Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-06-Speech-1-093-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110606.18.1-093-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I would like to thank Mr Audy for his excellent report. The FP7 is one of the largest research programmes in the world, and it is good for us to do the mid-term evaluation. First of all, I am delighted to see that there is a unanimous call for simplification measures for our rules on financing methods. Secondly, it is important that we focus on the inadequate participation of SMEs in the programme and that we call for measures to improve this, especially since future growth and job creation in the EU depend on them. Thirdly, I strongly support the Marie Curie Actions. I would also like to add that it would be vital in the medium term to develop a mechanism to evaluate and assess the progress and the measurable impact of innovation policies and programmes in the EU. To conclude, I must say that the level of financing of FP7 must be maintained, as we realise that investing in R&D is key to achieving the objectives of the Europe 2020 strategy."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, chtěla bych poděkovat panu Audymu za jeho vynikající zprávu. Sedmý rámcový program je jedním z největších výzkumných programů na světě a je dobře, že jsme provedli jeho průběžné hodnocení. V prvé řadě s potěšením zaznamenávám jednomyslný požadavek zlepšit naše pravidla financování. Zadruhé je důležité, abychom se zaměřili na nedostatečnou účast malých a středních podniků v rámci programu a požadovali opatření ke zlepšení jejich situace, zejména s ohledem na to, že budoucí růst a vznik pracovních míst v EU závisí na nich. Zatřetí rozhodně podporuji stipendia Marie Curie. Dále bych ráda dodala, že ve střednědobém horizontu bude nezbytné vytvořit mechanismus k posouzení a vyhodnocení pokroku a měřitelného dopadu inovačních politik a programů v EU. Na závěr musím podotknout, že je nezbytné zachovat úroveň financování Sedmého rámcového programu, jelikož si uvědomujeme, že investice do výzkumu a vývoje mají zásadní význam pro dosažení cílů strategie Evropa 2020."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne takke hr. Audy for hans fremragende betænkning. RP7 er et af de største forskningsprogrammer i verden, og det er godt for os at foretage denne foreløbige evaluering. For det første er jeg meget glad for at se, at der er enstemmighed om en opfordring til forenkling af vores regler om finansieringsmetoder. For det andet er det vigtigt, at vi fokuserer på SMV'ernes utilstrækkelige deltagelse i programmet, og at vi kræver foranstaltninger til at forbedre dette, særlig da den fremtidige vækst og jobskabelse i EU afhænger af dem. For det tredje støtter jeg på det kraftigste Marie Curie-aktionerne. Jeg vil også gerne tilføje, at det ville være afgørende på mellemlang sigt at udvikle en mekanisme til evaluering og vurdering af fremskridt og den målelige virkning af innovationspolitikker og -programmer i EU. Afslutningsvis må jeg sige, at RP7's finansieringsniveau bør opretholdes, da vi er klar over, at investering i F&U er nøglen til realisering af målene i Europa 2020-strategien."@da2
"Frau Präsidentin! Ich möchte Herrn Audy für seinen hervorragenden Bericht danken. RP7 ist eines der größten Forschungsprogramme der Welt und es ist gut, dass wir eine Zwischenbewertung durchführen. Zunächst freut es mich zu sehen, dass es eine einhellige Forderung nach Vereinfachungsmaßnahmen für unsere Vorschriften zu den Finanzierungsmethoden gibt. Zweitens ist es wichtig, dass wir uns auf die unzureichende Beteiligung der KMU an dem Programm konzentrieren und dass wir Maßnahmen fordern, um dies zu verbessern, insbesondere da das zukünftige Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen davon abhängen. Drittens unterstütze ich vehement die Marie-Curie-Maßnahmen. Ich möchte noch hinzufügen, dass es mittelfristig von entscheidender Bedeutung wäre, einen Mechanismus zu entwickeln, um den Fortschritt und den messbaren Einfluss der Innovationsstrategien und -programme in der EU abzuschätzen und zu bewerten. Zum Schluss muss ich sagen, dass das Finanzierungsniveau von RP7 beibehalten werden muss, da uns klar ist, dass Investitionen in F&E der Schlüssel zur Erreichung der Ziele der Strategie „Europa 2020“ sind."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Audy για την εξαιρετική του έκθεση. Το ΠΠ7 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά προγράμματα παγκοσμίως και ορθώς προβήκαμε στην ενδιάμεση αξιολόγηση. Πρώτον, είμαι ιδιαιτέρως ικανοποιημένη που βλέπω ότι υπάρχει ομόφωνη έκκληση για μέτρα απλοποίησης των κανόνων μας και των χρηματοδοτικών μας μεθόδων. Δεύτερον, είναι σημαντικό να εστιάσουμε στην ανεπαρκή συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πρόγραμμα και να ζητήσουμε μέτρα για τη βελτίωσή της, ιδίως εφόσον η μελλοντική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ εξαρτώνται από αυτές. Τρίτον, υποστηρίζω με θέρμη τις δράσεις Marie Curie. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι θα ήταν σημαντικό σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός αξιολόγησης και εκτίμησης της προόδου και του υπολογίσιμου αντίκτυπου των πολιτικών και των προγραμμάτων καινοτομίας στην ΕΕ. Ολοκληρώνοντας, οφείλω να αναφέρω ότι το επίπεδο χρηματοδότησης του ΠΠ7 πρέπει να διατηρηθεί, καθώς συνειδητοποιούμε ότι η επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη είναι το κλειδί για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»."@el10
"Señora Presidenta, quiero dar las gracias al señor Audy por su excelente informe. El 7º PM es uno de los mayores programas de investigación del mundo y es positivo que realicemos la revisión intermedia. En primer lugar, me satisface comprobar que existe una petición unánime de medidas de simplificación para nuestras normas relativas a los métodos de financiación. En segundo lugar, es importante que nos concentremos en la participación inadecuada de las PYME en el programa y que pidamos medidas para mejorarlo, especialmente dado que el crecimiento y la creación de empleo de la UE en el futuro dependen de ellas. En tercer lugar, apoyo firmemente las acciones Marie Curie. También quiero añadir que sería fundamental desarrollar a medio plazo un mecanismo para evaluar y valorar el progreso y el impacto mensurable de los programas y las políticas de innovación en la UE. Para terminar, debo decir que el nivel de financiación del 7º PM se debe mantener, al comprobar que la inversión en I+D es fundamental para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020."@es21
"Austatud juhataja! Soovin tänada Jean-Pierre Audyt suurepärase raporti eest! Seitsmes raamprogramm on üks maailma suurimaid programme ja on hea, et anname sellele vahehinnangu. Esiteks on mul väga hea meel näha, et üksmeelselt kutsutakse üles meie rahastusmeetodite reeglite lihtsustamisele. Teieks on oluline keskenduda VKEde ebapiisavale osalusele programmis ja selle olukorra parandamise meetmete otsimisele, eriti kuna nendest sõltub ELi tulevane kasv ja töökohtade loomine. Kolmandaks toetan jõuliselt Marie Curie’ meetmeid. Samuti sooviksin lisada, et keskpikas perspektiivis oleks ülioluline välja töötada mehhanism edusammude ning ELi innovatsioonipoliitika ja -programmide mõõdetava mõju hindamiseks. Lõpetuseks pean ütlema, et seitsmenda raamprogrammi rahastamise tase tuleb säilitada, kuna teame, et teadus- ja arendustegevusse investeerimine on Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamise võti."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan kiittää Jean-Pierre Audya erinomaisesta mietinnöstä. Seitsemäs puiteohjelma on yksi maailman suurimmista tutkimusohjelmista, ja väliarvioinnin tekeminen on hyväksi meille. Ensinnäkin olen iloinen, että rahoitusmenetelmiä koskevien sääntöjemme yksinkertaistamistoimenpiteitä vaaditaan yksimielisesti. Toiseksi on tärkeää, että keskitymme pk-yritysten riittämättömään osallistumiseen ohjelmaan ja että vaadimme toimenpiteitä tämän parantamiseksi, erityisesti siksi, että EU:n tuleva kasvu ja työpaikkojen luominen riippuvat niistä. Kolmanneksi tuen voimakkaasti Marie Curie -toimia. Haluaisin myös lisätä, että olisi olennaisen tärkeää, että keskipitkällä aikavälillä kehitetään mekanismi, jolla voidaan arvioida EU:n innovaatiotoimien ja -ohjelmien edistymistä ja mitattavissa olevaa vaikutusta. Lopuksi minun on sanottava, että seitsemännen puiteohjelman rahoitus on säilytettävä, koska ymmärrämme, että tutkimukseen ja kehitykseen investoiminen on avain Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseen."@fi7
"Madame la Présidente, je remercie M. Audy pour son excellent rapport. Le septième programme-cadre est un des plus gros programmes de recherche au monde et il est opportun qu’une évaluation intermédiaire soit réalisée. Pour commencer, je suis enchantée que l’appel à la simplification des règles de financement soit unanime. Deuxièmement, nous devons résoudre l’important problème de la faible participation des PME au programme et demander des mesures pour l’améliorer, d’autant que la croissance future et la création d’emplois dans l’UE en dépendent. Troisièmement, je défends ardemment les «actions Marie Curie» et il faut absolument qu’à moyen terme, nous imaginions un mécanisme d’évaluation et d’appréciation des progrès et de l’impact mesurable des politiques et des programmes d’innovation dans l’UE. Pour conclure, il me semble que le budget du septième programme-cadre doit être maintenu, car nous nous rendons compte que, pour satisfaire aux objectifs de la stratégie Europe 2020, il faut investir en R&D."@fr8
"Elnök asszony! Szeretnék köszönetet mondani Audry úrnak a kiváló jelentéséért. A hetedik keretprogram a legnagyobb horderejű program a világon, az időközi értékelést pedig érdemes elvégeznünk. Mindenekelőtt örülök annak, hogy egybehangzó igény mutatkozik a finanszírozási módszerekre vonatkozó szabályokkal kapcsolatos egyszerűsítési intézkedések iránt. Másfelől fontosnak tartom, hogy figyelmünket a kkv-k gyenge részvételi arányára fordítsuk, és hogy intézkedéseket tegyünk ennek javítására, különösen mivel az Unión belüli jövőbeli növekedés és munkahelyteremtés múlik rajta. Ezenkívül határozottan támogatom a Marie Curie fellépéseket. Azt is hadd tegyem hozzá, hogy középtávon létfontosságú lenne egy olyan mechanizmus kialakítása, amely az uniós innovációs politikák és programok előrehaladásának és mérhető hatásainak értékelésére szolgál. Végezetül kijelenteném, hogy fenn kell tartani a hetedik keretprogram finanszírozási szintjét, mivel fel kell ismernünk, hogy a K+F-be irányuló befektetések kulcsfontosságúak az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek eléréséhez."@hu11
"Signora Presidente, desidero ringraziare l’onorevole Audy per l’eccellente qualità della sua relazione. Il Settimo programma quadro è uno dei maggiori programmi di ricerca del mondo ed è positivo, per noi, effettuare una valutazione intermedia. Anzitutto, sono lieta dell’invito unanime ad adottare misure di semplificazione delle norme relative ai metodi di finanziamento. Secondariamente, è importante concentrarsi sull’inadeguata presenza delle piccole e medie imprese nel programma, attuando provvedimenti volti a migliorare la situazione attuale, in particolar modo alla luce del fatto che la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, in futuro, dipende dalle PMI. In terzo luogo, sostengo fortemente le azioni Marie Curie. Vorrei aggiungere, inoltre, che sarebbe fondamentale, nel medio termine, sviluppare un meccanismo che valuti i progressi e l’impatto misurabile delle politiche e dei programmi di innovazione in seno all’Unione europea. Concludendo, il livello di finanziamento del 7°PQ dev’essere mantenuto, poiché ci rendiamo conto che investire nella ricerca e nello sviluppo è fondamentale per raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020."@it12
"Ponia pirmininke, norėčiau padėkoti J. P. Audy už puikų pranešimą. Septintoji bendroji programa – viena iš didžiausių mokslinių tyrimų programų pasaulyje, todėl gerai, kad atliekame laikotarpio vidurio vertinimą. Visų pirma džiaugiuosi, kad visi vienbalsiai ragina imtis priemonių mūsų finansavimo metodikos taisyklėms supaprastinti. Antra, svarbu atkreipti dėmesį į nepakankamą programoje dalyvaujančių MVĮ skaičių ir paraginti imtis priemonių padėčiai gerinti, juolab kad nuo jų priklauso būsimas augimas ir darbo vietų kūrimas ES. Trečia, karštai pritariu dėl programos „Marie Curie“ veiksmų. Norėčiau dar pridurti, kad gyvybiškai svarbu vidutinės trukmės laikotarpiu sukurti pažangos ir ES inovacijų politikos ir programų žymaus poveikio vertinimo ir nustatymo mechanizmą. Baigdama turiu pasakyti, kad reikia išlaikyti Septintosios bendrosios programos finansavimo lygį, kadangi suvokiame, kad investicijos į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą – būdas įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ tikslus."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Es vēlētos pateikties kungam par viņa teicamo ziņojumu. Septītā pamatprogramma ir viena no lielākajām pētniecības programmām pasaulē, un ir labi, ka mēs veicam tās termiņa vidusposma novērtējumu. Vispirms — esmu gandarīta par vienbalsīgo aicinājumu īstenot vienkāršošanas pasākumus attiecībā uz mūsu noteikumiem par finansēšanas metodēm. Otrkārt, ir svarīgi, lai mēs pastiprināti pievērstu uzmanību neatbilstīgajai MVU līdzdalībai programmā un lai mēs aicinātu īstenot pasākumus šīs līdzdalības uzlabošanai, jo īpaši tāpēc, ka turpmākā izaugsme un darbavietu radīšana Eiropas Savienībā ir atkarīga no MVU. Treškārt, es stingri atbalstu Marijas Kirī pasākumu kopumu. Es arī vēlētos piebilst, ka vidējā termiņā būtu svarīgi izstrādāt mehānismu, lai novērtētu inovācijas politiku un programmu panākumus un izmērāmo ietekmi Eiropas Savienībā. Nobeigumā man jāsaka, ka Septītās pamatprogrammas finansējuma līmenis ir jāsaglabā, jo mēs saprotam, ka ieguldījumi pētniecībā un izstrādē ir noteicoši, lai sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus."@lv13
"Madam President, I would like to thank Mr Audy for his excellent report. The FP7 is one of the largest research programmes in the world, and it is good for us to do the mid-term evaluation. First of all I am delighted to see that there is a unanimous call for simplification measures for our rules on financing methods. Secondly, it is important that we focus on the inadequate participation of SMEs in the programme and that we call for measures to improve this, especially since future growth and job creation in the EU depend on them. Thirdly, I strongly support the Marie Curie Actions. I would also like to add that it would be vital in the medium term to develop a mechanism to evaluate and assess the progress and the measurable impact of innovation policies and programmes in the EU. To conclude, I must say that the level of financing of FP7 must be maintained, as we realise that investing in R&D is key to achieving the objectives of the Europe 2020 strategy."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik ben de heer Audy erkentelijk voor zijn uitmuntende verslag. KP7 is een van de grootste onderzoeksprogramma's ter wereld, en het is goed voor ons dat we deze tussentijdse evaluatie uitvoeren. Ten eerste verheugt het mij zeer dat we eensgezind zijn in onze vraag om vereenvoudiging van onze regels voor financieringsmethoden. Ten tweede is het van belang dat we ons concentreren op de teleurstellende deelname van KMO's aan het programma en dat we vragen om maatregelen om dit te verbeteren, vooral omdat de toekomstige economische groei en werkgelegenheid in de EU van deze ondernemingen afhankelijk zijn. Ten derde ben ik een fervent voorstander van de Marie Curie-acties. Hier wil ik aan toevoegen dat het essentieel is om op de middellange termijn een mechanisme te ontwikkelen om de voortgang en het meetbaar effect van innovatiebeleid en –programma's in de EU te evalueren en beoordelen. Afrondend moet ik zeggen dat het financieringsniveau van KP7 op peil moet blijven. Zonder investeringen in onderzoek en ontwikkeling zal het ons immers niet lukken de doelstellingen van de Europa 2020-strategie te verwerkelijken."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Chciałabym podziękować Panu Posłowi Audy’emu za doskonałe sprawozdanie. Siódmy program ramowy jest jednym z największych programów badawczych na świecie i słusznie robimy, dokonując jego śródokresowej oceny. Przede wszystkim jestem zadowolona z jednogłośnego apelu o środki upraszczające nasze zasady w zakresie metod finansowania. Po drugie, ważne jest, że skupiamy się na niewystarczającym udziale MŚP w programie i apelujemy o podjęcie działań w celu poprawy tej sytuacji, zwłaszcza że w przyszłości wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w UE będą zależeć od tych przedsiębiorstw. Po trzecie, zdecydowanie popieram działania prowadzone w ramach programu „Marie Curie Actions”. Pragnę również dodać, że w perspektywie średnioterminowej należałoby opracować mechanizm oceny oraz przeprowadzić ocenę postępów i wymiernego wpływu polityki i programów w dziedzinie innowacji w UE. I na zakończenie muszę powiedzieć, że należy utrzymać poziom finansowania 7PR, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że inwestowanie w badania naukowe i rozwój ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów strategii Europa 2020."@pl16
"Senhora Presidente, gostaria de agradecer ao senhor deputado Jean-Pierre Audy pelo seu excelente relatório. O 7PQ é um dos maiores programas de investigação do mundo, e é bom que façamos esta avaliação intercalar. Em primeiro lugar, estou encantado por ver que há um apelo unânime a medidas de simplificação para as nossas regras relativas aos métodos de financiamento. Em segundo lugar, é importante que nos concentremos na participação inadequada das PME no programa e que apelemos para medidas no sentido de melhorar isso, sobretudo que, no futuro, o crescimento e a criação de empregos na União Europeia depende delas. Em terceiro lugar, apoio veementemente as Acções Marie Curie. Gostaria ainda de acrescentar que seria fundamental desenvolver, a médio prazo, um mecanismo para avaliar e verificar o progresso e o impacto mensurável das políticas e programas de inovação na União Europeia. Concluindo, devo dizer que o nível de financiamento do 7PQ tem de ser mantido, pois estamos cientes de que o investimento em I&D é essencial para atingir os objectivos da estratégia Europa 2020."@pt17
"Doamnă președintă, aș dori să-i mulțumesc dlui Audy pentru raportul său excelent. PC7 este unul dintre cele mai mari programe de cercetare din lume și este bine să avem o evaluare la jumătatea perioadei. În primul rând, sunt încântată să văd că există o solicitare unanimă privind măsurile de simplificare a normelor noastre referitoare la metodele de finanțare. În al doilea rând, este important să ne concentrăm pe participarea neadecvată a IMM-urilor la program și să solicităm măsuri pentru îmbunătățirea acestui aspect, în special deoarece creșterea și crearea de locuri de muncă în UE pe viitor depind de ele. În al treilea rând, susțin categoric acțiunile „Marie Curie”. Aș dori, de asemenea, să adaug că ar fi esențial pe termen mediu să dezvoltăm un mecanism de evaluare a progresului și a impactului măsurabil al politicilor și programelor în materie de inovare în UE. În încheiere, trebuie să spun că nivelul de finanțare a PC7 trebuie menținut, întrucât ne dăm seama că investițiile în cercetare și dezvoltare sunt esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020."@ro18
"Chcem sa poďakovať pánovi Audymu za vynikajúcu správu. Siedmy rámcový program je najväčší výskumný program na svete a je dobré, aby sme urobili priebežné hodnotenie. Predovšetkým som veľmi rada, že existuje jednomyseľná požiadavka na opatrenia na zjednodušenie našich pravidiel týkajúcich sa spôsobov financovania. Po druhé, je dôležité, aby sme sa zamerali na nedostatočnú účasť MSP v programe a aby sme vyzvali na opatrenia na jej zlepšenie predovšetkým preto, lebo od nich závisí budúci rast a tvorba pracovných miest v EÚ. Po tretie, dôrazne podporujem akcie Márie Curiovej. Chcela by som tiež doplniť, že zo strednodobého hľadiska by bolo dôležité vypracovať mechanizmus na hodnotenie a posúdenie pokroku a merateľného vplyvu inovačných politík a programov v EÚ. Na záver musím povedať, že úroveň financovania siedmeho rámcového programu sa musí zachovať, pretože si uvedomujeme, že investície do výskumu a vývoja sú rozhodujúce na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020."@sk19
"Gospa predsednica, želela bi se zahvaliti gospodu Audyju za njegovo odlično poročilo. Sedmi okvirni program je eden največjih raziskovalnih programov na svetu in dobro je, da opravimo vmesno oceno. Predvsem sem vesela, da je prišlo do enoglasne zahteve po ukrepih za poenostavitev naših pravil o metodah financiranja. Drugič, pomembno je, da se osredotočimo na neustrezno udeležbo MSP v programu in da zahtevamo ukrepe, ki bodo to izboljšali, zlasti ker sta od njih odvisna prihodnja rast in ustvarjanje delovnih mest v EU. Tretjič, močno podpiram dejavnosti Marie Curie. Želim tudi dodati, da bi bilo v srednjeročnem smislu zelo pomembno, če bi razvili mehanizem za ocenjevanje napredka in merljivega vpliva politik in programov EU na področju inovacij. Na koncu moram reči, da je treba ohraniti raven financiranja sedmega okvirnega programa, saj se zavedamo, da je vlaganje v raziskave in razvoj ključnega pomena za dosego ciljev strategije Evropa 2020."@sl20
"Fru talman! Jag vill tacka Jean-Pierre Audy för hans utmärkta betänkande. Sjunde ramprogrammet är ett av världens största forskningsprogram och det är bra att vi gör en preliminär utvärdering. För det första gläder det mig stort att det finns ett enhälligt krav på att vi ska förenkla reglerna för finansieringsmetoderna. Det är för det andra viktigt att vi fokuserar på de små och medelstora företagens otillräckliga deltagande i programmet och kräver åtgärder för att förbättra detta, i synnerhet eftersom tillväxten och skapandet av nya arbetstillfällen i EU i framtiden är beroende av dessa företag. För det tredje stöder jag starkt Marie Curie-åtgärderna. Jag vill även tillägga att det är viktigt att man på medellång sikt skapar ett system för att utvärdera och bedöma framsteg och mätbara effekter av innovationsåtgärder och innovationsprogram i EU. Jag måste avslutningsvis säga att nivån på finansieringen av sjunde ramprogrammet måste behållas, eftersom vi vet att satsningar på forskning och utveckling (FoU) är avgörande för att uppnå målen i Europa 2020-strategin."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Niki Tzavela,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,9,4,21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph