Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-05-12-Speech-4-306-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110512.29.4-306-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Concluziile raportului ONU publicate la 25 aprilie 2011 aduc acuzații grave cu privire la numeroasele violări ale drepturilor omului și ale normelor de drept internațional, atât de către guvernul srilankez, cât și de către forțele rebele învinse în conflictul civil, care a durat mai bine de 28 de ani. Astfel, potrivit raportului, forțele guvernamentale au ucis zeci de mii de civili prin bombardarea zonelor populate, a spitalelor și chiar a centrelor de ajutor umanitar aparținând Națiunilor Unite. Pe de altă parte, forțele rebele au folosit numeroși civili pe post de scuturi umane, cei care au încercat să scape din zona de conflict fiind împușcați pe loc. Consider, ca și alți colegi antevorbitori, că se impune crearea unui mecanism internațional independent pentru a investiga crimele de război din această țară, precum și celelalte încălcări grave ale drepturilor omului. Este nevoie de o investigație imparțială și transparentă, care să clarifice cine sunt responsabilii pentru aceste crime care au șocat comunitatea internațională."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, závěry zprávy OSN zveřejněné dne 25. dubna 2011 vznášejí závažná obvinění ohledně mnoha porušení lidských práv a norem mezinárodního práva, a to jak ze strany srílanské vlády, tak ze strany rebelských sil, jež byly v 28letém občanském konfliktu poraženy. Ve zprávě se uvádí, že vládní síly zabily desítky tisíc civilistů bombardováním obydlených oblastí, nemocnic, a dokonce center humanitární pomoci patřících OSN. Povstalecká armáda na druhé straně využila nespočet civilistů jako lidských štítů a ty, kdo se pokoušeli prchnout, na místě střílela. Stejně jako řečníci přede mnou se domnívám, že je třeba vytvořit nezávislý mezinárodní mechanismus pro vyšetření válečných zločinů i ostatních závažných porušení lidských práv, k nimž v této zemi došlo. Je třeba provést nestranné, transparentní vyšetřování, které osvětlí, kdo je za tyto zločiny, jež šokovaly mezinárodní společenství, odpovědný."@cs1
"Hr. formand! Konklusionerne i FN-rapporten, der blev offentliggjort den 25. april 2011, rummer alvorlige anklager om talrige krænkelser af menneskerettighederne og folkeretten, både hos den srilankanske regering og fra oprørsstyrkerne, der blev nedkæmpet i borgerkrigen, der varede i mere end 28 år. Det siges i betænkningen, at regeringsstyrkerne dræbte titusinder af civile ved at beskyde beboede områder, hospitaler og endda humanitære hjælpecentre tilhørende FN. På den anden side brugte oprørsstyrkerne talrige civile som menneskelige skjold og skød dem, der forsøgte at slippe ud af konfliktzonen, på stedet. Som de tidligere talere mener jeg, at der skal oprettes en uafhængig international mekanisme, der skal undersøge krigsforbrydelserne i landet sammen med de andre alvorlige krænkelser af menneskerettighederne. Der er behov for en upartisk, gennemsigtig undersøgelse, der kan kaste lys over, hvem der har ansvaret for disse forbrydelser, der har chokeret det internationale samfund."@da2
"Herr Präsident! Die Schlussfolgerungen des UN-Berichts, der am 25. April 2011 veröffentlicht wurde, erheben schwere Anschuldigungen bezüglich zahlreicher Verstöße gegen die Menschenrechte und Normen des Völkerrechts, die sowohl von der Regierung von Sri Lanka als auch von den Streitkräften der Rebellen begangen wurden, die im mehr als 28 Jahre dauernden Bürgerkrieg eine Niederlage erlitten haben. Der Bericht hält in der Tat fest, dass Regierungstruppen Zehntausende von Zivilpersonen getötet haben, und zwar durch die Bombardierung von bevölkerten Gebieten, Krankenhäusern und selbst humanitären Hilfszentren der UN. Andererseits benutzten die Rebellen zahlreiche Zivilisten als lebendige Schutzschilder, wobei diejenigen, die aus der Konfliktzone zu fliehen versuchten, sofort erschossen wurden. Wie andere Redner vor mir finde ich auch, dass ein unabhängiger internationaler Mechanismus geschaffen werden muss, um die Kriegsverbrechen in diesem Land zu untersuchen wie auch die anderen schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen. Eine unparteiische, transparente Untersuchung ist erforderlich, die klären wird, wer für diese Verbrechen, die die internationale Gemeinschaft schockiert haben, verantwortlich ist."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, τα συμπεράσματα της έκθεσης του ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε στις 25 Απριλίου 2011 περιλαμβάνουν σοβαρές κατηγορίες σχετικά με πολλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κανόνων του διεθνούς δικαίου, τόσο από την κυβέρνηση της Σρι Λάνκα όσο και από τις δυνάμεις των ανταρτών που ηττήθηκαν στον εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος διήρκεσε πάνω από 28 έτη. Μάλιστα, η έκθεση αναφέρει ότι οι δυνάμεις της κυβέρνησης σκότωσαν δεκάδες χιλιάδες αμάχους βομβαρδίζοντας κατοικημένες περιοχές, νοσοκομεία ακόμη και κέντρα ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ. Από την άλλη πλευρά, οι δυνάμεις των ανταρτών χρησιμοποίησαν πάρα πολλούς αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες, ενώ όσοι προσπάθησαν να διαφύγουν από τη ζώνη της σύγκρουσης πυροβολήθηκαν εν ψυχρώ. Όπως και πολλοί ομιλητές πριν από εμένα, θεωρώ ότι ένας ανεξάρτητος διεθνής μηχανισμός πρέπει να δημιουργηθεί για να διερευνηθούν τα εγκλήματα πολέμου στη χώρα αυτή, καθώς και άλλες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Απαιτείται η διεξαγωγή μιας αμερόληπτης, διαφανούς έρευνας, η οποία θα αποκαλύψει τους υπευθύνους αυτών των εγκλημάτων που συγκλόνισαν τη διεθνή κοινότητα."@el10
"Mr President, the conclusions from the UN report published on 25 April 2011 level serious accusations concerning the numerous violations of human rights and norms of international law, both by the Sri Lankan Government and by the rebel forces defeated in the civil conflict which lasted well over 28 years. Indeed, the report states that government forces killed tens of thousands of civilians by bombing populated areas, hospitals and even humanitarian aid centres belonging to the UN. On the other hand, the rebel forces used numerous civilians as human shields, with those who tried to escape the conflict zone being shot on the spot. Like other speakers before me, I think that an independent international mechanism needs to be created to investigate the war crimes in this country, as well as the other serious human rights violations. An impartial, transparent investigation is required, which will shed light on who is responsible for these crimes that have shocked the international community."@en4
"Señor Presidente, las conclusiones del informe de las Naciones Unidas que se publicó el 25 de abril profieren graves acusaciones relativas a las numerosas violaciones de los derechos humanos y las normas del Derecho internacional, tanto a manos del Gobierno de Sri Lanka como por parte de las fuerzas rebeldes derrotadas en el conflicto civil que duró más de 28 años. De hecho, el informe afirma que las fuerzas gubernamentales asesinaron a decenas de miles de civiles bombardeando zonas pobladas, hospitales e incluso centros de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas. Por otra parte, las fuerzas rebeldes utilizaron a numerosos civiles como escudos humanos y dispararon a aquellos que intentaron escapar de la zona de conflicto. Al igual que otros oradores que han intervenido antes que yo, creo que debe crearse un mecanismo internacional independiente para investigar los crímenes de guerra que se han cometido en este país, así como el resto de violaciones graves de los derechos humanos. Es necesario llevar a cabo una investigación imparcial y transparente que aclare a quién corresponde la responsabilidad de estos crímenes que han horrorizado a la comunidad internacional."@es21
"Austatud juhataja! 25. aprillil 2011 avaldatud ÜRO aruande järeldustes keskendutakse nii Sri Lanka valitsuse kui ka enam kui 28 aastat kestnud kodusõjas lüüa saanud mässuliste vägede mitmetele inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse normide rikkumisi käsitlevatele tõsistele süüdistustele. Aruandes märgitakse tõepoolest, et valitsusväed tapsid kümneid tuhandeid tsiviilisikuid, pommitades asustatud alasid, haiglaid ja isegi ÜRO-le kuuluvaid humanitaarabikeskusi. Teisalt kasutasid mässuliste väed paljusid tsiviilisikuid inimkilbina ning need, kes üritasid konfliktipiirkonnast põgeneda, lasti kohapeal maha. Sarnaselt teiste eelkõnelejatega arvan ma, et tuleb luua sõltumatu rahvusvaheline mehhanism selle riigi sõjakuritegude ning muude tõsiste inimõiguste rikkumiste uurimiseks. On vaja erapooletut ja läbipaistvat uurimist, mis heidab valgust sellele, kes vastutab nende rahvusvahelist üldsust šokeerinud kuritegude eest."@et5
"Arvoisa puhemies, 25. huhtikuuta 2011 julkaistun YK:n raportin päätelmissä esitetään vakavia väitteitä niistä lukuisista ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden normien loukkauksista, joihin syyllistyivät reilusti yli 28 vuotta kestäneessä sisällissodassa sekä Sri Lankan hallitus että kukistetut kapinallisjoukot. Raportissa todetaankin, että hallituksen joukot surmasivat kymmeniä tuhansia siviilejä pommittamalla asuttuja alueita, sairaaloita ja jopa YK:lle kuuluvia humanitaarisen avun keskuksia. Kapinallisjoukot käyttivät toisaalta lukuisia siviileitä ihmiskilpinään ja ampuivat selkkausalueelta pakoon pyrkiviä ihmisiä paikan päällä. Minua edeltävien muiden puhujien tavoin olen sitä mieltä, että on luotava riippumaton kansainvälinen mekanismi, joka tutkii maassa tehdyt sotarikokset ja muut vakavat ihmisoikeusloukkaukset. Tarvitaan puolueetonta ja avointa tutkintaa, joka tuo selvyyttä siihen, kuka on vastuussa näistä kansainvälistä yhteisöä järkyttäneistä rikoksista."@fi7
"Monsieur Président, les conclusions du rapport des Nations unies, publié le 25 avril 2011, font état de graves accusations de nombreuses violations des droits de l’homme et des normes du droit international, tant par le gouvernement sri-lankais que par les forces rebelles vaincues lors du conflit civil qui a duré plus de 28 ans. En effet, le rapport déclare que les forces gouvernementales ont tué des dizaines de milliers de civils en bombardant des zones à forte densité de population, des hôpitaux et même des centres d’aide humanitaire des Nations unies. Pour leur part, les forces rebelles ont utilisé de nombreux civils comme boucliers humains, abattant sur place ceux qui tentaient de s’échapper de la zone de conflit. Comme d’autres orateurs avant moi, je pense qu’il faut mettre en place un mécanisme international indépendant pour enquêter sur les crimes de guerre commis dans ce pays, ainsi que sur les autres violations graves des droits de l’homme. Une enquête impartiale et transparente est nécessaire, afin de déterminer les responsabilités de ces crimes qui ont choqué la communauté internationale."@fr8
"Elnök úr! Az ENSZ 2011. április 25-én közzétett jelentése komoly vádakat tartalmaz az emberi jogok és a nemzetközi jog normáinak megsértésével kapcsolatban, amelyet a 28 éven át tartó polgárháború során a Srí Lanka-i kormány és a lázadó erők egyaránt elkövettek. A jelentés kimondja, hogy a kormányerők több tízezer civilt öltek meg, amikor lakott területeket, kórházakat, sőt, az ENSZ-hez tartozó humanitárius központokat bombáztak. A lázadó erők ugyanakkor számos civilt használtak élő pajzsként, és azokat, akik megpróbáltak elmenekülni a konfliktus sújtotta övezetből, a helyszínen lelőtték. Az előttem szólókhoz hasonlóan én is úgy gondolom, hogy független nemzetközi mechanizmust kell létrehozni a háborús bűnök, valamint az emberi jogok súlyos megsértésének kivizsgálására Srí Lankán. Objektív, átlátható vizsgálatra van szükség, amely fényt derít arra, hogy kik a felelősek ezekért a bűntettekért, amelyek megrázták a nemzetközi közösséget."@hu11
"Signor Presidente, le conclusioni della relazione dell’ONU pubblicata il 25 aprile 2011 muovono pesanti accuse relative alle numerose violazioni dei diritti umani e delle norme del diritto internazionale, sia da parte del governo dello Sri Lanka che dalle forze ribelli sconfitte nel conflitto civile durato più di 28 anni. In effetti, la relazione afferma che le forze governative hanno ucciso decine di migliaia di civili bombardando aree popolate, ospedali o persino centri di assistenza umanitaria di proprietà delle Nazioni Unite. D’altro canto, le forze ribelli hanno utilizzato come scudo umano numerosi civili, mentre chi tentava di fuggire dalla zona di conflitto veniva giustiziato sul momento. Come gli onorevoli deputati che mi hanno preceduto, anche io ritengo necessario creare un meccanismo internazionale indipendente che indaghi sui crimini di guerra nel paese, nonché su tutte le altre gravi violazioni dei diritti umani. È necessaria un’indagine imparziale e trasparente, che chiarisca a chi va attribuita la responsabilità dei crimini che hanno sconvolto la comunità internazionale."@it12
"Pone pirmininke, 2011 m. balandžio 25 d. paskelbtos JT ataskaitos išvadose keliami rimti kaltinimai, susiję su daugybe žmogaus teisių ir tarptautinės teisės normų pažeidimų, kuriuos įvykdė tiek Šri Lankos vyriausybė, tiek sukilėlių pajėgos, kurios buvo nugalėtos pilietiniame konflikte, trukusiame gerokai ilgiau nei 28 metus. Iš tikrųjų ataskaitoje teigiama, kad vyriausybės pajėgos nužudė dešimtis tūkstančių civilių, bombarduodamos gyvenamąsias vietoves, ligonines ir netgi JT priklausančius humanitarinės pagalbos centrus. Kita vertus, sukilėlių pajėgos panaudojo daugybę civilių kaip gyvus skydus, o tuos, kurie bandė pabėgti iš konflikto zonos, šaudė vietoje. Kaip ir kalbėjusieji prieš mane, manau, kad reikia sukurti nepriklausomą tarptautinį mechanizmą karo nusikaltimams šioje šalyje, taip pat ir kitiems rimtiems žmogaus teisių pažeidimams tirti. Reikia nešališko, skaidraus tyrimo, kuriuo būtų išaiškinta, kas atsakingas už šiuos nusikaltimus, kurie sukrėtė tarptautinę bendruomenę."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! ANO ziņojuma, kas tika publicēts 2011. gada 25. aprīlī, secinājumos ir nopietnas apsūdzības par vairākiem cilvēktiesību un starptautisko tiesību pārkāpumiem, kurus izdarījuši gan Šrilankas valdība, gan dumpinieku bruņotie spēki, kas tika sakauti pilsoņkarā, kurš ilga vairāk nekā 28 gadus. Ziņojumā norādīts, ka valdības spēki nogalināja desmitiem tūkstošu civiliedzīvotāju, bombardējot apdzīvotas vietas, slimnīcas un pat humānās palīdzības centrus, kas pieder ANO. No otras puses, dumpinieku spēki izmantoja neskaitāmus civiliedzīvotājus kā dzīvo vairogu, un tos, kuri mēģināja bēgt no konflikta zonas, nošāva uz vietas. Tāpat kā runātāji pirms manis, es uzskatu, ka ir jāizveido neatkarīgs starptautisks mehānisms, lai izmeklētu kara noziegumus, kā arī citus nopietnus cilvēktiesību pārkāpumus šajā valstī. Ir nepieciešama objektīva un atklāta izmeklēšana, lai atklātu, kuram jāuzņemas atbildība par šiem noziegumiem, kas šokēja starptautisko sabiedrību."@lv13
"Concluziile raportului ONU publicate la 25 aprilie 2011 aduc acuzaţii grave cu privire la numeroasele violări ale drepturilor omului şi ale normelor de drept internaţional, atât de către guvernul srilankez, cât şi de către forţele rebele învinse în conflictul civil, care a durat mai bine de 28 de ani. Astfel, potrivit raportului, forţele guvernamentale au ucis zeci de mii de civili prin bombardarea zonelor populate, a spitalelor şi chiar a centrelor de ajutor umanitar aparţinând Naţiunilor Unite. Pe de altă parte, forţele rebele au folosit numeroşi civili pe post de scuturi umane, cei care au încercat să scape din zona de conflict fiind împuşcaţi pe loc. Consider, ca şi alţi colegi antevorbitori, că se impune crearea unui mecanism internaţional independent pentru a investiga crimele de război din această ţară, precum şi celelalte încălcări grave ale drepturilor omului. Este nevoie de o investigaţie imparţială şi transparentă, care să clarifice cine sunt responsabilii pentru aceste crime care au şocat comunitatea internaţională."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, in de conclusies van het VN-verslag dat op 25 april 2011 werd gepubliceerd, zijn ernstige beschuldigingen van een groot aantal schendingen van mensenrechten en internationale rechtsnormen verwoord, schendingen gepleegd door zowel de regering van Sri Lanka als door de strijdkrachten van de rebellen die werden verslagen in een burgeroorlog die meer dan 28 jaar heeft geduurd. In het verslag wordt gesteld dat de regeringstroepen tienduizenden burgers hebben gedood door woongebieden, ziekenhuizen en zelfs centra voor humanitaire hulp van de VN te bombarderen. Aan de andere kant gebruikten de rebellen tal van burgers als menselijk schild, waarbij burgers die het conflictgebied trachtten te ontvluchten, ter plekke werden neergeschoten. Net als andere sprekers voor mij vind ik dat er een onafhankelijk internationaal mechanisme moet worden ingesteld om de oorlogsmisdaden in dit land en andere ernstige mensenrechtenschendingen te onderzoeken. Er moet een onpartijdig, transparant onderzoek komen, dat licht zal werpen op wie er verantwoordelijk is voor deze misdaden, die de internationale gemeenschap hebben geschokt."@nl3
"Panie Przewodniczący! We wnioskach ze sprawozdania ONZ opublikowanych 25 kwietnia 2011 r.. skierowano poważne oskarżenia dotyczące licznych przypadków pogwałcenia praw człowieka i norm prawa międzynarodowego, zarówno przez rząd Sri Lanki, jak i bojówki zbrojne pokonane w wojnie domowej, która trwała dobrze ponad 28 lat. W sprawozdaniu znajduje się stwierdzenie, że siły rządowe zabiły dziesiątki tysięcy cywilów bombardując zamieszkałe tereny, szpitale, a nawet ośrodki pomocy humanitarnej należące do ONZ. Z drugiej strony, siły rebelianckie wykorzystały wielu cywilów jako żywe tarcze, wraz z tymi, którzy próbowali uciec ze strefy konfliktu i którzy zostali zastrzeleni na miejscu. Podobnie jak moi przedmówcy uważam, że należy stworzyć niezależny międzynarodowy mechanizm dla zbadania zbrodni wojennych w tym kraju, a także innych poważnych naruszeń praw człowieka. Niezbędne jest niezależne, przejrzyste dochodzenie rzucające światło na odpowiedzialnych za zbrodnie, które poruszyły międzynarodową społecznością."@pl16
"Senhor Presidente, as conclusões do relatório da ONU publicado em 25 de Abril de 2011 incluem graves acusações face às múltiplas violações de direitos humanos e de normas do direito internacional, pelo Governo do Sri Lanka e pelas forças rebeldes derrotadas no conflito civil que durou mais de 28 anos. De facto, o relatório refere que as forças governamentais assassinaram dezenas de milhares de civis através do bombardeamento de zonas habitadas, de hospitais e até de centros de ajuda humanitária da ONU. Por outro lado, as forças rebeldes utilizaram muitos civis como escudo humano, e os civis que tentaram fugir da zona de conflito foram mortos de imediato. Como outros deputados que intervieram antes de mim, considero que é necessário criar um mecanismo internacional independente para investigar os crimes de guerra cometidos neste país, assim como outras violações graves dos direitos humanos. É necessária uma investigação imparcial e transparente para apurar os responsáveis por esses crimes que chocaram a comunidade internacional."@pt17
"Závery správy OSN zverejnenej 25. apríla 2011 vznášajú závažné obvinenia týkajúce sa početných prípadov porušovania ľudských práv a noriem medzinárodného práva zo strany srílanskej vlády a povstaleckých síl porazených v občianskom konflikte, ktorý trval viac ako 28 rokov. Správa skutočne konštatuje, že vládne sily zabili desaťtisíce civilistov bombardovaním obývaných oblastí, nemocníc a dokonca centier humanitárnej pomoci OSN. Na druhej strane povstalecké sily použili veľa civilistov ako ľudské štíty. Tí, ktorí sa snažili uniknúť z konfliktnej oblasti, boli zastrelení priamo na mieste. Tak ako ostatní rečníci predo mnou sa domnievam, že treba vytvoriť nezávislý medzinárodný mechanizmus na vyšetrovanie vojnových zločinov v tejto krajine, ako aj ostatných prípadov závažného porušovania ľudských práv. Je potrebné nestranné, transparentné vyšetrovanie, ktoré odhalí zodpovedných za tieto zločiny, ktoré šokovali medzinárodné spoločenstvo."@sk19
"Gospod predsednik, ugotovitve poročila ZN, objavljenega 25. aprila 2011, navajajo resne obtožbe v zvezi s številnimi kršitvami človekovih pravic in mednarodnih pravnih norm s strani šrilanške vlade in uporniških sil, poraženih v državljanski vojni, ki je trajala več kot 28 let. Poročilo navaja, da so vladne sile z bombardiranjem poseljenih območij, bolnišnic in celo centrov za humanitarno pomoč, ki pripadajo ZN, ubile deset tisoče civilistov. Po drugi strani so uporniške sile uporabile številne civiliste za živi ščit, tiste, ki so poskušali pobegniti iz območja spopadov, pa so na mestu ustrelile. Tako kot drugi govorniki pred menoj menim, da je treba vzpostaviti neodvisen mednarodni mehanizem za preiskavo vojnih zločinov v tej državi in tudi drugih resnih kršitev človekovih pravic. Potrebna je nepristranska, pregledna preiskava, ki bo ugotovila, kdo je odgovoren za te zločine, ki so pretresli mednarodno skupnost."@sl20
"Herr talman! I slutsatserna från FN-rapporten som publicerades den 25 april 2011 framförs allvarliga anklagelser om de flertaliga brotten mot de mänskliga rättigheterna och normerna för internationell rätt, både av Sri Lankas regering och de rebellstyrkor som besegrades i inbördeskriget vilket varade gott och väl 28 år. I rapporten konstateras faktiskt att regeringsstyrkorna dödade tiotusentals civila genom att bomba befolkade områden, sjukhus och till och med centrum för humanitärt bistånd som tillhörde FN. Å andra sidan använde rebellstyrkorna många civila som mänskliga sköldar och de som försökte fly från konfliktzonen sköts på plats. I likhet med andra talare före mig anser jag att en oberoende internationell mekanism behöver inrättas för att undersöka krigsbrotten i detta land men också de andra allvarliga brotten mot de mänskliga rättigheterna. En opartisk öppen undersökning krävs som kan utröna vem som är ansvarig för dessa brott som har chockat det internationella samfundet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph