Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-07-Speech-2-045-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110607.6.2-045-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, with 22 people dead in the EU and over 2 000 taken in for treatment as a result of the ongoing E coli outbreak across Europe, it is appropriate that this Parliament extends its sympathies to those who have lost loved ones and our good wishes for a recovery to others. Consumers demand food that is of good quality, safe and traceable. The fact that the source of this outbreak is still unclear and that the search for answers has, at times, seemed haphazard, means that consumer confidence is eroding fast. Economically, it is farmers who will suffer while this goes on – farmers whose food is perfectly safe. We must also urge calm in such a situation. National governments have been quick to apportion blame. In the past, we in the UK have suffered as a result of such scaremongering around our produce, and this speculative blame game must stop. Can I also say that this House constantly rushes to introduce regulation. Before it does so, we must have a full and thorough investigation of the facts."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, s ohledem na 22 mrtvých v Evropské unii a více než 2 000 nemocných v důsledku probíhající epidemie E. coli po celé Evropě je vhodné, aby Parlament vyjádřil soustrast těm, kteří ztratili své blízké, a popřál uzdravení ostatním. Spotřebitelé požadují potraviny, které jsou kvalitní, bezpečné a vysledovatelné. Skutečnost, že zdroj této epidemie je stále nejasný a že hledání odpovědí je občas zřejmě náhodné, znamená rychlé narušení důvěry spotřebitele. Pokud to bude pokračovat, budou ekonomicky trpět zemědělci, jejichž potraviny jsou naprosto bezpečné. V takovéto situaci musíme rovněž vyzvat ke klidu. Národní vlády velmi rychle označily viníky. My ve Velké Británii jsme byli v minulosti v důsledku podobných poplašných zpráv kolem naší produkce poškozeni. Takovéto spekulativní obviňování musí přestat. Parlament se stále snaží zavádět nařízení. Musíme předtím plně a důkladně prozkoumat fakta."@cs1
"Hr. formand! Med 22 døde i EU og over 2 000 behandlingskrævende patienter som følge af det igangværende E. coli-udbrud i Europa er det passende, at Parlamentet viser medfølelse over for dem, der har mistet deres kære, og ønsker god bedring til andre. Forbrugerne kræver fødevarer, der er af god kvalitet, sikre og sporbare. Da der fortsat er usikkerhed om kilden til dette udbrud, og da søgningen efter svar undertiden har syntes tilfældig, svinder forbrugertilliden hurtigt ind. Økonomisk er det landbrugerne, der lider, så længe det her fortsætter – landbrugere, hvis fødevarer er helt sikre. Vi skal også mane til besindighed i en sådan situation. De nationale myndigheder har været hurtige til at placere skylden. Tidligere har vi i Det Forenede Kongerige lidt under sådanne rædselsberetninger om vores landbrugsvarer, og disse spekulative bebrejdelser skal høre op. Jeg vil også sige, at Europa-Parlamentet hele tiden ønsker at præsentere forordninger. Inden den gør det, skal vi have en fuldstændig og grundig undersøgelse af fakta."@da2
"Herr Präsident! Angesichts der 22 Todesfälle in der EU und der mehr als 2 000 Personen, die als Folge des anhaltenden Ausbruchs von Infektionen mit E. coli in ganz Europa zur Behandlung eingeliefert werden mussten, sollte dieses Parlament all jenen, die einen Angehörigen verloren haben, sein Mitgefühl aussprechen und allen Erkrankten eine gute Genesung wünschen. Der Verbraucher erwartet Lebensmittel, die qualitativ hochwertig, sicher und rückverfolgbar sind. Dass die Quelle dieses Ausbruchs noch immer im Unklaren liegt und dass die Suche nach Antworten zeitweise planlos erschien, hat zu einem rapide fortschreitenden Verlust an Konsumentenvertrauen geführt. Wirtschaftlich gesehen sind es die Landwirte, die im weiteren Verlauf zu leiden haben werden – Landwirte, deren Erzeugnisse vollkommen sicher sind. Wir müssen in einer solchen Situation auch zur Besonnenheit aufrufen. Die nationalen Regierungen waren schnell mit Schuldzuweisungen bei der Hand. Auch wir in Großbritannien haben in der Vergangenheit unter einer ähnlichen Panikmache rund um unser Obst und Gemüse zu leiden gehabt, und dieses spekulative Spiel mit Anschuldigungen muss aufhören. Gestatten Sie mir auch die Bemerkung, dass dieses Parlament es immer wieder eilig hat, Verordnungen zu erlassen. Bevor es dies tut, muss uns eine vollständige und gründliche Untersuchung der Fakten vorliegen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, με 22 νεκρούς στην ΕΕ και περισσότερους από 2.000 νοσηλευόμενους συνεπεία της συνεχιζόμενης επιδημίας E coli ανά την Ευρώπη, είναι ενδεδειγμένο να εκφράσει το Κοινοβούλιο τη συμπάθειά του σε εκείνους που έχασαν αγαπημένα πρόσωπα και τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στους άλλους. Οι καταναλωτές ζητούν τρόφιμα καλής ποιότητας, ασφαλή και με ιχνηλασιμότητα. Το γεγονός ότι η πηγή της επιδημίας αυτής παραμένει ασαφής και ότι η αναζήτηση απαντήσεων ορισμένες φορές φάνηκε αυθαίρετη οδηγούν στην ταχεία υπονόμευση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Όσο συνεχίζεται αυτό, εκείνοι που θα πληγούν οικονομικά θα είναι οι αγρότες – αγρότες των οποίων τα τρόφιμα είναι απολύτως ασφαλή. Πρέπει επίσης να απευθύνουμε έκκληση για ηρεμία σε μια τέτοια κατάσταση. Οι εθνικές κυβερνήσεις βιάστηκαν να διατυπώσουν κατηγορίες. Στο παρελθόν, εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο πληγήκαμε εξαιτίας μιας παρόμοιας πρόκλησης πανικού σχετικά με τα προϊόντα μας και αυτό το κερδοσκοπικό παιχνίδι κατηγοριών πρέπει να σταματήσει. Θέλω επίσης να πω ότι το Σώμα διαρκώς βιάζεται να θεσπίσει ρυθμίσεις. Πριν το κάνει αυτό, πρέπει να έχουμε μια πλήρη και διεξοδική διερεύνηση των γεγονότων."@el10
"Señor Presidente, con 22 personas fallecidas en la UE y más de 2 000 personas en tratamiento como consecuencia del actual brote de en toda Europa, resulta oportuno que este Parlamento traslade su solidaridad a aquellos que han perdido a sus seres queridos y nuestros mejores deseos de pronta recuperación para los enfermos. Los consumidores quieren alimentos que sean de buena calidad, seguros y localizables. El hecho de que el origen de este brote siga sin estar claro y que la búsqueda de respuestas haya parecido en ocasiones poco sistemática implica que la confianza de los consumidores está mermando rápidamente. En términos económicos, los agricultores son los que sufrirán mientras esto dure ―agricultores cuyos productos son perfectamente seguros―. También debemos llamar a la calma en situaciones como esta. Los Gobiernos nacionales se han dado prisa en echar la culpa. En el pasado, en el Reino Unido sufrimos como consecuencia de un alarmismo similar en torno a nuestros productos agrícolas y este juego de culpabilidad especulativo debe acabar. Permítanme decir también que esta Cámara se precipita constantemente a introducir normativas. Antes de hacerlo, debemos llevar a cabo una investigación completa y exhaustiva de los hechos."@es21
"Lugupeetud juhataja! Kui Euroopas leviva E. coli puhangu tagajärjel on ELis surnud 22 inimest ja enam kui 2000 saavad ravi, on Euroopa Parlamendil kohane edastada kaastundeavaldus neile, kes on kaotanud oma lähedased, ning head paranemissoovid haigetele. Tarbijad nõuavad toitu, mis on hea kvaliteediga, ohutu ning mille päritolu on võimalik jälgida. Tõsiasi, et haiguspuhangu allikas on endiselt ebaselge ja vastuste otsimine on kohati tundunud täiesti juhuslik, tähendab tarbija usalduse kiiret kahanemist. Majanduslikus mõttes kannatavad selle olukorra jätkudes põllumajandusettevõtjad – põllumajandusettevõtjad, kelle toiduained on täiesti ohutud. Ma peame niisuguses olukorras nõudma rahumeelsust. Liikmesriikide valitsused on süüdlasele osutamisel olnud väga varmad. Kunagi pidime Ühendkuningriigis kannatama samasuguse paanikakülvamise tõttu, mis meie toodangut mõjutas ning niisugune tõenditeta süüdistamine peab lõppema. Võin ka öelda, et Euroopa Parlament tahab pidevalt ennatlikult eeskirju kehtestada. Enne kui ta seda teeb, peame põhjalikult kõik faktid läbi vaatama."@et5
"Arvoisa puhemies, EU:n alueella on kuollut 22 ihmistä ja yli 2 000 ihmistä on joutunut sairaalaan Euroopassa riehuvan E. coli -epidemian takia. Näin ollen tämän parlamentin on osoitettava sympatiansa niitä kohtaan, jotka ovat menettäneet rakkaansa, ja toivotettava pikaista paranemista sairastuneille. Kuluttajat haluavat laadukkaita ja turvallisia elintarvikkeita, joiden alkuperä on jäljitettävissä. Koska tämän epidemian alkuperä on edelleen epäselvä ja vastausten etsiminen on vaikuttanut hetkittäin sattumanvaraiselta, kuluttajien luottamus murenee nopeasti. Taloudellisesti tästä kriisistä kärsivät maanviljelijät – joiden tuottamat elintarvikkeet ovat täysin turvallisia. Meidän on myös vaadittava tällaisissa tilanteissa malttia. Kansalliset hallitukset ovat kiirehtineet nimeämään syyllisiä. Yhdistynyt kuningaskuntakin on kärsinyt menneisyydessä tuotteisiimme kohdistuvasta pelottelusta; tällainen spekulatiivinen syyttely on lopetettava. Haluan myös todeta, että tämä parlamentti pyrkii jatkuvasti kiirehtimään sääntelyn lisäämistä. Ennen kuin teemme niin, kaikki tosiasiat on tutkittava perinpohjaisesti."@fi7
"Monsieur le Président, avec 22 décès dans l’Union européenne et plus de 2 000 personnes en traitement à cause de l’épidémie d’E coli actuelle en Europe, il est opportun que ce Parlement témoigne sa sympathie à ceux qui ont perdu des êtres chers et présente ses bons vœux de rétablissements aux autres. Les consommateurs demandent des aliments de bonne qualité, sûrs et traçables. Le fait que la source de cette épidémie ne soit toujours pas connue et que la recherche de réponses ait, quelques fois, semblée désordonnée, signifie que la confiance des consommateurs s’érode rapidement. Du point de vue économique, ce sont les agriculteurs qui souffriront pendant que cela continue - des agriculteurs dont les aliments sont parfaitement sûrs. Nous devons également appeler au calme dans une telle situation. Les gouvernements nationaux ont été prompts à se rejeter la faute. Par le passé, au Royaume-Uni, nous avons souffert à la suite d’un tel alarmisme concernant nos produits, et ce jeu spéculatif doit cesser. Je me permets également de dire que ce Parlement se précipite constamment pour mettre en place des lois. Avant de le faire, nous devons procéder à un examen complet et approfondi des faits."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Tekintettel az E. coli európai kitörése óta az Unióban bekövetkezett 22 halálesetre, illetve a több mint 2000 kezelés alatt álló személyre, úgy tartom helyesnek, ha a Parlament együtt érez azokkal is, akik elvesztették szeretteiket és jókívánságait fejezi ki a lábadozóknak. A fogyasztók olyan élelmiszereket követelnek, amelyek jó minőségűek, biztonságosak és nyomon követhetők. Az a tény, hogy a járvány kitörésének forrása a mai napig ismeretlen, illetve hogy a válaszok felkutatása néha esetlegesnek tűnt, azzal a következménnyel jár, hogy a fogyasztók bizalma gyorsan csökken. Gazdasági szempontból a gazdák azok, akik a járvány végéig szenvedni fognak – azok a gazdák, akiknek a termékei tökéletesen biztonságosak. Egy ilyen helyzetben nyugalomra kell intenünk. A nemzeti kormányok gyorsan kijelölték a felelősöket. Mi az Egyesült Királyságban sokat szenvedtünk a termékeink kapcsán keltett vaklárma miatt, ennek a spekulatív vádaskodásnak azonban véget kell vetni. Azt is megemlíteném, hogy a Parlament folyamatosan szabályozás bevezetését sürgeti, mielőtt azonban ez megtörténik, alapos és mindenre kiterjedő tényfeltárást kell végeznünk."@hu11
"Signor Presidente, alla luce delle 22 vittime e delle oltre 2 000 persone ricoverate nell’Unione europea a causa dell’attuale epidemia di E. coli in Europa, ritengo opportuno che il Parlamento manifesti la propria vicinanza a quanti hanno perso una persona cara e i nostri migliori auguri di pronta guarigione. I consumatori chiedono alimenti di buona qualità, sicuri e tracciabili. Il fatto che l’origini di questa epidemia sia ancora sconosciuto e che la confusione che sembra caratterizzare la ricerca di risposte corrisponde a una rapida perdita di fiducia da parte dei consumatori. Dal punto di vista economico, ne stanno pagando le conseguenze gli agricoltori, produttori di alimenti perfettamente sicuri. Dobbiamo assolutamente riportare la situazione sotto controllo. I governi nazionali sono stati molto rapidi nel far ricadere le colpe. In passato, nel Regno Unito abbiamo subito le conseguenze di un simile allarmismo creato intorno ai nostri prodotti e questa tendenza a speculare sulle colpe deve finire. Questa Camera si affretta sempre a introdurre nuovi regolamenti, ma, prima di farlo, dobbiamo disporre di un’indagine completa e approfondita dei fatti."@it12
"Pone pirmininke, ES mirė 22 žmonės, o daugiau nei 2 000 žmonių visoje Europoje paskirtas gydymas dėl E. coli infekcijos protrūkio, todėl šis Parlamentas elgiasi tinkamai, reikšdamas užuojautą mylimus žmones praradusiems asmenims, o susirgusiesiems linkėdamas pasveikti. Vartotojai reikalauja maisto produktų, kurie būtų kokybiški, saugūs ir atsekami. Tai, kad šio protrūkio šaltinis vis dar neaiškus, o mėginimai surasti atsakymus kartais atrodo nenuoseklūs, reiškia, kad vartotojų pasitikėjimas sparčiai mažėja. Vertinant ekonominiu požiūriu, būtent ūkininkai kenčia nuo tebesitęsiančios krizės – ūkininkai, kurių maisto produktai yra visiškai saugūs. Be to, turime paraginti, kad šiomis aplinkybėmis išliktume ramūs. Valstybių narių vyriausybės iš karto pradėjo žarstyti kaltinimus. Kartą Jungtinėje Karalystėje jau nukentėjome dėl tokio panikos kėlimo mūsų produkcijos atžvilgiu, ir toks spekuliacinis kaltinimo žaidimas turi liautis. Taip pat galiu pažymėti, kad šis Parlamentas nuolat skuba įdiegti reguliavimą. Pirmiausia turime atlikti visapusišką ir kruopštų faktų tyrimą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! ES ir 22 nāves gadījumi, un vairāk nekā 2000 saslimušo inficēšanās ar entero-hemorāģisko baktēriju „ ” uzliesmojuma dēļ visā Eiropā, tāpēc šim Parlamentam ir jāizsaka līdzjūtība tiem, kuri zaudējuši tuviniekus, un jānovēl ātra atveseļošanās saslimušajiem. Patērētāji vēlas kvalitatīvu, nekaitīgu un izsekojamu pārtiku. Tas, ka šā uzliesmojuma avots joprojām nav skaidrs un ka atbilžu meklēšanas process nereti ir bijis nekontrolēts, nozīmē, ka ātri tiek zaudēta patērētāju uzticība. Ekonomikas līmenī no šīs situācijas cietīs tieši lauksaimnieki — lauksaimnieki, kuru pārtika ir pilnīgi nekaitīga. Šādā situācijā mums jāaicina saglabāt mieru. Valstu valdības ātri ir sameklējušas vainīgos. Iepriekš arī mēs AK saskārāmies ar šādas panikas rezultātiem, kura bija sacelta saistībā ar mūsu produktiem. Šādiem spekulatīviem apvainojumiem jāpieliek punkts. Varu arī sacīt, ka šis Parlaments nemitīgi steidz ieviest regulas. Pirms to darām, mums jāveic pilnīga un rūpīga faktu izpēte."@lv13
"Mr President, with 22 people dead in the EU and over 2 000 taken in for treatment as a result of the ongoing E coli outbreak across Europe, it is appropriate that this Parliament extends its sympathies to those who have lost loved ones and our good wishes for a recovery to others. Consumers demand food that is of good quality, safe and traceable. The fact that the source of this outbreak is still unclear and that the search for answers has at times seemed haphazard means that consumer confidence is eroding fast. Economically, it is farmers who will suffer while this goes on – farmers whose food is perfectly safe. We must also urge calm in such a situation. National governments have been quick to apportion blame. In the past we in the UK have suffered as a result of such scaremongering around our produce, and this speculative blame game must stop. Can I also say that this House constantly rushes to introduce regulation. Before it does so we must have a full and thorough investigation of the facts."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, met 22 mensen die in de EU zijn overleden en meer dan tweeduizend mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen voor behandeling als gevolg van de heersende uitbraak in heel Europa, is het gepast dat dit Parlement zijn medeleven betuigt met degenen die een dierbare hebben verloren, en anderen een spoedig herstel toewenst. Consumenten eisen voedsel dat van goede kwaliteit, veilig en traceerbaar is. Het feit dat de bron van deze uitbraak nog steeds onbekend is en dat de zoektocht naar antwoorden op sommige momenten lukraak leek, betekent dat het consumentenvertrouwen snel wegebt. Economisch gezien zijn het boeren die te lijden hebben, zolang dit duurt – boeren waarvan het voedsel volkomen veilig is. We moeten ook aandringen op kalmte in deze situatie. Nationale regeringen hebben snel schuldigen aangewezen. In het verleden hebben we in het Verenigd Koninkrijk te lijden gehad van zulke bangmakerij met betrekking tot onze producten, en er moet een einde komen aan dit speculatieve schuldspelletje. Ik wil ook opmerken dat dit Parlement zich voortdurend haast om wetgeving in te voeren. Voordat we dit nu opnieuw doen, moeten we een volledig en gedegen onderzoek naar de feiten hebben."@nl3
"Panie Przewodniczący! Mając na uwadze 22 ofiary śmiertelne i ponad 2 tysiące osób leczonych w UE na skutek trwającej w Europie epidemii Parlament powinien przekazać wyrazy współczucia tym, którzy stracili swoich bliskich, a pozostałym życzyć powrotu do zdrowia. Konsumenci żądają żywności dobrej jakości, bezpiecznej i identyfikowalnej. Fakt, że źródło tej epidemii nadal nie jest znane oraz, że poszukiwanie odpowiedzi czasami wydaje się przypadkowe oznacza, że zaufanie konsumentów szybko topnieje. Z ekonomicznego punktu widzenia cierpią na tym rolnicy – rolnicy, których żywność jest absolutnie bezpieczna. Musimy apelować o zachowanie spokoju w tej sytuacji. Rządy krajowe szybko orzekają o winie. W przeszłości w Wielkiej Brytanii cierpieliśmy z powodu wywołania paniki wokół naszej produkcji i te spekulacje związane z obwinianiem muszą się skończyć. Chcę też powiedzieć, że Parlament ciągle zbyt pośpiesznie wprowadza rozporządzenia. Zanim to zrobimy musimy przeprowadzić pełna i dokładną analizę faktów."@pl16
"Senhor Presidente, as 22 pessoas que morreram na UE e as mais de 2 000 que estão receber tratamento em consequência do surto de E coli em toda a Europa obrigam este Parlamento a enviar as suas condolências aos que perderam entes queridos e a desejar as melhoras aos outros. Os consumidores exigem alimentos de boa qualidade, seguros e rastreáveis. A incerteza quanto à origem do surto e o facto de a procura de respostas ter, por vezes, parecido pouco organizada provocaram uma rápida quebra na confiança dos consumidores. Do ponto de vista económico, enquanto se mantiver esta situação os agricultores continuarão a ser os mais prejudicados, mesmo se os seus produtos são perfeitamente seguros. Nestas circunstâncias, temos de apelar à calma. Os governos nacionais foram rápidos a apontar culpas. Aconteceu no passado nós, no Reino Unido, sermos vítimas deste clima de medo quanto aos nossos produtos, e estas acusações ao acaso têm de parar. Recordo que este Parlamento costuma ser muito célere a introduzir regulamentação. Antes de o fazer, porém, exigimos uma investigação cabal e aprofundada dos factos."@pt17
"Dle președinte, fiind vorba de 22 de persoane decedate în UE și peste 2 000 internate pentru tratament ca urmare a epidemiei prelungite de E coli în întreaga Europă, se cuvine ca Parlamentul să își reafirme compasiunea pentru cei și i-au pierdut pe cei dragi și să transmită gândurile noastre bune pentru însănătoșirea celorlalți. Consumatorii cer alimente de bună calitate, sigure și cu origine cunoscută. Sursa acestei epidemii este încă necunoscută și căutarea răspunsurilor s-a realizat, pe alocuri, la întâmplare, toate acestea subminând rapid încrederea consumatorului. Din punct de vedere economic, agricultorii sunt cei care vor suferi în continuare - în timp ce alimentele pe care le produc sunt absolut sigure. De asemenea, într-o astfel de situație, trebuie să îndemnăm la calm. Guvernele naționale s-au grăbit să caute vinovații. În trecut, Regatul Unit a avut de suferit din cauza unor astfel de comportamente panicarde, iar acest joc de culpabilizare speculativă trebuie să înceteze. Pot de asemenea să spun că acest Parlament are obiceiul de a se grăbi să introducă legislație. Înainte să facă acest lucru, trebuie să realizăm o analiză completă și detaliată a faptelor."@ro18
"Vzhľadom na to, že pre súčasnú epidémiu vyvolanú baktériou E coli, ktorá sa šíri v Európe, 22 ľudí zomrelo a 2 000 bolo hospitalizovaných, je vhodné, že Parlament vyjadruje sústrasť tým, ktorí prišli o svojich milovaných, a ostatným praje zotavenie. Spotrebitelia požadujú potraviny, ktoré sú kvalitné, bezpečné a vysledovateľné. Skutočnosť, že zdroj tejto nákazy zatiaľ nie je jasný a že hľadanie odpovedí sa niekedy zdalo chaotické, znamená, že dôvera spotrebiteľov sa rýchlo narúša. Z hospodárskeho hľadiska sú to poľnohospodári, kto bude trpieť, kým sa situácia nevyrieši – poľnohospodári, ktorých potraviny sú úplne bezpečné. V takejto situácii musíme tiež naliehavo žiadať, aby sa zachovala rozvaha. Národné vlády rýchlo prisúdili vinu. My v Spojenom kráľovstve sme v minulosti trpeli v dôsledku takéhoto šírenia poplašných správ o našich plodinách a táto hra špekulatívneho obviňovania musí skončiť. Dovoľte mi tiež uviesť, že tento Parlament sa neustále náhli zaviesť nariadenie. Než to urobí, musíme úplne a dôkladne vyšetriť fakty."@sk19
"Gospod predsednik, glede na to, da je bilo v EU zaradi sedanje epidemije E. coli v vsej Evropi 22 smrtnih primerov in v bolnišnice na zdravljenje sprejetih več kot 2000 bolnikov, se spodobi, da Parlament svoje sočutje nameni tudi tistim, ki so izgubili najbližje, drugim pa želi čim prejšnjo ozdravitev. Potrošniki zahtevajo hrano, ki je dobre kakovosti, varna in sledljiva. Dejstvo, da je vir te epidemije še vedno neznan in da se je občasno zdelo, da iskanje odgovorov poteka na slepo srečo, pomeni, da zaupanje potrošnikov hitro kopni. Gospodarsko gledano so kmetje tisti, ki najbolj trpijo, ko se to nadaljuje – kmetje, katerih hrana je popolnoma varna. V takšnih razmerah moramo pozvati k mirnosti. Nacionalne vlade so prenagljeno pripisovale krivdo. V preteklosti smo v Združenem kraljestvu trpeli zaradi takšnega širjenja preplaha glede naših proizvodov, to špekulativno obtoževanje pa se mora končati. Dovolite mi, da povem tudi, da Parlament nenehno hiti z uvedbo uredbe. Preden to stori, moramo v celoti in temeljito preučiti dejstva."@sl20
"Herr talman! Med 22 avlidna i EU och över 2 000 intagna för behandling till följd av det pågående EHEC-utbrottet runt om i Europa är det lämpligt att parlamentet uttrycker sitt deltagande med de som har förlorat nära och kära samt förhoppningar om ett snart tillfrisknande till övriga. Konsumenterna efterfrågar livsmedel som är av god kvalitet och som är säkra och spårbara. Det faktum att källan till utbrottet fortfarande är oviss och att sökandet efter svar ibland har verkat slumpartat innebär att konsumenternas förtroende försämras i snabb takt. Ekonomiskt sett är det jordbrukarna som kommer att lida under tiden som detta pågår – dvs. de jordbrukare vars livsmedel är helt ofarliga. Vi måste även uppmana till lugn i denna situation. Nationella regeringar har varit snabba med att skuldbelägga en viss part. Förr i tiden led vi i Storbritannien till följd av att liknande panik spreds om våra jordbruksprodukter, och detta spekulativa skyllandet på andra måste få ett slut. Låt mig också säga att parlamentet alltid har bråttom med att införa lagstiftning. Innan parlamentet gör detta måste vi ha gjort en fullständig och noggrann undersökning av fakta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diane Dodds (NI )."18,5,20,1,19,14,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph