steuerzahler im Vereinigten Königreich werden es ihnen nicht danken."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το Σώμα αυτό θα κατηγορηθεί, για άλλη μία φορά, ότι δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα εάν ψηφίσει υπέρ της αύξησης του προϋπολογισμού για την περίοδο 2014-2020. Ο λόγος που παρέχεται γι’ αυτήν την αύξηση είναι η χρηματοδότηση της στρατηγικής 2020, της στρατηγικής που λέγεται ότι θα μας βγάλει από την κρίση. Ας θυμηθούμε τι συνέβη με τη στρατηγική της Λισαβόνας· ήταν μια επική αποτυχία. Σπαταλήθηκαν τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών και δεν θα πρέπει να επαναλάβουμε το ίδιο λάθος. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει σημαντικό ποσοστό παρατυπιών που επηρεάζουν διάφορους τομείς πολιτικής, στο 2,8% του προϋπολογισμού κατά μέσο όρο κάθε χρόνο, και συνεχίζουμε να κατανέμουμε κονδύλια σε αυτές τις περιφέρειες. Το κόστος ορισμένων έργων έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τις αρχικές τους εκτιμήσεις· άλλα έργα υπόκεινται σε καθυστερήσεις, ενώ η τεχνολογία βελτιώνεται και καθίσταται ξεπερασμένη. Μια τέτοια περίπτωση είναι το Galileo, ο προϋπολογισμός του οποίου αυξήθηκε από 7,7 δισ. ευρώ σε 22,6 δισ. ευρώ. Πάνω από το 40% του προϋπολογισμού συνεχίζει να επενδύεται στην κοινή γεωργική πολιτική, ενώ μόλις το 4,7% του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη απασχολείται στον τομέα αυτόν. Η κοινή αλιευτική πολιτική –που η Επίτροπος Δαμανάκη έκρινε αποτυχημένη– απαιτεί από τους φορολογούμενους να στέλνουν 1 δισ. ευρώ στις Βρυξέλλες κάθε χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης κοστίζει επιπλέον 500 εκατ. ευρώ ετησίως και δεν έχει αποδείξει ακόμη τον λόγο ύπαρξής της. Όλα αυτά τα παραδείγματα θα δικαιολογούσαν όχι αύξηση, αλλά μείωση του προϋπολογισμού. Θέλω να πιστεύω ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα λάβει θέση, θα πει «αρκετά» και θα απαιτήσει μείωση. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι βουλευτές της του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τάσσονται υπέρ του παγώματος. Οι φορολογούμενοι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα τους ευχαριστήσουν γι’ αυτό."@el10
"Señor Presidente, se acusará, una vez más, a esta Cámara de no vivir en el mundo real si vota a favor de un mayor incremento del presupuesto para el periodo 2014-2020. La razón aducida para este incremento es la financiación de la Estrategia Europa 2020, de la que se dice que nos sacará de la crisis. Acordémonos de lo que ocurrió con la Estrategia de Lisboa: fue un fracaso épico. Se malgastó el dinero de los contribuyentes y ese error no debería repetirse. El Tribunal de Cuentas Europeo da parte de un porcentaje significativo de irregularidades que afectan a distintos ámbitos de la política, una media del 2,8 % del presupuesto año tras año, y seguimos inyectando fondos a estas regiones. En algunos proyectos se han triplicado los costes frente a las estimaciones originales; en otros se sufren demoras mientras se sustituyen por una tecnología mejor. Eso ocurre con Galileo, que ha pasado de un presupuesto de 7 700 millones de euros a un presupuesto de 22 600 millones de euros. Más del 40 % del presupuesto sigue invirtiéndose en la política agrícola común, a pesar de que solo da empleo a un 4,7 % de la fuerza laboral de Europa. La política pesquera común —que la Comisaria Damanaki considera un fracaso— requiere el envío de mil millones de euros de los contribuyentes a Bruselas cada año. El Servicio Europeo de Acción Exterior cuesta 500 millones más cada año, pese a que todavía no se ha demostrado su razón de ser. Todos estos ejemplos deberían justificar la reducción del presupuesto, no su incremento. Me gustaría pensar que el Gobierno del Reino Unido va a adoptar una postura firme, a decir que ya basta y a pedir una reducción, aunque parece que sus diputados al Parlamento de coalición se posicionan en este sentido a favor de la congelación. Los contribuyentes del Reino Unido no se lo agradecerán."@es21
"Austatud president! Kui täiskogu hääletab eelarve suurendamise poolt perioodiks 2014–2020, siis süüdistatakse teda taas selles, et ta ei ole reaalsusega kontaktis. Rahastamise suurendamise põhjuseks on toodud 2020. aasta strateegia, millest öeldakse, et see aitab meid kriisist välja. Tuletame meelde, mis juhtus Lissaboni strateegiaga. See oli tohutu läbikukkumine. Sellega raisati maksumaksjate raha ja me ei tohi seda viga korrata. Euroopa Kontrollikoja andmetel on suur protsent ebakorrapärasusi, aastast aastasse keskmiselt 2,8%, mis mõjutavad eri poliitikavaldkondi, ja me anname nendele piirkondade jätkuvalt raha. Projektide kulud on kasvanud kuni kolm korda suuremaks esialgsetest hinnangutest ning teiste projektide puhul esineb viivitusi ja need jäävad paremale tehnoloogiale alla. Nii on näiteks seis projektiga Galileo, mille eelarve on kasvanud 7,7 miljardilt eurolt 22,6 miljardile eurole. Üle 40% eelarvest investeeritakse jätkuvalt ühisesse põllumajanduspoliitikasse, kuid ainult 4,7% Euroopa tööjõust töötab selles sektoris. Ühise kalanduspoliitika jaoks, mille läbikukkumist volinik Damanaki ise tunnistas, peavad maksumaksjad saatma igal aastal Brüsselisse ühe miljardi eurot. Ka Euroopa välisteenistus läheb igal aastal maksma 500 miljonit eurot, kuid ei ole praeguseks veel oma olemasolu õigustanud. Kõik need näited õigustavad eelarve vähendamist, kuid kindlasti mitte eelarve suurendamist. Loodan, et Ühendkuningriigi valitsus võtab kindla seisukoha ning ütleb, et nüüd aitab, ja nõuab eelarve vähendamist. Kuid paistab, et Ühendkuningriigi valitsuskoalitsiooni toetavad Euroopa Parlamenti liikmed pooldavad eelarve külmutamist. Ühendkuningriigi maksumaksjad neid selle eest küll ei täna."@et5
"Arvoisa puhemies, parlamenttia tullaan jälleen syyttämään siitä, ettei sillä ole tuntumaa realiteetteihin, jos se äänestää talousarvion lisäyksestä ajanjaksolle 2014–2020. Syyksi korotukselle esitetään Eurooppa 2020 -strategian rahoitus, sen, jonka sanottiin auttavan meidät kriisistä. Muistellaanpa mitä tapahtui Lissabonin strategialle, se oli valtava epäonnistuminen. Veronmaksajien rahaa hukattiin, eikä meidän pidä toistaa tätä virhettä. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on raportoinut eri politiikanaloihin vaikuttavien sääntöjenvastaisuuksien merkittävistä prosentuaalisista osuuksista, vuodesta toiseen noin 2,8 prosenttia, ja me syydämme edelleen varoja näille alueille. Hankkeiden kustannukset ovat kasvaneet kolminkertaisiksi alkuperäisiin arvioihin nähden, ja toiset kärsivät viivästyksistä, jolloin parempi teknologia syrjäyttää ne. Tästä on esimerkkinä Galileo, jonka määrärahat ovat nousseet 7,7 miljardista eurosta jo 22,6 miljardiin euroon. Yli 30 prosenttia talousarviosta investoidaan edelleen yhteiseen maatalouspolitiikkaan, joka kuitenkin koskettaa vain 4,7 prosenttia Euroopan työvoimasta. Yhteinen kalastuspolitiikka – jonka komission jäsen Damanaki on tuominnut epäonnistuneeksi – edellyttää, että veronmaksajat lähettävät Brysseliin vuosittain miljardi euroa. Euroopan ulkosuhdehallinto maksaa vielä 500 miljoonaa euroa vuodessa, eikä se ole vielä osoittanut merkitystään. Kaikkien näiden esimerkkien olisi todellakin puhuttava talousarvion leikkaamisen, ei sen kasvattamisen puolesta. Haluan ajatella Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen esittävän kantansa, sanovan, että nyt riittää, ja vaativan vähennystä. Sen koalitiota edustavat parlamentin jäsenet täällä vaikuttavat kuitenkin kannattavan jäädyttämistä. Yhdistyneen kuningaskunnan veronmaksajat eivät tule kiittämään heitä."@fi7
"Monsieur le Président, cette Assemblée sera une nouvelle fois accusée d’être en dehors des réalités si elle vote une augmentation du budget pour la période 2014-2020. Ce qui est censé motiver cette augmentation est le financement de la stratégie 2020, dont on nous dit qu’elle nous sortira de la crise. Rappelons-nous ce qu’il est advenu de la stratégie de Lisbonne: ce fut un échec mémorable. L’argent des contribuables a été gaspillé et nous devons nous garder de reproduire cette erreur. La Cour des comptes européenne a signalé un pourcentage significatif d’irrégularités touchant plusieurs domaines politiques, pourcentage avoisinant 2,8 % du budget année après année, et nous continuons d’octroyer des fonds à ces régions. Des projets ont vu leurs coûts multipliés par trois par rapport aux estimations initiales; certains accumulent des retards et sont supplantés par une technologie plus sophistiquée. C’est notamment le cas de Galileo dont le budget de départ de 7,7 milliards d’euros a désormais atteint 22,6 milliards. Plus de 40 % du budget continuent d’être investis dans la politique agricole commune, alors que seulement 4,7 % de la main-d’œuvre européenne sont concernés. La politique commune de la pêche – que la commissaire Damanaki a qualifié d’échec – exige des contribuables qu’ils envoient chaque année 1 milliard d’euros à Bruxelles. Le service européen pour l’action extérieure coûte chaque année 500 millions de plus que prévu et n’a toujours pas fait la preuve de sa raison d’être. Tous ces exemples devraient sans nul doute justifier, non une augmentation du budget, mais une réduction. Je me plais à penser que le gouvernement britannique prendra position, dira que trop c’est trop, et appellera à une réduction budgétaire. Néanmoins, il semble que les députés de la coalition gouvernementale britannique soient en faveur d’un gel du budget. Les contribuables du Royaume-Uni ne les remercieront pas."@fr8
"Elnök úr, a Parlamentet ismét megvádolják majd azzal, hogy elrugaszkodik a valóságtól, ha a 2014–2020 közötti időszakra megszavazza a költségvetés növelését. Az emelés oka a 2020-ra vonatkozó stratégia támogatása, amely állítólag kivezet majd bennünket a válságból. Emlékezzünk, mi történt a lisszaboni stratégia esetében; hatalmas kudarc volt. Elpazaroltuk az adófizetők pénzét, és ezt a hibát nem szabad újra elkövetnünk. Az Európai Számvevőszék jelentős arányban talált szabálytalanságokat különböző szakpolitikai területeken, amelyek évente átlagosan a költségvetés 2,8%-át teszik ki, és mi továbbra is forrásokat áramoltatunk ezekbe a régiókba. A projektek költségei a kezdeti becsült összeg akár háromszorosára is nőhettek, mások végrehajtása pedig késik, miközben a hatékonyabb technológiák fokozatosan kiszorítják ezeket. Ez a helyzet a Galileo programmal, amelynek 7,7 milliárd eurós költségvetése 22,6 milliárd euróra emelkedett. A költségvetés több mint 40%-át továbbra is a közös agrárpolitikára fordítják, miközben az európai munkaerő csupán 4,7%-a dolgozik ezen a területen. A közös halászati politikához – amelyet Damanaki biztos asszony kudarcnak minősített – minden évben 1 milliárd eurót kell az adófizetők pénzéből Brüsszelbe továbbítani. Az Európai Külügyi Szolgálat további 500 millió EUR-ba kerül évente, és eddig még nem bizonyította létjogosultságát. A fenti példáknak kétségtelenül nemhogy a költségvetés növelését, de annak csökkentését kellene indokolniuk. Szeretném azt hinni, hogy a brit kormány állást foglal, kimondja, hogy ami sok, az sok, és a költségvetés csökkentését fogja követelni. Úgy tűnik azonban, hogy koalíciós európai parlamenti képviselőik a befagyasztást részesítik előnyben. A brit adófizetők nem lesznek túl hálásak ezért."@hu11
"Signor Presidente, questa Camera sarà accusata ancora una volta di non aver avuto un contatto con la realtà, se voterà a favore dell’aumento di bilancio per il periodo 2014-2020. La motivazione addotta a sostegno di questo aumento è il finanziamento della strategia 2020, che dovrebbe permettere di uscire dalla crisi. Vorrei ricordarvi cosa è accaduto con la strategia di Lisbona: si è rivelata un fallimento epico. Il denaro dei contribuenti è stato sperperato e non dovremmo ripetere l’errore commesso. La Corte dei conti europea ha rilevato una notevole percentuale di irregolarità in diverse politiche, con una media del 2,8 per cento del bilancio, anno dopo anno, e ci ostiniamo a non interrompere il flusso di fondi verso queste regioni. I costi di alcuni progetti sono triplicati rispetto alle stime iniziali e altri, invece, hanno subito ritardi perché superati da tecnologie migliori. È il caso, ad esempio, del progetto Galileo che ha registrato un aumento del bilancio da 7,7 miliardi a 22,6 miliardi di euro. Oltre il 40 per cento del bilancio continua ad essere investito nella politica agricola comune, quando invece solo il 4,7 per cento della forza lavoro è attiva nel settore. Per la politica comune della pesca, considerata un fallimento dal Commissario Damanaki, i contribuenti devono versare un miliardo di euro all’anno a favore di Bruxelles. Il servizio europeo per l’azione esterna comporta un costo pari a 500 milioni di euro in più all’anno e non ha ancora dato prova della sua ragion d’essere. Ovviamente tutti questi esempi non dovrebbero giustificare un aumento del bilancio ma, al contrario, una riduzione. Vorrei che il governo del Regno Unito prendesse una posizione decisa, affermasse che la misura è colma e richiedesse una riduzione. Tuttavia, mi sembra che la coalizione dei suoi deputati sia a favore di un congelamento, per il quale i contribuenti del Regno Unito non li ringrazieranno di certo."@it12
"Pone pirmininke, šis Parlamentas vis dėlto bus dar kartą apkaltintas tuo, kad yra atitrūkęs nuo tikrovės, jeigu balsuos už tai, kad 2014–2020 m. biudžetas būtų padidintas. Šis padidinimas argumentuojamas tuo, kad mums reikės lėšų strategijai „Europa 2020“, kuri, kaip teigiama, padės mums išbristi iš krizės, finansuoti. Prisiminkime, kas atsitiko su Lisabonos strategija – tai buvo didžiulė nesėkmė. Mokesčių mokėtojų pinigai buvo iššvaistyti ir šios klaidos neturėtume dar kartą padaryti. Europos Audito Rūmai praneša apie didelę pažeidimų, darančių žalą įvairioms politikos sritims, dalį, kuri kasmet sudaranti 2,8 proc. biudžeto, o mes ir toliau nukreipiame lėšų srautus į šiuos regionus. Matome, kad kai kurių projektų įgyvendinimo išlaidos išaugo tris kartus, palyginti su pirminėmis sąmatomis, kitus projektus įgyvendinti vėluojama ir jie tampa nebereikalingi dėl to, kad atsirado naujų pažangesnių technologijų. Taip atsitiko įgyvendinant GALILEO projektą, kurio biudžetas išaugo nuo 7,7 mlrd. iki 22,6 mlrd. EUR. Daugiau nei 40 proc. biudžeto lėšų ir toliau investuojama į bendrą žemės ūkio politiką, nors Europos žemės ūkyje dirba vos 4,7 proc. ES darbo jėgos. Bendra žuvininkystės politika, kurią Komisijos narė M. Damanaki laiko nesėkminga, mokesčių mokėtojams kainuoja 1 mlrd. EUR per metus. Europos išorės veiksmų tarnyba kasmet papildomai kainuoja 500 mln. EUR, bet dar neparodė savo . Visi šie pavyzdžiai nebejotinai turėtų pateisinti ne biudžeto padidinimą, bet jo sumažinimą. Norėtųsi manyti, kad JK vyriausybė gins savo poziciją, pasakys, kad jai jau gana, ir pareikalaus sumažinimo. Tačiau atrodo, kad jos koalicijai atstovaujantys EP nariai pasisako už įšaldymą. Mokesčių mokėtojai JK už tai jiems nepadėkos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Ja Parlaments nobalsos par priekšlikumu palielināt budžetu no 2014. līdz 2020. gadam, to atkal apvainos par nespēju pareizi izvērtēt situāciju. Iemesls palielināt finansējumu ir finansējums stratēģijai „Eiropa 2020”, kam vajadzētu palīdzēt ES pārvarēt krīzi. Atcerieties, kas notika ar Lisabonas stratēģiju; tā bija episka neveiksme. Tika iztērēta nodokļu maksātāju nauda, un šo kļūdu nedrīkst atkārtot. Eiropas Revīzijas palāta ziņo par daudzām neatbilstībām, kas ietekmē dažādas politikas jomas, un runa ir par apmēram 2,8 % katru gadu, un līdzekļi joprojām tiek ieguldīti šajās jomās. Projektu izmaksas ir līdz pat trīs reizēm lielākas, nekā bija plānots; daži projekti ir atlikti, jo tiek izmantotas modernākas tehnoloģijas. Tā tas ir projekta gadījumā, jo šī projekta finansējums sākumā bija 7,7 miljardi euro, bet tagad tas ir 22,6 miljardi euro. Vairāk nekā 40 % no budžeta līdzekļiem joprojām tiek ieguldīti kopējā lauksaimniecības politikā, neskatoties uz to, ka Eiropā tikai 4,7 % darbaspēka strādā šajā nozarē. Saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku — ko uzskata par komisāres kundzes neveiksmi — paredz, ka nodokļu maksātājiem katru gadu Briselei ir jāmaksā 1 miljards euro. Eiropas Ārējās darbības dienests katru gadu izmaksā vēl 500 miljonus euro, un šī dienesta darbība vēl nav attaisnojusies. Visi šie piemēri skaidri liecina, ka budžets ir jāsamazina, nevis jāpalielina. Cerams, Apvienotās Karalistes valdība uzņemsies vadību un pieliks tam punktu, un pieprasīs samazināt budžetu. Tomēr, šķiet, Apvienotās Karalistes koalīcijas deputāti atbalsta līdzekļu iesaldēšanu. Nodokļu maksātājiem Apvienotajā Karalistē tas nepatiks."@lv13
"Mr President, this House will, yet again, be accused of being out of touch with reality if it votes for a budget increase for the period 2014 to 2020. The reason given for this increase is the funding of the 2020 Strategy, the one it is said will take us out of the crisis. Let us recall what happened with the Lisbon Strategy; it was an epic failure. Taxpayers’ money was wasted and we should not repeat this mistake. The European Court of Auditors reports a significant percentage of irregularities affecting different policy areas, averaging 2.8% of the budget year after year, and we continue to flow funds to these regions. Projects have seen costs grow by up to three times their original estimates; others suffer delays while being superseded by better technology. Such is the case with Galileo which has gone from a EUR 7.7 billion budget to a EUR 22.6 billion budget. More than 40% of the budget continues to be invested in the common agricultural policy, while only 4.7% of the workforce in Europe is engaged in this. The common fisheries policy – deemed a failure by Commissioner Damanaki – requires taxpayers to send EUR 1 billion to Brussels every year. The European External Action Service costs an extra 500 million each year and has not yet demonstrated its raison d’être. All these examples should certainly justify not a budget increase but a budget reduction. I would like to think that the UK Government will take a stand, will say enough is enough, and call for a reduction. However it seems its coalition MEPs here favour a freeze. Taxpayers in the UK will not be thanking them."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dit Parlement zal er opnieuw van worden beschuldigd dat het het zicht op de wekelijkheid is kwijtgeraakt als het voor een verhoging van de begroting voor de periode 2014 tot 2020 stemt. De reden die voor deze verhoging wordt gegeven is de financiering van de EU 2020-strategie, die ons, naar men zegt, uit de crisis moet redden. Laten we eens terugdenken aan wat er met de strategie van Lissabon is gebeurd; die liep uit op een monumentale mislukking en was een verkwisting van belastinggeld. Die fout moeten we niet nog eens maken. De Europese Rekenkamer maakt melding van een aanzienlijk percentage onregelmatigheden op verschillende beleidsterreinen – gemiddeld 2,8 procent van de begroting, jaar in jaar uit – en daar blijft maar geld naartoe vloeien. Er zijn projecten waar de kosten uitkomen op het driedubbele van de oorspronkelijke raming; bij andere treedt vertraging op, terwijl ze door betere technologie worden ingehaald. Dat is ook het geval bij Galileo, met een begroting die is gestegen van 7,7 miljard euro tot 22,6 miljard euro. Meer dan 40 procent van de begroting wordt nog steeds geïnvesteerd in het gemeenschappelijk landbouwbeleid, terwijl slechts 4,7 procent van de beroepsbevolking in Europa daar werkzaam is. Vanwege het gemeenschappelijk landbouwbeleid – dat commissaris Damanaki als een mislukking beschouwt – verdwijnt elk jaar een miljard euro belastinggeld naar Brussel. De Europese Dienst voor extern optreden kost ieder jaar een extra 500 miljoen en het bestaansrecht ervan is nog niet aangetoond. Al deze voorbeelden rechtvaardigen zeker geen verhoging van de begroting, maar eerder een verlaging. Ik hoop dat de Britse regering een duidelijk standpunt inneemt, zegt dat de maat vol is en zal vragen om een verlaging. Het lijkt er echter op dat haar coalitiegenoten in het Parlement hier vóór bevriezing van de uitgaven zijn. De belastingbetalers in het Verenigd Koninkrijk zullen hun dat niet in dank afnemen."@nl3
"Panie Przewodniczący! Jeśli Parlament zagłosuje za zwiększeniem budżetu na lata 2014−2020, zostanie kolejny raz oskarżony o oderwanie od rzeczywistości. Jako powód do tego zwiększenia podaje się konieczność sfinansowania strategii Europa 2020, która ma wyprowadzić nas z kryzysu. Przypomnijmy sobie, co się stało w przypadku strategii lizbońskiej; odniosła ona spektakularną porażkę. Pieniądze podatników zostały zmarnowane i nie powinniśmy powtarzać tego błędu. Europejski Trybunał Obrachunkowy wskazuje na znaczny odsetek nieprawidłowości mających wpływ na różne obszary polityki, który średnio co roku wynosi 2,8 % budżetu. Natomiast UE wciąż przekazuje fundusze na te obszary. Koszty projektów wzrosły nawet trzykrotnie w porównaniu do pierwotnych szacunków; inne projekty są realizowane z opóźnieniem i wypierane przez lepsze technologie. Przykładem jest projekt Galileo, którego budżet wzrósł z 7,7 miliarda euro do 22,6 miliarda euro. Wciąż ponad 40 % budżetu jest inwestowane we wspólną politykę rolną, chociaż jedynie 4,7 % europejskiej siły roboczej angażuje się w ten obszar. Wspólna polityka rybołówstwa – uznana przez panią komisarz Damanaki za porażkę – wymaga od podatników przekazania do Brukseli rocznie kwoty 1 miliarda euro. Europejska Służba Działań Zewnętrznych kosztuje rocznie dodatkowe 500 milionów euro, a wciąż jeszcze nie udowodniła swojej przydatności. Niewątpliwie podane przykłady powinny uzasadnić nie zwiększenie lecz zmniejszenie budżetu. Chciałabym wierzyć, że rząd Wielkiej Brytanii zajmie stanowisko, że w końcu się sprzeciwi i zaapeluje o obniżenie budżetu. Wygląda jednak na to, że brytyjscy posłowie do PE w ramach swoich koalicji są zwolennikami zamrożenia. Podatnicy w Wielkiej Brytanii im za to nie podziękują."@pl16
"Senhor Presidente, esta Assembleia irá, mais uma vez, ser acusada de estar distante da realidade se votar a favor de um aumento do orçamento para o período 2014-2020. O motivo apresentado para este aumento é o financiamento da Estratégia UE 2020, que, ao que se diz, nos retirará da crise. Recordemos o que aconteceu com a Estratégia de Lisboa; foi um falhanço épico. Desperdiçou-se dinheiro dos contribuintes, e nós não devemos repetir este erro. O Tribunal de Contas Europeu denuncia uma percentagem significativa de irregularidades que afectam diferentes domínios políticos, que representam 2,8% do orçamento ano após ano, e nós continuamos a enviar fundos para estas regiões. Alguns projectos têm custos até três vezes superiores às suas estimativas iniciais; outros sofrem atrasos e são ultrapassados por tecnologias superiores. É o caso do Galileo, que passou de um orçamento de 7,7 mil milhões de euros para um orçamento de 22,6 mil milhões de euros. Mais de 40% do orçamento continua a ser investido na política agrícola comum, enquanto apenas 4,7% da força de trabalho da Europa está envolvida na agricultura. A política comum das pescas – considerada um fracasso pela Comissária Damanaki – exige que os contribuintes enviem todos os anos mil milhões de euros para Bruxelas. O Serviço Europeu para a Acção Externa custa mais 500 milhões de euros por ano e ainda não demonstrou a sua razão de ser. Todos estes exemplos justificariam certamente não um aumento do orçamento, mas uma redução. Gostaria de pensar que o Governo do Reino Unido irá tomar posição, dizer que já chega e apelar a essa redução. Todavia, afigura-se que os deputados ao Parlamento Europeu pertencentes aos partidos da coligação do Governo preferem um congelamento. Os contribuintes do Reino Unido não lhes vão agradecer."@pt17
"Dle Preşedinte, acest Parlament va fi din nou acuzat că este rupt de realitate dacă votează pentru o creştere bugetară pentru perioada 2014-2020. Motivul oferit pentru această creştere este finanţarea Strategiei 2020, cea despre care se spune că ne va scoate din criză. Să ne reamintim ce s-a întâmplat cu Strategia de la Lisabona; a fost un eşec de proporţii epice. Banii contribuabililor au fost irosiţi şi nu ar trebui să repetăm această greşeală. Curtea de Conturi Europeană raportează un procentaj important al neregularităţilor care afectează diferite domenii ale politicii, acesta ajungând an după an la o medie de 2,8 % din buget, iar noi continuăm să vărsăm fonduri în aceste regiuni. Costurile proiectelor au crescut de până la trei ori faţă de estimările iniţiale; altele suferă întârzieri fiind în acelaşi timp înlocuite de o tehnologie mai bună. Acesta este cazul lui Galileo, care a ajuns de la un buget de 7,7 miliarde la unul de 22,6 miliarde de euro. Mai mult de 40 % din buget continuă să fie investit în politica agricolă comună, în timp ce doar 4,7 % din forţa de muncă europeană este angajată în acest domeniu. Politica comună pentru pescuit – considerată un eşec de către comisarul Damanaki – obligă contribuabilii să trimită anual la Bruxelles un miliard de euro. Serviciul European de Acţiune externă costă în plus în fiecare an 500 de milioane de euro şi încă nu şi-a demonstrat . Toate aceste exemple trebuie cu certitudine să justifice o reducere bugetară, şi nu o creştere bugetară. Mi-ar place să cred că guvernul Regatului Unit va adopta o poziţie, va spune că este destul şi va cere o reducere bugetară. Cu toate acestea, se pare că deputaţii PE din coaliţie preferă o îngheţare. Contribuabilii din Regatul Unit nu le vor mulţumi."@ro18
"Tento Parlament bude zase raz obvinený z toho, že nemá kontakt s realitou, ak hlasuje za zvýšenie rozpočtu na obdobie rokov 2014 – 2020. Uvádzaný dôvod tohto zvýšenia je financovanie stratégie 2020, stratégie, ktorá nás údajne vymaní z krízy. Spomeňme si, čo sa stalo s lisabonskou stratégiou; bolo to rozsiahle zlyhanie. Plytvalo sa peniazmi daňovníkov a túto chybu by sme nemali zopakovať. Európsky dvor audítorov ohlasuje významnú percentuálnu mieru odchýlok postihujúcich rôzne oblasti politiky, v priemere 2,8 % rozpočtu ročne, a my naďalej presúvame finančné prostriedky do týchto regiónov. Projekty zaznamenali zvýšenie nákladov až trojnásobne oproti pôvodným odhadom; iné sa oneskorili, keď ich vytlačila lepšia technológia. To je aj prípad projektu Galileo, ktorého rozpočet sa zvýšil z 7,7 miliardy EUR na 22,6 miliardy EUR. Viac ako 40 % rozpočtu sa naďalej investuje do spoločnej poľnohospodárskej politiky, zatiaľ čo sa na nej podieľa iba 4,7 % pracovnej sily v Európe. Spoločná politika rybného hospodárstva – ktorú komisárka Damanakiová považovala za zlyhanie – od daňovníkov vyžaduje, aby každý rok poslali do Bruselu 1 miliardu EUR. Európska služba pre vonkajšiu činnosť stojí ďalších 500 miliónov každý rok a zatiaľ sa nepreukázalo jej opodstatnenie. Všetky tieto príklady by mali byť určite dôvodom nie na zvýšenie rozpočtu, ale na jeho zníženie. Bola by som rada, keby sa vláda Spojeného kráľovstva postavila, povedala, že už stačilo, a vyzvala na zníženie rozpočtu. Zdá sa však, že jej koaličným poslancom tu vyhovuje pozastavenie rastu. Daňovníci v Spojenom kráľovstve im za to nepoďakujú."@sk19,19
"Gospod predsednik, Parlament bo spet deležen obtožb, da nima stika z realnostjo, če bo glasoval za povečanje proračuna za obdobje 2014-2020. Naveden razlog za to povečanje je financiranje strategije 2020, strategije, ki naj bi nas popeljala iz krize. Spomnimo se, kaj se je zgodilo z lizbonsko strategijo; šlo je za neuspeh epskih razsežnosti. Šlo je za zapravljanje denarja davkoplačevalcev in te napake ne smemo ponoviti. Evropsko računsko sodišče poroča o znatnem odstotku nepravilnosti na različnih področjih politik, ki naj bi vsako leto znašal okoli 2,8 % proračuna, mi pa še vedno zagotavljamo sredstva za te regije. Stroški za nekatere projekte so se povečali tudi za trikrat v primerjavi s prvotnimi ocenami; pri drugih prihaja do zamud, ker bodo zamenjani z boljšo tehnologijo. To velja tudi za Galileo, kjer se je proračun povečal s 7,7 milijard EUR na 22,6 milijard EUR. Še vedno je več kot 40 % proračuna namenjenega za skupno kmetijsko politiko, čeprav v tem sodeluje le 4,7 % delovne sile v Evropi. Skupna ribiška politika – ki jo je komisarka Damanaki označila za neuspeh – od davkoplačevalcev zahteva, da v Bruselj vsako leto pošljejo 1 milijardo EUR. Evropska služba za zunanje delovanje stane še dodatnih 500 milijonov vsako leto, do zdaj pa še ni dokazala svojega razloga za obstoj. Zaradi vseh teh primerov povečanje proračuna vsekakor ni upravičeno, ampak zahteva zmanjšanje. Upam, da bo vlada Združenega kraljestva odločna in bo povedala, da je tega dovolj ter pozvala k zmanjšanju. Vendar se zdi, da so koalicijski poslanci v EP naklonjeni zamrznitvi. Davkoplačevalci v Združenem kraljestvu jim ne bodo hvaležni za to."@sl20
"Herr talman! Parlamentet kommer återigen att anklagas för att sakna kontakt med verkligheten om det röstar för en budgetökning för perioden 2014–2020. Det skäl som anges för denna ökning är finansieringen av 2020-strategin, som man menar ska ta oss ur krisen. Låt oss minnas vad som hände med Lissabonstrategin – den blev ett storslaget misslyckande. Skattebetalarnas pengar slösades bort, och det misstaget får vi inte göra om. Europeiska revisionsrätten rapporterar om en betydande andel oegentligheter på olika politikområden, i genomsnitt motsvarande 2,8 procent av budgeten år efter år, och vi fortsätter att ösa ut medel till dessa regioner. Kostnaderna för vissa projekt har blivit upp till tre gånger högre än den ursprungliga beräkningen; andra försenas när bättre teknik tar över. Det gäller t.ex. Galileo, som gått från en budget på 7,7 miljarder euro till en budget på 22,6 miljarder euro. Mer än 40 procent av budgeten går fortfarande till den gemensamma jordbrukspolitiken, trots att bara 4,7 procent av arbetskraften i EU är verksam på det området. Den gemensamma fiskeripolitiken, som betraktas som ett misslyckande av kommissionsledamot Maria Damanaki, kräver att skattebetalarna skickar en miljard euro till Bryssel varje år. Europeiska utrikestjänsten kostar 500 miljoner euro extra varje år och har ännu inte bevisat sitt existensberättigande. Alla dessa exempel borde definitivt motivera en minskning i stället för en ökning av budgeten. Jag hoppas att den brittiska regeringen kommer att ta ställning, säga att det får räcka nu och kräva en minskning. De brittiska koalitionsledamöterna här i parlamentet tycks dock förespråka en frysning. De brittiska skattebetalarna kommer inte att tacka dem."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marta Andreasen,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,9,4,21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph