Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-05-12-Speech-4-315-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110512.30.4-315-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Monsieur le Président, une nouvelle fois nous nous penchons sur la situation en Azerbaïdjan. La situation démocratique dans ce pays est assez dramatique. Pourtant, c’est un pays qui est un partenaire non négligeable dans le cadre du partenariat oriental de l’Union européenne. Les partis d’opposition et les ONG ne cessent d’y dénoncer les atteintes aux droits de l’homme, la répression politique qui y sévit, sans parler de la corruption du régime en place. Les valeurs de démocratie et de droits de l’homme font partie intégrante, en théorie, des valeurs de l’Union européenne. Ne devrait–on pas tirer les leçons de ce qui se passe dans les pays dits arabes et exiger de nos partenaires orientaux ce que nous n’avons pas su exiger de certains gouvernements, notamment tunisien, libyen ou égyptien? Ne devrions-nous pas, Monsieur le Commissaire, faire en sorte que la démocratie puisse enfin régner dans ces pays, que nous ayons un minimum d’exigences en la matière? Pour ma part, je trouve que la résolution qui nous est soumise est, pour le moins, une résolution au profil minimum. Nous ne nous sommes donc pas associés à cette résolution, nous nous contenterons de nous abstenir sur le vote."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, toto je další příležitost, kdy se zabýváme situací v Ázerbájdžánu. Demokratická situace v této zemi je dosti dramatická. Jde však o zemi, která není nevýznamným partnerem v rámci východního partnerství Evropské unie. Opoziční strany a nevládní organizace stále odsuzují útoky na lidská práva a politickou represi, která je v zemi častá, o zkorumpovanosti režimu nemluvě. Hodnoty demokracie a lidských práv tvoří teoreticky vzato nedílnou součást hodnot Evropské unie. Neměli bychom se poučit z toho, co se děje v zemích, jež nazýváme arabské, a vyžadovat po našich východních partnerech to, co jsme nevyžadovali od některých vlád, zejména v Tunisku, Libyi nebo Egyptě? Neměli bychom, pane Andore, dohlédnout na to, aby v těchto zemích, na něž máme v této záležitosti minimální požadavky, konečně zavládla demokracie? Pokud jde o mě, domnívám se, že usnesení, o němž diskutujeme, je velmi umírněné. Z toho důvodu jsme se od něj distancovali a zdržíme se hlasování."@cs1
"Hr. formand! Endnu en gang skal vi kigge på situationen i Aserbajdsjan. Den demokratiske situation i landet er dramatisk nok. Men der er tale om et land, der er en ikke ubetydelig partner i EU's østlige partnerskab. Oppositionspartierne og ikkestatslige organisationer fordømmer fortsat angreb på menneskerettighederne og den politiske undertrykkelse, der trives der, for ikke at nævne det siddende regimes korruption. Værdierne demokrati og menneskerettigheder udgør i teorien en integrerende del af EU's værdier. Skal vi ikke tage ved lære af det, der sker i de såkaldte arabiske lande, og undlade at kræve det samme af vores østlige partnere, som vi ikke krævede af nogen regeringer, især i Tunesien, Libyen og Egypten? Hr. Andor, skal vi ikke sørge for, at demokratiet endelig kan indføres i disse lande, at vi har nogle minimumskrav i dette spørgsmål? Jeg mener, at den foreliggende beslutning i bedste fald er en beslutning med den lavest mulige profil. Derfor tager vi afstand fra den, og vi nøjes med at stemme hverken for eller imod ved afstemningen."@da2
"Herr Präsident! Wieder sind wir dabei, die Lage in Aserbaidschan zu betrachten. Die demokratische Situation in dem Land ist tragisch genug. Das ist jedoch ein Land, das kein unbedeutender Partner in der Östlichen Partnerschaft der Europäischen Union ist. Oppositionsparteien und Nichtregierungsorganisationen verurteilen weiterhin die Angriffe auf die Menschenrechte und die politische Unterdrückung, die dort verbreitet sind, ganz zu schweigen von der Korruption des herrschenden Regimes. Die Werte der Demokratie und Menschenrechte sind theoretisch ein fester Bestandteil der Werte der Europäischen Union. Sollten wir denn keine Lehren daraus ziehen, was in den sogenannten arabischen Staaten geschieht, und nicht von unseren östlichen Partnern verlangen, was wir von einigen Regierungen, insbesondere denen von Tunesien, Libyen oder Ägypten nicht verlangt haben? Sollten wir, Herr Andor, denn nicht dafür sorgen, dass die Demokratie in diesen Staaten endlich herrschen kann und dass wir Mindestanforderungen in dieser Angelegenheit haben? Ich für meinen Teil finde, dass die Entschließung, die uns hier vorliegt, im besten Fall eine Entschließung mit einem möglichst geringen Konfliktpotential ist. Daher haben wir uns davon distanziert und werden uns mit einer Stimmenthaltung begnügen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, για άλλη μία φορά βρισκόμαστε στη θέση να εξετάζουμε την κατάσταση στο Αζερμπαϊτζάν. Η κατάσταση της δημοκρατίας στην εν λόγω χώρα είναι αρκετά δραματική. Ωστόσο, πρόκειται για μια χώρα η οποία δεν είναι ασήμαντη ως εταίρος στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης και μη κυβερνητικοί οργανισμοί συνεχίζουν να καταγγέλουν τις επιθέσεις κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πολιτική καταπίεση που είναι διαδεδομένη, και επίσης τη διαφθορά του καθεστώτος που βρίσκεται στην εξουσία. Οι αξίες της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν, θεωρητικά, αναπόσπαστο τμήμα των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπως πρέπει να διδαχθούμε από όσα συμβαίνουν στις επονομαζόμενες αραβικές χώρες και να ζητήσουμε από τους ανατολικούς εταίρους μας ό,τι δεν ζητήσαμε από ορισμένες κυβερνήσεις, ιδίως της Τυνησίας, της Λιβύης ή της Αιγύπτου; Δεν πρέπει, κ. Andor, να μεριμνήσουμε ώστε να επικρατήσει επιτέλους δημοκρατία στις χώρες αυτές, και να τηρηθούν οι ελάχιστες προδιαγραφές εν προκειμένω; Από την πλευρά μου, θεωρώ ότι το ψήφισμα το οποίο έχουμε ενώπιόν μας είναι, στην καλύτερη περίπτωση, ένα όσο το δυνατόν πιο υποτονικό ψήφισμα. Για τον λόγο αυτό, διαχωρίσαμε τη θέση μας από αυτό και θα αρκεστούμε στην αποχή από την ψηφοφορία."@el10
"Mr President, this is another occasion when we find ourselves looking into the situation in Azerbaijan. The democratic situation in that country is dramatic enough. However, this is a country that is a not insignificant partner within the European Union’s Eastern Partnership. Opposition parties and non-governmental organisations continue to denounce attacks on human rights and the political repression which is rife there, not to mention the corruption of the regime in power. The values of democracy and human rights form an integral part of the values of the European Union, in theory. Should we not draw lessons from what is happening in what are called the Arab countries and not demand of our Eastern partners what we did not demand of some governments, notably those of Tunisia, Libya or Egypt? Should we not, Mr Andor, see to it that democracy can finally rule in those countries, that we have minimum requirements in the matter? For my part, I find that the resolution we have before us is, at best, a resolution with as low a profile as it is possible to have. For this reason, we have dissociated ourselves from it and we shall make do with abstaining on the vote."@en4
"Señor Presidente, esta es otra ocasión en la que nos encontramos analizando la situación de Azerbaiyán. La situación de la democracia en este país es bastante penosa. No obstante, se trata de un país que no es un socio insignificante en la Asociación Oriental de la Unión Europea. Los partidos de la oposición y las organizaciones no gubernamentales siguen denunciando ataques contra los derechos humanos y la considerable represión política, por no citar la corrupción del régimen que ostenta el poder. En teoría, los valores de la democracia y los derechos humanos constituyen una parte integral de los valores de la Unión Europea. ¿No deberíamos extraer lecciones de lo que está ocurriendo en los denominados países árabes y dejar de exigir a nuestros socios orientales lo que no exigimos a otros gobiernos, especialmente los de Túnez, Libia o Egipto? ¿No deberíamos, señor Andor, visto que la democracia puede reinar finalmente en estos países, imponer unos requisitos mínimos sobre esta cuestión? Por lo que a mí respecta, considero que la resolución que tenemos ante nosotros es, como mucho, una resolución con un perfil tan bajo como puede tenerse. Por este motivo, nos hemos desvinculado de la misma y lo haremos absteniéndonos en la votación."@es21
"Austatud juhataja! Taas kord uurime olukorda Aserbaidžaanis. Selle riigi demokraatia olukord on piisavalt tõsine. Tegemist on siiski riigiga, mis on Euroopa Liidu idapartnerluses oluline osaline. Opositsioonierakonnad ja valitsusvälised organisatsioonid mõistavad jätkuvalt hukka inimõiguste rikkumised ja sagedased poliitilised repressioonid, rääkimata valitseva režiimi korruptsioonist. Demokraatia ja inimõiguste väärtused on põhimõtteliselt Euroopa Liidu väärtuste lahutamatu osa. Kas me ei peaks võtma õppust araabia maades juhtunust ja mitte nõudma oma idapartneritelt seda, mida me ei nõudnud mõnelt valitsuselt, nimelt Tuneesia, Liibüa ja Egiptuse valitsuselt? Kas me, härra Andor, ei peaks hoolt kandma selle eest, et viimaks ometi võiks neis riikides valitseda demokraatia ja et meil kehtiksid miinimunõuded selles valdkonnas? Igatahes on minu arvates meie arutatav resolutsioon võimalikult vähe silmatorkav. Seetõttu ütlesime sellest lahti ja jääme hääletusel erapooletuks."@et5
"Arvoisa puhemies, tarkastelemme jälleen Azerbaidžanin tilannetta. Maan demokratian tilanne on varsin dramaattinen. Kyseessä on kuitenkin valtio, joka ei suinkaan ole merkityksetön kumppani Euroopan unionin itäisessä kumppanuudessa. Oppositiopuolueet ja kansalaisjärjestöt valittavat edelleen ihmisoikeusloukkauksista ja maassa yleisesti esiintyvästä poliittisesta sorrosta, valtaapitävän hallinnon korruptoituneisuudesta puhumattakaan. Demokratia ja ihmisoikeudet ovat teoriassa olennainen osa Euroopan unionin arvoja. Eikö meidän pitäisi ottaa opiksemme siitä, mitä niin kutsutuissa arabimaissa parhaillaan tapahtuu, ja vaatia itäisiltä kumppaneiltamme sitä, mitä emme vaatineet eräiltä muilta hallituksilta muun muassa Tunisiassa, Libyassa tai Egyptissä? Eikö teidän mielestänne, komission jäsen Andor, meidän pitäisi varmistaa, että demokratia saa vihdoin vallan noissa maissa ja että meillä on tässä asiassa tietyt vähimmäisedellytykset? Omalta osaltani katson, että päätöslauselma, joka meillä on edessämme, on parhaassakin tapauksessa niin varovainen kuin se mitenkään voi olla. Tästä syystä olemme sanoutuneet siitä irti ja tyydymme äänestämään tyhjää."@fi7
"Elnök úr, ismét az azerbajdzsáni állapotokat vizsgáljuk. A demokrácia meglehetősen drámai helyzetben van az országban, amely azonban fontos szereplő az Európai Unió keleti partnerségi programjában. Ellenzéki pártok és nem kormányzati szervezetek továbbra is elítélik az emberi jogok elleni támadásokat, az általánossá vált politikai elnyomást, nem beszélve a hatalmon lévő rezsim korruptságáról. A demokrácia és az emberi jogok – elméletileg – az Európai Unió értékeinek szerves részei. Nem kellene-e levonnunk a tanulságokat az arab országokban zajló eseményekből, és keleti partnereinktől megkövetelnünk azt, amelyet más kormányoktól, nevezetesen a tunéziai, a líbiai és az egyiptomi kormányoktól nem követeltünk meg? Nem kellene-e odahatnunk, Andor úr, hogy végre a demokrácia uralkodhasson ezekben az országokban, hogy legyenek minimális elvárásaink ebben az ügyben? A magam részéről az előttünk fekvő állásfoglalást a legjobb indulattal is lehető legvisszafogottabbnak nevezném. Ezért nem valljuk a magunkénak, és tartózkodni fogunk a szavazásnál."@hu11
"Signor Presidente, ecco un’altra occasione in cui ci troviamo a rivolgere la nostra attenzione sulla situazione in Azerbaigian. La situazione democratica del paese è già sufficientemente drammatica, eppure si tratta di un paese che non è un partner privo di rilevanza nell’ambito del partenariato orientale dell’UE. I partiti dell’opposizione e le organizzazioni non governative continuano a denunciare gli attacchi ai diritti umani e la repressione politica che imperversa, per non parlare della corruzione del regime al potere. I valori della democrazia e dei diritti umani costituiscono, in teoria, una parte integrante dei valori dell’Unione europea. Non dovremmo forse trarre lezioni da quanto sta accadendo nei paesi cosiddetti arabi ed esigere dai nostri partner orientali ciò che non abbiamo chiesto ad alcuni governi, in particolare quello della Tunisia, della Libia o dell’Egitto? Non dovremmo, Commissario Andor, far sì che la democrazia possa finalmente regnare in questi paesi, istituendo requisiti minimi in quest’ambito? Da parte mia, ritengo che la portata della risoluzione che abbiamo di fronte sia, nel migliore dei casi, molto limitata. Per questo motivo ci siamo dissociati da essa e ci accontenteremo di astenerci dal voto."@it12
"Pone pirmininke, tai dar viena proga išnagrinėti padėtį Azerbaidžane. Demokratijos padėtis toje šalyje yra gana dramatiška. Tačiau tai šalis, kuri nėra nereikšminga partnerė pagal Europos Sąjungos Rytų partnerystę. Opozicinės partijos ir nevyriausybinės organizacijos ir toliau smerkia ten paplitusius išpuolius pažeidžiant žmogaus teises ir politines represijas, nekalbant apie valdžioje esančio režimo korupciją. Teoriškai demokratijos ir žmogaus teisių vertybės yra neatsiejama Europos Sąjungos vertybių dalis. Ar neturėtume pasimokyti iš to, kas vyksta vadinamosiose arabų šalyse, ir pareikalauti iš savo Rytų partnerių to, ko nepareikalavome iš kai kurių vyriausybių, ypač Tuniso, Libijos ar Egipto vyriausybių? Ar neturėtume, pone L. Andorai, pasirūpinti, kad tose šalyse galiausiai įsigalėtų demokratija, kad mes tuo klausimu taikytume būtiniausius reikalavimus? Aš savo ruožtu manau, kad rezoliucija, kurią matome prieš save, yra geriausiu atveju rezoliucija, kuriai buvo skirtas mažiausias įmanomas dėmesys. Todėl mes atsiribojame nuo jos ir veiksime susilaikydami nuo balsavimo."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Mēs kārtējo reizi runājam par situāciju Azerbaidžānā. Šajā valstī demokrātiskā situācija ir diezgan dramatiska. Tomēr šī valsts nav nenozīmīgs partneris Eiropas Savienības Austrumu partnerībā. Opozīcijas partijas un nevalstiskās organizācijas turpina ziņot par biežajiem uzbrukumiem cilvēktiesībām un par politiskajām represijām, nemaz neminot pie varas esošā režīma korumpētību. Teorētiski tādas vērtības kā demokrātija un cilvēktiesības ir neatņemama Eiropas Savienības vērtību daļa. Vai mums nevajadzētu mācīties no tā, kas notiek tā sauktajās arābu zemēs, un nepieprasīt mūsu austrumu partneriem to, ko mēs nepieprasījām dažām citām valdībām, respektīvi, Tunisijas, Lībijas vai Ēģiptes? Vai mums kungs, nevajadzētu parūpēties par to, lai valstīs, kurās mums par šo jautājumu ir minimālas prasības, beidzot valdītu demokrātija? Es personīgi uzskatu, ka šī rezolūcija labākajā gadījumā ir rezolūcija ar tik zemu profilu, cik zems tas var būt. Šī iemesla dēļ mēs neesam ar to saistīti un atturēsimies no balsošanas."@lv13
"Monsieur le Président, une nouvelle fois nous nous penchons sur la situation en Azerbaïdjan. La situation démocratique dans ce pays est assez dramatique. Pourtant, c'est un pays qui est un partenaire non négligeable dans le cadre du partenariat oriental de l'Union européenne. Les partis d'opposition et les ONG ne cessent d'y dénoncer les atteintes aux droits de l'homme, la répression politique qui y sévit, sans parler de la corruption du régime en place. Les valeurs de démocratie et de droits de l'homme font partie intégrante, en théorie, des valeurs de l'Union européenne. Ne devrait–on pas tirer les leçons de ce qui se passe dans les pays dits arabes et exiger de nos partenaires orientaux ce que nous n'avons pas su exiger de certains gouvernements, notamment tunisien, libyen ou égyptien? Ne devrions–nous pas, Monsieur le Commissaire, faire en sorte que la démocratie puisse enfin régner dans ces pays, que nous ayons un minimum d'exigences en la matière? Pour ma part, je trouve que la résolution qui nous est soumise est, pour le moins, une résolution au profil minimum. Nous ne nous sommes donc pas associés à cette résolution, nous nous contenterons de nous abstenir sur le vote."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, we buigen ons nogmaals over de situatie in Azerbeidzjan. De democratische situatie in dit land is dramatisch genoeg. Toch is dit land een niet-verwaarloosbare partner binnen het Oostelijk Partnerschap van de Europese Unie. Oppositiepartijen en niet-gouvernementele organisaties blijven aanvallen op de mensenrechten en de politieke onderdrukking die daar aan de orde van de dag zijn, aan de kaak stellen, om maar niet te spreken van de corruptie van het zittende regime. De waarden van democratie en mensenrechten maken in theorie deel uit van de waarden van de Europese Unie. Zouden wij geen lessen moeten trekken uit wat er gebeurd is in wat de Arabische landen worden genoemd, en van onze oostelijke partners moeten eisen wat wij niet hebben geëist van bepaalde regeringen, met name die van Tunesië, Libië en Egypte? Zouden we, mijnheer Andor, er niet op toe moeten zien dat democratie eindelijk zegeviert in deze landen, dat we minimale vereisten hebben op dit punt? Ik vind dat de resolutie die aan ons is voorgelegd op zijn best een resolutie is met een minimaal profiel. Daarom hebben wij ons gedistantieerd van deze resolutie en zullen wij ons van stemming onthouden."@nl3
"Panie Przewodniczący! Po raz kolejny zajmujemy się sytuacją w Azerbejdżanie. Kwestia demokracji w tym kraju przedstawia się dość dramatycznie. Kraj ten nie jest jednak nic nieznaczącym partnerem w ramach Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej Partie opozycyjne i organizacje pozarządowe nadal donoszą o naruszeniach praw człowieka i szerzących się tam politycznych represjach, nie mówiąc o skorumpowaniu będącego u władzy reżimu. Teoretycznie wartości demokratyczne i prawa człowieka zgodnie stanowią nieodłączny element wartości Unii Europejskiej. Czy nie powinniśmy wyciągnąć wniosków z tego, co się dzieje w tak zwanych krajach arabskich i od wschodnich partnerów zażądać tego, czego nie potrafiliśmy zażądać od niektórych rządów, szczególnie tunezyjskiego, libijskiego czy egipskiego? Panie Komisarzu! Czy nie powinniśmy wreszcie zobaczyć na własne oczy, jak demokracja zaczyna rządzić w państwach, wobec których nasze wymagania w tej kwestii są minimalne? Ze swej strony uważam rezolucję, którą mamy przed sobą, w najlepszym przypadku za najbardziej neutralną jak to możliwe. Dlatego odcięliśmy się od niej i powstrzymamy od głosu."@pl16
"Senhor Presidente, mais uma vez encontramo-nos a analisar a situação no Azerbaijão. A situação da democracia neste país é bastante dramática. No entanto, não se trata de um parceiro insignificante da Parceria Oriental da União Europeia. Os partidos da oposição e as organizações não-governamentais continuam a denunciar violações de direitos humanos e uma repressão política generalizada, para além da corrupção do regime no poder. Os valores da democracia e dos direitos humanos são uma parte integrante dos valores da União Europeia, em teoria. Não é verdade que deveríamos retirar ensinamentos do que está a suceder nos chamados “países árabes” e exigir aos nossos parceiros orientais o que não exigimos a alguns governos, designadamente da Tunísia, da Líbia ou do Egipto? Não deveríamos, senhor Comissário Andor, garantir que a democracia prevalecerá finalmente nesses países e impor condições mínimas neste domínio? Pessoalmente, considero que a resolução apresentada é, quando muito, uma resolução do mais baixo perfil possível. Por conseguinte, não desejamos associar-nos ao documento e iremos abster-nos na sua votação."@pt17
"Dle președinte, abordăm încă o dată situația din Azerbaidjan. Situația democratică din acea țară este destul de dramatică. Cu toate acestea, este o țară care constituie un partener semnificativ în cadrul Parteneriatului estic. Partidele din opoziție și organizațiile neguvernamentale continuă să denunțe atacuri asupra drepturilor omului și represiunea politică înfloritoare de acolo, ca să nu mai menționez corupția regimului de la putere. Valorile democrației și ale drepturilor omului formează, teoretic, o parte integrantă din valorile Uniunii Europene. Nu ar trebui să tragem învățăminte din ceea ce se întâmplă în țările numite arabe și să le solicităm partenerilor noștri estici și să le cerem ceea ce nu am știut să cerem anumitor guverne, în special cel din Tunisia, Libia sau Egipt? Nu ar trebui, dle comisar, să ne asigurăm că democrația va putea în sfârșit să domine în acele țări, că avem un minim de cerințe în această privință? După părerea mea, consider că rezoluția care ne este prezentată este, cel mult, o rezoluție cu un profil minim posibil. Din acest motiv, nu ne-am asociat cu aceasta și ne vom mulțumi cu abținerea de la vot."@ro18
"Toto je ďalšia príležitosť zaoberať sa situáciou v Azerbajdžane. Stav demokracie v tejto krajine je dosť dramatický. Táto krajina však nie je nevýznamným partnerom v rámci východného partnerstva Európskej únie. Opozičné strany a mimovládne organizácie pokračujú v odsudzovaní útokov na ľudské práva a politickej represie, ktorá je tam rozšírená, nehovoriac o korupcii vládnuceho režimu. Hodnoty demokracie a ľudských práv teoreticky tvoria neoddeliteľnú súčasť hodnôt Európskej únie. Nemali by sme sa poučiť z toho, čo sa deje v krajinách, ktoré sa nazývajú arabskými, a nežiadať od našich východných partnerov to, čo sme nežiadali od niektorých vlád, konkrétne od Tuniska, Líbye alebo Egypta? Pán Andor, nemali by sme dozrieť na to, aby demokracia mohla nakoniec vyhrať v týchto krajinách s tým, že máme minimálne požiadavky v tejto záležitosti? Pokiaľ ide o mňa, považujem uznesenie, ktoré máme pred sebou, prinajlepšom za uznesenie s najnižším možným profilom. Z tohto dôvodu sme sa od neho dištancovali a uspokojíme sa so zdržaním sa hlasovania."@sk19
"Gospod predsednik, to je še ena priložnost, ko se posvečamo razmeram v Azerbajdžanu. Demokratične razmere v tej državi so dovolj dramatične. Vendar pa je to država, ki ni nepomemben partner v vzhodnem partnerstvu Evropske unije. Opozicijske stranke in nevladne organizacije še naprej obsojajo napade na človekove pravice in politično zatiranje, ki je tam zelo razširjeno, da ne omenjam korupcije vladajočega režima. Vrednote demokracije in človekovih pravic teoretično oblikujejo sestavni del vrednot Evropske unije. Ali se ne bi učili iz tega, kar se dogaja v tako imenovanih arabskih državah, in ne zahtevali od vzhodnih partnerjev, kar nismo zahtevali od nekaterih vlad, in sicer tunizijske, libijske ali egiptovske? Ali ne bi poskrbeli, gospod Andor, da lahko v teh državah končno zavlada demokracija, da imamo glede tega minimalne zahteve? Menim, da je resolucija, ki je pred nami, v najboljšem primeru resolucija s tako nizkim profilom, kot je le mogoče. Zaradi tega nočemo biti povezani z njo in smo se zadovoljili z vzdržanjem glasovanja."@sl20
"Herr talman! Nu ska vi återigen granska situationen i Azerbajdzjan. Den demokratiska situationen i det landet är dramatisk nog. Det är emellertid ett land som är en icke obetydlig partner inom EU:s östliga partnerskap. Oppositionspartier och icke-statliga organisationer fortsätter att fördöma angrepp på de mänskliga rättigheterna och det politiska förtryck som grasserar där för att inte nämna korruptionen inom den regim som har makten. Demokratins och de mänskliga rättigheternas värden bildar en integrerad del av EU:s värden i teorin. Borde vi inte lära av vad som sker i det som kallas arabländerna och inte kräva av våra östliga partner vad vi inte krävde av vissa regeringar, särskilt de i Tunisien, Libyen eller Egypten? Borde vi inte, herr kommissionsledamot, se till att demokratin äntligen kan regera i dessa länder, att vi ska fastställa minimikrav i frågan? För min del anser jag att den resolution som vi har framför oss i bästa fall är en resolution med en så låg profil som möjligt. Av detta skäl har vi tagit avstånd från den och vi kommer att nöja oss med att avstå från att rösta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph