Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-08-Speech-3-013-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110608.3.3-013-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I have here the letter from the representative of Her Majesty’s Government on the SURE report. The letter says that Her Majesty’s Government is disappointed by the draft SURE report. Colleagues, I think that means that we have a very good draft SURE report here today! I have to tell you that beyond the three or four words saying that Her Majesty’s Government is disappointed by the report, the other parts of the letter are a real provocation: a provocation to Europe and the European Union, because their main point is that no increase in the Multiannual Financial Framework (MFF) is possible, and that we have to stick to the old MFF, the same figures, the same resources, naturally the same rebates, and certainly the same rebate for the UK. We must change nothing at all. Her Majesty’s Government is nevertheless a government that wants to take decisions, that wants to reform not only the UK but also the European Union. So I do not see why we have to stick to the old MFF and simply continue with the policies of the past. I think that the time is now ripe to say to the public that it is not by cutting this EU budget of 1% [EU GDP] that we will solve the fiscal consolidation of the different Member States of the European Union. This 1% is only one-fortieth of the total expenditure within the European Union. There are other ways to make savings. Another suggestion that we can make to Her Majesty’s Government is that, if it wants to make savings in the British public sector, it can do so by increasing the role of the European Union. Let me give you three examples. First of all, foreign policy. In the US, there are 28 000 diplomats. In Europe there are 93 000: there are four times more diplomats in Europe because we are not working together under a single foreign policy. There is a saving to be made there. If the British Government invested more in the European Union, they could make savings on their foreign policy, in William Hague’s department. Another example is monetary policy. Around 44 000 people are responsible for monetary policy in the European Union. In the US, there are 18 000 in the Federal Reserve Board. That is three times fewer civil servants. If the British Government wants to make savings, it can join the euro, it can give the European Union more powers and responsibilities, and it can make savings with regard to all those people working on monetary policy in Britain. If it wants to make savings in Great Britain, it can do so in the research sector simply by adopting the European patent immediately. That would make enormous savings in its research budget. That is the answer that we have to give to Her Majesty’s Government."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedo, mám zde dopis od zástupce vlády Jejího Veličenstva o zprávě výboru pro politické výzvy. Dopis vyjadřuje zklamání vlády Jejího Veličenstva nad návrhem zprávy tohoto výboru. Vážení kolegové, domnívám se, že to znamená, že před sebou dnes máme velmi kvalitní návrh zprávy výboru pro politické výzvy! Musím vám říci, že kromě několika málo slov vyjadřujících zklamání vlády Jejího Veličenstva nad zprávou, jsou zbývající části dopisu skutečnou provokací: provokací pro Evropu a Evropskou unii, protože hlavním bodem je sdělení, že není možné žádné navýšení víceletého finančního rámce (VFR), že se musíme držet starých VFR, stejných čísel, stejných zdrojů, přirozeně i stejných úlev a zcela určitě i stejné úrovně úlev pro Spojené království. Neměli bychom měnit vůbec nic. Vláda Jejího Veličenstva má nicméně zájem přijímat rozhodnutí a chce reformovat nejen Spojené království, ale rovněž Evropskou unii. Z toho důvodu nechápu, proč bychom se měli držet starých víceletých finančních rámců a jednoduše pokračovat v předchozí politice. Domnívám se, že nastal čas, abychom upozornili veřejnost na to, že snížením rozpočtu EU o 1 % [hrubého domácího produktu EU] nevyřešíme fiskální konsolidaci různých členských států Evropské unie. Toto 1 % představuje pouhou jednu čtyřicetinu veškerých výdajů v rámci Evropské unie. Úspor lze dosáhnout i jinými způsoby. Další návrh, který bychom mohli předložit vládě Jejího Veličenstva, je, že chce-li dosáhnout úspor v britském veřejném sektoru, může toho docílit posílením role Evropské unie. Dovolte mi, abych vám dal tři příklady. První z nich se týká zahraniční politiky. Ve Spojených státech je 28 000 diplomatů. V Evropě jich je 93 000: to znamená, že v Evropě je čtyřikrát víc diplomatů, protože nespolupracujeme v rámci společné zahraniční politiky. V této oblasti je prostor pro úspory. Pokud by britská vláda investovala více do Evropské unie, dosáhla by úspor v oblasti zahraniční politiky, což je ministerstvo Williama Haguea. Dalším příkladem je měnová politika. V Evropské unii je za ni odpovědných přibližně 44 000 lidí. Federální rezervní systém ve Spojených státech zaměstnává 18 000 lidí. To představuje třikrát méně úředníků. Chce-li britská vláda šetřit, může vstoupit do eurozóny, může předat Evropské unii větší pravomoci a odpovědnost, čímž dosáhne úspor s ohledem na všechny zaměstnance pracující v oblasti měnové politiky v Británii. Chce-li šetřit ve Velké Británii, může toho dosáhnout v oblasti výzkumu jednoduše okamžitým přijetím evropských patentů. To by vedlo k obrovským úsporám v jejím rozpočtu určeném na výzkum. Taková by měla být naše odpověď vládě Jejího Veličenstva."@cs1
"Hr. formand! Jeg har her brevet fra repræsentanten for Hendes Majestæts regering om SURE-betænkningen. I brevet står der, at Hendes Majestæts regering er skuffet over udkastet til SURE-betænkningen. Kolleger, jeg tror, at det betyder, at vi har et meget godt udkast til SURE-betænkningen her i dag! Jeg bliver nødt til at fortælle jer, at ud over de tre-fire ord, der angiver, at Hendes Majestæts regering er skuffet over betænkningen, er de andre dele af brevet en ægte provokation: en provokation for Europa og Den Europæiske Union, fordi deres hovedpointe er, at det ikke er muligt at øge den flerårige finansielle ramme (FFR), og at vi skal holde os til den gamle FFR, de samme figurer, de samme ressourcer, naturligvis de samme rabatter og bestemt den samme rabat for Det Forenede Kongerige. Vi må ikke ændre noget som helst. Hendes Majestæts regering er ikke desto mindre en regering, der ønsker at tage beslutninger, der ønsker at reformere ikke bare Det Forenede Kongerige, men også Den Europæiske Union. Så jeg kan ikke se, hvorfor vi skal holde os til den gamle FFR og bare fortsætte med fortidens politikker. Jeg mener, at tiden nu er moden til at sige til offentligheden, at det ikke er ved at skære 1 % af dette EU-budget [EU BNP], at vi løser den skattemæssige konsolidering i de forskellige medlemsstater i Den Europæiske Union. Denne 1 % er kun 1/40 af de samlede udgifter inden for Den Europæiske Union. Der er andre måder at spare på. Et andet forslag, vi kan give til Hendes Majestæts regering, er, at, hvis de ønsker at spare i den britiske offentlige sektor, kan de gøre det ved at øge Den Europæiske Unions rolle. Lad mig komme med tre eksempler. For det første: udenrigspolitikken. I USA er der 28 000 diplomater. I Europa er der 93 000: Der er fire gange flere diplomater i Europa, fordi vi ikke arbejder sammen under en enkelt udenrigspolitik. Der kan laves besparelser på det punkt. Hvis den britiske regering investerede mere i Den Europæiske Union, kunne de spare på deres udenrigspolitik i William Hagues departement. Et andet eksempel er den monetære politik. Omkring 44 000 mennesker er ansvarlige for den monetære politik i Den Europæiske Union. I USA er der 18 000 i bestyrelsen for det amerikanske centralbanksystem. Det er tre gange mindre tjenestemænd. Hvis den britiske regering ønsker at spare, kan den tilslutte sig euro'en, den kan give Den Europæiske Union mere magt og ansvar, og den kan spare med hensyn til alle de folk, der arbejder på den monetære politik i Storbritannien. Hvis den vil spare i Storbritannien, kan den gøre det i forskningssektoren bare ved at vedtage det europæiske patent øjeblikkeligt. Det ville give enorme besparelser på dens forskningsbudget. Det er det svar, vi skal give til Hendes Majestæts regering."@da2
"Herr Präsident, ich habe hier ein Schreiben des Vertreters der Regierung Ihrer Majestät hinsichtlich des SURE-Berichts. Im Schreiben heißt es, dass die Regierung Ihrer Majestät enttäuscht ist über den SURE-Berichtsentwurf. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich denke, das bedeutet, dass uns heute ein sehr guter SURE-Berichtsentwurf vorliegt! Ich muss Ihnen sagen, dass über die drei oder vier Worte hinaus, die beinhalten, dass die Regierung Ihrer Majestät über den Bericht enttäuscht ist, der restliche Inhalt des Schreibens eine echte Provokation ist: eine Provokation für Europa und die Europäische Union, weil ihr Hauptargument ist, dass keine Aufstockung des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) möglich ist und dass wir uns an den alten MFR halten müssen, die gleichen Zahlen, die gleichen Ressourcen, natürlich die gleichen Rabatte und sicherlich der gleiche Rabatt für das Vereinigte Königreich. Wir dürfen gar nichts verändern. Die Regierung Ihrer Majestät ist dennoch eine Regierung, die Entscheidungen fällen will, die nicht nur das Vereinigte Königreich, sondern auch die Europäische Union reformieren will. Deshalb sehe ich nicht, wieso wir uns an den alten MFR halten und einfach mit den Strategien aus der Vergangenheit fortfahren müssen. Ich denke, dass die Zeit jetzt reif ist, um der Öffentlichkeit zu sagen, dass wir die Haushaltskonsolidierung der verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union nicht durch die Kürzung dieses Haushaltsplans der EU um 1 % (des BIP der EU) erreichen werden. Dieses 1 % macht nur ein Vierzigstel der gesamten Ausgaben innerhalb der Europäischen Union aus. Es gibt andere Möglichkeiten, um Einsparungen zu machen. Ein anderer Vorschlag, den wir der Regierung Ihrer Majestät machen können, ist, dass, wenn sie im öffentlichen Sektor in Großbritannien Einsparungen durchführen will, sie dies durch die Stärkung der Rolle der Europäischen Union machen kann. Lassen Sie mich Ihnen drei Beispiele nennen. Erstens: Außenpolitik. In den Vereinigten Staaten gibt es 28 000 Diplomaten. In Europa gibt es 93 000: Es gibt vier Mal so viele Diplomaten in Europa, weil wir nicht im Rahmen einer gemeinsamen Außenpolitik zusammenarbeiten. In diesem Bereich können Einsparungen gemacht werden. Wenn die britische Regierung mehr in die Europäische Union investieren würde, könnte sie bei ihrer eigenen Außenpolitik Einsparungen durchführen, im Ministerium von William Hague. Ein weiteres Beispiel ist die Währungspolitik. Etwa 44 000 Menschen sind für die Währungspolitik in der Europäischen Union verantwortlich. In den Vereinigten Staaten arbeiten im Federal Reserve Board 18 000 Menschen. Das sind dreimal weniger Beamte. Wenn die britische Regierung Einsparungen machen will, kann sie der Eurozone beitreten, sie kann der Europäischen Union größere Befugnisse geben, und sie kann im Hinblick auf all jene Menschen Einsparungen machen, die in Großbritannien auf dem Gebiet der Währungspolitik arbeiten. Wenn sie in Großbritannien Einsparungen durchführen will, kann sie dies auf dem Gebiet der Forschung ganz einfach tun, indem sie sofort das europäische Patent einführt. Dadurch könnte sie in ihrem Forschungshaushalt enorme Einsparungen machen. Das ist die Antwort, die wir der Regierung Ihrer Majestät geben müssen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, έχω εδώ την επιστολή του εκπροσώπου της κυβέρνησης της Αυτής Μεγαλειότητας σχετικά με την έκθεση SURE. Η επιστολή λέει ότι η κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας εκφράζει την απογοήτευσή της για το σχέδιο έκθεσης SURE. Αξιότιμοι συνάδελφοι, νομίζω πως αυτό σημαίνει ότι έχουμε στα χέρια μας ένα πολύ καλό σχέδιο έκθεσης SURE! Πρέπει να σας πω ότι πέρα από αυτά τα λόγια που αναφέρουν ότι η κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας εκφράζει την απογοήτευσή της για την έκθεση, τα άλλα σημεία της επιστολής αποτελούν πραγματική πρόκληση: μια πρόκληση προς την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η βασική παρατήρησή της είναι ότι δεν είναι δυνατή η αύξηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) και ότι πρέπει να παραμείνουμε στο παλαιό ΠΔΠ, στα ίδια νούμερα, στους ίδιους πόρους, ασφαλώς στις ίδιες επιστροφές και, σίγουρα, στην ίδια επιστροφή για το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν πρέπει να αλλάξουμε απολύτως τίποτα. Η κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας είναι παρ’ όλα αυτά μια κυβέρνηση που θέλει να λαμβάνει αποφάσεις, που επιζητεί τη μεταρρύθμιση όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν βλέπω, λοιπόν, για ποιον λόγο πρέπει να παραμείνουμε στο παλαιό ΠΔΠ και να διαιωνίσουμε απλώς τις πολιτικές του παρελθόντος. Πιστεύω πως ήρθε πλέον η ώρα να πούμε στους πολίτες ότι δεν θα επιλύσουμε το ζήτημα της φορολογικής εξυγίανσης των διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιορίζοντας τον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά 1% (ΑΕγχΠ της ΕΕ). Αυτό το 1% είναι μόλις το 1/40 των συνολικών δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να κάνουμε οικονομία. Μια άλλη πρόταση που μπορούμε να υποβάλουμε στην κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας είναι ότι, εάν θέλει να κάνει οικονομία στον βρετανικό δημόσιο τομέα, μπορεί να το κάνει αυξάνοντας τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέψτε μου να παραθέσω τρία παραδείγματα. Καταρχάς, η εξωτερική πολιτική. Στις ΗΠΑ, υπάρχουν 28.000 διπλωμάτες. Στην Ευρώπη υπάρχουν 93.000: υπάρχουν τέσσερις φορές περισσότεροι διπλωμάτες στην Ευρώπη, επειδή δεν συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο μιας ενιαίας εξωτερικής πολιτικής. Μπορούμε να κάνουμε οικονομία στον τομέα αυτόν. Εάν η βρετανική κυβέρνηση επένδυε περισσότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να κάνει οικονομία στην εξωτερική πολιτική της, στο υπουργείο του William Hague. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η νομισματική πολιτική. Περίπου 44.000 άνθρωποι είναι υπεύθυνοι για τη νομισματική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις ΗΠΑ, υπάρχουν 18.000 στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Δηλαδή, τρεις φορές λιγότεροι δημόσιοι υπάλληλοι. Εάν η βρετανική κυβέρνηση θέλει να κάνει οικονομία, μπορεί να προσχωρήσει στο ευρώ, μπορεί να δώσει περισσότερη εξουσία και αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να κάνει οικονομία όσον αφορά όλους αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα της νομισματικής πολιτικής στη Βρετανία. Εάν θέλει να κάνει οικονομία στη Μεγάλη Βρετανία, μπορεί να το κάνει στον τομέα της έρευνας, υιοθετώντας απλώς πάραυτα το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Έτσι θα πραγματοποιούσε τεράστιες εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό της για την έρευνα. Αυτή είναι η απάντηση που πρέπει να δώσουμε στην κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας."@el10
"Señor Presidente, aquí tengo la carta del representante del Gobierno de Su Majestad la Reina sobre el informe SURE. En la carta se explica que el Gobierno de Su Majestad se siente decepcionado con el informe SURE. Estimados colegas, creo que eso significa que contamos hoy aquí con un proyecto de informe SURE magnífico. Debo decirles que aparte de las tres o cuatro palabras que indican que el Gobierno de Su Majestad se siente decepcionado con el informe, el resto de las partes de la carta suponen una auténtica provocación: una provocación a Europa y a la Unión Europea, porque la cuestión principal que trata consiste en que no es posible aumentar el marco financiero plurianual (MFP) y en que debemos ceñirnos al MFP anterior, con las mismas cifras, los mismos recursos, como es natural los mismos reembolsos y, sin duda, el mismo reembolso para el Reino Unido. No debemos cambiar nada. El Gobierno de Su Majestad es, no obstante, un Gobierno que quiere tomar decisiones, que quiere reformar en el Reino Unido, pero también en la Unión Europea. No entiendo por qué nos tenemos que ceñir al antiguo MFP y continuar con las políticas del pasado. Creo que ha llegado el momento oportuno para explicar a los ciudadanos que no solucionaremos la consolidación fiscal de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea recortando este presupuesto de la UE del 1 % (PIB de la UE). Este 1 % supone solo una cuadragésima parte del gasto total de la Unión Europea. Hay otras maneras de ahorrar. Podemos sugerirle también al Gobierno de Su Majestad que, si desea ahorrar en el sector público británico, puede hacerlo ampliando el papel de la Unión Europea. Permítanme que les ponga tres ejemplos. En primer lugar, en la política exterior: en los Estados Unidos hay 28 000 diplomáticos y en Europa 93 000; el número de diplomáticos de Europa es cuatro veces más elevado porque no trabajamos juntos en el marco de una única política exterior. Ahí se puede ahorrar. Si el Gobierno británico invirtiera más en la Unión Europea, podría ahorrar en su política exterior, en el departamento de William Hague. Otro ejemplo es la política monetaria: alrededor de 44 000 personas se ocupan de la política monetaria en la Unión Europea y en los Estados Unidos son 18 000 en la Junta de la Reserva Federal; eso supone un número de funcionarios tres veces menor. Si el Gobierno británico quiere ahorrar, puede unirse a la zona del euro, puede atribuir a la Unión Europea más competencias y responsabilidades y puede ahorrar en los puestos de las personas que trabajan en la política monetaria en Gran Bretaña. Si quiere ahorrar en Gran Bretaña, puede hacerlo en el sector de la investigación con solo adoptar de inmediato la patente europea. Así se ahorraría buena parte de su presupuesto para investigación. Es la respuesta que tenemos que darle al Gobierno de Su Majestad."@es21
"Austatud president! Mul on siin Tema Majesteedi valitsuse esindaja kiri poliitiliste väljakutsete komisjoni (SURE) raporti kohta. Selles kirjas seisab, et Tema Majesteedi valitsus on SURE raporti projektis pettunud. Austatud kolleegid! Arvan, et see tähendab, et see SURE raporti projekt on väga hea. Pean teile ütlema, et peale nende kolme või nelja sõna, millega öeldakse, et Tema Majesteedi valitsus on raportis pettunud, on kirja teised osad tõeline provokatsioon. Provokatsioon Euroopale ja Euroopa Liidule, sest peamiselt öeldakse nendes, et mitmeaastase finantsraamistiku suurendamine ei ole võimalik ja et me peame jääma vana mitmeaastase finantsraamistiku juurde, samade summade juurde, samade vahendite juurde, loomulikult samade tagasimaksete juurde ja kindlasti sama tagasimakse juurde Ühendkuningriigi jaoks. Me ei tohi mitte midagi muuta! Tema Majesteedi valitsus on sellele vaatamata valitsus, mis tahab teha otsuseid, mis tahab reformida nii Ühendkuningriiki kui ka Euroopa Liitu. Seega ma ei näe põhjust, miks jääda vana mitmeaastase finantsraamistiku juurde ja jätkata lihtsalt varasemate poliitikameetmetega. Arvan, et nüüd on õige aeg öelda rahvale, et me ei saavuta eri Euroopa Liidu liikmesriikide riigieelarvete konsolideerimist sellega, et kärbime ELi eelarvet, mis moodustab 1% ELi SKPst. See 1% on ainult üks neljakümnendik Euroopa Liidu kogukuludest. Säästmiseks on teisi võimalusi. Veel üks ettepanek, mille me Tema Majesteedi valitsusele teha saame, on see, et kui tahetakse säästa raha Briti avalikus sektoris, siis saab seda teha Euroopa Liidu rolli suurendamisega. Lubage mul tuua kolm näidet! Kõigepealt välispoliitika. USAs on 28 000 diplomaati. Euroopas on 93 000 diplomaati. Euroopas on neli korda rohkem diplomaate, sest me ei tööta üheskoos ühise välispoliitika raames. Siin saaks raha kokku hoida. Kui Briti valitsus investeeriks rohkem Euroopa Liitu, saaks nad hoida raha kokku Briti välispoliitika arvelt William Hague’i osakonnas. Järgmine näide on rahanduspoliitika. Euroopa Liidus vastutab rahanduspoliitika eest ligikaudu 44 000 inimest. USA Föderaalreservi nõukogus on 18 000 inimest. Neil on kolm korda vähem riigiametnikke. Kui Briti valitsus tahab raha kokku hoida, siis võib ta euro kasutusele võtta, anda Euroopa Liidule rohkem volitusi ja vastutusi ning hoida raha kokku nende inimeste arvelt, kes Suurbritannias rahanduspoliitikaga töötavad. Kui Briti valitsus tahab Suurbritannias raha kokku hoida, siis saab seda teha teadusuuringute valdkonnas sellega, et võetakse kohe kasutusele Euroopa patent. See tähendaks tohutu suurt kokkuhoidu teadusuuringute eelarves. See on vastus, mille me Tema Majesteedi valitsusele anname."@et5
"Arvoisa puhemies, minulla on tässä kirje Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen edustajalta. Se koskee SURE-valiokunnan mietintöä. Kirjeessä todetaan, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on pettynyt SURE-valiokunnan mietintöön. Hyvät kollegat, minusta tämä merkitsee sitä, että meillä on nyt tarkasteltavanamme erinomainen SURE-valiokunnan mietintö. Minun on todettava teille, että niiden muutaman sanan lisäksi, joissa todetaan Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen olevan pettynyt mietintöön, kirje on muilta osin todellista provokaatiota: se on Eurooppaan ja Euroopan unioniin kohdistuvaa provokaatiota, sillä merkittävin asia, jota siinä korostetaan, on ettei monivuotisen rahoituskehyksen korottaminen ole mahdollista, että meidän on pysyttävä vanhassa monivuotisessa rahoituskehyksessä, samoissa luvuissa, samoissa tuloissa ja luonnollisesti samoissa korjauksissa, varmasti Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävässä korjauksessa. Meidän ei pidä muuttaa yhtään mitään. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on kuitenkin hallitus, joka tahtoo tehdä päätöksiä, joka haluaa uudistaa sekä Yhdistynyttä kuningaskuntaa että Euroopan unionia. En siis ymmärrä, miksi meidän pitäisi pysyä vanhassa monivuotisessa rahoituskehyksessä ja pelkästään jatkaa aiempaa politiikkaa. Minusta aika on nyt kypsä sille, että kansalaisille kerrotaan, että Euroopan unionin eri jäsenvaltioiden julkisen talouden vakauttaminen ei onnistu leikkaamalla siten, että leikataan EU:n yhden prosentin [EU:n BKT:sta] talousarviota. Tämä yksi prosentti on vain neljäskymmenesosa Euroopan unionin kokonaismenoista. Säästöjä voi toteuttaa muilla tavoin. Toinen ehdotus, jonka voimme esittää Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle, on se, että jos se haluaa toteuttaa säästöjä Yhdistyneen kuningaskunnan julkisella sektorilla, se onnistuu kasvattamalla Euroopan unionin asemaa. Esitän kolme esimerkkiä. Käsittelen ensiksi ulkopolitiikkaa. Yhdysvalloilla on 28 000 diplomaattia. Euroopassa diplomaatteja on 93 000. Euroopassa on neljä kertaa enemmän diplomaatteja, koska emme tee yhteistyötä yhteisen ulkopolitiikan alalla. Siitä voidaan säästää. Jos Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus investoisi entistä enemmän Euroopan unioniin, se voisi säästää ulkopolitiikassa, William Haguen ministeriössä. Toinen esimerkki on rahapolitiikka. Euroopan unionin rahapolitiikasta vastaa noin 44 000 henkilöä. Yhdysvalloissa Federal Reserve Boardissa työskentelee 18 000 henkilöä. Siis kolme kertaa vähemmän virkamiehiä. Jos Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus haluaa toteuttaa säästöjä, se voi liittyä euroon, antaa Euroopan unionille enemmän toimivaltaa ja vastuuta sekä säästää kaikista niistä henkilöistä, jotka työskentelevät rahapolitiikan parissa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Jos se haluaa toteuttaa säästöjä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, se voi tehdä sen tutkimusalalla yksinkertaisesti ottamalla välittömästi käyttöön eurooppapatentin. Se toisi valtavia säästöjä tutkimusmäärärahoihin. Näin meidän olisi vastattava Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle."@fi7
"Monsieur le Président, j’ai ici la lettre du représentant du gouvernement de Sa Majesté sur le rapport SURE. La lettre dit que le gouvernement de Sa Majesté est déçu du projet de rapport de la commission SURE. Mes chers collègues, je pense que cela veut dire que nous avons ici un excellent projet de rapport de la commission SURE! Je dois vous dire qu’en dehors des deux ou trois mots qui expriment la déception du gouvernement de Sa Majesté vis-à-vis du rapport, le reste de la lettre est une réelle provocation: une provocation vis-à-vis de l’Europe et de l’Union européenne, parce que le principal point de vue exprimé est qu’il est impossible d’intégrer une augmentation dans le cadre financier pluriannuel (CFP), et que nous devons nous en tenir à l’ancien CFP, aux mêmes chiffres, aux mêmes ressources, bien entendu aux mêmes rabais, plus particulièrement aux mêmes rabais pour le Royaume-Uni. Nous ne devons absolument rien changer. Le gouvernement de Sa Majesté est néanmoins un gouvernement qui entend prendre des décisions, qui entend réformer non seulement le Royaume-Uni, mais également l’Union européenne. Dès lors, je ne vois pas pourquoi nous devrions nous en tenir à l’ancien CFP et nous contenter de poursuivre les politiques du passé. Je pense que le temps est venu de dire à nos concitoyens que ce n’est pas en ramenant ce budget à 1 % [du PIB de l’UE] que nous assurerons la consolidation fiscale des États membres de l’Union. Cet unique pour cent ne représente qu’un quarantième des dépenses totales dans l’Union européenne. Il y a d’autres manières de réaliser des économies. Nous pourrions faire une autre suggestion au gouvernement de Sa Majesté: s’il envisage de faire des économies dans le secteur public britannique, il peut le faire en accroissant le rôle de l’Union européenne. Permettez-moi de vous donner trois exemples. Tout d’abord, en matière de politique étrangère. Aux États-Unis, il y a 28 000 diplomates. En Europe, il y en a 93 000: il y a quatre fois plus de diplomates en Europe parce que nous ne travaillons pas ensemble dans le cadre d’une politique des affaires étrangères unique. C’est un point sur lequel nous pouvons réaliser des économies. Si le gouvernement britannique investissait davantage dans l’Union européenne, il pourrait faire des économies dans sa politique extérieure, le département de William Hague. La politique monétaire constitue un deuxième exemple. Environ 44 000 personnes sont responsables de la politique monétaire dans l’Union européenne. Aux États-Unis, le conseil de la réserve fédérale occupe 18 000 personnes, trois fois moins de fonctionnaires. Si le gouvernement britannique entend réaliser des économies, il peut adhérer à l’euro, il peut doter l’Union européenne de plus de pouvoirs et responsabilités, et il peut faire des économies sur le plan de toutes les personnes travaillant à la politique monétaire au Royaume-Uni. S’il veut réaliser des économies en Grande-Bretagne, il peut le faire dans le secteur de la recherche simplement en adoptant sans délai le brevet européen. Voilà qui représenterait une économie de taille pour son budget de la recherche. Voilà la réponse à livrer au gouvernement de Sa Majesté."@fr8
"Elnök úr, itt van a kezemben a brit kormány képviselőjének levele a Politikai Kihívások Bizottságának (SURE) jelentéséről. A levél szerint a brit kormány számára csalódást okozott a SURE bizottság jelentéstervezete. Kollégáim, úgy vélem, ez azt jelenti, hogy ez a mai egy igen remek jelentéstervezet! Meg kell mondanom önöknek, hogy azon a pár szón kívül, amely tudatja, hogy a brit kormány csalódott a jelentéssel kapcsolatban, a levél egésze valódi provokáció: provokáció Európa és az Európai Unió számára, mivel legfőbb álláspontja az, hogy a többéves pénzügyi keret (MFF) növelése lehetetlen, valamint az, hogy ragaszkodnunk kell a korábbi MFF-hez, ugyanazokhoz a számokhoz, ugyanazokhoz a forrásokhoz, természetesen ugyanazokhoz a visszatérítésekhez, az Egyesült Királyságot megillető visszatérítésekhez pedig mindenféleképpen. Semmit sem szabad megváltoztatnunk. A brit kormány mindazonáltal döntéshozó kormány kíván lenni, és meg akarja újítani nem csak az Egyesült Királyságot, de az egész Európai Uniót is. Éppen ezért nem értem, miért kellene a korábbi MFF-hez ragaszkodnunk, és egyszerűen folytatni a korábbi politikákat. Úgy vélem, legfőbb ideje tudatosítani az emberekben azt, hogy nem az uniós GDP 1%-át kitevő uniós költségvetés csökkentése fogja megoldani az Európai Unió egyes tagállamainak költségvetési konszolidációját. Ez az 1% az Európai Unión belüli kiadásoknak mindössze egynegyvened része. Más módon is tudunk takarékoskodni. Másik javaslatunk a brit kormány számára az, hogy amennyiben megtakarítást szeretne elérni a brit közszférában, az Európai Unió szerepének megnövelésével van erre lehetősége. Engedjék meg, hogy ismertessek három példát. Elsőként a külpolitikát. Az Egyesült Államokban 28 000 diplomata dolgozik. Európában 93 000: Európában négyszer annyi a diplomaták száma, mivel nincsen közös külpolitikánk. Itt lenne lehetőség a költségcsökkentésre. Ha a brit kormány többet fektetne az Európa Unióba, az megtakarításokat eredményezne a külpolitikában, William Hague minisztériumában. A második példa a monetáris politika. Az Európai Unió monetáris politikájáért hozzávetőleg 44 000 ember felel. Az Egyesült Államokban 18 000-en dolgoznak a Jegybankban (Federal Reserve Board). Ez az európai tisztviselők számának harmada. Amennyiben a brit kormány megtakarításokat kíván elérni, csatlakozhat az euróövezethez, nagyobb hatalmat és több hatáskört adhat az Európai Uniónak, valamint csökkentheti a Nagy-Britanniában a monetáris politikával foglalkozókhoz kapcsolódó kiadásokat. Ha a brit kormány Nagy-Britannián belül kíván takarékoskodni, a kutatási ágazatban ezt egyszerűen megteheti az európai szabvány azonnali bevezetésével. Ez óriási megtakarítást eredményezne kutatási költségvetésében. Ez a válaszunk a brit kormány számára."@hu11
"Signor Presidente, ho qui con me la lettera del rappresentante del governo di Sua Maestà in merito alla relazione SURE, che esprime il proprio disappunto circa il progetto di relazione. Onorevoli colleghi, penso che questo significhi che oggi è stato presentato un ottimo progetto di relazione SURE! Sono anche in dovere di informarvi che oltre alle tre o quattro parole che esprimono il disappunto del governo di Sua Maestà, le altre parti della lettera rappresentano una vera e propria provocazione nei confronti dell’Europa e dell’Unione europea, perché in essa si afferma che non è possibile incrementare il quadro finanziario pluriennale (QFP) e che dovremmo rimanere al precedente QFP, con le stesse cifre, le stesse risorse e gli stessi rimborsi e, ovviamente, gli stessi rimborsi per il Regno Unito. Non dobbiamo assolutamente modificare nulla. Il governo di Sua Maestà intende tuttavia prendere decisioni, operare riforme non solo nel Regno Unito ma anche nell'Unione europea. Non capisco dunque perché dovremmo rimanere ancorati al precedente QFP e continuare semplicemente con le politiche del passato. Credo che questo sia il momento opportuno per informare i cittadini che il consolidamento fiscale dei diversi Stati membri dell’UE non è possibile attraverso tagli al bilancio europeo pari ad 1 punto percentuale del PIL dell'UE, quota che rappresenta solo un quarantesimo delle spese totali dell’Unione europea. Vi sono altri modi per risparmiare: potremmo suggerire al governo di Sua Maestà che potrebbe ottenere risparmi nel settore pubblico britannico aumentando il ruolo dell’Unione europea. A tal proposito, vorrei fornirvi tre esempi. In primo luogo, la politica estera. Negli Stati Uniti i diplomatici sono 28 000, mentre in Europa 93 000: un numero quattro volte superiore perché non lavoriamo insieme nell’ambito di un'unica politica estera. È dunque possibile ottenere risparmi in quest’area. Se il governo britannico investisse maggiormente nell’Unione europea, sarebbe possibile risparmiare sulla politica estera, nel ministero di William Hague. Un altro esempio è fornito dalla politica monetaria: nell’Unione europea sono circa 44 000 i responsabili della politica monetaria mentre negli Stati Uniti sono 18 000 le persone che compongono il Consiglio della Federal Reserve, vale a dire un numero di funzionari statali di tre volte inferiore. Se è nelle intenzioni del governo britannico risparmiare, allora può adottare l'euro e conferire all’Unione europea maggiori poteri e responsabilità e può risparmiare su coloro che si occupano della politica monetaria nel Regno Unito. Se il governo britannico intende risparmiare ulteriormente, può agire nel settore della ricerca adottando fin da ora il brevetto europeo che permetterebbe di ottenere notevoli risparmi nella fetta di bilancio destinata alla ricerca. Sono queste le risposte che dobbiamo fornire al governo di Sua Maestà."@it12
"Pone pirmininke, čia turiu Jos Didenybės vyriausybės atstovų laišką dėl SURE komiteto pranešimo. Laiške rašoma, kad Jos Didenybės vyriausybė yra nusivylusi SURE komiteto pateiktu projektu. Gerbiami kolegos, manau, tai reiškia, kad šiandien SURE komiteto pateiktas pranešimo projektas yra idealus! Turiu pasakyti jums, kad, išskyrus tris ar keturis Jos didenybės vyriausybės nusivylimo pranešimu žodžius, kitos laiško dalys yra tikra provokacija: provokacija, nukreipta prieš Europą ir Europos Sąjungą, nes pagrindinė jų mintis yra ta, kad joks lėšų padidinimas daugiametėje finansinėje programoje (DFP) nėra įmanomas ir kad turėtume laikytis senos DFP, tų pačių skaičių, tų pačių išteklių ir, savaime aišku, tų pačių korekcijų ir, žinoma, tos pačios korekcijos Jungtinės Karalystės naudai. Neturime nieko keisti. Tačiau Jos Didenybės vyriausybė nori būti vyriausybe, priimančia sprendimus, nori reformuoti ne tik JK, bet ir Europos Sąjungą. Todėl nematau priežasties, kodėl turime laikytis senos DFP ir tiesiog tęsti praeities politiką. Manau, dabar pribrendo laikas pasakyti visuomenei, kad ne šio ES biudžeto, sudarančio 1 proc. ES BVP, sumažinimas padės mums išspręsti skirtingų Europos Sąjungos valstybių narių fiskalinio konsolidavimo klausimą. Ši 1 proc. dalis sudaro tik vieną keturiasdešimtąją visų Europos Sąjungos išlaidų dalį. Yra kitų būdų taupyti lėšas. Jos Didenybės vyriausybei taip pat galime patarti, kad, jeigu ji nori sutaupyti lėšų JK viešajame sektoriuje, ji tai gali padaryti stiprindama Europos Sąjungos vaidmenį. Leiskite pateikti tris pavyzdžius. Pirmiausia užsienio politika. JAV yra 28 000 diplomatų, o Europoje jų yra 93 000: Europoje yra keturis kartus daugiau diplomatų, nes nedirbame pagal bendrą užsienio politiką. Šioje srityje galima sutaupyti lėšų. Jeigu JK vyriausybė investuotų daugiau į Europos Sąjungą, ji galėtų sutaupyti savo užsienio politikos srityje, Williamo Hague departamente. Dar vienas pavyzdys – pinigų politika. Už pinigų politiką Europos Sąjungoje atsakingi apie 44 000 žmonių. JAV Federalinėje rezervų sistemoje dirba 18 000 valstybės tarnautojų, t. y. tris kartus mažiau nei ES. Jeigu JK vyriausybė nori sutaupyti lėšų, ji gali prisijungti prie euro zonos, suteikti Europos Sąjungai daugiau galių ir pavesti daugiau funkcijų, taip pat gali sutaupyti lėšų, susijusių su visais tais žmonėmis, dirbančiais JK pinigų politikos srityje. Jeigu ji nori sutaupyti lėšų Jungtinėje Karalystėje, ji gali tai padaryti mokslinių tyrimų sektoriuje ir tam pasiekti jai tik reikia nedelsiant patvirtinti Europos patentą. Taip ji galėtų sutaupyti didžiulę savo mokslinių tyrimų biudžeto lėšų dalį. Būtent tokį atsakymą turime pateikti Jos Didenybės vyriausybei."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Manā rīcībā ir Apvienotās Karalistes valdības pārstāvja sūtīta vēstule par Politikas uzdevumu komitejas (SURE) ziņojumu. Vēstulē ir teikts, ka Apvienotās Karalistes valdība nav apmierināta ar SURE ziņojuma projektu. Dārgie kolēģi, manuprāt, tas nozīmē, ka SURE ziņojuma projekts ir ļoti labs! Jāatzīst, ka, izņemot trīs vai četras frāzes, kurās Apvienotās Karalistes valdība kritizē šo ziņojumu, pārējās vēstules daļas ir īsts izaicinājums: izaicinājums Eiropai un Eiropas Savienībai, jo pamatdoma ir tāda, ka daudzgadu finanšu shēmu (DFS) palielināt nav iespējams un ka ir jāsaglabā iepriekšējā daudzgadu finanšu shēma, nemainot skaitļus, resursus, atlaides un, protams, nemainot Apvienotajai Karalistei piešķirtās atlaides. Pilnīgi neko nedrīkst mainīt. Tomēr Apvienotās Karalistes valdība vēlas pieņemt lēmumus un ieviest izmaiņas gan Apvienotajā Karalistē, gan Eiropas Savienībā. Tāpēc es neredzu iemeslu saglabāt iepriekšējo DFS un arī turpmāk īstenot novecojušas politikas. Manuprāt, ir pienācis brīdis pateikt iedzīvotājiem, ka atsevišķu Eiropas Savienības dalībvalstu fiskālo konsolidāciju nevar nodrošināt, samazinot ES budžetu par 1 % [ES IKP]. Šis 1 % ir tikai viena četrdesmitā daļa no kopējiem Eiropas Savienības izdevumiem. Ir citi veidi, kā taupīt. Vēl viens ieteikums Apvienotajai Karalistei ir tāds, ka, ja tā vēlas ietaupīt līdzekļus Lielbritānijas valsts sektorā, to var izdarīt, palielinot Eiropas Savienības ietekmi. Lūk, trīs piemēri. Pirmkārt, ārpolitika. ASV ir 28 000 diplomātu. Eiropā ir 93 000 diplomātu: Eiropā ir četras reizes vairāk diplomātu, jo viņi nesadarbojas saskaņā ar vienotu ārpolitiku. Šajā jomā var ietaupīt. Ja Lielbritānijas valdība vairāk ieguldītu Eiropas Savienībā, tā varētu ietaupīt uz ārpolitikas rēķina pārstāvētajā nozarē. Otrkārt, monetārā politika. Eiropas Savienībā par monetāro politiku ir atbildīgi apmēram 44 000 cilvēku. ASV Federālo rezervju padomē strādā 18 000 cilvēku. Tas nozīmē, ka ierēdņu ir trīs reizes mazāk. Ja Lielbritānijas valdība vēlas taupīt, tā var pievienoties eurozonai, tā var noteikt Eiropas Savienībai lielākas pilnvaras un lielāku atbildību, un tā var taupīt, samazinot to cilvēku skaitu, kuri veido Lielbritānijas monetāro politiku. Lielbritānijas valdība var taupīt pētniecības jomā, nekavējoties pieņemot Eiropas patentu. Tā varētu ietaupīt ļoti daudz līdzekļu pētniecības budžetā. Tas ir mūsu ieteikums Apvienotās Karalistes valdībai."@lv13
"Mr President, I have here the letter from the representative of Her Majesty’s Government on the SURE report. The letter says that Her Majesty’s Government is disappointed by the draft SURE report. Colleagues, I think that means that we have a very good draft SURE report here today! I have to tell you that beyond the three or four words saying that Her Majesty’s Government is disappointed by the report, the other parts of the letter are a real provocation: a provocation to Europe and the European Union, because their main point is that no increase in the multiannual financial framework (MFF) is possible, and that we have to stick to the old MFF, the same figures, the same resources, naturally the same rebates, and certainly the same rebate for the UK. We must change nothing at all. Her Majesty’s Government is nevertheless a government that wants to take decisions, that wants to reform not only the UK but also the European Union. So I do not see why we have to stick to the old MFF and simply continue with the policies of the past. I think that the time is now ripe to say to the public that it is not by cutting this EU budget of 1% [EU GDP] that we will solve the fiscal consolidation of the different Member States of the European Union. This 1% is only one-fortieth of the total expenditure within the European Union. There are other ways to make savings. Another suggestion that we can make to Her Majesty’s Government is that, if it wants to make savings in the British public sector, it can do so by increasing the role of the European Union. Let me give you three examples. First of all, foreign policy. In the US there are 28 000 diplomats. In Europe there are 93 000: there are four times more diplomats in Europe because we are not working together under a single foreign policy. There is a saving to be made there. If the British Government invested more in the European Union they could make savings on their foreign policy, in William Hague’s department. Another example is monetary policy. Around 44 000 people are responsible for monetary policy in the European Union. In the US there are 18 000 in the Federal Reserve Board. That is three times fewer civil servants. If the British Government wants to make savings it can join the euro, it can give more the European Union more powers and responsibilities, and it can make savings with regard to all those people working on monetary policy in Britain. If it wants to make savings in Great Britain it can do so in the research sector simply by adopting the European patent immediately. That would make enormous savings in its research budget. That is the answer that we have to give to Her Majesty’s Government."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik heb hier een brief van de vertegenwoordiger van de regering van Hare Majesteit over het SURE-verslag. In de brief staat dat de Britse regering teleurgesteld is in het SURE-ontwerpverslag. Collega's, ik denk dat hier vandaag een heel goed ontwerpverslag voor ons ligt! Ik moet u erop wijzen dat afgezien van de drie of vier woorden waarin wordt beschreven dat de regering van Hare Majesteit teleurgesteld is in het verslag, de andere onderdelen van de brief een echte provocatie zijn, een provocatie van Europa en van de Europese Unie. Het belangrijkste punt dat naar voren wordt gebracht is namelijk dat er geen verhoging van het meerjarig financieel kader (MFK) mogelijk is en dat we ons moeten houden aan het oude MFK, dezelfde cijfers, dezelfde middelen, uiteraard met dezelfde kortingen en vanzelfsprekend met dezelfde korting voor het Verenigd Koninkrijk. We mogen er helemaal niets aan veranderen. De regering van Hare Majesteit is desalniettemin een regering die besluiten wil nemen, die niet alleen het Verenigd Koninkrijk wil hervormen, maar ook de Europese Unie. Ik zie dus niet in waarom we ons aan het oude MFK zouden moeten houden en gewoon met het beleid van het verleden zouden moeten doorgaan. Ik denk dat de tijd nu rijp is om het publiek te vertellen dat we de consolidatie van de begrotingen van de verschillende lidstaten van de Europese Unie niet zullen kunnen verwezenlijken door middel van een bezuiniging op deze EU-begroting van 1 procent [van het bbp van de EU]. Deze 1 procent is slechts een veertigste van de totale uitgaven binnen de Europese Unie. Er zijn andere manieren om te bezuinigen. Een ander voorstel dat we de regering van Hare Majesteit kunnen doen is dat als ze wil bezuinigen op de Britse publieke sector, dit mogelijk wordt door de rol van de Europese Unie te vergroten. Ik zal u drie voorbeelden geven. Ten eerste het buitenlands beleid. De VS heeft 28 000 diplomaten. Europa heeft er 93 000: er zijn viermaal zoveel diplomaten in Europa omdat we niet samenwerken in het kader van één buitenlands beleid. Hier valt wel op te bezuinigen. Als de Britse regering meer in de Europese Unie investeerde, konden ze bezuinigen op hun buitenlands beleid, op het departement van William Hague. Een ander voorbeeld is het monetair beleid. In de Europese Unie zijn ongeveer 44 000 mensen verantwoordelijk voor het monetair beleid. In de VS werken er 18 000 mensen bij de Federal Reserve Board. Dat zijn driemaal zo weinig ambtenaren. Als de Britse regering wil bezuinigen, kunnen de Britten zich bij de euro aansluiten, kunnen ze de Europese Unie meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden geven en ze kunnen ook bezuinigen op al die mensen die zich in Groot-Brittannië bezig houden met het monetair beleid. Als ze in Groot-Brittannië willen bezuinigen, kan dat in de onderzoekssector heel eenvoudig door onmiddellijk het European octrooi aan te nemen. Dat zou een enorme besparing in de Britse onderzoeksbegroting opleveren. Dat is het antwoord dat we de regering van Hare Majesteit moeten geven."@nl3
"Panie Przewodniczący! Mam przed sobą list przedstawiciela rządu Wielkiej Brytanii dotyczący sprawozdania komisji SURE. Z listu wynika, że rząd Wielkiej Brytanii jest rozczarowany projektem sprawozdania komisji SURE. Koleżanki i Koledzy! Moim zdaniem oznacza to, że mamy przed sobą bardzo dobry projekt sprawozdania komisji SURE! Muszę powiedzieć, że ten list – poza kilkoma słowami na temat rozczarowania rządu Wielkiej Brytanii przedmiotowym sprawozdaniem – stanowi prawdziwą prowokację: prowokację dla Europy i Unii Europejskiej, ponieważ zawiera punkty, z których wynika, że żadne zwiększenie wieloletnich ram finansowych (WRF) nie jest możliwe, że musimy nadal stosować stare WRF, te same liczby, te same zasoby i oczywiście te same zwroty, zwłaszcza na rzecz Wielkiej Brytanii. Nie wolno nam niczego zmieniać. Niemniej jednak rząd Wielkiej Brytanii chce podejmować decyzje, chce reformować nie tylko Wielką Brytanię, ale także Unię Europejską. Nie rozumiem zatem, dlaczego mamy zachować stare WRF i zwyczajnie kontynuować strategie polityczne z przeszłości. Moim zdaniem teraz jest dobry moment, by powiedzieć społeczeństwu, że kwestię konsolidacji budżetowej różnych państw członkowskich Unii Europejskiej rozwiążemy poprzez zmniejszenie budżetu UE o 1 % (PKB UE). Ten 1 % stanowi zaledwie jedną czterdziestą całkowitych wydatków w ramach Unii Europejskiej. Są inne sposoby oszczędzania. Rządowi Wielkiej Brytanii możemy zaproponować, że jeśli chce zaoszczędzić środki w brytyjskim sektorze publicznym, to może to uczynić poprzez zwiększenie roli Unii Europejskiej. Podam Państwu trzy przykłady. Przede wszystkim: polityka zagraniczna. Stany Zjednoczone mają 28 tysięcy dyplomatów; Europa ma ich 93 tysiące: w Europie liczba dyplomatów jest czterokrotnie wyższa, ponieważ nie działamy razem w ramach wspólnej polityki zagranicznej. W tym obszarze oszczędności są możliwe. Gdyby rząd brytyjski inwestował więcej w Unię Europejską, mógłby zaoszczędzić na polityce zagranicznej, w departamencie pana Williama Hague’a. Kolejnym przykładem jest polityka monetarna. W Unii Europejskiej za politykę monetarną odpowiada grupa złożona z około 44 tysięcy ludzi. W Stanach Zjednoczonych w Radzie Rezerwy Federalnej pracuje 18 tysięcy osób, czyli trzykrotnie mniejsza liczba urzędników. Jeśli rząd brytyjski chce oszczędzać, to może przystąpić do strefy euro, może przekazać większą władzę i więcej obowiązków w ręce Unii Europejskiej i może zaoszczędzić na wydatkach związanych z zatrudnianiem dużej liczby osób w obszarze polityki monetarnej w Wielkiej Brytanii. Jeśli rząd brytyjski chce oszczędności w Wielkiej Brytanii, może tego dokonać w sektorze badań, dzięki natychmiastowemu przyjęciu patentu europejskiego. Pozwoliłoby to na olbrzymie oszczędności w ramach budżetu przeznaczonego na badania. Taką odpowiedź musimy dać rządowi Wielkiej Brytanii."@pl16
"Senhor Presidente, tenho comigo a carta do representante do Governo de Sua Majestade sobre o relatório da Comissão SURE. A carta afirma que o Governo de Sua Majestade está desiludido com o seu projecto de relatório. Caros Colegas, penso que isto significa que temos hoje aqui um excelente relatório da Comissão SURE! Tenho de vos dizer que, além das três ou quatro palavras que manifestam a desilusão do Governo de Sua Majestade com o relatório, as outras partes da carta são uma verdadeira provocação: uma provocação à Europa e à União Europeia, porque o seu principal argumento é o de que não é possível qualquer aumento no Quadro Financeiro Plurianual e de que temos de manter o quadro anterior, os mesmos números, os mesmos recursos, naturalmente as mesmas reduções e certamente a mesma redução no caso do Reino Unido. Não podemos alterar nada. O Governo de Sua Majestade é, todavia, um governo que quer tomar decisões, que quer reformar não apenas o Reino Unido, mas também a União Europeia. Não entendo, pois, porque temos de manter o anterior Quadro Financeiro Plurianual e simplesmente prosseguir as políticas do passado. Penso que este é o momento mais adequado para dizer ao público que não é reduzindo este orçamento da UE em 1% [PIB da União] que vamos resolver a consolidação orçamental dos diferentes Estados-Membros da União Europeia. Este 1% é apenas um quadragésimo da despesa total da União Europeia. Há outras formas de realizar economias. Também podemos sugerir ao Governo de Sua Majestade que, para poupar no sector público, reforce o papel da União Europeia. Permitam-me que vos dê três exemplos. Em primeiro lugar, a política externa. Nos EUA, existem 28 000 diplomatas. Na Europa, 93 000: há quatro vezes mais diplomatas na Europa porque não trabalhamos em conjunto ao abrigo de uma política externa comum. Podem conseguir-se economias nesse aspecto. Se o Governo britânico investisse mais na União Europeia, poderia poupar na sua política externa, no departamento de William Hague. Um outro exemplo é a política monetária. São 44 000 as pessoas responsáveis pela política monetária na União Europeia. Nos EUA, existem 18 000 trabalhadores no Fundo da Reserva Federal. São três vezes menos funcionários públicos. Se o Governo britânico pretende realizar economias, pode aderir ao euro, pode atribuir à União Europeia mais poderes e mais responsabilidades e pode reduzir os montantes pagos a todas as pessoas que trabalham na política monetária do país. Se é sua vontade promover mais economias na Grã-Bretanha, o Governo pode fazê-lo no sector da investigação, bastando para isso adoptar de imediato a patente europeia. Isso promoveria enormes reduções no seu orçamento de investigação. É essa a resposta que temos de dar ao Governo de Sua Majestade."@pt17
"Dle Preşedinte, am aici scrisoarea reprezentantului guvernului Majestăţii Sale privind raportul SURE. Scrisoarea spune că guvernul Majestăţii Sale este dezamăgit de proiectul raportului SURE. Stimaţi colegi, cred că acest lucru înseamnă că avem aici astăzi un foarte bun proiect al raportului SURE! Trebuie să vă spun că dincolo de trei sau patru cuvinte spunând că guvernul Majestăţii Sale este dezamăgit de raport, celelalte părţi ale scrisorii sunt o adevărată provocare: o provocare faţă de Europa şi Uniunea Europeană, deoarece susţinerea lor principală este că nu este posibilă nici o creştere în cadrul financiar multianual (CFM) şi că noi trebuie să rămânem la vechiul CFM, aceleaşi cifre, aceleaşi resurse, normal că şi aceleaşi reduceri şi cu siguranţă aceeaşi reducere pentru Regatul Unit. Nu trebuie să schimbăm absolut nimic. Guvernul Majestăţii Sale este totuşi un guvern care doreşte să ia decizii, care doreşte să reformeze nu numai Regatul Unit, dar şi Uniunea Europeană. Aşadar, nu văd de ce ar trebui să rămânem la vechiul CFM şi să continuăm doar cu politicile din trecut. Cred că a venit momentul să spunem opiniei publice că nu prin reducerea bugetului UE cu 1 % [PIB UE] vom rezolva consolidarea fiscală a diferitelor state membre ale Uniunii Europene. Acest 1 % reprezintă doar a patruzecea parte din totalul cheltuielilor din cadrul Uniunii Europene. Există alte modalităţi de a realiza economii. O altă sugestie pe care o putem face guvernului Majestăţii Sale este că, dacă doreşte să facă economii în sectorul public britanic, poate să o facă prin creşterea rolului Uniunii Europene. Permiteţi-mi să vă dau trei exemple. Înainte de orice altceva, politica externă. În S.U.A. există 28 000 de diplomaţi. În Europa există 93 000: sunt de patru ori mai mulţi diplomaţi în Europa deoarece noi nu lucrăm împreună în cadrul unei singure politici externe. În acest domeniu se poate face o economie. Dacă guvernul britanic ar investi mai mult în Uniunea Europeană, aceştia ar putea face economii privind propria politică externă, în departamentul lui William Hague. Un alt exemplu îl constituie politica monetară. Aproximativ 44 000 de oameni sunt responsabili pentru politica monetară în Uniunea Europeană. În S.U.A., există 18 000 în cadrul Consiliului Rezervei Federale. Aceasta înseamnă de trei ori mai puţini funcţionari publici. Dacă guvernul britanic doreşte să facă economii, poate să se alăture euro, poate să dea mai multe competenţe şi responsabilităţi Uniunii Europene şi poate să facă economii cu privire la toţi acei oameni care lucrează în politica monetară a Marii Britanii. Dacă vrea să facă economii în Marea Britanie, poate să le facă în mod simplu în sectorul cercetării prin adoptarea imediată a brevetului european. Aceasta ar genera economii enorme în bugetul său de cercetare. Acesta este răspunsul pe care noi trebuie să îl dăm guvernului Majestăţii Sale."@ro18
"Mám pred sebou list od splnomocnenca vlády jej veličenstva o správe SURE. V liste sa uvádza, že vláda jej veličenstva je sklamaná z návrhu správy SURE. Vážení kolegovia, myslím si, že to znamená, že tu dnes máme veľmi dobrý návrh správy SURE. Musím vám povedať, že okrem troch či štyroch slov, ktoré vyjadrujú, že vláda jej veličenstva je sklamaná zo správy, sú ďalšie časti listu naozajstnou provokáciou: provokáciou Európy a Európskej únie, pretože jej hlavným tvrdením je, že nie je možné žiadne zvýšenie vo viacročnom finančnom rámci (VFR) a že sa musíme držať starého VFR, rovnakých údajov, rovnakých zdrojov, samozrejme, rovnakých úľav a určite aj rovnakej úľavy pre Spojené kráľovstvo. Nemusíme zmeniť vôbec nič. Vláda jej veličenstva je predsa vládou, ktorá chce prijímať rozhodnutia, ktorá chce reformovať nielen Spojené kráľovstvo, ale aj Európsku úniu. Takže nechápem, prečo sa musíme pridŕžať starého VFR a jednoducho pokračovať v minulých politikách. Myslím si, že dozrel čas na to, aby sme verejnosti povedali, že fiškálnu konsolidáciu rôznych členských štátov Európskej únie nevyriešime znížením tohto rozpočtu EÚ o 1 % (HDP EÚ). Toto 1 % je len jednou štyridsatinou celkových výdavkov v Európskej únii. Úspory sa dajú dosiahnuť inak. Ďalší návrh, ktorý môžeme ponúknuť vláde jej veličenstva je ten, že ak chce dosiahnuť úspory v britskom verejnom sektore, môže to urobiť posilnením úlohy Európskej únie. Dovoľte, aby som uviedol tri príklady. V prvom rade zahraničná politika. V USA je 28 000 diplomatov. V Európe ich je 93 000: v Európe je štyrikrát viac diplomatov, pretože nepracujeme spoločne v rámci spoločnej zahraničnej politiky. V tejto oblasti sa dá dosiahnuť úspora. Keby britská vláda investovala viac do Európskej únie, mohla by usporiť v oblasti zahraničnej politiky, na ministerstve Williama Hagua. Ďalším príkladom je menová politika. Približne 44 000 ľudí je zodpovedných za menovú politiku v Európskej únii. V USA ich je v Rade federálneho rezervného systému 18 000. To je trikrát menej štátnych úradníkov. Ak chce britská vláda dosiahnuť úspory, môže prijať euro, môže dať Európskemu parlamentu viac právomocí a zodpovednosti a môže dosiahnuť úspory v súvislosti so všetkými pracovníkmi v oblasti menovej politiky v Británii. Ak chce dosiahnuť úspory v Spojenom kráľovstve, môže ich dosiahnuť v odvetví výskumu jednoducho okamžitým prijatím európskeho patentu. Tým by sa dosiahli obrovské úspory v rozpočte výskumu. To je odpoveď, ktorú musíme dať vláde jej veličenstva."@sk19
"Gospod predsednik, v rokah imam pismo predstavnika vlade njenega veličanstva o poročilu SURE. V pismu je navedeno, da je vlada njenega veličanstva razočarana nad osnutkom poročila SURE. Kolegi, to po mojem mnenju pomeni, da imamo danes pred sabo zelo dober osnutek poročila SURE! Povedati moram, da so razen treh ali štirih besed, s katerimi je navedeno, da je vlada njenega veličanstva razočarana nad poročilom, preostali deli pisma prava provokacija: provokacija Evrope in Evropske unije, saj je njihovo glavno sporočilo, da ni možno nobeno povečanje večletnega finančnega okvira in da moramo upoštevati star okvir, iste številke, ista sredstva, seveda tudi ista znižanja, vsekakor pa ista znižanja za Združeno kraljestvo. Ničesar ne smemo spremeniti. Vlada njenega veličanstva pa je seveda vlada, ki želi sprejemati odločitve, ki želi preoblikovati Združeno kraljestvo in Evropsko unijo. Zato ne razumem, zakaj moramo upoštevati star večletni finančni okvir in preprosto nadaljevati s politikami iz preteklosti. Mislim, da je zdaj pravi čas, da javnosti povemo, da javnofinančne konsolidacije različnih držav članic Evropske unije ne bomo rešili z zmanjšanjem proračuna EU za 1 % [BDP EU]. Ta 1 % je le ena štiridesetina vseh izdatkov v Evropski uniji. Obstajajo drugi načini varčevanja. Drugi nasvet, ki ga lahko damo vladi njenega veličanstva, je, da lahko, če želi varčevati v britanskem javnem sektorju, to stori s krepitvijo vloge Evropske unije. Naj navedem tri primere. Prvič, zunanja politika. V ZDA je 28 tisoč diplomatov. V Evropi jih je 93 tisoč: v Evropi je štirikrat več diplomatov, ker ne sodelujemo v sklopu skupne zunanje politike. Tu bi lahko veliko prihranili. Če bi britanska vlada več vložila v Evropsko unijo, bi lahko privarčevali pri svoji zunanji politiki, v ministrstvu Williama Hagua. Drugi primer je monetarna politika. V Evropski uniji je za monetarno politiko odgovornih približno 44 tisoč ljudi. V ZDA je v nadzornem svetu zveznih rezerv 18 tisoč ljudi. To je trikrat manj javnih uslužbencev. Če želi britanska vlada privarčevati, se lahko pridruži evru, Evropski uniji lahko da več pristojnosti in odgovornosti in lahko privarčuje pri vseh teh ljudeh, ki v Britaniji delajo v monetarni politiki. Če želi varčevati v Veliki Britaniji, lahko to stori tako, da v raziskovalnemu sektorju nemudoma sprejme evropski patent. S tem bi ogromno privarčevala v raziskovalnem proračunu. To je naš odgovor vladi njenega veličanstva."@sl20
"Herr talman! Jag har här skrivelsen från företrädaren för den brittiska regeringen om betänkandet från det särskilda utskottet för de politiska utmaningarna och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter 2013. I skrivelsen sägs att den brittiska regeringen är besviken på förslaget till betänkande. Kolleger, jag tror att det betyder att vi har ett mycket bra förslag till betänkande framför oss i dag! Jag måste säga att de övriga delarna av skrivelsen, vid sidan av de tre eller fyra orden om att den brittiska regeringen är besviken på betänkandet, är en ren provokation – en provokation mot Europa och EU. Det som i huvudsak sägs är nämligen att ingen ökning av den fleråriga budgetramen är möjlig, och att vi måste hålla oss till den gamla fleråriga budgetramen, samma siffror, samma resurser, givetvis samma rabatter och definitivt samma rabatt för Storbritannien. Vi får inte ändra något över huvud taget. Den brittiska regeringen är emellertid en regering som vill fatta beslut, som vill reformera inte bara Storbritannien utan även EU. Så jag förstår inte varför vi måste hålla oss till den gamla fleråriga budgetramen och bara fortsätta med gårdagens politik. Jag menar att tiden nu är mogen att säga till allmänheten att vi inte kommer att åstadkomma finansiell konsolidering i EU:s olika medlemsstater genom att minska EU-budgeten med 1 procent [EU:s BNP]. Det motsvarar bara en fyrtiondel av de totala utgifterna i EU. Det finns andra sätt att göra besparingar. Ett annat förslag som vi kan lägga fram för den brittiska regeringen är att den, om den vill göra besparingar i den brittiska offentliga sektorn, kan göra det genom att ge EU en större roll. Låt mig ge er tre exempel. För det första, utrikespolitiken. I USA finns det 28 000 diplomater. I Europa finns det 93 000. Det finns fyra gånger så många diplomater i Europa därför att vi inte samarbetar inom ramen för en gemensam utrikespolitik. Där finns en besparing att göra. Om den brittiska regeringen satsade mer på EU skulle de kunna göra besparingar på utrikespolitikens område, William Hagues avdelning. Ett annat exempel är penningpolitiken. Omkring 44 000 personer ansvarar för penningpolitiken i EU. I USA arbetar 18 000 vid Federal Reserves direktion. Det är tre gånger färre tjänstemän. Om den brittiska regeringen vill göra besparingar kan den ansluta sig till euron, den kan ge EU större befogenheter och ansvar, och den kan göra besparingar när det gäller alla de människor som arbetar med penningpolitik i Storbritannien. Om den vill göra besparingar i Storbritannien kan den göra det i forskningssektorn helt enkelt genom att omedelbart anta det europeiska patentet. Det skulle innebära enorma besparingar i forskningsbudgeten. Det är det svar vi måste ge den brittiska regeringen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Guy Verhofstadt,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph