Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-05-11-Speech-3-565-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110511.35.3-565-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Επίτροπε, με δεδομένο ότι αυτές τις μέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ολοκλήρωση της συμφωνίας για το ελληνικό πρόγραμμα προσαρμογής, ενώ μόλις χθες ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα που αφορά στην Πορτογαλία, νομίζω ότι είναι σημαντικό να αξιολογήσουμε πού βρισκόμαστε σήμερα, τι έχει γίνει σωστά και πού υπήρξαν λάθη και αστοχίες. Ένα χρόνο λοιπόν μετά, εκτός από την Ελλάδα, δύο ακόμα χώρες της ζώνης του ευρώ, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, έχουν προσφύγει στο μηχανισμό στήριξης, αδυνατώντας να εξασφαλίσουν την απαραίτητη χρηματοδότηση από τις αγορές. Οι ιδιαιτερότητες και τα διαφορετικά προβλήματα της κάθε χώρας αποτυπώνονται, ασφαλώς, στα διαφορετικά προγράμματα προσαρμογής, τα οποία ωστόσο διαπνέονται από μία βασική φιλοσοφία: την απόλυτη έμφαση στην ταχύτατη δημοσιονομική προσαρμογή. Στην περίπτωση της Ελλάδας όμως, κύριε Επίτροπε, παρά το ότι έχει επιτευχθεί, όπως και εσείς κατ’ επανάληψη έχετε τονίσει, ένας άθλος με τη μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος κατά 7 μονάδες και του συνολικού κατά 5% του ΑΕΠ, η μεγαλύτερη από τις προβλέψεις ύφεση μέσα στο 2010, οδήγησε σε λιγότερα έσοδα για το κράτος. Αυτό, λοιπόν, είναι ένα πρώτο στοιχείο προς αξιολόγηση, εφόσον συμφωνούμε ότι στόχος των προγραμμάτων είναι η υπέρβαση της κρίσης, δημοσιονομικής και οικονομικής και όχι η δημιουργία μίας κουλτούρας τιμωρίας, που οδηγεί στον ευρωσκεπτικισμό στην Ευρώπη. Δεύτερο στοιχείο προς αξιολόγηση είναι ότι οι αγορές, παρά την προσπάθεια που γίνεται, δεν ανταποκρίνονται. Αλλά και οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο δεν έπεισαν τις αγορές, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις επιδείνωσαν την κατάσταση, όπως η περίφημη απόφαση της για την εμπλοκή των ιδιωτών στον μόνιμο μηχανισμό στήριξης που θα δημιουργηθεί το 2013. Και το συμπέρασμα είναι ότι η όποια επιτυχία των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής κινδυνεύει να εξανεμισθεί μπροστά στο φόβο που προκαλούν ακόμα και σήμερα οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης. Φθάσαμε, δε, τις τελευταίες ημέρες, με τη συνεχιζόμενη - παρά τις διαψεύσεις - ανακύκλωση των σεναρίων αναδιάρθρωσης ακόμα και χρεοκοπίας ή και εξόδου μίας χώρας από τη ζώνη του ευρώ, να συζητούμε για πράγματα τα οποία μέχρι πρότινος θα τα θεωρούσαμε αδιανόητα. Κύριε Επίτροπε γνωρίζοντας την προσήλωσή σας στην Ευρώπη συμφωνείτε, πιστεύω, μαζί μου ότι οι λύσεις που συζητούμε σήμερα, ο τρόπος που θα διαχειρισθούμε αυτήν την κρίση θα είναι αναμφισβήτητα ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή ιστορία. Σήμερα διαμορφώνουμε τις συνθήκες με τις οποίες θα γραφτεί ο επίλογος. Πιστεύω και ελπίζω ότι όλοι μας έχουμε συναίσθηση της ιστορικότητας των στιγμών, και ότι ο επίλογος δεν θα γραφτεί με μελανά χρώματα για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΟΝΕ, αλλά ότι θα σηματοδοτήσει ένα γενναίο και αποφασιστικό βήμα που θα καθιστά την Ένωση πιο συνεκτική, πιο ενωμένη και πιο δυνατή."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, komisaři, vzhledem k tomu, že to bude brzy rok, co byl schválen řecký reformní program, a vzhledem na skutečnost, že byl program pro Portugalsko vyhlášen včera, myslím, že je pro nás důležité posoudit, kde si stojíme dnes, co se udělalo správně a kde jsme udělali chyby a minuli cíl. Rok na to, tedy vedle Řecka, se další dvě země v eurozóně, Irsko a Portugalsko, rozhodly využít podpůrného mechanismu, protože nejsou schopny si zajistit potřebné financování na trhu. Zvláštnosti a odlišné problémy jednotlivých zemí se bez pochyby odráží v jednotlivých programech reforem, které se nicméně opírají o základní filozofii: absolutní důraz na rychlé rozpočtové reformy. Avšak v případě Řecka, pane komisaři, navzdory tomu, čeho bylo dosaženo, jak jste opakovaně zdůraznil, při snížení primárního deficitu o 7 bodů a 5% snížení celkového deficitu, a s ohledem na skutečnost, že recese byla hlubší, než se v roce 2010 předpokládalo, došlo k nižším příjmům pro stát. Toto je základní údaj pro hodnocení za předpokladu, že se shodneme, že cílem programů je překonat rozpočtovou a ekonomickou krizi a nikoliv vytvářet kulturu trestu, která by vedla k euroskepticismu v Evropě. Druhým bodem pro hodnocení pak je, že i přes veškeré snahy trhy nereagují. Nicméně rozhodnutím, která učinila Evropské unie, se nejen nepodařilo přesvědčit trhy; v některých případech situaci zhoršily, jako tomu bylo například v případě slavného rozhodnutí z Deauville o zapojení soukromých osob do stálého podpůrného mechanismu, k němuž má dojít od roku 2013. Závěrem je, že každý případný úspěch programů rozpočtových reforem může být ohrožen tím, že jej vyhladí strach, který i dnes rozdmýchávají trhy a ratingové agentury. Se scénáři restrukturalizace a dokonce bankrotu a/nebo výstupu některé země z eurozóny jsme v posledních několika dnech dosáhli bodu, že diskutujeme věci, které bychom ještě nedávno měli za nepředstavitelné. Pane komisaři, znám vaše pouto k Evropě, a proto věřím, že se mnou budete souhlasit, že řešení, o nichž dnes diskutujeme, způsob, jakým bychom měli řídit tuto krizi, budou nepochybně velkou kapitolou v dějinách Evropy. V současné době vytváříme podmínky, v nichž bude napsán i epilog. Věřím a doufám, že všichni cítíme, že se jedná o historické časy a že epilog pro budoucnost Evropské unie a měnové unie nebude napsán černou barvou, ale bude znamenat statečný a rozhodný krok, který učiní Evropu soudržnější, sjednocenější a ještě silnější."@cs1
". Hr. formand, hr. kommissær! I betragtning af, at det om kort tid vil være et år siden, at det græske reformprogram blev vedtaget, og at programmet for Portugal blev annonceret så sent som i går, mener jeg, at det er vigtigt for os at vurdere, hvor vi står i dag, hvad der er gjort rigtigt, og hvor vi har begået fejl og ramt helt ved siden af. Et år efter har yderligere to lande i euroområdet ud over Grækenland, nemlig Irland og Portugal, gjort brug af støttemekanismen, da det ikke er lykkedes dem at opnå den nødvendige finansiering på markederne. Hver enkelt lands særpræg og forskellige problemer afspejler sig uden tvivl i de forskellige reformprogrammer, som ikke desto mindre bygger på en grundlæggende filosofi om fuldstændig fokus på hurtige budgetreformer. På trods af de opnåede resultater, som kommissæren gentagne gange har understreget, med et fald på 7 procentpoint i det primære underskud og et fald på 5 % i det samlede underskud, har den kendsgerning, at recessionen var dybere end forventet i 2010 betydet færre indtægter for den græske stat. Dette er således det første punkt i evalueringen, forudsat at vi er enige om, at formålet med programmerne er at overvinde den budgetmæssige og økonomiske krise og ikke skabe en strafkultur, der fører til EU-skepsis i Europa. Det andet punkt i evalueringen er, at markederne ikke har reageret på de iværksatte tiltag. Med de beslutninger, der er truffet i EU, har man imidlertid ikke formået at overbevise markederne, men i nogle tilfælde tilmed forværret situationen, som f.eks. den berømte Deauvillebeslutning om privatpersoners deltagelse i den permanente støttemekanisme, der skal etableres i 2013. Konklusionen er, at et budgetreformprograms eventuelle succes kan blive tilintetgjort af den frygt, som markederne og kreditvurderingsbureauerne stadig skaber i dag. Vi er i de seneste par dage nået til et punkt, hvor scenarier om omlægning og endda statsbankerot og/eller et lands udtræden af euroområdet stadig florerer, hvor vi drøfter emner, som vi indtil for nylig ville have anset for utænkelige. Med tanke på kommissærens tilknytning til Europa mener jeg, at han vil være enig med mig i, at de løsninger, vi drøfter i dag, den måde, vi skal håndtere krisen på, uden tvivl vil være et vigtigt kapitel i Europas historie. I dag skaber vi de rammer, hvori epilogen vil blive skrevet. Jeg tror og håber, at vi alle føler, at dette er en historisk tid, og at epilogen ikke vil blive skrevet i sort for EU's og ØMU'ens fremtid, men at den vil være et modigt og afgørende skridt mod at gøre Europa mere sammenhængende, mere forenet og endnu stærkere."@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Angesichts der Tatsache, dass es fast schon ein Jahr her ist, dass das griechische Reformprogramm angenommen wurde, und dass das Programm für Portugal gerade erst gestern angekündigt wurde, halte ich es wichtig für uns, zu beurteilen, wo wir heute stehen, was korrekt ausgeführt worden ist und wo wir Fehler gemacht und das Ziel verfehlt haben. Ein Jahr später haben deshalb neben Griechenland zwei weitere Länder im Euroraum, Irland und Portugal, den Stabilitätsmechanismus in Anspruch genommen, da sie nicht in der Lage sind, sich die notwendige Finanzierung auf den Märkten zu sichern. Die Besonderheiten und verschiedenen Probleme jedes Landes spiegeln sich ohne Zweifel in den verschiedenen Reformprogrammen wider, die dennoch durch eine grundlegenden Philosophie untermauert werden: die absolute Konzentration auf eine rasche Haushaltsreform. Aber im Falle Griechenlands, Herr Kommissar, hat trotz der durch die Reduzierung des Primärdefizits um 7 Punkte und einer 5 %igen Reduzierung des Gesamtdefizits erzielten Erfolge, die von Ihnen wiederholt hervorgehoben wurden, die Tatsache, dass die Rezession schlimmer war, als dies 2010 vorhergesagt wurde, zu geringeren Staatseinnahmen geführt. Daher ist dies ein erster Datenpunkt für die Beurteilung, vorausgesetzt, wir sind uns einig, dass das Ziel der Programme die Bewältigung der Haushalts- und Wirtschaftskrise und keine Schaffung einer Kultur der Bestrafung ist, die zu Europaskepsis in Europa führen würde. Ein zweiter Datenpunkt für die Beurteilung besteht darin, dass trotz der gegenwärtigen Anstrengungen die Märkte nicht reagieren. Die Entscheidungen der Europäischen Union haben es jedoch nicht nur verfehlt, die Märkte zu überzeugen; in einigen Fällen haben sie die Lage verschlimmert, wie etwa die berühmte Deauville-Entscheidung über die Einbeziehung von Privatpersonen in den für 2013 geplanten, ständigen Stabilitätsmechanismus. Damit kommt man zu dem Schluss, dass jedweder Erfolg, der aufgrund der Haushaltsreformprogramme erzielt wird, Gefahr läuft, durch die Ängste ausgelöscht zu werden, welche die Märkte und die Rating-Agenturen noch immer, auch heute, verbreiten. In den letzten Tagen, während derer Szenarien der Restrukturierung und sogar des Konkurses und/oder des Ausstiegs eines Landes aus dem Euroraum die Runde machen, sind wir an dem Punkt angelangt, wo wir Dinge diskutieren, die wir bis vor kurzem für unvorstellbar gehalten hätten. Herr Kommissar, da ich um Ihre enge Bindung zu Europa weiß, glaube ich, dass Sie mir zustimmen werden, dass die Lösungen, die wir heute diskutieren, und die Art und Weise, wie wir uns mit dieser Krise auseinandersetzen werden, zweifellos ein zentrales Kapitel in der Geschichte Europas einnehmen werden. Heute schaffen wir die Bedingungen, unter denen der Epilog geschrieben werden wird. Ich glaube und hoffe, dass wir alle die gegenwärtige Zeit als historisch bedeutend erachten, und dass der Epilog nicht in schwarzen Farben für die Zukunft der Europäischen Union und die WWU geschrieben wird, sondern einen mutigen und entscheidenden Schritt darstellen wird, Europa kohäsiver, vereinter und stärker zu machen."@de9
"Mr President, Commissioner, given that it will shortly be one year since the Greek reform programme was agreed, and the fact that the programme for Portugal was announced just yesterday, I think that it is important for us to evaluate where we stand today, what has been done correctly, and where we made mistakes and missed the mark. One year on, therefore, in addition to Greece, another two countries in the euro area, Ireland and Portugal, have taken recourse to the support mechanism, as they are unable to secure the necessary financing on the markets. The peculiarities and different problems of each country are reflected, without doubt, in the different reform programmes which, nonetheless, are underpinned by a basic philosophy: the absolute emphasis on rapid budgetary reform. However, in the case of Greece, Commissioner, despite what has been achieved, as you have repeatedly emphasised, with the 7-point reduction in the primary deficit and a 5% reduction in the overall deficit, the fact that the recession was deeper than forecast in 2010 has resulted in less revenue for the State. So this is a first data point for evaluation, provided that we agree that the target of the programmes is to overcome the budgetary and economic crisis and not to create a culture of punishment leading to euro-scepticism in Europe. The second data point for evaluation is that, despite the efforts being made, the markets are not responding. However, the decisions by the European Union have not only failed to convince the markets; in some cases, they have exacerbated the situation, such as the famous Deauville decision on the involvement of private individuals in the permanent support mechanism to be created in 2013. The conclusion is that any success the budgetary reform programmes may have risks being wiped out by the fear which the markets and rating agencies are still stirring up, even today. We have reached the point over the past few days, with scenarios about restructuring and even bankruptcy and/or the exit of a country from the euro area still doing the rounds, that we are debating things which we would have considered inconceivable until just recently. Commissioner, knowing your attachment to Europe, I believe that you will agree with me that the solutions we are debating today, the way in which we shall manage this crisis, will no doubt be a major chapter in European history. Today, we are creating the conditions in which the epilogue will be written. I believe and hope that we all feel that these are historic times and that the epilogue will not be written in black colours for the future of the European Union and EMU, but will mark a brave and decisive step which will make Europe more cohesive, more united and even stronger."@en4
"Señor Presidente, señor Comisario, dado que dentro de poco hará un año desde que se acordó el programa de reforma griego y que el programa de Portugal se anunció ayer mismo, creo que es importante que evaluemos dónde nos encontramos hoy, qué se ha hecho correctamente y dónde hemos cometido errores y nos hemos equivocado. Así que, un año después, además de Grecia, otros dos países en la zona del euro, Irlanda y Portugal, han recurrido al mecanismo de apoyo, ya que son incapaces de conseguir la financiación necesaria en los mercados. Las peculiaridades y los distintos problemas de cada país se reflejan, sin duda, en los diferentes programas de reforma que, sin embargo, se ven respaldados por una filosofía básica: el énfasis absoluto en la rápida reforma presupuestaria. No obstante, en el caso de Grecia, señor Comisario, a pesar de lo que se ha logrado, como usted ha destacado repetidas veces, con la reducción de 7 puntos en el déficit primario y una reducción del 5 % en el déficit global, el hecho de que la recesión era más profunda de lo previsto en 2010 se ha traducido en menos ingresos para el Estado. Así que este es un primer dato para evaluar, siempre y cuando estemos de acuerdo en que el objetivo de los programas es superar la crisis presupuestaria y económica y no crear una cultura de castigo que conduzca al euroescepticismo en Europa. El segundo dato para evaluación es que, pese a los esfuerzos que se están haciendo, los mercados no responden. Sin embargo, las decisiones adoptadas por la Unión Europea no solo no lograron convencer a los mercados; en algunos casos, han agravado la situación, como la famosa decisión Deauville sobre la participación de particulares en el mecanismo de apoyo permanente que se creará en 2013. La conclusión es que cualquier éxito que puedan lograr los programas de reforma presupuestaria corre el peligro de quedar anulado por el miedo que los mercados y las agencias de calificación todavía provocan, incluso hoy en día. Durante los últimos días, con los rumores que todavía corren sobre la reestructuración e incluso la bancarrota o la salida de un país de la zona del euro, hemos llegado a un punto en que estamos debatiendo cosas que hasta hace muy poco se habrían considerado inconcebibles. Señor Comisario, conociendo su compromiso con Europa, creo que usted estará de acuerdo conmigo en que las soluciones que estamos debatiendo hoy, la forma en que gestionaremos esta crisis, sin duda serán un capítulo importante en la historia europea. En la actualidad, estamos creando las condiciones en las que se escribirá el epílogo. Creo y espero que todos sintamos que estos son momentos históricos y que el epílogo no se escribirá en negro para el futuro de la Unión Europea y la Unión Económica y Monetaria, sino que marcará un avance valiente y decisivo que hará que Europa esté más unida y sea más cohesiva e incluso más fuerte."@es21
"Lugupeetud juhataja, austatud volinik! Arvestades, et üsna varsti möödub aasta Kreeka reformiprogrammi heakskiitmisest, aga Portugali programmist teatati alles eile, arvan, et meil on tähtis anda hinnang, kuhu oleme praeguseks jõudnud, mida on tehtud õigesti ning kus oleme teinud vigu ja eesmärgi silmist kaotanud. Seega on aasta hiljem lisaks Kreekale veel kaks euroala riiki, Iirimaa ja Portugal, abi otsides toetusmehhanismi poole pöördunud, sest ei suuda kindlustada vajalikku rahastamist turgudel. Iga riigi iseärasused ja eri probleemid peegelduvad kahtlemata erinevates reformiprogrammides, mis siiski tuginevad ühele põhilisele filosoofiale: rõhk on täielikult asetatud kiirele eelarvereformile. Ent vaatamata sellele, mida esmase puudujäägi seitsmepunktilise vähendamise ja üldise puudujäägi viieprotsendilise vähendamisega on Kreeka puhul saavutatud, nagu te korduvalt rõhutasite, volinik, toob asjaolu, et langus oli 2010. aastal ennustatust sügavam, endaga kaasa riigi väiksemad tulud. Niisiis on see hinnangu andmiseks esimene andmepunkt, juhul kui nõustume, et programmide eesmärk on saada üle eelarve- ja majanduskriisist, mitte luua karistuskultuur, mis viib Euroopas euroskeptilisuseni. Teine andmepunkt hinnangu andmiseks on see, et tehtud jõupingutustest hoolimata turud ei reageeri. Euroopa Liidu otsused pole siiski mitte üksnes turgude veenmise mõttes ebaõnnestunud, vaid mõnel juhul on need olukorda lausa teravdanud, näiteks kuulus Deauville’i otsus eraisikute kaasamise kohta 2013. aastal loodavasse alalisse toetusmehhanismi. Järelikult võib eelarvereformide programmi vähimagi edu puhul tekkida oht, et selle pühib minema hirm, mida turud ja reitinguagentuurid endiselt, isegi praegu tunnevad. Oleme mõne viimase päevaga jõudnud oma ikka veel ringlevate restruktureerimise ja isegi pankroti ja/või mõne riigi euroalalt lahkumise stsenaariumidega punkti, kus hakkame arutama asju, mida oleksime alles hiljuti mõeldamatuiks pidanud. Lugupeetud volinik, tundes teie ustavust Euroopale, arvan, et nõustute minuga, kui väidan, et lahendustest, mida me praegu selle kriisi ohjeldamise eesmärgil arutame, saab kahtlemata tähtis peatükk Euroopa ajaloos. Praegu loome tingimusi epiloogi kirjutamiseks. Ma usun ja loodan, et kõik me tunnetame praeguse hetke ajaloolisust ega kirjuta seda epiloogi Euroopa Liidu ning majandus- ja rahaliidu jaoks mustades värvides, vaid et sellest saab vapper ja otsustav samm, mis muudab Euroopa kokkuhoidvamaks, ühtsemaks ja isegi tugevamaks."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Kreikan uudistusohjelman sopimisesta tulee pian kuluneeksi vuosi ja Portugalin ohjelma julkistettiin juuri eilen. Näin ollen meidän on mielestäni tärkeää arvioida nykytilanteemme: mitä on tehty oikein, missä on taas tehty virheitä ja jääty tavoitteista. Nyt vuotta myöhemmin Kreikan lisäksi myös kaksi muuta euroalueen maata, Irlanti ja Portugali, ovat turvautuneet tukimekanismiin, sillä ne eivät kykene takaamaan markkinoille tarvittavaa rahoitusta. Eri maiden uudistusohjelmat poikkeavat toisistaan kunkin maan erityispiirteiden ja erityisongelmien mukaisesti. Ohjelmissa on kuitenkin yksi yhteinen piirre: niissä korostetaan ehdottomasti talousarviouudistusten nopeaa toteuttamista. Arvoisa komission jäsen, Kreikan tapauksessa valtion tulot ovat kuitenkin laskeneet, sillä taantuma on ollut vuoden 2010 ennusteita syvempi. Tulot ovat laskeneet huolimatta aikaansaadusta kehityksestä, jota olette useasti painottanut, toisin sanoen perusalijäämän 7 pisteen laskusta ja budjettialijäämän 5 prosentin laskusta. Tämä on siis ensimmäinen tieto arviointia varten, mikäli olemme yhtä mieltä siitä, että ohjelmien tavoitteena on taltuttaa talousarvio- ja talouskriisi eikä luoda euroskeptisyyteen johtavaa rankaisukulttuuria. Toinen arvioinnin kannalta keskeinen tieto on se, että markkinat eivät ole reagoineet toteutettuihin toimenpiteisiin. Sen lisäksi, että Euroopan unionin päätökset eivät ole vakuuttaneet markkinoita, ne ovat jopa vaikeuttaneet tilannetta. Yksi esimerkki tästä on kuuluisa Deauvillen päätös yksityishenkilöiden osallistumisesta vuonna 2013 perustettavaan pysyvään tukimekanismiin. Johtopäätös tästä on, että talousarviouudistusohjelmien aikaansaamat mahdolliset edistysaskeleet uhkaavat jäädä markkinoiden ja luottoluokituslaitosten yhä tänään lietsomien pelkojen jyräämäksi. Viime päivinä me olemme tulleet pisteeseen, jossa keskustelemme asioista, joita vielä hiljattain olisi pidetty täysin mahdottomina ajatuksina, kuten rakenneuudistuksista ja jopa vararikosta ja/tai yhteisvaluutasta luopumisesta tietyissä maissa. Arvoisa komission jäsen, tiedän, että olette hyvin omistautunut Euroopan asialle, ja siksi uskon teidän olevan kanssani yhtä mieltä siitä, että ratkaisut, joista keskustelemme tänään, ja tavat, joilla reagoimme kriisiin, tulevat epäilemättä olemaan merkittävä osa Euroopan historiaa. Tänään me luomme olosuhteita, joissa tämän kertomuksen loppusanat lausutaan. Uskon ja toivon meidän kaikkien olevan yhtä mieltä siitä, että elämme historiallisia hetkiä ja että tämän kertomuksen jälkisanat eivät saa Euroopan unionin ja EMUn tulevaisuuden kannalta synkkiä sävyjä, vaan muodostavat rohkean ja ratkaisevan askeleen kohti yhtenäisempää, yksimielisempää ja vieläkin vahvempaa Eurooppaa."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, sachant qu’il y aura bientôt un an que le programme grec de réformes a été adopté, et compte tenu du fait que le programme pour le Portugal n’a été annoncé qu’hier, je pense qu’il importe pour nous d’évaluer où nous en sommes aujourd’hui, quelles mesures ont été bénéfiques, quelles ont été nos erreurs et où nous avons raté une occasion. Un an plus tard, outre la Grèce, deux autres pays de la zone euro, l’Irlande et le Portugal, ont fait appel au mécanisme de soutien, dans la mesure où tous deux étaient incapables d’obtenir les fonds qu’ils tentaient de lever sur les marchés. Si les particularités et problèmes spécifiques à chaque pays sont sans aucun doute pris en compte dans les différents programmes de réformes, ces programmes découlent toutefois d’une même philosophie de base: la priorité indiscutable accordée à une réforme budgétaire rapide. Néanmoins, dans le cas de la Grèce, Monsieur le Commissaire, en dépit des aboutissements sur lesquels vous avez à plusieurs reprises mis l’accent, avec la réduction de 7 points du déficit primaire et une réduction de 5 % du déficit global, le fait que la récession ait dépassé les prévisions de 2010 a provoqué une baisse de revenus pour l’État. Il s’agit là d’un premier point à évaluer, pourvu que nous soyons d’accord sur le fait que l’objectif de ces programmes est de triompher de la crise économique et budgétaire, et non de créer une culture de la punition menant à un euroscepticisme en Europe. Deuxième élément que nous devons évaluer en dépit des efforts déployés: le fait que les marchés ne répondent pas. Les décisions de l’Union européenne n’ont pas réussi à convaincre les marchés. Pire: dans certains cas, elles ont même exacerbé la situation – je vous renvoie à cet égard à la fameuse décision de Deauville sur l’implication de particuliers dans le mécanisme permanent de soutien qui sera créé en 2013. La conclusion est que la réussite éventuelle des programmes de réforme budgétaire pourrait être balayée par la crainte qu’attisent les marchés et les agences de notations, même aujourd’hui. Nous en sommes arrivés au point que, ces derniers jours, lorsqu’on continue d’entendre des scénarios de restructuration, voire de faillite et/ou de sortie d’un pays de la zone euro, nous débattons aujourd’hui de sujets que l’on aurait considérés absurdes il n’y a pas si longtemps. Monsieur le Commissaire, connaissant votre attachement à l’Europe, je pense que vous conviendrez avec moi que les solutions dont nous débattons aujourd’hui, la manière dont nous allons gérer la crise, constitueront sans nul doute un chapitre majeur de l’histoire européenne. Nous créons aujourd’hui les conditions qui permettront d’écrire l’épilogue. Je pense et j’espère que nous savons tous que nous vivons des moments historiques. J’espère que cet épilogue ne sera pas sombre pour l’avenir de l’Union européenne et de l’UEM, mais reflétera un pas audacieux et décisif qui dotera l’Europe d’un regain de cohésion, d’union et de force."@fr8
"Elnök úr, biztos úr, mivel hamarosan egy éve lesz, hogy a görög reformprogramot elfogadták, és mivel a Portugáliára vonatkozó programot tegnap jelentették be, úgy vélem, fontos annak értékelése, hol is tartunk most, mit csináltunk jól, hol tévedtünk és hol vétettük el a célt. Egy év elteltével, Görögországon kívül, két másik euróövezeti ország, Írország és Portugália is arra kényszerült, hogy igénybe vegye a támogatási mechanizmust. Az egyes országok sajátosságai és eltérő problémái kétségtelenül tükröződnek a különféle reformprogramokban, amelyeket viszont összeköt és alátámaszt egyetlen alapfilozófia: megkérdőjelezhetetlen hangsúlyt kap a gyors költségvetési reform. Görögország esetében azonban, biztos úr, annak dacára, amit sikerült elérni, amint ön is többször hangsúlyozta, az elsődleges deficit 7 pontos csökkentése és a teljes deficit 5%-os csökkentése terén, hogy a recesszió a 2010-es előrejelzésnél mélyebb volt és kevesebb állami bevételt eredményezett. Tehát ez az első adatpont az értékeléshez, feltéve, hogy egyetértés születik köztünk arról, hogy a programok célja a költségvetési és gazdasági válság leküzdése, nem pedig valamiféle fegyelmezési-szankcionáló kultúra kialakítása, amely euroszkeptikusságot eredményez Európában. Az értékelés második adatpontja, hogy – az erőfeszítések ellenére – a piacok nem reagálnak. Az Európai Unió döntései nemcsak hogy nem győzték meg a piacokat, hanem – bizonyos esetekben – súlyosbították a helyzetet. Ilyen volt például a híres deauville-i döntés a magánszemélyeknek a 2013-ban létrehozandó, állandó támogatási rendszerbe történő bevonásáról. Az a következtetés vonható le tehát, hogy a költségvetésireform-programok által elért sikereket semmissé teheti a félelem, amelyet a piacok és a hitelminősítők generálnak – még ma is. Elértünk arra a pontra az eltelt néhány évben, ahol olyan dolgokról tárgyalunk, átütemezésről, sőt csődről, illetve egy adott ország kilépéséről az euróövezetből, amelyeket egész mostanáig elképzelhetetlennek tekintettünk. Biztos úr, ismerve kötődését Európához, úgy vélem, egyetért velem abban, hogy azok a megoldások, amelyekről ma tárgyalunk, ahogyan kezelni fogjuk a válságot, az kétségtelenül jelentős fejezet lesz Európa történetében. Ma teremtjük meg azokat a feltételeket, amelyekben majd az epilógust írják. Úgy hiszem, mindannyiunk véleménye, hogy történelmi időket élünk, továbbá, hogy az EU és a Gazdasági és Monetáris Unió jövőjéről szóló epilógust nem fekete tintával írják, hanem az bátor és határozott lépést jelent, amelytől Európa összetartóbb, egyesültebb és erősebb lesz."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, considerando che presto sarà trascorso un anno dall’accordo sul programma di riforma greco e che quello per il Portogallo è stato annunciato appena ieri, ritengo che sia importante valutare la situazione attuale, quanto è stato fatto correttamente, ma anche gli errori e i fallimenti. A distanza di un anno, pertanto, dopo la Grecia, altri due paesi della zona euro, ovvero Irlanda e Portogallo, sono ricorsi al meccanismo di sostegno, in quanto incapaci di garantire il necessario finanziamento sui mercati. Le peculiarità e i diversi problemi di ogni singolo paese vengono ovviamente presi in considerazione nei diversi programmi di riforma che, cionondimeno, condividono la stessa filosofia di base, ovvero l’assoluta priorità assegnata ad una rapida riforma di bilancio. Eppure, nel caso della Grecia, a dispetto di quanto è stato ottenuto e come lei, signor Commissario, ha più volte ripetuto, con una riduzione di sette punti del disavanzo primario e una riduzione del 5 per cento del disavanzo generale, il fatto che la recessione sia stata più grave di quanto previsto nel 2010 ha determinato una riduzione delle entrate per lo Stato. Si tratta pertanto di un primo elemento da valutare, a condizione che si sia tutti d’accordo nel ritenere che l’obiettivo dei programmi è superare la crisi economica e di bilancio e non creare una cultura delle punizioni che alimenti l’euroscetticismo in Europa. Il secondo aspetto da considerare è la mancata risposta da parte dei mercati, nonostante l’impegno profuso. Le decisioni prese dall’Unione europea, tuttavia, non solo non sono state in grado di convincere i mercati ma, in alcuni casi, hanno persino aggravato la situazione, come nel caso della decisione Deauville sul coinvolgimento dei privati nel meccanismo di sostegno permanente che dovrebbe essere creato nel 2013. Ne deriva che ogni successo che i programmi di riforma di bilancio potrebbero ottenere rischia di essere vanificato dalla paura che viene ancora sollevata dai mercati e dalle agenzie di rating, persino oggi. Negli ultimi giorni si discute ancora di ristrutturazione o addirittura bancarotta e/o dell’esclusione di un paese dalla zona euro: siamo giunti al punto di vagliare possibilità che fino a poco tempo fa ci sembravano inconcepibili. Signor Commissario, sapendo quanto è legato all’Europa, ritengo che lei potrà concordare con me che le soluzioni di cui discutiamo oggi su come gestire questa crisi, rappresenteranno un capitolo centrale nella storia europea. Oggi stiamo definendo le condizioni nelle quali verrà scritto l’epilogo. Credo e mi auguro che tutti sentano che stiamo vivendo un momento storico e che l’epilogo non venga scritto in colori cupi per quanto riguarda il futuro dell’Unione europea e dell’Unione monetaria europea, ma che segni piuttosto un passo coraggioso e decisivo che renderà l’Europa più coesa, unita e persino più forte."@it12
"Pone pirmininke, Komisijos nary, atsižvelgiant į tai, kad netrukus sueis metai nuo tada, kai buvo sutarta dėl Graikijos pertvarkos programos, ir į tai, kad Portugalijos programa paskelbta tik vakar, manau, kad mums svarbu įvertinti dabartinę padėtį, ką darėme teisingai, kur darėme klaidas ir kur prašovėme. Praėjo metai, todėl, be Graikijos, dar dvi euro zonos šalys, Airija ir Portugalija, nusprendė pasinaudoti pagalbos mechanizmu, nes jos negali užtikrinti būtino finansavimo rinkose. Kiekvienos šalies ypatumai ir įvairūs sunkumai, be abejo, atsispindi įvairiose pertvarkų programose, kurios vis dėlto grindžiamos pagrindine filosofija – visapusišku susitelkimu į greitą biudžeto reformą. Vis dėlto, Komisijos nary, Graikijos atveju nepaisant pasiekimų, kaip jūs tai nuolat pabrėžėte, t. y. 7 proc. sumažėjusio pirminio deficito ir 5 proc. sumažėjusio bendro deficito, didesnis, nei prognozuota, nuosmukis 2010 m. lėmė mažesnes valstybės pajamas. Taigi tai pirminė informacija vertinimui su sąlyga, jeigu sutariame, kad programų tikslas – įveikti biudžeto ir ekonomikos krizę, o ne sukurti baudimo kultūrą, Europoje sukeliančią euroskepticizmą. Antroji vertintina informacija yra ta, kad, nepaisant dedamų pastangų, rinkos nereaguoja. Vis dėlto Europos Sąjungos sprendimai ne tik kad neįtikino rinkų; kai kuriais atvejais jie pablogino padėtį, pvz., gerai žinomas Dovilio sprendimas dėl privačių asmenų dalyvavimo nuolatiniame pagalbos mechanizme, kuris bus sukurtas 2013 m. Darytina išvada, kad gali kilti pavojus, jog bet kokius sėkmingus biudžeto pertvarkos programų rezultatus gali panaikinti baimė, kurią ir šiandien vis dar kursto rinkos ir reitingų agentūros. Vis dar sklandant kalboms apie restruktūrizavimo ir net bankroto ir (arba) šalies pasitraukimo iš euro zonos scenarijus per pastarąsias kelias dienas priėjome prie to, kad diskutuojame apie tai, ką neseniai būtume laikę nesuvokiamu. Komisijos nary, žinodama, kaip esate atsidavęs Europai, manau, kad pritarsite mano nuomonei, kad šiandien mūsų aptariami sprendimai, tai, kaip turėtume suvaldyti krizę, neabejotinai taps svarbiu Europos istorijos etapu. Šiandien kuriame sąlygas, kuriomis bus rašomas epilogas. Manau ir tikiuosi, kad visi jaučiame, jog tai istorinis metas, ir kad Europos Sąjungos ir EPS ateities labui epilogas nebus rašomas su neigiamu atspalviu, o kad tai bus drąsus ir ryžtingas žingsnis, kurio dėka Europa taps darnesnė, vieningesnė ir netgi stipresnė."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisār! Ņemot vērā to, ka drīz apritēs gads kopš Grieķijas reformu programmas pieņemšanas un ka tikai vakar tika paziņots par Portugāles atbalsta programmu, manuprāt, mums ir jāizvērtē, kāda ir pašreizējā situācija, kas ir izdarīts pareizi un kurās jomās mēs pieļāvām kļūdas un rīkojāmies nepareizi. Šā viena gada laikā papildus Grieķijai atbalsta mehānisma palīdzību ir lūgušas arī divas citas eiro zonas valstis — Īrija un Portugāle —, jo tās nespēj nodrošināt tirgos vajadzīgo finansējumu. Reformu programmās, protams, tiek atspoguļota katras valsts īpašā situācija un atšķirīgās problēmas, tomēr visām programmām ir kopīga pamatfilosofija — uzsvars uz strauju budžeta reformu. Tomēr, komisāra kungs, tā kā recesija bija dziļāka, nekā 2010. gadā tika prognozēts, Grieķija guva mazāku peļņu par spīti tās sasniegumiem, kurus jūs vairākkārt uzsvērāt, proti, primārā deficīta samazinājumu par 7 punktiem un kopējā deficīta samazinājumu par 5 %. Tātad šis ir pirmais aspekts, kas jāizvērtē, ja vien esam vienisprātis par to, ka programmu mērķis ir pārvarēt budžeta un ekonomikas krīzi, nevis izveidot soda sankciju kultūru, kura Eiropā radītu eiroskepticismu. Otrs izvērtējamais aspekts ir tas, ka par spīti īstenotajiem pasākumiem tirgus nereaģē. Taču nespēja pārliecināt tirgus nav vienīgā Eiropas Savienības lēmumu neveiksme. Atsevišķos gadījumos tie tikai pasliktināja situāciju, piemēram, slavenais Dovilas lēmums par privātpersonu līdzdalību pastāvīgajā atbalsta mehānismā, kas tiks izveidots 2013. gadā. Tādējādi jāsecina, ka potenciālos budžeta reformu programmu panākumus var ierobežot bailes, kuras joprojām, arī šobrīd, rada tirgi un kredītvērtējuma aģentūras. Dažu pēdējo dienu laikā, kad nemitīgi izskanēja versijas par parāda pārstrukturēšanu un pat valsts bankrotu un/vai izstāšanos no eiro zonas, mēs esam nonākuši pie tā, ka debatējam par jautājumiem, kurus vēl nesen būtu uzskatījuši par neiespējamiem. Komisāra kungs! Zinot, cik ļoti jūs esat pieķēries Eiropai, esmu pārliecināta, jūs man piekritīsiet, ka risinājumi, par kuriem šodien debatējam, un veids, kādā mēs pārvarēsim šo krīzi, nenoliedzami kļūs par ļoti nozīmīgu posmu Eiropas vēsturē. Šodien mēs izstrādājam nosacījumus, pēc kuriem tiks rakstīts epilogs. Es ticu un ceru, ka mēs visi saprotam šā brīža vēsturiskumu un ka epilogs Eiropas Savienības un EMS nākotnei netiks rakstīts drūmos toņos, bet gan iezīmēs drosmīgu un izlēmīgu rīcību, kas padarīs Eiropu vienotāku, integrētāku un stiprāku."@lv13
"Κύριε Επίτροπε, με δεδομένο ότι αυτές τις μέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ολοκλήρωση της συμφωνίας για το ελληνικό πρόγραμμα προσαρμογής, ενώ μόλις χθες ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα που αφορά στην Πορτογαλία, νομίζω ότι είναι σημαντικό να αξιολογήσουμε πού βρισκόμαστε σήμερα, τι έχει γίνει σωστά και πού υπήρξαν λάθη και αστοχίες. Ένα χρόνο λοιπόν μετά, εκτός από την Ελλάδα, δύο ακόμα χώρες της ζώνης του ευρώ, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, έχουν προσφύγει στο μηχανισμό στήριξης, αδυνατώντας να εξασφαλίσουν την απαραίτητη χρηματοδότηση από τις αγορές. Οι ιδιαιτερότητες και τα διαφορετικά προβλήματα της κάθε χώρας αποτυπώνονται, ασφαλώς, στα διαφορετικά προγράμματα προσαρμογής, τα οποία ωστόσο διαπνέονται από μία βασική φιλοσοφία: την απόλυτη έμφαση στην ταχύτατη δημοσιονομική προσαρμογή. Στην περίπτωση της Ελλάδας όμως, κύριε Επίτροπε, παρά το ότι έχει επιτευχθεί, όπως και εσείς κατ’ επανάληψη έχετε τονίσει, ένας άθλος με τη μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος κατά 7 μονάδες και του συνολικού κατά 5% του ΑΕΠ, η μεγαλύτερη από τις προβλέψεις ύφεση μέσα στο 2010, οδήγησε σε λιγότερα έσοδα για το κράτος. Αυτό, λοιπόν, είναι ένα πρώτο στοιχείο προς αξιολόγηση, εφόσον συμφωνούμε ότι στόχος των προγραμμάτων είναι η υπέρβαση της κρίσης, δημοσιονομικής και οικονομικής και όχι η δημιουργία μίας κουλτούρας τιμωρίας, που οδηγεί στον ευρωσκεπτικισμό στην Ευρώπη. Δεύτερο στοιχείο προς αξιολόγηση είναι ότι οι αγορές, παρά την προσπάθεια που γίνεται, δεν ανταποκρίνονται. Αλλά και οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο δεν έπεισαν τις αγορές, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις επιδείνωσαν την κατάσταση, όπως η περίφημη απόφαση της για την εμπλοκή των ιδιωτών στον μόνιμο μηχανισμό στήριξης που θα δημιουργηθεί το 2013. Και το συμπέρασμα είναι ότι η όποια επιτυχία των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής κινδυνεύει να εξανεμισθεί μπροστά στο φόβο που προκαλούν ακόμα και σήμερα οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης. Φθάσαμε, δε, τις τελευταίες ημέρες, με τη συνεχιζόμενη - παρά τις διαψεύσεις - ανακύκλωση των σεναρίων αναδιάρθρωσης ακόμα και χρεοκοπίας ή και εξόδου μίας χώρας από τη ζώνη του ευρώ, να συζητούμε για πράγματα τα οποία μέχρι πρότινος θα τα θεωρούσαμε αδιανόητα. Κύριε Επίτροπε γνωρίζοντας την προσήλωσή σας στην Ευρώπη συμφωνείτε, πιστεύω, μαζί μου ότι οι λύσεις που συζητούμε σήμερα, ο τρόπος που θα διαχειρισθούμε αυτή την κρίση θα είναι αναμφισβήτητα ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή ιστορία. Σήμερα διαμορφώνουμε τις συνθήκες με τις οποίες θα γραφτεί ο επίλογος. Πιστεύω και ελπίζω ότι όλοι μας έχουμε συναίσθηση της ιστορικότητας των στιγμών, και ότι ο επίλογος δεν θα γραφτεί με μελανά χρώματα για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΟΝΕ, αλλά ότι θα σηματοδοτήσει ένα γενναίο και αποφασιστικό βήμα που θα καθιστά την Ένωση πιο συνεκτική, πιο ενωμένη και πιο δυνατή."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, omdat het bijna een jaar geleden is dat een overeenkomst werd bereikt over het Griekse aanpassingsprogramma en pas gisteren het programma met betrekking tot Portugal werd aangekondigd, is het mijns inziens belangrijk een beoordeling te maken en na te gaan waar wij vandaag staan, wat goed is gegaan, wat voor fouten er zijn gemaakt en wat het doel heeft gemist. In het afgelopen jaar hebben, afgezien van Griekenland, nog twee landen van de eurozone hun toevlucht genomen tot het steunmechanisme omdat zij de noodzakelijke financiering niet op de markt konden vinden. Elk land heeft zo zijn bijzonderheden en specifieke problemen en dat komt natuurlijk ook tot uiting in de diverse aanpassingsprogramma´s, maar er is een fundamentele filosofie die hieraan ten grondslag ligt: overal ligt de nadruk namelijk op snelle begrotingsaanpassing. Zoals u zelf ook zei, mijnheer de commissaris, heeft Griekenland weliswaar veel bereikt – het primair tekort is namelijk verminderd met zeven procentpunten en de totale schuld is verminderd met vijf procent van het bbp – maar werd het in 2010 getroffen door een recessie die veel groter was dan aanvankelijk was voorspeld, waardoor er veel minder geld in de staatskas terecht is gekomen. Dat is dus het eerste element voor de evaluatie, als wij het er tenminste over eens zijn dat de programma´s tot doel hebben de crisis, de budgettaire en economische crisis te overwinnen en niet tot doel hebben een strafcultuur te creëren, waardoor het euroscepticisme in Europa zou worden aangewakkerd. Het tweede te evalueren element is het feit dat de markten ondanks de ondernomen inspanningen niet dienovereenkomstig reageren. De Europese Unie is er met haar besluiten niet in geslaagd de markten te overtuigen en heeft in bepaalde gevallen de situatie zelfs verergerd. Ik verwijs naar het fameuze besluit van Deauville over de deelname van particulieren aan het in 2013 in te voeren permanent steunmechanisme. Daaruit moeten wij concluderen dat elk met de programma´s voor begrotingsaanpassing geboekt succes als sneeuw voor de zon dreigt de verdwijnen wegens de angst voor de markten en de ratingbureaus. De afgelopen dagen worden telkens weer dezelfde scenario´s van schuldherstructurering en zelfs wanbetaling of ook het vertrek van een land uit de eurozone boven water gehaald, ondanks alle ontkenningen, waardoor wij nu dingen bespreken die wij tot voor kort nog als onvoorstelbaar beschouwden. Mijnheer de commissaris, ik weet dat u Europa toegewijd bent, en u bent het denk ik met mij eens als ik zeg dat de oplossingen die wij vandaag bespreken, dat de manier waarop wij deze crisis aanpakken ongetwijfeld een groot hoofdstuk zal worden in de Europese geschiedenis. Nu creëren wij de voorwaarden waaronder de epiloog zal worden geschreven. Ik geloof en hoop dat wij ons allen bewust zijn van het feit dat dit historische momenten zijn en dat wij ervoor moeten zorgen dat deze epiloog, wat de toekomst van de Europese Unie en de EMU betreft, niet met zwarte letters wordt geschreven maar een dappere en beslissende stap zal markeren waarmee de Unie meer cohesie, meer eenheid en meer kracht zal verwerven."@nl3
"Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu! Ponieważ wkrótce minie rok od uzgodnienia greckiego programu reform, a program dla Portugalii ogłoszono dopiero wczoraj, powinniśmy moim zdaniem ocenić, w którym miejscu znajdujemy się obecnie, co zostało zrobione poprawnie, a gdzie popełniliśmy błędy i nie zdołaliśmy osiągnąć tego, co było zamierzone. Rok później, oprócz Grecji, dwa kolejne państwa strefy euro, Irlandia i Portugalia, postanowiły odwołać się do mechanizmu wsparcia, ponieważ nie są zdolne zapewnić niezbędnego finansowania na rynku. Cechy szczególne i odmienne problemy każdego z tych państw znalazły bez wątpienia swoje odzwierciedlenie w różnych programach reform, które jednak opierają się na podstawowej filozofii, a mianowicie bezwzględnym nacisku na szybkie reformy budżetowe. Jednakże w przypadku Grecji, Panie Komisarzu, pomimo dotychczasowych osiągnięć, które wielokrotnie pan podkreślał, przy 7-punktowym zmniejszeniu pierwotnego deficytu i 5 % zmniejszeniu deficytu ogólnego, z powodu głębszej recesji niż prognozowano w roku 2010 dochody państwa były mniejsze. Jest to więc pierwszy aspekt do uwzględnienia w ocenie, pod warunkiem, że zgodzimy się, że celem programów jest pokonanie kryzysu budżetowego i gospodarczego, a nie do tworzenia kultury wymierzania kar prowadzącej do eurosceptycyzmu w Europie. Drugi aspekt, który należy wziąć pod uwagę w ocenie jest taki, że pomimo wysiłków, rynki nie reagują. Decyzje Unii Europejskiej nie tylko nie przekonały rynków, ale nawet w niektórych przypadkach doprowadziły do zaognienia sytuacji, na przykład słynna decyzja z Deauville w sprawie udziału osób prywatnych w stałym mechanizmie wsparcia, który ma być utworzony w 2013 roku. Wniosek jest taki, że każdy sukces programów reform budżetowych może być zagrożony z powodu strachu, który w dalszym ciągu wzbudzają rynki i agencje ratingowe, nawet dzisiaj. W ciągu ostatnich kilku dni doszliśmy do punktu, w którym mamy wciąż powracające scenariusze z restrukturyzacją, a nawet upadłością i/lub wyjściem państwa ze strefy euro, i debatujemy o sprawach, które do niedawna wydawały się niewyobrażalne. Panie Komisarzu! Znając Pana przywiązanie do Europy, jestem pewna, że zgodzi się Pan ze mną, że rozwiązania, o których dziś dyskutujemy, o sposobach zarządzania tym kryzysem, staną się niewątpliwie ważną kartą w historii Europy. Dzisiaj kształtujemy warunki, na podstawie których zostanie napisany epilog. Wierzę i mam nadzieję, że wszyscy czujemy, że są to historyczne czasy i że ten epilog nie będzie przedstawiał przyszłości Unii Europejskiej i EMU w czarnych barwach, ale będzie odważnym i zdecydowanym wstępem do spójniejszej, bardziej zjednoczonej i silniejszej Europy."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, considerando que dentro em breve perfaz um ano desde a aprovação do programa de reformas para a Grécia, e o facto de o programa para Portugal ter sido anunciado apenas ontem, penso ser importante avaliarmos a nossa posição actual, o que foi feito de forma correcta, e onde cometemos erros e falhámos o alvo. Decorrido um ano, além da Grécia, mais dois países da zona euro, a Irlanda e Portugal, tiveram de recorrer ao mecanismo de apoio, por serem incapazes de assegurar o necessário financiamento nos mercados. As peculiaridades e os diferentes problemas de cada país reflectem-se, sem dúvida, nos diferentes programas de reformas, os quais, apesar disso, se pautam por uma filosofia assente numa ênfase absoluta em reformas orçamentais rápidas. No entanto, no caso da Grécia, Senhor Comissário, apesar dos resultados alcançados, conforme V. Exa. já sublinhou em repetidas ocasiões, com a redução de 7 pontos no défice primário e uma redução de 5% no défice global, o facto de a recessão ter sido mais profunda do que o previsto em 2010 deu origem a menos receitas para o Estado. Assim, é este um primeiro ponto para avaliação, desde que concordemos que o objectivo dos programas é ultrapassar a crise orçamental e económica, e não criar uma cultura da punição que conduza ao eurocepticismo na Europa. O segundo ponto para avaliação é o facto de, apesar dos esforços que estão a ser feitos, os mercados não estarem a responder. No entanto, as decisões tomadas pela União Europeia não só não conseguiram convencer os mercados como ainda, nalguns casos, agravaram a situação, como é o caso da famosa decisão Deauville, relativa ao envolvimento de indivíduos privados no mecanismo de apoio permanente a ser criado em 2013. A conclusão é que qualquer sucesso que os programas de reformas orçamentais possam vir a ter corre o risco de ser anulado pelos receios que os mercados e as agências de notação continuam a provocar, mesmo actualmente. Nos últimos dias, com a vinda a público de cenários de restruturação e, inclusivamente, de bancarrota e/ou de saída de algum país da zona euro, chegámos ao ponto de debatermos questões que até há pouco tempo consideraríamos inconcebíveis. Senhor Comissário, sabendo da sua ligação à Europa, penso que concordará comigo que as soluções que hoje estamos a debater e a forma como lidarmos com a crise constituirão, sem dúvida alguma, um importante capítulo na história europeia. Hoje, estamos a criar as condições para a redacção do epílogo. Acredito e espero que todos nós sintamos que estamos a atravessar tempos históricos e que o epílogo não será redigido em cores sombrias para o futuro da União Europeia e da UEM, antes marcará um passo decisivo e corajoso no sentido de uma Europa mais coesa, mais unida e, inclusivamente, mais forte."@pt17
"Dle președinte, dle comisar, dat fiind că în curând se va împlini un an de când s-a convenit asupra programului de reformă din Grecia și datorită faptului că programul pentru Portugalia a fost anunțat abia ieri, cred că este important pentru noi să evaluăm situația actuală, ceea ce am făcut corect și unde am făcut greșeli și am ratat ținta. De aceea, după un an, în afară de Grecia, alte două țări din zona euro, Irlanda și Portugalia, au recurs la mecanismul de sprijin, fiind incapabile să-și asigure finanțarea necesară de pe piețe. Particularitățile și diferitele probleme ale fiecărei țări se reflectă, fără îndoială, în diferitele programe de reformă care sunt totuși bazate pe o filozofie fundamentală: accentuarea absolută a reformei bugetare rapide. În orice caz, în cazul Greciei, dle comisar, în ciuda a ceea ce s-a realizat, după cum ați subliniat în mod repetat, cu reducerea de 7 puncte a deficitului primar și o reducere de 5 % a deficitului general, faptul că recesiunea a fost mai profundă decât s-a prevăzut în 2010 a condus la obținerea de către stat a unor venituri mai mici. Acesta este un prim set de date pentru evaluare, cu condiția să fim de acord asupra faptului că scopul programelor este de a depăși criza economică și bugetară și nu de a crea o cultură a pedepsei care să conducă la euroscepticism în Europa. Cel de-al doilea set de date pentru evaluare este că, în pofida eforturilor făcute, piețele nu reacționează. În orice caz, deciziile Uniunii Europene nu au eșuat doar în a convinge piețele. În unele cazuri, ele au exacerbat situația, cum ar fi în cazul faimoasei decizii Deauville asupra implicării persoanelor fizice în mecanismul permanent de sprijin care urmează a fi constituit în anul 2013. Concluzia este că, orice succese pe care programele de reformă bugetară îl pot avea riscă să fie anihilate de teama pe care o insuflă piețele și agențiile de rating, chiar și astăzi. Prin vehicularea de scenarii asupra restructurării și chiar a falimentului și/sau ieșirii unei țări din zona euro, am ajuns în ultimele câteva zile la concluzia că dezbatem lucruri pe care până de curând le consideram de neconceput. Dle comisar, cunoscându-vă atașamentul față de Europa, consider că veți fi de acord cu mine asupra faptului că soluțiile pe care le dezbatem astăzi, modul în care vom administra criza, vor reprezenta fără îndoială un capitol major în istoria europeană. Creăm astăzi condițiile în care se va scrie epilogul. Cred și sper că simțim cu toții că acestea sunt vremuri istorice și că epilogul nu va fi scris în culori negre pentru viitorul Uniunii Europene și UEM, ci că va marca un pas curajos și decisiv care va face Europa mai coezivă, mai unită și chiar mai puternică."@ro18
"Vzhľadom na to, že čoskoro uplynie rok od schválenia gréckeho reformného programu, a vzhľadom na skutočnosť, že program pre Portugalsko bol ohlásený len včera, si myslím, že je dôležité, aby sme zhodnotili, kde sa teraz nachádzame, čo sa vykonalo správne a kde sme spravili chyby a kde sme minuli cieľ. O rok neskôr sa preto okrem Grécka dve ďalšie krajiny v eurozóne, Írsko a Portugalsko, obrátili na podporný mechanizmus, pretože nie sú schopné zabezpečiť potrebné financovanie na trhoch. Osobitosti a rôzne problémy každej krajiny sú nepochybne zohľadnené v jednotlivých reformných programoch, ktoré však vychádzajú zo základnej myšlienky: absolútneho dôrazu na rýchlu rozpočtovú reformu. V prípade Grécka však napriek tomu, čo sa dosiahlo, ako ste opakovane zdôrazňovali, pán komisár, zníženie primárneho deficitu o 7 bodov a 5 % zníženie celkového deficitu a skutočnosť, že recesia bola hlbšia než predpoveď z roku 2010, malo za následok nižšie príjmy pre štát. Takže toto je prvý dátový bod na ohodnotenie, ak sa zhodneme na tom, že cieľom programov je prekonať rozpočtovú a hospodársku krízu a nevytvárať kultúru trestu, ktorá vedie k euroskepticizmu v Európe. Druhým dátovým bodom na ohodnotenie je, že trhy napriek vynaloženému úsiliu nereagujú. Rozhodnutia Európskej únie však nielenže nedokázali presvedčiť trhy, v niektorých prípadoch zhoršili situáciu, ako napríklad známe rozhodnutie prijaté na samite v Deauville o zapojení súkromných osôb do trvalého krízového mechanizmu, ktorý bude zriadený v roku 2013. Záver je taký, že akémukoľvek úspechu programu rozpočtovej reformy hrozí zánik v dôsledku strachu, ktorý dokonca aj v súčasnosti šíria trhy a ratingové agentúry. Za posledných pár dní, zatiaľ čo stále kolujú scenáre o reštrukturalizácii a dokonca bankrote alebo vystúpení krajiny z eurozóny, sme sa dostali do bodu, kedy diskutujeme o veciach, ktoré by sme len nedávno považovali za nemysliteľné. Pán komisár, vzhľadom na vašu náklonnosť k Európe verím, že so mnou budete súhlasiť v tom, že riešenia, o ktorých dnes diskutujeme, spôsob, akým musíme zvládnuť túto krízu, budú nepochybne významnou kapitolou v európskej histórii. Dnes vytvárame podmienky, v ktorých sa bude písať epilóg. Verím a dúfam, že všetci cítia, že zažívame historické obdobie a že epilóg o budúcnosti Európskej únie a HMÚ nebude napísaný čiernou farbou, ale bude označovať statočný a rozhodný krok, vďaka ktorému bude Európa súdržnejšia, jednotnejšia a silnejšia."@sk19
"Gospod predsednik, gospod komisar, glede na to, da bo kmalu minilo eno leto od dogovora o grškem programu reform, in glede na dejstvo, da je bil ravno včeraj naznanjen program za Portugalsko mislim, da je pomembno, da ocenimo sedanje stanje, kaj smo storili pravilno in kje smo delali napake in zgrešili svoj namen. Eno leto kasneje sta torej poleg Grčije še dve državi evrskega območja, Irska in Portugalska, poiskali pomoč mehanizma za podporo, saj ne moreta zagotoviti potrebnih finančnih sredstev na trgih. Posebnosti in različne težave vsake države se nedvomno odražajo v različnih programih reform, ki pa temeljijo na osnovni filozofiji: na popolnem poudarku na hitri proračunski reformi. Gospod komisar, v primeru Grčije pa je kljub vsemu, kar je bilo doseženega, kot ste večkrat poudarili, z zmanjšanjem primarnega primanjkljaja za 7 točk in 5-odstotnim zmanjšanjem splošnega primanjkljaja, dejstvo, da je bila recesija globlja, kot je bilo predvideno leta 2010, pomenilo manj prihodkov za državo. To je prvi podatek za oceno, če se strinjamo, da je cilj programov premagati proračunsko in gospodarsko krizo in ne ustvariti kulture kaznovanja, ki vodi v evroskepticizem v Evropi. Drugi podatek za oceno je, da se kljub prizadevanjem trgi ne odzivajo. Vendar pa odločitve Evropske unije niso bile neuspešne le pri prepričevanju trgov; v nekaterih primerih so razmere še poslabšale, kot se je na primer zgodilo z znano odločitvijo iz Deauvilla o sodelovanju zasebnikov pri stalnem mehanizmu za podporo, ki naj bi bil vzpostavljen leta 2013. Zaključek tega je, da obstaja nevarnost, da strah, ki ga še danes širijo trgi in bonitetne agencije, lahko izniči kakršen koli uspeh programov proračunskih reform. V zadnjih nekaj dneh smo s scenariji o prestrukturiranju in celo stečaju in/ali izstopu države iz evrskega območja, ki še vedno krožijo, dosegli točko, ko razpravljamo o zadevah, ki bi se nam še pred kratkim zdele nepredstavljive. Gospod komisar, ker vem, kako ste navezani na Evropo, mislim, da se boste strinjali z mano, da bodo rešitve, o katerih danes razpravljamo, o tem, kako bomo premagali to krizo, nedvomno pomembno poglavje v evropski zgodovini. Danes ustvarjamo razmere, v katerih bo napisan epilog. Verjamem in upam, da vsi občutimo, da so to zgodovinski trenutki in da epilog o prihodnosti Evropske unije in ekonomske in monetarne unije ne bo črn, temveč bo pomenil pogumen in odločen korak, s katerim bo Evropa postala bolj povezana, enotnejša in še močnejša."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Mot bakgrund av att det snart är ett år sedan det grekiska reformprogrammet fastställdes och att programmet för Portugal tillkännagavs i går, anser jag att det är viktigt att utvärdera hur läget ser ut i dag, vad vi har gjort rätt och var vi har begått misstag och missat målet. Ett år senare har alltså vid sidan av Grekland ytterligare två länder i euroområdet, Irland och Portugal, bett om hjälp via stödmekanismen, eftersom de inte kan säkerställa den nödvändiga finansieringen på marknaderna. Respektive lands egenheter och olika problem avspeglas utan tvekan i de olika reformprogrammen, som ändå bygger på en gemensam grundfilosofi: en absolut tonvikt på en snabb budgetreform. När det gäller Grekland har emellertid det faktum att lågkonjunkturen blev djupare än förutsett 2010 lett till lägre inkomster för staten, trots de resultat som uppnåtts, och som du Olli Rehn gång på gång har understrukit, med en minskning av det primära underskottet på 7 procent och av det totala underskottet på 5 procent. Detta är därför en första punkt som måste utvärderas, förutsatt att vi är överens om att programmens mål är att få bukt med budgetkrisen och den ekonomiska krisen och inte att skapa en straffkultur som leder till EU-skepsis i Europa. Den andra punkten att utvärdera är att marknaderna inte reagerar, trots de ansträngningar som gjorts. EU har emellertid inte bara misslyckats med att övertyga marknaderna med sina beslut, utan i vissa fall har besluten förvärrat situationen, som det omtalade Deauville-beslutet om privatpersoners inblandning i den permanenta stödmekanism som ska inrättas 2013. Slutsatsen är att de framgångar som budgetreformprogrammen skulle kunna leda till riskerar att raderas ut av den rädsla som marknaderna och kreditvärderingsinstituten än i dag framkallar. Vi har de senaste dagarna, när scenarier som gäller omstrukturering och till och med konkurs eller ett lands utträde ur euroområdet fortfarande målats upp, nått en punkt där vi debatterar saker och ting som vi fram till nyligen skulle ha ansett otänkbara. Eftersom jag vet hur fäst du är vid Europa, Olli Rehn, tror jag att du kommer att hålla med mig om att de lösningar som vi debatterar i dag, vårt sätt att få bukt med krisen, säkert kommer att bli ett betydelsefullt kapitel i EU:s historia. I dag skapar vi förutsättningarna för den epilog som kommer att skrivas. Jag tror och hoppas att vi alla inser att detta är en historiskt betydelsefull tid, och att EU:s och EMU:s framtid inte kommer att tecknas i mörka färger i epilogen utan präglas av ett djärvt och beslutsamt steg som kommer att göra Europa mer sammanhållet, mer enat och ännu starkare."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph