Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-05-11-Speech-3-689-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110511.38.3-689-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je me réjouis que, en avance de la prochaine assemblée générale de l’OIT, nous puissions ici, ensemble, débattre de cette initiative heureuse de l’Organisation internationale du travail de proposer aux États membres de cette organisation une convention accompagnée d’une recommandation sur la question du travail domestique. Monsieur le Commissaire, au nom de l’ensemble de ce Parlement, je vous remercie d’avoir accepté ce débat en amont de cette conférence. Cela nous semble être de bonne pratique. Le travail domestique, nous le savons, représente officiellement entre 5 et 9 % de l’emploi total au sein de l’Union européenne. Si je regarde ce que nous avons collectivement validé avec la stratégie Europe 2020, nous avons la perception claire que ce que l’on appelle les emplois de proximité, à savoir ceux qui permettent d’accompagner nos aînés, ceux qui permettent à des femmes de retrouver le chemin du travail alors qu’elles ont des enfants en bas âge, correspondent à des situations qui permettent de développer ce travail domestique. Au sein de l’Union européenne, je crois essentiel d’accompagner cette heureuse initiative de l’Organisation internationale du travail car le développement de nos sociétés est lourd de tendances °– nous les connaissons. La demande globale de services domestiques va aller en augmentant mais nous ne pouvons pas, d’un côté, nous réjouir de l’adoption d’un agenda par l’Organisation internationale du travail en faveur du travail décent et, de l’autre, laisser un pan entier du marché du travail dans l’ombre de toute législation, de toute réglementation. L’Union européenne, ici, doit être exemplaire. Parfois, je le sais, nous avons tendance à considérer que les conventions de l’OIT, finalement, c’est peut-être pour les autres. Non. Nous devons nous aussi être exemplaires sur ce point. Dans le domaine du travail domestique, je crois que l’OIT nous offre une chance formidable de tirer un peu au clair le fonctionnement de certains de nos marchés du travail, car ce travail domestique est trop souvent un travail précaire, sous-évalué et non déclaré. Ici, je le dis simplement, je comprends que certains se préoccupent de la reconnaissance ou de la régularisation de migrants illégaux, mais moi, je me préoccupe aussi du combat que nous devons mener dans chacun de nos États membres contre le travail non déclaré. Or, dans le domaine du travail domestique, nous savons combien ces pratiques sont malheureusement développées. En juin prochain, sur la base d’une négociation tripartite, nous l’espérons, la centième session de la Conférence internationale du travail permettra de mettre sur les rails cette convention et cette recommandation. Elles nous semblent essentielles pour transformer ce qui est trop souvent un rapport d’exploitation en un rapport de droit. Nous souhaitons que la reconnaissance juridique de ce qu’est le travail domestique puisse être aussi au rendez-vous. Il faut que ceux qui travaillent auprès de nos aînés ou de nos enfants puissent avoir la liberté d’association, le temps de repos, et ne soient pas victimes du harcèlement et de l’arbitraire. Nous devons aussi veiller à ce qu’à travers cet outil que nous propose l’OIT, nous puissions décliner dans ce domaine ce que nous entendons par la notion de travail décent, qu’il s’agisse de la question des horaires de travail, de la question des congés ou de la question des conditions de logement. Je voudrais savoir comment la Commission européenne entend se saisir de cette négociation, de ce projet de convention, et à partir de quel mandat elle interviendra en notre nom à tous pour que demain, dans le domaine du travail domestique, l’Union européenne soit exemplaire et que nous puissions ici aussi faire vivre les valeurs de l’Union européenne."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, pane komisaři, mám velkou radost, že před zahájením příštího valného shromáždění Mezinárodní organizace práce (MOP) můžeme projednat tuto vítanou iniciativu MOP navrhující členským státům této organizace úmluvu doplněnou doporučením týkajícím se osob pracujících v domácnosti. Pane komisaři, jménem celého Parlamentu bych vám ráda poděkovala za to, že jste souhlasil s vedením této rozpravy během příprav konference. Věříme, že tento postup je nejlepší. Jak víme, práce v domácnosti oficiálně představuje 5–9 % všech pracovních míst v Evropské unii. Vzhledem k tomu, co jsme společně schválili ve strategii Evropa 2020, je jasné, že to, co se nazývá místní zaměstnaností, zejména pracovní místa, která nám umožňují pečovat o starší občany, a ta, která ženám s malými dětmi umožňují návrat do práce, představují situace, jež poskytují možnost, aby se práce v domácnosti rozvíjela. Věřím, že je v rámci Evropské unie nezbytné, abychom tuto vítanou iniciativu MOP podpořili, neboť vývoj naší společnosti s sebou nese určité tendence – a víme, jaké jsou. Celosvětová poptávka po domácích službách se bude neustále zvyšovat, ale my nemůžeme na jedné straně vítat schválení programu důstojné práce MOP a na straně druhé celý úsek trhu práce ponechat naprosto neregulovaný a nechráněný právními předpisy. Evropská unie musí jít příkladem. Vím, že občas máme tendenci si myslet, že úmluvy Mezinárodní organizace práce snad nejsou pro nás. Ne. I my musíme v této záležitosti jít v čele. Věřím, že v oblasti práce v domácnosti nám MOP nabízí vynikající příležitost, jak do fungování některých našich pracovních trhů vnést trochu světla, neboť práce v domácnosti je příliš často práce svízelná, nedoceněná a nehlášená. Řeknu to zcela prostě. Chápu, že někteří z vás vyjádřili znepokojení nad uznáváním nelegálních přistěhovalců či jejich uváděním do souladu s předpisy, ale mě znepokojuje také boj, který musíme v každém z členských států vést proti nenahlášené práci. Víme, jak se tyto praktiky v oblasti práce v domácnosti bohužel rozmohly. Doufáme, že sté zasedání Mezinárodní konference práce v červnu příštího roku uvede na základě trojstranných jednání tuto úmluvu i toto doporučení do pohybu. Věříme, že jsou klíčem pro přetvoření vztahu, který je příliš často vztahem vykořisťování, ve vztah právní. Věříme, že právního uznání práce v domácnosti lze dosáhnout. Ti, kteří pracují s našimi staršími občany a dětmi, musí mít právo na společenské kontakty a na odpočinek a nesmějí být oběťmi vydírání a libovůle. Také musíme zajistit, aby nám tento nástroj, který Mezinárodní organizaci práce předkládáme, umožnil v této oblasti definovat, co máme na mysli pod pojmem důstojné práce, ať už s ohledem na otázku pracovní doby, otázku placené dovolené nebo otázku podmínek bydlení. Ráda bych věděla, jaký postoj hodlá Evropské komise k těmto jednáním a k tomuto návrhu úmluvy zaujmout a na základě jakého mandátu bude jménem nás všech jednat, aby mohla Evropská unie v oblasti práce v domácnosti zítra jít příkladem a abychom tak i my mohli dát výraz hodnotám Evropské unie."@cs1
"Fru formand, hr. kommissær! Jeg glæder mig over, at vi forud for den kommende generalforsamling i Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) kan drøfte dette velkomne initiativ fra ILO, hvori denne organisations medlemsstater foreslås en konvention suppleret med en henstilling om hushjælp. På vegne af hele Parlamentet vil jeg gerne takke kommissæren for at have accepteret at gennemføre denne forhandling forud for konferencen. Vi mener, at dette er bedste praksis. Som bekendt tegner arbejde i hjemmet sig for mellem 5 og 9 % af al beskæftigelse i EU. Når vi ser på, hvad vi i fællesskab godkendte med Europa 2020-strategien, står det klart, at det, der betegnes som lokale job, nemlig dem, der gør det muligt for os at tage os af vores ældre medborgere, og dem, der sætter kvinder med små børn i stand til komme tilbage på arbejdsmarkedet, svarer til situationer, der gør det muligt for dette arbejde i hjemmet at udvikle sig. Jeg mener, at det inden for EU er vigtigt, at vi støtter dette velkomne initiativ fra ILO, da udviklingen af vores samfund er fuld af tendenser – vi kender dem. Den globale efterspørgsel efter tjenesteydelser i hjemmet vil fortsætte med at vokse, men vi kan ikke på den ene side hilse ILO's vedtagelse af en dagsorden for anstændigt arbejde velkommen og på den anden side efterlade et helt afsnit af arbejdsmarkedet fuldstændig ureguleret og ubeskyttet af nogen lovgivning. EU må sætte et eksempel. Jeg ved, at vi til tider har tendens til at mene, at ILO's konventioner måske ikke er noget for os. Nej. Også vi må føre an på dette område. På området arbejde i hjemmet mener jeg, at ILO giver os en fremragende mulighed for at kaste lys over, hvordan nogle af vores arbejdsmarkeder fungerer, da hushjælp alt for ofte er usikkert arbejde, der undervurderes og ikke opgives. Nu skal jeg fortælle Dem noget helt enkelt. Jeg forstår, at nogle af medlemmerne har givet udtryk for bekymring over anerkendelsen eller regulariseringen af ulovlige indvandrere, men jeg er også bekymret over den kamp, vi må kæmpe i hver eneste medlemsstat imod sort arbejde. På området arbejde i hjemmet ved vi, hvordan denne praksis desværre har udviklet sig. Vi håber, at den 100. møde i den internationale arbejdskonference i juni i år vil sætte denne konvention og dens henstilling i værk. Vi mener, at de er vigtige for at kunne ændre det, der alt for ofte er et udnyttelsesforhold, til et lovligt forhold. Vi håber, at den juridiske anerkendelse af arbejde i hjemmet kan nås. Dem, der arbejder med vores ældre medborgere og børn, skal have foreningsfrihed og hviletid og må ikke være ofre for chikane og vilkårlighed. Vi må også sikre, at dette værktøj, som ILO foreslår os, vil sætte os i stand til på dette område at definere, hvad vi forstår ved begrebet anstændigt arbejde, uanset om det handler om arbejdstider, ferie med løn eller om boligforhold. Jeg vil gerne vide, hvordan Kommissionen agter at forholde sig i disse forhandlinger og til dette udkast til konvention, og på grundlag af hvilket mandat den vil handle på vores allesammens vegne, så EU på området arbejde i hjemmet i fremtiden kan sætte et eksempel, og så også vi kan give udtryk for EU's værdier."@da2
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Ich freue mich, dass wir im Vorfeld der kommenden Generalversammlung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über diese willkommene Initiative zu dem vorgeschlagenen und durch eine Empfehlung ergänzten IAO-Übereinkommen über Hausangestellte eine Aussprache führen können. Herr Kommissar, im Namen des gesamten Parlaments möchte ich mich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie im Vorfeld dieser Konferenz diese Aussprache führen. Unserer Ansicht nach ist dies das empfehlenswerte Verfahren. Wie wir wissen, machen Beschäftigungsverhältnisse im häuslichen Bereich offiziell zwischen 5 % und 9 % der gesamten Beschäftigung in der Europäischen Union aus. Mit Blick darauf, was wir gemeinsam mit der Strategie Europa 2020 gebilligt haben, wird deutlich, dass die sogenannten lokalen Arbeitsplätze, und zwar diejenigen, mit denen wir unsere älteren Bürgerinnen und Bürger versorgen können und diejenigen, die Frauen mit jungen Kindern die Rückkehr in das Berufsleben ermöglichen, sich auf Situationen beziehen, die die Entwicklung dieser Hausarbeit ermöglichen. Ich glaube, dass die Unterstützung dieser willkommenen Initiative der IAO innerhalb der Europäischen Union wesentlich ist, da die Entwicklung unserer Gesellschaften voller Tendenzen ist, die wir kennen. Die weltweite Nachfrage nach Haushaltsdiensten wird weiter steigen; wir können jedoch nicht einerseits die Annahme der IAO-Agenda für menschenwürdige Arbeitsbedingungen begrüßen, und andererseits einen gesamten Bereich des Arbeitsmarkts völlig ungeregelt und ohne den Schutz von Rechtsvorschriften belassen. Die Europäische Union muss mit gutem Beispiel vorangehen. Ich weiß, dass wir mitunter zu der Denkweise tendieren, dass die IAO-Übereinkommen vielleicht nicht für uns bestimmt sind. Nein, auch wir müssen bei diesem Punkt die Führungsrolle übernehmen. Im Bereich der Hausarbeit bietet uns die IAO eine ausgezeichnete Gelegenheit, Licht in die Abläufe auf einige unserer Arbeitsmärkte zu bringen, da es sich bei der Haushaltsarbeit zu häufig um unsichere Arbeitsbedingungen sowie um unterbewertete und nicht gemeldete Beschäftigungsverhältnisse handelt. Ich sage Ihnen dies ganz einfach. Ich begreife, dass einige von Ihnen ihre Besorgnis über die Anerkennung oder Regularisierung von illegalen Einwanderern zum Ausdruck gebracht haben; ich bin jedoch auch mit dem Kampf gegen die Schwarzarbeit beschäftigt, die wir in jedem Mitgliedstaat zu bekämpfen haben. Auf dem Gebiet der Hausarbeit wissen wir, wie sich diese Praktiken leider entwickelt haben. Wir hoffen, dass die 100. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz dieses Übereinkommen und diese Empfehlung auf der Grundlage einer dreiseitigen Verhandlung auf den Weg bringen wird. Wir glauben, dass dies wichtig ist, um ein allzu häufig ausbeuterisches Arbeitsverhältnis in ein Rechtsverhältnis überführen. Wir hoffen, dass die rechtliche Anerkennung der Hausarbeit erreicht werden kann. Diejenigen, die mit unseren älteren Bürgerinnen und Bürgern und Kindern arbeiten, müssen die Freiheit des freien Zusammenschlusses und Ruhezeiten genießen, und dürfen nicht Opfer von Missbrauch und Willkür sein. Weiterhin müssen wir dafür sorgen, dass mithilfe dieses Instruments, das wir der IAO vorschlagen, auf diesem Gebiet das definieren können, was wir unter dem Begriff der menschenwürdigen Arbeit verstehen, sei es bei der Frage der Arbeitsstunden, des bezahlten Urlaubs oder der Wohnbedingungen. Ich möchte gerne erfahren, auf welche Weise die Europäische Kommission beabsichtigt, an diese Verhandlungen und diesen Übereinkommensentwurf heranzugehen und auf Grundlage wessen Mandats sie im Namen von uns allen auftreten wird, damit die Europäische Union morgen auf dem Gebiet der Hausarbeit ein Beispiel setzen kann und damit auch wir die Werte der Europäischen Union zum Ausdruck bringen können."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είμαι ευτυχής που μπορούμε να συζητήσουμε, ενόψει της επικείμενης Γενικής Συνέλευσης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), αυτήν την ευπρόσδεκτη πρωτοβουλία της ILO, η οποία προτείνει στα κράτη μέλη της οργάνωσης τη συμπλήρωση σύμβασής της με σύσταση σχετικά με τους οικιακούς βοηθούς. Κύριε Επίτροπε, εξ ονόματος σύσσωμου του Κοινοβουλίου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που συμφωνήσατε να διεξαχθεί η παρούσα συζήτηση ενόψει της εν λόγω διάσκεψης. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι η βέλτιστη πρακτική. Όπως γνωρίζουμε, η οικιακή εργασία αντιστοιχεί επισήμως σε ποσοστό μεταξύ 5 και 9% της συνολικής απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την εξέταση των στόχων που έχουμε εγκρίνει συλλογικά στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» καθίσταται σαφές ότι οι αποκαλούμενες «τοπικές θέσεις εργασίας», ήτοι εκείνες που μας επιτρέπουν να αναλαμβάνουμε τη φροντίδα των ηλικιωμένων πολιτών μας και εκείνες που επιτρέπουν στις γυναίκες με μικρά παιδιά να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας, ανταποκρίνονται σε καταστάσεις που ευνοούν την ανάπτυξη αυτής της οικιακής εργασίας. Θεωρώ ότι στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ουσιώδες να υποστηρίξουμε την παρούσα ευπρόσδεκτη πρωτοβουλία της ILO, διότι η εξέλιξη των κοινωνιών μας χαρακτηρίζεται από πολλές τάσεις –γνωρίζουμε ποιες είναι αυτές. Η παγκόσμια ζήτηση οικιακών υπηρεσιών αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική της πορεία, ωστόσο δεν μπορούμε να επικροτούμε, από τη μία πλευρά, την έγκριση ατζέντας για την αξιοπρεπή εργασία από την ILO και να αφήνουμε, από την άλλη, έναν ολόκληρο κλάδο της αγοράς εργασίας εντελώς ανεξέλεγκτο και απροστάτευτο, χωρίς καμία απολύτως νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση. Ξέρω ότι, ενίοτε, τείνουμε να θεωρούμε πως οι συμβάσεις της ILO δεν αφορούν εμάς. Όχι. Πρέπει να δώσουμε και εμείς το παράδειγμα εν προκειμένω. Στον τομέα της οικιακής εργασίας, εκτιμώ ότι η ILO μάς προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία να αποσαφηνίσουμε τον τρόπο λειτουργίας ορισμένων αγορών εργασίας στην Ευρώπη, δεδομένου ότι η οικιακή εργασία συνιστά υπερβολικά συχνά επισφαλή, υποβαθμισμένη και αδήλωτη εργασία. Θα σας το θέσω πολύ απλά: κατανοώ ότι ορισμένοι από εσάς έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την αναγνώριση ή τη νομιμοποίηση των παράνομων μεταναστών, αλλά, προσωπικά, ανησυχώ εξίσου για τη μάχη που πρέπει να δώσουμε κατά της αδήλωτης εργασίας σε καθένα από τα κράτη μέλη. Στον τομέα της οικιακής εργασίας, γνωρίζουμε πώς έχουν εξελιχθεί, δυστυχώς, οι εν λόγω πρακτικές. Ελπίζουμε ότι τον προσεχή Ιούνιο, επί τη βάσει τριμερών διαπραγματεύσεων, η εκατοστή σύνοδος της Διεθνούς Διάσκεψης Εργασίας θα δρομολογήσει αυτήν τη σύμβαση και την αντίστοιχη σύσταση. Τις θεωρούμε θεμελιώδους σημασίας για τη μετατροπή αυτής της σχέσης, που αποτελεί υπερβολικά συχνά σχέση εκμετάλλευσης, σε νόμιμη σχέση. Ευελπιστούμε να μπορέσει να επιτευχθεί η νομική αναγνώριση της οικιακής εργασίας. Όσοι εργάζονται με τους ηλικιωμένους πολίτες και τα παιδιά μας πρέπει να απολαύουν της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και περιόδων ανάπαυσης, και να μην πέφτουν θύματα παρενόχλησης και αυθαιρεσιών. Οφείλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι αυτό το μέσο, το οποίο προτείνουμε στην ILO, θα μας επιτρέψει να καθορίσουμε, στον συγκεκριμένο τομέα, την έννοια της αξιοπρεπούς εργασίας, είτε τούτη αφορά το ζήτημα των ωρών εργασίας ή των αδειών μετ’ αποδοχών είτε το ζήτημα των συνθηκών στέγασης. Θα ήθελα να πληροφορηθώ τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσεγγίσει αυτές τις διαπραγματεύσεις και το συναφές σχέδιο σύμβασης, καθώς και την εντολή βάσει της οποίας θα ενεργήσει εξ ονόματος όλων ημών, ούτως ώστε να είναι αύριο η Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέση να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση στον τομέα της οικιακής εργασίας, αλλά και να μπορέσουμε και εμείς να δώσουμε πνοή στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης."@el10
"Madam President, Commissioner, I am delighted that, in advance of the next General Assembly of the International Labour Organisation (ILO), we can debate this welcome initiative of the ILO proposing to the Member States of this organisation a convention supplemented by a recommendation on domestic workers. Commissioner, on behalf of the entire Parliament, I would like to thank you for agreeing to conduct this debate in the run-up to this conference. We believe this is best practice. As we know, domestic work officially accounts for between 5 and 9% of all employment in the European Union. Looking at what we have collectively endorsed with the Europe 2020 strategy, it is clear that what are termed local jobs, namely, those that enable us to take care of our elderly citizens and those that enable women with young children to get back into work, correspond to situations that enable this domestic work to develop. I believe that, within the European Union, it is essential that we support this welcome initiative of the ILO, since the development of our societies is fraught with tendencies – we know what they are. Global demand for domestic services will go on increasing, but we cannot, on the one hand, welcome the adoption of a decent work agenda by the ILO and, on the other, leave an entire section of the labour market totally unregulated and unprotected by any legislation. The European Union must set an example. I know that, at times, we have a tendency to think that the conventions of the ILO are perhaps not for us. No. We, too, must lead the way on this point. In the area of domestic work, I believe that the ILO offers us an excellent opportunity for shedding light on the operation of some of our labour markets, since domestic work is too often precarious work, undervalued and undeclared. I will tell you quite simply. I understand that some of you have expressed concern about the recognition or regularisation of illegal migrants, but I am also concerned with the battle we have to fight in each Member State against undeclared work. In the area of domestic work, we know how these practices have, unfortunately, developed. We hope that, next June, on the basis of a tripartite negotiation, the 100th session of the International Labour conference will set this convention and this recommendation in motion. We believe that they are essential for transforming what is too often a relationship of exploitation into a legal relationship. We hope that the legal recognition of domestic work can be achieved. Those who work with our elderly citizens and children must enjoy the freedom to associate and rest time and must not be victims of harassment and arbitrariness. We must also ensure that this tool, which we are proposing to the ILO, will enable us to define, in this area, what we mean by the notion of decent work, whether with regard to the question of working hours, the question of paid leave, or the question of housing conditions. I would like to know how the European Commission intends to approach these negotiations and this draft convention, and on the basis of what mandate it will act on behalf of all of us, so that tomorrow, in the area of domestic work, the European Union can set an example and that we, too, can give expression to the values of the European Union."@en4
"Señora Presidenta, señor Comisario, me alegro de que, antes de la próxima Asamblea General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), podamos debatir esta iniciativa tan bien acogida de la OIT por la que se propone a los Estados miembros de esta organización un convenio complementado por una recomendación sobre los trabajadores domésticos. Señor Comisario, en nombre de todo el Parlamento, me gustaría darle las gracias por aceptar la celebración de este debate en el período previo a esta conferencia. Creemos que esta es la mejor práctica. Como sabemos, el trabajo doméstico oficialmente supone entre el 5 % y el 9 % del empleo total en la Unión Europea. Teniendo en cuenta lo que hemos respaldado de forma colectiva con la Estrategia Europa 2020, está claro que lo que denominamos trabajos locales, es decir, aquellos que nos permiten cuidar de nuestros ciudadanos de edad avanzada y aquellos que permiten a las mujeres con niños pequeños incorporarse al trabajo, se corresponden con situaciones que permiten el desarrollo de este trabajo doméstico. Creo que, dentro de la Unión Europea, es esencial que apoyemos esta positiva iniciativa de la OIT, ya que el desarrollo de nuestras sociedades está repleto de tendencias —sabemos cuáles son—. La demanda global de servicios domésticos seguirá aumentando, pero no podemos, por un lado, acoger con beneplácito una agenda del trabajo digno de la OIT y, por otro, dejar una sección completa del mercado de trabajo totalmente sin regular y desprotegida por cualquier legislación. La Unión Europea debe dar ejemplo. Sé que, a veces, tenemos una tendencia a pensar que los convenios de la OIT quizá no sean adecuados para nosotros. Pues no. Nosotros también debemos tomar la iniciativa en este ámbito. En el ámbito del trabajo doméstico, creo que la OIT nos ofrece una excelente oportunidad para arrojar luz sobre el funcionamiento de algunos de nuestros mercados laborales, ya que el trabajo doméstico es a menudo un trabajo precario, infravalorado y no declarado. Les diré simplemente que entiendo que algunos de ustedes hayan expresado preocupación por el reconocimiento o la regularización de los inmigrantes ilegales, pero también estoy preocupado por la batalla que tenemos que librar en cada Estado miembro contra el trabajo no declarado. En el ámbito del trabajo doméstico, lamentablemente, somos conscientes de hasta qué punto se han desarrollado estas prácticas. Esperamos que, el próximo mes de junio, sobre la base de una negociación tripartita, la 100ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo establezca este convenio y esta recomendación. Creemos que estos elementos son esenciales para la transformación de lo que suele ser una relación de explotación en una relación jurídica. Esperamos poder lograr el reconocimiento jurídico del trabajo doméstico. Los que trabajan con nuestros ciudadanos mayores y los niños deben disfrutar de la libertad de asociación y del tiempo de descanso y no deben ser víctimas de hostigamiento y arbitrariedades. También debemos asegurarnos de que esta herramienta, que nos propone la OIT, nos permita definir, en este ámbito, lo que entendemos por el concepto de trabajo decente, ya sea con respecto a la cuestión de la jornada laboral, la cuestión de las bajas remuneradas o la cuestión de las condiciones del alojamiento. Me gustaría saber cómo la Comisión Europea tiene la intención de enfocar estas negociaciones y este proyecto de convenio, y sobre qué mandato actuará en nombre de todos nosotros, para que mañana, en el ámbito del trabajo doméstico, la Unión Europea pueda servir de ejemplo y para que nosotros también podamos reflejar las expresión de los valores de la Unión Europea."@es21
"Lugupeetud juhataja, austatud volinik! Mul on hea meel, et enne järgmist Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni üldkogu saame arutada ILO tunnustust väärivat algatust, millega tehakse organisatsiooni liikmesriikidele ettepanek koduabilisi käsitleva soovitusega täiendatud konventsiooni kohta. Lugupeetud volinik, tahaksin teid kogu Euroopa Parlamendi nimel tänada, et nõustusite konverentsi eel selle arutelu läbi viima. Meie arvates on see hea tava. Nagu teame, moodustavad koduabiliste töökohad ametlikel andmetel 5–9% kogu Euroopa Liidu tööhõivest. Kui vaatame, mida oleme üheskoos Euroopa 2020. aasta strateegiaga heaks kiitnud, on arusaadav, et kohalikeks nimetatud tööd – nimelt need, mis võimaldavad meil hoolitseda eakate kodanike eest, ning need, mis võimaldavad väikeste lastega naistel minna tagasi tööle – vastavad tingimustele, mis lubavad niisugustel töökohtadel veel areneda. Usun, et Euroopa Liidus on oluline ILO kiiduväärt ettepanekut toetada, sest meie ühiskonna areng on täis tendentse – me teame, missugused need on. Üldine nõudlus majapidamisteenuste järele kasvab, kuid me ei saa ühest küljest tunda rahulolu ILO inimväärse töö tegevuskava vastuvõtmise üle ning teisest küljest jätta kogu tööturu valdkond ilma ühegi õigusaktita täiesti reguleerimata ja kaitsmata. Euroopa Liit peab eeskuju näitama. Tean, et vahel kipume arvama, nagu ei puudutaks ILO konventsioonid meid. See ei ole tõsi. Ka meie peame siinkohal teed näitama. Minu arvates annab ILO meile majapidamisteenuste valdkonnas suurepärase võimaluse heita valgust mõne meie tööturuosa toimimisele, sest koduabiliste töö on sageli ebakindel, väheväärtustatud ja deklareerimata. Ütlen teile lihtsalt ja selgelt – mõistan, et mõned teist on väljendanud muret ebaseaduslike sisserändajate tunnustamise või seadustamise pärast, kuid mulle valmistab muret ka lahing, mida peame deklareerimata töö vastu pidama igas liikmesriigis. Teame, kuidas majapidamisteenuste valdkonnas on see tava kahjuks süvenenud. Loodame, et juunis toimuval rahvusvahelise töökonverentsi 100. istungjärgul lükatakse kolmepoolsete läbirääkimiste tulemusel kõnealusele konventsioonile ja soovitusele hoog sisse. Meie arvates on need olulised vahendid, millega muuta sageli ärakasutamisega sarnanevad suhted õiguslikeks suheteks. Meie loodame, et koduabilise töö õiguslik tunnustamine on võimalik. Eakate ja lastega töötavatel inimestel peab olema ühinemisvabadus ja puhkeaeg ning nad ei tohi langeda ahistamise ja omavoli ohvriks. Me peame ka tagama, et vahend, mida me ILOle soovitame, võimaldab meil määratleda, mida me mõistame kõnealuses valdkonnas inimväärse töö all, olgu see seotud töötundide, tasustatava puhkuse või elamistingimustega. Tahaksin teada, missuguse seisukoha kavatseb Euroopa Komisjon nende läbirääkimiste ja konventsiooni eelnõu suhtes võtta ning missuguste volituste alusel ta meie kõigi nimel tegutseb, et edaspidi võiks Euroopa Liit olla koduabiliste töö valdkonnas eeskujuks ning et ka meie saaksime väljendada Euroopa Liidu väärtusi."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, olen mielissäni siitä, että voimme ennen Kansainvälisen työjärjestön (ILO) seuraavaa yleiskokousta keskustella tästä kannatettavasta ILOn aloitteesta esittää työjärjestön jäsenvaltioille kotityöntekijöitä koskeva yleissopimus ja suositus. Arvoisa komission jäsen, haluan kiittää teitä koko parlamentin puolesta siitä, että suostuitte käymään tätä keskustelua ennen tuota kokousta. Tämä on mielestämme hyvän käytännön mukaista. Kuten tiedämme, kotityön osuus on virallisten lukujen mukaan 5–9 prosenttia Euroopan unionin kaikista työpaikoista. Tarkastellessani sitä, mitä olemme yhdessä hyväksyneet Eurooppa 2020 -strategian yhteydessä, meillä on selkeä käsitys siitä, että niin sanottu kotityö eli se, jossa pidämme huolta vanhuksistamme ja joka mahdollistaa pienten lasten äitien paluun työelämään, vastaa olosuhteita, joissa lähityö voi kehittyä. Minusta olisi tärkeää tukea Euroopan unionissa tätä ILOn kannatettavaa aloitetta, sillä yhteiskuntiemme kehittymiseen liittyy paljon eri suuntauksia, joista olemme tietoisia. Kotipalvelujen globaali kasvu kasvaa jatkuvasti, mutta emme voi yhtäältä kannattaa ihmisarvoista työtä koskevaa ILOn agendaa ja toisaalta jättää kokonaisen työmarkkinalohkon täysin lainsäädännön ja sääntelyn ulkopuolelle. Euroopan unionin on näytettävä esimerkkiä tässä asiassa. Tiedän, että meillä on toisinaan taipumus ajatella, etteivät ILOn sopimukset ole kenties meitä varten. Näin ei ole, vaan myös meidän on näytettävä esimerkkiä tässä asiassa. Minusta ILO tarjoaa kotityön osalta meille erinomaisen tilaisuuden selvittää hieman työmarkkinoiden toimintaa, sillä kotityö on usein hyvin epävarmaa ja aliarvostettua työtä, jota tehdään pimeästi. Kerronpa teille nyt vain, että ymmärrän kyllä, että jotkut teistä ovat ilmaisseet huolensa laittomien siirtolaisten tunnustamisesta ja aseman laillistamisesta, mutta minä ajattelen myös taistelua, jota jokaisessa jäsenvaltiossa olisi käytävä pimeää työtä vastaan. Olemme kotityön saralla valitettavasti nähneet pimeän työn kasvun. Toivomme, että ensi kesänä järjestettävä kansainvälisen työjärjestön 100. istunto antaa mahdollisuuden käynnistää kolmikantaneuvottelujen pohjalta yleissopimuksen ja suosituksen laatimisen. Yleissopimus ja suositus ovat mielestämme elintärkeitä pyrittäessä muuttamaan usein hyväksikäyttöä muistuttavat työsuhteet laillisiksi. Toivomme, että kotityö tunnustettaisiin myös oikeudellisesti. Vanhusten tai lasten parissa työskentelevillä on oltava yhdistymisvapaus ja oikeus lepoon, ja on varmistettava, etteivät he joudu häirinnän tai mielivaltaisen kohtelun uhreiksi. Meidän on pidettävä huoli myös siitä, että voimme tämän ILOn meille ehdottoman välineen avulla määrittää, mitä ihmisarvoisen työn käsitteellä tarkoitetaan työtuntien, vuosiloman tai asumisolojen suhteen. Haluaisin tietää, miten Euroopan komissio aikoo toimia neuvottelujen ja yleissopimusluonnoksen suhteen ja minkä mandaatin pohjalta se aikoo toimia kaikkien meidän puolesta, jotta Euroopan unioni voisi tulevaisuudessa näyttää esimerkkiä kotityötä koskevassa asiassa ja jotta voimme levittää myös tältä osin Euroopan unionin arvoja."@fi7
"Elnök asszony, biztos úr, örülök, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) következő közgyűlése előtt megvitathatjuk az ILO-nak azt az örvendetes kezdeményezését, hogy a szervezet tagállamai számára a háztartási alkalmazottakról szóló, ajánlással kiegészített egyezményt javasol. Biztos úr, az egész Parlament nevében meg szeretném köszönni, hogy egyetértett e vita megtartásával a konferencia felvezetéseképp. Úgy véljük, ez helyes eljárás. Mint tudjuk, a háztartási munka teszi ki az európai uniós foglalkoztatottság mintegy 5–9%-át. Annak fényében, amit az Európa 2020 stratégia keretében közösen jóváhagytunk, nyilvánvaló, hogy a helyben végzett munkák, vagyis azok, amelyek keretében gondoskodhatunk idős polgártársainkról, illetve amelyek segítségével a kisgyermekes anyák visszatérhetnek a munka világába, szorosan összefüggnek a háztartási munka ügyének előmozdításával. Úgy vélem, hogy az Európai Unión belül nagyon fontos, hogy támogassuk az ILO-nak ezt az örvendetes kezdeményezését, mivel társadalmaink fejlődésének kérdése számos olyan tendencia függvénye, melyeket mindnyájan jól ismerünk. A háztartási szolgáltatások iránti igény csak nőni fog, de nem tehetjük meg, hogy üdvözöljük az ILO tisztességes munkáról szóló menetrendjének elfogadását, miközben a munkaerőpiac egy egész szegmense teljesen szabályozatlan és jogalkotás híján kiszolgáltatott marad. Az Európai Uniónak jó példával kell elöl járnia. Tudom, hogy időnként hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy az ILO-egyezmények nem nekünk szólnak. Ez nem így van: ezzel kapcsolatban épp nekünk kell utat mutatnunk. Úgy vélem, hogy a háztartási munka területén az ILO nagyszerű alkalmat kínált arra, hogy megvizsgáljuk munkaerőpiacaink egyes mechanizmusait, hiszen a háztartási munka sok esetben bizonytalan, alulértékelt és be nem jelentett munkafajtának számít. Egyszerűen fogok fogalmazni. Tisztában vagyok azzal, hogy Önök közül egyesek aggodalmuknak adtak hangot az illegális bevándorlók elismerésével és legalizálásával kapcsolatban, de engem az a küzdelem is aggodalommal tölt el, melyet minden tagállamban a be nem jelentett foglalkoztatás ellen folytatunk. Tudjuk, hogy sajnos a háztartási munka területén ezek az eljárások meghonosodtak. Reméljük, hogy a háromoldalú tárgyalások alapján a nemzetközi munkaügyi konferencia júniusi századik ülése lendületet ad ennek az egyezmények és ajánlásnak. Úgy gondoljuk, hogy ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy ez az igen gyakran kizsákmányoló jellegű viszony jogviszonnyá alakuljon. Reméljük, hogy a háztartási munka jogi elismertetése keresztülvihető. Az idős polgárainkkal és gyermekeinkkel foglalkozó embereknek is joguk van a társas élethez és a pihenőidőhöz, és nem lehetnek kitéve zaklatásnak és önkényeskedésnek. Azt is el kell érnünk, hogy az ILO-nak javasolt eszköz segítségével képesek legyünk meghatározni, hogy e területen mit értünk a tisztességes munka fogalma alatt, akár a munkaórák száma, akár a fizetett szabadság, akár a lakhatási körülmények vonatkozásában. Szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság hogyan kíván közelíteni ezekhez a tárgyalásokhoz és ehhez az egyezménytervezethez, milyen felhatalmazási alappal rendelkezik, hogy nevünkben eljárjon, hogy holnap a háztartási munka területén az Európai Unió példát mutathasson, és hogy mi megmutathassuk az Európai Unió értékeit."@hu11
"Signora Presidente, signor Commissario, mi compiaccio che in vista della prossima Assemblea generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), possiamo discutere la gradita iniziativa dell'OIL che propone agli Stati membri appartenenti all'organizzazione una convenzione integrata da una raccomandazione sui lavoratori domestici. Signor Commissario, a nome del Parlamento, desidero ringraziarla per aver acconsentito a moderare questa discussione in previsione della Conferenza in linea con la migliore prassi. Come è noto, il lavoro domestico ufficialmente rappresenta tra il cinque e il nove per cento di tutti i posti di lavoro nell'Unione europea. Guardando agli obiettivi che ci siamo prefissati nell'ambito della strategia Europa 2020, è chiaro che c'è una corrispondenza tra quelli che abbiamo definito lavori a livello locale, ossia quelli grazie ai quali si offre assistenza ai cittadini più anziani e che consentono alle donne con figli piccoli di riprendere a lavorare, e le situazioni in cui si sviluppa il lavoro domestico. Ritengo che, all'interno dell'Unione europea, sia essenziale appoggiare questa valida iniziativa dell'OIL viste le numerose tendenze, che già conosciamo, nello sviluppo delle nostre società. La domanda globale di servizi domestici continuerà ad aumentare, ma non possiamo da un lato valutare positivamente l'approvazione di un'agenda per un lavoro dignitoso dell'OIL, lasciando dall'altro un'intera sezione del mercato del lavoro senza regole e senza leggi a proteggerla. L'Unione europea deve dare il buon esempio. Mi rendo conto che a volte siamo portati a pensare che le convenzioni dell'OIL forse non ci riguardino. Ma non è così: anche noi in questo caso dobbiamo essere un punto di riferimento. Nell'ambito del lavoro domestico, credo che l'OIL ci offra una grande opportunità per far luce sul funzionamento di alcuni ambiti del mercato del lavoro, dal momento che il lavoro domestico troppe volte è precario, sottovalutato e informale. Posso dirvi semplicemente che so che alcuni di voi hanno espresso preoccupazione in merito al riconoscimento e la regolarizzazione dei migranti illegali, ma sono anche preoccupata per la battaglia che dobbiamo combattere negli Stati membri contro il lavoro informale. Sappiamo quanto queste pratiche si siano purtroppo diffuse nell'ambito del lavoro domestico. Confidiamo che in giugno, sulla base di negoziati tripartiti, la centesima sessione della Conferenza internazionale del lavoro dia il via alla Convenzione e alla raccomandazione. Riteniamo che siano fondamentali per trasformare in un rapporto legale quello che troppo spesso si rivela un rapporto di sfruttamento. Ci auspichiamo che il riconoscimento giuridico del lavoro domestico sia un obiettivo raggiungibile. Chi presta assistenza agli anziani e chi lavora con i bambini deve avere la libertà di associazione e periodi di riposo e non deve subire molestie o essere vittima dell'arbitrarietà. Dobbiamo fare in modo che lo strumento che l'OIL ci propone ci consenta di definire, in quest'area, il concetto di lavoro dignitoso, sia esso legato alle ore di lavoro, alla questione del congedo retribuito o alla questione delle condizioni abitative. Vorrei sapere qual è la posizione della Commissione europea nei confronti dei negoziati e della proposta di Convenzione e in base a quale mandato agirà a nome di tutti noi, in modo che un domani l'Unione europea possa dare il buon esempio nell'ambito del lavoro domestico e che anche noi possiamo dare espressione ai valori promossi dall'Unione europea."@it12
"Ponia pirmininke, Komisijos nary, džiaugiuosi, kad, artėjant kitai Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) generalinei asamblėjai, galime apsvarstyti šią palankiai vertintiną TDO iniciatyvą, kuria šiai organizacijai priklausančioms valstybėms narėms siūloma konvencija, papildyta rekomendacija dėl namų darbininkų. Pone Komisijos nary, viso Parlamento vardu norėčiau padėkoti jums, kad sutikote surengti šią diskusiją artėjant minėtai konferencijai. Mūsų manymu, tokia praktika yra geriausia. Žinome, kad oficialiai darbas namuose sudaro 5–9 proc. viso užimtumo Europos Sąjungoje. Turint omenyje tai, ką drauge patvirtinome strategija „Europa 2020“, aišku, kad vadinamieji vietiniai darbai, būtent tie, kuriais sudaromos sąlygos mums rūpintis pagyvenusiais piliečiais, ir tie, kurie padeda mažus vaikus auginančioms moterims sugrįžti į darbą, yra kaip tik tie, dėl kurių toks darbas namų ūkyje gali būti plėtojamas. Mano manymu, ypač svarbu, kad Europos Sąjungoje palaikytume šią remtiną TDO iniciatyvą, nes mūsų visuomenė veikiama mums žinomų tendencijų. Visuotinis namų darbo paslaugų poreikis ir toliau didės, tačiau negalime, viena vertus, pritarti, kad TDO priimtų orumo nepažeidžiančio darbo darbotvarkę, kita vertus, visą darbo rinkos sektorių palikti visiškai nereglamentuotą ir neapsaugotą jokiais teisės aktais. Europos Sąjunga turi rodyti pavyzdį. Žinau, jog kartais esame linkę manyti, kad TDO konvencijos galbūt ne mums. Ne. Ir mes privalome rodyti kelią sprendžiant šį klausimą. Manau, kad darbo namų ūkyje srityje TDO suteikia mums puikią galimybę parodyti, kaip veikia kai kurios mūsų darbo rinkos, nes darbas namų ūkyje pernelyg dažnai yra nesaugus, menkai vertinamas ir neteisėtas darbas. Pasakysiu jums paprastai. Žinau, kad kai kurie iš jūsų pareiškė susirūpinimą dėl nelegalių imigrantų pripažinimo ar įteisinimo, tačiau dar man kelia nerimą kova su neteisėtu darbu, kurią turime vykdyti kiekvienoje valstybėje narėje. Žinome, kaip ši praktika darbo namų ūkyje srityje, deja, susidarė. Tikimės, kad ateinantį birželio mėn., remiantis trišalėmis derybomis, Tarptautinės darbo organizacijos konferencijos 100-ojoje sesijoje bus išjudintas klausimas dėl šių konvencijų ir rekomendacijų. Mūsų manymu, jos yra esminės siekiant teisiniais santykiais paversti tai, kas pernelyg dažnai būna išnaudojimo santykiai. Tikimės, įmanoma pasiekti, kad darbas namų ūkyje būtų teisiškai pripažintas. Su mūsų pagyvenusiais piliečiais ir vaikais dirbantys asmenys turi turėti teisę burtis ir ilsėtis, jie neturi tapti priekabiavimo ir savivalės aukomis. Be to, turime užtikrinti, kad ši mūsų TDO siūloma priemonė suteiktų galimybę apibrėžti, ką šioje srityje reiškia sąvoka orumo nežeminantis darbas, ar tai vertintume darbo laiko, mokamų atostogų ar apgyvendinimo sąlygų požiūriu. Norėčiau sužinoti, kaip Europos Komisija ketina pradėti šias derybas ir kaip vertina šį konvencijos projektą, taip pat kokiais įgaliojimais remdamasi ji veiks visų mūsų vardu, kad ateityje darbo namų ūkyje srityje Europos Sąjunga galėtų rodyti pavyzdį ir kad mes taip pat galėtume reikšti Europos Sąjungos vertybes."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisāra kungs, es esmu iepriecināta, ka pirms Starptautiskās Darba Organizācijas (SDO) Ģenerālās asamblejas mums ir iespēja debatēt par šo SDO veidoto un atzinīgi vērtējamo iniciatīvu, kas šīs organizācijas dalībvalstīm piedāvā konvenciju, kuru papildina ieteikums par mājkalpotājiem. Komisāra kungs, visa Parlamenta vārdā es vēlos jums pateikt paldies par piekrišanu rīkot šīs debates konferences sagatavošanas laikā. Mēs uzskatām, ka tas ir vispiemērotākais laiks. Mums ir zināms, ka saskaņā ar oficiālajiem datiem mājkalpotāju darbs Eiropas Savienībā veido no 5 % līdz 9 % no kopējās nodarbinātības. Mūsu kopīgi apstiprinātajā stratēģijā „Eiropa 2020” ir skaidras norādes uz to, ka vietējā nodarbinātība, respektīvi, nodarbinātība, kas ļauj parūpēties par mūsu vecāka gadagājuma iedzīvotājiem un ļauj sievietēm ar maziem bērniem atgriezties darba tirgū, nodrošina tādu situāciju rašanos, kuras veicina šādu mājsaimniecības darbu attīstību. Manuprāt, mums Eiropas Savienībā ir jāatbalsta šī SDO veidotā un atzinīgi vērtējamā iniciatīva, jo mūsu sabiedrības attīstībā ir novērojamas ļoti dažādas tendences, par kurām mēs esam labi informēti. Globālais pieprasījums pēc mājsaimniecības pakalpojumiem pieaugs, tomēr mēs nevaram, no vienas puses, atzinīgi vērtēt centienus ieviest noteikumus par pienācīgiem darba apstākļiem, kurus pieņēmusi SDO, vienlaikus, no otras puses, atstājot veselu darba tirgus daļu bez pienācīga normatīvā regulējuma un aizsardzības. Eiropas Savienībai ir jārāda piemērs. Es zinu, ka reizēm mēs mēdzam uzskatīt, ka SDO konvencijas, iespējams, nav domātas mums. Nē! Mums ir jārāda piemērs arī šajā jomā. Manuprāt, attiecībā uz mājsaimniecības darbiem SDO mums piedāvā lielisku iespēju parādīt, kā darbojas daļa mūsu darba tirgus, jo mājsaimniecības darbi pārāk bieži ir nedroši darbi, kuri nav pietiekami novērtēti un netiek reģistrēti. Es centīšos to paskaidrot vienkāršiem vārdiem. Es saprotu, ka daži no jums ir izteikuši satraukumu par nelegālo imigrantu atzīšanu un sistematizēšanu, tomēr mani satrauc arī katrā dalībvalstī notiekošā cīņa ar nereģistrēto nodarbinātību. Diemžēl mums visiem ir zināms, kādā veidā šāda prakse ir izveidojusies mājsaimniecības darbu jomā. Mēs ceram, ka nākamā gada jūnijā, pamatojoties uz trīspusēju vienošanos, Starptautiskās darba konferences 100. sesijas laikā tiks uzsākts darbs pie šīs konvencijas un ieteikuma ieviešanas. Mēs uzskatām, ka šie pasākumi ir absolūti nepieciešami, lai pārveidotu attiecības, kas pārāk bieži mēdz būt izmantojoša rakstura, par tiesiskām attiecībām. Mēs ceram, ka mājsaimniecības darbus ir iespējams tiesiski atzīt. Personām, kuras strādā ar mūsu vecāka gadagājuma iedzīvotājiem un bērniem, ir jāgarantē tiesības apvienoties biedrībās un tiesības uz atpūtu, kā arī tās nedrīkst pakļaut mocīšanai un patvaļai. Mums ir arī jānodrošina, ka šis instruments, kuru mēs piedāvājam SDO, ļauj mums šajā jomā sniegt savu izpratni par pienācīgiem darba apstākļiem gan attiecībā uz darba laiku, gan uz apmaksātu atvaļinājumu, gan arī uz izmitināšanas noteikumiem. Es vēlos uzzināt, kā Eiropas Komisija plāno rīkoties šajās pārrunās un attiecībā uz šo konvencijas projektu un kāds ir tai piešķirtais mandāts, uz kura pamata tā plāno rīkoties mūsu vārdā, lai rīt Eiropas Savienība varētu rādīt piemēru mājsaimniecības darbu jomā un lai arī mēs varam parādīt savas Eiropas Savienības vērtības."@lv13
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je me réjouis que, en avance de la prochaine assemblée générale de l'OIT, nous puissions ici, ensemble, débattre de cette initiative heureuse de l'Organisation internationale du travail de proposer aux États membres de cette organisation une convention accompagnée d'une recommandation sur la question du travail domestique. Monsieur le Commissaire, au nom de l'ensemble de ce Parlement, je vous remercie d'avoir accepté ce débat en amont de cette conférence. Cela nous semble être de bonne pratique. Le travail domestique, nous le savons, représente officiellement entre 5 et 9 % de l'emploi total au sein de l'Union européenne. Si je regarde ce que nous avons collectivement validé avec la stratégie Europe 2020, nous avons la perception claire que ce que l'on appelle les emplois de proximité, à savoir ceux qui permettent d'accompagner nos aînés, ceux qui permettent à des femmes de retrouver le chemin du travail alors qu'elles ont des enfants en bas âge, correspondent à des situations qui permettent de développer ce travail domestique. Au sein de l'Union européenne, je crois essentiel d'accompagner cette heureuse initiative de l'Organisation internationale du travail car le développement de nos sociétés est lourd de tendances – nous les connaissons. La demande globale de services domestiques va aller en augmentant mais nous ne pouvons pas, d'un côté, nous réjouir de l'adoption d'un agenda par l'Organisation internationale du travail en faveur du travail décent et, de l'autre, laisser un pan entier du marché du travail dans l'ombre de toute législation, de toute réglementation. L'Union européenne, ici, doit être exemplaire. Parfois, je le sais, nous avons tendance à considérer que les conventions de l'OIT, finalement, c'est peut–être pour les autres. Non. Nous devons nous aussi être exemplaires sur ce point. Dans le domaine du travail domestique, je crois que l'OIT nous offre une chance formidable de tirer un peu au clair le fonctionnement de certains de nos marchés du travail, car ce travail domestique est trop souvent un travail précaire, sous–évalué et non déclaré. Ici, je le dis simplement, je comprends que certains se préoccupent de la reconnaissance ou de la régularisation de migrants illégaux, mais moi, je me préoccupe aussi du combat que nous devons mener dans chacun de nos États membres contre le travail non déclaré. Or, dans le domaine du travail domestique, nous savons combien ces pratiques sont malheureusement développées. En juin prochain, sur la base d'une négociation tripartite, nous l'espérons, la centième session de la Conférence internationale du travail permettra de mettre sur les rails cette convention et cette recommandation. Elles nous semblent essentielles pour transformer ce qui est trop souvent un rapport d'exploitation en un rapport de droit. Nous souhaitons que la reconnaissance juridique de ce qu'est le travail domestique puisse être aussi au rendez–vous. Il faut que ceux qui travaillent auprès de nos aînés ou de nos enfants puissent avoir la liberté d'association, le temps de repos, et ne soient pas victimes du harcèlement et de l'arbitraire. Nous devons aussi veiller à ce qu'à travers cet outil que nous propose l'OIT, nous puissions décliner dans ce domaine ce que nous entendons par la notion de travail décent, qu'il s'agisse de la question des horaires de travail, de la question des congés ou de la question des conditions de logement. Je voudrais savoir comment la Commission européenne entend se saisir de cette négociation, de ce projet de convention, et à partir de quel mandat elle interviendra en notre nom à tous pour que demain, dans le domaine du travail domestique, l'Union européenne soit exemplaire et que nous puissions ici aussi faire vivre les valeurs de l'Union européenne."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de commissaris, het verheugt mij dat wij in de aanloop naar de volgende algemene vergadering van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) hier samen kunnen debatteren over dit verdienstelijke initiatief van de IAO om haar lidstaten dit verdrag over huishoudelijk personeel, aangevuld door een aanbeveling, voor te leggen. Mijnheer de commissaris, namens het hele Parlement bedank ik u voor het feit dat u dit debat wilt voeren in de aanloop naar deze conferentie. Dat lijkt ons een goede praktijk. Huishoudelijk werk vormt zoals we weten officieel tussen 5 en 9 procent van de totale werkgelegenheid binnen de Europese Unie. Als we kijken naar wat we gezamenlijk door middel van de Europa 2020-strategie hebben goedgekeurd, zien we duidelijk dat de zogenaamde lokale banen, dat wil zeggen banen waarin we voor onze ouderen zorgen, banen waarin vrouwen met kleine kinderen weer aan het werk kunnen, etc., situaties betreffen die de ontwikkeling van dit huishoudelijk werk mogelijk maken. Naar mijn mening is het van essentieel belang om dit welkome initiatief van de IAO binnen de EU te ondersteunen, aangezien er verschillende tendensen zichtbaar zijn in de ontwikkeling van onze ondernemingen – we weten welke dat zijn. De algehele vraag naar huishoudelijke diensten zal toenemen, maar we kunnen ons niet aan de ene kant verheugen over de aanneming van een agenda voor fatsoenlijk werk van de IAO en aan de andere kant een hele sector van de arbeidsmarkt in de schaduw van de wet en van regelgeving laten staan. Hier moet de Europese Unie het goede voorbeeld geven. Ik weet dat we soms de neiging hebben om te denken dat de IAO-verdragen misschien niet voor ons bedoeld zijn. Nee. Ook op dit punt moeten wij het goede voorbeeld geven. Ik denk dat de IAO ons op het gebied van huishoudelijk werk een uitstekende kans biedt om licht te werpen op de werking van sommige van onze arbeidsmarkten, want huishoudelijk werk is te vaak onzeker werk, wordt te vaak ondergewaardeerd en is vaak zwart werk. Ik zal het u eenvoudig zeggen: ik begrijp dat sommigen zich zorgen maken over de erkenning of regulering van illegale immigranten, maar ik maak me ook zorgen om de strijd die wij in elke van onze lidstaten moeten leveren tegen zwart werk. En we weten – helaas – hoever deze praktijken op het gebied van huishoudelijk werk zijn ontwikkeld. In juni, tijdens de honderdste bijeenkomst van de Internationale Arbeidsconferentie, zullen dit verdrag en deze aanbeveling hopelijk op basis van tripartiete onderhandelingen op de rails worden gezet. Het verdrag en de aanbeveling zijn volgens ons van essentieel belang om arbeidsrelaties die vaak zijn gebaseerd op uitbuiting om te zetten in rechtmatige arbeidsrelaties. We hopen dat de juridische erkenning van huishoudelijk werk kan worden gerealiseerd. Degenen die werken met onze ouderen of onze kinderen moeten ook de vrijheid van vereniging krijgen en recht op rusttijden hebben, en ze mogen niet het slachtoffer van misbruik en willekeur worden. We moeten er ook voor zorgen dat we, door middel van dit instrument dat de IAO ons biedt, op dit gebied kunnen realiseren wat we bedoelen met waardig werk, ongeacht of het gaat om arbeidstijden, verlof of huisvesting. Ik zou graag willen weten hoe de Europese Commissie te werk denkt te gaan ten aanzien van deze onderhandelingen en dit verdrag en vanuit welk mandaat zij uit onze naam en uit naam van allen zal optreden om ervoor te zorgen dat de Europese Unie morgen op het gebied van huishoudelijk werk een voorbeeld is en dat wij hier de waarden van de Europese Unie tot bloei kunnen laten komen."@nl3
"Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu! Jestem zachwycona, że w przeddzień kolejnego Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Organizacji Pracy możemy odbyć debatę na temat tej cieszącej się tak dużym poparciem inicjatywy MOP, w ramach której zaproponowano krajom członkowskim tej organizacji konwencję uzupełnioną o zalecenie dotyczące pracowników domowych. Panie Komisarzu! W imieniu całego Parlamentu chciałabym podziękować Panu za zgodę na przeprowadzenie tej debaty przed rozpoczęciem konferencji. Uznaję to za przykład dobrej praktyki. Jak wiemy, praca domowa stanowi między 5 a 9 % całości zatrudnienia w Unii Europejskiej. Patrząc na to, co wspólnie poparliśmy, przyjmując strategię Europa 2020, jasne jest, że tzw. lokalne miejsca pracy, a mianowicie te, które umożliwiają nam opiekowanie się starszymi ludźmi i te, które umożliwiają kobietom z małymi dziećmi powrót do pracy, odpowiadają sytuacjom umożliwiającym rozwój tej pracy domowej. Sądzę, że w obrębie Unii Europejskiej konieczne jest poparcie tej pożądanej inicjatywy MOP, ponieważ istnieją niepokojące trendy w rozwoju naszych społeczeństw – wiemy, jakie to trendy. Światowe zapotrzebowanie na usługi domowe będzie wzrastać, ale nie możemy, z jednej strony, popierać przyjęciea agendy godnej pracy przez MOP, a z drugiej, pozostawiać ogromną część rynku pracy bez jakiejkolwiek żadnej regulacji i ochrony ustawodawczej. Unia Europejska musi dawać przykład. Wiem, że czasami jesteśmy skłonni twierdzić, że konwencje MOP nie są dla nas. Nie, my również musimy pełnić wiodącą rolę w tym względzie. Jeżeli chodzi o pracę domową, uważam, że MOP oferuje nam doskonałą sposobność rzucenia światła na funkcjonowanie części naszych rynków pracy, ponieważ praca w gospodarstwie domowym jest niepewna, często niedoceniana i nielegalna. Powiem wprost: zdaję sobie sprawę, że niektórym z pPaństwa zależy na uznaniu lub uregulowaniu nielegalnej imigracji, ale mi zależy na walce z nielegalnym zatrudnieniem w państwach członkowskich. Jeżeli chodzi o pracę w domu, wiemy, że niestety praktyka pracy w szarej strefie staje się coraz powszechniejsza. Mamy nadzieję, że w czerwcu przyszłego roku, w wyniku rozmów trójstronnych, 100. Konferencja Międzynarodowej Organizacji Pracy przyjmie tę konwencję i to zalecenie. Wierzymy, że są one konieczne do przekształcenia często noszącej znamiona wyzysku pracy w legalne zatrudnienie. Mamy nadzieję, że uznanie pracy domowej w świetle przepisów prawa będzie możliwe. Ci, którzy wykonują pracę na rzecz naszych seniorów i dzieci, muszą uzyskać wolność zrzeszania się orazi prawo do czasu wolnego od pracy i nie wolno już więcej zezwalać, by padali oni ofiarą nękania i uznaniowości. Musimy również sprawić, by to narzędzie, które proponujemy MOP, umożliwiło nam zdefiniowanie w tym zakresie pojęcia godziwej pracy, czy to pod względem godzin pracy, urlopu wypoczynkowego, czy też problemu warunków mieszkaniowych. Chciałabym się dowiedzieć, jak Komisja Europejska zamierza podejść do tych negocjacji i do tego projektu konwencji i na podstawie jakiego mandatu od nas będzie działać, tak by jutro w dziedzinie pracy domowej Unia Europejska mogła dawać przykład, a my, byśmy mogli również dać wyraz wartościom Unii Europejskiej."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Comissário, congratulo-me porque, em antecipação da próxima Assembleia Geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT), podemos debater esta iniciativa oportuna da OIT que propõe aos Estados-Membros desta organização uma Convenção complementada por uma recomendação sobre os trabalhadores domésticos. Senhor Comissário, em nome de todo o Parlamento, gostaria de lhe agradecer por aceder a dirigir este debate em preparação da conferência. Consideramos ser esta a melhor prática. Como sabemos, o trabalho doméstico representa oficialmente entre 5% a 9% de todo o emprego da União Europeia. Tendo em conta o que defendemos colectivamente com a Estratégia Europa 2020, é evidente que os chamados empregos locais, designadamente empregos que nos permitem cuidar dos nossos cidadãos idosos e que permitem o regresso das mulheres com crianças pequenas ao mercado de trabalho, correspondem a situações que permitem o desenvolvimento deste trabalho doméstico. Considero que, na União Europeia, é essencial apoiarmos esta iniciativa oportuna da OIT, uma vez que o desenvolvimento das nossas sociedades está repleto de tendências – sabemos quais são. A procura global de serviços domésticos continuará a aumentar, mas não podemos saudar a adopção de uma agenda do trabalho digno da OIT enquanto deixamos toda uma secção do mercado de trabalho sem regulamentação e sem a protecção de qualquer legislação. A União Europeia tem de dar o exemplo. Sei que por vezes temos tendência a pensar que as convenções da OIT talvez não sejam para nós. Não é esse o caso. Temos igualmente de ser pioneiros neste domínio. No sector do trabalho doméstico, considero que a OIT proporciona uma excelente oportunidade para esclarecer o funcionamento de alguns dos nossos mercados de trabalho, pois o trabalho doméstico é muitas vezes precário, subvalorizado e não declarado. Serei muito clara. Compreendo que alguns de vós tenham manifestado preocupações quanto ao reconhecimento ou à regularização dos migrantes ilegais, mas preocupa-me igualmente o combate que teremos de travar em cada Estado-Membro contra o trabalho não declarado. No domínio do trabalho doméstico, conhecemos a forma como, infelizmente, estas práticas se desenvolveram. Esperamos que, em Junho, com base numa negociação tripartida, a 100.ª sessão da Conferência Internacional do Trabalho faça avançar esta Convenção e esta recomendação. São essenciais para legalizar uma relação que com demasiada frequência se baseia na exploração. Esperamos que se possa obter o reconhecimento jurídico do trabalho doméstico. Quem trabalha com os nossos idosos e crianças tem de usufruir da liberdade de associação e de tempo de repouso e não pode ser vítima de assédio e de arbitrariedade. Temos igualmente de garantir que esta ferramenta, que propomos à OIT, nos permitirá definir, neste domínio, o que entendemos pelo conceito de trabalho digno, no que respeita a horário de trabalho, férias remuneradas, ou condições de alojamento. Gostaria de ser informada do modo como a Comissão Europeia tenciona abordar estas negociações e esta proposta de Convenção, e com base em que mandato tomará medidas em nosso nome, para que de futuro, no domínio do trabalho doméstico, a União Europeia possa dar o exemplo e para que possamos igualmente dar expressão aos valores da União Europeia."@pt17
"Dnă președintă, dle comisar, mă bucur că avem ocazia de a dezbate această inițiativă salutară a OIM, prin care statelor membre la această organizație li se propunerea completarea convenției printr-o recomandare referitoare la lucrătorii casnici, chiar înainte de viitoarea Adunare generală a Organizației Internaționale a Muncii (OIM). Dle comisar, în numele întregului Parlament, vă mulțumesc că ați fost de acord să purtăm această dezbatere în perioada premergătoare conferinței. Credem că este cea mai bună practică. După cum știm, munca casnică reprezintă oficial între 5 % și 9 % din totalul ocupării forței de muncă din Uniunea Europeană. Privind ceea ce am validat împreună prin Strategia Europa 2020, este clar că așa-numitele locuri de muncă locale, adică acele locuri de muncă permițând îngrijirea cetățenilor în vârstă, care le permit femeilor cu copii mici să se reîntoarcă pe piața muncii, corespund unor situații care favorizează dezvoltarea acestei munci casnice. Consider că este esențial să sprijinim în cadrul Uniunii Europene această inițiativă salutară a OIM, întrucât evoluția societății noastre abundă de tendințe, pe care le cunoaștem cu toții. Cererea globală de servicii la domiciliu va continua să crească, condiții în care noi nu putem, pe de o parte, saluta adoptarea de către OIM a unei agende favorabile muncii decente pentru a lăsa, pe de altă parte, un întreg sector al pieței muncii nereglementat și neprotejat de nicio legislație. Uniunea Europeană trebuie să dea un exemplu. Știu că, uneori, suntem înclinați să credem că convențiile OIM nu ne privesc pe noi. Nu. La rândul nostru, trebuie să fim exemplari în acest sens. În domeniul muncii casnice, consider că OIM ne oferă o șansă excelentă de a analiza funcționarea anumitor sectoare ale pieței muncii, având în vedere că, mult prea adesea, munca casnică este precară, subevaluată și nedeclarată. Voi spune lucrurilor pe nume. Înțeleg că unii dintre dvs. și-au exprimat preocuparea legată de recunoașterea sau regularizarea migranților ilegali, dar eu sunt în egală măsură preocupată de lupta care trebuie purtată în fiecare stat membru împotriva muncii nedeclarate. Or, în sectorul muncii casnice, știm foarte bine cât de mult s-au dezvoltat, din nefericire, aceste practici. Sperăm că, pe baza unei negocieri tripartite, sesiunea cu numărul 100 a conferinței internaționale a muncii, care va avea loc în iunie, va reuși să pună în mișcare această convenție și recomandarea conexă. Considerăm că sunt esențiale pentru transformarea unei relații cel mai adesea de exploatare, într-o relație legitimă. Sperăm că se va ajunge la o recunoaștere legală a muncii casnice. Cei care lucrează cu bătrânii și copiii noștri trebuie să se bucure de libertatea de asociere, trebuie să aibă dreptul la odihnă și nu trebuie să fie victime ale hărțuirii și arbitrariului. Trebuie, de asemenea să ne asigurăm că acest instrument propus de OIM ne va permite să definim noțiunea de muncă decentă în acest domeniu, fie că vorbim de problema orelor de muncă, de concediul plătit sau de problema condițiilor de locuit. Aș vrea să știu cum intenționează Comisia Europeană să abordeze aceste negocieri și proiectul de convenție aferent și pe baza cărui mandat va acționa în numele nostru, al tuturor, astfel încât, în domeniul muncii casnice, Uniunea Europeană să devină mâine un exemplu demn de a fi urmat și astfel încât noi, la rândul nostru, să putem da viață valorilor Uniunii Europene."@ro18
". Som rada, že pred nadchádzajúcim Valným zhromaždením Medzinárodnej organizácie práce (ILO) môžeme diskutovať o tejto vítanej iniciatíve ILO, ktorá členským štátom tejto organizácie predkladá návrh dohovoru doplneného odporúčaním o pracovníkoch v domácnosti. Chcela by som vám, pán komisár, v mene celého Parlamentu poďakovať za to, že ste súhlasili s uskutočnením tejto rozpravy pred spomínanou konferenciou. Myslíme si, že je to najlepší postup. Ako vieme, práca v domácnosti oficiálne predstavuje 5 až 9 % celkovej zamestnanosti v Európskej únii. Ak sa pozrieme na to, čo sme spoločne schválili v stratégii Európa 2020, je jasné, že takzvané miestne pracovné príležitosti, teda tie, ktoré nám umožňujú starať sa o starších občanov a ktoré umožňujú ženám s malými deťmi návrat späť do práce, zodpovedajú situácii, ktorá umožňuje rozvoj práce v domácnosti. Domnievam sa, že v rámci Európskej únie je dôležité, aby sme podporili túto vítanú iniciatívu ILO, keďže rozvoj našich spoločností sprevádzajú tendencie – vieme aké. Globálny dopyt po službách v domácnosti sa bude naďalej zvyšovať, ale nemôžeme na jednej strane vítať, že Medzinárodná organizácia práce prijala program o dôstojnej práci, a na druhej strane ponechať celú časť trhu práce úplne neregulovanú a nechránenú žiadnym právnym predpisom. Európska únia musí ísť príkladom. Viem, že niekedy máme tendenciu myslieť si, že dohovory ILO možno nie sú pre nás. Nie je to tak. Aj my musíme udávať smer v tejto oblasti. Som presvedčená, že v oblasti práce v domácnosti nám Medzinárodná organizácie práce ponúka vynikajúcu príležitosť posvietiť si na fungovanie niektorých našich trhov práce, keďže práca v domácnosti je príliš často neistá, nedostatočne hodnotená a nelegálna. Poviem vám to jednoducho. Chápem, že niektorí z vás vyjadrili obavy v súvislosti s uznaním alebo legalizáciou nelegálnych migrantov, ale mňa znepokojuje aj boj proti nelegálnej práci, ktorý musíme viesť v každom členskom štáte. Vieme, že tieto praktiky sa, žiaľ, v oblasti práce v domácnosti veľmi rozšírili. Dúfame, že na základe trojstranných rokovaní sa na júnovom 100. zasadnutí Medzinárodnej konferencie práce tento dohovor a toto odporúčanie schvália. Sme presvedčení, že tieto dokumenty sú nevyhnutné v snahe zmeniť vzťah, ktorý je až príliš často označovaný ako vykorisťovateľský, na právny vzťah. Dúfame, že dosiahneme právne uznanie práce v domácnosti. Tí, ktorí pracujú so staršími občanmi a deťmi, musia mať právo na slobodu združovania a na čas odpočinku a nesmú byť obeťami prenasledovania a svojvoľného konania. Zároveň musíme zabezpečiť, aby nám tento nástroj, ktorý navrhujeme Medzinárodnej organizácii práce, umožnil v tejto oblasti definovať, čo si predstavujeme pod pojmom dôstojná práca, či už z hľadiska otázky pracovného času, platenej dovolenky, alebo podmienok bývania. Zaujímalo by ma, ako Európska komisia plánuje pristupovať k týmto rokovaniam a k tomuto návrhu dohovoru a na základe akého mandátu bude konať v mene nás všetkých, aby Európska únia mohla ísť v budúcnosti v oblasti práce v domácnosti príkladom a aby sme zároveň mohli vyjadriť hodnoty Európskej únie."@sk19
"Gospa predsednica, komisar, vesela sem, da lahko pred naslednjo generalno skupščino Mednarodne organizacije dela (MOD) razpravljamo o tej dobrodošli pobudi MOD, ki svojim državam članicam predlaga konvencijo, dopolnjeno s priporočilom o delavcih v gospodinjstvih. Komisar, v imenu celotnega Parlamenta bi se vam rada zahvalila, da ste se strinjali z izvedbo te razprave v pripravah na to konferenco. Prepričani smo, da je to najbolje. Kot vemo, delo v gospodinjstvu uradno predstavlja od 5 do 9% vseh zaposlitev v Evropski uniji. Če si pogledamo, kaj smo skupaj podprli s strategijo Evropa 2020, je jasno, da to, kar opredeljujemo z izrazom lokalna delovna mesta, in sicer tista, ki nam omogočajo skrb za starejše državljane, in tista, ki ženskam z majhnimi otroki omogočajo vrnitev na delo, ustreza razmeram, ki omogočajo razvoj tega dela v gospodinjstvih. Mislim, da je bistveno, da v Evropski uniji pozdravimo to dobrodošlo pobudo MOD, saj je razvoj naših družb prežet s težnjami, ki jih vsi poznamo. Povpraševanje po delu v gospodinjstvu se bo v svetovnem merilu še naprej povečevalo, vendar ne moremo po eni strani pozdraviti sprejetje agende za dostojno delo MOD, po drugi strani pa pustiti celoten sektor trga dela brez ureditve in zakonodaje, ki bi ga ščitila. Evropska unija mora dajati zgled. Vem, da včasih pomislimo, da konvencije MOD morda niso za nas. Ne, tudi glede tega moramo biti na čelu. Mislim, da nam MOD na področju dela v gospodinjstvu nudi odlično priložnost, da osvetlimo delovanje nekaterih trgov dela, saj je delo v gospodinjstvu vse prepogosto negotovo delo, podcenjeno in neprijavljeno. Povedala vam bom dokaj preprosto. Vem, da ste nekateri izrazili zaskrbljenost glede priznavanja ali zakonske ureditve nezakonitih priseljencev, mene pa prav tako skrbi bitka, ki jo moramo v vseh državah članicah bojevati proti neprijavljenemu delu. Vemo, kako so se te prakse na žalost razvijale na področju dela v gospodinjstvu. Upamo, da bo na podlagi tristranskih pogajanj 100. mednarodna konferenca dela junija naslednje leto spodbudila to konvencijo in priporočilo. Mislimo, da sta bistvena za preoblikovanje tega, kar je prepogosto odnos izkoriščanja, v pravni odnos. Upamo, da bo doseženo pravno priznanje dela v gospodinjstvu. Tisti, ki delajo z našimi starejšimi državljani in otroki, morajo uživati svobodo združevanja in čas počitka in ne smejo biti žrtve nadlegovanja in samovoljnosti. Prav tako moramo zagotoviti, da nam bo to orodje, ki ga predlagamo MOD, pomagalo na tem področju opredeliti pojem dostojno delo bodisi glede delovnega časa, vprašanja plačanega dopusta bodisi glede vprašanja stanovanjskih pogojev. Rada bi vedela, kako namerava Evropska komisija pristopiti k tem pogajanjem in osnutku konvencije in na podlagi katerega pooblastila bo delovala v imenu nas vseh, da bo Evropska unija na področju dela v gospodinjstvu jutri lahko zgled in bomo lahko tudi mi izrazili vrednote Evropske unije."@sl20
"Fru talman, herr kommissionsledamot! Det gläder mig att vi har tillfälle att diskutera detta välkomna initiativ från Internationella arbetsorganisationen (ILO) att föreslå sina medlemsstater en konvention som kompletteras med en rekommendation om hushållsarbetare inför ILO:s nästa generalförsamling. Herr kommissionsledamot! På hela parlamentets vägnar vill jag tacka dig för att du gick med på att avhålla denna debatt innan denna konferens genomförs. Vi tycker att det är det bästa tillvägagångssättet. Som vi vet är mellan 5 och 9 procent av allt arbete som utförs i Europeiska unionen hushållsarbete, enligt officiella siffror. Om vi tittar på vad vi kollektivt har ställt oss bakom genom Europa 2020-strategin står det klart att det som kallas lokala jobb, nämligen jobb som gör att vi kan ta hand om våra äldre medborgare och att kvinnor med små barn kan återgå till sina arbeten, har samband med situationer där detta hushållsarbete kan utvecklas. Jag anser att det är viktigt att vi i EU stöder detta välkomna initiativ från ILO, med tanke på alla de utvecklingstendenser som finns i våra samhällen – vi vet vilka de är. Den globala efterfrågan på hushållstjänster kommer att fortsätta att öka, men vi kan inte å ena sidan välkomna att ILO antar en agenda för anständiga arbetsförhållanden och å andra sidan lämna en hel sektion av arbetsmarknaden helt oreglerad och oskyddad av lagstiftning. EU måste föregå med gott exempel. Jag vet att vi ibland har en tendens att tycka att ILO:s konventioner kanske inte har med oss att göra. Det är fel. Vi måste också vara föregångare på den här punkten. När det gäller hushållsarbete tycker jag att ILO ger oss ett utmärkt tillfälle att klargöra hur en del av våra arbetsmarknader fungerar, eftersom hushållsarbete alltför ofta är undervärderat och anställningsformerna informella och otrygga. Det är mycket enkelt: jag förstår att en del av er är oroliga över att olagliga invandrare erkänns eller legaliseras, men jag är också bekymrad över den kamp mot svart arbete som vi måste föra i varenda medlemsstat. När det gäller hushållsarbete vet vi att detta tyvärr har blivit praxis. Vi hoppas att Internationella arbetskonferensens hundrade session i juni kommer att sätta denna konvention och denna rekommendation i rörelse, på grundval av en trepartsförhandling. Vi anser att de är viktiga för att omvandla någonting som alltför ofta handlar om utnyttjande till ett lagligt förhållande. Vi hoppas att hushållsarbete kan bli erkänt i lagen. De som arbetar med våra äldre och våra barn måste ha frihet att organisera sig och rätt till vilotid, och får inte utsättas för trakasserier och godtycke. Vi måste också se till att det här verktyget, som vi föreslår för ILO, gör att vi kan fastställa vad vi menar med begreppet anständiga arbetsförhållanden på det här området, såväl när det gäller arbetstider och betald ledighet som boendeförhållanden. Jag skulle vilja veta hur kommissionen har tänkt ställa sig i dessa förhandlingar och till detta förslag till konvention, och på grundval av vilket mandat den kommer att agera på allas våra vägnar, så att EU kan föregå med gott exempel i fråga om hushållsarbete i morgon och vi också kan låta Europeiska unionens värden komma till uttryck."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph