Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-05-11-Speech-3-573-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110511.35.3-573-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I am a baby boomer. I was born just after the war. From that time, we have probably had the longest period of peace and prosperity globally. I have put a little bit of modest money away so that I can hand something down to my family when I pass on – largely because I have never spent more money than I have earned. I have been prudent and I have worked moderately hard. It always seems to me to come as a complete surprise to politicians how countries get in debt. Let me explain, because I do not think you really understand. It is because politicians consistently spend more money than they raise in taxation – more money than they can possibly raise in taxation –, most of which, in point of fact, they actually waste. The reason we are talking about countries which are broke – and they are broke – is because their ridiculous, ineffective, ignorant politicians consistently spend more money than they can raise. Then they borrow, and they borrow, and – worse – they then print money, because politicians and their central banks have a machine which prints money. If you do that as a private citizen, it is a criminal offence. You would go to prison for that, yet politicians and their central banks do it all the time. Let me explain to you that these countries are broke. They are broke because of their own stupid leadership and politicians. It is immoral – immoral! – to ask ordinary taxpayers of any country to pick up the tab for failed politicians and failed banks. They have defaulted. They are broke. For God’s sake, let us all admit it."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, narodil jsem se v době baby boomu. Narodil jsem se těsně po válce. Od té doby jsme měli asi nejdelší období míru a prosperity na celém světě. Dal jsem si něco málo peněz stranou, abych měl co předat rodině, až půjdu dál – z velké části proto, že jsem nikdy neutratil více peněz, než jsem vydělal. Byl jsem obezřetný a pracoval jsem přiměřeně tvrdě. Zdá se mi, že jsou politici vždy zcela překvapeni, jak se země může dostat do dluhu. Dovolte mi to vysvětlit, protože si nemyslím, že tomu opravdu rozumíte. Je to proto, že politici neustále utrácejí více peněz, než získají z daní – více peněz, než je zřejmě možné z daní získat – z nichž většinu pak ve skutečnosti promrhají. Důvodem, proč se bavíme o zemích, které jsou na mizině – a ony jsou na mizině – je to, že jejich směšní, neefektivní, hloupí politici neustále utrácejí více peněz, než kolik mohou získat. Pak si půjčují a půjčují a – ještě hůře – pak tisknou peníze, protože politici a jejich centrální banky mají stroje, které peníze tisknou. Pokud toto učiníte jako soukromá osoba, je to trestný čin. Šli byste za to do vězení, ale politici a jejich centrální banky přesně toto dělají neustále. Dovolte mi ozřejmit, že tyto země na mizině jsou. Jsou na mizině kvůli svému hloupému vedení a svým politikům. Je nemorální – nemorální! – požádat obyčejné daňové poplatníky jakékoliv země, aby zaplatili účet za neúspěšné politiky a banky. Propadli. Jsou na mizině. Proboha, přiznejme si to všichni."@cs1
"Hr. formand! Jeg tilhører babyboom-generationen. Jeg blev født lige efter krigen. Siden da har vi sandsynligvis haft den længste periode med fred og velstand på globalt plan. Jeg har sparet et lille beløb op, så jeg kan give noget videre til min familie, når jeg dør – hovedsageligt fordi jeg aldrig har brugt flere penge, end jeg har tjent. Jeg har været forsigtig, og jeg har arbejdet moderat hårdt. Det forekommer mig altid, at det kommer som en fuldstændig overraskelse for politikere, hvordan landene bliver forgældede. Lad mig forklare det, for jeg tror ikke, at de virkelig forstår det. Det er, fordi politikerne hele tiden bruger flere penge, end de kan få ind i skatter – flere penge, end de på nogen måde kan få ind i skatter – og de fleste af dem går rent faktisk til spilde. Årsagen til, at vi taler om lande, der er gået bankerot – og de er gået bankerot – er, at deres latterlige, ineffektive, uvidende politikere hele tiden bruger flere penge, end de kan skaffe. Så låner de, og de låner og værst af alt de trykker penge, fordi politikere og deres centralbanker har en maskine til at trykke penge med. Hvis man gør det som menig borger, er det en strafbar handling. Man kommer i fængsel for det, og alligevel gør politikerne og deres centralbanker det hele tiden. Lad mig forklare, at disse lande er gået fallit. De er gået bankerot på grund af deres egne stupide ledere og politikere. Det er umoralsk – umoralsk! – at bede almindelige skatteydere i et hvilket som helst land om at betale regningen for fallerede politikere og fallerede banker. De har fejlet. De er gået bankerot. Lad os for Guds skyld alle sammen erkende det."@da2
"Herr Präsident! Ich gehöre zur Generation der sogenannten Babyboomer. Ich wurde kurz nach dem Krieg geboren. Seit dieser Zeit haben wir wahrscheinlich die längste Zeit des Friedens und des Wohlstands in der ganzen Welt erlebt. Ich habe eine bescheidene Summe Geld sparen können, damit ich etwas an meine Familie weitergeben kann, wenn ich sterbe – größtenteils, weil ich niemals mehr Geld ausgegeben als ich verdient habe. Ich bin vorsichtig gewesen und habe verhältnismäßig hart gearbeitet. Es stellt sich mir immer so dar, als ob es Politiker vollkommen überrascht, dass ihre Länder in Schulden geraten. Lassen Sie mich das erklären, denn ich glaube, Sie verstehen das nicht wirklich. Weil Politiker kontinuierlich mehr Geld ausgeben als sie durch Steuern einnehmen – mehr Geld, als sie durch Steuern überhaupt einnehmen können – das sie, genaugenommen, tatsächlich vergeuden. Der Grund unserer Debatte über Länder, die bankrott sind – und sie sind wirklich bankrott – liegt darin, weil ihre lächerlichen, ineffektiven und ignoranten Politiker fortwährend mehr Geld ausgeben als sie einnehmen können. Dann leihen sie sich Geld, und sie leihen sich weiter Geld – noch schlimmer – dann drucken sie Geld, weil die Politiker und ihre Zentralbanken eine Maschine haben, die Geld druckt. Wenn Sie das als Privatbürger tun, ist das ein Straftatbestand. Sie würden dafür ins Gefängnis kommen, und doch tun Politiker und ihre Zentralbanken dies ständig. Lassen Sie mich Ihnen erklären, dass diese Länder bankrott sind. Sie sind bankrott wegen ihrer eigenen unvernünftigen Führung und ihrer unvernünftigen Politiker. Es ist unmoralisch – unmoralisch! – den gewöhnlichen Steuerzahler eines Landes aufzufordern, die entsprechende Zeche für erfolglose Politiker und Banken zu zahlen. Sie sind zahlungsunfähig geworden. Sie sind bankrott. Lassen Sie uns alle das um Himmels Willen zugeben."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ανήκω στη γενιά της έκρηξης των γεννήσεων. Γεννήθηκα αμέσως μετά τον πόλεμο. Έκτοτε, είχαμε πιθανότατα την μακροβιότερη περίοδο ειρήνης και ευημερίας παγκοσμίως. Έβαλα στην άκρη ένα μικρό χρηματικό ποσό, ώστε να αφήσω κάτι στην οικογένεια μου όταν αποδημήσω –κυρίως διότι ποτέ δεν δαπάνησα περισσότερα χρήματα από όσα κέρδισα. Υπήρξα συνετός και εργάστηκα αρκετά σκληρά. Μου φαίνεται πάντοτε ότι οι πολιτικοί εκπλήσσονται απόλυτα για το πώς οι χώρες καταλήγουν χρεωμένες. Επιτρέψτε μου να το εξηγήσω, διότι δεν νομίζω ότι πραγματικά καταλαβαίνετε. Αυτό συμβαίνει διότι οι πολιτικοί δαπανούν σταθερά περισσότερα χρήματα σε σύγκριση με όσα εισπράττουν μέσω της φορολόγησης –τα περισσότερα από τα οποία, μάλιστα, στην πραγματικότητα τα σπαταλούν. Ο λόγος για τον οποίο μιλάμε περί χωρών που είναι πτωχευμένες –και είναι πτωχευμένες– είναι ότι οι γελοίοι, αναποτελεσματικοί, αδαείς πολιτικοί τους σταθερά δαπανούν περισσότερα χρήματα από όσα μπορούν να εισπράξουν. Κατόπιν δανείζονται και ξαναδανείζονται και –το χειρότερο– κατόπιν τυπώνουν χρήμα, διότι οι πολιτικοί και οι κεντρικές τους τράπεζες έχουν μια μηχανή που τυπώνει χρήμα. Αν αυτό το κάνει ένας ιδιώτης, τούτο συνιστά ποινικό αδίκημα. Θα πήγαινε στη φυλακή γι’ αυτό, οι πολιτικοί όμως και οι κεντρικές τους τράπεζες το κάνουν όλη την ώρα. Επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω γιατί αυτές οι χώρες είναι πτωχευμένες. Είναι πτωχευμένες εξαιτίας της ηλίθιας ηγεσίας και των πολιτικών τους. Είναι ανήθικο –ανήθικο!– να ζητάτε από τους απλούς φορολογούμενους οποιασδήποτε χώρας να πληρώνουν τον λογαριασμό για τους αποτυχημένους πολιτικούς και τις αποτυχημένες τράπεζες. Έκαναν στάση πληρωμών. Πτώχευσαν. Για όνομα του Θεού, ας το παραδεχθούμε όλοι μας."@el10
"Señor Presidente, yo nací durante la explosión demográfica posterior a la Segunda Guerra Mundial. Nací justo después de la guerra. Desde entonces, probablemente hemos vivido el periodo más largo de paz y prosperidad a escala mundial. He guardado un poco de dinero para poder dejar algo a mi familia cuando muera, en gran medida porque nunca he gastado más dinero del que he ganado. He sido prudente y he trabajado bastante. Siempre me da la impresión de que a los políticos les pilla totalmente por sorpresa la forma en que los países se endeudan. Dejen que me explique, porque no creo que ustedes me entiendan realmente. Es porque los políticos constantemente gastan más dinero del que recaudan en impuestos —más dinero del que posiblemente puedan recaudar en impuestos—, del cual en realidad se gastan la mayor parte. La razón por la que hablamos de países que están en la ruina —y están en la ruina— es porque sus políticos ridículos, ineficaces e ignorantes gastan sistemáticamente más dinero del que pueden recaudar. Entonces piden prestado y vuelven a pedir prestado y —peor aún— después imprimen dinero, porque los políticos y sus bancos centrales tienen una máquina que imprime dinero. Si usted hace eso como ciudadano particular, es un delito penal. Usted iría a prisión por ello, sin embargo, los políticos y sus bancos centrales lo hacen todo el tiempo. Permítanme explicarles que estos países están arruinados. Y lo están debido a sus propios líderes y políticos estúpidos. Es inmoral —¡inmoral!— pedir a los contribuyentes de cualquier país que corran con los gastos de políticos fracasados y bancos fracasados. Han incumplido sus obligaciones de pago. Están arruinados. Por el amor de Dios, admitámoslo todos."@es21
"Lugupeetud juhataja! Mina olen sündinud beebibuumi ajal, kohe pärast sõda. Sellest ajast saadik on meil olnud arvatavasti maailma kõige pikem rahu- ja õitsenguperiood. Olen tagasihoidlikult natuke raha kõrvale pannud, et saaksin jätta midagi oma perekonnale, kui siit ilmast lahkun. Olen seda teinud peamiselt sellepärast, et ma pole kunagi kulutanud rohkem, kui olen teeninud. Olen olnud mõistlik ja parajalt kõvasti tööd teinud. Mulle on alati paistnud, et see, kuidas riigid võlgadesse satuvad, tuleb poliitikutele täieliku üllatusena. Lubage mul seletada, sest ma ei usu, et te sellest tegelikult aru saate. See juhtub sellepärast, et poliitikud kulutavad pidevalt rohkem raha, kui nad suudavad maksudega koguda – rohkem raha, kui maksudega oleks isegi võimalik koguda –, ja kui aus olla, siis enamiku sellest raiskavad nad tegelikult ära. Põhjus, miks me räägime pankrotti läinud riikidest – ja nad on pankrotis –, on see, et nende naeruväärsed, mõttetud, käpardlikud poliitikud kulutavad pidevalt rohkem raha, kui suudavad hankida. Siis nad laenavad ja laenavad ja – mis veel hullem – nad hakkavad raha trükkima, sest poliitikutel ja nende keskpankadel on masinad, mis raha trükivad. Kui teete seda eraisikust kodanikuna, on see kriminaalkuritegu. Teie võite selle eest vangi minna, aga poliitikud ja nende keskpangad teevad seda kogu aeg. Las ma teen teile selgeks, et need riigid on pankrotis. Nad on pankrotis omaenda rumalate juhtide ja poliitikute pärast. On ebamoraalne – ebamoraalne! – lasta ükskõik millise riigi tavalistel maksumaksjatel hakata maksma läbikukkunud poliitikute ja läbikukkunud pankade võlgu. Nad on maksejõuetud. Nad on pankrotis. Jumala pärast, tunnistagem seda ometi!"@et5
"Arvoisa puhemies, kuulun juuri sodan jälkeen syntyneisiin suuriin ikäluokkiin. Sodan jälkeen olemme saaneet nauttia maailmanlaajuisesti varmaankin pisimmästä rauhan ja vaurauden aikakaudesta. Olen pannut hiukan rahaa sivuun, jotta voin siirtää jotain eteenpäin perheelleni, kun minusta aika jättää. Tämä on paljolti sen ansiota, että en ole koskaan kuluttanut enempää kuin olen ansainnut. Olen ollut varovainen ja olen tehnyt suhteellisen kovasti töitä. Minusta vaikuttaa siltä, että valtioiden velkaantuminen tulee päättäjille aina täytenä yllätyksenä. Antakaahan, kun selitän, jotta tämä asia tulee selväksi. Velkaantuminen johtuu siitä, että päättäjät jatkuvasti kuluttavat enemmän rahaa kuin he keräävät veroina – enemmän kuin he ikimaailmassa voisivat kerätä veroina – ja suurimman osan tästä rahasta he itse asiassa käyttävät pelkkään turhuuteen. Se, että me joudumme keskustelemaan vararikon – todella aidon vararikon – tehneistä valtiosta, johtuu siitä, että näiden maiden naurettavat, veltot ja tietämättömät päättäjät käyttävät jatkuvasti enemmän rahaa kuin he pystyvät keräämään. Sitten he ottavat lainoja lainojen perään ja – mikä pahinta – he painattavat rahaa, sillä päättäjillä ja heidän keskuspankeillaan on koneet, jotka painavat rahaa. Jos tavallinen kansalainen tekisi niin, se olisi rikos ja hän joutuisi siitä vankilaan. Päättäjät ja heidän keskuspankkinsa tekevät niin kuitenkin kaiken aikaa. Haluan teidän ymmärtävän, että nämä maat ovat vararikossa. Ne ovat vararikossa omien johtajiensa ja päättäjiensä typeryyden vuoksi. On moraalitonta – moraalitonta! – pyytää minkään maan tavallisia veronmaksajia maksamaan epäonnistuneiden päättäjien ja keskuspankkien laskuja. Ne ovat toimineet väärin. Ne ovat ajautuneet vararikkoon. Miksi me emme voi luojan tähden myöntää sitä?"@fi7
"Monsieur le Président, je suis un enfant du baby-boom. Je suis né juste après la guerre. Depuis ce temps, nous connaissons vraisemblablement la période la plus longue de paix et de prospérité dans le monde. J’ai réussi à mettre un tout petit peu d’argent de côté de manière à pouvoir transmettre quelque chose à ma famille quand je mourrai – essentiellement parce que je n’ai jamais dépensé plus d’argent que je n’en avais gagné. J’ai été prudent et j’ai travaillé avec assez bien d’ardeur. J’ai l’impression que les responsables politiques tombent systématiquement des nues quand il s’agit de comprendre comment des pays s’endettent. Permettez-moi de m’expliquer, parce que je pense que vous ne comprenez pas vraiment. C’est parce que les responsables politiques dépensent systématiquement plus d’argent qu’ils n’en récoltent en levant l’impôt – plus d’argent qu’ils ne pourraient en récolter par l’impôt –, de l’argent que, par surcroît, en fait, ils gaspillent. La raison pour laquelle nous parlons de pays qui sont ruinés – oui, ils sont ruinés – est que leurs responsables politiques ridicules, inefficaces et ignorants dépensent systématiquement plus d’argent qu’ils ne peuvent en percevoir. Alors, ils empruntent, et ils empruntent, et – pire – ils impriment de l’argent, parce que les responsables politiques et leurs banques centrales disposent d’une machine à imprimer de l’argent. Si vous faites cela en tant que particulier, c’est un crime passible d’une peine de prison. Mais les responsables politiques et leurs banques centrales le font tout le temps. Laissez-moi vous expliquer que ces pays sont ruinés. Ils sont ruinés à cause de la stupidité de leurs propres gouvernants et responsables politiques. Il est immoral – immoral! – de demander à des contribuables ordinaires de n’importe quel pays de payer la note à la place de responsables politiques et de banques qui ont échoué. Ils ont manqué à leurs engagements. Ils sont ruinés. Bon sang, qu’on l’admette!"@fr8
"Elnök úr, én baby boomos vagyok. Közvetlenül a háború után születtem. Akkortól világszerte a béke és a jólét talán leghosszabb időszakát élvezhettük. Félretettem egy szerényebb összeget, hogy valamit hagyjak a családomra, amikor meghalok – nagyrészt azért sikerült félretenni, mert sohasem költöttem többet, mint amennyit kerestem. Ésszerűen viselkedtem és viszonylag sokat dolgoztam. Mindig azt látom, hogy a politikusokat tökéletes meglepetésként éri az egyes országok eladósodása. Hadd magyarázzam el, mert nem hiszem, hogy értik. Azért történik, mert a politikusok következetesen több pénzt költenek, mint amennyi az adók formájában jelentkező bevételük. Az elköltött pénz legnagyobb részét pedig, tulajdonképpen, elpocsékolják. Azért beszélünk pénztelen országokról, amelyek „le vannak égve”, mert nevetséges, tehetetlen, ostoba politikusaik folyamatosan több pénzt költenek, mint amennyi a bevételük. És hitelt vesznek fel és újra hitelt vesznek fel, majd – ami rosszabb – pénzt nyomtatnak, mert a politikusoknak és központi bankjaiknak van pénznyomtató gépük. Ha ezt valaki magánemberként teszi, az bűntett. Azért börtön jár, de a politikusok és központi bankjaik állandóan ezt teszik. És talán nem kell győzködnöm önöket, hogy elhiggyék, ezek az országok le vannak égve. Ostoba vezetésük és ostoba politikusaik miatt. Erkölcstelen – erkölcstelen! – bármely ország adófizetőit arra kérni, hogy fizessenek a bukott politikusok és a bukott bankok helyett. Megbuktak. Le vannak égve. Az Isten szerelmére, ismerjük már el!"@hu11
"Signor Presidente, io sono nato negli anni del subito dopo la fine della guerra. Da allora abbiamo forse vissuto il più lungo periodo di pace e prosperità a livello globale. Personalmente ho messo da parte qualche risparmio, in modo da poter lasciare qualcosa alla mia famiglia quando mancherò e questo principalmente perché non ho mai speso più di quanto ho guadagnato. Sono stato cauto e ho lavorato abbastanza duramente. Ho sempre l’impressione che i politici rimangano stupefatti nel constatare come i paesi si possano indebitare. Vorrei spiegarmi meglio, perché non credo che abbiate veramente capito. I politici spendono costantemente molto più denaro di quello prelevato con le tasse, più denaro di quanto ne potrebbero possibilmente ottenere dal prelievo fiscale, e per di più ne sperperano la maggior parte. Il motivo per cui ci troviamo a parlare di paesi in bancarotta, e lo sono, è che i loro politici ridicoli, incapaci e ignoranti spendono costantemente più denaro di quanto non ne raccolgano. Poi prendono in prestito cifre sempre più grandi e, aspetto ancor peggiore, stampano denaro, dal momento che i politici e loro banche centrali hanno una macchina che stampa banconote. Se un privato cittadino dovesse farlo, commetterebbe un reato penale e andrebbe in prigione, mentre i politici e le banche centrali lo fanno in continuazione. Desidero spiegarvi perché questi paesi sono in bancarotta. Lo sono a causa dei loro leader e politici inetti. È immorale – immorale! – chiedere ai contribuenti di un qualunque paese di pagare il conto per gli errori di politici e banche incompetenti. Loro sono diventati inadempienti. Loro sono falliti. Per amor del cielo, ammettiamolo."@it12
"Pone pirmininke, priklausau „kūdikių bumo“ kartai. Gimiau iškart po karo. Nuo tada taikos ir gerovės vyravimo laikotarpis tikriausiai yra ilgiausias. Sutaupiau šiek tiek pinigų, kad galėčiau ką nors perduoti savo šeimai, kai numirsiu – iš esmės todėl, kad niekad neišleidžiu daugiau pinigų, nei uždirbu. Buvau atsargus ir dirbau vidutiniškai sunkiai. Man visada atrodo, kad politikams šalių įsiskolinimas atrodo visiškai netikėtas. Leiskite paaiškinti, nes nemanau, kad tikrai suprantate. Taip yra todėl, kad politikai nuolat išleidžia daugiau pinigų, nei surenka iš mokesčių – daugiau pinigų, negu gali būti surinkta iš mokesčių – ir didžiąją jų dalį jie iš tikrųjų iššvaisto. Apie bankrutavusias šalis – ir jos tikrai bankrutavo – kalbame todėl, kad jų kvaili, neveiklūs ir neišmanūs politikai nuolat išleidžia daugiau pinigų, nei gali surinkti. Tada jie skolinasi ir – tai dar blogiau – spausdina pinigus, nes politikai ir jų centriniai bankai turi pinigų spausdinimo mašiną. Jeigu tai darytų eilinis pilietis, tai būtų laikoma nusikaltimu. Už tai patektumėt į kalėjimą, tačiau politikai ir jų centriniai bankai tą daro visada. Norėčiau jums paaiškinti, kad šios šalys yra bankrutavusios. Už jų bankrotą atsakingi jų pačių kvaili vadovai ir politikai. Amoralu – amoralu! – prašyti bet kurios šalies paprastų mokesčių mokėtojų mokėti už žlugusius politikus ir žlugusius bankus. Jie neįvykdė savo įsipareigojimų. Jie bankrutavo. Dėl Dievo meilės, pripažinkime tai visi."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es esmu demogrāfiskā sprādziena paaudzes pārstāvis. Es piedzimu tieši pēc kara. Kopš tā laika visa pasaule ir piedzīvojusi, visticamāk, līdz šim ilgāko miera un labklājības periodu. Esmu atlicis pieticīgu naudas summu, kuru pēc nāves atstāt savai ģimenei — man tas ir izdevies galvenokārt tādēļ, ka mani tēriņi nekad nav pārsnieguši manus ienākumus. Esmu bijis apdomīgs un diezgan smagi strādājis. Man vienmēr ir šķitis, ka politiķus ārkārtīgi pārsteidz valstu nonākšana parādos. Ļaujiet man paskaidrot, jo šaubos, ka jūs to patiešām sapratāt. Iemesls ir tāds, ka politiķi pastāvīgi tērē vairāk naudas, nekā iegūst no nodokļiem — vairāk naudas, nekā vispār ir iespējams iegūt no nodokļiem —, turklāt lielāko daļu no šiem līdzekļiem tie patiesībā izšķērdē. Mums nākas runāt par bankrotējušām valstīm — un tās ir bankrotējušas — tādēļ, ka to smieklīgie, neefektīvie un vienaldzīgie politiķi pastāvīgi tērē vairāk naudas, nekā var nopelnīt. Pēc tam viņi aizņemas un aizņemas, un — vēl ļaunāk — drukā naudu, jo politiķiem un to centrālajām bankām ir naudas drukāšanas ierīces. Ja to dara ierindas pilsonis, tas ir kriminālnoziegums. Par šādu rīcību var nonākt cietumā, taču politiķi un to centrālās bankas šādi rīkojas visu laiku. Ļaujiet man jums paskaidrot — šīs valstis ir bankrotējušas. Pie šo valstu bankrota ir vainojami to neaptēstie vadītāji un politiķi. Prasīt, lai kādas citas valsts vienkāršie nodokļu maksātāji uzņemtos atbildību par politiķu un banku neveiksmi, ir amorāli. Amorāli! Viņiem ir finanšu krahs. Viņi ir bankrotējuši. Dieva dēļ, atzīsim to."@lv13
"Mr President, I am a baby boomer. I was born just after the war. From that time, we have probably had the longest period of peace and prosperity globally. I have put a little bit of modest money away so that I can hand something down to my family when I pass on – largely because I have never spent more money then I have earned. I have been prudent and I have worked moderately hard. It always seems to me to come as a complete surprise to politicians how countries get in debt. Let me explain, because I do not think you really understand. It is because politicians consistently spend more money than they raise in taxation – more money than they can possibly raise in taxation –, most of which, in point of fact, they actually waste. The reason we are talking about countries which are broke – and they are broke – is because their ridiculous, ineffective, ignorant politicians consistently spend more money than they can raise. Then they borrow, and they borrow, and – worse – they then print money, because politicians and their central banks have a machine which prints money. If you do that as a private citizen, it is a criminal offence. You would go to prison for that, yet politicians and their central banks do it all the time. Let me explain to you that these countries are broke. They are broke because of their own stupid leadership and politicians. It is immoral – immoral! – to ask ordinary taxpayers of any country to pick up the tab for failed politicians and failed banks. They have defaulted. They are broke. For God’s sake, let us all admit it."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik ben een babyboomer; ik ben net na de oorlog geboren. Sinds die tijd hebben we wereldwijd waarschijnlijk de langste periode van vrijheid en welvaart ooit gekend. Ik heb een bescheiden som geld opzij gezet, zodat ik wat door kan geven aan mijn familie als mijn tijd eenmaal daar is. Ik kan dat vooral omdat ik nooit meer geld heb uitgegeven dan ik heb verdiend. Ik ben altijd zuinig geweest en heb redelijk hard gewerkt. Ik heb altijd het idee dat politici niet het flauwste benul hebben van hoe landen in de schulden terecht kunnen komen. Ik zal het u dan maar vertellen, want ik heb het idee dat u het niet helemaal begrijpt, ook al is het doodeenvoudig: politici geven consequent meer geld uit dan zij met belastingen binnenhalen – trouwens waarschijnlijk ook meer dan ze überhaupt via belastingen zouden kúnnen binnenhalen. En dan gooien ze het grootste deel daarvan ook nog eens over de balk. De reden waarom we hier over failliete landen spreken – en dat zijn ze: failliet – is omdat hun dwaze, incompetente, onnozele politici consequent meer geld uitgeven dan ze kunnen binnenhalen. En dus lenen ze en lenen ze maar. En erger nog: ze beginnen geld bij te drukken, want de politici en hun centrale banken hebben een machine die geld kan drukken. Als je dat als gewone burger doet, is dat een misdaad en draai je de gevangenis in. Maar politici en hun centrale banken doen de hele tijd niet anders Jawel, dames en heren, deze landen zijn failliet. Ze zijn failliet dankzij hun eigen stupide leiders en politici. Het is immoreel – immoreel! – om gewone belastingbetalers uit welk land dan ook te laten opdraaien voor het jammerlijke falen van politici en banken. Ze kunnen niet meer voldoen aan hun verplichtingen, ze zijn failliet. Laten we dat nu in godsnaam eindelijk eens onder ogen zien."@nl3
"Panie Przewodniczący! Jestem z wyżu demograficznego. Urodziłem się tuż po wojnie. Od tamtego czasu mamy prawdopodobnie najdłuższy okres pokoju i dobrobytu na całym świecie. Zaoszczędziłem trochę pieniędzy, niezbyt wiele – głównie dlatego, że nigdy nie wydawałem więcej niż zarobiłem – żebym miał co pozostawić po sobie mojej rodzinie. Byłem ostrożny i pracowałem z umiarkowanym wysiłkiem. Odnoszę zawsze wrażenie, że politycy są na ogół kompletnie zaskoczeni, że kraje popadają w długi. Pozwolę sobie wyjaśnić, na czym polega ten proces, ponieważ nie jestem przekonany, że państwo naprawdę go rozumiecie. Do zadłużenia dochodzi dlatego, że politycy konsekwentnie wydają więcej pieniędzy niż wynoszą przychody z tytułu podatków – więcej niż mogą ich ściągnąć z podatków – a większość z tych pieniędzy w istocie marnują. Rozmawiamy o państwach, które są finansowo zrujnowane – i faktycznie są – ponieważ ich pożałowania godni, nieskuteczni, nieświadomi politycy konsekwentnie wydają więcej pieniędzy niż mogą zgromadzić. Potem pożyczają i pożyczają, a – co gorsza – następnie drukują pieniądze, gdyż politycy i banki centralne ich krajów mają maszyny do drukowania pieniędzy. Jeśli w taki sposób postępuje prywatny obywatel, uznaje się to za przestępstwo. Można za to pójść do więzienia, natomiast politycy i ich banki centralne postępują tak przez cały czas. Chcę państwu powiedzieć, że te kraje są zrujnowane. Są zrujnowane przez własnych głupich przywódców i polityków. To jest niemoralne – niemoralne! – zwracać się do zwykłych podatników z jakiegokolwiek innego kraju, żeby spłacali rachunki nieudolnych polityków i upadłych banków. To na nich ciąży odpowiedzialność za niedotrzymanie zobowiązań i doprowadzenie się do ruiny. Na litość boską, powiedzmy to wszyscy otwarcie."@pl16
"Senhor Presidente, eu sou um "baby boomer", pois nasci logo a seguir à guerra. Desde essa altura, temos tido provavelmente o mais longo período de paz e prosperidade em termos globais. Tenho conseguido pôr de parte uma modesta quantia para poder deixar algo aos meus familiares quando eu falecer – principalmente porque nunca gastei mais dinheiro do que aquele ganho. Sempre fui prudente e tenho trabalhado de forma relativamente árdua. Parece-me sempre que os políticos são apanhados de surpresa quanto ao modo como os países se endividam. Deixem que lhes explique, porque não me parece que tenham de facto percebido. É porque os políticos gastam sempre mais dinheiro do que aquele que arrecadam por via dos impostos – mais dinheiro do que é razoavelmente possível arrecadar através da tributação –, a maior parte do qual eles de facto desperdiçam. O motivo pelo qual estamos a falar de países que estão falidos – e eles estão mesmo falidos – é porque os seus políticos ridículos, ineficazes e ignorantes teimam em gastar mais dinheiro do que aquele que conseguem arrecadar. Depois pedem emprestado vezes sem conta e – pior ainda – imprimem dinheiro, porque os políticos e os seus bancos centrais têm uma máquina que imprime dinheiro. Se alguém fizer o mesmo na sua qualidade de cidadão comum, comete uma infracção penal. No entanto, os políticos e os seus bancos centrais fazem-no vezes sem conta. Deixem que lhes explique que estes países estão falidos. Estão falidos devido à estupidez dos seus políticos e dos seus líderes. É imoral – imoral! – pedir aos contribuintes comuns, seja de que país for, que paguem as favas pelos políticos falhados e pelos bancos falidos. Eles entraram em incumprimento. Estão falidos. Por amor de Deus, admitamos isso!"@pt17
"Dle președinte, fac parte din generația „baby boom”. M-am născut imediat după război. De atunci, am avut probabil cea mai lungă perioadă de pace și prosperitate globală. Deoarece la modul general nu am cheltuit mai mulți bani decât am câștigat, am reușit să pun deoparte o sumă modestă de bani care să rămână familiei mele când nu voi mai fi. Am fost prudent și am depus eforturi stăruitoare. Mă surprinde întotdeauna total faptul că politicienii adâncesc țările în datorii. Permiteți-mi să explic, deoarece nu cred că înțelegeți cu adevărat. Aceasta se datorează faptului că politicienii cheltuiesc în mod constant mai mulți bani decât colectează prin impozitare, mai mulți bani decât ar putea colecta prin impozitare, din care cea mai mare parte de fapt o irosesc. Motivul pentru care discutăm despre țări care au ajuns la faliment, și ele au ajuns cu adevărat la faliment, este că politicienii lor ridicoli, ineficienți și ignoranți cheltuiesc în mod constant mai mulți bani decât pot colecta. Apoi fac și fac împrumuturi, iar ceea ce este și mai rău - tipăresc bani, deoarece politicienii și băncile lor centrale au o mașină care tipărește bani. Dacă, în calitate de cetățean, faci acest lucru, se consideră a fi o faptă penală. Ar trebui să fii închis pentru aceasta, dar politicienii și băncile lor centrale fac aceasta în permanență. Permiteți-mi să vă explic de ce au ajuns aceste țări la faliment. Au ajuns la faliment din cauza conducerii și a politicienilor lor stupizi. Este de-a dreptul imoral să ceri contribuabililor obișnuiți din orice țară să plătească factura pentru politicienii nechibzuiți și băncile nechibzuite. Nu pot plăti. Au ajuns la faliment. Pentru numele lui Dumnezeu, trebuie să admitem acesta."@ro18
"Narodil som sa počas babyboomu. Bolo to hneď po vojne. Odvtedy sme mali pravdepodobne najdlhšie celosvetové obdobie mieru a prosperity. Odložil som si skromnú sumu, aby som mohol niečo prenechať rodine, keď odídem – hlavne preto, lebo som nikdy neminul viac peňazí, než som zarobil. Bol som šetrný a pracoval som celkom usilovne. Zdá sa mi, že politikov vždy úplne prekvapí, ako sa krajiny zadlžia. Dovoľte mi vysvetliť to, pretože si myslím, že tomu naozaj nerozumiete. Je to preto, lebo politici neustále míňajú viac peňazí, než získajú z daní – viac peňazí, než by kedy mohli získať z daní –, z ktorých väčšinu v skutočnosti premrhajú. O krajinách, ktoré sú na mizine – a ony sú na mizine –, hovoríme preto, lebo ich smiešni, neschopní, nevzdelaní politici neustále míňajú viac peňazí, než môžu získať. Potom si požičiavajú a požičiavajú a – čo je ešte horšie – tlačia peniaze, pretože politici a ich centrálne banky majú stroj, ktorý tlačí peniaze. Ak to spravíte ako súkromná osoba, ide o trestný čin. Išli by ste za to do väzenia, ale politici a ich centrálne banky to robia neustále. Dovoľte mi vysvetliť vám, že tieto krajiny sú na mizine. Sú na mizine vďaka svojim vlastným hlúpym vedúcim predstaviteľom a politikom. Je nemorálne – nemorálne! – žiadať bežných daňových poplatníkov akejkoľvek krajiny, aby zaplatili za chyby neúspešných politikov a neúspešných bánk. Oni zbankrotovali. Sú na mizine. Preboha, priznajme si to všetci."@sk19
"Gospod predsednik, pripadam generaciji, imenovani . Rodil sem se takoj po vojni. Od takrat smo najbrž doživeli najdaljše obdobje miru in blaginje na svetovni ravni. Prihranil sem nekaj skromnega denarja, tako da bom svoji družini lahko nekaj zapustil, ko umrem – predvsem zato, ker nikoli nisem porabil več denarja, kot sem ga zaslužil. Bil sem preudaren in delal sem zmerno trdo. Vedno se mi zdi, da politike popolnoma preseneti, kako se države zadolžijo. Naj to razložim, saj mislim, da tega v resnici ne razumete. To je zato, ker politiki dosledno porabljajo več denarja, kot ga pridobijo z obdavčitvijo – več denarja, kot ga sploh lahko pridobijo z obdavčitvijo –, večino katerega dejansko zapravijo. Razlog, zakaj govorimo o državah, ki so brez denarja – in dejansko so brez denarja – je, ker njihovi smešni, neučinkoviti in nevedni politiki dosledno porabljajo več denarja, kot ga lahko pridobijo. Potem si sposojajo in sposojajo in – kar je še huje – tiskajo denar, saj imajo politiki in njihove centralne banke stroj, ki tiska denar. Če to storite kot državljani, je to kaznivo dejanje. Za to bi vas zaprli, politiki in njihove centralne banke pa to počnejo ves čas. Naj vam razložim, da so te države brez denarja. Brez denarja so zaradi svojih neumnih vlad in politikov. Nemoralno – nemoralno! – je zahtevati od navadnih davkoplačevalcev katere koli države, da odplačujejo dolg namesto politikov in bank, ki jim je spodletelo. Niso izpolnili obveznosti. Brez denarja so. Za božjo voljo, vsi priznajmo to."@sl20
"Herr talman! Jag tillhör baby boom-generationen. Jag föddes strax efter kriget. Sedan dess har vi haft vad som troligtvis är den längsta perioden någonsin av fred och välstånd globalt sett. Jag har lagt undan blygsamma summor för att kunna ge något till min familj när jag försvinner – huvudsakligen eftersom jag aldrig spenderat mer än jag tjänat. Jag har varit försiktig och arbetat lagom hårt. Det verkar som att politiker alltid är lika förvånade när länder skuldsätter sig. Låt mig förklara, för jag tror inte att ni riktigt förstår. Det beror på att politiker ständigt spenderar mer än de får in genom skatter – mer än de kan få in genom skatter – varav de faktiskt slösar bort det mesta. Anledningen till att vi pratar om länder som är bankrutta – och det är de – är att deras dumma, ineffektiva och okunniga politiker ständigt spenderar mer än de får in. Så då lånar de, och lånar, och sedan trycker de till råga på allt pengar, eftersom politiker och deras centralbanker har maskiner som kan trycka pengar. Om man gör det som privatperson är det en olaglig handling. Man kan hamna i fängelse för det och ändå gör politiker och centralbanker det hela tiden. Låt mig förklara att dessa länder är bankrutta. De är bankrutta på grund av sina dumma ledare och politiker. Oavsett vilket land det handlar om är det omoraliskt – omoraliskt! – att begära att skattebetalare ska betala för politikers och bankers misslyckanden. De har gjort bort sig. De är bankrutta. För Guds skull, det måste vi kunna erkänna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Godfrey Bloom,"18,5,20,20,15,1,1,19,14,16,11,13,9,4,21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph