Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-05-12-Speech-4-349-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110512.31.4-349-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Ich bin nicht oft und immer einer Meinung mit dem Kollegen Maštálka, aber heute schon. Erstens möchte ich sagen, alle Parteien müssen dafür kämpfen, dass endlich in Weißrussland Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einkehren. Und zweitens plädiere ich wie er für die Vielsprachigkeit. Ich stamme wie er aus einem Klein-Europa, das war die Habsburger Monarchie, die nicht schlecht war in vielem, die aber kaputt gegangen ist, weil die größte Sprachgruppe – nämlich meine, die deutsche – immer wieder darauf bestanden hat, dass alle Deutsch sprechen. Und das ist das Ende einer multinationalen Gemeinschaft. Lieber Charles, ich schätze Dich sehr, aber wir sind hier für die Vielsprachigkeit und gerade für die Rechte der kleinen Sprachen. Und was Weißrussland betrifft, möchte ich sagen, vor 20 Jahren wurden Kroatien und Slowenien frei – ich war dort dabei –, im August dann die baltischen Staaten, Russland und die Ukraine. Niemand hätte gedacht, dass es 20 Jahre später noch eine Diktatur in Europa geben würde. Aber es gibt leider nicht nur eine, es gibt Weißrussland, es gibt eine diktatorische Entwicklung in Russland, es gibt eine Rückwärtsentwicklung in der Ukraine, es gibt Probleme in Moldawien und Transnistrien. Und wir müssen einfach sehen, dass unsere gesamte östliche Nachbarschaft in unterschiedlichem Maße in ihrer Freiheit gefährdet ist. Und deshalb müssen wir hier klar sein, müssen strategisch denken und müssen Freiheit und Rechtsstaatlichkeit zum Maßstab unserer Beziehungen in der gesamten östlichen Nachbarschaft, und nicht zuletzt gegenüber Weißrussland, machen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, nebývám často stejného názoru jako pan Maštálka, ale dnes jsem. Zaprvé bych rád řekl, že je třeba, aby všechny strany bojovaly za to, aby v Bělorusko konečně zvítězila demokracie a právní řád. Zadruhé bych se rád zastal mnohojazyčnosti. Stejně jako on pocházím z mini-Evropy, bývalé habsburské monarchie, která v mnoha ohledech nebyla špatná, ale rozpadla se kvůli tomu, že největší jazyková skupina – konkrétně má, německy mluvící lidé – vždy trvala na tom, aby všichni mluvili německy. To znamenalo konec mnohonárodního společenství. Charlesi, velmi si tě vážím, ale jsme tu kvůli mnohojazyčnosti a právě kvůli právům menších jazyků. Když se vrátím k Bělorusku, chci říci, že před 20 lety se z Chorvatska a Slovinska staly svobodné země – byl jsem u toho – a v srpnu je následovaly baltské státy, Rusko a Ukrajina. Nikdo by si tenkrát nepomyslel, že za 20 let bude v Evropě stále ještě diktatura. A bohužel, není jediná. Je zde Bělorusko, sklon k diktatuře je v Rusku, na Ukrajině a problémy jsou v Moldavsku a v Podněstří. Musíme tedy uznat, že všem našim východním sousedům v různé míře hrozí ztráta svobody. Proto je třeba se vyjadřovat velmi jasně, myslet strategicky a učinit ze svobody a právního řádu měřítko našich vztahů se všemi východními sousedy, a zejména pokud jde o Bělorusko."@cs1
"Hr. formand! Det er ikke tit, jeg er enig med hr. Maštálka, men i dag er jeg. For det første vil jeg sige, at alle parter skal kæmpe for endelig at få indført demokrati og retsstatsprincippet i Hviderusland. For det andet vil jeg sige noget om flersprogethed. Som ham kommer jeg fra et mini-Europa, det tidligere habsburgske kejserdømme, som i mange henseender ikke var så ringe endda, men som brød sammen, fordi den største sproggruppe, nemlig min, den tyske, altid insisterede på, at alle skulle tale tysk. Det var enden på et multinationalt samfund. Jeg har stor respekt for dig, Charles, men vi er for flersprogethed og netop for de mindre sprogs rettigheder. Og nu vedrørende Hviderusland vil jeg sige, at Kroatien og Slovenien for 20 år siden blev frie lande – jeg var der – og i august fulgte de baltiske stater, Rusland og Ukraine efter. Ingen ville have troet, at der 20 år senere stadig var et diktatur i Europa. Desværre er der ikke kun ét. Der er Hviderusland, der er tendenser i retning af diktatur i Rusland, der er store tilbageskridt i Ukraine, og der er problemer i Moldova og Transnistrien. Vi er derfor nødt til at erkende, at hele vores østlige partnerskab i varierende grad står over for en trussel imod dets frihed. Vi skal derfor tænke meget klart, tænke strategisk og gøre frihed og retsstatsprincippet til målestok for vores relationer i alle vores østlige nabolande og især med hensyn til Hviderusland."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, δεν συμφωνώ συνήθως με τον κ. Maštálka, σήμερα όμως συμφωνώ. Πρώτα από όλα, θα ήθελα να πω ότι όλα τα κόμματα πρέπει να αγωνιστούν ώστε να επικρατήσει η δημοκρατία και το κράτος δικαίου στη Λευκορωσία. Δεύτερον, θέλω να αναφέρω το ζήτημα της πολυγλωσσίας. Όπως και αυτός, κατάγομαι και εγώ από μια μικρογραφία της Ευρώπης, την πρώην αυτοκρατορία των Αψβούργων, η οποία δεν ήταν κακή από πολλές απόψεις, αλλά διαλύθηκε, επειδή η μεγαλύτερη γλωσσική ομάδα – δηλαδή η δική μου, των γερμανόφωνων– επέμενε πάντοτε να μιλούν όλοι Γερμανικά. Αυτό σήμανε το τέλος μιας πολυεθνικής κοινότητας. Charles, σε εκτιμώ ιδιαίτερα, αλλά βρισκόμαστε εδώ για την πολυγλωσσία και συγκεκριμένα για τα δικαιώματα των μικρών γλωσσών. Επιστρέφοντας στο ζήτημα της Λευκορωσίας, θέλω να πω ότι, πριν από 20 χρόνια, η Κροατία και η Σλοβενία απέκτησαν την ελευθερία τους –ήμουν εκεί– και τον Αύγουστο ακολούθησαν τα κράτη της Βαλτικής, η Ρωσία και η Ουκρανία. Κανείς δεν θα σκεφτόταν ότι 20 έτη μετά, θα εξακολουθούσε να υπάρχει δικτατορία στην Ευρώπη. Δυστυχώς, δεν υπάρχει μόνο μία. Υπάρχει η Λευκορωσία, υπάρχει μια τάση προς τη δικτατορία στη Ρωσία, παρατηρείται μια οπισθοδρομική τάση στην Ουκρανία, ενώ υπάρχουν προβλήματα και στη Μολδαβία και στην Υπερδνειστερία. Πρέπει επομένως πολύ απλά να συνειδητοποιήσουμε ότι ολόκληρη η ανατολική γειτονιά μας αντιμετωπίζει μικρότερες ή μεγαλύτερες απειλές για την ελευθερία της. Επομένως, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα σαφείς, να σκεφτόμαστε στρατηγικά και να χρησιμοποιούμε την ελευθερία και το κράτος δικαίου ως κριτήριο για τις σχέσεις μας σε όλο το φάσμα της ανατολικής γειτονίας, και ειδικότερα όσον αφορά τη Λευκορωσία."@el10
"Mr President, I am not often of one mind with Mr Maštálka, but today I am. Firstly, I would like to say that all the parties need to fight for democracy and the rule of law to finally prevail in Belarus. Secondly, I want to make the case for multilingualism. Like him, I come from a mini-Europe, the former Habsburg Empire, which was no bad thing in many regards, but which fell apart because the biggest linguistic group – namely mine, the German speakers – always insisted on everyone speaking German. That meant the end of a multinational community. Charles, I hold you in a very high regard, but we are here for multilingualism and precisely for the rights of the minor languages. Turning to Belarus, I want to say that, 20 years ago, Croatia and Slovenia became free countries – I was there – and in the August, the Baltic States, Russia and Ukraine followed. Nobody would have thought that, 20 years later, there would still be a dictatorship in Europe. Unfortunately, there is not only one. There is Belarus, there is a trend towards a dictatorship in Russia, there is a sliding backwards in Ukraine and there are problems in Moldova and Transnistria. We need to see, therefore, quite simply, that our entire eastern neighbourhood is facing a threat to its freedom to varying degrees. We therefore need to be very clear, think strategically and make freedom and the rule of law the yardstick for our relations throughout our eastern neighbourhood, and particularly when it comes to Belarus."@en4
"Señor Presidente, no es frecuente que coincida con el señor Maštálka, pero hoy sí lo hago. Quiero decir que todas las partes deben luchar por que la democracia y el Estado de Derecho prevalezcan finalmente en Belarús. En segundo lugar, quiero defender el multilingüismo. Al igual que él, yo provengo de una mini Europa, el anterior imperio de los Habsburgo, que no fue negativo en muchos aspectos, pero que se desmoronó porque el mayor grupo lingüístico —es decir, el mío, el germanoparlante— insistió en todo momento en que todo el mundo hablase alemán. Y ello supuso el final de una comunidad multinacional. Charles, te tengo en muy alta estima, pero estamos aquí por el multilingüismo y precisamente por los derechos de las lenguas minoritarias. Volviendo a Belarús, quiero decir que hace 20 años Croacia y Eslovenia se convirtieron en países libres —yo estaba allí— y en agosto les siguieron los países bálticos, Rusia y Ucrania. Nadie habría pensado que 20 años después seguiría habiendo una dictadura en Europa. Lamentablemente, no es la única. Está Belarús, la tendencia en Rusia se encamina a la dictadura, en Ucrania se está retrocediendo y Moldova y Transdniéster tienen problemas. Por ello, sencillamente debemos ver que todos nuestros vecinos orientales se enfrentan a una amenaza de su libertad en diversos grados. En consecuencia, debemos ser muy claros, pensar de manera estratégica y hacer de la libertad y del Estado de Derecho el patrón de nuestras relaciones en toda la vecindad oriental, especialmente cuando se trate de Belarús."@es21
"Austatud juhataja! Ma ei ole just tihti ühel arvamusel Jiří Maštálkaga, kuid täna olen. Kõigepealt tahaksin öelda, et kõik erakonnad peavad võitlema selle nimel, et lõpuks valitseks Valgevenes demokraatia ja õigusriik. Teiseks tahan selgitada mitmekeelsust. Ma olen pärit, nagu temagi, Mini-Euroopast, endisest Habsburgi impeeriumist, mis ei olnud mitmes mõttes halb asi, kuid mis lagunes seetõttu, et suurim keelerühm – st minu emakeele, saksa keele kõnelejad – nõudis alati, et kõik saksa keelt kõneleksid. See tähendas mitmerahvuselise kogukonna lõppu. Charles Tannock, ma pean teist väga lugu, kuid me oleme siin mitmekeelsuse, täpsemalt öeldes vähemuskeelte õiguste pärast. Tulles tagasi Valgevene küsimuse juurde, tahaksin öelda, et 20 aastat tagasi said Horvaatiast ja Sloveeniast vabad riigid – ma olin seal kohal – ning augustis järgnesid neile Balti riigid, Venemaa ja Ukraina. Keegi poleks arvanud, et veel 20 aastat hiljem leidub Euroopas diktatuure. Kahjuks ei ole see ainuke. On Valgevene diktatuur, on suundumus diktatuuri poole Venemaal, on tagasilangus Ukrainas ning probleemid Moldovas ja Transnistrias. Seega peame lihtsalt mõistma, et kogu meie idanaabrus seisab erineval määral silmitsi ohuga selle vabadusele. Niisiis peame olema väga otsekohesed, mõtlema strateegiliselt ning muutma vabaduse ja õigusriigi oma suhete mõõdupuuks kogu idanaabruses ja eriti Valgevenes."@et5
"Arvoisa puhemies, en usein ole yhtä mieltä kollega Maštálkan kanssa, mutta tänään olen. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että kaikkien puolueiden on taisteltava, jotta demokratia ja oikeusvaltio lopultakin voittaisivat Valko-Venäjällä. Toiseksi haluan nostaa esiin monikielisyyskysymyksen. Kollegani tavoin minäkin tulen eräänlaisesta mini-Euroopasta, entisestä Habsburgien valtakunnasta, joka ei monessa suhteessa ollut huono, mutta joka hajosi, koska suurin kieliryhmä – nimittäin oma kieliryhmäni, saksankieliset – vaati aina, että kaikkien olisi puhuttava saksaa. Tämä merkitsi monikansallisen yhteisön loppua. Charles, pidän sinua suuressa arvossa, mutta olemme täällä puolustamassa monikielisyyttä ja erityisesti pienten kielten oikeuksia. Palatakseni takaisin Valko-Venäjään haluan sanoa, että 20 vuotta sitten Kroatiasta ja Sloveniasta tuli vapaita maita – olin itse paikalla – ja elokuussa Baltian maat, Venäjä ja Ukraina seurasivat perässä. Kukaan ei olisi uskonut, että 20 vuotta myöhemmin Euroopassa olisi vielä diktatuureja. Valitettavasti niitä on enemmän kuin yksi. Valko-Venäjä kuuluu näihin, mutta myös Venäjällä on pyrkimyksiä kohti diktatuuria; Ukrainassa on liu’uttu taaksepäin, ja Moldovassa ja Transnistriassa on ongelmia. Siksi meidän on aivan yksinkertaisesti ymmärrettävä, että koko itäisessä naapurustossamme vapaus on eri asteisesti uhattuna. Siksi meidän on ilmaistava itseämme erittäin selvästi, ajateltava strategisesti ja tehtävä vapaudesta ja oikeusvaltiosta suhteidemme mitta koko itäisessä naapurustossamme, erityisesti Valko-Venäjällä."@fi7
"Monsieur le Président, je ne partage pas souvent l’avis de M. Maštálka, mais c’est le cas aujourd’hui. Tout d’abord, je voudrais dire que tous les partis doivent lutter pour que la démocratie et l’état de droit s’installent finalement en Biélorussie. Ensuite, je voudrais défendre le multilinguisme. Comme lui, je viens d’une mini-Europe, l’ancien empire des Habsbourg, qui n’était pas une mauvaise chose à bien des égards, mais qui s’est effondré parce que le plus grand groupe linguistique - à savoir le mien, les germanophones - a toujours insisté pour que tout le monde parle allemand. Cela signifie la fin d’une communauté multinationale. Charles, j’ai le plus grand respect pour vous, mais nous sommes ici en faveur du multilinguisme et précisément pour les droits des langues minoritaires. Concernant la Biélorussie, je voudrais dire qu’il y a 20 ans, la Croatie et la Slovénie sont devenues des pays libres - j’étais là - et au mois d’août de la même année, les pays baltes, la Russie et l’Ukraine ont suivi. Personne n’aurait pensé qu’il y aurait encore, 20 ans plus tard, une dictature en Europe. Ce n’est malheureusement pas la seule. Il y a la Biélorussie, il y a une tendance vers la dictature en Russie, il y a un retour en arrière en Ukraine, et il y a des problèmes en Moldavie et en Transnistrie. En conséquence, nous devons voir, c’est assez simple, que la liberté de tout notre voisinage oriental est menacée à des degrés divers. Nous devons donc être très clairs, penser stratégiquement et faire de la liberté et de l’état de droit les étalons de nos relations dans tout notre voisinage oriental, et en particulier lorsqu’il s’agit de la Biélorussie."@fr8
"Elnök úr, ritkán fordul elő, hogy egyetértek Maštálka úrral, most azonban ez a helyzet. Először is azt szeretném mondani, hogy minden pártnak harcolnia kell azért, hogy Fehéroroszországban végre győzzön a demokrácia és a jogállamiság. Másodszor, szeretnék kiállni a soknyelvűség ügye mellett. Én is egy mini Európából, az egykori Habsburg birodalomból származom, ami sok tekintetben nem volt rossz dolog, de amely szétesett, mert a legnagyobb nyelvcsoport – nevezetesen az enyém, a német nyelvűek csoportja – folyamatosan azt erőltette, hogy mindenki németül beszéljen. Ez egy soknemzetiségű közösség végét jelentette. Charles, nagyra becsülöm Önt, de nekünk a soknyelvűséget és éppen a kisebb nyelvek jogait kell képviselnünk. Fehéroroszországgal kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy húsz évvel ezelőtt Horvátország és Szlovénia szabad országokká váltak – én ott voltam – , majd augusztusban a balti államok, Oroszország és Ukrajna következtek. Akkor senki sem gondolta volna, hogy 20 évvel később még mindig lesz diktatúra Európában. És sajnos nem is egy. Itt van Fehéroroszország, diktatúrára utaló tendenciák mutatkoznak Oroszországban, visszacsúszás érzékelhető Ukrajnában, és problémák vannak Moldovában és a Dnyeszteren-túli Köztársaságban. Egyszerűen azt kell tapasztalnunk, hogy egész keleti szomszédságunkban, különböző mértékben, veszélybe került a szabadság. Ezért nagyon világosnak kell lennünk, stratégiailag kell gondolkodnunk, és a szabadság és a jogállamiság mércéjével kell mérnünk a keleti szomszédainkkal, különösen a Fehéroroszországgal fenntartott kapcsolatainkat."@hu11
"Signor Presidente, contrariamente al solito, oggi mi trovo d’accordo con l’onorevole Maštálka. Inizialmente vorrei dire che tutte le parti devono lottare affinché la democrazia e lo stato di diritto prevalgano, finalmente, in Bielorussia. In secondo luogo, vorrei esprimermi a favore del plurilinguismo. Come l’onorevole Maštálka, anche io vengo da una mini Europa, l’ex impero asburgico, che per molti aspetti non era male, ma che si sciolse perché il gruppo linguistico più consistente – cioè il mio, i tedescofoni – insistette sempre sul fatto che tutti parlassero tedesco, il che si tradusse nella fine di una comunità multinazionale. Charles, ho grande stima di te, ma siamo qui per il plurilinguismo e precisamente per i diritti delle lingue minori. Passando alla Bielorussia, vorrei affermare che 20 anni fa la Croazia e la Slovenia diventarono paesi liberi – io ero presente – e che in agosto seguirono gli Stati baltici, la Russia e l’Ucraina. Nessuno avrebbe immaginato che, 20 anni dopo, ci sarebbe ancora stata una dittatura in Europa. Purtroppo non ce n’è solo una. C’è la Bielorussia, c’è una tendenza alla dittatura in Russia, ci sono passi indietro in Ucraina e ci sono problemi in Moldavia e Transnistria. Dobbiamo semplicemente riconoscere, pertanto, che tutto il nostro vicinato orientale fa fronte a una minaccia per la propria libertà, in diversa misura. Dobbiamo quindi essere estremamente chiari, pensare strategicamente e fare della libertà e dello stato di diritto i criteri di valutazione delle nostre relazioni in tutto il vicinato orientale, e in particolare per quanto riguarda la Bielorussia."@it12
"(DE) Pone pirmininke, ne visada su J. Maštálka mąstome panašiai, tačiau šiandien jam pritariu. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog visos šalys turi kovoti už demokratijos ir teisinės valstybės įsigalėjimą Baltarusijoje. Antra, noriu pasisakyti už daugiakalbystę. Kaip ir jis, esu iš mažosios Europos, buvusios Habsburgų imperijos, kuri daugeliu atžvilgių nebuvo bloga, bet subyrėjo dėl didžiausios kalbinės grupės, kuriai priklausau ir aš – vokiečių kalbos vartotojų, – nuolatinių reikalavimų, kad visi kalbėtų vokiškai. Tai lėmė daugiatautės bendruomenės baigtį. Charlesai, jus labai gerbiu, tačiau čia esame už daugiakalbystę ir ypač už mažumos kalbų teises. Grįžtant prie Baltarusijos, noriu pasakyti, kad prieš 20 metų Kroatija ir Slovėnija tapo laisvomis šalimis – buvau ten – ir rugpjūčio mėnesį prie jų prisijungė Baltijos šalys, Rusija ir Ukraina. Niekas negalėjo pagalvoti, kad po 20 metų Europoje vis dar bus diktatorių. Deja, jų yra ne vienas. Jų yra Baltarusijoje, diktatūros užuomazgų matyti Rusijoje, prie jos grįžtama Ukrainoje, taip pat problemų yra Moldovoje ir Padnestrėje. Todėl paprasčiausiai turime įžvelgti, jog visos mūsų rytų kaimynystės šalys vienaip ar kitaip susiduria su grėsme savo laisvei. Dėl to turime mąstyti labai konkrečiai, strategiškai, o laisvę ir teisinę valstybę turime laikyti pagrindiniu kriterijumi santykiuose su rytiniais kaimynais, ir ypač Baltarusija."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es ne pārāk bieži esmu vienisprātis ar kungu, taču šodien esmu gan. Vispirms es vēlētos pateikt, ka visām partijām jācīnās par demokrātiju un tiesiskumu, kamēr tie visbeidzot uzvarēs Baltkrievijā. Otrkārt, es gribu pateikt par daudzvalodību. Tāpat kā viņš, esmu cēlies no Minieiropas — bijušās Habsburgu impērijas, kas nebija slikta lieta daudzējādā ziņā, bet kas izjuka, jo vislielākā lingvistiskā grupa, proti, mana, vāciski runājošā, vienmēr uzstāja, lai visi runātu vāciski. Tas nozīmēja daudznacionālas kopienas galu. Čārlz, es jūs ļoti augstu vērtēju, taču mēs esam šeit, lai aizstāvētu daudzvalodību un tieši mazo valodu tiesības. Atgriežoties pie Baltkrievijas, es gribu teikt, ka pirms 20 gadiem Horvātija un Slovēnija kļuva par brīvām valstīm — esmu tur bijis — un augustā tām sekoja Baltijas valstis, Krievija un Ukraina. Neviens nebūtu domājis, ka pēc 20 gadiem Eiropā vēl joprojām būs diktatūra. Par nelaimi, tā nav tikai viena. Tā ir Baltkrievija, tendence uz diktatūru ir Krievijā, nobīdes atpakaļ uz to ir Ukrainā un problēmas ir arī Moldāvijā un Piedņestrā. Līdz ar to mums jāredz, gluži vienkārši, ka visa mūsu austrumu apkārtne saskaras ar dažādas pakāpes draudiem tās brīvībai. Līdz ar to mums jābūt ļoti saprotamiem, jādomā stratēģiski un jāpadara brīvība un tiesiskums par mūsu attiecību kritēriju, runājot par mūsu austrumu apkārtni, un īpaši, kad runa ir par Baltkrieviju."@lv13
"Herr Präsident! Ich bin nicht oft und immer einer Meinung mit dem Kollegen Maštálka, aber heute schon. Erstens möchte ich sagen, alle Parteien müssen dafür kämpfen, dass endlich in Weißrussland Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einkehren. Und zweitens plädiere ich wie er für die Vielsprachigkeit. Ich stamme wie er aus einem Klein-Europa, das war die Habsburger Monarchie, die nicht schlecht war in vielem, die aber kaputt gegangen ist, weil die größte Sprachgruppe – nämlich meine, die deutsche – immer wieder darauf bestanden hat, dass alle Deutsch sprechen. Und das ist das Ende einer multinationalen Gemeinschaft. Lieber Charles, ich schätze Dich sehr, aber wir sind hier für die Vielsprachigkeit und gerade für die Rechte der kleinen Sprachen. Und was Weißrussland betrifft, möchte ich sagen, vor 20 Jahren wurden Kroatien und Slowenien frei – ich war dort dabei –, im August dann die baltischen Staaten, Russland und die Ukraine. Niemand hätte gedacht, dass es 20 Jahre später noch eine Diktatur in Europa geben würde. Aber es gibt leider nicht nur eine, es gibt Weißrussland, es gibt eine diktatorische Entwicklung in Russland, es gibt eine Rückwärtsentwicklung in der Ukraine, es gibt Probleme in Moldawien und Transnistrien. Und wir müssen einfach sehen, dass unsere gesamte östliche Nachbarschaft in unterschiedlichem Maße in ihrer Freiheit gefährdet ist. Und deshalb müssen wir hier klar sein, müssen strategisch denken und müssen Freiheit und Rechtsstaatlichkeit zum Maßstab unserer Beziehungen in der gesamten östlichen Nachbarschaft, und nicht zuletzt gegenüber Weißrussland, machen."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik zit niet vaak op één lijn met de heer Maštálka, maar vandaag wel. Ten eerste wil ik zeggen dat alle partijen ervoor moeten vechten dat er in Belarus eindelijk sprake is van democratie en de rechtsstaat. Ten tweede wil ik een lans breken voor meertaligheid. Net als hij ben ik afkomstig uit een mini-Europa, het voormalige Habsburgse rijk, dat in veel opzichten niet slecht was, maar dat uiteen viel omdat de grootste taalgroep – namelijk de mijne, de Duitse – er altijd op stond dat iedereen Duits sprak. Dat was het einde van een multinationale gemeenschap. Charles, ik heb een hoge pet van je op, maar wij zijn hier voor meertaligheid en juist voor de rechten van de kleine talen. Wat betreft Belarus wil ik zeggen dat Kroatië en Slovenië twintig jaar geleden vrije landen werden – en in augustus kwamen daar de Oostzeestaten, Rusland en Oekraïne bij. Niemand had gedacht dat er twintig jaar later nog een dictatuur in Europa zou zijn. Helaas is er niet slechts één. Er is Belarus, er is een dictatoriale ontwikkeling in Rusland, er is een achterwaartse ontwikkeling in Oekraïne en er zijn problemen in Moldavië en Transnistrië. We moeten dus eenvoudigweg onder ogen zien dat de vrijheid van onze oostelijke buren in verschillende mate gevaar loopt. We moeten daarom heel duidelijk zijn, strategisch denken en vrijheid en de rechtsstaat tot maatstaf maken van onze betrekkingen met alle oostelijke buren, en vooral als het gaat om Belarus."@nl3
"Panie Przewodniczący! Nieczęsto zgadzam się z panem Maštálką, ale dzisiaj tak. Po pierwsze chciałbym powiedzieć, że wszystkie strony powinny walczyć o demokrację i praworządność na Białorusi. Po drugie, chciałbym przytoczyć argumenty za wielojęzycznością. Podobnie jak pan poseł, pochodzę z mini-Europy, byłego imperium Habsburgów, które pod wieloma względami nie było złe, ale rozpadło się, ponieważ największa grupa językowa – mianowicie moja, niemieckojęzyczna – zawsze upierała się, żeby mówiono wyłącznie po niemiecku. Oznaczało to koniec społeczności wielonarodowej. Karolu, bardzo wysoko Pana cenię, ale opowiadamy się tutaj za wielojęzycznością, a konkretnie za prawami mniejszości językowych. Wracając do Białorusi, chcę powiedzieć, że 20 lat temu Chorwacja i Słowenia stały się wolnymi krajami byłem tam, a w sierpniu odwiedzę państwa bałtyckie, Rosję i Ukrainę. Nikt by nie pomyślał, że 20 lat później w Europie nadal będzie dyktatura. Niestety jest, i to nie jedna. Jest Białoruś, jest tendencja do zaprowadzenia dyktatury w Rosji, jest powrót do przeszłości na Ukrainie i są problemy w Mołdowie i Naddniestrzu. Musimy po prostu przyznać, że u wszystkich naszych wschodnich sąsiadów wolność jest w różnym stopniu zagrożona. Dlatego musimy być bardzo otwarci, myśleć strategicznie, i uczynić wolność oraz praworządność miarą dla naszych relacji ze wschodnimi sąsiadami, zwłaszcza, gdy idzie o Białoruś."@pl16
"Senhor Presidente, não costumo concordar com o senhor deputado Maštálka, mas hoje concordo. Em primeiro lugar, gostaria de afirmar que todas as partes interessadas têm de desenvolver esforços para que a democracia e o Estado de direito prevaleçam finalmente na Bielorrússia. Em segundo lugar, gostaria de defender o multilinguismo. À semelhança do senhor deputado Maštálka, também eu sou oriundo de uma mini-Europa, o antigo Império de Habsburgo, que não era negativo em muitos aspectos, mas que se desagregou porque o seu maior grupo linguístico – designadamente o meu, dos falantes de alemão – insistiu sempre em que todos falassem alemão. Este aspecto implicou o fim de uma comunidade multinacional. Senhor deputado Tannock, tenho-o em grande consideração, mas estamos aqui para defender o multilinguismo e especificamente os direitos das línguas minoritárias. Quanto à Bielorrússia, gostaria de referir que, há 20 anos, a Croácia e a Eslovénia tornaram-se independentes – eu estava lá – e, em Agosto, seguiram-se os Estados do Báltico, a Rússia e a Ucrânia. Ninguém pensaria que, 20 anos depois, ainda existiria uma ditadura na Europa. Infelizmente, não existe apenas uma. Existe a Bielorrússia, uma tendência para a ditadura na Rússia, um retrocesso na Ucrânia e problemas na Moldávia e na Transnístria. Por conseguinte, temos de perceber que toda a nossa vizinhança oriental enfrenta uma ameaça à sua liberdade a vários níveis. Assim, temos de ser muito claros, de pensar estrategicamente e de tornar a liberdade e o Estado de direito a bitola para as nossas relações em toda a vizinhança oriental, sobretudo quando se trata da Bielorrússia."@pt17
"Dle președinte, de obicei nu sunt de acord cu dl Maštálka, dar astăzi sunt. În primul rând, aș dori să spun că toate partidele trebuie să lupte pentru democrație și statul de drept pentru a triumfa în cele din urmă în Belarus. În al doilea rând, doresc să pledez în favoarea multilingvismului. Ca și acesta, vin dintr-o mini Europa, fostul Imperiu Habsburgic, care nu a fost un lucru rău din multe privințe, dar care s-a destrămat pentru că cel mai mare grup lingvistic – și anume al meu, vorbitorii de limba germană – au insistat mereu ca toată lumea să vorbească germană. Acest lucru a însemnat sfârșitul unei comunități multinaționale. Charles, am o părere foarte bună despre tine, dar ne aflăm aici pentru multilingvism și mai precis pentru drepturile limbilor minoritare. Referindu-mă la Belarus, aș dori să spun că, în urmă cu 20 de ani, Croația și Slovenia au devenit țări libere – eram acolo – și, în august, statele baltice, Rusia și Ucraina le-au urmat. Nimeni nu s-ar fi gândit că, după 20 de ani, încă va mai exista dictatură în Europa. Din păcate, aceasta nu este singura. Ea există în Belarus, există o tendință către dictatură în Rusia, un regres ușor în Ucraina și există probleme în Moldova și Transnistria. Prin urmare, trebuie să observăm foarte simplu că întreaga noastră vecinătate estică se confruntă cu o amenințare de diferite intensități la adresa libertății sale. Așadar, trebuie să fim foarte clari, să gândim strategic și să facem din libertate și statul de drept etalonul relațiilor noastre în întreaga vecinătate estică, în special când este vorba despre Belarus."@ro18
"Nie som často rovnakého názoru ako pán Maštálka, ale dnes áno. Po prvé, chcel by som povedať, že všetky strany musia bojovať za to, aby demokracia a právny štát v Bielorusku napokon zvíťazili. Po druhé, chcem sa prihovoriť za mnohojazyčnosť. Tak ako on, aj ja pochádzam z miniatúrnej Európy, teda bývalej Habsburskej monarchie, ktorá z mnohých hľadísk nebola zlá vec, ale ktorá sa rozpadla, pretože najväčšia jazyková skupina – a to naša, nemecky hovoriaca – vždy trvala na tom, aby každý hovoril po nemecky. To znamenalo koniec mnohonárodnostného spoločenstva. Charles, veľmi si vás cením, ale sme tu pre mnohojazyčnosť a práve pre práva menšinových jazykov. Čo sa týka Bieloruska, chcem povedať, že pred 20 rokmi sa Chorvátsko a Slovinsko stali slobodnými krajinami – bol som pri tom – a v auguste ich nasledovali pobaltské štáty, Rusko a Ukrajina. Nikomu by nenapadlo, že po 20 rokoch bude v Európe ešte stále diktatúra. Žiaľ, nie je jediná. Je tu Bielorusko, je tu tendencia k diktatúre v Rusku, je tu posun späť na Ukrajine a sú tu problémy v Moldavsku a Podnestersku. Z tohto dôvodu jednoducho musíme pochopiť, že v celom našom východnom susedstve je v rozličnej miere ohrozená sloboda. Preto musíme byť veľmi jednoznační, myslieť strategicky a vnímať slobodu a právny štát ako meradlo pre naše vzťahy v celom východnom susedstve, a najmä pokiaľ ide o Bielorusko."@sk19
"Gospod predsednik, pogosto se ne strinjam z gospodom Maštálko, vendar danes se. Prvič, rad bi povedal, da se morajo vse stranke boriti za to, da se bosta v Belorusiji končno vzpostavili demokracija in pravna država. Drugič, želim se zavzeti za večjezičnost. Tako kot gospod Maštálka prihajam iz male Evrope, nekdanjega habsburškega cesarstva, ki v veliko pogledih ni bilo slabo, a je razpadlo zato, ker je največja jezikovna skupina – namreč moja, nemško govoreča skupina – nenehno vztrajala pri tem, da morajo vsi govoriti nemško. To je pomenilo konec večnacionalne skupnosti. Charles, zelo te cenim, vendar smo tu zaradi večjezičnosti in prav zaradi pravic malih jezikov. Glede Belorusije želim povedati, da sta se pred 20 leti osvobodili Hrvaška in Slovenija – bil sem tam – in avgusta so jima sledile baltske države, Rusija in Ukrajina. Nihče si ni predstavljal, da bo čez 20 let v Evropi še vedno obstajala diktatura. Na žalost pa ne obstaja samo ena. Obstajajo diktatura v Belorusiji, diktatorske težnje v Rusiji, nazadovanje v Ukrajini ter težave v Moldaviji in Pridnjestrju. Zato moramo enostavno spoznati, da je svoboda v različni meri ogrožena povsod po našem vzhodnem sosedstvu. Zato moramo biti zelo jasni, razmišljati moramo strateško, svoboda in pravna država pa morata postati merilo za naše odnose povsod po našem vzhodnem sosedstvu in zlasti v zvezi z Belorusijo."@sl20
"Herr talman! Det är inte ofta jag håller med Jiří Maštálka, men i dag gör jag det. Först och främst vill jag säga att alla partier bör kämpa för att demokratin och rättsstaten äntligen ska segra i Vitryssland. För det andra vill jag slå ett slag för språklig mångfald. I likhet med Jiří Maštálka kommer jag från ett EU i miniatyr, det gamla habsburgska kejsardömet. Det hade många goda sidor, men gick under därför att den största språkgruppen, nämligen den tyska, som jag själv tillhör, alltid insisterade på att alla skulle tala tyska. Det betydde slutet för ett mångnationellt samhälle. Charles, jag har mycket höga tankar om dig, men vi är här för att försvara den språkliga mångfalden och just minoritetsspråkens rättigheter. För att övergå till Vitryssland så vill jag säga att det är 20 år sedan som Kroatien och Slovenien blev fria länder – jag var själv på plats. I augusti samma år följde de baltiska staterna, Ryssland och Ukraina deras exempel. Ingen kunde ana att det skulle finnas kvar en diktatur i Europa 20 år senare. Tyvärr finns det mer än en. Vi har Vitryssland, och vi har en trend som går mot diktatur i Ryssland, vi har en tillbakagång i Ukraina och problem i Moldavien och Transnistrien. Vi måste helt enkelt inse att friheten i varierande grad är hotad i våra grannländer i öst. Därför måste vi vara mycket tydliga, tänka strategiskt och göra frihet och rättssstatlighet till måttstock för våra förbindelser med grannländerna i öst, i synnerhet då Vitryssland."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph