Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-07-Speech-2-321-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110607.25.2-321-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, ik val met de deur in huis. Bulgarije en Roemenië, onze Oost-Europese corrupte boevennesten, voldoen totaal niet aan de voorwaarden voor toetreding tot Schengen. Ik herhaal: totaal niet. Ondertussen kan commissaris Malmström dan wel idealistisch mijmeren hoe heilig het Schengenacquis is, en ondertussen kan de meerderheid van het Parlement dan wel doodleuk vinden hoe prachtig het zou zijn als Bulgarije en Roemenië bij Schengen zouden komen, maar realistisch is het niet. Het is naïef, het is eigenlijk kinderlijk naïef. De feiten liegen er niet om. Bulgarije en Roemenië hebben zelf al lang en breed aangetoond momenteel Schengen onwaardig te zijn. Volgens de corruptie-index van is corruptie in beide landen aan de orde van de dag. Wat betrouwbaarheid betreft, scoort Bulgarije op de schaal van 1 tot 10 slechts een 3,6 en Roemenië een 3,7. Op een schoolrapport zouden deze cijfers betekenen: gefaald, ronduit gefaald. En deze landen zouden bij Schengen moeten komen? Natuurlijk niet, nooit niet. De feiten liegen er verder ook niet om. In januari van dit jaar zijn enkele tientallen Bulgaarse douanebeambten opgepakt voor corruptie. In februari van dit jaar zijn bijna 200 Roemeense douaniers gearresteerd, ook wegens corruptie. Beide landen scoren ook zorgwekkend hoog als het gaat om mensenhandel. Alleen al in Nederland zijn afgelopen jaar tientallen slachtoffers van Bulgaarse en Roemeense mensenhandel aangetroffen. En deze landen zouden bij Schengen moeten komen? Het zou een schande zijn en volstrekt onverantwoordelijk. Men kan wel willen, men kan zoveel willen. Maar zie de realiteit. Doe de oogkleppen af. Bulgarije en Roemenië zijn totaal niet aan Schengen toe. Nu niet, nooit niet."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, půjdu přímo k věci. Bulharsko a Rumunsko, naše zkorumpovaná východoevropská hnízda zlodějů, rozhodně nesplňují podmínky pro přistoupení k schengenskému prostoru. Opakuji: rozhodně ne. Komisařka Malmströmová může celkem idealisticky uvažovat nad tím, jak posvátný je schengenský a většina v Parlamentu se mezitím může celkem ironicky domnívat, jak báječné by bylo, kdyby Bulharsko a Rumunsko měly přistoupit k schengenskému prostoru, ale to prostě není reálné. Je to naivní, vlastně je to dětinsky naivní. Fakta totiž tuto myšlenku vůbec nepodpírají. Samotné Bulharsko a Rumunsko již delší dobu dávají najevo, že v této chvíli nejsou hodny přistoupit k schengenskému prostoru. Podle indexu vnímání korupce organizace Transparency International, je korupce v obou zemích na denním pořádku. Co se týče důvěryhodnosti, Bulharsko dosahuje výsledku pouhých 3,6 bodů na stupnici od 1 do 10, zatímco Rumunsko dosahuje 3,7. Na školním vysvědčení by tato čísla byla vykládána jako selhání, naprosté selhání. Přesto se předpokládá, že těmto zemím umožníme přistoupit k schengenskému prostoru? Samozřejmě bychom to neměli učinit – nikdy! Fakta tuto myšlenku stejně nepodpírají. Letos v lednu bylo několik desítek bulharských celních úředníků zatčeno kvůli korupci. Letos v únoru bylo zatčeno téměř 200 rumunských celních úředníků rovněž kvůli korupci. Obě země mají znepokojivě vysoké výsledky, pokud jde o obchod s lidmi. V loňském roce byly desítky obětí bulharského a rumunského obchodování s lidmi nalezeny i v Nizozemsku. Přesto se předpokládá, že těmto zemím umožníme přistoupit k schengenskému prostoru? Bylo by to pobuřující a naprosto nezodpovědné. Můžete si přát, aby se něco stalo – můžete si to přát opravdu hodně –, ale musíte brát v potaz realitu. Otevřete oči! Bulharsko a Rumunsko naprosto nejsou připravené na schengenskou spolupráci a nikdy nebudou."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil komme lige til sagen. Bulgarien og Rumænien, vores korrupte østeuropæiske tyvereder, opfylder absolut ikke betingelserne for tiltrædelse af Schengenområdet. Jeg gentager: absolut ikke. Kommissær Malmström kan meget vel på idealistisk vis reflektere over, hvor fredhellige Schengenreglerne er, mens flertallet i Parlamentet meget vel tørt vil overveje, hvor pragtfuldt det ville være, hvis Bulgarien og Rumænien kom med i Schengenområdet, men det er bare ikke realistisk. Det er naivt, det er faktisk barnligt naivt. Idéen understøttes ganske enkelt ikke af fakta. Bulgarien og Rumænien selv har for længst vist, at de endnu ikke er værdige til tiltrædelse af Schengenområdet endnu. Ifølge Transparency International's Corruption Perceptions Index hører korruption til dagens orden i begge lande. Hvad angår troværdighed, scorer Bulgarien kun 3,6 på en skala fra 1 til 10, mens Rumænien scorer 3,7. I skolen ville disse tal betyde, at man var dumpet, slet og ret dumpet. Og så er det meningen, at vi skal lade disse lande komme ind i Schengen? Det skal vi selvfølgelig ikke – aldrig! Idéen understøttes ganske enkelt heller ikke af fakta. I januar i år blev et par dusin bulgarske toldfunktionærer arresteret på grund af korruption. I februar i år blev næsten 200 rumænske toldfunktionærer arresteret, også på grund af korruption. Begge lande scorer også bekymrende højt med hensyn til ulovlig menneskehandel. Sidste år blev dusinvis af ofre for bulgarsk og rumænsk menneskehandel afsløret alene i Nederlandene. Og så er det meningen, at vi skal lade disse lande komme ind i Schengen? Det ville være en skandale og fuldstændig uansvarligt. Man kan ønske, at noget skal ske – man kan nære et meget stærkt ønske om, at noget skal ske – men man er nødt til at se virkeligheden i øjnene. Tag skyklapperne af! Bulgarien og Rumænien er absolut ikke klar til Schengen. De er ikke klar nu, og de bliver det aldrig."@da2
"Herr Präsident! Ich komme direkt zur Sache. Bulgarien und Rumänien, unsere korrupten osteuropäischen Räuberhöhlen, erfüllen in keinster Weise die Bedingungen für den Beitritt zum Schengen-Raum. Ich wiederhole: In keinster Weise. Frau Kommissarin Malmström mag idealistischerweise darüber nachsinnen, wie unantastbar der Schengen-Besitzstand ist, während die Mehrheit des Parlaments trocken überlegen mag, wie wundervoll es wäre, wenn Bulgarien und Rumänien dem Schengen-Raum beitreten würden, aber das ist einfach unrealistisch. Es ist naiv, es ist tatsächlich auf kindliche Weise naiv. Die Fakten unterstützen diese Vorstellung einfach nicht. Bulgarien und Rumänien selbst haben schon seit langem bewiesen, dass sie eines Beitritts zum Schengen-Raum zum jetzigen Zeitpunkt nicht würdig sind. Dem Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International zufolge ist die Korruption in beiden Ländern an der Tagesordnung. Wenn es um Vertrauenswürdigkeit geht, landet Bulgarien auf einer Skala von 1 bis 10 nur bei 3,6, während Rumänien auf 3,7 kommt. Bei einem Schulzeugnis wäre man mit diesen Zahlen sitzen geblieben, ganz und gar sitzen geblieben. Dennoch sollen wir diese Länder in den Schengen-Raum aufnehmen? Natürlich nicht – niemals! Die Tatsachen stützen auch diese Vorstellung nicht. Im Januar dieses Jahres wurden einige Dutzend bulgarische Zollbeamte aufgrund von Korruptionsvorwürfen verhaftet. Im Februar dieses Jahres wurden fast 200 rumänische Zollbeamte auch aufgrund von Korruptionsvorwürfen verhaftet. Beide Länder haben auch beunruhigend hohe Werte was den Menschenhandel angeht. Im vergangenen Jahr wurden allein in den Niederlanden Dutzende Opfer des bulgarischen und rumänischen Menschenhandels entdeckt. Dennoch sollen wir diese Länder in den Schengen-Raum aufnehmen? Das wäre ein Skandal und vollkommen unverantwortlich. Man kann sich etwas wünschen – man kann sich etwas sehr stark wünschen – aber man muss der Wirklichkeit ins Auge sehen. Nehmen Sie die Scheuklappen ab! Bulgarien und Rumänien sind für Schengen überhaupt nicht bereit. Sie sind jetzt nicht bereit und werden es niemals sein."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα εισέλθω κατευθείαν στο θέμα. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία, τα διεφθαρμένα λημέρια κλεπτών της ανατολικής μας Ευρώπης, δεν πληρούν κατά κανέναν τρόπο τις προϋποθέσεις ένταξης στον χώρο Σένγκεν. Επαναλαμβάνω: κατά κανέναν τρόπο. Μπορεί κάλλιστα η Επίτροπος κ. Malmström να ονειροπολεί ιδεαλιστικά για το πόσο ιερό και απαραβίαστο είναι το κεκτημένου του Σένγκεν, ενώ η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου μπορεί κάλλιστα να εξετάζει ψυχρά πόσο θαυμάσιο θα ήταν να προσχωρήσουν η Βουλγαρία και η Ρουμανία στον χώρο Σένγκεν, όμως αυτό απλά δεν είναι ρεαλιστικό. Είναι αφελές, ουσιαστικά, είναι παιδιάστικα αφελές. Τα γεγονότα απλά δεν υποστηρίζουν την ιδέα. Η ίδια η Βουλγαρία και η Ρουμανία έχουν από καιρό αποδείξει ότι δεν είναι αντάξιες της ένταξης στον χώρο Σένγκεν αυτήν τη χρονική στιγμή. Σύμφωνα με τον δείκτη αντίληψης της διαφθοράς της οργάνωσης της διεθνούς διαφάνειας (Transparency International), η διαφθορά βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη και στις δύο χώρες. Όσον αφορά την αξιοπιστία, η Βουλγαρία βαθμολογείται με μόλις 3,6 σε κλίμακα από το 1 έως το 10, ενώ η Ρουμανία φθάνει στο 3,7. Σε μια σχολική έκθεση οι αριθμοί αυτοί θα ερμηνεύονταν ως αποτυχία, πλήρης αποτυχία. Υποτίθεται ωστόσο ότι θα επιτρέψουμε στις χώρες αυτές να εισέλθουν στον χώρο Σένγκεν; Φυσικά και δεν πρέπει – ποτέ! Τα γεγονότα απλά δεν υποστηρίζουν ούτε την ιδέα αυτή. Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους συνελήφθησαν μερικές δεκάδες βούλγαροι τελωνειακοί υπάλληλοι λόγω διαφθοράς. Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους συνελήφθησαν περίπου 200 ρουμάνοι τελωνειακοί υπάλληλοι, επίσης λόγω διαφθοράς. Και οι δύο χώρες έχουν επίσης ανησυχητικά υψηλά επίπεδα εμπορίας ανθρώπων. Πέρυσι, ανακαλύφθηκαν στις Κάτω Χώρες μόνο δεκάδες θύματα εμπορίας ανθρώπων από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Υποτίθεται ωστόσο ότι θα επιτρέψουμε στις χώρες αυτές να εισέλθουν στον χώρο Σένγκεν; Θα ήταν εξοργιστικό και εντελώς ανεύθυνο. Μπορεί να θέλετε να συμβεί κάτι –μπορεί να θέλετε απελπισμένα να συμβεί κάτι– όμως πρέπει να βλέπετε την πραγματικότητα. Βγάλτε τις παρωπίδες! Η Βουλγαρία και η Ρουμανία οπωσδήποτε δεν είναι έτοιμες για τον Σένγκεν. Δεν είναι έτοιμες τώρα, ούτε και θα είναι ποτέ."@el10
"Mr President, I will get straight to the point. Bulgaria and Romania, our corrupt eastern European nests of thieves, absolutely do not meet the conditions for accession to the Schengen area. I repeat: absolutely not. Commissioner Malmström may well idealistically muse how sacrosanct the Schengen acquis is, while the majority in Parliament may well drily consider how marvellous it would be if Bulgaria and Romania were to join the Schengen area, but it is just not realistic. It is naive, in fact, it is childishly naive. The facts just do not back the idea up. Bulgaria and Romania themselves have long since demonstrated that they are not worthy of accession to the Schengen area at this point. According to Transparency International’s Corruption Perceptions Index, corruption is the order of the day in both countries. When it comes to trustworthiness, Bulgaria scores just 3.6 on a scale of 1 to 10, while Romania comes in at 3.7. In a school report, these figures would be interpreted as a fail, a downright fail. Yet we are supposed to allow these countries into Schengen? Of course we should not – never! The facts just do not back this idea up, either. In January of this year, a few dozen Bulgarian customs officials were arrested due to corruption. In February of this year, nearly 200 Romanian customs officials were arrested, also due to corruption. Both countries also have worryingly high scores when it comes to human trafficking. Last year, dozens of victims of Bulgarian and Romanian human trafficking were discovered in the Netherlands alone. Yet we are supposed to allow these countries into Schengen? It would be an outrage, and completely irresponsible. You can want something to happen – you can want something to happen very badly – but you need to see the reality. Take the blinkers off! Bulgaria and Romania are absolutely not ready for Schengen. They are not ready now, and they never will be."@en4
"Señor Presidente, iré al grano. Bulgaria y Rumanía, nuestros nidos corruptos, llenos de ladrones, de Europa del Este, no reúnen en modo alguno los requisitos para la adhesión al espacio Schengen. Repito: «en modo alguno». La Comisaria Malmström puede seguir cavilando idealistamente sobre lo sacrosanto que es el acervo de Schengen, al igual que la mayoría del Parlamento puede seguir considerando secamente lo maravilloso que sería que Bulgaria y Rumanía formaran parte del espacio Schengen, pero no están siendo realistas. De hecho, es ingenuo, de hecho, de una ingenuidad pueril. Los hechos no corroboran dicha idea. Bulgaria y Rumanía se han encargado de demostrar por sí solitas que en estos momentos no se merecen la adhesión al espacio Schengen. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de 2010 de Transparencia Internacional, la corrupción es el orden del día de ambos países. En lo que respecta a la credibilidad, Bulgaria solo saca un 3,6 en una escala del 1 al 10 y Rumanía un 3,7. En un boletín de notas, estas cifras representarían un suspenso, un suspenso de tomo y lomo. ¿Y se supone que tenemos que permitir la adhesión de estos países al espacio Schengen? Por supuesto que no. ¡Jamás! Pero los hechos tampoco corroboran esta idea. En enero de este año, se arrestó a un montón de oficiales de aduanas búlgaros por corrupción. En febrero de este año, se arrestó a casi 200 oficiales de aduanas rumanos, también por corrupción. Las cifras de ambos países en lo que respecta a la trata de blancas también son muy preocupantes. El año pasado, solo en los Países Bajos se descubrió a muchas víctimas de la trata de seres humanos búlgara y rumana. ¿Y se supone que tenemos que permitir la adhesión de estos países al espacio Schengen? Sería una atrocidad y absolutamente irresponsable. Pueden querer que algo ocurra, lo pueden querer mucho, pero tienen que ver la realidad. ¡Quítense la venda de los ojos! Bulgaria y Rumanía no están preparadas para el sistema Schengen en absoluto. Ni están preparadas ahora ni lo estarán nunca."@es21
"Lugupeetud juhataja! Asun kohe asja juurde. Bulgaaria ja Rumeenia, mis on ELi Ida-Euroopa korrumpeerunud liikmed ja varaste pesitsemispaigaks, ei täida Schengeni alaga ühinemise kriteeriume. Ma kordan: nad ei täida neid. Volinik Malmström võib idealistlikust seisukohast lähtuvalt rääkida, kui püha on Schengeni ’ ning enamik Euroopa Parlamendi liikmetest võib sinisilmselt mõelda, kui tore oleks see, kui Bulgaaria ja Rumeenia ühineksid Schengeni alaga, kuid see ei ole realistlik. See on lausa lapsikult naiivne mõte. Faktid lihtsalt ei toeta seda. Bulgaaria ja Rumeenia on juba ammu näidanud, et ei ole praegu väärt Schengeni alaga ühinema. Organisatsiooni Transparency International korruptsiooni tajumise indeksi kohaselt on korruptsioon mõlemas riigis igapäevane nähtus. Kui asi puudutab usaldusväärsust, siis Bulgaaria näitaja on 10-punktilisel skaalal 3,6 ja Rumeenia näitaja 3,7. Kui õpilane saaks koolis sellise hinnetelehe, tähendaks see ebaõnnestumist, kindlat läbikukkumist. Kas meie peaksime lubama nendel riikidel ühineda Schengeniga? Muidugi mitte – mitte iialgi! Ka faktid ei toeta seda. Selle aasta jaanuaris vahistati mitukümmend Bulgaaria tolliametnikku korruptsiooni tõttu. Veebruaris vahistati ligikaudu 200 Rumeenia tolliametnikku, samuti korruptsiooni tõttu. Kui asi puudutab inimkaubandust, siis ka selles valdkonnas on mõlema riigi näitajad murettekitavad. Eelmisel aastal avastati ainuüksi Hollandis üle kümne inimkaubanduse ohvri, kes olid pärit Bulgaariast ja Rumeeniast. Kas me peaksime lubama nendel riikidel ühineda Schengeniga? See oleks ennekuulmatu ja täiesti vastutustundetu tegu. Te võite midagi kõigest hingest soovida, kuid te peate mõistma tegelikku olukorda. Võtke silmaklapid peast! Bulgaaria ja Rumeenia ei ole kaugeltki Schengeniks valmis. Nad ei ole seda ei praegu ega ka tulevikus."@et5
"Arvoisa puhemies, menen suoraan asiaan. Bulgaria ja Romania, Itä-Euroopan läpeensä korruptoituneet rikollisuuden pesät, eivät missään nimessä täytä Schengen-alueen liittymiskriteereitä. Toistan: eivät missään nimessä. Komission jäsen Malmström saa toki pohdiskella idealistisesti sitä, miten pyhä ja loukkaamaton Schengenin säännöstö on, ja parlamentin enemmistö voi kuivasti miettiä sitä, miten mahdottoman hienoa olisi, jos Bulgaria ja Romania liittyisivät Schengen-alueeseen, mutta se ei yksinkertaisesti ole realistista. Se on naiivia, se on tosiasiassa täysin lapsellista. Tosiasiat eivät vain tue tätä ajatusta. Bulgaria ja Romania ovat itse osoittaneet jo kauan sitten, että ne eivät ole kelvollisia liittymään Schengen-alueeseen tässä vaiheessa. Transparency International -järjestön korruptiota koskevan luettelon mukaan korruptio on arkipäivää molemmissa maissa. Luotettavuuden suhteen Bulgaria on saanut vain 3,6 pistettä asteikolla 1–10 ja Romania 3,7 pistettä. Koulutodistuksessa tällaiset arvosanat vastaisivat hylättyä, selkeästi hylättyä. Ja kuitenkin meidän pitäisi laskea nämä maat Schengen-alueelle? Meidän ei missään tapauksessa pidä hyväksyä niitä – ei koskaan! Tosiasiat eivät tue tätäkään ajatusta. Tämän vuoden tammikuussa muutama kymmenen bulgarialaista tulliviranomaista pidätettiin korruption vuoksi. Tämän vuoden helmikuussa lähes 200 romanialaista tulliviranomaista pidätettiin, myös korruption vuoksi. Myös ihmiskaupan levinneisyyden suhteen molempien maiden tilanne on huolestuttava. Viime vuonna yksistään Alankomaissa löydettiin kymmeniä bulgarialaisen ja romanialaisen ihmiskaupan uhria. Ja kuitenkin meidän pitäisi laskea nämä maat Schengen-alueelle? Se olisi skandaali ja se olisi täysin vastuutonta. Jokaisella on toki lupa toivoa jonkin haaveen toteutuvan – vaikka kuinka kiihkeästi –, mutta tosiasiat on kuitenkin hyväksyttävä. Avatkaa silmänne! Bulgaria ja Romania eivät ole missään tapauksessa valmiita Schengen-alueen jäsenyyteen. Ne eivät ole valmiita nyt, eivätkä ne tule koskaan olemaankaan."@fi7
"Monsieur le Président, j’irai droit au but. La Bulgarie et la Roumanie, nos nids corrompus de voleurs d’Europe orientale, ne satisfont absolument pas aux conditions d’adhésion à l’espace Schengen. Je le répète: absolument pas. La commissaire Malmström peut bien s’abandonner à des rêveries idéalistes sur le caractère sacro-saint de l’acquis de Schengen, tandis que la majorité du Parlement a beau sèchement considérer qu’il serait merveilleux que la Bulgarie et la Roumanie rejoignent l’espace Schengen, cela n’est tout simplement pas réaliste. C’est en fait naïf, puérilement naïf. Les faits ne viennent tout simplement pas étayer cette idée. La Bulgarie et la Roumanie ont elles-mêmes démontré depuis longtemps qu’elles n’étaient pas dignes d’adhérer, à ce stade, à l’espace Schengen . Selon l’indice de perception de la corruption de Transparency International, la corruption est le principal sujet à l’ordre du jour dans ces deux pays. S’agissant de la fiabilité, la Bulgarie ne recueille que 3,6 points sur une échelle de 1 à 10, tandis que la Roumanie en obtient 3,7. Dans un bulletin scolaire, ces chiffres seraient interprétés comme un échec, un échec pur et simple. Et pourtant, nous serions censés permettre à ces pays d’entrer dans l’espace Schengen? Bien sûr que nous ne le devons pas – jamais de la vie! Les faits ne viennent tout simplement pas non plus à l’appui de cette idée. En janvier de cette année, quelques dizaines de fonctionnaires des douanes bulgares ont été arrêtés pour faits de corruption. En février de cette année, près de 200 agents des douanes roumaines ont été arrêtés, également pour cause de corruption. Ces deux pays présentent également des scores désespérément élevés en ce qui concerne la traite des êtres humains. L’année dernière, des dizaines de victimes de la traite bulgare et roumaine des êtres humains ont été découvertes dans les seuls Pays-Bas. Or, nous serions censés autoriser à ces pays l’entrée dans l’espace Schengen? Ce serait une insulte, et ce serait en outre complètement irresponsable. Vous pouvez vouloir que quelque chose arrive – vous pouvez vouloir très fort que quelque chose se produise – mais vous devez voir les réalités en face. Ôtez donc vos œillères! La Bulgarie et la Roumanie ne sont absolument pas prêtes pour Schengen. Elles ne sont pas prêtes maintenant, et elles ne le seront jamais."@fr8
"Elnök úr, egyenesen rátérek a tárgyra. Bulgária és Románia, ezek a korrupt kelet-európai tolvajfészkek egyáltalán nem tesznek eleget a schengeni térséghez való csatlakozás feltételeinek. Ismétlem: egyáltalán nem. Malmström biztos asszony idealisztikusan elmerenghet arról, milyen szentek és sérthetetlenek a schengeni vívmányok, miközben a Parlament többsége unalmasan úgy vélekedik, milyen szép is lenne, ha Bulgária és Románia csatlakozhatna a schengeni térséghez, de ennek egész egyszerűen nincs realitása. Valójában naivitás ez, gyermeki naivitás. A tények egyszerűen nem támasztják alá az elképzelést. Maga Bulgária és Románia bizonyította be már régen, hogy pillanatnyilag nem érdemesek a schengeni térséghez való csatlakozásra. A Transparency International korrupció érzékelési indexe szerint a korrupció mindkét országban általános. Ami a megbízhatóságot illeti, Bulgária a tízes skálán csak 3,6-ot, Románia 3,7-et ért el. Egy iskolai bizonyítványban ezek a számok bukást jelentenének, egyértelmű bukást. Mégis be kellene engednünk ezeket az országokat Schengenbe? Természetesen nem kellene – soha! Ráadásul a tények sem támasztják alá az elképzelést. Idén januárban korrupció miatt őrizetbe vettek pár tucat bolgár vámtisztet. Idén februárban közel 200 román vámtisztet tartóztattak le, ugyancsak korrupció miatt. Emellett az emberkereskedelem terén is aggasztóan magasak a számok, mindkét országban. Tavaly a bulgáriai és romániai emberkereskedelemnek csak Hollandiában több tucat áldozatát találták meg. Mégis be kellene engednünk ezeket az országokat Schengenbe? Gyalázatos bűn, teljes felelőtlenség lenne. Lehet akarni, hogy valami megtörténjen – lehet ezt akarni nagyon erősen is –, de az embernek látnia kell közben a valóságot. Vegyék le a szemellenzőket! Bulgária és Románia abszolút nincs felkészülve Schengenre. Nincsenek felkészülve most, de soha nem is lesznek."@hu11
"Signor Presidente, andrò subito al punto. Bulgaria e Romania, i due covi di corruzione e delinquenza dell’Europa orientale, non soddisfano nella maniera più assoluta i requisiti per l’adesione all’area Schengen. Ripeto: nella maniera più assoluta. La signora Commissario Malmström può speculare sul valore sacrosanto dell’ di Schengen, come pure la maggioranza di questo Parlamento può condurre aride discussioni su quanto sarebbe meraviglioso che i due paesi entrassero nell’area, ma resta un auspicio irrealistico. In realtà, è un auspicio ingenuo, di un’ingenuità infantile. I fatti non sostengono quest’idea. La Bulgaria e la Romania per prime si sono dimostrate da tempo impreparate ad aderire all’area Schengen in questa fase. Secondo l’Indice di percezione della corruzione stilato da Transparency International, la corruzione è una pratica quotidiana in entrambi i paesi; in una scala da 1 a 10 l’affidabilità della Bulgaria viene valutata 3,6, mentre quella della Romania riceve un 3,7. In una pagella scolastica queste votazioni equivarrebbero a una bocciatura, una bocciatura completa. E dovremmo comunque ammettere questi paesi nell’area Schengen? Non dovremmo di certo, mai e poi mai! Neppure i fatti sostengono quest’idea. Nel gennaio di quest’anno alcuni funzionari delle dogane bulgare sono stati arrestati per corruzione, lo stesso capo d’accusa che ha portato in manette quasi 200 funzionari doganali rumeni. Inoltre, entrambi i paesi registrano un’allarmante diffusione della tratta umana; l’anno scorso nei soli Paesi Bassi sono state scoperte decine di persone cadute vittima della criminalità rumena e bulgara. E dovremmo comunque ammettere questi due Stati nell’area Schengen? Sarebbe scandaloso e del tutto irresponsabile. Per quanto si desideri un determinato sviluppo, non si deve mai perdere di vista la realtà. Togliete quei paraocchi! Bulgaria e Romania non sono assolutamente pronte per l’adesione a Schengen. Non lo sono adesso né lo saranno mai."@it12
"Pone pirmininke, iškart kalbėsiu apie esmę. Bulgarija ir Rumunija, mūsų korumpuoti Rytų Europos vagių lizdai, visiškai neatitinka stojimo į Šengeno erdvę sąlygų. Kartoju: visiškai neatitinka. Komisijos narė C. Malmström gali toliau sau galvoti koks šventas ir neliečiamas yra Šengeno o Parlamento dauguma gali sausai svarstyti, kaip nuostabu būtų, jei prie Šengeno erdvės prisijungtų Bulgarija ir Rumunija, tačiau visai tai paprasčiausiai nerealu. Tai naivu, tiesą pasakius vaikiškai naivu. Paprasčiausiai negalima turimais faktais pagrįsti šios minties. Pačios Bulgarija ir Rumunija seniai rodo, kad jos šiuo metu nevertos būti priimtos į Šengeno erdvę. Pagal sudaromą korupcijos suvokimo indeksą, korupcija abiejose šalyse yra kasdienis dalykas. Dėl patikimumo, Bulgarija vertinama tik 3,6 balo iš 10, o Rumunija – 3,7. Mokykloje tokie pažymiai reikštų neišlaikymą, visišką neišlaikymą. Taigi ar turėtume leisti šias šalis į Šengeną? Be abejo neturėtume to daryti – niekada! Faktais negalima pagrįsti ir šios minties. Šių metų sausio mėn. keletas Bulgarijos muitinės pareigūnų buvo suimta dėl korupcijos. Šių metų vasario mėn. irgi dėl korupcijos buvo suimta beveik 200 Rumunijos muitinės pareigūnų. Abiejose šalyse matomas nerimą keliantis žmonių kontrabandos atvejų skaičius. Praėjusiais metais vien tik Nyderlanduose buvo aptikta dešimtys per Rumuniją ir Bulgariją vykdytos žmonių kontrabandos aukų. Taigi ar vis tiek turėtume leisti šias šalis į Šengeną? Tai būtų įžeidžiantis ir visiškai neatsakingas veiksmas. Galima norėti, kad kas nors įvyktų – galima labai norėti, kad kas nors įvyktų – tačiau reikia matyti tikrovę. Atmerkite akis! Bulgarija ir Rumunija visiškai nepasirengusios Šengenui. Jos nepasirengusios dabar ir jos niekada nepasirengs."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es runāšu bez aplinkiem. Bulgārija un Rumānija, mūsu korumpētās Austrumeiropas zagļu perēklis, pilnīgi un galīgi neatbilst nosacījumiem par pievienošanos Šengenas zonai. Es atkārtoju: pilnīgi neatbilst. Komisāre var ideālistiski apcerēt Šengenas svētumu, kamēr Parlamenta vairākums var sausi apsvērt, cik brīnišķīgi būtu, ja Bulgārija un Rumānija pievienotos Šengenas zonai, taču tas vienkārši nav reāli. Tas ir naivi, patiesībā bērnišķīgi naivi. Fakti vienkārši neapstiprina ideju. Bulgārija un Rumānija jau sen ir parādījušas, ka tās šobrīd nav cienīgas pievienoties Šengenas zonai. Saskaņā ar Korupcijas uztveres indeksu korupcija ir ikdienišķa parādība abās valstīs. Ja runājam par uzticamību, Bulgārija iegūst tikai 3,6 punktus skalā no 1 līdz 10, savukārt Rumānija iegūst 3,7 punktus. Skolnieka liecībā šie skaitļi tiktu vērtēti kā nesekmība, acīmredzama nesekmība. Tomēr mums jāpieņem šīs valstis Šengenā? Protams, ka mums to nevajadzētu darīt — nekad! Arī fakti vienkārši neapstiprina šo ideju. Šā gada janvārī vairāki desmiti Bulgārijas muitas darbinieku tika arestēti saistībā ar korupciju. Šā gada februārī tika arestēti gandrīz 200 Rumānijas muitas darbinieki, arī saistībā ar korupciju. Abas valstis raksturo arī biedējoši augsti skaitļi attiecībā uz cilvēku tirdzniecību. Pagājušajā gadā Nīderlandē vien tika atrasti desmitiem Bulgārijas un Rumānijas cilvēku tirdzniecības upuru. Tomēr mums jāpieņem šīs valstis Šengenā? Tas būtu smags pārkāpums un pilnīga bezatbildība. Var vēlēties, lai kaut kas notiek — var ļoti stipri vēlēties, lai kaut kas notiek, — taču jāredz realitāte. Noņemiet acu aizsegus! Bulgārija un Rumānija absolūti nav gatavas Šengenai. Tās nav gatavas tagad un nebūs gatavas nekad."@lv13
"Voorzitter, ik val met de deur in huis. Bulgarije en Roemenië, onze Oost-Europese corrupte boevennesten, voldoen totaal niet aan de voorwaarden voor toetreding tot Schengen. Ik herhaal: totaal niet. Ondertussen kan commissaris Malmström dan wel idealistisch mijmeren hoe heilig het Schengenacquis is, en ondertussen kan de meerderheid van het Parlement dan wel doodleuk vinden hoe prachtig het zou zijn als Bulgarije en Roemenië bij Schengen zouden komen, maar realistisch is het niet. Het is naïef, het is eigenlijk kinderlijk naïef. De feiten liegen er niet om. Bulgarije en Roemenië hebben zelf al lang en breed aangetoond momenteel Schengen onwaardig te zijn. Volgens de corruptie-index van is corruptie in beide landen aan de orde van de dag. Wat betrouwbaarheid betreft, scoort Bulgarije op de schaal van 1 tot 10 slechts een 3,6 en Roemenië een 3,7. Op een schoolrapport zouden deze cijfers betekenen: gefaald, ronduit gefaald. En deze landen zouden bij Schengen moeten komen? Natuurlijk niet, nooit niet. De feiten liegen er verder ook niet om. In januari van dit jaar zijn enkele tientallen Bulgaarse douanebeambten opgepakt voor corruptie. In februari van dit jaar zijn bijna 200 Roemeense douaniers gearresteerd, ook wegens corruptie. Beide landen scoren ook zorgwekkend hoog als het gaat om mensenhandel. Alleen al in Nederland zijn afgelopen jaar tientallen slachtoffers van Bulgaarse en Roemeense mensenhandel aangetroffen. En deze landen zouden bij Schengen moeten komen? Het zou een schande zijn en volstrekt onverantwoordelijk. Men kan wel willen, men kan zoveel willen. Maar zie de realiteit. Doe de oogkleppen af. Bulgarije en Roemenië zijn totaal niet aan Schengen toe. Nu niet, nooit niet."@mt15
"Panie Przewodniczący! Przejdę od razu do rzeczy. Bułgaria i Rumunia, nasze skorumpowane wschodnioeuropejskie siedliska złodziei, absolutnie nie spełniają warunków przystąpienia do obszaru Schengen. Powtarzam: absolutnie nie. Pani komisarz Malmström może snuć idealistyczne refleksje, jak nienaruszalny jest dorobek Schengen, a większość w Parlamencie może abstrakcyjnie rozważać, jak cudownie byłoby, gdyby Bułgaria i Rumunia przystąpiły do obszaru Schengen, lecz to po prostu nierealne. To w istocie naiwne, dziecinnie naiwne. Fakty po prostu nie potwierdzają tego zamysłu. Bułgaria i Rumunia już dawno same udowodniły, że nie zasługują na przystąpienie do obszaru Schengen w tym momencie. Zgodnie z wskaźnikiem postrzegania korupcji Transparency International korupcja jest na porządku dziennym w obu tych krajach. Jeżeli chodzi o wiarygodność, Bułgaria posiada ocenę 3,6 w skali od 1 do 10, podczas gdy ocena Rumunii to 3,7. W szkolnym opracowaniu takie dane zostałyby określone jako porażka, całkowita porażka. Czy powinniśmy zatem dopuścić te kraje do Schengen? Oczywiście, że nie powinniśmy – nigdy! Ten zamysł po prostu nie znajduje oparcia w faktach. W styczniu bieżącego roku kilkudziesięciu bułgarskich urzędników celnych zostało aresztowanych pod zarzutem korupcji. W styczniu bieżącego roku blisko dwustu rumuńskich urzędników celnych zostało aresztowanych również pod zarzutem korupcji. Obydwa kraje zajmują też wysokie pozycje, jeżeli chodzi o problem handlu ludźmi. W zeszłym roku w samej Holandii znaleziono kilkadziesiąt ofiar bułgarskiego i rumuńskiego handlu ludźmi. Czy powinniśmy zatem dopuścić te kraje do Schengen? To byłby skandal, całkowity brak odpowiedzialności. Można czegoś chcieć – można czegoś bardzo chcieć – lecz trzeba patrzeć realnie. Przejrzyjcie na oczy! Bułgaria i Rumunia nie są absolutnie gotowe na przystąpienie do Schengen. Nie są gotowe teraz i nigdy nie będą."@pl16
"Presidente, vou directo ao assunto. A Bulgária e a Roménia, os nossos ninhos de ladrões corruptos da Europa Oridental, não preenchem de todo as condições de adesão ao espaço Schengen. Repito: de todo. A Senhora Comissária Malmström pode entregar-se a devaneios idealistas sobre o quão sacrossanto é o acervo de Schengen, enquanto a maioria do Parlamento pode considerar o quão maravilhoso seria se a Bulgária e a Roménia aderissem ao espaço Schengen, mas isso não é simplesmente realista. É uma ingenuidade, na verdade, uma ingenuidade infantil. Os factos não mentem. A Bulgária e a Roménia já demonstraram há muito que não merecem aderir ao espaço Schengen neste momento. De acordo como o Índice de Percepções de Corrupção da Transparência Internacional, a corrupção está na ordem do dia em ambos os países. Quando se trata de fidedignidade, a Bulgária pontua apenas 3,6 numa escala de 1 a 10, enquanto a Roménia chega aos 3,7. Num relatório escolar, estes números são interpretados como um fracasso, um fracasso absoluto. Será que, apesar disso, devemos permitir que estes países adiram ao espaço Schengen? É óbvio que não – nunca! Os factos também não corroboram esta ideia. Em Janeiro deste ano, algumas dezenas de funcionários aduaneiros búlgaros foram detidos por corrupção. Em Fevereiro deste ano foram detidos cerca de 200 funcionários aduaneiros romenos, também por corrupção. Ambos os países atingem níveis preocupantemente elevados quando se trata de tráfico de seres humanos. No ano passado, só nos Países Baixos foram descobertas dezenas de vítimas de tráfico búlgaro e romeno de seres humanos. E ainda assim devemos deixar que estes países adiram ao espaço Schengen? Isso seria escandaloso e totalmente irresponsável. Podemos querer que uma coisa aconteça – podemos querer muito que uma coisa aconteça -, mas precisamos de ver a realidade. Abram os olhos! A Bulgária e a Roménia não estão de forma alguma preparadas para Schengen. Não estão agora, e nunca irão estar."@pt17
"Dle președinte, voi trece direct la subiect. Bulgaria și România, cuiburile noastre corupte de hoți din Europa de Est, nu îndeplinesc în niciun caz condițiile de aderare la spațiul Schengen. Repet: în niciun caz. Comisarul Malmström poate foarte bine să mediteze la cât de sacrosanct este acquis-ul Schengen, în timp ce majoritatea din Parlament poate să reflecteze în mod sec la cât de minunat ar fi dacă Bulgaria și România ar adera la spațiul Schengen, însă acest lucru pur și simplu nu este realist. Este naiv, este copilăros. Faptele pur și simplu nu susțin această idee. Bulgaria și România au demonstrat ele însele de mult timp că nu sunt demne de aderarea la spațiul Schengen în acest moment. Potrivit Indexului Transparency International privind percepția asupra corupției, corupția este la ordinea zilei în ambele țări. În ceea ce privește gradul de încredere, Bulgaria se situează la un nivel de doar 3,6 pe o scară de la 1 la 10, în timp ce România atinge nivelul de 3,7. Într-un raport școlar, aceste cifre ar fi interpretate drept un eșec, un eșec total. Și, cu toate acestea, noi ar trebui să le permitem acestor țări accesul la Schengen? Bineînțeles că nu - niciodată! Faptele pur și simplu nu susțin nici ele această idee. În luna ianuarie a acestui an, câteva zeci de ofițeri vamali bulgari au fost arestați pe motiv de corupție. În luna februarie a acestui an, aproape 200 de ofițeri vamali români au fost arestați, tot din cauza corupției. Ambele țări înregistrează, de asemenea, cifre îngrijorător de mari în domeniul traficului de carne vie. Zeci de victime ale traficului de carne vie bulgar și român au fost descoperite anul trecut numai în Țările de Jos. Și, cu toate acestea, noi ar trebui să le permitem acestor țări accesul la Schengen? Ar fi ceva de neconceput, un gest absolut iresponsabil. Putem să ne dorim ceva, putem să ne dorim ceva cu tot dinadinsul, însă trebuie să vedem realitatea. Dați-vă jos ochelarii de cal! Bulgaria și România nu sunt absolut deloc pregătite pentru Schengen. Nu sunt pregătite acum și nu vor fi pregătite niciodată."@ro18
"Prejdem rovno k veci. Bulharsko a Rumunsko, ktoré sú našimi skorumpovanými východoeurópskymi hniezdami zlodejov, vôbec nespĺňajú podmienky pristúpenia k schengenskému priestoru. Opakujem, vôbec nie. Pani komisárka Malmströmová môže pokojne idealisticky rozjímať o tom, aké posvätné je schengenské acquis, a väčšina v Parlamente môže pomerne sucho rozmýšľať nad tým, aké úžasné by bolo, ak by sa Bulharsko a Rumunsko pripojili k schengenskému priestoru, ale to jednoducho nie je realistické. Je to naivné, v skutočnosti to je detinsky naivné. Fakty túto myšlienku jednoducho nepodporujú. Samotné Bulharsko a Rumunsko už dávno ukázali, že nie sú teraz hodné pristúpenia k schengenskému priestoru. Podľa indexu vnímania korupcie organizácie Transparency International je korupcia na dennom poriadku obidvoch krajín. Pokiaľ ide o dôveryhodnosť, Bulharsko dosiahlo na stupnici od 1 do 10 hodnotu len 3,6 a Rumunsko 3,7. Na školskom vysvedčení by tieto čísla boli interpretované ako prepadnutie, absolútne prepadnutie. A napriek tomu máme tieto krajiny vpustiť do Schengenu? Samozrejme, že by sme to nemali – nikdy! Ani fakty túto myšlienku jednoducho nepodporujú. V januári tohto roku bolo pre korupciu zatknutých niekoľko tuctov bulharských colných úradníkov. Vo februári tohto roku bolo zatknutých 200 rumunských colných úradníkov, tiež pre korupciu. Obidve tieto krajiny dosahujú okrem toho znepokojujúco vysoké hodnoty, pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi. Minulý rok boli len v Holandsku odhalené tucty prípadov bulharského a rumunského obchodovania s ľuďmi. A napriek tomu máme tieto krajiny vpustiť do Schengenu? Bol by to škandál a absolútna nezodpovednosť. Môžete chcieť, aby sa niečo stalo – môžete veľmi chcieť, aby sa niečo stalo –, ale musíte vidieť realitu. Dajte si dolu klapky z očí. Bulharsko a Rumunsko nie sú na Schengen vôbec pripravené. Nie sú pripravené teraz, a ani nikdy nebudú."@sk19
"Gospod predsednik, takoj bom prešel k bistvu. Bolgarija in Romunija, naši pokvarjeni vzhodnoevropski gnezdi lopovov, nikakor ne izpolnjujeta pogojev za pristop k schengenskemu območju. Ponavljam: nikakor. Komisarka Malmström lahko idealistično razglablja o tem, kako nedotakljiv je schengenski pravni red, medtem ko večina v Parlamentu suhoparno razmišlja, kako čudovito bi bilo, če bi se Bolgarija in Romunija pridružili schengenskemu območju, toda to preprosto ni realno. Naivno je, pravzaprav otročje naivno. Dejstva ne govorijo temu v prid. Bolgarija in Romunija sta že dolgo nazaj dokazali, da si ne zaslužita pristopa k schengenskemu območju na tej točki. Po indeksu zaznavnosti korupcije organizacije Transparency International je korupcija v obeh državah nekaj vsakdanjega. Kar zadeva verodostojnost, je Bolgarija ocenjena samo s 3,6 na lestvici od 1 do 10, Romunija pa s 3,7. V šolskem spričevalu bi ti oceni predstavljali neuspešno, povsem neuspešno. Pa vendar naj jima dovolimo v Schengen? Seveda ne smemo – nikoli! Tudi dejstva preprosto ne govorijo temu v prid. Letos januarja je bilo nekaj ducat bolgarskih carinikov prijetih zaradi korupcije. Letos februarja je bilo prijetih skoraj 200 romunskih carinikov, prav tako zaradi korupcije. Obe državi imata tudi zaskrbljujoče visoko število primerov trgovine z ljudmi. Lani je bilo samo na Nizozemskem odkritih na ducate žrtev bolgarske in romunske trgovine z ljudmi. Pa vendar naj jima dovolimo v Schengen? To bi bilo nezaslišano in povsem neodgovorno. Lahko si nekaj želimo – lahko si nekaj zelo želimo –, vendar moramo videti realnost. Snemite si plašnice! Bolgarija in Romunija nikakor nista pripravljeni na Schengen. Nista pripravljeni zdaj in nikoli ne bosta."@sl20
"Herr talman! Jag ska gå rakt på sak. Bulgarien och Rumänien, våra korrupta östeuropeiska tjuvnästen, uppfyller absolut inte villkoren för en anslutning till Schengenområdet. Jag upprepar: absolut inte. Kommissionsledamot Cecilia Malmström kan mycket väl sitta och idealistiskt filosofera över hur heligt Schengenregelverket är, och majoriteten i parlamentet kan mycket väl sakligt överväga hur fantastiskt det vore om Bulgarien och Rumänien skulle ansluta sig till Schengenområdet, men det är bara inte realistiskt. Det är naivt, faktiskt barnsligt naivt. De fakta som finns stöder inte denna idé. Bulgarien och Rumänien har själva sedan länge visat att de inte är värda en anslutning till Schengenområdet vid denna tidpunkt. Enligt Transparency Internationals korruptionsindex hör korruption till ordningen för dagen i båda länderna. När det gäller pålitlighet får Bulgarien bara 3,6 på en skala från 1 till 10, och Rumänien får 3,7. I ett skolbetyg skulle dessa siffror tolkas som icke godkänt, ett regelrätt misslyckande. Ska vi ändå godkänna dessa länders tillträde till Schengen? Självklart ska vi inte det – aldrig! De finns inte heller några fakta som stöder denna idé. I januari i år greps ett tiotal bulgariska tulltjänstemän för korruption. I februari i år arresterades nästan 200 rumänska tulltjänstemän, också på grund av korruption. Båda länderna har också oroväckande höga poängvärden när det gäller människohandel. Förra året upptäcktes ett tiotal offer för bulgarisk och rumänsk människohandel bara i Nederländerna. Ska vi ändå ge dessa länder tillträde till Schengen? Det skulle vara en skandal, och helt oansvarigt. Man kan ha en stark önskan om vissa saker, men det är också viktigt att se verkligheten. Ta av skygglapparna! Bulgarien och Rumänien är absolut inte redo för Schengen. De är inte redo nu, och de kommer aldrig att vara det."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph