Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-05-12-Speech-4-346-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110512.31.4-346-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, there is not a single indication that the Belarusian regime will change by itself in the coming months or years. It is only under very strong European Union pressure that we can expect anything to happen. Belarus keeps on violating all fundamental rights and civil liberties. Over the past month, we have seen the Belarusian authorities repeatedly demonstrating their disdain and contempt for the fundamental rights of freedom of assembly and expression. We could talk here about the matrix of the unchangeability of Lukashenko and his regime, but we cannot end on that pessimistic note. We should understand that a proper response would be a signal to Belarusians – to the Belarusian nation – that they are welcome in Europe, with, at the same time, pressure on the regime and some very principled words about their violation of human rights. We must not be misled by Lukashenko’s occasional making up to the European Union just to infuriate Russia temporarily, or vice versa. This is unacceptable. What is happening in Belarus has to be evaluated in a very principled way, and more pressure has to be applied."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, nic nenasvědčuje tomu, že by se běloruský režim v následujících měsících nebo letech sám od sebe změnil. Změnu můžeme čekat jedině pod velmi silným tlakem ze strany EU. Bělorusko stále porušuje všechna základní práva a občanské svobody. Za poslední měsíc běloruské úřady opakovaně prokázaly své pohrdání základními právy na svobodu shromažďování a projevu. Mohli bychom tu hovořit o tom, jak je Lukašenko a jeho režim nezměnitelný, ale nesmíme skončit takto pesimisticky. Měli bychom chápat, že odpovídajícím způsobem bychom reagovali tím, že bychom dali signál Bělorusům – běloruskému národu –, že jsou v Evropě vítaní, a zároveň vyvíjeli tlak na režim a zásadově se vyjadřovali k jejich porušování lidských práv. Nesmíme se nechat zmást Lukašenkovou příležitostnou náklonností k Evropské unii, kterou projevuje jen proto, aby rozzuřil Rusko, nebo naopak. To je nepřijatelné. To, co se děje v Bělorusku, musí být velmi přísně zhodnoceno a musí být vyvinut větší tlak."@cs1
"Hr. formand! Der er ikke et eneste tegn på, at det hviderussiske regime forandrer sig i de kommende måneder eller år. Det er kun under meget stærkt pres fra EU, at vi kan forvente, at der sker noget. Hviderusland bliver ved med at overtræde alle grundlæggende rettigheder og civile frihedsrettigheder. I den seneste måned har vi se de hviderussiske myndigheder igen og igen vise deres ringeagt og foragt for grundlæggende rettigheder såsom forsamlingsfrihed og udtryksfrihed. Vi kan tale om Lukashenkos og hans regimes uforanderlighed, men vi må ikke slutte med så pessimistiske ord. Vi bør forstå, at det rigtige svar ville være et signal til hviderusserne – til den hviderussiske nation – om, at de er velkomne i Europa, samtidig med at vi lægger pres på regimet og udtaler os meget klart om deres overtrædelse af menneskerettighederne. Vi må ikke lade os snyde af Lukashenkos lejlighedsvise flirt med EU bare for en kort stund at irritere russerne eller omvendt. Dette er uacceptabelt. Det, der sker i Hviderusland, skal evalueres efter meget strenge principper, og vi skal lægge mere pres på dette land."@da2
"Herr Präsident! Es gibt nicht einen Hinweis darauf, dass sich das belarussische Regime in den nächsten Monaten oder Jahren aus eigenem Antrieb ändern wird. Nur mit sehr starkem Druck der Europäischen Union können wir erwarten, dass etwas passiert. Belarus verletzt weiterhin alle Grundrechte und zivilen Freiheiten. In den letzten Monaten konnten wir erleben, wie die belarussischen Behörden wiederholt ihre Geringschätzung und Verachtung der Grundrechte und der Versammlungs- und Meinungsfreiheit gezeigt haben. Wir könnten hier über die Matrix der Unveränderbarkeit von Lukaschenko und seinem Regime sprechen, aber wir dürfen nicht mit diesem pessimistischen Kommentar enden. Wir müssen verstehen, dass eine angemessene Reaktion ein Signal an die Belarussen – an die belarussische Nation – wäre, dass sie in Europa willkommen sind, mit gleichzeitigem Druck auf das Regime und einigen grundsätzlichen Worten über dessen Verletzung der Menschenrechte. Wir dürfen uns nicht dadurch täuschen lassen, dass Lukaschenko sich gelegentlich wieder mit der Europäischen Union verträgt, nur um Russland zeitweise wütend zu machen, oder umgekehrt. Das ist nicht akzeptabel. Was in Belarus geschieht, muss ganz grundsätzlich beurteilt werden und mehr Druck muss ausgeübt werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει ούτε μία ένδειξη ότι το καθεστώς της Λευκορωσίας θα αλλάξει από μόνο του κατά τους μήνες ή τα έτη που θα ακολουθήσουν. Μόνο με την ισχυρή πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να περιμένουμε ότι θα συμβεί κάτι. Η Λευκορωσία εξακολουθεί να παραβιάζει όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες. Τον τελευταίο μήνα, είδαμε τις αρχές της Λευκορωσίας να επιδεικνύουν επανειλημμένα την απαξίωση και την περιφρόνησή τους για τα θεμελιώδη δικαιώματα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της έκφρασης. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε εδώ για τη μήτρα της μη μεταβλητότητας του Lukashenko και του καθεστώτος του, αλλά δεν μπορούμε να κλείσουμε με απαισιόδοξη διάθεση. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι μια κατάλληλη απάντηση θα ήταν ένα σημάδι για τους Λευκορώσους –για το λευκορωσικό έθνος– ότι είναι ευπρόσδεκτοι στην Ευρώπη, με πίεση, ταυτόχρονα, προς το καθεστώς και με κάποια πολύ ηθικά λόγια για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Δεν πρέπει να μας παραπλανήσει η περιστασιακή φιλική διάθεση του Lukashenko προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, απλώς για να εξαγριώσει τη Ρωσία προσωρινά, ή το αντίθετο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό το οποίο συμβαίνει στη Λευκορωσία πρέπει να αξιολογηθεί με βάση αποκλειστικά και μόνο κάποιες αρχές, και να ασκηθεί περισσότερη πίεση."@el10
"Señor Presidente, no hay ningún indicio de que el régimen belaruso vaya a cambiar por iniciativa propia en los próximos meses o años. Solo podemos esperar que pase algo si ejercemos una presión contundente desde la Unión Europea. Belarús sigue violando todos los derechos fundamentales y las libertades civiles. Durante el último mes hemos visto cómo las autoridades belarusas demostraban reiteradamente su desprecio y su desdén hacia los derechos fundamentales de la libertad de asamblea y de expresión. Podríamos hablar aquí sobre la matriz de la inmutabilidad de Lukashenko y su régimen, pero no podemos quedarnos en esa nota pesimista. Debemos entender que una respuesta adecuada sería enviar una señal a los belarusos —a la nación belarusa— diciéndoles que son bienvenidos en Europa al tiempo que se ejerce presión sobre el régimen y se pronuncian palabras de principio sobre su violación de los derechos humanos. No deben engañarnos las compensaciones esporádicas que Lukashenko hace a la Unión Europea con el único motivo de exasperar a Rusia o viceversa. Es algo inadmisible. Lo que está ocurriendo en Belarús debe evaluarse a la luz de los principios, y debe ejercerse una mayor presión."@es21
"Austatud juhataja! Ei ole ühtegi märki selle kohta, et Valgevene režiim iseenesest lähikuudel või -aastatel muutuks. Ainult Euroopa Liidu väga tugeval survel võime loota, et midagi toimub. Valgevene rikub jätkuvalt kõiki põhiõigusi ja kodanikuvabadusi. Viimasel kuul oleme näinud, kuidas Valgevene ametivõimud on üles näidanud halvakspanu ja põlgust kogunemis- ja sõnavabaduse kui põhiõiguste suhtes. Me võiksime siinkohal rääkida Lukašenko ja tema režiimi muutumatuse mudelist, kuid me ei saa lõpetada sellisel pessimistlikul noodil. Peaksime mõistma, et õige reaktsioon oleks sõnum valgevenelastele – Valgevene rahvale –, et nad on Euroopas teretulnud, ning avaldada samal ajal režiimile survet ning rääkida väga põhimõttekindlalt nende inimõiguste rikkumistest. Meid ei tohiks eksitada Lukašenko aegajaline leppimine Euroopa Liiduga, et lihtsalt korraks Venemaad vihale ajada, või vastupidi. See on vastuvõetamatu. Valgevenes toimuvat tuleb hinnata väga põhimõttekindlalt ning avaldada tuleb rohkem survet."@et5
". Arvoisa puhemies, ei ole mitään merkkejä siitä, että Valko-Venäjän hallinto itsestään muuttuisi tulevina kuukausina tai vuosina. Ainoastaan erittäin voimakkaalla Euroopan unionin painostuksella voimme odottaa mitään tapahtuvan. Valko-Venäjä rikkoo jatkuvasti kaikkia perusoikeuksia ja kansalaisvapauksia. Viime kuukausina olemme nähneet, miten valkovenäläiset viranomaiset ovat toistuvasti osoittaneet halveksuvansa ja ylenkatsovansa kokoontumisvapautta ja sananvapautta koskevia perusoikeuksia. Voisimme puhua tässä Lukašenkan ja hänen hallintonsa muuttumattomuudesta, mutta emme voi pysähtyä tähän pessimismiin. Meidän pitäisi ymmärtää, että oikea tapa reagoida olisi viestittää Valko-Venäjälle – Valko-Venäjän kansalle –, että he ovat tervetulleita Eurooppaan, painostamalla samanaikaisesti hallintoa ja lausumalla muutamia hyvin periaatteellisia sanoja heidän ihmisoikeusrikkomuksistaan. Emme saa antaa Lukašenkan johtaa meitä harhaan pelkästään Venäjän raivostuttamiseksi tekemillään satunnaisilla hyvittelyillä Euroopan unionin suuntaan tai päinvastoin. Tätä ei voi hyväksyä. Valko-Venäjän tapahtumia on arvioitava erittäin periaatteellisesti, ja maata on painostettava voimakkaammin."@fi7
"Monsieur le Président, rien n’indique que le régime biélorusse va changer de lui-même au cours des mois ou des années à venir. Ce n’est qu’avec une pression très forte de l’Union européenne que nous pouvons espérer un tel changement. La Biélorussie continue à violer tous les droits fondamentaux et toutes les libertés civiles. Au cours des derniers mois, nous avons vu les autorités biélorusses faire preuve à maintes reprises de dédain et de mépris à l’égard des libertés fondamentales de réunion et d’expression. Nous pourrions parler davantage ici de la nature immuable de Loukachenko et de son régime, mais nous ne pouvons pas terminer sur cette note pessimiste. Nous devrions comprendre qu’une réponse adéquate consisterait à envoyer un signal aux Biélorusses - à la nation biélorusse - leur disant qu’ils sont les bienvenus en Europe, et à faire pression dans le même temps sur le régime et condamner en termes très forts sa violation des droits de l’homme. Nous ne devons pas nous laisser tromper par le jeu de Loukachenko qui consiste à donner de temps en temps une contrepartie à l’Union européenne simplement pour exaspérer temporairement la Russie, ou vice versa. C’est inacceptable. Nous devons évaluer ce qui se passe en Biélorussie en termes les plus vifs et exercer une plus grande pression."@fr8
"Elnök úr, semmilyen jele sincsen annak, hogy a fehérorosz rezsim magától megváltozna a következő hónapokban vagy években. Csak nagyon erős európai nyomástól várhatunk bármit is. Fehéroroszország folyamatosan megsérti az összes alapvető jogot és polgári szabadságjogot. Az elmúlt hónapokban tapasztalhattuk, hogy a fehérorosz hatóságok újra és újra megmutatják, hogy lenézik és megvetik a gyülekezés és a véleménynyilvánítás alapvető szabadságát. Beszélhetnénk itt Lukasenko és rezsimje megváltoztathatatlanságának rendszeréről, de nem fejezhetem be a felszólalásomat egy ilyen pesszimista megjegyzéssel. Meg kell értenünk, hogy a megfelelő reakció az lenne, ha jelzést adnánk Fehéroroszországnak, a fehérorosz nemzetnek, hogy szívesen látjuk őket Európában, ugyanakkor nyomást gyakorolnák a rezsimre, és elvi alapon támadnánk az emberi jogok megsértésének eseteit. Nem szabad, hogy megtévesszenek minket Lukasenkónak az Európai Unió felé tett alkalmi gesztusai, amelyek csak arra szolgálnak, hogy időlegesen felbőszítsék Oroszországot, és viszont. Ez elfogadhatatlan. A Fehéroroszországban történteket elvi alapon kell értékelni, és nagyobb nyomást kell gyakorolni."@hu11
"Signor Presidente, non vi è alcun indizio che il regime bielorusso cambierà da sé nei prossimi mesi o anni. Soltanto in seguito a una forte pressione dell’Unione europea possiamo aspettarci che si verifichino sviluppi. La Bielorussia continua a violare tutti i diritti fondamentali e le libertà civili. Nell’ultimo mese abbiamo visto come le autorità bielorusse hanno ripetutamente mostrato sdegno e disprezzo per i diritti fondamentali della libertà di riunione ed espressione. Potremmo discutere in questa sede della matrice dell’immutabilità di Lukashenko e del suo regime, ma non possiamo concludere con messaggi pessimisti. Dobbiamo comprendere che una risposta adeguata sarebbe quella di inviare un segnale ai bielorussi – alla nazione bielorussa – che sono i benvenuti in Europa esercitando, nel contempo, pressione sul regime e accompagnandola da dichiarazioni di principio relative alle violazioni dei diritti dell’uomo. Non dobbiamo farci illudere dal comportamento di Lukashenko occasionalmente favorevole all’Unione europea, che adotta soltanto per fare infuriare la Russia, e viceversa. È inaccettabile. Ciò che si sta verificando in Bielorussia deve essere valutato in base a fermi principi, e va esercitata maggiore pressione."@it12
"ALDE frakcijos vardu. – Pone pirmininke, nėra nė vieno ženklo, kad Baltarusijos režimas per ateinančius mėnesius ar metus pasikeis. Ko nors tikėtis galime tik labai stipraus Europos Sąjungos spaudimo atveju. Baltarusija nuolat pažeidinėja visas pagrindines teises ir pilietines laisves. Per pastarąjį mėnesį matėme, kaip Baltarusijos valdžia pakartotinai rodė savo panieką pagrindinėms teisėms į susirinkimo ir žodžio laisves ir jų nepaisė. Galėtume kalbėti apie A. Lukašenko ir jo režimo nekintamumą, tačiau negalime apsiriboti šia pesimistine gaida. Turėtume suprasti, jog darydami spaudimą dėl režimo ir labai tvirtus pareiškimus dėl žmogaus teisių pažeidimų kartu turėtume baltarusiams – baltarusių tautai – parodyti, kad jie laukiami Europoje. Negalime būti klaidinami atsitiktinio A. Lukašenko pataikavimo Europos Sąjungai tik tam, jog būtų įsiutinta Rusija, arba atvirkščiai. Tai nepriimtina. Baltarusijos įvykiai turi būti vertinami labai griežtai ir turi būti daromas didesnis spaudimas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, nav atklātas norādes, ka Baltkrievijas režīms mainīsies pats, kad paies mēneši vai gadi. Tikai zem ļoti spēcīga Eiropas Savienības spiediena mēs varam sagaidīt, ka kaut kas notiks. Baltkrievija turpina pārkāpt visas pamattiesības un pilsoņu brīvību. Pagājušajā mēnesī mēs esam redzējuši, ka Baltkrievijas varas iestādes atkārtoti demonstrē savu ignorēšanu un nicinājumu attiecībā uz pamattiesībām – biedrošanās un runas brīvību. Mēs varam šeit runāt par un viņa režīma negrozāmības matricu, taču mēs nedrīkstam beigt ar tik pesimistisku noti. Mums vajadzētu saprast, ka pienācīga atbilde būtu signāls baltkrieviem — baltkrievu nācijai — ka viņi ir laipni gaidīti Eiropā, un vienlaikus spiediens uz režīmu un daži ļoti principiāli vārdi par cilvēktiesību neievērošanu no tā puses. Mēs nedrīkstam tikt maldināti ar gadījuma rakstura izdomājumiem Eiropas Savienībai vienkārši tāpēc, lai uz laiku saniknotu Krieviju vai otrādi. Tas nav pieņemami. Tas, kas notiek Baltkrievijā, jāizvērtē ļoti principiāli un jāpiemēro lielāks spiediens."@lv13
"Mr President, there is not a single indication that the Belarusian regime will change by itself in the coming months or years. It is only under very strong European Union pressure, that we can expect anything to happen. Belarus keeps on violating all fundamental rights and civil liberties. Over the past month, we have seen the Belarusian authorities repeatedly demonstrating their disdain and contempt for the fundamental rights of freedom of assembly and expression. We could talk here about the matrix of the unchangability of Lukashenko and his regime, but we cannot end on that pessimistic note. We should understand that a proper response would be a signal to Belarusians – to the Belarusian nation – that they are welcome in Europe, with, at the same time, pressure on the regime and some very principled words about their violation of human rights. We must not be misled by Lukashenko’s occasional making up to the European Union just to infuriate Russia temporarily, or vice versa. This is unacceptable. What is happening in Belarus has to be evaluated in a very principled way, and more pressure has to be applied."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het ziet er geenszins naar uit dat het Belarussische bewind in de komende maanden of jaren uit zichzelf zal veranderen. Alleen door zeer sterke druk van de Europese Unie kunnen we verwachten dat er iets gebeurt. Belarus gaat door met het schenden van alle grondrechten en burgerlijke vrijheden. Gedurende de laatste maand hebben we kunnen beleven dat de Belarussische autoriteiten herhaaldelijk blijk hebben gegeven van hun minachting en geringschatting voor de grondrechten van vrijheid van vergadering en meningsuiting. We zouden hier kunnen spreken over de matrix van de onveranderlijkheid van Loekasjenko en zijn bewind, maar mogen niet met een dergelijk pessimistische opmerking sluiten. We moeten begrijpen dat een werkelijke reactie een signaal aan de Belarussen zou zijn – aan de Belarussische natie – dat ze welkom zijn in Europa, waarbij tegelijkertijd druk op het bewind moet worden uitgeoefend en de schendingen van de mensenrechten in duidelijke bewoordingen aan de kaak moeten worden gesteld. We mogen ons niet laten misleiden door Loekasjenko, die soms de hand uitstrekt naar de Europese Unie alleen om Rusland woedend te maken of vice versa. Dit is onaanvaardbaar. Wat er in Belarus aan de hand is moet op zeer principiële wijze worden beoordeeld, en er moet meer druk worden uitgeoefend."@nl3
"Panie Przewodniczący! Nic nie wskazuje na to, że w ciągu najbliższych miesięcy czy lat reżim białoruski sam się zmieni. Możemy liczyć na jakiekolwiek zmiany tylko wtedy, jeśli Unia Europejska użyje silnej presji. Białoruś nadal łamie łamanie podstawowe prawa i wolności obywatelskie. W ciągu minionego miesiąca wielokrotnie widzieliśmy, jak władze białoruskie okazują pogardę i lekceważenie dla podstawowych praw wolności słowa i zgromadzeń. Moglibyśmy tu mówić o matrycy niezmienności Łukaszenki i jego reżimu, ale nie powinniśmy kończyć tą pesymistyczną uwagą. Powinniśmy zrozumieć, że właściwą reakcją będzie sygnał dla Białorusinów – dla narodu białoruskiego że są mile widziani w Europie, przy jednoczesnym wywieraniu nacisku na reżim i zdecydowanym mówieniu o naruszaniu przez ten reżim praw człowieka. Nie dajmy się zwieść okazjonalnemu przypochlebianiu się Łukaszenki Unii Europejskiej w celu chwilowego rozwścieczenia Rosji czy na odwrót. To nie do przyjęcia. To, co dzieje się na Białorusi musi być oceniane bardzo pryncypialnie z zastosowaniem coraz większej presji."@pl16
"Senhor Presidente, não existe qualquer indício de que o regime bielorrusso venha a mudar por si só nos próximos meses ou anos. Apenas através de uma pressão muito forte da União Europeia poderemos esperar quaisquer alterações. A Bielorrússia continua a violar todos os direitos fundamentais e liberdades cívicas. No último mês, testemunhámos repetidamente demonstrações por parte das autoridades bielorrussas de desdém e desrespeito pelos direitos fundamentais da liberdade de reunião e de expressão. Podemos referir aqui a matriz de imutabilidade de Lukashenko e do seu regime, mas não podemos terminar numa nota tão pessimista. Temos de perceber que uma resposta adequada seria enviar uma mensagem aos bielorrussos – à nação bielorrussa – de que são bem-vindos na Europa, a par da aplicação de pressão sobre o regime e de algumas palavras éticas sobre as suas violações de direitos humanos. Não podemos ser induzidos em erro pelo facto de Lukashenko por vezes fazer as pazes com a União Europeia para enfurecer a Rússia temporariamente, ou vice-versa. É inaceitável. A situação na Bielorrússia tem de ser avaliada com muita ética e tem de ser exercida mais pressão."@pt17
"Dle președinte, nu există niciun indiciu că regimul belarus se va schimba de la sine în următoarele luni sau în următorii ani. Ne putem aștepta să se întâmple ceva numai în urma unor presiuni foarte puternice din partea Uniunii Europene. Belarus continuă să încalce toate drepturile fundamentale și libertățile civile. În ultima lună, am văzut că autoritățile din Belarus și-au manifestat în mod repetat sfidarea și disprețul față de drepturile fundamentale de libertate de întrunire și de exprimare. Am putea vorbi aici despre tiparul imposibilității schimbării lui Lukașenko și a regimului său, dar nu putem încheia într-o notă pesimistă. Ar trebui să înțelegem că un răspuns adecvat ar fi un semnal către belaruși – către națiunea belarusă – că sunt bineveniți în Europa și, în același timp, exercitarea presiunii asupra regimului și câteva cuvinte principiale referitoare la încălcarea de către aceștia a drepturilor omului. Nu trebuie să fim induși în eroare de invențiile ocazionale ale lui Lukașenko referitoare la Uniunea Europeană doar pentru a o înfuria temporar pe Rusia sau invers. Acest lucru este inacceptabil. Ceea ce se întâmplă în Belarus trebuie evaluat în mod foarte principial și trebuie exercitată mai multă presiune."@ro18
"Neexistuje ani náznak toho, že bieloruský režim sa v nasledujúcich mesiacoch alebo rokoch zmení sám od seba. Iba pod veľmi silným tlakom Európskej únie možno očakávať, že sa niečo stane. Bielorusko naďalej porušuje všetky základné práva a občianske slobody. Počas minulého mesiaca sme videli, ako bieloruské orgány opakovane vyjadrovali opovrhnutie a pohŕdanie základnými právami na slobodu zhromažďovania a slobodu slova. Mohli by sme tu hovoriť o nemennosti Lukašenka a jeho režimu, ale nemôžeme skončiť týmto pesimistickým konštatovaním. Mali by sme pochopiť, že primeraná reakcia by bola signálom pre Bielorusov – pre bieloruský národ –, že sú vítaní v Európe, spolu s tlakom na režim a určitými veľmi zásadnými vyjadreniami o ich porušovaní ľudských práv. Nesmieme sa nechať oklamať tým, že Lukašenko sa príležitostne udobruje s Európskou úniou, len aby dočasne nahneval Rusko alebo naopak. To je neprijateľné. Dianie v Bielorusku sa musí hodnotiť veľmi zásadným spôsobom a musí sa vyvinúť väčší tlak."@sk19
". – Gospod predsednik, nič ne kaže na to, da bi se režim v Belorusiji spremenil sam od sebe v naslednjih mesecih ali letih. Le pod strogim pritiskom Evropske unije lahko pričakujemo, da se bo karkoli zgodilo. Belorusija še naprej krši vse temeljne pravice in civilne svoboščine. V zadnjem mesecu smo lahko večkrat videli, kako beloruske oblasti izražajo svoj prezir in zaničevanje temeljnih pravic združevanja in izražanja. Tukaj lahko govorimo o matrici nespremenljivosti Lukašenka in njegovega režima, ne moremo pa končati tako pesimistično. Razumeti moramo, da bi bil pravi odziv znak Belorusiji – beloruskemu narodu –, da so dobrodošli v Evropi, hkrati pa pritisk na režim in nekaj zelo načelnih besed o njihovi kršitvi človekovih pravic. Ne sme nas zavesti Lukašenkova občasna sprava z Evropsko unijo, s čimer hoče le razjeziti Rusijo, ali obratno. To je nesprejemljivo. Kar se dogaja v Belorusiji, je treba ovrednotiti na zelo načelen način, z dodatnim pritiskom."@sl20
"Herr talman! Inte minsta tecken tyder på att den vitryska regimen kommer att förändras spontant de närmaste månaderna eller åren. Det är bara genom mycket starka påtryckningar från EU:s sida som vi kan förvänta oss resultat. Vitryssland fortsätter att kränka alla grundläggande rättigheter och medborgerliga friheter. Den senaste månaden har vi sett hur de vitryska myndigheterna upprepade gånger har visat sitt förakt och sin ringaktning för grundläggande rättigheter som mötes- och yttrandefrihet. Vi skulle kunna tala länge om hur obenägna att förändras Lukasjenka och hans regim är, men vi får inte avsluta debatten i så dystra tongångar. Vi måste inse att det bästa är att sända en signal till vitryssarna – och den vitryska nationen – om att de är välkomna in i EU, samtidigt som vi sätter press på regimen genom att bestämt markera hur vi ser på dess människorättskränkningar. Om Lukasjenka tillfälligt vill försonas med EU bara för att reta upp Ryssland, eller tvärtom, så ska vi inte falla för detta. Det är oacceptabelt. Vi måste stå fast vid våra principer inför händelseutvecklingen i Vitryssland och öka våra påtryckningar ännu mer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Leonidas Donskis,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph