Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-06-Speech-1-116-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110606.18.1-116-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, thank you to the rapporteur for this report and my thanks also to the Commissioner who recently paid a visit to my constituency of Northern Ireland, where I know she saw some excellent examples of research and innovation. The Northern Ireland economy is a small and medium-sized enterprise economy – 97% of all businesses can be classified in this way – yet it is an economy that lags behind other regions of the United Kingdom and Europe in drawing down money from the framework programme. Bureaucracy is cited as the main difficulty and many small businesses are simply more concerned about keeping open the door than they are about the long-term benefits of the research and innovation programme. I believe that the example shown by the aerospace industry in Northern Ireland is a significant one – larger companies mentoring and helping smaller companies to actually access the programme – and I would use this opportunity to call upon the Commissioner to provide us with radical and new ways for small and medium-sized enterprises to benefit from this very important programme."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, děkuji panu zpravodaji za tuto zprávu a rovněž mnohokrát děkuji paní komisařce, která nedávno poctila svou návštěvou můj volební obvod v Severním Irsku, kde se, jak je mi známo, seznámila s některými vynikajícími příklady výzkumu a inovací. Ekonomika Severního Irska je ekonomikou malých a středních podniků – 97 % našich podniků lze takto označit – přesto je to ekonomika, která za dalšími regiony Spojeného království a Evropy v čerpání peněz z tohoto rámcového programu zaostává. Jako největší problém je uváděna byrokracie a mnohé malé podniky zkrátka více zajímá to, aby vůbec přežily, než dlouhodobé výhody programu na podporu výzkumu a inovací. Za příznačný považuji případ leteckého průmyslu v Severním Irsku – větší společnosti radí a pomáhají menším v tom, aby se k programu vůbec dostaly – a já bych ráda této příležitosti využila k tomu, abych paní komisařku vyzvala, aby nám nabídla radikální a nové způsoby, jak by mohly malé a střední podniky tohoto velmi důležitého programu využívat."@cs1
"Fru formand! Tak til ordføreren for denne betænkning og også tak til kommissæren, som for nylig besøgte min valgkreds i Nordirland, hvor jeg ved, hun så nogle fremragende eksempler på forskning og innovation. Nordirlands økonomi er en økonomi baseret på små og mellemstore virksomheder – 97 % af alle virksomheder kan klassificeres som sådanne – og alligevel er det en økonomi, der halter bagefter andre regioner i Det Forenede Kongerige og Europa, når det gælder om at modtage penge fra rammeprogrammet. Bureaukrati nævnes som det vigtigste problem, og mange små virksomheder er ganske enkelt mere optaget af at holde virksomheden kørende end af de langsigtede fordele ved forsknings- og innovationsprogrammet. Jeg mener, at det eksempel, som flyindustrien i Nordirland har vist, er vigtigt – større virksomheder, der fungerer som mentorer for og hjælper mindre virksomheder til rent faktisk at få adgang til programmet – og jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at opfordre kommissæren til at udforme radikale og nye måder, hvorpå de små og mellemstore virksomheder kan drage fordel af dette vigtige program."@da2
"Frau Präsidentin! Ich möchte dem Berichterstatter für diesen Bericht danken. Mein Dank gilt auch der Kommissarin, die vor kurzem meinen Wahlkreis in Nordirland besuchte. Ich weiß, dass sie dort einige hervorragende Beispiele für Forschung und Innovation gesehen hat. Die Wirtschaft Nordirlands ist eine Wirtschaft der kleinen und mittleren Unternehmen – 97 % aller Unternehmen fallen in diese Kategorie – und dennoch hinkt diese Wirtschaft anderen Regionen des Vereinigten Königreiches und Europas hinterher, wenn es darum geht, Gelder aus dem Rahmenprogramm abzurufen. Als Hauptproblem wird die Bürokratie angeführt, und viele kleine Unternehmen sorgen sich eher um ihre Existenz als um die langfristigen Vorteile des Forschungs- und Innovationsprogramms. Ich bin der Meinung, dass die Luftfahrtindustrie in Nordirland ein interessantes Beispiel bietet – größere Unternehmen, die kleinere Unternehmen betreuen und unterstützen, greifen tatsächlich auf das Programm zu –, und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, die Kommissarin zu bitten, uns radikale und neue Möglichkeiten zu bieten, wie kleine und mittlere Unternehmen von diesem sehr wichtigen Programm profitieren können."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή για την έκθεσή του καθώς και την Επίτροπο η οποία πρόσφατα επισκέφθηκε την εκλογική μου περιφέρεια της Βορείου Ιρλανδίας, όπου γνωρίζω ότι είδε ορισμένα άριστα παραδείγματα έρευνας και καινοτομίας. Η οικονομία της Βορείου Ιρλανδίας είναι μια οικονομία μικρομεσαίων επιχειρήσεων – το 97% του συνόλου των επιχειρήσεων μπορούν να καταχωρισθούν ως τέτοιες. Ωστόσο, πρόκειται για μια οικονομία η οποία υστερεί σε σύγκριση με άλλες περιφέρειες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης στην απορρόφηση χρημάτων από το πρόγραμμα πλαίσιο. Ως βασική δυσκολία αναφέρεται η γραφειοκρατία και πολλές μικρές επιχειρήσεις ανησυχούν περισσότερο για το αν θα κατορθώσουν να παραμείνουν σε λειτουργία παρά για τα μακροπρόθεσμα οφέλη του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας. Πιστεύω ότι το παράδειγμα που παρέχει η αεροδιαστημική βιομηχανία στη Βόρειο Ιρλανδία είναι σημαντικό –μεγαλύτερες εταιρείες καθοδηγούν και συνδράμουν μικρότερες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πραγματικά πρόσβαση στο πρόγραμμα– και θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία αυτή για να ζητήσω από την Επίτροπο να μας παράσχει ριζοσπαστικούς νέους τρόπους με τους οποίους οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα επωφελούνται από το πολύ σημαντικό αυτό πρόγραμμα."@el10
"Señora Presidenta, quiero dar las gracias al ponente por este informe y expresarle mi agradecimiento también a la señora Comisaria, que recientemente ha visitado mi circunscripción de Irlanda del Norte, donde sé que fue testigo de algunos excelentes ejemplos de investigación e innovación. La economía de Irlanda del Norte es una economía de pequeñas y medianas empresas —el 97 % de las empresas correspondería a esta categoría—, aunque es una economía rezagada con respecto a otras regiones del Reino Unido y de Europa por lo que respecta a la obtención de fondos del programa marco. Se cita la burocracia como la principal dificultad y muchas pequeñas y medianas empresas están sencillamente más preocupadas por mantener sus puertas abiertas que por los beneficios a largo plazo del programa de investigación y desarrollo. Creo que el ejemplo dado por el sector aeroespacial de Irlanda del Norte es importante —las empresas de mayor tamaño actúan como mentoras y ayudan a las más pequeñas a acceder realmente al programa— y quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle a la señora Comisaria que nos ofrezca formas nuevas y radicales en las que las pequeñas y medianas empresas se puedan beneficiar de este programa tan importante."@es21
"Austatud juhataja! Tänan teid ja raportööri selle raporti eest ning tänan ka volinikku, kes hiljuti külastas minu valimisringkonda Põhja-Iirimaad, kus ma tean, et ta nägi paari suurepärast näidet teadusuuringutest ja innovatsioonist. Põhja-Iirimaa majandus on väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate majandus – 97% kõikidest ettevõtetest saaks niimoodi liigitada –, kuid sellest hoolimata on tegemist majandusega, mis on teiste Ühendkuningriigi piirkondade ja Euroopa majandustest maha jäänud kõnealusest raamprogrammist suuremate summade taotlemise poolest. Põhiprobleemina tuuakse välja bürokraatia ja paljud väikesed ettevõtted muretsevad lihtsalt rohkem oma äride lahti hoidmise kui teadusuuringute ning innovatsiooniprogrammi pikaajaliste kasude pärast. Minu arvates on Põhja-Iirimaa lennundustööstuse näide märkimisväärne – suuremad ettevõtted juhendavad ja aitavad väiksemaid ettevõtteid, et need saaksid programmiga liituda – ning kasutaksin seda võimalust, et kutsuda volinikku üles leidma väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks radikaalsed uued moodused sellest väga olulisest programmist kasu saamiseks."@et5
"Arvoisa puhemies, kiitos esittelijälle tästä mietinnöstä ja kiitokseni myös komission jäsenelle, joka kävi äskettäin Pohjois-Irlannin vaalipiirissäni, jossa tiedän hänen nähneen joitakin loistavia esimerkkejä tutkimuksesta ja innovaatiosta. Pohjois-Irlannin talous on pienten ja keskisuurten yritysten taloutta – 97 prosenttia kaikista yrityksistä voidaan luokitella sellaisiksi – ja silti se on talous, joka on jäänyt jälkeen muista Yhdistyneen kuningaskunnan alueista ja Euroopasta puiteohjelman rahojen käyttämisessä. Byrokratia mainitaan suurimmaksi hankaluudeksi, ja monet pienyritykset ovat yksinkertaisesti huolestuneempia auki pysymisestä kuin tutkimus- ja innovaatio-ohjelman pitkäaikaisista eduista. Mielestäni Pohjois-Irlannin ilmailuteollisuuden antama esimerkki on merkittävä – suuremmat yritykset ohjaavat ja auttavat pienempiä yrityksiä todella pääsemään ohjelmaan – ja haluaisin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni kehottaakseni komission jäsentä tarjoamaan pienille ja keskisuurille yrityksille radikaaleja ja uusia tapoja hyödyntää tätä erittäin tärkeää ohjelmaa."@fi7
"Madame la Présidente, merci au rapporteur pour ce travail et merci à la commissaire, qui est venue en visite dans ma circonscription d’Irlande du Nord récemment. Je sais qu’elle y a découvert d’excellents exemples de recherche et d’innovation. L’économie de l’Irlande du Nord repose sur les petites et moyennes entreprises – elles représentent 97 % des entreprises – mais c’est une économie qui est à la traîne par rapport à d’autres régions du Royaume-Uni et d’Europe en ce qui concerne l’utilisation des fonds du programme-cadre. La bureaucratie est la principale raison invoquée, mais bon nombre de petites sociétés se préoccupent plus de rester à flot que des avantages à long terme que peuvent offrir les programmes de recherche et d’innovation. Je pense que l’aérospatiale en Irlande du Nord est un exemple très parlant: de grosses entreprises conseillent des sociétés plus petites et les aident à participer au programme. J’en profite pour inviter la commissaire à faire une proposition innovante et radicale pour que les PME puissent bénéficier de ce programme majeur."@fr8
"Elnök asszony! Köszönetet mondanék az előadónak és köszönetemet fejezném ki a biztos asszonynak is, aki nemrégiben tett látogatást észak-írországi választókörzetemben, ahol tudtommal a kutatás és innováció néhány kiváló példájának lehetett szemtanúja. Észak-Írország gazdasága javarészt kis- és középvállalkozásokból áll – a vállalkozások 97%-a tartozik ebbe a kategóriába –, mégis egy olyan gazdaságról beszélünk, amely az Egyesült Királyság más régióihoz és Európához képest lemaradásban van a keretprogram forrásainak lehívása tekintetében. A bürokráciát nevezik meg a legfőbb akadályozó tényezőként, de számos kisvállalkozás egyszerűen csak jobban aggódik amiatt, hogy miként tud talpon maradni, mintsem, hogy a kutatási és innovációs program hosszú távú előnyeivel foglalkozzon. Úgy vélem, hogy az észak-írországi űrrepülőgép-ipar kiemelkedő példát mutatott azzal, hogy a nagyobb vállalatok mentorálták és segítették a kisebbeket abban, hogy azok valóban részt tudjanak venni a programban. Egyúttal megragadnám az alkalmat és felkérném a biztos asszonyt, hogy biztosítson radikális és új lehetőségeket arra, hogy a kis- és középvállalkozások ki tudják aknázni ezt a nagy jelentőségű programot."@hu11
"Signora Presidente, desidero ringraziare il relatore per questo documento e anche il Commissario, che recentemente ha fatto visita alla mia circoscrizione, nell’Irlanda del nord, dove so che ha assistito a esempi eccellenti di ricerca e innovazione. L’economia dell’Irlanda del nord è composta da piccole e medie imprese – il 97 per cento di tutte le aziende rientra in questa categoria – e riceve molto meno denaro dal programma quadro rispetto ad altre regioni del Regno Unito e dell’Europa. Si cita la burocrazia come principale difficoltà e molte imprese di piccole dimensioni sono semplicemente più preoccupate a non dover chiudere i battenti che non a trarre benefici a lungo termine dal programma di ricerca e innovazione. Credo che l’esempio dell’industria aerospaziale nell’Irlanda del nord sia significativo: le aziende più grandi guidano ed aiutano quelle più piccole ad accedere effettivamente al programma. Desidero cogliere l’occasione per invitare il Commissario a presentare nuove modalità, radicalmente diverse attraverso cui le piccole e medie imprese potrebbero beneficiare di questo importantissimo programma."@it12
"Ponia pirmininke, dėkoju pranešėjui už šį pranešimą, taip pat Komisijos narei, kuri neseniai lankėsi mano rinkimų apylinkėje Šiaurės Airijoje, kur, žinau, ji pamatė keletą puikių mokslinių tyrimų ir inovacijų pavyzdžių. Šiaurės Airijos ekonomikos pagrindą sudaro mažosios ir vidutinės įmonės, kurios sudaro 97 proc. visų įmonių, tačiau pagal lėšas, gaunamas pagal bendrąją programą, ji atsilieka nuo kitų Jungtinės Karalystės ir Europos regionų. Biurokratija nurodoma kaip didžiausia kliūtis, o mažosios įmonės labiau nerimauja dėl turimos galimybės išsaugojimo nei dėl ilgalaikės mokslinių tyrimų ir inovacijų programos naudos. Manau, kad labai reikšmingas Šiaurės Airijos kosminės erdvės pramonės pavyzdys, kai didesnės bendrovės pataria mažesnėms bendrovėms ir padeda joms iš tiesų pasinaudoti programa, todėl norėčiau pasinaudoti šia galimybe ir paraginti Komisijos narę pranešti, kokiais radikaliais ir naujais būdais mažosios ir vidutinės įmonės galėtų gauti naudos iš šios labai svarbios programos."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Paldies referentam par šo ziņojumu, un paldies arī komisāres kundzei, kura nesen apmeklēja manu vēlēšanu apgabalu Ziemeļīrijā, kur, kā man ir zināms, viņa redzēja dažus teicamus pētniecības un inovāciju piemērus. Ziemeļīrijas ekonomika ir mazo un vidējo uzņēmumu ekonomika — 97 % uzņēmumu var šādi klasificēt, tomēr tā ir ekonomika, kura atpaliek no citiem Apvienotās Karalistes un Eiropas reģioniem pamatprogrammas līdzekļu izmantošanas ziņā. Birokrātija tiek minēta kā galvenais šķērslis, un daudzi mazi uzņēmumi gluži vienkārši vairāk rūpējas par iespēju turpināt darbību, nevis par pētniecības un inovāciju programmas ilgtermiņa ieguvumiem. Manuprāt, aviācijas nozares sniegtais piemērs Ziemeļīrijā ir būtisks — lielāki uzņēmumi māca mazākos uzņēmumus un tiem palīdz, lai tie faktiski piekļūtu programmai, un es vēlētos izmantot iespēju, lai aicinātu komisāres kundzi mums nodrošināt radikālus un jaunus risinājumus, kā mazajiem un vidējiem uzņēmumi gūt labumu no šīs ļoti svarīgās programmas."@lv13
"Madam President, thank you to the rapporteur for this report and my thanks also to the Commissioner who recently paid a visit to my constituency of Northern Ireland, where I know she saw some excellent examples of research and innovation. The Northern Ireland economy is a small and medium-sized enterprise economy – 97% of all businesses can be classified in this way – yet it is an economy that lags behind other regions of the United Kingdom and Europe in drawing down money from the Framework Programme. Bureaucracy is cited as the main difficulty and many small businesses are simply more concerned about keeping open the door than they are about the long-term benefits of the research and innovation programme. I believe that the example shown by the aerospace industry in Northern Ireland is a significant one – larger companies mentoring and helping smaller companies to actually access the programme – and I would use this opportunity to call upon the Commissioner to provide us with radical and new ways for small and medium-sized enterprises to benefit from this very important programme."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik wil de rapporteur bedanken voor dit verslag, evenals de commissaris die recentelijk mijn kiesdistrict, Noord-Ierland, heeft bezocht, waar ze enkele uitstekende voorbeelden van onderzoek en innovatie heeft mogen aanschouwen. De economie in Noord-Ierland bestaat voornamelijk uit kleine en middelgrote ondernemingen – 97 procent van alle bedrijven valt onder deze noemer – en toch blijft deze economie achter bij de andere regio's van het Verenigd Koninkrijk en Europa als het gaat om het ontvangen van subsidie uit het kaderprogramma. Bureaucratie wordt genoemd als voornaamste probleem en veel kleine bedrijven zijn meer bezig met het hoofd boven water houden dan met de langetermijnvoordelen van het onderzoek- en innovatieprogramma. Het voorbeeld van de ruimtevaartindustrie in Noord-Ierland is naar mijn mening heel belangrijk – grotere bedrijven begeleiden en helpen kleinere bedrijven daadwerkelijk toegang te krijgen tot het programma – en daarom wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de commissaris te vragen om baanbrekende nieuwe manieren te bedenken die de kmo's de vruchten kunnen laten plukken van dit zeer belangrijke programma."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Dziękuję sprawozdawcy za to sprawozdanie. Podziękowania składam również Pani Komisarz, która niedawno odbyła wizytę w moim okręgu wyborczym w Irlandii Północnej, gdzie – o ile mi wiadomo – zapoznała się z kilkoma doskonałymi przykładami badań i innowacji. Gospodarka Irlandii Północnej opiera się na małych i średnich przedsiębiorstwach – 97 % wszystkich przedsiębiorstw można zaklasyfikować do tej kategorii – ale pozostaje w tyle za gospodarkami innych regionów Wielkiej Brytanii i Europy pod względem pozyskiwania pieniędzy z programu ramowego. Jako główną trudność podaje się biurokrację; wiele małych przedsiębiorstw woli po prostu dbać o swoją sytuację na bieżąco niż liczyć na długoterminowe korzyści wynikające z programu badań naukowych i innowacji. Jestem przekonana, że przykład pokazany przez przemysł lotniczy w Irlandii Północnej jest znamienny – większe przedsiębiorstwa udzielają porad i pomocy mniejszym w dostępie do programu – i chciałabym skorzystać z okazji, aby zwrócić się do Pani Komisarz z prośbą o wskazanie konkretnych i nowych sposobów na korzystanie przez małe i średnie przedsiębiorstwa z tego bardzo ważnego programu."@pl16
"Senhora Presidente, agradeço ao relator este relatório e também quero apresentar os meus agradecimentos à Senhora Comissária que recentemente fez uma visita ao meu círculo eleitoral, na Irlanda do Norte, onde eu sei que viu alguns exemplos excelentes de investigação e inovação. A economia da Irlanda do Norte é uma economia de pequenas e médias empresas – 97% de todas as empresas podem ser classificadas dessa maneira – mas é uma economia que está aquém de outras regiões do Reino Unido e da Europa na utilização das verbas do programa-quadro. A burocracia é referida como a principal dificuldade, e muitas pequenas empresas estão simplesmente mais preocupadas em manter a porta aberta do que com os benefícios a longo prazo do programa de investigação e inovação. Creio que o exemplo da indústria aeroespacial na Irlanda do Norte é significativo – empresas maiores a orientar e ajudar empresas mais pequenas a terem acesso ao programa – e gostaria de aproveitar esta oportunidade para solicitar à senhora Comissária que nos indique maneiras novas e radicais de as pequenas e médias empresas beneficiarem deste importantíssimo programa."@pt17
"Doamnă președintă, îi mulțumesc raportorului pentru acest raport și îi mulțumesc, de asemenea, dnei comisar, care a vizitat recent circumscripția mea din Irlanda de Nord, unde știu că a văzut niște exemple excelente de cercetare și inovare. Economia din Irlanda de Nord este o economie a întreprinderilor mici și mijlocii – 97 % dintre toate întreprinderile pot fi clasificate în acest mod – totuși, este o economie care a rămas în urma altor regiuni din Regatul Unit și Europa în ceea ce privește atragerea de fonduri din programul-cadru. Birocrația este menționată ca fiind principala dificultate și pe multe întreprinderi mici le preocupă mai mult să nu dea faliment decât beneficiile pe termen lung ale programului de cercetare și inovare. Cred că exemplul dat de industria aerospațială din Irlanda de Nord este unul grăitor – societăți mai mari care le ajută pe cele mai mici să acceseze efectiv programul – și aș profita de această ocazie pentru a-i solicita dnei comisar să ne pună la dispoziție moduri noi și radicale prin care întreprinderile mici și mijlocii să beneficieze de acest program foarte important."@ro18
"Ďakujem pánovi spravodajcovi za túto správu a moja vďaka patrí aj pani komisárke, ktorá nedávno navštívila môj volebný obvod v Severnom Írsku, a viem, že tam videla niektoré vynikajúce príklady výskumu a inovácií. Hospodárstvo Severného Írska je hospodárstvom malých a stredných podnikov – takto možno klasifikovať 97 % všetkých podnikov – napriek tomu je to hospodárstvo, ktoré pri čerpaní finančných prostriedkov z tohto rámcového programu zaostáva za inými regiónmi Spojeného kráľovstva a Európy. Ako hlavný problém sa uvádza byrokracia a mnohé malé podniky jednoducho viac znepokojuje, aby prežili, než dlhodobé prínosy programu v oblasti výskumu a inovácií. Myslím si, že významný príklad ukázal letecký a kozmický priemysel v Severnom Írsku – väčšie spoločnosti radia a pomáhajú menším spoločnostiam pri získavaní skutočného prístupu k programu. Chcela by som využiť túto príležitosť a vyzvať pani komisárku, aby zabezpečila radikálne a nové spôsoby, ktoré umožnia malým a stredným podnikom využívať tento veľmi dôležitý program."@sk19
"Gospa predsednica, zahvaljujem se poročevalcu za to poročilo in tudi komisarki, ki je pred kratkim obiskala moje volilno okrožje v Severni Irski, kjer je lahko videla nekaj odličnih primerov raziskav in inovacij. Gospodarstvo Severne Irske je gospodarstvo malih in srednje velikih podjetij – kamor je mogoče uvrstiti 97 % vseh podjetij –, a kljub temu zaostaja za drugimi regijami Združenega kraljestva in Evrope pri pridobivanju denarja iz okvirnega programa. Kot glavna težava se omenja birokracija, številna mala podjetja pa se preprosto bolj ukvarjajo s tem, kako ohraniti odprta vrata, kot z dolgoročnimi koristmi programa raziskav in inovacij. Mislim, da je primer, ki ga kaže vesoljska industrija v Severni Irski, zelo pomemben – velika podjetja, ki nudijo mentorstvo in pomoč manjšim podjetjem, da bi dejansko dobili dostop do programa – in rada bi izkoristila to priložnost in pozvala gospo komisarko, da nam predloži korenite nove načine, s pomočjo katerih bodo mala in srednje velika podjetja lahko imela korist od tega zelo pomembnega programa."@sl20
"Fru talman! Jag vill tacka föredraganden för betänkandet och även kommissionsledamoten, som nyligen besökte min valkrets i Nordirland, där jag vet att hon fick se några fantastiska exempel på forskning och innovation. Nordirlands ekonomi är en ekonomi av små och medelstora företag – 97 procent av alla företag hör till den gruppen – men det är också en ekonomi som släpar efter alla andra regioner i Storbritannien och EU när det gäller att få pengar från ramprogrammet. Byråkrati nämns som det största problemet och många småföretag är helt enkelt mer intresserade av att hålla öppet än de är av forsknings- och innovationsprogrammets långsiktiga fördelar. Jag anser att Nordirlands rymdindustri är ett viktigt exempel i det här sammanhanget – större företag som fungerar som mentorer och hjälper mindre företag att verkligen få tillgång till programmet – och jag vill ta tillfället i akt att uppmana kommissionsledamoten att skapa radikala nya sätt för små och medelstora företag att dra nytta av detta mycket viktiga program."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diane Dodds (NI )."18,5,20,1,19,14,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph