Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-05-12-Speech-4-157-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110512.25.4-157-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, last summer, I had the pleasure of visiting your constituency, and one day I took my children to the beach. I remember watching my two little girls building a sand castle, oblivious to the incoming tide, so captivated were they with the shells and twigs with which they were decorating their work. I had not the heart to point out to them that the tide was coming in, and today I felt rather the same way as I read through our voting list. We have these epochal events – this economic crisis on our border, this collapse in our share of world GDP – and here we are talking about early years learning, about our responsibilities to the International Labour Organisation, and about whether Sarajevo should be a European city of culture. Let me give you the raw and scary statistics: in 1974, the nations of Western Europe accounted for 36% of world GDP; today it is 26%; in 2020 it will be 15%. While we are worrying about early years learning, putting out all our propaganda about drawing Europe together, and producing and while our children are being encouraged to read the unintentionally hilarious ‘Captain Euro’, our part of the world is being overtaken by more virile countries that have learned the benefits of decentralisation and the dispersal of power. Surely the time is coming when all our pomp of yesterday will be one with Nineveh and Tyre?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, minulé léto jsem měl to potěšení navštívit váš volební obvod a jednoho dne jsem vzal své děti na pláž. Vzpomínám, že jsem pozoroval své dvě dcerky, jak stavějí hrad z písku, aniž by dbaly na přicházející příliv – tak byly zaujaté mušlemi a větvičkami, jimiž svůj výtvor zdobily. Neměl jsem to srdce je na přicházející příliv upozornit; dnes jsem měl obdobné pocity, když jsem si četl v hlasovacím seznamu. Máme před sebou tyto historické události – totiž současnou hospodářskou krizi, která na nás doléhá, propad v našem podílu na světovém HDP – a bavíme se tady o učení v raném věku, o našich povinnostech vůči Mezinárodní organizaci práce a o tom, zda by se mělo Sarajevo stát Evropským městem kultury. Dovolte mi upozornit na příkrou a děsivou řeč statistik: v roce 1974 vytvářely státy západní Evropy 36 % světového HDP, dnes je to 26 % a v roce 2020 to bude 15 %. Zatímco si děláme starosti o učení se v raném věku, rozvíjíme všechnu tu propagandu kolem sjednocování Evropy, zatímco vydáváme publikace jako je „Válka o malinovou zmrzlinu“ ( ) a dáváme našim dětem číst nechtěně vtipného „Kapitána Euro“ ( ), naši část světa předhánějí silnější země, které se poučily v oblasti výhod decentralizace a rozdělování pravomocí. Nepřichází jistým krokem doba, kdy „všechna naše včerejší sláva bude slávou Ninive a Týru“?"@cs1
"Fru formand! Sidste sommer havde jeg fornøjelsen af at besøge Deres valgkreds, og en dag tog jeg mine børn med til stranden. Jeg husker, at jeg kiggede på mine to små piger, som byggede et sandslot uden at ænse, at tidevandet var på vej ind. Så optaget var de af at dekorere deres værk med skaller og kviste. Jeg nænnede ikke at fortælle dem, at tidevandet ville komme, og i dag havde jeg det på nogenlunde samme måde, da jeg gennemlæste vores afstemningsliste. Vi har disse epokegørende begivenheder – denne økonomiske krise ved vores grænser, kollapset i vores del af verdens BNP – og her står vi og taler om tidlig læring, om vores forpligtelser over for Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og om, hvorvidt Sarajevo skal være europæisk kulturby. Lad mig komme med de rå og skræmmende statistiske data. I 1974 stod landene i Vesteuropa for 36 % af verdens BNP – i dag er det 26 %, og i 2020 vil det være 15 %. Mens vi bekymrer os om indlæring i tidlig alder og kommer med al vores propaganda om at skabe samhørighed i Europa og producerer "Krigen om jordbærisen", og mens vores børn opfordres til at læse den utilsigtet morsomme "Kaptajn Euro", overtages vores del af verden af stærkere lande, der har forstået fordelene ved decentralisering og uddelegering af magt. En dag vil fortidens pomp og pragt vel være at sammenligne med glansen fra de fordums byer Nineve og Tyrus."@da2
"Frau Präsidentin! Im letzten Sommer hatte ich das Vergnügen, Ihren Wahlbezirk zu besuchen, und an einem Tag bin ich mit meinen Kindern zum Strand gegangen. Ich erinnere mich, wie ich meinen beiden kleinen Töchtern beim Sandburgenbau zuschaute, wobei sie so sehr mit den Muscheln und Zweigen für die Dekoration der Burg beschäftigt waren, dass sie die ankommende Flut gar nicht bemerkten. Ich konnte es nicht über das Herz bringen, sie auf die Flut hinzuweisen, und als ich mir heute die Abstimmungsliste durchgelesen habe, habe ich mich ähnlich gefühlt. Wir sehen uns diesen epochalen Ereignissen gegenüber – diese Wirtschaftskrise an unserer Grenze, der Zusammenbruch unseres Anteils am weltweiten Bruttoinlandsprodukt – und dann sprechen wir hier über frühkindliche Erziehung, über unsere Verantwortung in der Internationalen Arbeitsorganisation und darüber, ob Sarajevo Kulturhauptstadt Europas sein sollte. Lassen Sie mich die ungeschönten und beängstigenden Statistiken anführen: Im Jahr 1974 erwirtschafteten die westeuropäischen Nationen 36 % des weltweiten Bruttoinlandsprodukts; heute sind es 26 %; im Jahr 2020 werden es noch 15 % sein. Während wir uns mit frühkindlichem Lernen beschäftigen, viel Propaganda über das Zusammenwachsen Europas machen, das Comicheft herausgeben und unsere Kinder anregen, unsere unfreiwillig komische Webseite „Captain Euro“ zu lesen, wird unserer Teil der Welt von energischeren Ländern eingeholt, die die Vorteile von Dezentralisierung und Machtverteilung kennen. Es wird sicherlich die Zeit kommen, wenn unsere ganze Pracht entschwindet, wie sie einst in Ninive und Tyros entschwand, nicht wahr?"@de9
"Κυρία Πρόεδρε, το προηγούμενο καλοκαίρι είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ την εκλογική σας περιφέρεια και μια ημέρα πήγα με τα παιδιά μου στην παραλία. Θυμάμαι πως παρακολουθούσα τα δυο μικρά κορίτσια μου να χτίζουν έναν πύργο στην άμμο, χωρίς να συνειδητοποιούν την επερχόμενη παλίρροια, τόσο αφοσιωμένα ήταν στη διακόσμηση του έργου τους με κοχύλια και κλαδάκια. Δεν πήγαινε η καρδιά μου να τους πω ότι η παλίρροια ερχόταν, και σήμερα ένοιωσα περίπου το ίδιο συναίσθημα, όταν διάβασα τον κατάλογο ψηφοφορίας. Ενώ έχουμε αυτά τα κοσμοϊστορικά γεγονότα –την οικονομική κρίση εντός των συνόρων μας, την κατάρρευση του μεριδίου μας στο παγκόσμιο ΑΕγχΠ– είμαστε παρ’ όλα αυτά εδώ και μιλάμε για την εκπαίδευση στα πρώτα χρόνια της ζωής, για τις ευθύνες μας απέναντι στον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας και για το αν το Σαράγιεβο θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα. Επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω στη σκληρή και τρομακτική πραγματικότητα της στατιστικής: το 1974 στα έθνη της δυτικής Ευρώπης αναλογούσε το 36% του παγκόσμιου ΑΕγχΠ. Σήμερα το ποσοστό αυτό είναι 26% και το 2020 θα είναι 15%. Ενώ εμείς ανησυχούμε για την εκπαίδευση στα πρώτα χρόνια της παιδική ηλικίας, ξεδιπλώνοντας όλη μας την προπαγάνδα για τον από κοινού σχεδιασμό της Ευρώπης και δημιουργώντας το κόμικ ενώ τα παιδιά μας ενθαρρύνονται να διαβάζουν τον αθέλητα αστείο «Captain Euro», η περιοχή μας κατακτάται από πιο δυνατές χώρες που έχουν μάθει τα οφέλη της αποκέντρωσης και της διασποράς της ισχύος. Είναι βέβαιο ότι έρχεται ο καιρός που όλη αυτή η λαμπρότητα του παρελθόντος μας θα μοιάζει με αυτή της Νινευή και της Τύρου."@el10
"Señora Presidenta, el verano pasado tuve el placer de visitar su circunscripción, y un día llevé a mis hijos a la playa. Recuerdo que observaba a mis dos hijas pequeñas construir un castillo de arena sin tener en cuenta que la marea subía, cautivadas por las conchas y ramitas con las que decoraban su obra. No tuve el valor de decirles que la marea estaba subiendo, y hoy sentí algo muy parecido al leer nuestra lista de votación. Se han producido sucesos históricos —esta crisis económica en nuestra frontera, el hundimiento de nuestra cuota del PIB mundial— y aquí estamos hablando sobre el aprendizaje en la primera infancia, sobre nuestras responsabilidades para con la Organización Internacional del Trabajo y sobre si Sarajevo debe ser la Capital Europea de la Cultura. Permítanme citar unas crudas y atemorizantes estadísticas: en 1974, los países de Europa Occidental generaban el 36 % del PIB mundial, hoy tan solo el 26 % y en 2020 será el 15 %. Mientras nos preocupamos por el aprendizaje en la primera infancia y hacemos gala de toda nuestra propaganda para unir Europa, y producimos y recomendamos a nuestros niños que lean el involuntariamente cómico «Capitán Euro», nuestra parte del mundo cae en manos de países más vigorosos que han aprendido los beneficios de la descentralización y de la distribución del poder. ¿Se acerca la hora en que toda nuestra pompa de antaño será igual a la de Nínive y Tiro?"@es21
"Austatud juhataja! Möödunud suvel oli mul rõõm külastada teie valimisringkonda. Ühel päeval läksin lastega randa. Mäletan, kuidas vaatasin oma kaht väikest tüdrukut, kes ehitasid liivalossi, märkamata saabuvat tõusu, nii haaratud olid nad oma teokarpide ja oksakestega, millega nad oma tööd parasjagu kaunistasid. Mul polnud südant nende tähelepanu tõusu tulekule juhtida. Ja täna oli mul meie hääletusnimekirja lugedes küllaltki sarnane tunne. Käes on pöördelised sündmused – meid ümbritsev majanduskriis, maailma SKPst meie osakaalu äkiline langemine – ja meie räägime siin varajases lapsepõlves õppimisest, oma vastutusest Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ees ning sellest, kas Sarajevost peaks saama Euroopa kultuuripealinn. Lubage mul esineda ilustamata ja õõvastava statistikaga: 1974. aastal moodustas Lääne-Euroopa riikide SKP kogu maailma SKPst 36%, praegu on see 26%, aastal 2020 saab see olema 15%. Samal ajal, kui meie muretseme varajases lapsepõlves õppimise pärast, propageerime täiel jõul Euroopa lähendamist ja toodame jäätisesõja koomikseid ning kui me lapsi õhutatakse lugema lõbusalt välja kukkunud „Kapten Euro” saiti, võtavad meie maailmaosa üle mehisemad riigid, kes on aru saanud detsentraliseerituse ja hajutatud võimu hüvedest. Kas tõesti on saabumas aeg, mil kogu meie eilne hiilgus saab üheks Niineve ja Tüürosega?"@et5
"Arvoisa puhemies, minulla oli viime kesänä ilo vierailla vaalipiirissänne, ja yhtenä päivänä vein lapseni rannalle. Muistan katselleeni, kuinka kaksi pientä tyttöäni rakensi hiekkalinnaa tietämättömänä tulevasta nousuvedestä, niin uppoutuneita he olivat simpukankuoriin ja oksiin, joilla he koristelivat teostaan. Minä en raaskinut huomauttaa heille, että nousuvesi on tulossa, ja tänään minulla on sangen samanlainen tunne lukiessani äänestysluetteloamme. Meillä on nämä mullistavat tapahtumat – talouskriisi on rajallamme, maailmanlaajuista BKT:tä koskevan osuutemme lasku – ja täällä me puhumme varhaisoppimisesta, vastuustamme Kansainväliselle työjärjestölle ja siitä, pitäisikö Sarajevon olla Euroopan kulttuuripääkaupunki. Annan teille raa’at ja pelottavat tilastot: vuonna 1974 Länsi-Euroopan maiden osuus maailman BKT:stä oli 36 prosenttia, nyt se on 26 prosenttia ja vuonna 2020 se on 15 prosenttia. Samaan aikaan, kun me huolehdimme varhaisoppimisesta, panemme kaikki iskulauseemme peliin Euroopan yhteensaattamisesta ja tuotamme sarjakuvaa ja kun lapsiamme kannustetaan lukemaan tahattoman hupaisaa "kapteeni Euroa", meidän osamme maailmasta valloittavat elinvoimaisemmat maat, jotka ovat oppineet hajauttamisen ja vallan jakamisen edut. Varmastikin tulee aika, jolloin kaikelle menneelle loistollemme käy samoin kuin Niinivessä ja Tyroksessa?"@fi7
"Madame la Présidente, j’ai eu l’été dernier le plaisir de visiter votre circonscription, et j’ai emmené un jour mes enfants à la plage. Je me souviens d’avoir regardé mes deux petites filles qui construisaient un château de sable sans penser à la marée montante, tant elles étaient captivées par les coquillages et brindilles avec lesquels elles décoraient leur œuvre. Je n’ai pas eu le cœur de leur dire que la marée montait, et j’ai ressenti aujourd’hui la même chose en parcourant votre liste de votes. Nous vivons des événements extrêmement importants – la crise économique à nos frontières, l’effondrement de notre part de PIB dans le PIB mondial – et nous sommes là à parler de l’apprentissage au cours de la petite enfance, de nos responsabilités envers l’Organisation Internationale du Travail, et à nous interroger sur le choix de Sarajevo en tant que capitale européenne de la culture. Je vais vous donner des statistiques brutes et effrayantes: en 1974, les nations d’Europe occidentale représentaient 36 % du PIB mondial; aujourd’hui, ce pourcentage est de 26 %, et en 2010 il sera de 15 %. Nous nous préoccupons de l’apprentissage au cours de la petite enfance, en déployant toute notre propagande sur le rassemblement de l’Europe, en publiant et nous encourageons nos enfants à lire l’involontairement hilarant «Capitaine Euro»; pendant ce temps, notre partie du monde se fait devancer par des pays plus agressifs qui ont appris les avantages de la décentralisation et de la répartition des compétences. Le moment vient sûrement où notre gloire d’antan rejoindra celle de Ninive et de Tyr?"@fr8
"Elnök asszony! Tavaly nyáron volt szerencsém az Ön választókerületébe látogatni, és az egyik nap elvittem a gyerekeimet a strandra. Néztem a két kislányomat, ahogy homokvárat építenek, és közben elfeledkeznek arról, hogy jön a dagály, mert annyira belefeledkeztek abba, hogy kagylókkal és ágakkal díszítsék fel a várukat. Nem volt szívem szólni nekik, hogy mindjárt jön a dagály, és ma hasonló érzésem volt a szavazási jegyzéket olvasva. Történelmi jelentőségű események történnek – a gazdasági válság, a világ GDP-jében való részesedésünk jelentős csökkenése –, mi pedig a korai oktatásról és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel szembeni kötelezettségeinkről beszélünk, és arról, hogy Szarajevó megkapja-e az Európa Kulturális Fővárosa címet. Hadd mondjak egy kíméletlen és ijesztő statisztikai adatot: 1974-ben Nyugat-Európa 36%-kal részesedett a világ GDP-jéből; ez ma 26%; 2020-ban pedig 15% lesz. Mialatt mi a korai oktatás miatt aggódunk, és Európa egyesítésének népszerűsítésével és a című képregény gyártásával vagyunk elfoglalva, gyermekeinket pedig a nevetséges „Captain Euro” olvasására ösztönözzük, addig a világban betöltött helyünket más, erősebb országok veszik át, amelyek megtanulták a decentralizáció és a decentralizált hatalom előnyeit. El fog jönni az idő, amikor egykori dicsőségünk semmivé lesz, mint Ninive és Türosz dicsősége?"@hu11
". Signora Presidente, durante la scorsa estate ho avuto il piacere di visitare il suo collegio elettorale, e ho portato le mie bambine sulla spiaggia; sono rimasto a guardarle mentre costruivano un castello di sabbia, ignare della marea che saliva mentre affascinate ornavano il loro lavoro di conchiglie e rametti. Non ho avuto cuore di far notare loro che l’alta marea si avvicinava, e oggi, scorrendo la nostra lista di voto, ho provato la stessa sensazione. Si registrano eventi di portata storica – la crisi economica alle nostre frontiere, il crollo della nostra quota di PIL mondiale – eppure noi passiamo il nostro tempo a discutere di apprendimento durante la prima infanzia, delle nostre responsabilità nei confronti dell’Organizzazione internazionale del lavoro e dell’opportunità di designare Sarajevo capitale europea della cultura. Consentitemi di rammentarvi alcuni dati statistici nudi e sinistri: nel 1974 le nazioni dell’Europa occidentale producevano il 36 per cento del PIL mondiale; oggi siamo passati al 26 per cento; nel 2020 saremo scesi al 15 per cento. Mentre noi ci preoccupiamo dell’apprendimento durante la prima infanzia, cerchiamo di riunire l’Europa con grande clamore propagandistico pubblicando e incoraggiamo i nostri figli a leggere le avventure, involontariamente umoristiche, di Capitan Euro, la nostra regione del mondo viene superata da altri paesi più virili che hanno compreso i vantaggi del decentramento e della diffusione del potere. Sta forse per giungere il momento in cui lo splendore della nostra storia scomparirà nel passato, insieme ai fasti di Ninive e Tiro?"@it12
"Ponia pirmininke, praėjusią vasarą turėjau progą apsilankyti jūsų rinkimų apygardoje ir vieną dieną nusivedžiau savo vaikus į paplūdimį. Prisimenu, kaip stebėjau savo dvi mažas dukrytes, statančias smėlio pilį ir nekreipiančias dėmesio į prasidedantį potvynį; jos buvo taip susižavėjusios kriauklytėmis ir šakelėmis, kuriomis puošė savo kūrinį! Tiesiog negalėjau parodyti joms, kad prasideda potvynis, ir šiandien perskaitęs balsavimo sąrašą jaučiausi beveik taip pat. Sukamės epochos įvykiuose – artėjanti ekonomikos krizė, sumenkusi mūsų dalis pasaulio BVP – o čia kalbame apie ankstyvąjį mokymą, apie įsipareigojimus Tarptautinei darbo organizacijai ir apie tai, ar Sarajevas turėtų būti Europos kultūros sostine. Leiskite pateikti šiek tiek nepagražintos ir bauginančios statistikos: 1974 m. Vakarų Europos šalių dalis sudarė 36 proc. pasaulio BVP, šiandien ji siekia 26 proc., 2020 m. tesieks 15 proc. Kol mes jaudinamės dėl ankstyvojo mokymo, skelbiame vien Europos vienijimo idėjas ir keliame „avietinių ledų karą“, kol mūsų vaikai raginami skaityti netikėtai linksmą „Kapitoną Euro“, mūsų dalį pasaulyje lenkia aktyvesnės valstybės, kurios suprato, kokie yra decentralizacijos ir galios paskirstymo pranašumai. Be abejo, artėja metas, kai su visa mūsų vakarykšte pompastika atsitiks taip, kaip nutiko Ninevėje ir Tyre."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Pagājušajā vasarā man bija tā iespēja apmeklēt jūsu vēlēšanu apgabalu, un vienu dienu es ar saviem bērniem devos uz pludmali. Es atceros, kā noraudzījos, kā manas abas mazās meitiņas veido smilšu pili, neredzot gaidāmo paisumu — viņas bija tik ļoti aizrāvušās ar gliemežvākiem un zariņiem, ar kuriem tās dekorēja savu veikumu. Man nepietika drosmes viņām norādīt, ka gaidāms paisums, un šodien, lasot mūsu balsojumu sarakstu, es jutos gandrīz tāpat. Mums ir šie epohālie notikumi — šī ekonomikas krīze pie mūsu robežas, mūsu pasaules IKP daļas sabrukumus — un mēs šeit atkal runājam par agrīno izglītošanu, par mūsu pienākumiem attiecībā uz Starptautisko Darba organizāciju un par to, vai Sarajevai jābūt Eiropas kultūras galvaspilsētai. Ļaujiet man citēt vienkāršu un biedējošu statistiku: 1974. gadā Rietumeiropas valstis veidoja 36 % no pasaules IKP; pašlaik tie ir 26 %; 2020. gadā tie būs 15 %. Kamēr mēs bažījamies par agrīno izglītošanu, izvēršot visu savu propagandu par Eiropas apvienošanu un gatavojot komiksu, un kamēr mūsu bērni tiek rosināt lasīt netīši smieklīgo „Kapteini Eiro”, mūsu pasaules daļu pārņem drosmīgākas valstis, kuras ir apguvušas decentralizācijas un varas izkliedēšanas priekšrocības. Vai tiešām nāk laiks, kad viss mūsu vakardienas krāšņums būs turpat kur Nīnive un Tira?"@lv13
"Madam President, last summer I had the pleasure of visiting your constituency, and one day I took my children to the beach. I remember watching my two little girls building a sand castle, oblivious to the incoming tide, so captivated were they with the shells and twigs with which they were decorating their work. I had not the heart to point out to them that the tide was coming in, and today I felt rather the same way as I read through our voting list. We have these epochal events – this economic crisis on our border, this collapse in our share of world GDP – and here we are talking about early years learning, about our responsibilities to the International Labour Organization, and about whether Sarajevo should be a European city of culture. Let me give you the raw and scary statistics: in 1974, the nations of Western Europe accounted for 36% of world GDP; today it is 26%; in 2020 it will be 15%. While we are worrying about early years learning, putting out all our propaganda about drawing Europe together, and producing and while our children are being encouraged to read the unintentionally hilarious ‘Captain Euro’, our part of the world is being overtaken by more virile countries that have learned the benefits of decentralisation and the dispersal of power. Surely the time is coming when all our pomp of yesterday will be one with Nineveh and Tyre?"@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, vorige zomer had ik het genoegen uw kiesdistrict te bezoeken, en op een dag ging ik met mijn kinderen naar het strand. Ik weet nog dat ik toekeek hoe mijn twee kleine meisjes een zandkasteel bouwden, zich totaal niet bewust van de opkomende vloed, zo geboeid waren zij door de schelpen en takjes waarmee zij hun creatie versierden. Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om hen erop te wijzen dat de vloed opkwam, en vandaag bekroop mij hetzelfde gevoel toen ik onze stemlijst doornam. We hebben te maken met historische gebeurtenissen – een economische crisis aan onze grens, een sterke daling in ons aandeel in het wereldwijde BBP – en hebben het hier over voorschools leren, over onze verantwoordelijkheden aan de Internationale Arbeidsorganisatie en over de vraag of Sarajevo de Culturele Hoofdstad van Europa moet worden. Ik zal u de globale en beangstigende statistieken geven: in 1974 waren de landen van West-Europa verantwoordelijk voor 36 procent van het wereldwijde BBP; vandaag de dag is dat 26 procent; in 2020 zal het 15 procent zijn. Terwijl wij ons druk maken over voorschools leren, waarbij we al onze propaganda uit de kast halen over het nader tot elkaar komen van Europa en publiceren, en terwijl onze kinderen worden gestimuleerd om het onbedoeld hilarische te lezen, wordt ons aandeel in de wereld ingehaald door krachtigere landen die hebben geleerd wat de voordelen van decentralisatie en machtsverdeling zijn. Ongetwijfeld nadert nu de tijd dat onze praal van weleer voorgoed tot het verleden zal behoren?"@nl3
"Pani Przewodnicząca! Ubiegłego lata miałem przyjemność odwiedzić Pani okręg wyborczy i jednego dnia zabrałem swoje dzieci na plażę. Pamiętam, jak przyglądałem się dwóm dziewczynkom budującym zamek z piasku, które były zupełnie nieświadome zbliżającego się przypływu, gdyż były tak zauroczone muszelkami i gałązkami, którymi ozdabiały swoją budowlę. Nie miałem serca powiedzieć im, że zbliża się przypływ, a dziś czułem się podobnie czytając listę do głosowania. Mamy do czynienia z tymi epokowymi wydarzeniami – z kryzysem gospodarczym na naszych granicach i zmniejszeniem się naszego udziału w światowym PKB – a dziś rozmawiamy tu o wczesnym kształceniu, o naszych obowiązkach wobec Międzynarodowego Biura Pracy i o tym, czy Sarajewo powinno zostać europejskim miastem kultury. Proszę pozwolić mi podać suche i przerażające dane statystyczne: w 1974 roku kraje Unii Europejskiej generowały 36 % światowego PKB, dziś jest to 26 %, a w 2020 roku będzie to 15 %. Podczas gdy martwimy się o wczesne kształcenie, rozpowszechniamy te całą naszą propagandę na temat europejskiej integracji i wydajemy komiks „The Raspberry Ice Cream War”, podczas gdy nasze dzieci są zachęcane do czytania „Captain Euro”, nasza część świata jest podbijana przez bardziej dynamiczne kraje, które poznały korzyści wynikające z decentralizacji i rozproszenia władzy. Niechybnie nadchodzi czas, w którym cała nasza wczorajsza pompa będzie przypominać tę z Niniwy i Tyru."@pl16
"Senhora Presidente, no Verão passado, tive o prazer de visitar o seu círculo eleitoral e, um dia, levei as minhas filhas à praia. Lembro-me de olhar para as minhas duas filhas a construir um castelo de areia, indiferentes à subida da maré, por estarem tão atentas às conchas e aos ramos com que decoravam o seu trabalho. Não tive coragem de lhes dizer que a maré estava a subir e hoje senti, em grande medida, o mesmo enquanto lia a nossa lista de votação. Temos estes acontecimentos sem paralelo – esta crise económica nas nossas fronteiras, este colapso da nossa percentagem do PIB mundial – e aqui estamos a falar da aprendizagem durante a primeira infância, a debater as nossas responsabilidades para com a Organização Internacional do Trabalho e a discutir se Sarajevo deve ser Capital Europeia da Cultura. Permitam-me que vos apresente as estatísticas reais e assustadoras: em 1974, as nações da Europa Ocidental representavam 36% do PIB mundial; hoje representam 26%; em 2020, representarão 15%. Enquanto nos preocupamos com a aprendizagem durante a primeira infância, disseminando toda a nossa propaganda sobre a conciliação da Europa e publicando e enquanto os nossos filhos são incentivados a ler o involuntariamente hilariante “Captain Euro”, a nossa parte do mundo está a ser tomada por países mais viris que aprenderam os benefícios da descentralização e da dispersão do poder. Não chegará certamente um momento em que toda a nossa pompa de ontem terá o mesmo destino que a de Nínive e Tiro?"@pt17
"Dnă președintă, vara trecută am avut plăcerea de a vizita circumscripția dvs., și într-o zi mi-am dus copiii la plajă. Îmi amintesc cum mi-am privit fetițele în timp ce construiau un castel de nisip, fără să le pese de fluxul care se apropia, într-atât erau de captivate de scoicile și rămurelele cu care-și decorau opera. Nu am avut inima să le spun că se apropia fluxul, și astăzi m-am simțit cam la fel când am citit lista de vot. Avem aceste evenimente epocale – această criză economică la frontiera noastră, această prăbușire a cotei noastre din PIB-ul mondial – și discutăm în această sală despre învățământul în primii ani de viață, despre responsabilitățile față de Organizația Internațională a Muncii, și despre dacă Sarajevo ar trebui să fie un oraș european al culturii. Permiteți-mi să vă comunic datele statistice crude și înfiorătoare: în 1974, națiunile din Europa Occidentală generau 36 % din PIB-ul mondial; în prezent generează 26 %; în 2020 vor genera 15 %. În timp ce ne facem griji cu privire la învățământul în primii ani de viață, folosindu-ne întreaga propagandă pentru a uni Europa, și producând și în timp ce copiii noștri sunt încurajați să citească „Captain Euro”, hilar în mod neintenționat, partea noastră din lume este preluată de țări mai virile care au învățat beneficiile decentralizării și ale răspândirii puterii. Va veni, cu siguranță, vremea când întregul nostru fast de ieri va dispărea."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, minulé leto som mal to potešenie, že som navštívil váš volebný obvod, a jeden deň som vzal deti na pláž. Pamätám si, že som sa pozeral, ako moje dve dcérky stavajú hrad z piesku, pričom zabudli na prichádzajúci príliv, také boli zabraté do mušieľ a konárikov, ktorými zdobili svoje dielo. Nemal som to srdce, aby som ich upozornil, že prichádza príliv, a dnes cítim takmer to isté, keď čítam náš hlasovací zoznam. Sú tu tieto epochálne udalosti – táto hospodárska kríza na našich hraniciach, tento prepad nášho podielu na svetovom HDP – a my sa tu rozprávame o vzdelávaní v ranom detstve, o svojej zodpovednosti voči Medzinárodnej organizácii práce a o tom, či by Sarajevo malo byť európskym mestom kultúry. Dovoľte, aby som uviedol neprikrášlené a desivé štatistiky: v roku 1974 sa národy západnej Európy podieľali na svetovom HDP 36 %, dnes je to 26 % a v roku 2020 to bude 15 %. Kým si robíme starosti o vzdelávanie v ranom detstve, zverejňujeme všetku svoju propagandu týkajúcu sa zjednocovania Európy, vydávame a kým povzbudzujeme naše deti, aby čítali neúmyselne vtipného Kapitána Eura, našu časť sveta preberajú silnejšie krajiny, ktoré pochopili výhody decentralizácie a rozptýlenia síl. Určite prichádza čas, keď naša včerajšia sláva pominie ako v prípade Ninive a Tyru."@sk19
"Gospa predsednica, lani poleti sem obiskal vaše volilno okrožje in nekega dne sem svoja otroka peljal na plažo. Spominjam se, da sem opazoval, kako moji hčerki gradita peščen grad, ne da bi se menili za prihajajočo plimo, ker so ju tako očarale školjke in vejice, s katerimi sta krasili svoj izdelek. Nisem imel srca, da bi ju opozoril na prihajajočo plimo, in ko sem danes prebiral naš volilni seznam, sem se počutil precej podobno. Imamo te izjemno pomembne dogodke – to gospodarsko krizo na naši meji, ta padec našega deleža svetovnega BDP – tukaj pa se pogovarjamo o zgodnjem učenju, o naših odgovornostih do Mednarodne organizacije dela in o tem, ali naj bo Sarajevo evropska prestolnica kulture. Naj vam predstavim krute in strašljive statistične podatke: leta 1974 je BDP držav zahodne Evrope predstavljal 36 % svetovnega BDP; danes predstavlja 26 %; leta 2020 bo predstavljal 15 %. Medtem ko nas skrbi zgodnje učenje in objavljamo vso svojo propagando o združevanju Evrope ter ustvarjamo in medtem ko svoje otroke spodbujamo k branju nenamerno komičnega „kapitana Evra“, naš del sveta prehitevajo močnejše države, ki so spoznale prednosti decentralizacije in razpršitve oblasti. Gotovo prihaja čas, ko bo ves naš včerajšnji sijaj le še opevana preteklost?"@sl20
"Fru talman! Förra sommaren hade jag nöjet att besöka din valkrets, och en dag tog jag mina barn till stranden. Jag minns att jag såg mina två små flickor bygga ett sandslott, omedvetna om det stigande tidvattnet – så upptagna var de med de snäckor och pinnar som de dekorerade sitt verk med. Jag hade inte hjärta att påpeka för dem att tidvattnet steg, och i dag känner jag ungefär på samma sätt när jag läser igenom vår röstlista. Vi är med om dessa epokgörande händelser – den ekonomiska krisen vid vår gräns, kollapsen av vår andel av världens BNP – och här talar vi om inlärning i tidig ålder, om vårt ansvar gentemot Internationella arbetsorganisationen (ILO) och om Sarajevo ska vara en europeisk kulturstad. Låt mig få ge er lite ruggig och otäck statistik: 1974 stod de västeuropeiska nationerna för 36 procent av världens BNP. I dag är det 26 procent och 2020 kommer det att vara 15 procent. Samtidigt som vi oroar oss över inlärning i tidig ålder, lägger fram all vår propaganda för att förena Europa och tar fram tidskriften och samtidigt som våra barn uppmuntras att läsa den oavsiktligt roliga ”Captain Euro” håller vår del av världen på att övertas av starkare länder som har dragit lärdom av decentralisering och maktspridning. Den tiden kommer väl säkerligen när all vår pompa och ståt från i går kommer att gå samma öde till mötes som Nineve och Tyros?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"A Guerra dos Gelados de Framboesa"17
"Captain Euro"1
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,11,13,4,21,9
"De Frambozenijsoorlog"3
"Der Krieg ums Himbeereis"9
"Glasskriget,"22
"Kapitein Euro"3
"La guerra dei gelati al mirtillo"12
"La guerre de la glace à la framboise"8
"Războiul Înghețatei de Zmeură"18
"Sota vadelmajäätelöstä"7
"Vojno za malinov sladoled"20
"Vojnu o malinovú zmrzlinu,"19
"Πόλεμος του Παγωτού Βατόμουρο"10
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph