Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-06-Speech-1-186-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110606.20.1-186-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"În contextul publicării clasamentului mondial privind libertatea presei pentru 2010, Organizația Reporteri Fără Frontiere a atras atenția asupra declinului libertății de exprimare în Uniunea Europeană. România se află pe locul 52 al clasamentului coborând cu 10 locuri față de anul 2007. Situația este îngrijorătoare și ridică semne de întrebare cu privire la un respect efectiv al dreptului de exprimare și de informare garantat de către Carta fundamentală a drepturilor omului în Uniunea Europeană. În România, presa a fost inclusă de către președintele țării printre vulnerabilitățile la adresa securității naționale. În plus, decidenții politici au un discurs denigrator constant la adresa mass-mediei. Astfel de alunecări de la principiile democratice dăunează imaginii Uniunii Europene în ansamblu. Din cauza deficiențelor interne riscăm să ne pierdem credibilitatea ca susținători ai respectării drepturilor omului pe plan extern și de aceea pledez pentru o reală protecție la nivel european a libertății de exprimare și a pluralismului presei."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, v rámci zveřejnění světového indexu svobody tisku za rok 2010 upozornila organizace Novináři bez hranic na klesající svobodu projevu v Evropské unii. Rumunsko je v indexu na 52. příčce, tedy oproti roku 2007 kleslo o deset míst. Situace je znepokojivá a vyvolává otázky ohledně skutečného dodržování práva na svobodný projev a informace, které je zaručeno v Listině základních práv Evropské unie. V Rumunsku byl tisk zařazen prezidentem země mezi hrozby pro národní bezpečnost. Kromě toho politici neustále pronášejí na adresu médií hanlivé poznámky. Takový odklon od demokratických zásad poškozuje obraz Evropské unie jako celku. Hrozí, že kvůli vnitřním nedostatkům ztratíme důvěryhodnost jako bojovníci za dodržování lidských práv mimo EU. Proto naléhavě žádám, aby byly na úrovni EU skutečně chráněny svoboda projevu a pluralita médií."@cs1
"Fru formand! Som en del af udgivelsen af det globale pressefrihedsindeks for 2010 henledte Journalister uden Grænser opmærksomheden på indskrænkningen af ytringsfriheden i EU. Rumænien indtager 52. pladsen i indekset, hvilket er et fald på 10 pladser sammenlignet med 2007. Dette er en foruroligende situation, og den sætter spørgsmålstegn ved den faktiske respekt for ytrings- og informationsfriheden, der garanteres med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. I Rumænien har pressen nævnt landets præsident blandt truslerne mod den nationale sikkerhed. Derudover fremsætter de politiske beslutningstagere hele tiden nedsættende bemærkninger om medierne. Sådanne skridt væk fra demokratiske principper pletter EU's image generelt. På grund af interne mangler risikerer vi at miste vores troværdighed som forsvarere for respekten for menneskerettigheder uden for EU. Derfor opfordrer jeg indtrængende til en ægte beskyttelse på EU-plan af ytringsfriheden og til pluralisme inden for pressen."@da2
"Frau Präsidentin! Die Organisation „Reporter ohne Grenzen“ hat im Rahmen der Veröffentlichung der weltweiten Rangliste der Pressefreiheit 2010 auf die Verschlechterung der Situation bei der Freiheit der Meinungsäußerung hingewiesen. Rumänien befindet sich auf Platz 52 der Liste und ist im Vergleich zu 2007 um 10 Plätze gefallen. Dies ist eine besorgniserregende Situation und wirft hinsichtlich der tatsächlichen Achtung des Rechts der freien Meinungsäußerung und des Rechts auf Information, das in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert ist, Fragen auf. In Rumänien werden von dem Präsidenten des Landes unter anderem die Medien als nationale Sicherheitsschwäche angeführt. Darüber hinaus gibt es seitens der politischen Entscheidungsträger permanent abfällige Äußerungen über die Medien. Ein solche Abkehr von demokratischen Grundsätzen befleckt das gesamte Image der Europäischen Union. Aufgrund interner Mängel laufen wir Gefahr, unsere Glaubwürdigkeit als Verteidiger der Achtung der Menschenrechte außerhalb der EU zu verlieren. Darum fordere ich eindringlich den echten Schutz der Freiheit der Meinungsäußerung und der Pressevielfalt auf EU-Ebene."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη δημοσίευση του παγκόσμιου Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2010, η οργάνωση «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» επέστησε την προσοχή στη μείωση της ελευθερίας της έκφρασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρουμανία βρίσκεται στην 52η θέση του δείκτη, σημειώνοντας πτώση κατά 10 θέσεις σε σύγκριση με το 2007. Πρόκειται για ανησυχητική κατάσταση και εγείρει ερωτηματικά σχετικά με την ουσιαστική τήρηση του δικαιώματος της έκφρασης και της πληροφόρησης που διασφαλίζεται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Ρουμανία, ο Τύπος συμπεριελήφθη από τον Πρόεδρο της χώρας μεταξύ των απειλών για την εθνική ασφάλεια. Επιπλέον, οι φορείς χάραξης πολιτικής προβαίνουν συνεχώς σε υποτιμητικά σχόλια σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης. Τέτοιες ενέργειες που δεν συνάδουν με τις δημοκρατικές αρχές αμαυρώνουν την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Λόγω εσωτερικών αδυναμιών, διατρέχουμε κίνδυνο να χάσουμε την αξιοπιστία μας ως υπερασπιστές του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτός της ΕΕ. Γι’ αυτό ζητώ πραγματική προστασία σε επίπεδο ΕΕ για την ελευθερία της έκφρασης και την πολυφωνία του Τύπου."@el10
"Madam President, as part of publishing the global Press Freedom Index for 2010, the organisation Reporters Without Borders drew attention to the decline in the freedom of expression in the European Union. Romania is in 52nd position in the index, marking a drop of 10 places compared with 2007. This is a worrying situation and it raises question marks concerning the actual respect for the right of expression and information guaranteed by the Charter of Fundamental Rights in the European Union. In Romania, the press has been included by the country’s president among the threats to national security. In addition, policy makers are constantly making disparaging remarks about the media. Such moves away from democratic principles tarnish the European Union’s image as a whole. Due to internal shortcomings, we are at risk of losing our credibility as upholders of respect for human rights outside the EU. This is why I urge genuine protection at EU level for the freedom of expression and press pluralism."@en4
"Señora Presidenta, como parte de la publicación del Índice de Libertad de Prensa mundial para 2010, la organización Reporteros sin Fronteras llamó la atención sobre la restricción de la libertad de expresión en la Unión Europea. Rumanía ocupa la posición 52 del índice, lo que supone una bajada de 10 puestos en comparación con 2007. Es una situación preocupante y plantea interrogantes sobre el verdadero respeto del derecho de expresión y de información que garantiza la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En Rumanía, la prensa ha sido incluida por el Presidente del país entre las amenazas a la seguridad nacional. Además, los responsables políticos realizan constantemente comentarios desdeñosos sobre los medios de comunicación. Estos alejamientos de los principios democráticos empañan la imagen de la Unión Europea en su conjunto. Como consecuencia de las deficiencias internas, estamos en riesgo de perder nuestra credibilidad como guardianes del respeto de los derechos humanos fuera de la UE. Por ello insto a una verdadera protección de la libertad de expresión y el pluralismo informativo a escala de la Unión Europea."@es21
"Austatud juhataja! Ülemaailmse 2010. aasta ajakirjandusvabaduse indeksi avaldamise osana juhtis organisatsioon Piirideta Reporterid tähelepanu sõnavabaduse kahanemisele Euroopa Liidus. Rumeenia on selles indeksis 52. kohal, olles võrreldes 2007. aastaga kümme kohta kukkunud. See on murettekitav olukord, mis tõstatab küsimusi Euroopa põhiõiguste hartaga tagatud sõna- ja teabevabaduse tegeliku austamise kohta. Rumeenias on riigi president kuulutanud ajakirjanduse üheks ohuks riiklikule julgeolekule. Peale selle teevad poliitikud ajakirjanduse kohta pidevalt halvustavaid märkusi. Niisugused demokraatlikest põhimõtetest eemaldumised tuhmistavad ka Euroopa Liidu mainet tervikuna. Sisemiste puuduste tõttu valitseb oht, et kaotame väljaspool ELi oma usaldusväärsuse inimõiguste ülalhoidjatena. Seetõttu kinnitan, et ELi tasemel on tarvis tagada sõnavabaduse ja ajakirjanduse pluralismi tõeline kaitse."@et5
"Arvoisa puhemies, Toimittajat ilman rajoja -järjestö kiinnitti vuoden 2010 maailman lehdistönvapausindeksin julkaisun osana huomiota ilmaisunvapauden vähenemiseen Euroopan unionissa. Romania on indeksissä sijalla 52, missä on kymmenen sijan lasku verrattuna vuoteen 2007. Se on huolestuttava tilanne, ja se herättää kysymyksiä perusoikeuskirjalla taatun ilmaisua ja tietoa koskevan oikeuden todellisesta kunnioittamisesta Euroopan unionissa. Romaniassa maan presidentti on sisällyttänyt lehdistön uhkiin kansalliselle turvallisuudelle. Poliitikot tekevät lisäksi jatkuvasti väheksyviä huomautuksia tiedotusvälineistä. Tällaiset liikkeet poispäin demokraattisista periaatteista tahraavat koko Euroopan unionin kuvan. Sisäisten puutteiden takia olemme vaarassa menettää uskottavuutemme ihmisoikeuksien kunnioittamisen puolustajina EU:n ulkopuolella. Siksi vaadin todellista suojelua EU:n tasolla ilmaisunvapaudelle ja tiedotusvälineiden moniarvoisuudelle."@fi7
"Madame la Présidente, dans le cadre de la publication du classement mondial de la liberté de la presse pour 2010, l’organisation «Reporters sans frontières» a attiré l’attention sur le déclin de la liberté d’expression dans l’Union européenne. La Roumanie est en 52e position: elle perd 10 places par rapport à 2007. Cette situation est préoccupante et elle soulève des questions concernant le respect actuel de la liberté d’expression et d’information, garantie dans l’Union européenne par la charte des droits fondamentaux. En Roumanie, la presse a été ajoutée par le président à la liste des menaces à la sécurité nationale. En outre, les décideurs font sans arrêt des remarques désobligeantes à propos des médias. Ce rejet des principes démocratiques ternit l’image de l’Union européenne dans son ensemble. En raison de nos lacunes internes, nous risquons de perdre notre crédibilité en tant que défenseurs du respect des droits de l’homme en dehors de l’UE. Voilà pourquoi je lance un appel à une véritable protection de la liberté d’expression et du pluralisme de la presse au niveau de l’UE."@fr8
"Elnök asszony! A sajtószabadságra vonatkozó „Press Freedom Index 2010” mutató nyilvánosságra hozatalakor a Riporterek Határok Nélkül elnevezésű szervezet felhívta a figyelmet az Európai Unióban a véleménynyilvánítási szabadság terén tapasztalható negatív tendenciára. Románia az 52. helyen szerepel, tehát a 2007-es eredményhez képest 10 helyet esett vissza. Ez a helyzet aggasztó, és megkérdőjelezi az Európai Unió Alapjogi Chartája által biztosított véleménynyilvánítási és tájékoztatási szabadság tiszteletben tartását. Románia elnöke szerint a sajtó is fenyegetést jelent a nemzetbiztonságra nézve. Ezenkívül a politikusok folyamatosan becsmérlő megjegyzéseket tesznek a médiáról. A demokratikus elvektől való ilyetén eltávolodás az Európai Unió egészére rossz fényt vet. Belső hiányosságaink miatt nem tudunk majd hitelesen az emberi jogok védelmezőjeként fellépni az EU-n kívül. Ezért sürgetem, hogy a véleménynyilvánítási szabadság és a sajtópluralizmus számára biztosítsunk uniós szintű, valódi védelmet."@hu11
"Signora Presidente, nell’ambito della pubblicazione della classifica 2010 sulla libertà di stampa nel mondo, l’organizzazione Reporters sans frontières ha richiamato l’attenzione sulla diminuzione della libertà di espressione nell’Unione europea. La Romania, cinquantaduesima in classifica, scende di 10 posizioni rispetto al 2007. La situazione è preoccupante e suscita dubbi in merito al reale rispetto della libertà di espressione e di informazione garantite dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In Romania, secondo il Presidente del paese la stampa rientra tra le minacce per la sicurezza nazionale. Inoltre, i politici denigrano continuamente i media. Tali deviazioni dai principi democratici logorano l’immagine dell’Unione europea nel suo insieme. A causa delle nostre carenze interne, rischiamo di perdere credibilità in qualità di difensori del rispetto per i diritti umani al di fuori dell’Unione europea. Pertanto, esorto a una protezione vera, a livello europeo, della libertà di espressione e del pluralismo dell’informazione."@it12
"Ponia pirmininke, organizacija „Žurnalistai be sienų“, būdama viena iš 2010 m. pasaulio spaudos laisvės rodyklės leidėjų, atkreipė dėmesį į sumažėjusią išraiškos laisvę Europos Sąjungoje. Rumunija rodyklėje yra 52 - ojoje vietoje, o tai, palyginti su 2007 m., yra 10 vietų žemiau. Tai kelia nerimą ir kyla klaustukų dėl tikrosios teisės į išraišką ir informaciją pagarbos, kurią užtikrina Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija. Rumunijoje valstybės prezidentas įtraukė spaudą į grėsmių nacionaliniam saugumui sąrašą. Be to, politikai nuolat žarsto menkinamas pastabas apie žiniasklaidą. Tokiu elgesiu, kuriuo nepaisoma demokratijos principų, juodinamas bendras Europos Sąjungos įvaizdis. Dėl tokių vidaus ydų rizikuojame prarasti pasitikėjimą mumis, kaip pagarbos žmogaus teisėms šalininkais, už ES ribų. Štai kodėl raginu ES lygiu nuoširdžiai saugoti išraiškos laisvę ir spaudos pliuralizmą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Būdama daļa no globālās Preses Brīvības saraksta 2010. gadam izdevējsabiedrības, organizācija „Reportieri bez robežām” ir vērsusi uzmanību uz vārda brīvības samazināšanos Eiropas Savienībā. Rumānija šajā sarakstā ir 52. vietā, noslīdot zemāk par 10 vietām salīdzinājumā ar 2007. gadu. Tā ir satraucoša situācija un rada šaubas par faktisko vārda un informācijas, ko Eiropas Savienībā garantē Pamattiesību harta, ievērošanu. Rumānijā prese valsts prezidentu ir iekļāvusi starp vienu no draudiem valsts drošībai. Turklāt politikas veidotāji pastāvīgi izsaka nievājošas piezīmes par plašsaziņas līdzekļiem. Šādas darbības, attālinoties no demokrātijas principiem, aptraipa Eiropas Savienības tēlu kopumā. Iekšējo trūkumu dēļ mēs riskējam zaudēt savu uzticamību cilvēktiesību atbalstītāju ārpus ES acīs. Tāpēc es mudinu ES līmenī patiesi aizsargāt vārda brīvību un preses plurālismu."@lv13
"În contextul publicării clasamentului mondial privind libertatea presei pentru 2010, Organizaţia Reporteri Fără Frontiere a atras atenţia asupra declinului libertăţii de exprimare în Uniunea Europeană. România se află pe locul 52 al clasamentului coborând cu 10 locuri faţă de anul 2007. Situaţia este îngrijorătoare şi ridică semne de întrebare cu privire la un respect efectiv al dreptului de exprimare şi de informare garantat de către Carta fundamentală a drepturilor omului în Uniunea Europeană. În România, presa a fost inclusă de către preşedintele ţării printre vulnerabilităţile la adresa securităţii naţionale. În plus, decidenţii politici au un discurs denigrator constant la adresa mass-mediei. Astfel de alunecări de la principiile democratice dăunează imaginii Uniunii Europene în ansamblu. Din cauza deficienţelor interne riscăm să ne pierdem credibilitatea ca susţinători ai respectării drepturilor omului pe plan extern şi de aceea pledez pentru o reală protecţie la nivel european a libertăţii de exprimare şi a pluralismului presei."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, naar aanleiding van de publicatie van de wereldranglijst van de persvrijheid in 2010 heeft de organisatie Verslaggevers Zonder Grenzen gewezen op de kleiner wordende vrijheid van meningsuiting in de Europese Unie. Roemenië bevindt zich op plaats 52 in het klassement, een daling met 10 plaatsen ten opzichte van 2007. De situatie is zorgwekkend en roept vragen op met betrekking tot het daadwerkelijke respect voor de vrijheid van meningsuiting en informatie, gewaarborgd door het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. In Roemenië heeft de president de pers bestempeld als een van de bedreigingen van de nationale veiligheid. Bovendien spreken vooraanstaande politici zich voortdurend negatief uit over de media. Dergelijke ondermijningen van democratische principes beschadigen het algehele beeld van de Europese Unie. Vanwege interne gebreken riskeren we verlies aan geloofwaardigheid als pleitbezorgers voor de eerbiediging van de mensenrechten buiten de EU. Daarom pleit ik voor een werkelijke bescherming van de vrijheid van meningsuiting en pluraliteit van de pers op Europees niveau."@nl3
"Pani Przewodnicząca! W ramach publikowania raportu o wolności prasy na świecie za rok 2010 organizacja Reporterzy Bez Granic zwróciła uwagę na mniejszą swobodę słowa się w Unii Europejskiej. Rumunia plasuje się na 52. miejscu w raporcie, co oznacza spadek o 10 miejsc w porównaniu do 2007 roku. To niepokojąca sytuacja i rodzi pytania dotyczące faktycznego poszanowania prawa do wypowiadania się i informacji zagwarantowanego w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. W Rumunii prezydent tego państwa uznał prasę za jedno zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego. Ponadto, decydenci ciągle pozwalają sobie na lekceważące uwagi na temat mediów. Takie odejście od zasad demokratycznych plami wizerunek całej Unii Europejskiej. Z uwagi na niedociągnięcia wewnętrzne stoimy w obliczu ryzyka utraty naszej wiarygodności jako strażników poszanowania praw człowieka poza UE. Dlatego apeluję o prawdziwą ochronę swobody słowa i pluralizmu prasy na szczeblu UE."@pl16
"Senhora Presidente, com a publicação do seu índice de Liberdade de Imprensa relativo a 2010, a organização "Repórteres sem Fronteiras" chamou a atenção para a redução da liberdade de expressão na União Europeia. A Roménia ocupa a 52.ª posição nesse índice, tendo descido 10 lugares comparativamente a 2007. É uma situação preocupante e suscita interrogações em relação ao respeito efectivo pelo direito de expressão e de informação garantido pela Carta dos Direitos Fundamentais na União Europeia. Na Roménia, a imprensa foi incluída pelo Presidente do país entre as ameaças à segurança nacional. Por outro lado, os decisores políticos fazem constantemente observações depreciativas sobre a comunicação social. Estes actos contrários aos princípios democráticos ensombram a imagem da União Europeia no seu conjunto. Devido a deficiências internas, corremos o risco de perder a nossa credibilidade enquanto defensores do respeito pelos direitos humanos fora da UE. Por esta razão, exorto a uma verdadeira protecção a nível da UE da liberdade de expressão e do pluralismo de imprensa."@pt17
"V rámci zverejnenia správy o celosvetovom Indexe slobody tlače za rok 2010 organizácia Reportéri bez hraníc upriamila pozornosť na zhoršenie slobody prejavu v Európskej únii. Rumunsko je v indexe na 52. mieste, čo znamená pokles o 10 miest v porovnaní s rokom 2007. Je to znepokojivý stav a prináša to otázniky v súvislosti so skutočným dodržiavaním práva na slobodu prejavu a práva na informácie, ktoré zaručuje Charta základných práv Európskej únie. V Rumunsku prezident krajiny zaradil tlač medzi hrozby pre národnú bezpečnosť. Politickí činitelia okrem toho médiá neustále znevažujú. Takéto kroky, ktoré sa vzďaľujú demokratickým zásadám, poškodzujú obraz Európskej únie ako celku. Následkom vnútorných chýb nám hrozí strata dôveryhodnosti ako zástancov dodržiavania ľudských práv mimo EÚ. Požadujem preto skutočnú ochranu slobody prejavu a plurality tlače na úrovni EÚ."@sk19
"Gospa predsednica, v okviru objave svetovne lestvice o svobodi tiska za leto 2010 je organizacija Novinarji brez meja opozorila na zmanjšanje svobode izražanja v Evropski uniji. Romunija je na dvainpetdesetem mestu na tej lestvici in je v primerjavi z letom 2007 padla za 10 mest. To je zaskrbljujoče in ob tem se postavlja vprašanje o dejanskem spoštovanju pravice do izražanja in informacij, ki jo zagotavlja Listina Evropske unije o temeljnih pravicah. Predsednik Romunije je tisk vključil med grožnje za nacionalno varnost. Poleg tega oblikovalci politik nenehno dajejo zaničljive pripombe o medijih. Takšni odmiki od demokratičnih načel predstavljajo madež na celotni podobi Evropske unije. Zaradi notranjih napak smo v nevarnosti, da izgubimo svojo verodostojnost kot zagovorniki spoštovanja človekovih pravic zunaj EU. Zato pozivam k pravi zaščiti svobode izražanja in pluralizma medijev na ravni EU."@sl20
"Fru talman! I samband med att Reportrar utan gränser offentliggjorde 2010 års pressfrihetsindex uppmärksammade organisationen att pressfriheten i EU minskar. Rumänien har plats 52 i indexet, tio placeringar sämre än 2007. Situationen är oroväckande. Man undrar hur det egentligen står till med den yttrande- och informationsfrihet som garanteras genom EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Rumäniens president anser att pressen är ett hot mot nationens säkerhet. Dessutom fäller politikerna oavbrutet föraktfulla kommentarer om medierna. De som på detta sätt fjärmar sig från demokratins principer solkar hela EU:s anseende. När det finns sådana brister hos oss riskerar vi att tappa all trovärdighet som förkämpar för de mänskliga rättigheterna utanför EU. Därför efterlyser jag ett äkta skydd på EU-nivå för yttrandefrihet och mediemångfald."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph