Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-07-Speech-2-225-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110607.23.2-225-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Yes, I noticed that some of my colleagues are still on the fire drill. Yesterday, Commissioner Olli Rehn announced a number of important steps in the Commission. First of all, he asked for a number of changes to a rescue mechanism. He said it is necessary for this mechanism to be able to provide countries with flexible credit lines. He said that this mechanism has to be able to go to the secondary market and, most importantly, he said that this can be done by discounted swaps with its own AAA rated bonds. This is very important because it means that you can swap bad bonds from countries in difficulties with the rescue mechanism’s AAA bonds. Secondly, he also said that the Commission should start to examine the possibility of Eurobonds – finally, I may say. My question to you, Mr Barroso, is can you confirm that this is also the position of the Commission? Secondly, as time is pressing, will you propose these changes to the rescue mechanism at the next European Council meeting in two weeks’ time?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Ano, všiml jsem si, že někteří z mých kolegů jsou pořád ještě na požárním cvičení. Včera oznámil komisař Olli Rehn řadu důležitých kroků v rámci Komise. V první řadě požádal o řadu změn v záchranném mechanismu. Řekl, že tento mechanismus musí poskytovat zemím pružné úvěrové limity. Řekl, že tento mechanismus musí být schopen jít na sekundární trh, a co je nejdůležitější, řekl, že je to možné udělat prostřednictvím diskontovaných výměn za jeho vlastní dluhopisy s ratingovým hodnocením AAA. To je velmi důležité, protože to znamená, že můžete vyměnit špatné dluhopisy ze zemí, které se potýkají s problémy, za dluhopisy s ratingovým hodnocením AAA ze záchranného mechanismu. Za druhé, prohlásil také, že Komise by měla začít zkoumat možnost zavedení eurobondů – konečně, řekl bych. Moje otázka na vás, pane Barroso, zní: můžete potvrdit, že takové je rovněž stanovisko Komise? Za druhé, neboť čas tlačí, navrhnete tyto změny záchranného mechanismu na příštím zasedání Evropské rady za dva týdny?"@cs1
"Hr. formand! Ja, jeg lagde mærke til, at nogle af kollegerne stadig deltager i brandøvelsen. I går meddelte kommissær Olli Rehn, at Kommissionen vil tage en række vigtige skridt. Først bad han om en række ændringer i en redningsmekanisme. Han sagde, at der med denne mekanisme skal kunne tilbydes fleksible kreditlinjer til forskellige lande. Han sagde, at denne mekanisme skal kunne komme på det sekundære marked, og det vigtigste, han sagde, var, at dette kan ske gennem foruddiskonterede swaps med dens egne AAA-obligationer. Dette er meget vigtigt, fordi det betyder, at man kan veksle dårlige obligationer fra lande i problemer med AAA-obligationerne fra redningsmekanismen. For det andet sagde han også, Kommissionen bør begynde at se på muligheden af euroobligationer – og det er også på tide, mener jeg. Mit spørgsmål til Dem, hr. Barroso, er, om De kan bekræfte, at dette også er Kommissionens holdning? Da tiden er knap, vil jeg for det andet spørge, om De vil foreslå disse ændringer i redningsmekanismen på det næste møde i Det Europæiske Råd om et par uger?"@da2
"Ja, ich habe bemerkt, dass einige meiner Kolleginnen und Kollegen noch bei der Feuerübung sind. Gestern verkündete Kommissar Olli Rehn eine Reihe wichtiger Schritte in der Kommission. Zunächst bat er um eine Reihe von Änderungen bei einer Rettungsaktion. Es sagte, es sei notwendig, dass dieses System in der Lage ist, Staaten flexible Kreditlinien bereitzustellen. Er sagte, dass dieses System in der Lage sein müsse, an den Sekundärmarkt zu gehen, und vor allem sagte er, dass dies durch diskontierte Swaps mit seinen eigenen mit AAA bewerteten Anleihen getan werden könne. Das ist sehr wichtig, weil es bedeutet, dass Sie schlechte Anleihen von Ländern in Schwierigkeiten gegen AAA-Anleihen aus dem Rettungspacket tauschen können. Zweitens sagte er, dass die Kommission anfangen solle, die Möglichkeit von Eurobonds zu untersuchen – endlich, möchte ich sagen. Meine Frage an Sie, Herr Barroso, ist, ob Sie bestätigen, dass dies auch der Standpunkt der Kommission ist. Zweitens – da die Zeit drängt – werden Sie diese Änderungen am Rettungsmechanismus während des nächsten Treffens des Europäischen Rates in zwei Wochen vorschlagen?"@de9
"Όντως, παρατήρησα ότι ορισμένοι συνάδελφοι βουλευτές βρίσκονται ακόμα στην άσκηση. Εχθές, ο Επίτροπος κ. Olli Rehn ανακοίνωσε στην Επιτροπή μια σημαντική δέσμη μέτρων. Καταρχάς, ζήτησε μια σειρά αλλαγών για τη δημιουργία ενός μηχανισμού διάσωσης. Ανέφερε ότι είναι σημαντικό για τον συγκεκριμένο μηχανισμό να μπορεί να παρέχει στις χώρες ευέλικτους πιστωτικούς όρους. Επεσήμανε, επίσης, ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να εισχωρεί στις δευτερογενείς αγορές και, προπαντός, τόνισε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω μειωμένων συμβάσεων αντιστάθμισης με τα δικά του ομόλογα άριστης πιστοληπτικής ικανότητας (διαβάθμιση ΑΑΑ). Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι προβλέπει την ανταλλαγή ομολόγων κατώτερης αξίας από χώρες με οικονομικές δυσκολίες με ομόλογα διαβάθμισης ΑΑΑ από τον μηχανισμό διάσωσης. Δεύτερον, ανέφερε ακόμα ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αρχίσει να εξετάζει το ενδεχόμενο έκδοσης ευρωομολόγων – επιτέλους, επιτρέψτε μου να πω. Η ερώτησή μου προς εσάς, κύριε Barroso, είναι η εξής: μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι αυτή είναι και η θέση της Επιτροπής; Δεύτερον, υπό την πίεση του χρόνου, θα προτείνετε αυτές τις αλλαγές που αφορούν τον μηχανισμό διάσωσης στην προσεχή συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε δύο εβδομάδες από σήμερα;"@el10
"Sí, me he dado cuenta de que algunos de mis colegas todavía se encuentran en el simulacro de incendio. Ayer, el Comisario Olli Rehn, anunció una serie de avances importantes en la Comisión. En primer lugar, ha solicitado una serie de cambios en un mecanismo de rescate. Declaró que es necesario que este mecanismo sea capaz de proporcionar a los países líneas de crédito flexibles. Declaró que este mecanismo tiene que ser capaz de salir al mercado secundario y, sobre todo, declaró que esto puede llevarse a cabo por medio de permutas financieras de descuento con sus propios bonos con calificación crediticia AAA. Esto es muy importante porque significa que uno puede canjear los bonos malos de los países en dificultades por los bonos AAA del mecanismo de rescate. En segundo lugar, también declaró que la Comisión debe comenzar a estudiar la posibilidad de los eurobonos: por fin, si se me permite decirlo. Mi pregunta para usted, señor Barroso, es ¿puede usted confirmar si esta es también la posición de la Comisión? En segundo lugar, el tiempo apremia, ¿va a proponer usted estos cambios en el mecanismo de rescate en la reunión del próximo Consejo Europeo dentro de dos semanas?"@es21
"Jah, panin tähele, et mõned kolleegid on veel õppusel. Eile teatas volinik Olli Rehn mitmesugustest komisjoni olulistest sammudest. Kõigepealt palus ta teatavate muudatuste tegemist päästemehhanismis. Ta ütles, et see mehhanism peaks võimaldama riikidele paindliku krediidiliini. Ta ütles, et nimetatud mehhanismi peab olema võimalik kasutada järelturul ning mis veelgi olulisem – ta ütles, et seda saab teha soodustingimustel vahetustehingute abil selle enda AAA reitinguga võlakirjadega. See on väga tähtis, sest tähendab seda, et raskustes olevate riikide halvad võlakirjad on võimalik vahetada päästemehhanismi AAA reitinguga võlakirjade vastu. Teiseks ütles ta, et komisjon peaks hakkama uurima eurovõlakirjade võimalikkust – ma ütleksin, et viimaks ometi. President Barroso! Kas te võite kinnitada, et selline on ka komisjoni seisukoht? Teiseks, kuna aeg surub peale, kas te pakute need päästemehhanismi muudatused välja järgmisel Euroopa Ülemkogu kohtumisel kahe nädala pärast?"@et5
"Arvoisa puhemies, se on totta, huomasin, että osa kollegoistani on edelleen poissa paloharjoituksen vuoksi. Eilen komission jäsen Olli Rehn ilmoitti monista tärkeistä vaiheista komissiossa. Ensinnäkin hän pyysi erinäisiä muutoksia pelastusmekanismiin. Hän sanoi, että tämän mekanismin on pystyttävä tarjoamaan maille joustavia luottoja. Hän totesi, että kyseisen mekanismin on pystyttävä menemään toissijaisille markkinoille ja, mikä tärkeintä, että tämä voidaan tehdä alennetuilla vaihdoilla omiin AAA-luokan joukkovelkakirjoihin. Tämä on hyvin tärkeää, koska se merkitsee, että vaikeuksissa olevien maiden huonoja joukkovelkakirjoja voidaan vaihtaa pelastusmekanismin AAA-luokan joukkovelkakirjoihin. Toiseksi hän sanoi, että komission pitäisi alkaa tarkastella eurobond-järjestelyjen mahdollisuutta – lopultakin, sanoisin. Kysymykseni teille, arvoisa komission puheenjohtaja Barroso, kuuluu, voitteko vahvistaa, että tämä on myös komission kanta? Toiseksi, koska aikaa on vain vähän, ehdotatteko näitä muutoksia pelastusmekanismiin seuraavassa Eurooppa-neuvoston kokouksessa kahden viikon kuluttua?"@fi7
"Effectivement, j’ai remarqué que certains de mes collègues n’étaient pas encore là. Hier, le commissaire Rehn a annoncé diverses nouvelles importantes venant de la Commission. Premièrement, il a demandé plusieurs modifications pour un mécanisme de sauvetage et a insisté pour que ce mécanisme puisse accorder aux États des lignes de crédit modulables. Selon lui, ce mécanisme doit pouvoir recourir au marché secondaire et, plus important encore, il a dit que cela pouvait se faire au moyen d’échanges à taux réduit avec les obligations AAA de ce mécanisme. C’est important, car cela implique la possibilité d’échanger les obligations non rentables de pays en difficulté contre des obligations du mécanisme de sauvetage notées AAA. Deuxièmement, M. Rehn a déclaré que la Commission devrait commencer à examiner la possibilité d’émettre des euro-obligations - enfin, ai-je envie de dire. Ma première question, Monsieur Barroso, est celle-ci: pouvez-vous confirmer que la Commission partage cette position? Ma deuxième question est la suivante: vu que le temps presse, comptez-vous proposer ces modifications du mécanisme de sauvetage lors du prochain Conseil européen qui aura lieu dans deux semaines?"@fr8
"Igen, észrevettem, hogy egyes kollégák még mindig nem értek vissza. Tegnap Olli Rehn biztos bejelentett egy sor fontos bizottsági lépést. Először is kérte a mentési mechanizmus számos ponton történő megváltoztatását. Azt mondta, hogy ennek a mechanizmusnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy rugalmas hitelkereteket biztosítson az országok számára. Azt is elmondta, hogy ennek a mechanizmusnak el kell érnie a másodlagos piacokra is, kiemelve, hogy erre elsősorban a saját AAA minősítésű kötvényeinek diszkontált csereügyletein keresztül nyílik lehetőség. Ez azért nagyon fontos, mert ez azt jelenti, hogy a nehézségekkel küzdő országok kötvényeit a mentőmechanizmus AAA kötvényeire lehet cserélni. Másodsorban azt is mondta, hogy a Bizottság jól tenné, ha megvizsgálná az eurókötvényekben rejlő lehetőségeket – végre! Barroso úr, kérdésem Önhöz a következő: meg tudja erősíteni, hogy ez egyben a Bizottság álláspontja is? Másodszor – hiszen feszít az idő – elő fogja terjeszteni a mentőmechanizmus e változásait az Európai Tanács két hét múlva esedékes ülésén?"@hu11
"Sì, ho notato che alcuni colleghi sono ancora assenti per l’allarme antincendio. Ieri il Commissario Rehn ha annunciato una serie di iniziative importanti della Commissione. Innanzi tutto, ha chiesto alcune modifiche del meccanismo di salvataggio. Ha affermato che questo meccanismo deve essere poter offrire ai paesi linee di credito flessibili ed essere inserito anche nel mercato secondario e, aspetto ancor più importante, attraverso operazioni di scambio con un numero ridotto di proprie obbligazioni caratterizzate da rating AAA. È un aspetto molto importante, poiché significa che si possono scambiare obbligazioni tossiche di paesi in difficoltà con obbligazioni con rating AAA del meccanismo di salvataggio. In secondo luogo, ha anche affermato che la Commissione dovrebbe cominciare a esaminare la possibilità di emettere delle obbligazioni europee, finalmente, direi. La mia domanda a lei, Presidente Barroso: conferma che la Commissione condivide questa posizione? Inoltre, poiché il tempo incalza, proporrete queste modifiche del meccanismo di salvataggio al prossimo Consiglio europeo tra due settimane?"@it12
"Taip, pastebėjau, kad kai kurie kolegos tebevykdo priešgaisrines pratybas. Vakar Komisijos narys Olli Rehn paskelbė apie kelis svarbius veiksmus, kurių ėmėsi Komisija. Visų pirma, jis paprašė kelių gelbėjimo mechanizmo pakeitimų. Jo teigimu, jie yra būtini, kad pagal šį mechanizmą valstybėms būtų teikiamos lanksčios kredito linijos. Komisijos nario teigimu, šiuo mechanizmu turi būti užtikrinama galimybė patekti į antrinę rinką, ir, visų svarbiausia, jo teigimu, tai galima padaryti naudojant diskontuotus apsikeitimo sandorius su savo AAA reitingo obligacijomis. Tai labai svarbu, nes tai reiškia, kad galima iškeisti blogas sunkumų patiriančių šalių obligacijas į AAA reitingą turinčias gelbėjimo mechanizmo obligacijas. Antra, jis taip pat teigė, kad Komisija turėtų pradėti nagrinėti euroobligacijų galimybę. Seniai laikas, mano nuomone. Tad norėčiau, pone J. M. Barroso, jūsų paklausti, ar galite patvirtinti, kad šios pozicijos laikosi ir Komisija? Antra, kadangi laiko liko nedaug, ar siūlysite šiuos gelbėjimo mechanizmo pakeitimus kitam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, kuris įvyks po dviejų savaičių?"@lt14
"Jā, es ievēroju, ka daži no maniem kolēģiem vēl aizvien piedalās ugunsgrēka mācību trauksmē. Vakar komisārs Komisijā paziņoja par vairākiem svarīgiem pasākumiem. Pirmkārt, viņš pieprasīja vairākas glābšanas mehānisma pārmaiņas. Viņš teica, ka ir vajadzīgs, lai šis mehānisms nodrošina valstīm elastīgas kredītlīnijas. Viņš teica, ka šim mehānismam vajadzētu darboties otrreizējā tirgū un — kas ir ļoti svarīgi — ka to varētu veikt ar diskontētiem mijmaiņas darījumiem ar šā paša mehānisma obligācijām, kam piešķirts AAA novērtējums. Tas ir ļoti svarīgi, jo tas nozīmē, ka jūs varat veikt mijmaiņas darījumus ar grūtībās nonākušu valstu vērtību zaudējušām obligācijām un glābšanas mehānisma obligācijām, kam piešķirts AAA novērtējums. Otrkārt, viņš teica arī to, ka Komisijai beidzot jāsāk izskatīt eiroobligāciju ieviešanas iespēja. Mans jautājums jums kungs, ir šāds — vai jūs varat apstiprināt, ka tāda ir arī Komisijas nostāja? Otrkārt, tā kā laiks mūs steidzina, vai jūs ierosināsit šīs glābšanas mehānisma pārmaiņas nākamajā Eiropadomes sanāksmē, kas notiks pēc divām nedēļām?"@lv13
"Yes, I noticed that some of my colleagues are still on the fire drill. Yesterday Commissioner Olli Rehn announced a number of important steps in the Commission. First of all, he asked for a number of changes to a rescue mechanism. He said it is necessary for this mechanism to be able to provide countries with flexible credit lines. He said that this mechanism has to be able to go to the secondary market and, most importantly, he said that this can be done by discounted swaps with its own AAA rated bonds. This is very important because it means that you can swap bad bonds from countries in difficulties with the rescue mechanism’s AAA bonds. Secondly, he also said that the Commission should start to examine the possibility of Eurobonds – finally, I may say. My question to you, Mr Barroso, is can you confirm that this is also the position of the Commission? Secondly, as time is pressing, will you propose these changes to the rescue mechanism at the next European Council meeting in two weeks’ time?"@mt15
"Ja, ik heb gemerkt dat nog enkele collega's afwezig zijn vanwege de brandweeroefening. Gisteren kondigde commissaris Olli Rehn in de Commissie een aantal belangrijke maatregelen aan. In de eerste plaats vroeg hij om het reddingsmechanisme op een aantal punten aan te passen. Hij zei dat landen via dit reddingsmechanisme flexibele kredietfaciliteiten moeten kunnen krijgen. Hij zei dat het fonds obligaties moet kunnen opkopen op de secundaire markt en, wat nog belangrijker is, dat dit kan worden gedaan door ze beneden pari om te ruilen tegen eigen AAA-obligaties. Dit is zeer belangrijk omdat het betekent dat zwakke obligaties van landen in moeilijkheden kunnen worden omgewisseld tegen AAA-obligaties van het reddingsmechanisme. In de tweede plaats zei hij ook dat de Commissie de mogelijkheid van de uitgifte van euro-obligaties moet gaan onderzoeken – eindelijk, zou ik zeggen. Mijn vraag aan u, mijnheer Barroso, is of u kunt bevestigen dat dit ook het standpunt van de Commissie is. Ook wil ik u vragen, aangezien de tijd dringt, of u deze aanpassingen van het reddingsmechanisme over twee weken op de volgende Europese Raad zult voorstellen."@nl3
"To prawda, zauważyłem, że niektórzy z moich koleżanek i kolegów posłów kontynuują szkolenie przeciwpożarowe. Wczoraj komisarz Olli Rehn ogłosił w Komisji podjęcie kilku ważnych działań. Po pierwsze zwrócił się o wprowadzenie szeregu zmian do mechanizmu reagowania. Stwierdził, że mechanizm ten musi gwarantować państwom elastyczne linie kredytowe. Powiedział, że mechanizm ten musi dotrzeć na rynek wtórny, a co najważniejsze stwierdził, że można to osiągnąć dzięki obniżeniu swapów od ratingu AAA. To bardzo ważne, bo oznacza, że dzięki mechanizmowi reagowania dla obligacji AAA można swapować kredyty nieściągalne w państwach znajdujących się w trudnym położeniu. Po drugie, powiedział też, że Komisja powinna rozpocząć analizowanie możliwości dotyczących euroobligacji – to tak na koniec. Panie Przewodniczący Barroso! Moje pytanie do Pana brzmi: czy może Pan potwierdzić, że jest to także stanowisko Komisji? Po drugie, ponieważ czas nas goni, czy zaproponuje Pan wprowadzenie tych zmian do mechanizmu reagowania na następnym posiedzeniu Rady Europejskiej, które odbędzie się za dwa tygodnie?"@pl16
"Sim, reparei que alguns dos meus colegas continuam no exercício. O Comissário Olli Rehn anunciou ontem um lote de medidas importantes na Comissão. Em primeiro lugar, pediu que seja introduzida uma série de alterações no mecanismo de resgate. Afirmou ser necessário que ele possa disponibilizar linhas de crédito flexíveis aos países. Disse que esse mecanismo deve ter acesso ao mercado secundário e, principalmente, que a sua intervenção pode assumir a forma de operações de com os seus títulos com classificação AAA, a preço de desconto. Isto é muito importante, porque significa que se poderá trocar dívida sem valor dos países em dificuldades por títulos AAA do mecanismo de resgate. Depois, disse também que a Comissão deve começar a analisar a possibilidade de emissão de obrigações europeias – finalmente, é caso para dizer. O que eu lhe pergunto, Senhor Presidente Barroso, é o seguinte: está em condições de confirmar que essa posição é também a posição da Comissão? Segundo, pois o tempo urge, tenciona propor essas alterações ao mecanismo de resgate na próxima reunião do Conselho Europeu, dentro de duas semanas?"@pt17
"Da, am remarcat că unii dintre colegii mei sunt încă în exercițiul de evacuare în caz de incendiu. Ieri, dl comisar Olli Rehn a anunțat un număr de pași importanți în Comisie. În primul rând, a solicitat un număr de modificări la un mecanism de salvare. Domnia sa a precizat că este necesar ca acest mecanism să poată oferi țărilor linii de credit flexibile, adăugând că acest mecanism trebuie să poată accesa piața secundară și, cel mai important, a spus că acest lucru se poate face prin swapuri la preț special cu propriile obligațiuni având ratingul AAA. Acest lucru este foarte important, deoarece înseamnă că pot fi efectuate operațiuni de swap între obligațiunile toxice din țările aflate în dificultate și obligațiunile AAA ale mecanismului de salvare. În al doilea rând, a menționat, de asemenea, că Comisia ar trebui să înceapă să examineze posibilitatea euroobligațiunilor - în cele din urmă, aș putea spune. Întrebarea mea pentru dvs., dle Barroso, este: puteți confirma că aceasta este și poziția Comisiei? În al doilea rând, deoarece timpul ne presează, veți propune aceste modificări ale mecanismului de salvare la următoarea reuniune a Consiliului European de peste două săptămâni?"@ro18
"Áno, všimol som si, že niektorí kolegovia sú stále na protipožiarnom cvičení. Pán komisár Olli Rehn včera oznámil niekoľko dôležitých krokov v Komisii. Predovšetkým požiadal o niekoľko zmien týkajúcich sa záchranného mechanizmu. Uviedol, že je nevyhnutné, aby tento mechanizmus dokázal poskytnúť krajinám flexibilné úverové linky. Povedal, že tento mechanizmus musí dokázať preniknúť na sekundárny trh, a čo je najdôležitejšie, uviedol, že sa to dá dosiahnuť prostredníctvom swapov na úverové zlyhanie s vlastnými dlhopismi s ratingom AAA. To je veľmi dôležité, pretože to znamená, že môžete nahradiť zlé dlhopisy z krajín, ktoré majú ťažkosti, dlhopismi zo záchranného mechanizmu s ratingom AAA. Po druhé, uviedol tiež, že Komisia by mala začať zvažovať možnosť eurobondov – dovolím si povedať, že konečne. Moja otázka pre vás, pán Barroso, znie, či nám môžete potvrdiť, že toto je aj stanovisko Komisie. Druhá otázka, keďže čas nás tlačí, je, či navrhnete tieto zmeny záchranného mechanizmu na nasledujúcom zasadnutí Európskej rady, ktoré sa uskutoční o dva týždne."@sk19
"Da, opazil sem, da so nekateri kolegi še vedno na požarni vaji. Včeraj je komisar Olli Rehn naznanil več pomembnih ukrepov v Komisiji. Najprej je zahteval več sprememb reševalnega mehanizma. Dejal je, da mora ta mehanizem državam zagotoviti prožne kreditne linije. Rekel je, da mora biti mehanizem sposoben iti na sekundarni trg in, najpomembneje, rekel je, da je to mogoče z diskontiranimi zamenjavami z njegovimi obveznicami s kreditno oceno AAA. To je zelo pomembno, ker pomeni, da lahko zamenjate slabe obveznice iz držav v težavah z obveznicami AAA reševalnega mehanizma. Zatem je dejal tudi, da bi morala Komisija začeti preučevati možnost evroobveznic – končno, bi lahko rekel. Moje vprašanje, gospod Barroso, je, ali lahko potrdite, da je to tudi stališče Komisije? Drugič, ker nas priganja čas, ali boste predlagali te spremembe reševalnega mehanizma na naslednjem zasedanju Evropskega sveta čez dva tedna?"@sl20
"Ja, jag lade märke till att en del av mina kolleger fortfarande är på brandövning. I går meddelade kommissionsledamot Olli Rehn att kommissionen kommer att vidta ett antal viktiga åtgärder. För det första vill han ha ett antal förändringar av en räddningsmekanism. Han sade att denna mekanism måste kunna förse länder med flexibla kreditramar. Han sade att mekanismen måste kunna vända sig till sekundärmarknaden, och framför allt sade han att detta kan ske i form av diskonterade swappkontrakt och egna AAA-klassade obligationer. Detta är mycket viktigt, eftersom det betyder att man kan växla in dåliga obligationer från problemländer mot räddningsmekanismens AAA-obligationer. För det andra sade han också att kommissionen kommer att börja diskutera frågan om euroobligationer – äntligen, kan jag säga. Min fråga till dig är om du kan bekräfta att detta också är kommissionens ståndpunkt? För det andra undrar jag om du kommer att föreslå dessa förändringar av räddningsmekanismen vid nästa möte med Europeiska rådet om två veckor? Det är bråttom."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Guy Verhofstadt,"18,5,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph