Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-05-11-Speech-3-693-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110511.38.3-693-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I think it is important for us to have this discussion in the light of the upcoming adoption of an ILO Convention on Domestic Workers. I believe that we in this House should commend the ILO for its excellent work. Domestic work – family caring, for example – takes place exclusively in the family home. Traditionally, of course, in the EU, it was women’s work, although that is changing. Migrants and people from more marginalised communities are also more likely to work in a domestic situation. The value of domestic work is not included in our GDP calculations and, for that reason among others, domestic work is very often invisible and is certainly undervalued. Without any doubt, this leaves domestic workers in a precarious position, and very often they have to rely on the goodwill of employers. This is simply not acceptable. As we say in the resolution, it leaves domestic workers more likely to face discrimination and, indeed, multiple forms of discrimination. The importance of this ILO Convention is that it will provide legal recognition of domestic work as work. Following on from that, domestic workers should be in a stronger position to exercise their rights. I think it is crucial that domestic workers have a right to core labour standards. That, of course, includes access to social security, health and safety protection and maternity protection, as well as provisions on working and rest time. Because domestic work takes place largely within the family home, there can be issues of privacy involved. We need to find innovative and workable solutions to ensuring the health and safety of domestic workers and, in the overall context, to ensure that their rights are fully respected. One solution might be the use of model contracts. In the canton of Geneva, for example, there is a model contract which is automatically entered into by all employers and employees: it deals with issues such as the minimum wage, family allowances and holidays. I believe that contracts of a similar type operate in Belgium. They give greater security to domestic workers, simplify matters for employers and eliminate grey areas and ambiguities. I also want to say that I am very happy to support the amendments from the Green Group where they talk about the inclusion of au pairs and undeclared work, but come forward with practical suggestions to ensure we are proactive in ensuring access to the open labour market for domestic workers. Finally, I want to support the author of the resolution, Ms Berès, when she says that the European Union should lead the way on improving conditions for domestic workers. Commissioner, I was interested in your words on occupational health and safety and, even though you do not foresee extending the directive, I think your comments leave some scope for flexibility in ensuring better health and safety conditions for domestic workers."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, domnívám se, že tato debata je vzhledem k nadcházejícímu schválení úmluvy MOP o osobách pracujících v domácnosti důležitá. Věřím, že bychom měli v této sněmovně pochválit MOP za její vynikající práci. Práce v domácnosti – například péče o rodinu – probíhá výlučně v rodinném prostředí. V EU to byla samozřejmě tradičně ženská práce, i když to se teď mění. Také je pravděpodobnější, že v domácím prostředí budou pracovat přistěhovalci a lidé z marginalizovaných komunit. Hodnota práce v domácnosti není zahrnuta do výpočtů DPH a mimo jiné z tohoto důvodu je práce v domácnosti velmi často neviditelná a je rozhodně podceňovaná. Tím jsou osoby pracující v domácnosti bezpochyby ponechány v nejisté situaci a velmi často se musejí spoléhat na dobrou vůli zaměstnavatelů. A to je prostě nepřijatelné. Jak říkáme v usnesení, roste tím pravděpodobnost, že osoby pracující v domácnosti budou čelit diskriminaci, nebo dokonce více formám diskriminace. Význam úmluvy MOP spočívá v tom, že zajistí právní uznání práce v domácnosti jako práce. V návaznosti na to by osoby pracující v domácnosti měly při uplatňování svých práv zaujímat silnější postavení. Domnívám se, že je velmi důležité, aby osoby pracující v domácnosti měly právo na základní pracovní normy. To samozřejmě znamená přístup k sociálnímu zabezpečení, bezpečnosti a ochraně zdraví a ochraně mateřství, stejně jako ustanovení o pracovní době a době odpočinku. Protože práce v domácnosti probíhá převážně v rodinném prostředí, do hry mohou vstupovat otázky soukromí. Je třeba najít inovativní a uskutečnitelná řešení pro zajištění zdraví a bezpečnosti osob pracujících v domácnosti a v celkovém kontextu pro zajištění toho, aby byla plně respektována jejich práva. Jedním z možných řešení je použití vzorových smluv. Například v kantonu Genève existuje vzorová smlouva, která se automaticky uzavírá mezi všemi zaměstnavateli a zaměstnanci: zabývá se, mimo jiné, otázkami jako minimální mzda, rodinné přídavky a dovolená. Věřím, že smlouvy podobného typu existují i v Belgii. Osobám pracujícím v domácnosti poskytují větší jistotu, zaměstnavatelům zjednodušují situaci a eliminují šedé zóny a nejasnosti. Také bych chtěla říci, že velmi ráda podpořím pozměňovací návrhy skupiny Zelených, ve kterých Zelení hovoří o zahrnutí osob vykonávajících práci au pair a o nehlášené práci, ale přicházejí s praktickými návrhy, jak bychom při zajišťování přístupu osob pracujících v domácnosti na otevřený trh práce mohli být aktivní. A nakonec chci podpořit slova autorky usnesení, paní Berèsové, že Evropská unie by při zlepšování podmínek osob pracujících v domácnosti měla jít v čele. Pane komisaři, vaše slova o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci mě zaujala, a i když nepředpokládáte rozšíření směrnice, domnívám se, že vaše připomínky ponechávají jistý prostor pro flexibilitu při zajištění lepších podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti osob pracujících v domácnosti."@cs1
"Fru formand! Jeg mener, at det er vigtigt for os at gennemføre denne forhandling i lyset af den kommende vedtagelse af en ILO-konvention om hushjælp. Jeg mener, at vi her i Parlamentet bør rose ILO for dens fremragende arbejde. Arbejde i hjemmet – f.eks. pasning af familie – finder udelukkende sted i familiens hjem. Traditionelt set var det i EU naturligvis kvindearbejde, selv om det er ved at ændre sig. Migranter og mennesker fra mere marginaliserede samfund har også større sandsynlighed for at arbejde i hjemmet. Værdien af arbejde i hjemmet indgår ikke i vores beregninger af BNP, og arbejde i hjemmet er derfor blandt andet meget ofte usynligt, og det er helt sikkert undervurderet. Dette stiller uden tvivl hushjælp i en usikker stilling, og meget ofte er de afhængige af arbejdsgivernes goodwill. Det er ganske enkelt ikke acceptabelt. Som vi siger i beslutningen, gør dette hushjælp mere udsat for diskrimination og endog for multiple former for diskrimination. Vigtigheden af denne ILO-konvention ligger i, at den vil yde juridisk anerkendelse af arbejde i hjemmet som et regulært arbejde. Som følge heraf skulle hushjælp stå stærkere, når det gælder om at udøve deres rettigheder. Jeg mener, at det er afgørende, at hushjælp har ret til centrale arbejdsstandarder. Det omfatter naturligvis adgang til social sikring, beskyttelse af sikkerhed og sundhed og beskyttelse af moderskab samt bestemmelser om arbejds- og hviletid. Da arbejde i hjemmet hovedsageligt udføres i familiens hjem, kan der være spørgsmål om privatlivets fred. Vi må finde frem til innovative og brugbare løsninger for at sikre hushjælps sikkerhed og sundhed og generelt for at sikre, at deres rettigheder respekteres fuldt ud. En løsning kunne være brugen af standardkontrakter. I kantonen Genève findes der f.eks. en standardkontrakt, som alle arbejdsgivere og arbejdstagere automatisk indgår. Den vedrører bl.a. spørgsmål såsom mindsteløn, familieydelser og ferier. Jeg mener, at der findes tilsvarende kontrakter i Belgien. De giver hushjælp større sikkerhed, forenkler tingene for arbejdsgivere og fjerner gråzoner og tvetydigheder. Jeg vil også gerne sige, at jeg er meget glad for at støtte ændringsforslagene fra Gruppen De Grønne, hvori de taler om inddragelse af au pair-personer og sort arbejde, men fremsætter praktiske forslag til at sikre, at vi er proaktive med hensyn til sikring af adgangen til det åbne arbejdsmarked for hushjælp. Endelig vil jeg gerne støtte forfatteren til beslutningen, fru Berès, når hun siger, at EU bør vise vejen til forbedring af vilkårene for hushjælp. Jeg var interesseret i kommissærens ord om sikkerhed og sundhed under arbejdet, og selv om der ikke er planer om at udvide direktivet, mener jeg, at hans bemærkninger åbner mulighed for fleksibilitet i sikringen af bedre sikkerheds- og sundhedsmæssige vilkår for hushjælp."@da2
"Frau Präsidentin, ich denke, es ist wichtig, dass wir diese Diskussion im Hinblick auf die kommende Annahme eines IAO-Übereinkommens über Hausangestellte führen. Ich bin der Ansicht, dass wir in diesem Hohen Haus der IAO zu ihrer ausgezeichneten Arbeit beglückwünschen sollten. Die Hausarbeit – beispielsweise die häusliche Pflege innerhalb der Familie – findet ausschließlich im familiären Zuhause statt. Traditionellerweise handelte es sich natürlich in der EU um Frauenarbeit, obwohl sich dies wandelt. Zuwanderer und Menschen aus marginalisierten Bevölkerungsgruppen arbeiten auch eher in einer Haushaltssituation. Der Wert der Hausarbeit ist in unseren BIP-Berechnungen nicht enthalten, was unter anderem ein Grund dafür ist, das diese Tätigkeit häufig unsichtbar ist und sicherlich unterbewertet wird. Zweifelsohne lässt dies Hausangestellte in einer prekären Lage, und allzu oft müssen sich diese auf das Wohlwollen ihrer Arbeitgeber verlassen. Dies ist schlichtweg unannehmbar. Wie wir in der Entschließung angeben, sind Hausangestellte dadurch eher Diskriminierung, und tatsächlich verschiedenerlei Formen von Diskriminierung, ausgesetzt. Die Bedeutung dieses IAO-Übereinkommens besteht darin, dass wir damit die Hausarbeit als Arbeit rechtlich anerkennen. Daran anschließend sollten Hausangestellte in einer stärkeren Position bei der Ausübung ihrer Rechte sein. Meines Erachtens ist es von entscheidender Bedeutung, dass Hausangestellte einen Anspruch auf grundlegende Arbeitsstandards haben. Dies umfasst natürlich den Zugang zu sozialer Sicherheit, zum Gesundheits- und Mutterschutz wie auch Bestimmungen zu Arbeits-und Ruhezeiten. Da die Hausarbeit hauptsächlich im familiären Zuhause stattfindet, können auch Fragen der Privatsphäre beteiligt sein. Wir müssen innovative und brauchbare Lösungen finden, damit die Gesundheit und Sicherheit von Hausangestellten garantiert und, im Gesamtkontext, deren Rechte vollständig respektiert werden. Eine Lösung könnte die Nutzung von Musterverträgen sein. So gibt es beispielsweise im Kanton Genf einen Mustervertrag, der automatisch zwischen allen Arbeitgebern und Angestellten abgeschlossen wird: dieser beschäftigt sich mit Fragen des Mindestlohns, Familienzuschlägen und Urlaubstagen. Meines Wissens besteht ein ähnlicher Vertrag auch in Belgien. Sie geben Hausangestellten eine größeres Maß an Sicherheit, vereinfachen die Dinge für Arbeitgeber und eliminieren Grauzonen und Zweideutigkeiten. Ebenfalls möchte ich sagen, dass ich sehr glücklich darüber bin, die von der Fraktion der Grünen eingebrachten Abänderungen zur Aufnahme von Au-pairs und Schwarzarbeit und die praktischen Vorschläge zur proaktiven Sicherstellung des Zugangs zum offenen Arbeitsmarkt für Hausangestellte zu unterstützen. Abschließend möchte ich die Verfasserin der Entschließung, Frau Berès, darin unterstützen, wenn sie sagt, dass die Europäische Union bei der Verbesserung der Bedingungen für Hausangestellte die Führungsrolle übernehmen sollte. Herr Kommissar, ich habe ihren Worten zum Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz interessiert zugehört und, obwohl Sie keine Erweiterung der Richtlinie vorsehen, denke ich, dass Ihre Kommentare einigen Raum für Flexibilität bei der Sicherstellung von besseren Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen für Hausangestellte lassen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι διεξάγουμε την παρούσα συζήτηση υπό το πρίσμα της επικείμενης έγκρισης σύμβασης της ILO για τους οικιακούς βοηθούς. Εκτιμώ ότι, ως βουλευτές τους παρόντος Σώματος, θα πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα στη ILO για το άριστο έργο της. Η οικιακή εργασία –η φροντίδα της οικογένειας, για παράδειγμα– εκτελείται αποκλειστικά στο πλαίσιο της οικογενειακής εστίας. Παραδοσιακά, βεβαίως, στην ΕΕ επρόκειτο για αμιγώς γυναικεία εργασία, αλλά αυτό πλέον αλλάζει. Μετανάστες και άτομα που προέρχονται από πιο περιθωριοποιημένες κοινότητες είναι επίσης πιθανότερο να απασχολούνται υπό συνθήκες οικιακής εργασίας. Η αξία της οικιακής εργασίας δεν συνεκτιμάται στους υπολογισμούς μας όσον αφορά το ΑΕγχΠ μας, και αυτός είναι, μεταξύ άλλων, ο λόγος για τον οποίο η οικιακή εργασία είναι πολύ συχνά αφανής και, οπωσδήποτε, υποβαθμισμένη. Είναι αδιαφιλονίκητο το γεγονός ότι η κατάσταση αυτή διατηρεί τους οικιακούς βοηθούς σε επισφαλή θέση, και οι τελευταίοι υποχρεούνται πολύ συχνά να βασιστούν στην καλή βούληση των εργοδοτών τους. Αυτό είναι απλά απαράδεκτο. Συνεπώς, όπως δηλώνουμε και στο ψήφισμα, οι οικιακοί βοηθοί είναι πιθανότερο να υπόκεινται σε διακρίσεις, και μάλιστα σε πολλαπλές μορφές διακρίσεων. Η σημασία της παρούσας σύμβασης της ILO έγκειται στο γεγονός ότι θα προσφέρει τη νομική αναγνώριση της οικιακής εργασίας ως μορφής απασχόλησης. Συνεπεία τούτου, θα πρέπει να ενισχυθεί η θέση των οικιακών βοηθών όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Θεωρώ καίριας σημασίας το δικαίωμα των οικιακών βοηθών σε βασικά εργασιακά πρότυπα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται, φυσικά, η πρόσβαση σε κοινωνική ασφάλιση, η προστασία της υγείας και της ασφάλειας, καθώς και η προστασία της μητρότητας, αλλά και οι διατάξεις σχετικά με τις περιόδους εργασίας και ανάπαυσης. Δεδομένου δε ότι η οικιακή εργασία λαμβάνει χώρα κατά κύριο λόγο στο πλαίσιο της οικογενειακής εστίας, ενδέχεται να εγείρονται και ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Πρέπει να βρούμε καινοτόμες και εφικτές λύσεις για την κατοχύρωση της υγείας και της ασφάλειας των οικιακών βοηθών, καθώς και για τη διασφάλιση, γενικότερα, του απόλυτου σεβασμού των δικαιωμάτων τους. Μια λύση θα ήταν ενδεχομένως η χρήση πρότυπων συμβάσεων. Στο καντόνι της Γενεύης, για παράδειγμα, υπάρχει μια πρότυπη σύμβαση, η οποία τίθεται αυτομάτως σε ισχύ από όλους τους εργοδότες και τους εργαζόμενους: άπτεται, μεταξύ άλλων, ζητημάτων όπως οι ελάχιστες αμοιβές, οι οικογενειακές παροχές και οι διακοπές. Νομίζω ότι συμβάσεις ανάλογου τύπου εφαρμόζονται και στο Βέλγιο. Παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια στους οικιακούς βοηθούς, απλοποιούν την κατάσταση για τους εργοδότες και εξαλείφουν γκρίζες ζώνες και ασάφειες. Θα ήθελα επίσης να δηλώσω ότι τάσσομαι μετά χαράς υπέρ των τροπολογιών της Ομάδας των Πρασίνων σχετικά με τη συμπερίληψη των εσωτερικών άμισθων βοηθών ( ) και την αδήλωτη εργασία, αλλά προβαίνουν και σε πρακτικές συστάσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι μεριμνούμε ενεργά για να έχουν οι οικιακοί βοηθοί πρόσβαση στην ανοικτή αγορά εργασίας. Τέλος, θα ήθελα να συνταχθώ με την άποψη της εισηγήτριας του ψηφίσματος, κ. Beres, η οποία αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πρωτοστατήσει στη βελτίωση των συνθηκών για τους οικιακούς βοηθούς. Κύριε Επίτροπε, άκουσα με ενδιαφέρον τις παρατηρήσεις σας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και, παρότι δεν προβλέπετε την επέκταση της οδηγίας, εκτιμώ ότι τα σχόλιά σας αφήνουν κάποιο περιθώριο ευελιξίας για την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών υγείας και ασφάλειας για τους οικιακούς βοηθούς."@el10
"Señora Presidenta, creo que es importante para nosotros celebrar este debate a la luz de la adopción del próximo convenio de la OIT sobre los trabajadores domésticos. Creo que en esta Cámara debemos elogiar a la OIT por su excelente trabajo. El trabajo doméstico —el cuidado familiar, por ejemplo— se lleva a cabo exclusivamente en el hogar familiar. Tradicionalmente, por supuesto, en la UE, este trabajo lo han desempeñado las mujeres, aunque esto está cambiando. Los inmigrantes y las personas de las comunidades más marginadas también son más propensos a trabajar en una situación doméstica. El valor del trabajo doméstico no está incluido en nuestros cálculos del PIB y, por esa razón, entre otras, el trabajo doméstico es a menudo invisible y, sin duda, está infravalorado. Sin duda, esto deja a los trabajadores domésticos en una situación precaria, y muy a menudo tienen que depender de la buena voluntad de los empleadores. Esto simplemente no es aceptable. Como decimos en la resolución, esto expone a los trabajadores a una mayor probabilidad de sufrir discriminación y, de hecho, varios tipos de discriminación. La importancia de este Convenio de la OIT es que va a reconocer jurídicamente el trabajo doméstico como trabajo. A raíz de eso, los trabajadores domésticos deben estar en una mejor posición para ejercer sus derechos. Creo que es fundamental que los trabajadores domésticos tengan derechos a regirse por las normas laborales básicas. Eso, por supuesto, incluye el acceso a la seguridad social, la protección de la salud y la seguridad, y las disposiciones sobre jornada laboral y tiempo de descanso. El hecho de que el trabajo doméstico se desarrolle, en gran parte, dentro del hogar familiar, puede plantear problemas de privacidad relacionados. Tenemos que encontrar soluciones innovadoras y viables para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores domésticos y, en el contexto global, para garantizar el pleno respeto de sus derechos. Una solución podría ser la utilización de contratos modelo. En el cantón de Ginebra, por ejemplo, hay un modelo de contrato aplicado automáticamente por todos los empleadores y los empleados: se trata, entre otras cosas, de cuestiones tales como las asignaciones del salario mínimo, los complementos familiares y las vacaciones. Creo que en Bélgica utilizan contratos similares. Aportarán mayor seguridad a los trabajadores domésticos, simplificarán el trabajo de los empleadores y eliminarán las zonas grises y las ambigüedades. También quiero decir que me complace apoyar las enmiendas del Grupo de los Verdes, donde se habla de la inclusión de y el trabajo no declarado, pero presentan sugerencias prácticas para asegurar que seamos proactivos en garantizar el acceso al mercado de trabajo abierto para los trabajadores domésticos. Por último, quiero apoyar a la autora de la resolución, la señora Berès, cuando dice que la Unión Europea debe liderar el camino en la mejora de las condiciones para los trabajadores domésticos. Señor Comisario, me han resultado interesantes sus palabras sobre la salud y la seguridad ocupacional y, a pesar de que no se prevé la ampliación de la Directiva, creo que sus comentarios dejan algún margen de flexibilidad para garantizar mejores condiciones de salud y seguridad para los trabajadores domésticos."@es21
"Lugupeetud juhataja! Minu arvates on oluline, et koduabilisi käsitleva ILO konventsiooni eelseisva vastuvõtmise taustal toimub meil praegune arutelu. Leian, et peaksime Euroopa Parlamendis ILOt suurepärase töö eest tunnustama. Koduabilise töö – näiteks perekonna eest hoolitsemine – toimub üksnes kodudes. Traditsiooniliselt on see ELis loomulikult olnud naiste töö, kuigi olukord on muutumas. Kodustes tingimustes töötavad tõenäoliselt rohkem sisserändajad ja kõrvalejäänud kogukondadest pärit inimesed. Koduabilise töö väärtus ei sisaldu meie SKP arvutustes ning muu hulgas ka sel põhjusel on kõnealune töövaldkond väga sageli nähtamatu ja kindlasti väheväärtustatud. Kahtlemata muudab see koduabiliste olukorra ebakindlaks ning väga tihti peavad nad lootma tööandjate heatahtlikkusele. See on lihtsalt vastuvõetamatu. Nagu me resolutsioonis ütleme, võivad koduabilised seetõttu suurema tõenäosusega langeda diskrimineerimise ja isegi mitmekordse diskrimineerimise ohvriks. ILO konventsiooni tähtsus seisneb asjaolus, et selles tunnustatakse koduabilise teenuseid õiguslikult tööna. Selle alusel peaks koduabilistel olema rohkem võimalusi oma õigusi kasutada. Minu arvates on ülioluline, et koduabilistel oleks õigus põhilistele tööõiguse normidele. See hõlmab loomulikult sotsiaalset kaitset, tervise ja ohutuse kaitset, emaduse kaitset ning töö- ja puhkeaega reguleerivaid norme. Kuna koduabilise tööd tehakse enamasti kodudes, võivad sellega kaasneda eraelu puutumatuse probleemid. Peame leidma uuenduslikud ja toimivad lahendused, et tagada koduabiliste tervishoid ja ohutus ning üldiselt täielik kinnipidamine koduabiliste õigustest. Üks lahendus võib olla näidislepingute kasutuselevõtt. Näiteks Genfi kantonis on kasutusel näidisleping, mille sõlmivad kõik tööandjad ja töövõtjad automaatselt – selles käsitletakse muu hulgas minimaalset töötasu, peretoetusi ja puhkusi. Minu teada toimivad sarnased lepingud ka Belgias. Need pakuvad koduabilistele suuremat kindlust, lihtsustavad asju tööandjate jaoks ja kõrvaldavad nii-öelda hallid tsoonid ja ebaselged asjaolud. Samuti tahan öelda, et mul on väga hea meel toetada roheliste fraktsiooni muudatusettepanekuid, milles käsitletakse ’ide ja deklareerimata töö kaasamist, kuid esitatakse praktilised soovitused, mille abil toimida ennetavalt, kui kõne all on koduabiliste juurdepääs avatud tööturule. Lõpetuseks tahan avaldada toetust resolutsiooni koostaja Pervenche Berèsi mõttele, et Euroopa Liit peaks näitama koduabiliste tingimuste parandamisel eeskuju. Lugupeetud volinik, mulle pakkusid huvi teie mõtted töötervishoiu ja tööohutuse kohta ning kuigi te ei kavatse direktiivi kohaldamisala laiendada, jätavad teie märkused mõningat ruumi paindlikkusele, kui kõne all on koduabiliste paremate tervishoiu- ja ohutustingimuste tagamine."@et5
". Arvoisa puhemies, minusta on tärkeää käydä tätä keskustelua kotityöntekijöitä koskevaa ILOn tulevaa yleissopimusta silmällä pitäen. Minusta meillä täällä parlamentissa olisi syytä kiittää ILOa sen erinomaisesta työstä. Kotityötä, esimerkiksi hoivatyötä perheissä, tehdään yksinomaan perheiden kodissa. Perinteisesti se on EU:ssa ollut tietenkin naisten työtä, mutta nyt tilanne on muuttumassa. Siirtolaiset ja syrjäytyneisiin väestöryhmiin kuuluvat työskentelevät niin ikään muita ryhmiä todennäköisemmin kotityön parissa. Kotityön arvoa ei oteta huomioon BKT:tä koskevissa laskelmissamme, ja muun muassa tästä syystä kotityö on hyvin usein näkymätöntä ja siten aliarvostettua työtä. Tämä tekee eittämättä kotityöntekijöiden asemasta epävarman, ja he ovat hyvin usein työnantajiensa hyvän tahdon varassa. Tätä ei yksinkertaisesti voida hyväksyä. Kuten toteamme päätöslauselmassa, kotityöntekijät ovat alttiina todella monenlaiselle syrjinnälle. ILOn yleissopimuksen merkitys on siinä, että sen ansiosta kotityö tunnustetaan oikeudellisesti työksi. Tämän mukaisesti kotityöntekijöillä pitäisi olla nykyistä vahvempi asema voidakseen nauttia oikeuksistaan. Minusta on ratkaisevan tärkeää, että kotityöntekijöillä on oikeus perustyönormeihin. Tämä pitää luonnollisesti sisällään oikeuden sosiaaliturvaan, terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen, äitiyden suojelemiseen sekä työ- ja lepoaikoja koskeviin määräyksiin Kotityötä tehdään lähinnä perheissä, minkä vuoksi yksityisyyteen liittyviä ongelmia saattaa ilmetä. Meidän on löydettävä innovatiivisia ja toimivia ratkaisuja työntekijöiden työterveyden ja -turvallisuuden sekä yleisesti ottaen heidän kaikkien oikeuksiensa noudattamisen varmistamiseksi. Yksi ratkaisu voisi olla mallisopimusten käyttö. Geneven kantonissa esimerkiksi on käytössä sopimusmalli, jota kaikki työnantajat ja työntekijät käyttävät automaattisesti: siinä otetaan huomioon muun muassa minimipalkat, perheavustukset ja lomat. Belgiassa on käsittääkseni käytössä vastaavanlaisia sopimuksia. Ne lisäävät kotityöntekijöiden turvaa, yksinkertaistavat työnantajien hoidettavana olevia asioita sekä poistavat harmaata työtä ja epäselvyyksiä. Haluan sanoa lisäksi, että tuen erittäin mielelläni vihreiden ryhmän jättämiä tarkistuksia, joissa he ottavat esille au pair -työntekijöiden ja pimeän työn sisällyttämisen direktiiviin, mutta he päätyvät kuitenkin käytännön ehdotusten tekemiseen varmistaakseen, että toimimme proaktiivisesti, jotta kotityöntekijät pääsisivät osallisiksi avoimista työmarkkinoista. Lopuksi haluan vielä antaa tukeni päätöslauselman laatijan Berèsin toteamukselle siitä, että Euroopan unionin olisi näytettävä esimerkkiä kotityöntekijöiden aseman parantamisessa. Arvoisa komission jäsen, olin kiinnostunut työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista ajatuksistanne, ja vaikka ette harkitse direktiivin soveltamisalan laajentamista, minusta kommenttinne jättävät tilaa joustavuudelle pyrittäessä varmistamaan kotityöntekijöille entistä paremmat työterveyden ja -turvallisuuden edellytykset."@fi7
"Madame la Présidente, je pense qu’il est important pour nous d’avoir cette discussion compte tenu de l’adoption prochaine d’une convention sur les travailleurs domestiques de l’OIT. Je pense que ce Parlement doit saluer l’OIT pour son excellent travail. Le travail domestique, par exemple les services d’aide aux familles, se déroule exclusivement au sein du domicile familial. Traditionnellement, bien sûr, dans l’Union européenne, ce travail était assumé par les femmes bien que cette situation évolue. Les migrants et les personnes des communautés plus marginalisées sont également plus susceptibles de travailler dans un cadre domestique. La valeur du travail domestique n’est pas incluse dans nos calculs du PIB et c’est notamment pour cette raison que le travail domestique est très souvent invisible et certainement sous-évalué. Forcément, les travailleurs domestiques se retrouvent alors dans une situation précaire et doivent très souvent s’en remettre à la bienveillance de leurs employeurs. Cette situation est tout simplement intolérable. Comme nous l’avons formulé dans la résolution, les travailleurs domestiques sont plus exposés aux différentes formes de discrimination. Cette convention de l’OIT est cruciale car elle permettra de reconnaître d’un point de vue juridique le travail domestique comme un véritable travail. Dès lors, les travailleurs domestiques devraient être mieux armés pour faire valoir leurs droits. Je pense qu’il est essentiel que les travailleurs domestiques bénéficient des normes fondamentales du travail. Cela inclut, bien évidemment, un accès à la sécurité sociale, un régime de sécurité et de santé et un système de protection de la maternité, ainsi que des dispositions réglementant le temps de travail et de repos. Étant donné que le travail domestique est exercé en grande partie à domicile, cela soulève des problèmes liés à la vie privée. Nous devons trouver des solutions innovantes et applicables pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs domestiques et, plus globalement, garantir le respect total de leurs droits. Il serait envisageable d’utiliser des contrats-types. Dans le canton de Genève, par exemple, il existe un contrat-type auquel souscrivent automatiquement tous les employeurs et employés: il traite entre autres les questions telles que le salaire minimum, les allocations familiales et les congés. Je crois qu’il existe des contrats similaires en Belgique. Ces contrats offrent une plus grande sécurité aux travailleurs domestiques, simplifient les choses pour les employeurs et éliminent les zones d’ombre et les ambiguïtés. Je tiens également à dire que je suis très heureuse de soutenir les amendements du groupe des Verts mentionnant l’inclusion du travail au pair et du travail non déclaré tout en apportant des suggestions concrètes pour garantir que nous nous montrons proactifs en ce qui concerne l’accès au marché ouvert du travail pour les travailleurs domestiques. Pour terminer, je partage l’avis de l’auteure de cette résolution, Mlle Berès, lorsqu’elle dit que l’Union européenne devrait montrer la voie dans le domaine de l’amélioration des conditions des travailleurs domestiques. Monsieur le Commissaire, vos propos sur la santé et la sécurité au travail m’ont intéressé et, même si vous n’envisagez pas d’étendre la directive, je pense que vos commentaires laissent une certaine marge de manœuvre pour garantir l’amélioration des conditions de santé et de sécurité des travailleurs domestiques."@fr8
"Elnök asszony, fontosnak tartom, hogy a háztartási alkalmazottakról szóló ILO-egyezmény közelgő elfogadásának fényében megtartsuk ezt a vitát. Úgy vélem, hogy e Ház részéről dicséret illeti az ILO-t kitűnő munkájáért. A háztartási munka, például a gondozási munka, kizárólag családi körben zajlik. Az EU-ban hagyományosan ez természetesen női munkának számított, bár ez változóban van. A bevándorlók és a marginalizált közösségek tagjai is egyre gyakrabban dolgoznak háztartásokban. A háztartási munka nem számít bele a GDP-be, és többek között emiatt is gyakran láthatatlan, és biztosan alulértékelt. Kétségtelen, hogy ennek köszönhetően a háztartási alkalmazottak bizonytalan helyzetben vannak, és sokszor kénytelenek bízni munkáltatójuk jóindulatában. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. Ahogy az állásfoglalásban is megfogalmaztuk, emiatt a háztartási alkalmazottak nagyobb eséllyel vannak kitéve diszkriminációnak, a hátrányos megkülönböztetés legkülönfélébb formáinak. Az ILO-egyezmény jelentősége, hogy a háztartási munkát munkaként ismeri el. Ha ez megtörténik, a háztartási alkalmazottak jogaikat hatékonyabban tudják majd érvényesíteni. Elengedhetetlennek tartom, hogy a háztartási alkalmazottaknak joguk legyen az alapvető foglalkoztatási normákhoz. Ez természetesen magában foglalja a szociális biztonsághoz, a munkahelyi egészségvédelemhez és biztonsághoz és az anyasági védelemhez való hozzáférést, valamint a munka- és pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseket. Mivel a háztartási munka nagyrészt a családok otthonában zajlik, ez a magánélettel kapcsolatos kérdéseket is felvethet. Újszerű és működőképes megoldásokat kell találnunk a háztartási alkalmazottak egészségének védelmére és biztonságának megteremtésére, és általában azért, hogy jogaik tiszteletben tartását biztosítsuk. Megoldás lehet például mintaszerződések alkalmazása. Genf kantonban például olyan mintaszerződést alkalmaznak, amely automatikusan vonatkozik minden munkáltatóra és munkavállalóra: egyebek között olyan kérdéseket szabályoz, mint a minimálbér, a családi juttatások és a szabadság. Úgy gondolom, hasonló szerződésfajták működnek Belgiumban is. Nagyobb biztonságot kínálnak a háztartási alkalmazottaknak, megkönnyítik a munkáltatók dolgát, és megszüntetik a kiskapukat és kétértelműségeket. Azt is el szeretném mondani, hogy örömmel támogatom a Zöldek képviselőcsoportjának módosításait, amelyek szerint a gyermekfelügyeletet ellátó személyeket és a be nem jelentett foglalkoztatást is bevonnák a tervezetbe, mivel gyakorlati javaslatokkal kell előállnunk, hogy kezdeményező magatartásunkkal megnyissuk a munkaerőpiacot a háztartási alkalmazottak előtt. Végül szeretném támogatásomról biztosítani az állásfoglalás szerzőjét, Berès asszonyt, aki azt mondja, hogy az Európai Uniónak utat kell mutatnia a háztartási alkalmazottak foglalkoztatási körülményeinek javítása terén. Biztos úr, felkeltette az érdeklődésem, amit a munkahelyi egészségvédelem és biztonság kapcsán mondott, és bár nem beszélt az irányelv kiterjesztéséről, úgy vélem, szavai mégis hagynak némi mozgásteret a háztartási alkalmazottak egészségvédelmének és biztonságának fejlesztése számára."@hu11
"Signora Presidente, credo nell'importanza di questo dibattito in vista della prossima approvazione della Convenzione OIL sul lavoro domestico. Credo che tutti i presenti in Aula debbano complimentarsi con l'OIL per l'ottimo lavoro svolto. Il lavoro domestico, per esempio nella forma dell'assistenza familiare, si svolge esclusivamente in abitazioni private. Tradizionalmente, all'interno dell'Unione europea, si trattava ovviamente di un lavoro svolto dalle donne, anche se ora la situazione sta cambiando. I migranti e le persone provenienti da comunità più marginali hanno maggiori probabilità di lavorare nell'ambito domestico. Il valore del lavoro domestico viene escluso dal calcolo del PIL e, per questo e altri motivi, è spesso invisibile e certamente sottovalutato. Questa situazione certamente mette i lavoratori domestici in una posizione precaria tanto che molto spesso si trovano a dipendere dalla buona volontà dei datori di lavoro. È una situazione semplicemente inaccettabile. Come affermiamo nella risoluzione, in questo modo i lavoratori domestici sono più esposti alla discriminazione nelle sue molteplici forme. L'importanza della Convenzione OIL è il riconoscimento giuridico del lavoro domestico come forma di attività professionale. Ne consegue che i lavoratori domestici dovrebbero essere in una posizione più forte per esercitare i propri diritti. Credo sia importante che il lavoro domestico sia regolato dalle norme fondamentali sul lavoro, che comprendano naturalmente l'accesso alla previdenza sociale, alla tutela della salute e della sicurezza e la tutela della maternità, oltre a disposizioni concernenti le ore di lavoro e di riposo. Siccome il lavoro domestico si svolge prevalentemente in abitazioni private, possono insorgere problematiche legate alla privacy. Dobbiamo pertanto trovare soluzioni innovative e attuabili per assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori domestici e, in generale, per garantire il pieno rispetto dei loro diritti. Una soluzione potrebbe essere l'impiego di contratti modello. Nel cantone di Ginevra ad esempio esiste un modello di contratto che viene compilato automaticamente da tutti i datori di lavoro e lavoratori e copre, tra le altre, questioni quali il salario minimo, gli assegni familiari e le ferie. Credo che contratti simili siano in uso anche in Belgio. Simili contratti offrono maggiori garanzie ai lavoratori domestici, facilitano i datori di lavoro ed eliminano le zone grigie e le ambiguità. Desidero anche esprimere il mio appoggio agli emendamenti dei verdi che riguardano l'inserimento dei lavoratori alla pari e del lavoro sommerso e nei quali si propongono soluzioni pratiche per assicurare un nostro impegno attivo nel garantire l'accesso al libero mercato del lavoro ai lavoratori domestici. Infine sostengo l'autrice della risoluzione, l'onorevole Berès, quando afferma che l'Unione europea deve dare l'esempio per migliorare le condizioni dei lavoratori domestici. Signor Commissario, mi sono piaciute le sue parole sulla sicurezza e la salute sul posto di lavoro e anche se non si prevede di estendere la direttiva, credo che le osservazioni che ha fatto permettano una certa flessibilità per garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute per i lavoratori domestici."@it12
"Ponia pirmininke, artėjant TDO Konvencijos dėl namų darbininkų priėmimui manau, kad svarbu surengti šią diskusiją. Mano manymu, šiame Parlamente turėtume pagirti TDO už puikų darbą. Darbas namuose, pvz., šeimos priežiūra, vyksta tik privataus asmens namuose. ES tradiciškai tai buvo moterų darbas, nors ši tendencija keičiasi. Taip pat labiau tikėtina, kad namų sąlygomis dirba migrantai ir žmonės iš labiau socialiai atskirtų bendruomenių. Darbo namų ūkyje sukuriama vertė neįtraukiama į mūsų BVP skaičiavimus, tad dėl šios ir kitų priežasčių darbas namuose dažnai yra beveik nepastebimas ir neabejotinai nepakankamai vertinamas. Be jokios abejonės, dėl to namų darbininkų padėtis yra nesaugi, dažniausiai jiems belieka kliautis darbdavių geranoriškumu. Tai tiesiog nepriimtina. Kaip teigiama mūsų rezoliucijoje, dėl to namų darbininkai dažniau susiduria su diskriminacija, tiesą sakant, su įvairių formų diskriminacija. Ši TDO konvencija svarbi dėl to, kad ja darbas namų ūkyje bus teisiškai pripažintas kaip darbas. O nuo tada namų darbininkai turėtų geresnę galimybę naudotis savo teisėmis. Manau, be galo svarbu, kad namų darbininkai turėtų teisę naudotis pagrindiniais darbo standartais, tarp jų, be abejo, yra teisė į socialinį draudimą, sveikatos apsaugą ir darbo saugą, motinystės apsaugą, taip pat darbo ir poilsio laiko nuostatas. Kadangi darbas namų ūkyje vyksta daugiausia privataus asmens namuose, gali kilti klausimų dėl privatumo. Turime rasti novatoriškų ir įvykdomų sprendimų, kuriais būtų užtikrinta namų darbininkų sveikata bei darbo sauga ir apskritai užtikrinta, kad jų teisių būtų visapusiškai paisoma. Vienas iš galimų sprendimų – naudoti tipines sutartis. Pvz., Ženevos kantone yra tipinė sutartis, automatiškai sudaroma visų darbdavių ir darbuotojų: joje nurodomas minimalus darbo užmokestis, priemokos šeimai ir atostogos. Atrodo, panašios sutartys naudojamos ir Belgijoje. Jomis namų darbininkams suteikiama daugiau garantijų, supaprastinami darbdavių reikalai ir panaikinamos „pilkosios zonos“ bei neaiškumai. Taip pat noriu pasakyti, kad su džiaugsmu remsiu Žaliųjų frakcijos pakeitimus, kuriais siūloma įtraukti dirbančius ir dirbančius neteisėtai, teikiami praktiški pasiūlymai, kuriais siekiama, kad aktyviai užtikrintume namų darbininkams galimybę patekti į atvirąją darbo rinką. Galiausiai noriu pritarti rezoliucijos autorės P. Berès teiginiui, kad Europos Sąjunga turėtų rodyti pavyzdį gerindama namų darbininkų sąlygas. Komisijos nary, mane sudomino jūsų žodžiai apie darbuotojų sveikatą ir darbo saugą, tad, nors ir nenumatote plėsti direktyvos taikymo srities, manau, kad, sprendžiant iš jūsų komentarų, paliekamos tam tikros lanksčios galimybės geresnėms namų darbininkų sveikatos ir saugos sąlygoms užtikrinti."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, manuprāt, šīs diskusijas rīkošana ir ļoti svarīga, ņemot vērā plānus pieņemt SDO Konvenciju par mājkalpotājiem. Es uzskatu, ka šim Parlamentam vajadzētu atzinīgi novērtēt SDO par lieliski paveikto darbu. Mājsaimniecības darbi, piemēram, ģimenes aprūpe, tiek veikti tikai ģimenes mājās. Protams, ES tas tradicionāli ir bijis sieviešu darbs, kaut arī šī situācija mainās. Lielāka iespējamība tikt nodarbinātiem mājsaimniecības darbos ir arī migrantiem un cilvēkiem no sabiedrībām ar marginālākām iezīmēm. Mājsaimniecības darbu vērtība netiek iekļauta mūsu IKP aprēķinos, un tas ir viens no daudzajiem iemesliem, kāpēc mājsaimniecības darbs bieži ir neredzams un pilnīgi noteikti nav pietiekami novērtēts. Šāda situācija mājkalpotājus neapšaubāmi nostāda nedrošā situācijā, un viņiem bieži vien ir jāpaļaujas uz darba devēju labvēlību. Tas ir absolūti nepieņemami! Kā jau mēs norādām rezolūcijā, šādā situācijā mājkalpotāji ir vairāk pakļauti diskriminācijai, turklāt vairāku veidu diskriminācijai. Šī SDO Konvencija ir svarīga ar to, ka tā juridiski atzīst mājsaimniecības darbus kā nodarbinātības veidu. Līdz ar to mājkalpotājiem tiks sniegtas lielākas iespējas izmantot savas tiesības. Manuprāt, īpaši svarīgi ir nodrošināt mājkalpotāju tiesības uz pamata darba standartiem. Tajos, protams, ietilpst arī pieeja sociālai drošībai, veselības aizsardzībai un drošības garantijām, aizsardzībai maternitātes gadījumos, kā arī noteikumi par darba un atpūtas laiku. Tā kā mājsaimniecības darbi galvenokārt notiek ģimenes mājās, tie var būt saistīti ar privātuma aspektiem. Mums ir jārod inovatīvs un realizējams risinājums, kā mājkalpotājiem nodrošināt drošību un veselības aizsardzību, vienlaikus nodrošinot vispārēju viņu tiesību ievērošanu. Viens no risinājumiem varētu būt tipveida līgumu izmantošana. Piemēram, Ženēvas kantonā ir ieviests tipveida līgums, kuru automātiski noslēdz visi darba devēji un darbinieki — tajā ir atrunāti, cita starpā, tādi jautājumi kā minimālā alga, ģimenes pabalsti un brīvdienas. Manuprāt, tamlīdzīgi līgumi ir arī Beļģijā. Tie nodrošina mājkalpotājiem lielāku drošību, vienkāršo attiecības ar darba devējiem, kā arī novērš neskaidrības un pārpratumus. Es vēlos piebilst, ka esmu priecīga par atbalstu Zaļo grupas piedāvātajiem grozījumiem, kuros tie norāda uz vajadzību iekļaut un nereģistrēto nodarbinātību, vienlaikus piedāvājot praktiskus ieteikumus, kas lautu mums būt aktīviem, nodrošinot mājkalpotājiem pieeju atvērtam darba tirgum. Visbeidzot, es vēlos atbalstīt rezolūcijas autori kundzi attiecībā uz viņas teikto, ka Eiropas Savienībai ir jāieņem vadošā loma mājkalpotāju apstākļu uzlabošanas jomā. Komisāra kungs, mani ieinteresēja jūsu teiktais par drošību un veselības aizsardzību darbā, un, kaut arī jūs neparedzat direktīvas paplašināšanu, manuprāt, jūsu izteikumi pieļauj noteiktu elastīgumu attiecībā uz iespēju nodrošināt labākus drošības un veselības aizsardzības nosacījumus mājkalpotājiem."@lv13
"Madam President, I think it is important for us to have this discussion in the light of the upcoming adoption of an ILO Convention on Domestic Workers. I believe that we in this House should commend the ILO for its excellent work. Domestic work – family caring, for example – takes place exclusively in the family home. Traditionally, of course, in the EU it was women’s work, although that is changing. Migrants and people from more marginalised communities are also more likely to work in a domestic situation. The value of domestic work is not included in our GDP calculations and, for that reason among others, domestic work is very often invisible and is certainly undervalued. Without any doubt, this leaves domestic workers in a precarious position, and very often they have to rely on the goodwill of employers. This is simply not acceptable. As we say in the resolution, it leaves domestic workers more likely to face discrimination and, indeed, multiple forms of discrimination. The importance of this ILO convention is that it will provide legal recognition of domestic work as work. Following on from that, domestic workers should be in a stronger position to exercise their rights. I think it is crucial that domestic workers have a right to core labour standards. That, of course, includes access to social security, health and safety protection and maternity protection, as well as provisions on working and rest time. Because domestic work takes place largely within the family home, there can be issues of privacy involved. We need to find innovative and workable solutions to ensuring the health and safety of domestic workers and, in the overall context, to ensure that their rights are fully respected. One solution might be the use of model contracts. In the canton of Geneva, for example, there is a model contract which is automatically entered into by all employers and employees: it deals, inter alia, with issues such as the minimum wage, family allowances and holidays. I believe that contracts of a similar type operate in Belgium. They give greater security to domestic workers, simplify matters for employers and eliminate grey areas and ambiguities. I also want to say that I am very happy to support the amendments from the Green Group where they talk about the inclusion of au pairs and undeclared work, but come forward with practical suggestions to ensure we are proactive in ensuring access to the open labour market for domestic workers. Finally, I want to support the author of the resolution, Ms Berès, when she says that the European Union should lead the way on improving conditions for domestic workers. Commissioner, I was interested in your words on occupational health and safety and, even though you do not foresee extending the directive, I think your comments leave some scope for flexibility in ensuring better health and safety conditions for domestic workers."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, ik denk dat het belangrijk is dat we deze discussie voeren in het licht van de aanstaande aanneming van een IAO-verdrag over huishoudelijk personeel. Ik ben van mening dat we in deze vergadering de IAO moeten prijzen voor haar uitstekende werk. Huishoudelijke werkzaamheden – bijvoorbeeld de zorg voor het gezin – vinden uitsluitend plaats in gezinssituaties. Binnen de EU was dit van oudsher uiteraard vrouwenwerk, maar dat is aan het veranderen. Migranten en mensen uit de meer marginale leefgemeenschappen werken ook vaker in een gezinssituatie. De waarde van huishoudelijk werk wordt niet meegenomen in onze berekeningen van het bbp, en dat is onder andere een reden waarom huishoudelijk werk vaak niet zichtbaar is en beslist wordt ondergewaardeerd. Zonder enige twijfel bevindt huishoudelijk personeel zich hierdoor in een onzekere positie, en heel vaak is dat personeel afhankelijk van de welwillendheid van werkgevers. Dat is eenvoudigweg niet acceptabel. Zoals we in de resolutie stellen, loopt huishoudelijk personeel hierdoor een grotere kans om met discriminatie te maken te krijgen en, sterker nog, met meerdere vormen van discriminatie. Het belang van dit IAO-verdrag is dat het zal zorgen voor de wettelijke erkenning van huishoudelijke werkzaamheden als werk. Vervolgens zou huishoudelijk personeel een sterkere positie moeten hebben om hun rechten uit te oefenen. Ik denk dat het cruciaal is dat huishoudelijk personeel recht heeft op fundamentele arbeidsnormen. Daartoe behoren vanzelfsprekend toegang tot sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en veiligheid en moederschapsbescherming, evenals bepalingen over werk- en rusttijden. Omdat huishoudelijke werkzaamheden grotendeels binnen de gezinssituatie plaatsvinden, kunnen er privacykwesties spelen. We moeten innovatieve en werkbare oplossingen vinden om de gezondheid en veiligheid van huishoudelijk personeel te beschermen en in algemene zin om te garanderen dat hun rechten volledig worden gerespecteerd. Een mogelijke oplossing zou het gebruik van modelcontracten kunnen zijn. In het kanton Genève heeft men bijvoorbeeld een modelcontract dat alle werkgevers en werknemers moeten afsluiten. Daarin worden onder andere zaken als het minimumloon, gezinstoelagen en vakanties geregeld. Ik geloof dat er in België gelijksoortige contracten worden gebruikt. Ze bieden meer zekerheid aan huishoudelijk personeel, vormen een vereenvoudiging voor werkgevers, en grijze gebieden en dubbelzinnigheden verdwijnen erdoor. Ik wil ook uitspreken dat ik van harte mijn steun geef aan de amendementen van de Groene Fractie waarin zij pleiten voor de opneming van au-pairs en zwart werk, maar praktische voorstellen doen om ervoor te zorgen dat we proactief te werk gaan bij het verlenen van toegang tot de open arbeidsmarkt voor huishoudelijk personeel. Tot slot steun ik de auteur van de resolutie, mevrouw Berès, als zij zegt dat de Europese Unie zou moeten voorgaan in het verbeteren van de omstandigheden voor huishoudelijk personeel. Commissaris, ik heb met belangstelling geluisterd naar wat u zei over gezondheid en veiligheid op het werk en ik denk dat, ondanks dat u niet verwacht de richtlijn uit te breiden, uw opmerkingen een aantal kansen bieden voor flexibiliteit in de zorg voor betere gezondheid en veiligheid voor huishoudelijk personeel."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Moim zdaniem to ważne, że toczymy tę dyskusję w związku ze zbliżającym się przyjęciem konwencji MOP dotyczącej pracowników domowych. Myślę, że my, posłowie do Parlamentu, powinniśmy pogratulować MOP jej doskonałej pracy. Praca w gospodarstwie domowym – na przykład opieka nad rodziną – odbywa się jedynie w domu rodzinnym. Oczywiście tradycyjnie w UE pracę tę wykonywały kobiety, choć teraz to się zmienia. Prace domowe częściej wykonują też migranci i ludzie ze społeczności bardziej zmarginalizowanych. Wartość pracy domowej nie jest uwzględniana w obliczeniach naszego PKB, między innymi z tego też względu praca domowa jest często niedostrzegana i niedoceniana. Bez wątpienia to sprawia, że pracownicy domowi znajdują się w niepewnej sytuacji i bardzo często muszą liczyć na dobrą wolę pracodawców. To po prostu niedopuszczalne. Jak stwierdzamy w rezolucji, sprawia to, że pracownicy domowi są bardziej narażeni na dyskryminację, i to na wiele jej form dyskryminacji jednocześnie. Zaletą tej konwencji MOP jest to, że dzięki niej praca domowa zostanie uznana w świetle przepisów. Od teraz pracownicy domowi powinni mieć lepsze możliwości korzystania za swoich praw. Myślę, że niezmiernie ważne jest, by pracownicy mieli prawo do podstawowych norm zatrudnienia. Oczywiście dotyczy to między innymi zabezpieczenia społecznego, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz opieki macierzyńskiej, a także uregulowania czasu pracy i czasu wolnego od pracy. Ponieważ praca domowa jest zasadniczo wykonywana w domu rodzinnym, możliwe, że w grę będą również wchodzić zagadnienia prywatności. Musimy znaleźć innowacyjne i dobrze funkcjonujące rozwiązania na rzecz zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników domowych, a w bardziej ogólnym kontekście –, zapewnić pełne poszanowanie ich praw. Jednym z rozwiązań może być wprowadzenie standardowych umów. W kantonie genewskim, na przykład, obowiązuje wzór umowy, zawieranej automatycznie przez wszystkich pracodawców i pracowników;: wzór ten obejmuje między innymi takie zagadnienia jak płaca minimalna, zasiłki rodzinne i urlopy. Zdaje się, że podobnego rodzaju umowy funkcjonują w Belgii. Zapewniają one większe bezpieczeństwo pracownikom domowym, upraszczają życie pracodawców i likwidują szarą strefę oraz niejasności. Chcę również powiedzieć, że bardzo się cieszę z poprawek Grupy Zielonych, w których mowa o uwzględnieniu au pair i pracy nierejestrowanej i które przedstawiają jednocześnie praktyczne propozycje skłonienia nas do proaktywności w zapewnianiu dostępu do otwartego rynku pracy dla pracowników domowych. I wreszcie, pragnę wyrazić poparcie dla autorki rezolucji, pani poseł Berès, która stwierdza, że Unia Europejska powinna przewodzić w dziedzinie poprawy warunków pracowników domowych. Panie Komisarzu! Zainteresowały mnie Ppańskie słowa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy i chociaż nie przewiduje Pan rozszerzenia zakresu tej dyrektywy, myślę, że Ppańskie uwagi pozostawiają pewien zakres elastyczności, jeżeli chodzi o zapewnienie pracownikom lepszych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy."@pl16
"Senhora Presidente, considero importante manter esta discussão no âmbito da futura adopção de uma Convenção da OIT sobre Trabalhadores Domésticos. Na minha opinião, este Parlamento deveria louvar o excelente trabalho da OIT. O trabalho doméstico – cuidar da família, por exemplo – tem lugar exclusivamente no lar. É evidente que, segundo a tradição na UE, era considerado trabalho feminino, apesar de a situação estar a mudar. É igualmente mais provável que os migrantes e as pessoas de comunidades mais marginalizadas trabalhem num contexto doméstico. O valor do trabalho doméstico não está incluído nos nossos cálculos de PIB e, por este e outros motivos, o trabalho doméstico muitas vezes é invisível e decerto subvalorizado. Não há qualquer dúvida de que esta situação coloca os trabalhadores domésticos numa situação precária, e frequentemente dependem da boa vontade dos empregadores. Não é aceitável. Como referimos na resolução, assim é mais provável que os trabalhadores domésticos sejam alvo de discriminação, e até de múltiplas formas de discriminação. A importância desta Convenção da OIT reside no facto de criar o reconhecimento jurídico do trabalho doméstico enquanto trabalho. Subsequentemente, os trabalhadores domésticos estarão em melhor posição para exercer os seus direitos. Considero essencial que os trabalhadores domésticos tenham o direito a normas laborais de base. Estão, naturalmente, incluídos o acesso à segurança social, a protecção da saúde e da segurança, a protecção na maternidade, bem como as disposições sobre os horários de trabalho e de repouso. Uma vez que o trabalho doméstico é realizado sobretudo no lar, podem surgir questões em matéria de privacidade. É necessário encontrar soluções inovadoras e exequíveis para garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores domésticos e, no contexto geral, assegurar o pleno respeito dos seus direitos. Uma solução poderia ser o recurso a contratos-modelo. No cantão de Genebra, nomeadamente, existe um contrato-modelo que é celebrado automaticamente por todos os empregadores e empregados: diz respeito, entre outros aspectos, a questões como o salário mínimo, prestações familiares e férias. Creio que estão em vigor contratos afins na Bélgica. Estes contratos concedem uma maior segurança aos trabalhadores domésticos, simplificam os procedimentos para os empregadores e eliminam zonas cinzentas e ambiguidades. Gostaria igualmente de referir que apoio as alterações do Grupo dos Verdes onde discutem a inclusão do trabalho e não declarado, mas apresentam sugestões práticas para a proactividade na garantia do acesso ao mercado de trabalho em geral para os trabalhadores domésticos. Em conclusão, gostaria de apoiar a autora da resolução, a senhora deputada Berès, quando afirma que a União Europeia deveria liderar a melhoria das condições dos trabalhadores domésticos. Senhor Comissário, as suas afirmações a propósito da saúde e segurança no trabalho interessaram-me e, apesar de o senhor Comissário não prever uma ampliação da directiva, penso que os seus comentários dão azo a uma flexibilidade na garantia de melhores condições de saúde e de segurança para os trabalhadores domésticos."@pt17
"Dnă președintă, cred că este important să purtăm această discuție în contextul apropiatei adoptări a Convenției OIM referitoare la lucrătorii casnici. Cred că acest plen ar trebui să felicite OIM pentru munca sa excelentă. Munca casnică, de pildă îngrijirea familiei, se desfășoară exclusiv în locuința familială, aceasta fiind în UE, în mod tradițional, o muncă rezervată femeilor, aspect care însă tinde să se schimbe. Migranții și persoanele provenind din comunități marginalizate sunt la rândul lor predispuși la a presta o muncă la domiciliu. Valoarea muncii casnice nu este inclusă în calcularea PIB-ului, acesta fiind unul dintre motivele pentru care acest tip de activitate este cel mai adesea invizibil și cu siguranță subevaluat. Este o realitate care, fără îndoială, plasează lucrătorii casnici într-o poziție precară, aceștia depinzând, cel mai adesea, de bunăvoința angajatorilor. Este pur și simplu inacceptabil. După cum se afirmă în rezoluție, este o situație care expune lucrătorii casnici la discriminare sau, mai bine spus, la multiple forme de discriminare. Importanța acestei Convenții a OIM rezidă în faptul că prevede recunoașterea legală a muncii casnice ca formă de activitate profesională. Lucrătorii casnici vor beneficia astfel de o poziție mai solidă, care le va permite exercitarea drepturilor de care dispun. Cred că este esențial ca lucrătorii casnici să aibă dreptul la standarde fundamentale de muncă, care includ, desigur, accesul la asigurări sociale, măsuri de siguranță și de protecție a sănătății, protecție a maternității, precum și dispoziții privind timpul de lucru și de odihnă. Întrucât munca casnică se desfășoară în cea mai mare măsură în locuințe familiale, pot exista probleme legate de dreptul la viața privată. Trebuie să găsim soluții inovatoare și funcționale pentru a asigura protejarea sănătății și siguranței lucrătorilor casnici și, în contextul general, pentru a garanta respectarea deplină a drepturilor lor. O soluție ar putea fi utilizarea contractelor tip. În cantonul Geneva, de exemplu, există un contract tip încheiat automat de toți angajatorii și angajații, care tratează problemele legate de salariul minim, alocațiile familiale și concedii. Cred că astfel de contracte există și în Belgia. Ele conferă o mai mare siguranță lucrătorilor casnici, simplifică procedurile pentru angajatori și elimină zonele gri și ambiguitățile. De asemenea, mă bucur că pot sprijini acele amendamente ale Grupului Verzilor în care se prevede includerea activității au-pair și a muncii nedeclarate și se propun soluții practice de încurajare a unei abordări proactive menite să asigure accesul lucrătorilor casnici la piața muncii. În cele din urmă, doresc să sprijin afirmațiile dnei Berès, autoarea rezoluției, conform cărora Uniunea Europeană ar trebui să dea un exemplu în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor pentru lucrătorii casnici. Dle comisar, am fost foarte atent la ceea ce ați spus despre sănătatea și siguranța la locul de muncă și, deși nu preconizați o extindere a directivei, cred că comentariile dvs. permit o anumită marjă de flexibilitate pentru asigurarea unor condiții mai bune de sănătate și siguranță pentru lucrătorii casnici."@ro18
"Domnievam sa, že vzhľadom na nadchádzajúce prijatie dohovoru Medzinárodnej organizácie práce (ILO) o pracovníkoch v domácnosti má táto diskusia pre nás veľký význam. Myslím si, že na pôde tohto Parlamentu by sme mali Medzinárodnú organizáciu práce pochváliť za vynikajúcu prácu. Práca v domácnosti – napríklad starostlivosť o rodinu – sa vykonáva výlučne v rodinách. V EÚ túto prácu, samozrejme, tradične vykonávajú ženy, hoci situácia sa mení. V prípade migrantov a ľudí z marginalizovaných spoločenstiev je zároveň väčšia pravdepodobnosť, že budú pracovať v domácnostiach. Hodnota práce v domácnosti nie je zahrnutá do výpočtov nášho HDP. To je jeden z dôvodov, prečo je práca v domácnosti veľmi často prehliadaná a nepochybne podhodnotená. Niet pochýb, že v dôsledku toho sú pracovníci v domácnosti v neistej pozícii a veľmi často sa musia spoliehať na dobrú vôľu zamestnávateľov. To je jednoducho neprijateľné. Ako sa konštatuje v uznesení, z tohto dôvodu vzniká v prípade pracovníkov v domácnosti väčšia pravdepodobnosť diskriminácie a vlastne viacerých foriem diskriminácie. Význam tohto dohovoru ILO spočíva v tom, že zabezpečí právne uznanie práce v domácnosti. Na základe toho by sa pracovníkom v domácnosti mala upevniť pozícia pri uplatňovaní ich práv. Myslím si, že je nevyhnutné, aby pracovníci v domácnosti mali právo na základné pracovné normy. Tie, samozrejme, zahŕňajú prístup k sociálnemu zabezpečeniu, ochranu zdravia a bezpečnosti a ochranu počas materstva, ako aj ustanovenia o pracovnom čase a čase odpočinku. Keďže práca v domácnosti sa zväčša vykonáva v rodinách, môžeme k nim zaradiť aj otázku súkromia. Musíme nájsť inovatívne a fungujúce riešenia s cieľom zabezpečiť pracovníkom v domácnosti ochranu zdravia a bezpečnosti a v celkovom kontexte zabezpečiť úplné rešpektovanie ich práv. Jedným z riešení by mohlo byť používanie modelových zmlúv. V kantóne Ženeva napríklad platí modelová zmluva, ktorú automaticky uzatvárajú všetci zamestnávatelia a zamestnanci: táto zmluva rieši okrem iného také otázky, ako je minimálna mzda, rodinné prídavky a dovolenky. Myslím, že zmluvy podobného typu fungujú aj v Belgicku. Tieto zmluvy poskytujú pracovníkom v domácnosti väčšiu bezpečnosť, zjednodušujú prácu zamestnávateľom a odstraňujú sivé miesta a nejasnosti. Chcem povedať aj to, že veľmi rada podporím pozmeňujúce a doplňujúce návrhy skupiny Zelených, v ktorých sa hovorí o začlenení au-pair a nelegálnej práci a ktoré zároveň predkladajú praktické návrhy s cieľom dosiahnuť, aby sme sa aktívne podieľali na zabezpečení prístupu pracovníkov v domácnosti na otvorený trh práce. Napokon chcem podporiť autorku uznesenia pani Berèsovú, ktorá hovorí, že Európska únia by mala ísť pri zlepšovaní podmienok pracovníkov v domácnosti príkladom. Pán komisár, zaujali ma vaše slová o zdraví a bezpečnosti pri práci. Napriek tomu, že nepredpokladáte rozšírenie smernice, myslím si, že vaše pripomienky nechávajú určitý priestor na flexibilitu pri zabezpečovaní lepších podmienok v oblasti zdravia a bezpečnosti pracovníkov v domácnosti."@sk19
"Gospa predsednica, mislim, da je pomembno, da glede na prihodnje sprejetje Konvencije MOD o delavcih v gospodinjstvu razpravljamo o tem. Menim, da bi morali mi v tem parlamentu pohvaliti MOD za njeno odlično delo. Delo v gospodinjstvu – na primer družinska nega – poteka izključno na domu družine. Nekdaj je bilo v Evropi to seveda žensko delo, vendar se stvari spreminjajo. Prav tako je bolj verjetno, da bodo migranti in ljudje iz bolj marginaliziranih skupnosti delali v domačem okolju. Vrednost dela v gospodinjstvu ni vključena v naše izračune BDP in to je med drugim razlog, da je delo v gospodinjstvu zelo pogosto nevidno in zagotovo podcenjeno. To delavce v gospodinjstvu nedvomno postavlja v negotov položaj in zelo pogosto se morajo zanašati na dobro voljo delodajalcev. To je preprosto nesprejemljivo. Kot pravimo v resoluciji je pri delavcih v gospodinjstvu večja verjetnost, da se spopadajo z diskriminacijo, s številnimi oblikami diskriminacije. Pomen te konvencije MOD je, da bo zagotovila pravno priznanje dela v gospodinjstvu kot dela. S tem naj bi se okrepil položaj delavcev v gospodinjstvu glede uveljavljanja pravic. Mislim, da je temeljnega pomena, da imajo delavci v gospodinjstvu pravico do temeljnih delovnih standardov. To seveda vključuje dostop do socialne varnosti, varovanja zdravja in varnosti ter varstva materinstva kot tudi določbe o delovnem času in počitku. Ker delo v gospodinjstvu poteka zlasti v družinah, lahko prihaja do vprašanj zasebnosti. Najti moramo inovativne in izvedljive rešitve za zagotavljanje zdravja in varnosti delavcev v gospodinjstvu in v splošnem okviru zagotoviti spoštovanje njihovih pravic v celoti. Ena rešitev bi morda bila uporaba vzorčnih pogodb. V ženevskem kantonu imajo na primer vzorčno pogodbo, ki jo samodejno sklenejo vsi delodajalci in zaposleni: med drugim obravnava vprašanja, kot so minimalna plača, družinski dodatki in dopust. Mislim, da podobne pogodbe uporabljajo v Belgiji Delavcem v gospodinjstvih zagotavljajo večjo varnost, delodajalcem poenostavljajo zadeve in odpravljajo siva območja in dvoumnosti. Prav tako bi rad rekel, da z veseljem podpiram spremembe skupine Zelenih, ki govorijo o vključitvi otroških varušk in neprijavljenega dela, nato pa podajo praktične predloge o tem, da naj bi bili pri zagotavljanju dostopa do odprtega trga dela za delavce v gospodinjstvih proaktivni. In na koncu, rad bi podprl avtorico resolucije, gospo Berès, ko pravi, naj bi bila Evropska unija na čelu pri izboljšanju pogojev za delavce v gospodinjstvu. Komisar, z zanimanjem sem poslušal vaše besede o zdravju in varnosti pri delu in čeprav ne predvidevate razširitve direktive, mislim, da glede na vaše pripombe obstaja možnost za večjo prožnost pri zagotavljanju boljših zdravstvenih in varnostnih pogojev za delavce v gospodinjstvu."@sl20
". Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att vi har den här diskussionen inför antagandet av en ILO-konvention om hushållsarbetare. Jag anser att parlamentet bör gratulera ILO till dess utmärkta arbete. Hushållsarbete – till exempel omsorg om familjen – utförs uteslutande i hemmet. I EU har det traditionellt självfallet varit kvinnoarbete, även om detta håller på att förändras. Det är också vanligare att invandrare och människor från mer marginaliserade grupper utför hushållsarbete. Värdet av hushållsarbete ingår inte i våra BNP-beräkningar, och bland annat därför är hushållsarbetet mycket ofta osynligt och undervärderat. Utan tvivel försätter detta hushållsarbetarna i en otrygg situation, och mycket ofta måste de förlita sig på arbetsgivarnas goda vilja. Det är helt enkelt inte acceptabelt. Som vi säger i resolutionen innebär det att hushållsarbetarna löper större risk att utsättas för diskriminering, och därtill flera former av diskriminering. ILO-konventionen är viktig eftersom den kommer att leda till att hushållsarbete erkänns som arbete i lagen. Detta bör innebära att hushållsarbetarna får lättare att hävda sina rättigheter. Jag tycker att det är mycket viktigt att hushållsarbetarna har rätt till grundläggande arbetsnormer. Det inbegriper förstås tillgång till social trygghet, skydd för hälsa och säkerhet och mödravård, samt bestämmelser om arbets- och vilotid. Eftersom hushållsarbete till stor del utförs i hemmet kan det finnas problem med skydd för privatlivet. Vi måste hitta nyskapande och gångbara lösningar som tryggar hushållsarbetarnas hälsa och säkerhet och på ett övergripande plan ser till att deras rättigheter respekteras fullt ut. En lösning skulle kunna vara att använda modellkontrakt. I kantonen Genève finns det till exempel ett modellkontrakt som alla arbetsgivare och arbetstagare automatiskt omfattas av: i det regleras bland annat sådant som minimilön, familjetillägg och semestrar. Jag tror att det finns liknande kontrakt i Belgien. De ger hushållsarbetarna större trygghet, förenklar saker och ting för arbetsgivarna och eliminerar gråzoner och tveksamheter. Jag vill också säga att jag mycket gärna stöder ändringsförslagen från De Gröna om att inkludera au pairer och odeklarerat arbete, men lägg fram praktiska förslag som gör att vi aktivt ser till att öppna arbetsmarknaden för hushållsarbetarna. Slutligen håller jag med resolutionens författare, Pervenche Berès, om att Europeiska unionen bör vara en föregångare när det gäller att förbättra villkoren för hushållsarbetare. Herr kommissionsledamot! Det var intressant att höra det du sade om arbetsmiljö, och även om du inte har tänkt utvidga direktivet tycker jag att dina kommentarer lämnar ett visst utrymme för flexibilitet när det gäller att förbättra hushållsarbetarnas hälsa och säkerhet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
"au pair"14,14,10,13,17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph