Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-05-12-Speech-4-288-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110512.29.4-288-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Monsieur le Président, dès les premiers mots, vous avez tous compris que le débat était assez vif et qu’il y avait deux tendances. Je dirais que mon groupe ne s’inscrit ni d’un côté ni de l’autre, mais simplement du côté de la justice et de la réconciliation. Je ne pense pas qu’il y ait, dans des pays qui ont connu des guerres atroces, comme le Sri Lanka - mais il y en a bien d’autres -, de réconciliation sans que justice ne soit rendue. Or, que fait ce rapport des Nations unies que décrit M. Van Orden? Il évoque simplement des faits et demande un mécanisme de justice internationale dont on sait qu’il passe par l’accord du gouvernement. C’est le minimum. Comment voulez-vous qu’il y ait réconciliation d’un peuple? C’est des deux côtés, Monsieur Van Orden, ce n’est pas uniquement du côté des Tamouls, c’est des deux côtés qu’il y a eu des crimes, c’est des deux côtés qu’il y a des responsabilités, c’est des deux côtés qu’il faut que justice soit rendue. Le rapport dit aussi - et je m’en excuse - que la commission de réconciliation qui vient d’être évoquée n’a pas apporté d’éléments probants et répondant à des standards élevés. Je crains que, finalement, un organe national de justice n’aboutisse pas finalement à une clarification des faits. C’est pourquoi, très simplement et au nom de tous ceux qui ont souffert des deux côtés, je dis que notre assemblée aujourd’hui ne peut qu’appuyer ce rapport pour davantage de lumière et davantage de justice. C’est le seul message que je voudrais faire passer aujourd’hui. Je n’aurai pas épuisé mon temps de parole, mais c’est le message essentiel pour cette assemblée."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, hned z prvních slov jste všichni poznali, že rozprava bude poměrně rušná a že zde budou dva pohledy na věc. Měla bych říci, že má skupina se nepřipojuje ani k jedné straně, ale je prostě na straně spravedlnosti a usmíření. Jsem přesvědčena, že v zemích, jako je Srí Lanka, ale je jistě i mnoho dalších zemí, které prošly krutými válkami, nemůže dojít ke smíření, dokud nebude nastolena spravedlnost. Co je tedy náplní zprávy OSN, o níž se zmínil pan Van Orden? Tato zpráva prostě konstatuje fakta a žádá, aby byl vytvořen mezinárodní justiční mechanismus, který, jak víme, musí být schválen vládou. To je úplné minimum. Jak chcete, aby se lid usmířil? Jde o obě strany, pane Van Ordene. Nejen o tamilskou stranu. Obě strany napáchaly zločiny. Obě strany nesou odpovědnost. A obě strany jsou také potřebné k tomu, aby byla nastolena spravedlnost. Ve zprávě se také uvádí, a za to se omlouvám, že výbor pro smíření, který kolega právě zmínil, neshromáždil dostatečně kvalitní důkazní materiály, které by odpovídaly stanoveným normám. Obávám se, že vnitrostátní justiční orgán nakonec k vyjasnění faktů nedojde. Z toho důvodu zcela prostě a jménem všech, kteří trpěli na obou stranách, říkám, že Parlament tuto zprávu může jedině podpořit, aby se do věci vneslo více světla a byla posílena spravedlnost. To je jediné poselství, které bych dnes chtěla předat. Nevyužiji ani celý čas, který mi byl přidělen, ale toto je hlavní poselství pro tento parlament."@cs1
"Hr. formand! Lige fra det allerførste ord har De alle forstået, at forhandlingen ville blive temmelig livlig, og at der ville være to synspunkter. Jeg må sige, at min gruppe ikke er enig med nogen af siderne, men kun står på retfærdighedens og forsoningens side. Jeg mener, at der ikke kan blive tale om forsoning i lande som Sri Lanka, men der er bestemt mange andre, der har oplevet forfærdelige krige, medmindre retfærdigheden sker fyldest. Hvad gør så denne FN-rapport, som hr. Van Orden henviser til? Den skitserer blot situationen igen og kræver, at der skal indføres en international mekanisme for retfærdighed, som jo skal godkendes af regeringen. Det er det mindste. Hvordan skal man sørge for en forsoning af en befolkning? Det er på begge sider, hr. Van Orden. Det er ikke kun på den tamilske side. Der er begået forbrydelser på begge sider. Begge sider har et ansvar. Retfærdigheden skal ske fyldest på begge sider. I betænkningen siges det ligeledes, og det undskylder jeg, at forsoningskommissionen, der netop er blevet nævnt, ikke rummer et undersøgelseselement af tilstrækkelig høj standard. Endelig er jeg bange for, at et nationalt retligt organ ikke vil føre til en afklaring af forholdene. Derfor og til minde om dem, der har lidt på begge sider, siger jeg, at Parlamentet kun kan støtte denne betænkning for at kaste mere lys over spørgsmålene og få mere retfærdighed. Det er det eneste budskab, jeg gerne vil sende videre i dag. Jeg har ikke brugt hele min tildelte taletid, men det er et vigtigt budskab for Parlamentet."@da2
"Herr Präsident! Sie alle haben ab den ersten Worten verstanden, dass die Aussprache ziemlich lebhaft verlaufen wird und dass sich zwei Lager herauskristallisieren werden. Ich sollte darauf hinweisen, dass meine Fraktion weder dem einen noch dem anderen Lager angehört, sondern einfach aufseiten von Gerechtigkeit und Aussöhnung steht. Ich glaube, dass es in diesen Ländern, wie Sri Lanka, erst zur Aussöhnung kommen kann, wenn es Gerechtigkeit gibt; aber es gibt gewiss viele andere Länder, die entsetzliche Kriege durchlebt haben. Also was tut der Bericht der Vereinten Nationen, auf den sich Herr Van Orden beruft? Er zählt einfach die Fakten erneut auf und verlangt nach einem Mechanismus für internationale Gerechtigkeit, von dem man weiß, dass dieser von der Regierung genehmigt werden muss. Das ist das Mindeste. Wie soll es da zur Aussöhnung eines Volkes kommen? Das betrifft beide Seiten, Herr Van Orden. Das betrifft nicht nur die tamilische Seite. Es gab auf beiden Seiten Verbrechen. Beide Seiten sind verantwortlich. Beide Seiten müssen für Gerechtigkeit sorgen. Der Bericht stellt auch fest, und das tut mir leid, dass die Aussöhnungskommission, die soeben erwähnt wurde, kein aussagekräftigen Untersuchungselemente von ausreichendem Standard beitragen konnte. Schließlich befürchte ich, dass ein nationales Justizorgan nicht die Klarstellung der Fakten herbeiführen wird. Deshalb sage ich, ziemlich deutlich und im Namen all derer, die auf beiden Seiten gelitten haben, dass dieses Haus den Bericht nur unterstützen kann, um mehr Licht in die Angelegenheit bringen und dadurch mehr Gerechtigkeit herbeizuführen. Das ist die einzige Botschaft, die ich heute übermitteln möchte. Ich hätte nicht meine gesamte Redezeit verwenden sollen, aber es handelt sich um eine wichtige Botschaft für dieses Haus."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, από τα πρώτα κιόλας λόγια, όλοι σας καταλάβατε ότι η συζήτηση θα ήταν αρκετά έντονη και ότι θα υπήρχαν δύο απόψεις. Θα πρέπει να πω ότι η ομάδα μου δεν συμπαρατάσσεται ούτε με τη μία ούτε με την άλλη πλευρά, αλλά απλώς με την πλευρά της δικαιοσύνης και της συμφιλίωσης. Πιστεύω ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει συμφιλίωση, στις χώρες αυτές, όπως η Σρι Λάνκα, όπως άλλωστε και σε πολλές άλλες, οι οποίες έχουν γνωρίσει στυγερούς πολέμους, εάν δεν απονεμηθεί δικαιοσύνη. Τι κάνει, λοιπόν, αυτή η έκθεση των Ηνωμένων Εθνών στην οποία αναφέρεται ο κ. Van Orden; Απλώς επαναλαμβάνει τα γεγονότα και ζητεί τη δημιουργία ενός μηχανισμού για την επιβολή διεθνούς δικαιοσύνης, ο οποίος γνωρίζουμε ότι πρέπει να εγκριθεί από την κυβέρνηση. Αυτό είναι το λιγότερο. Πώς θέλετε να υπάρξει συμφιλίωση ενός λαού; Αυτό εξαρτάται και από τις δύο πλευρές, κ. Van Orden. Δεν γίνεται μόνο από την πλευρά των Ταμίλ. Έχουν διαπραχθεί εγκλήματα και από τις δύο πλευρές. Και οι δύο πλευρές είναι υπεύθυνες. Και οι δύο πλευρές πρέπει να επιβάλουν δικαιοσύνη. Η έκθεση επίσης αναφέρει, και απολογούμαι γι’αυτό, ότι η επιτροπή συμφιλίωσης που μόλις αναφέρθηκε δεν διαθέτει κανένα ερευνητικό στοιχείο επαρκώς υψηλού επιπέδου. Τέλος, φοβούμαι ότι ένα εθνικό όργανο δικαιοσύνης δεν θα οδηγήσει τελικά σε αποσαφήνιση των γεγονότων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, πολύ απλά και στο όνομα όσων έχουν πληγεί και από τις δύο πλευρές, δηλώνω ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να στηρίξει αυτή την έκθεση μόνο προκειμένου να ρίξει περισσότερο φως και να εξασφαλίσει περισσότερη δικαιοσύνη. Αυτό είναι το μοναδικό μήνυμα το οποίο θα ήθελα να διαβιβάσω σήμερα. Μπορεί να μην χρησιμοποίησα ολόκληρο τον χρόνο που μου αναλογεί, αλλά αυτό είναι το βασικό μήνυμα που θέλω να στείλω στο Κοινοβούλιο."@el10
"Mr President, from the very first words, you have all understood that the debate would be quite lively and that there would be two views. I should say that my group aligns itself neither with one side nor with the other, but simply with the side of justice and of reconciliation. I believe that there can be no reconciliation, in those countries, like Sri Lanka, but there are certainly many others, which have experienced atrocious wars, unless justice is done. Well, what does this United Nations report to which Mr Van Orden refers do? It simply restates the facts and calls for there to be a mechanism for international justice, which one knows must be approved by the government. That is the very least. How would you like there to be reconciliation of a people? It is on both sides, Mr Van Orden. It is not only on the Tamil side. There have been crimes on both sides. Both sides are responsible. It is by both sides that justice must be done. The report also states, and I apologise for this, that the reconciliation commission that has just been mentioned did not have an investigative element of a sufficiently high standard. Finally, I fear that a national organ of justice will not finally result in a clarification of the facts. That is why, quite simply and in the name of all those who have suffered on both sides, I say that this House can only support this report in order to shed more light and have more justice. That is the only message that I should like to pass on today. I shall not have used up all my allotted time, but that is the essential message for this House."@en4
"Señor Presidente, desde las primeras palabras, todos han entendido que el debate se presenta bastante animado y que hay dos puntos de vista. Debo decir que mi Grupo no se identifica ni con una ni con la otra, sino solo con el lado de la justicia y de la reconciliación. Creo que, en los países como Sri Lanka, no puede haber reconciliación a menos que se haga justicia, pero sin duda hay muchos otros que han sufrido guerras atroces. ¿Pero qué es lo que hace este informe de las Naciones Unidas al que se ha referido el señor Van Orden? Simplemente vuelve a afirmar los hechos y exige un mecanismo internacional de justicia, que sabemos que debe contar con la aprobación del gobierno. Eso como mínimo. ¿Cómo quiere que se produzca la reconciliación de un pueblo? Se trata de dos partes, señor Van Orden, no solo del lado de los tamiles. Ha habido crímenes en ambas partes, y ambas partes son responsables. Debe hacerse justicia en ambas partes. El informe también afirma —y me disculpo por ello— que el elemento investigador de la comisión de reconciliación a la que se acaba de hacer referencia no era lo suficientemente apropiado. Por último, me temo que un órgano de justicia nacional no aclarará los hechos. Por ese motivo, sencillamente y en nombre de todos aquellos que han sufrido en ambas partes, afirmo que la única opción que tiene esta Cámara es apoyar este informe para arrojar más luz y tener más justicia. Ese es el único mensaje que quiero transmitir hoy. No habré empleado todo el tiempo de que dispongo, pero ese es el mensaje esencial para esta Cámara."@es21
"Austatud juhataja! Juba esimestest sõnadest alates olete kõik aru saanud, et arutelu on üsna elav ja et valitsevad kaks seisukohta. Peaksin ütlema, et minu fraktsioon ei liitu neist kummagi poolega, vaid pigem õigluse ja lepituse poolega. Minu arvates ei saa sellistes julmi sõdasid kogenud riikides nagu Sri Lanka, kuid kindlasti on palju teisi riike, olla leppimist, ilma et õiglust jalule ei seataks. Mida teeb see ÜRO aruanne, millele Geoffrey Van Orden viitab? Selles lihtsalt kinnitatakse taas fakte ja nõutakse rahvusvahelise õigusemõistmise mehhanismi, millele peab teadaolevalt heakskiidu andma valitsus. See on vähim. Kuidas te soovite inimesi lepitada? Ebaõiglust esineb mõlemal poolel, härra Van Orden. Seda ei ole üksnes tamilite poolel. Kuritegusid on toime pannud mõlemad pooled. Mõlemad pooled on vastutavad. Mõlemad pooled peavad õigluse jalule seadma. Raportis märgitakse ka seda – ja ma vabandan selle pärast –, et äsja mainitud lepituskomisjon ei ole esitanud veenvaid tõendeid ega vasta kõrgetele standarditele. Lõppkokkuvõttes kardan, et riiklik kohtuasutus ei selgita lõpuks asjaolusid. Seetõttu ütlen lihtsalt ja kummagi poole kõigi kannatanute nimel, et Euroopa Parlament ei saa teha muud kui toetada seda raportit, et heita juhtunule rohkem valgust ja saavutada rohkem õiglust. See on ainus sõnum, mille tahaksin täna edastada. Ma ei kasuta ära kogu mulle antud aega, kuid see on oluline sõnum Euroopa Parlamendi jaoks."@et5
". Arvoisa puhemies, jo ensimmäisistä sanoista lähtien kaikki ymmärsivät, että keskustelusta tulee hyvin vilkas ja että siinä tuodaan esiin kaksi näkemystä. Haluan todeta, että oma ryhmäni ei asettaudu kummallekaan puolelle vaan yksinkertaisesti oikeuden ja sovinnon puolelle. Sri Lankan kaltaisissa julmia sotia kokeneissa maissa – joita varmasti on monia muitakin – ei mielestäni saada aikaan sovintoa ilman oikeuden toteutumista. Mitä tässä Van Ordenin mainitsemassa Yhdistyneiden kansakuntien raportissa sitten tehdään? Siinä yksinkertaisesti toistetaan tosiasiat ja vaaditaan kansainvälisen oikeuden mekanismia, joka – kuten tiedetään – edellyttää hallituksen hyväksyntää. Se on vähintä. Miten ajattelette kansan pääsevän sovintoon? Hyvä Geoffrey Van Orden, siihen on saatava mukaan molemmat osapuolet. Ei ainoastaan tamilit. Molemmilla puolilla on tehty rikoksia. Molemmat osapuolet ovat vastuussa. Oikeuden on toteuduttava molemmilla puolilla. Raportissa todetaan myös – mitä pahoittelen – että juuri mainittu sovintokomissio ei ole esittänyt riittävän vakuuttavia tietoja tutkinnasta. Viimeiseksi pelkään, että kansallinen oikeudellinen elin ei loppujen lopuksi saa asioihin selvyyttä. Siksi totean, aivan yksinkertaisesti ja kaikkien molemmilla puolilla kärsineiden ihmisten puolesta, että parlamenttimme voi kannattaa tätä raporttia vain, jotta asioista saataisiin lisätietoa ja oikeus toteutuisi paremmin. Se on ainoa ajatus, jonka haluan tänään välittää. En käyttänyt puheaikaani kokonaan, mutta tässä olennainen ajatukseni parlamentille."@fi7
"Elnök úr! Már a legelső szavakból látjuk mindannyian, hogy két nézet képviselőinek élénk vitája elé nézünk. Szeretném elmondani, hogy képviselőcsoportom egyik nézetet sem vallja, hanem egyszerűen az igazság és a megbékélés pártján van. Úgy hiszem, hogy igazságszolgáltatás nélkül a Srí Lankához hasonló országokban nem lesz megbékélés, és sok olyan ország van, amely hasonló esetekben szörnyű háborúkon ment keresztül. Nos, mit tartalmaz ez az ENSZ-jelentés, amelyre Van Orden úr hivatkozik? Egyszerűen csak megismétli a tényeket és a nemzetközi igazságszolgáltatás olyan mechanizmusának alkalmazására szólít fel, amelyről tudjuk, hogy a kormánynak kell jóváhagynia. Ez a legkevesebb. Hogyan szeretnénk elérni a megbékélést? Mindkét oldalon, Van Orden úr, nem csak a tamil oldalon. Mindkét oldal követett el bűnöket, mindkét oldal felelős. Mindkét oldal számára igazságot kell szolgáltatni. A jelentés azt is kimondja – és ezt sajnálom –, hogy az említett békéltető bizottság által folytatott vizsgálat nem eléggé magas színvonalú. Végül szeretném hozzátenni: attól tartok, hogy egy nemzeti igazságszolgáltató szerv nem fogja tisztázni a tényeket. Ezért egyszerűen (és mindkét oldal áldozatainak nevében), azt mondom, hogy a Parlament csakis támogathatja a jelentést annak érdekében, hogy lássuk a tényeket és igazságosabb megoldást találjunk. Ezt szerettem volna ma elmondani. Nem használom fel a rendelkezésemre álló időt: lényegében ennyit szerettem volna Önöknek mondani."@hu11
"Signor Presidente, già dalle primissime parole avrete capito tutti che la discussione sarà piuttosto animata e che sono due i punti di vista rappresentati. Inizierei col dire che il mio gruppo non si allinea né con l’uno né con l’altro, ma semplicemente con la giustizia e la riconciliazione. Ritengo che nei paesi che hanno attraversato atroci guerre come lo Sri Lanka – ma senza dubbio ve ne sono molti altri – non possa esserci alcuna riconciliazione a meno che non sia fatta giustizia. Ora, che cosa sostiene la relazione delle Nazioni Unite cui l’onorevole Van Orden fa riferimento? Ribadisce semplicemente i fatti e chiede l’istituzione di un meccanismo di giustizia internazionale, che come sappiamo deve essere approvato dal governo. È il minimo. Come volete avvenga la riconciliazione di un popolo? È un processo che riguarda entrambi le parti, onorevole Van Orden, non soltanto i Tamil. Entrambe le parti hanno commesso crimini. Entrambe le parti sono responsabili. È da entrambe le parti che va fatta giustizia. La relazione, inoltre, afferma – e me ne scuso – che la commissione di riconciliazione appena menzionata non ha presentato elementi investigativi di standard sufficientemente elevato. Temo, infine, che un organo nazionale di giustizia non porti a un chiarimento dei fatti. Ecco perché, semplicemente e in nome di tutti coloro che hanno sofferto da entrambe le parti, ritengo che quest’Aula non possa fare altro che sostenere la relazione, al fine di fare più chiarezza e arrivare a maggiore giustizia. Questo è l’unico messaggio che desidero trasmettere oggi. Probabilmente non avrò utilizzato tutto il tempo concessomi, ma questo è il messaggio essenziale per l’Aula."@it12
"Pone pirmininke, jau nuo pačių pirmųjų žodžių visi supratote, kad šios diskusijos bus gana gyvos ir kad jose bus išsakomi du požiūriai. Turėčiau pasakyti, kad mano frakcija nepriskiria savęs nei vienai, nei kitai pusei, o tiesiog laikosi teisingumo ir susitaikymo pusės. Manau, kad tokiose šalyse kaip Šri Lanka, beje, tikrai yra daug kitų, kurios patyrė baisius karus, susitaikymo būti negali, jei nebus įvykdytas teisingumas. Taigi, kas teigiama šioje Jungtinių Tautų ataskaitoje, kurią nurodo G. Van Orden? Joje tiesiog iš naujo išvardijami faktai ir raginama įvesti tarptautinio teisingumo mechanizmą, kurį, kaip žinia, turi patvirtinti vyriausybė. Tai mažių mažiausiai. Kaip, jūsų manymu, ten turėtų įvykti žmonių susitaikymas? Šioje ataskaitoje palaikomos abi pusės, pone G. Van Ordenai. Šia ataskaita nėra palaikoma vien tik tamilų pusė. Abi pusės įvykdė nusikaltimų. Abi pusės yra atsakingos. Abiejose pusėse reikia įvykdyti teisingumą. Ataskaitoje taip pat teigiama, ir aš dėl to atsiprašau, kad ką tik paminėtoji susitaikymo komisija neturi tiriamojo elemento, kurio standartas būtų pakankamai griežtas. Galiausiai, baiminuosi, kad nacionalinis teisingumo organas galiausiai neišaiškins faktų. Todėl gana paprastai ir visų tų, kurie nukentėjo abiejose pusėse, vardu sakau, kad šis Parlamentas gali tik palaikyti šią ataskaitą, kad būtų skleidžiama daugiau šviesos ir kad būtų daugiau teisingumo. Tai vienintelė žinia, kurią šiandien noriu paskelbti. Būsiu neišnaudojusi viso man skirto laiko, tačiau tokia yra esminė žinia šiam Parlamentui."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! No pašiem pirmajiem vārdiem bija saprotams, ka debates būs dzīvīgas un tiks pausti divi viedokļi. Es vēlos teikt, ka mana grupa nenosliecas par labu ne vienai, ne otrai pusei, bet tikai par labu taisnīgumam un izlīgumam. Es uzskatu, ka tādās valstīs kā Šrilanka, kaut ir arī daudzas citas, kas ir piedzīvojušas nežēlīgu karu, izlīgumu nevar panākt, ja netiek ieviests taisnīgums. Ko tieši šis ANO ziņojums, uz kuru atsaucas kungs, dara? Tas tikai kārtējo reizi min faktus un aicina radīt starptautisku tiesvedības mehānismu, kurš, kā zināms, jāapstiprina valdībai. Bet tas ir pats mazākais. Kā jūs grasāties tādā veidā nodrošināt izlīgumu? Tam jānotiek abās pusēs kungs. Ne tikai tamilu pusē. Abās pusēs ir veikti noziegumi. Abām pusēm jāuzņemas atbildība. Un abām pusēm ir jānodrošina taisnīgums. Ziņojumā arī teikts, un es par to atvainojos, ka nupat minētajai izlīguma komisijai nebija pietiekoši augsta līmeņa izmeklēšanas elementi. Visbeidzot, man ir bail, ka valsts tieslietu iestādes nesniegs skaidrību šajos jautājumos. Tieši tāpēc, gluži vienkārši un abu pušu cietušo vārdā, es uzstāju, ka Parlamentam jāatbalsta šis ziņojums, lai nestu vairāk skaidrības un taisnīguma. Tas ir viss, ko es šodien vēlos teikt. Iespējams, es neizmantoju visu man atvēlēto laiku, bet tas ir galvenais, ko es vēlējos teikt Parlamentam."@lv13
"Monsieur le Président, dès les premiers mots, vous avez tous compris que le débat était assez vif et qu'il y avait deux tendances. Je dirais que mon groupe ne s'inscrit ni d'un côté ni de l'autre, mais simplement du côté de la justice et de la réconciliation. Je ne pense pas qu'il y ait, dans des pays qui ont connu des guerres atroces, comme le Sri Lanka – mais il y en a bien d'autres –, de réconciliation sans que justice ne soit rendue. Or, que fait ce rapport des Nations unies que décrit M. Van Orden? Il évoque simplement des faits et demande un mécanisme de justice internationale dont on sait qu'il passe par l'accord du gouvernement. C'est le minimum. Comment voulez-vous qu'il y ait réconciliation d'un peuple? C'est des deux côtés, Monsieur Van Orden, ce n'est pas uniquement du côté des Tamouls, c'est des deux côtés qu'il y a eu des crimes, c'est des deux côtés qu'il y a des responsabilités, c'est des deux côtés qu'il faut que justice soit rendue. Le rapport dit aussi – et je m'en excuse – que la commission de réconciliation qui vient d'être évoquée n'a pas apporté d'éléments probants et répondant à des standards élevés. Je crains que, finalement, un organe national de justice n'aboutisse pas finalement à une clarification des faits. C'est pourquoi, très simplement et au nom de tous ceux qui ont souffert des deux côtés, je dis que notre assemblée aujourd'hui ne peut qu'appuyer ce rapport pour davantage de lumière et davantage de justice. C'est le seul message que je voudrais faire passer aujourd'hui. Je n'aurai pas épuisé mon temps de parole, mais c'est le message essentiel pour cette assemblée."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, vanaf de eerste woorden wist u allemaal dat dit een pittig debat zou worden en dat er twee kampen zouden ontstaan. Ik zou willen zeggen dat mijn fractie noch aan de ene, noch aan de andere kant staat, maar gewoon aan de kant van gerechtigheid en verzoening. Ik denk dat er in dit soort landen, zoals Sri Lanka, maar er zijn er zeker nog veel meer, geen sprake van verzoening kan zijn zo lang het recht niet zegeviert. Welnu, waar gaat dit verslag van de Verenigde Naties waar de heer Van Orden het over heeft dan over? Het is eenvoudigweg een opsomming van de feiten en er wordt verzocht om een mechanisme voor internationaal recht, waarvan we weten dat het goedgekeurd moet worden door de regering. Dat is het allerminste. Hoe ziet u de verzoening van een heel volk voor u? Dat moet van beide kanten komen, mijnheer Van Orden, niet alleen van de kant van de Tamils. Er zijn aan beide kanten misdaden begaan. Beide partijen zijn verantwoordelijk. Het recht moet aan beide kanten zegevieren. In het verslag wordt ook gezegd, mijn excuses daarvoor, dat de gegevens van de zojuist genoemde verzoeningscommissie niet van voldoende kwaliteit waren. Ten slotte ben ik bang dat een nationaal rechtsorgaan uiteindelijk niet zal leiden tot opheldering van de feiten. Om die reden, heel simpel en namens alle mensen die aan beide kanten hebben geleden, zeg ik dat dit Parlement niet anders kan dan dit verslag steunen om meer duidelijkheid te verkrijgen en het recht te laten zegevieren. Dat is de enige boodschap die ik vandaag wil geven. Ik heb niet al mijn toegewezen tijd benut, maar dat is de belangrijkste boodschap voor dit Parlement."@nl3
"Panie Przewodniczący! Z pierwszych wypowiedzi wszyscy zrozumieli, że ta debata będzie dość ożywiona i że będą dwa obozy. Pragnę powiedzieć, że moja grupa nie utożsamia się ani z jedną, ani z drugą stroną, ale po prostu ze stroną popierającą sprawiedliwość i pojednanie. Uważam, że w krajach takich jak Sri Lanka, a także w wielu innych, które doświadczyły okrutnych wojen, nie może być mowy o pojednaniu dopóty, dopóki sprawiedliwości nie stanie się zadość. Jakie zadanie spełnia sprawozdanie Organizacji Narodów Zjednoczonych, do którego nawiązuje pan poseł Van Orden? Po prostu ponownie przedstawia fakty i wzywa do ustanowienia mechanizmu międzynarodowej sprawiedliwości, który, jak wiadomo, musi zostać zatwierdzony przez rząd. To minimum. Jak Państwa zdaniem ma dojść do pojednania? To obie strony, panie pośle Van Orden, nie tylko strona tamilska, dopuściły się zbrodni, obie strony ponoszą odpowiedzialność i po obu stronach należy wymierzyć sprawiedliwość. W sprawozdaniu jest również mowa, i przykro mi o tym mówić, że komisja pojednawcza, o której właśnie wspomniano, nie została wyposażona w uprawnienia dochodzeniowe o wystarczająco wysokim statusie. Ponadto, obawiam się, że krajowemu organowi wymiaru sprawiedliwości nie uda się wyjaśnić faktów. I właśnie z tego powodu oraz w imieniu tych, którzy ucierpieli po obu stronach twierdzę, że ten Parlament może jedynie poprzeć przedmiotowe sprawozdanie, by rzucić więcej światła na tę sprawę i zaprowadzić większą sprawiedliwość. To jedyne przesłanie, jakie pragnę przekazać w dniu dzisiejszym.. Nie wykorzystam całego przysługującego mi czasu, ale tak brzmi najważniejsze przesłanie dla tego Parlamentu."@pl16
"Senhor Presidente, desde as primeiras palavras, todos perceberam que este debate seria bastante aceso e que existiriam dois pontos de vista. Gostaria de referir que o meu grupo não se alinha com nenhuma dessas posições, e que toma apenas o partido da justiça e da reconciliação. Considero que não poderá ocorrer uma reconciliação em países como o Sri Lanka, assim como em muitos outros que viveram guerras atrozes, se não for feita justiça. O que refere então este relatório das Nações Unidas mencionado pelo senhor deputado Van Orden? Limita-se a reafirmar os factos e a instar à criação de um mecanismo de justiça internacional que, como sabemos, terá de ser aprovado pelo Governo. Isso é o mínimo. Como quer que ocorra a reconciliação de um povo? Terá de envolver ambas as facções. Não bastam os Tamil, Senhor Deputado Van Orden. Foram cometidos crimes em ambos os lados. Ambas as facções são responsáveis. A justiça terá de ser feita por ambas. O relatório menciona igualmente, e peço desculpa por este facto, que a comissão de reconciliação há pouco referida não possui um elemento de investigação de nível suficientemente elevado. Por fim, receio que um órgão de justiça nacional acabe por não conseguir uma clarificação dos factos. Por conseguinte, em nome de todos os cidadãos de ambas as facções que foram vítimas desses actos, gostaria simplesmente de afirmar que este Parlamento só poderá apoiar este relatório a fim de obter esclarecimentos e mais justiça. É esta a única mensagem que gostaria de transmitir hoje. Não esgotarei o tempo que me é atribuído, mas é esta a mensagem essencial que dirijo ao Parlamento."@pt17
"Dle președinte, încă de la primele cuvinte am înțeles cu toții că dezbaterea va fi destul de intensă și că vor exista două păreri. Aș dori să spun că grupul meu nu este nici de o parte, nici de cealaltă, ci pur și simplu de partea justiției și a reconcilierii. Consider că, în țările precum Sri Lanka, în care au existat războaie atroce, și mai sunt cu siguranță și alte țări, nu poate exista reconciliere fără a se face dreptate. Ei bine, ce face acest raport al Națiunilor Unite la care se referă dl Van Orden? Acesta evocă pur și simplu faptele și solicită existența unui mecanism pentru justiție internațională, despre care se știe că trebuie aprobat de guvern. Acesta este minimul necesar. Cum vreți să existe reconcilierea unui popor? De ambele părți, dle Van Orden. Nu numai de partea tamililor. Au existat crime de ambele părți. Ambele părți sunt responsabile. Trebuie să se facă dreptate de ambele părți. Acest raport precizează, de asemenea, și mă scuz pentru acest lucru, că comisia de reconciliere care tocmai a fost menționată nu a prezentat elemente relevante ale anchetei la un standard suficient de înalt. În sfârșit, mă tem că un organ național de justiție nu va reuși până la urmă să clarifice faptele. Din acest motiv, în mod destul de simplu și în numele tuturor celor care au suferit de ambele părți, consider că acest Parlament nu poate decât să susțină acest raport pentru a obține mai multe clarificări și pentru a face mai multă dreptate. Acesta este singurul mesaj pe care aș dori să îl transmit astăzi. Nu îmi voi fi epuizat timpul alocat, dar acesta este mesajul esențial pentru acest Parlament."@ro18
"Už z prvých slov je vám všetkým jasné, že táto rozprava bude dosť živá a že budú dva odlišné pohľady na vec. Chcela by som povedať, že naša skupina sa nepridáva ani na jednu zo strán, ale jednoducho na stranu spravodlivosti a zmierenia. Domnievam sa, že v krajinách ako Srí Lanka nemožno dosiahnuť zmierenie, ale určite sú mnohé iné krajiny, ktoré zažili strašné vojny, kým sa spravodlivosti učinilo zadosť. Čo teda robí táto správa Organizácie Spojených národov, ktorú spomína pán Van Orden? Jednoducho preformulovala skutočnosti a požiadavky na mechanizmus pre medzinárodnú spravodlivosť, ktorý, ako viete, musí schváliť vláda. To je absolútne minimum. Ako by ste chceli dosiahnuť zmierenie obyvateľstva? Je to na obidvoch stranách, pán Van Orden. Nie je to iba tamilská strana. Zločiny boli spáchané na obidvoch stranách. Obidve strany sú zodpovedné. Spravodlivosti sa musí učiniť zadosť na obidvoch stranách. Správa tiež konštatuje, a ja sa za to ospravedlňujem, že komisia pre pravdu a zmierenie, ktorá bola práve spomenutá, nemala dostatočne vysokú úroveň vyšetrovacej zložky. Na záver sa obávam, že vnútroštátny orgán spravodlivosti napokon neobjasní skutočnosti. Z tohto dôvodu celkom jednoducho a v mene všetkých, ktorí trpeli na obidvoch stranách, hovorím, že tento Parlament môže iba podporiť túto správu s cieľom objasniť situáciu a dosiahnuť väčšiu spravodlivosť. Toto je jediné posolstvo, ktoré by som vám dnes chcela odovzdať. Nevyužijem svoj celý pridelený čas, ale to je hlavné posolstvo pre tento Parlament."@sk19
"Gospod predsednik, od prvih besed dalje ste vedeli, da bo razprava precej živahna in da bosta oblikovani dve mnenji. Povedati moram, da se moja skupina ne pridružuje nobeni od strani, ampak se postavlja na stran pravice in sprave. Menim, da v državah, kakršna je Šrilanka, ne more priti do sprave, vendar pa je še veliko drugih, ki so izkusile krute vojne, če ne bo zadoščeno pravici. Kaj torej dela to poročilo Združenih narodov, na katerega se sklicuje gospod Van Orden? Samo ponovno navaja dejstva in poziva k mehanizmu za mednarodno pravico, ki ga mora, kot vemo, odobriti vlada. To je najmanj. Kako naj bi po vašem mnenju prišlo do sprave naroda? Gre za obe strani, gospod Van Orden. Ne gre samo za tamilsko stran. Do zločinov je prišlo na obeh straneh. Odgovorni sta obe strani. Obe strani morata zadostiti pravici. Poročilo navaja tudi, in za to se opravičujem, da komisija za spravo, ki je bila pravkar omenjena, ni imela dovolj visokega standarda preiskovalnega elementa. Nazadnje se bojim, da nacionalni organ pravice ne bo končno dosegel obrazložitve dejstev. Zato povsem enostavno in v imenu vseh, ki so trpeli na obeh straneh, pravim, da lahko Parlament to poročilo podpre samo zato, da osvetli zadevo in doseže večjo pravico. To je edino sporočilo, ki bi ga rada prenesla danes. Nisem porabila vsega dodeljenega časa, vendar pa je to bistveno sporočilo za Parlament."@sl20
"Herr talman! Från de allra första orden har ni alla förstått att debatten skulle bli mycket livlig och att det skulle finnas två åsikter. Jag skulle vilja säga att min grupp inte lierar sig med vare sig med den eller med den andra sidan, utan helt enkelt stöder rättvisa och försoning. Jag tror inte att det kan bli någon försoning om inte rättvisa skipas i dessa länder, som Sri Lanka, men det finns säkert många andra som har upplevt ohyggliga krig. Vad gör nu denna FN-rapport som Geoffrey Van Orden refererar till? Den upprepar helt enkelt fakta och kräver en mekanism för internationell rättvisa, som man vet måste godkännas av regeringen. Det är det allra minsta. Hur skulle ni vilja att ett folk försonades? Det gäller båda sidor, Geoffrey Van Orden. Det är inte bara på tamilsidan. Det har förekommit brott på båda sidorna. Båda sidorna är ansvariga. Rättvisa måste skipas av båda sidorna. I rapporten konstateras också, och jag ber om ursäkt för detta, att den försoningskommission som just nämnts inte hade ett utredningselement av tillräckligt hög standard. Till sist är jag rädd för att ett nationellt rättviseorgan inte kommer att slutgiltigt resultera i ett klargörande av fakta. Därför säger jag helt enkelt och i alla deras namn som har lidit på båda sidor, att denna kammare bara kan stödja detta betänkande för att sprida mer ljus och åstadkomma mer rättvisa. Det är det enda budskap som jag skulle vilja vidarebefordra i dag. Jag kommer inte att ha använt all min tilldelade tid men detta är det väsentliga budskapet för denna kammare."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph