Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-05-11-Speech-3-536-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110511.34.3-536-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Prawo zbyt skomplikowane, prawo nieczytelne, zbyt rygorystyczne, nienadążające za zmianami oczywiście nie służy rozwojowi ani postępowi, dlatego też jako koordynator Komisji Prawnej chciałbym zwrócić szczególną uwagę na znaczenie, jakie w procesie legislacyjnym ma przestrzeganie zasady włączania do oceny wpływu, zarówno ex ante, jak i post ante, testu małych i średnich przedsiębiorstw, który już na etapie stanowienia prawa pozwala na wskazanie i eliminowanie przeszkód, jakie nowe przepisy mogą stanowić dla sektora, który jest przecież kołem zamachowym europejskiej gospodarki. Podobnie założenie „think small first” czy zasada „only once” albo ograniczanie nadmiernie rygorystycznego przekładania wymogów dyrektyw unijnych na przepisy krajowe, oczywiście przez organy państw członkowskich, prowadzą do widocznego zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zarówno prace grupy Stoibera, jak i przedstawiony przez Komisję Europejską przegląd Small Business Act potwierdzają, że często utrudnienia administracyjne i zbyt duże obciążenia związane z działaniami kontrolnymi powodują zahamowanie, a czasami nawet uniemożliwienie dalszego rozwoju małych firm, które mają potencjał, by generować nowe miejsca pracy. Dlatego też za zasadne uznaję pytanie, czy dostępna jest już obiecana przez Komisję analiza dotycząca redukcji obciążeń administracyjnych do poziomu 25 %. Zgadzam się także z wnioskami, że tymi zasadami przy tworzeniu nowych lub rewidowaniu istniejących już przepisów prawnych powinny kierować się zarówno instytucje Unii Europejskiej, jak i państwa członkowskie. Niepokojącym jest fakt, iż wdrażanie Small Business Act napotyka w państwach członkowskich na wiele przeszkód, choć – jak pokazują przykłady niektórych krajów – implementacja tych zasad daje pozytywne efekty. Na końcu chciałbym także zwrócić uwagę na znaczenie trwających już prac nad europejskim prawem umów oraz rozpoczynające się w Komisji Prawnej prace nad utworzeniem europejskiego systemu ochron patentowej. Dobra regulacja w tej sferze z pewnością da bezpośredni impuls do rozwoju innowacyjności, szczególnie w obszarze działania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, legislativa, která je příliš složitá nebo nesrozumitelná, která je příliš přísná nebo která nedokáže držet krok s nejnovějšími změnami, samozřejmě k rozvoji a pokroku nepřispívá. Jako koordinátor Výboru pro právní záležitosti bych proto rád upozornil zejména na význam, jenž má v průběhu legislativního procesu dodržování zásady zahrnutí malých a středních podniků do a posuzování dopadu. To by umožnilo již v průběhu procesu tvorby zákonů identifikovat a odstraňovat překážky, které mohou nové předpisy vytvářet pro odvětví, jež je konec konců setrvačníkem evropské ekonomiky. Stejně tak soulad s principy „mysli nejdříve v malém“ a „jen jednou“ a omezení příliš striktního provádění požadavku transpozice směrnic EU do národních předpisů orgány členských států bude mít za následek výrazné snížení administrativní zátěže sektoru malých a středních podniků. Jak Stoiberova pracovní skupina, tak přezkum iniciativy „Small Business Act“, který předložila Evropská komise, potvrdily, že administrativní překážky a nadměrná zátěž související s kontrolními opatřeními často způsobují zpoždění a někdy dokonce zabraňují dalšímu rozšiřování malých podniků, které mají potenciál generovat nová pracovní místa. I proto považuji za legitimní se ptát, zda analýza, kterou slíbila Evropské komise a která se týká snížení administrativní zátěže o 25 % z její současné úrovně, je již k dispozici. Rovněž souhlasím s návrhy v tom smyslu, že by se jak orgány EU, tak i členské státy měly těmito zásadami řídit při tvorbě nových právních předpisů či revizi stávajících právních předpisů. Je alarmující zjištění, že provádění iniciativy „Small Business Act“ naráží v členských státech na řadu překážek, ačkoli příklady z několika zemí ukazují, že následování těchto zásad přináší dobré výsledky. Na závěr bych také rád upozornil na význam probíhajících prací na evropském smluvním právu a na vytvoření evropského systému patentové ochrany, které byly zahájeny ve Výboru pro právní záležitosti. Nemůže být pochyb o tom, že dobré předpisy v této oblasti umožní přímou podporu rozvoji inovací, zejména pokud jde o činnosti a růst malých a středních podniků."@cs1
"Hr. formand! Lovgivning, som er for kompleks eller uforståelig, som er for streng, eller som ikke afspejler de seneste ændringer, fremmer naturligvis ikke væksten eller fremskridtet. Som koordinator for Retsudvalget vil jeg derfor gøre opmærksom på vigtigheden af at overholde princippet om at medtage små og mellemstore virksomheder i forudgående og efterfølgende konsekvensanalyser i lovgivningsproceduren. Dette vil allerede i lovgivningsprocessen gøre det muligt at udpege og fjerne de forhindringer, som nye regler kan udgøre for en sektor, som trods alt er omdrejningspunktet for den europæiske økonomi. Overholdelse af principperne om "tænk småt først" og "kun én gang" og en begrænsning af nationale organers overdrevent strenge gennemførelse af kravene i EU-direktiver i national lovgivning vil naturligvis føre til en mærkbar reduktion i den administrative byrde for de små og mellemstore virksomheder. Både Stoiber-arbejdsgruppen og Kommissionens evaluering af Small Business Act bekræfter, at administrative forhindringer og overdrevne kontrolforanstaltninger ofte resulterer i forsinkelser, og sommetider endda forhindrer små virksomheder med potentiale til at skabe nye arbejdspladser i at ekspandere yderligere. Jeg mener derfor også, at det er legitimt at spørge, om den analyse, som Kommissionen har lovet vedrørende en reduktion af den administrative byrde til 25 % af det nuværende niveau, er tilgængelig nu. Jeg er også enig i forslagene om, at både EU-institutionerne og medlemsstaterne bør følge disse principper, når de udarbejder ny lovgivning eller reviderer eksisterende lovgivning. Det er alarmerende at erfare, at gennemførelsen af Small Business Act støder mod mange forhindringer i medlemsstaterne, selv om eksempler fra adskillige lande viser, at det kan betale sig at følge disse principper. Endelig vil jeg gerne gøre opmærksom på vigtigheden af det løbende arbejde med europæisk aftaleret og arbejdet med at etablere et europæisk patentbeskyttelsessystem, som Retsudvalget har indledt. Der er ingen tvivl om, at gode regler på dette område vil sætte direkte skub i innovationen, navnlig med hensyn til aktiviteterne og væksten i små og mellemstore virksomheder."@da2
"Herr Präsident! Eine Gesetzgebung, die zu komplex oder unverständlich ist, die zu streng ist oder die mit den neuesten Veränderungen nicht Schritt hält, ist offensichtlich für Weiterentwicklung oder Fortschritt nicht zuträglich. Als Koordinator des Rechtsausschusses möchte ich daher insbesondere auf die Bedeutung aufmerksam machen, die während des Gesetzgebungsverfahrens der Beachtung des Grundsatzes, kleine und mittlere Unternehmen und in die Folgenabschätzung mit einzubeziehen, zukommen sollte. Dies würde es ermöglichen, Hindernisse bereits im Gesetzgebungsverfahren zu identifizieren und zu beseitigen, die durch neue Verordnungen für einen Sektor entstehen könnten, der immerhin das Rückgrat der europäischen Wirtschaft ist. Gleichermaßen wird die Anwendung des Grundsatzes „Vorfahrt für KMU“ und „nur einmal“ sowie die Einschränkung der übertrieben strengen Umsetzung der Anforderungen der EU-Richtlinien in die nationalen Bestimmungen, was natürlich durch die nationalen Gremien in den Mitgliedstaaten erfolgt, zu einer spürbaren Senkung der Verwaltungslast auf dem KMU-Sektor führen. Sowohl die Arbeitsgruppe Stoiber als auch die von der Europäischen Kommission vorgestellte Überprüfung des „Small Business Act“ haben bestätigt, dass die verwaltungstechnischen Hürden und die übertriebenen Belastungen im Zusammenhang mit den Kontrollmaßnahmen oftmals zu Verzögerungen führen und gelegentlich sogar die weitere Expansion kleinerer Unternehmen verhindern, die das Potenzial besitzen, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Daher erachte ich es auch als legitim, danach zu fragen, ob die von der Europäischen Kommission versprochene Analyse im Hinblick auf eine Senkung der Verwaltungslast um 25 % des aktuellen Niveaus schon verfügbar ist. Ich stimme den Vorschlägen auch dahingehend zu, dass sich sowohl die Gemeinschaftsorgane als auch die Mitgliedstaaten bei der Schaffung neuer Rechtsvorschriften oder der Überarbeitung bestehender Rechtsvorschriften an diese Grundsätze halten sollten. Es ist alarmierend zu erfahren, dass die Umsetzung des „Small Business Act“ in den Mitgliedstaaten viele Hürden überwinden muss, obwohl das Beispiel mehrerer Länder zeigt, dass die Befolgung dieser Grundsätze zu guten Ergebnissen führt. Schließlich möchte ich sie auch auf die Bedeutung der fortlaufenden Arbeit in Bezug auf das europäische Vertragsrecht sowie auf die Arbeit in Bezug auf die Einrichtung eines europäischen Patentschutzsystems aufmerksam machen, mit dem im Rechtsausschuss begonnen worden ist. Es besteht kein Zweifel daran, dass eine gute Regulierung in diesem Bereich der Entwicklung von Innovation einen Schub geben wird, im Speziellen im Hinblick auf die Aktivitäten und das Wachstum kleiner und mittlerer Unternehmen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η νομοθεσία που είναι υπερβολικά περίπλοκη ή δυσνόητη, που είναι υπέρμετρα αυστηρή ή που δεν παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις, προφανώς δεν οδηγεί σε ανάπτυξη και πρόοδο. Ως συντονιστής της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων θα ήθελα να επιστήσω ιδιαίτερα την προσοχή στη σημασία της τήρησης της αρχής να υπόκεινται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγηση των επιπτώσεων κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας. Αυτό θα καθιστούσε δυνατή, ήδη κατά τη νομοθετική διαδικασία, την επισήμανση και εξάλειψη εμποδίων, τα οποία ενδέχεται να τίθενται από νέους κανονισμούς για έναν τομέα που, σε τελική ανάλυση, είναι ο κινητήριος τροχός της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παρομοίως, η συμμόρφωση προς τις αρχές της «Προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις» και του «μόνο μια φορά» και ο περιορισμός της υπέρμετρα αυστηρής μεταφοράς των απαιτήσεων των οδηγιών της ΕΕ σε εθνικούς κανονισμούς, φυσικά από όργανα των κρατών μελών, θα οδηγήσουν σε αξιοσημείωτο περιορισμό του διοικητικού φόρτου στον τομέα των ΜΜΕ. Τόσο η ομάδα εργασίας Stoiber όσο και η ανασκόπηση της Πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις, την οποία παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβεβαίωσαν ότι τα διοικητικά εμπόδια και τα υπερβολικά βάρη που σχετίζονται με τα μέτρα ελέγχου συχνά προκαλούν καθυστερήσεις και ενίοτε φθάνουν να παρεμποδίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη μικρών εταιρειών που έχουν το δυναμικό να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Συνεπώς, θεωρώ επίσης εύλογο να ρωτήσω αν είναι ήδη διαθέσιμη η ανάλυση που υποσχέθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τη μείωση του διοικητικού φόρτου στο 25% του τρέχοντος επιπέδου του. Συμφωνώ επίσης με τις προτάσεις που στοχεύουν στο να διέπονται τόσο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ όσο και τα κράτη μέλη από αυτές τις αρχές όταν εκπονούν νέα νομοθεσία ή αναθεωρούν υφιστάμενη νομοθεσία. Είναι ανησυχητικό να μαθαίνει κανείς ότι η εφαρμογή της Πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις συναντά πολλά εμπόδια στα κράτη μέλη, παρόλο που τα παραδείγματα αρκετών χωρών δείχνουν ότι η συμμόρφωση προς αυτές τις αρχές αποδίδει θετικά αποτελέσματα. Τέλος, θέλω επίσης να επιστήσω την προσοχή σας στη σημασία του συνεχιζόμενου έργου για το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων και στο έργο για τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού συστήματος προστασίας των ευρεσιτεχνιών, το οποίο έχει ξεκινήσει στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Δεν χωρεί η παραμικρή αμφιβολία ότι οι καλές ρυθμίσεις σε αυτό το πεδίο θα δώσουν άμεση ώθηση στην ανάπτυξη της καινοτομίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις δραστηριότητες και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων."@el10
"Mr President, legislation which is too complex or unintelligible, which is too strict, or which does not keep up with the latest changes, is obviously not conducive to development or progress. As coordinator of the Committee on Legal Affairs, I would therefore like to draw particular attention to the importance, during the legislative procedure, of observing the principle of including small and medium-sized enterprises in and impact assessments. This would make it possible, as early as during the law making process, to identify and eliminate obstacles which may be posed by new regulations for a sector which, after all, is the flywheel of the European economy. Similarly, complying with the principles of ‘think small first’ and ‘only once’, and limiting the excessively strict transposition of the requirements of EU directives into national regulations, by bodies in the Member States naturally, will result in a noticeable reduction in the administrative burden on the SME sector. Both the Stoiber working group and the review of the Small Business Act presented by the European Commission have confirmed that administrative obstacles and excessive burdens relating to control measures often cause delays, and sometimes even prevent the further expansion of small companies which have the potential to generate new jobs. I therefore also regard it as legitimate to ask whether the analysis promised by the European Commission, concerning a reduction of the administrative burden to 25% of its current level, is available yet. I also agree with the proposals to the effect that both the EU institutions and the Member States should be guided by these principles when creating new legislation or revising existing legislation. It is alarming to learn that implementation of the Small Business Act is coming up against many obstacles in the Member States, although the examples of several countries show that following these principles yields good results. Finally, I should also like to draw your attention to the significance of the ongoing work on European contract law, and the work on the establishment of a European patent protection system which has begun in the Committee on Legal Affairs. There can be no doubt that good regulations in this area will give a direct boost to the development of innovation, particularly as regards the activities and growth of small and medium-sized enterprises."@en4
"Señor Presidente, obviamente, una legislación demasiado compleja o ininteligible, demasiado estricta, o que no está al día con respecto a los cambios más recientes, no conduce al desarrollo ni al avance. Por tanto, como coordinador de la Comisión de Asuntos Jurídicos, quiero llamar la atención sobre la importancia de que, durante el procedimiento legislativo, se observe el principio de inclusión de las pequeñas y medianas empresas en las evaluaciones de impacto y . Ello permitiría que, ya durante el proceso de elaboración legal, fuera posible identificar y suprimir los obstáculos que pudieran plantear los nuevos reglamentos para un sector que, al fin y al cabo, es el volante de la economía europea. Del mismo modo, el cumplimiento de los principios «pensar primero a pequeña escala» y «solo una vez», y la limitación de la transposición excesivamente estricta de los requisitos de las directivas de la UE a las normativas nacionales, por parte de los organismos de los Estados miembros, naturalmente, se traducirá en una reducción notable de la carga administrativa para el sector de las PYME. Tanto el grupo de trabajo Stoiber como la revisión de la «Small Business Act» presentada por la Comisión Europea han confirmado que, a menudo, los obstáculos administrativos y las cargas excesivas en relación con las medidas de control generan retrasos y, en ocasiones, impiden incluso la expansión de las pequeñas empresas que tienen potencial para generar nuevos puestos de trabajo. Por tanto, también considero legítimo preguntar si se dispone ya del análisis prometido por la Comisión Europea, en relación con la reducción de la carga administrativa a un 25 % de su nivel actual. También estoy de acuerdo con las propuestas en el sentido de que tanto las instituciones de la UE como los Estados miembros se guíen por estos principios a la hora de crear nuevas leyes o de revisar la legislación vigente. Es alarmante saber que la aplicación de la «Small Business Act» se está enfrentando a muchos obstáculos en los Estados miembros, aunque los ejemplos de diversos países muestran que seguir estos principios da buenos resultados. Por último, quiero llamar su atención sobre la importancia de los trabajos en curso en materia de derecho contractual europeo y sobre los trabajos para el establecimiento de un sistema europeo de protección de patentes iniciados en la Comisión de Asuntos Jurídicos. No cabe ninguna duda de que unos reglamentos adecuados en este ámbito proporcionarán un impulso directo al desarrollo de la innovación, especialmente en lo que respecta a las actividades y al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas."@es21
"Austatud juhataja! Liiga keerulised, arusaamatud, liiga ranged või muudatustega sammu mittepidavad õigusaktid ei aita kuidagi kaasa arengule ega edasiminekule. Õiguskomisjoni koordinaatorina sooviksin juhtida erilist tähelepanu väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete kaasamise olulisusele õigusakti mõjude eel- ja järelhindamises. See võimaldab juba õigusloome käigus kindlaks teha ja kõrvaldada uue regulatsiooniga põhjustatavad võimalikud takistused sektoris, mis on Euroopa majanduse hoorattaks. Samuti vähendab märgatavalt VKEde halduskoormust see, kui liikmesriikide haldusorganid järgiksid „kõigepealt mõtle väikestele” ja ühekordsuse põhimõtet ning piiraksid ELi direktiivide ülemäära ranget ülevõtmist. Nii Stoiberi töörühm kui ka Euroopa Komisjoni esitatud Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” läbivaatamine on kinnitanud, et administratiivtõkked ja liigsed kontrolliabinõud põhjustavad viivitusi ning mõnikord isegi takistavad uute töökohtade loomise potentsiaaliga väikeettevõtete kasvu. Seetõttu pean ma põhjendatuks küsimust, kas Euroopa Komisjoni lubatud analüüs halduskoormuse vähendamise kohta 25% võrra praeguselt tasemelt on juba kättesaadav? Samuti nõustun ma ettepanekutega, et nii ELi institutsioonid kui ka liikmesriigid peaksid uute õigusaktide väljatöötamisel või olemasolevate õigusaktide läbivaatamisel neist põhimõtetest juhinduma. On hirmutav kuulda, et Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” rakendamine liikmesriikides takerdub paljudesse probleemidesse, kuigi mitmete riikide kogemus näitab, et nende põhimõtete järgimine annab häid tulemusi. Lõpetuseks sooviksin ma juhtida teie tähelepanu õiguskomisjonis alustatud olulisele tööle Euroopa lepinguõiguse ning Euroopa patendikaitsesüsteemi loomise kallal. Pole vähimatki kahtlust, et selle valdkonna hea reguleerimine aitab otseselt kaasa uuendustegevuse arengule, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tegevusele ja kasvule."@et5
"Arvoisa puhemies, on selvää, että liian monimutkainen tai käsittämätön, liian tiukka tai viimeisimmät muutokset huomiotta jättävä lainsäädäntö ei edistä kehitystä. Lakiasiain valiokunnan koordinaattorina haluaisin näin ollen kiinnittää erityistä huomiota sen tärkeyteen, että lainsäädännöllisen menettelyn aikana otetaan huomioon pienten ja keskisuurten yritysten sisällyttämisen periaate etu- ja jälkikäteen tehtäviin vaikutustenarviointeihin. Tämä mahdollistaisi sellaisten esteiden tunnistamisen ja poistamisen jo lainsäädännön valmistelun yhteydessä, joita uudet asetukset voivat asettaa tälle alalle, joka on kaiken kaikkiaan EU:n talouden vauhtipyörä. Vastaavasti "pienet ensin" -periaatteen ja yhden asiointikerran periaatteen noudattaminen sekä EU:n direktiivien vaatimusten saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskevien jäsenvaltioille asetettujen kohtuuttoman tiukkojen vaatimusten rajoittaminen vähentäisi huomattavasti pk-yritysten hallinnollista taakkaa. Sekä Stoiberin työryhmän osalta että Euroopan komission esittelemässä eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan aloitteen uudelleentarkastelussa on todettu, että valvontatoimenpiteisiin liittyvät hallinnolliset esteet ja kohtuuttomat rasitteet aiheuttavat usein viivästyksiä ja joskus jopa estävät sellaisten pienten yritysten laajentumisen, joilla olisi potentiaalia luoda uusia työpaikkoja. Pidän tämän vuoksi oikeutettuna kysyä myös, onko Euroopan komission lupaama arvio hallinnollisen taakan vähentämisestä 25 prosentilla nykyisestä tasostaan jo saatavilla. Olen myös yhtä mieltä ehdotuksista, joiden mukaan sekä EU:n toimielinten että jäsenvaltioiden olisi noudatettava näitä periaatteita, kun ne laativat uutta tai tarkistavat jo voimassa olevaa lainsäädäntöä. On huolestuttavaa nähdä, että eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan aloitteen täytäntöönpano on kohdannut monia esteitä jäsenvaltioissa, vaikka useiden eri maiden esimerkit osoittavat, että nämä periaatteet tuottavat hyviä tuloksia. Lopuksi haluaisin myös kiinnittää huomionne tällä hetkellä meneillään olevan, EU:n sopimusoikeuteen liittyvän työn merkitykseen sekä lakiasiain valiokunnassa aloitettuun työhön Euroopan patenttisuojajärjestelmän perustamiseksi. Ei ole epäilystäkään siitä, etteivätkö hyvät tähän alaan liittyvät säädökset edistäisi innovoinnin kehittämistä erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toiminnan ja kasvun osalta."@fi7
"Monsieur le Président, une législation excessivement complexe ou inintelligible, trop rigoureuse, ou qui ne tient pas compte des évolutions récentes, ne peut manifestement mener à aucun développement ni progrès. En ma qualité de coordinateur de la commission des affaires juridiques, je voudrais attirer plus particulièrement l’attention sur l’importance, pendant la procédure législative, d’observer le principe d’inclusion des petites et moyennes entreprises dans les évaluations d’impact et Voilà qui permettrait, dès l’entame du processus législatif, d’identifier et d’éliminer les obstacles que risquent de poser de nouvelles dispositions réglementaires à un secteur qui, après tout, est au volant de l’économie européenne. De la même manière, le respect des principes «priorité aux PME» et «only once» et l’assouplissement des normes de transposition des exigences des directives européennes dans les droits des États membres par les organes de ces derniers déboucheront sur une réduction significative de la charge administrative sur le secteur des PME. Tant le groupe de travail Stoiber que le réexamen du «Small Business Act» présenté par la Commission européenne ont confirmé que les obstacles administratifs et les charges excessives liées aux mesures de contrôle retardent souvent, voire contrarient, la croissance de petites entreprises susceptibles de créer de nouveaux emplois. Par conséquent, j’estime légitime de demander si l’analyse promise par la Commission européenne, concernant la réduction de la charge administrative de 25 % par rapport au niveau actuel, est déjà disponible. Je marque également mon accord sur les propositions qui exigent que les institutions de l’UE et les États membres respectent ces principes lorsqu’ils proposent une nouvelle législation ou une législation révisée. Il est alarmant d’apprendre que la mise en œuvre du «Small Business Act» rencontre de nombreux d’obstacles dans les États membres, bien que des exemples dans plusieurs pays montrent que le respect de ces principes donne de bons résultats. Enfin, je me dois également d’attirer votre attention sur l’intérêt des travaux en cours sur le droit contractuel européen, et de ceux commencés en commission des affaires juridiques et relatifs à l’établissement d’un système de protection des brevets européens. Il n’y a aucun doute que de justes dispositions en la matière donneront un nouvel élan au développement de l’innovation, notamment en ce qui concerne les activités et la croissance des petites et moyennes entreprises."@fr8
"Elnök úr, világos, hogy a túl bonyolult, érthetetlen, túl szigorú, a legfrissebb változásokkal lépést nem tartó jogszabályok nem szolgálják a fejlődést és a haladást. A Jogi Bizottság koordinátoraként ezért szeretném külön felhívni a figyelmet annak a fontosságára, hogy a jogalkotási folyamat során a kis- és középvállalkozásokat is vegyék figyelembe az és hatástanulmányokban. Ez lehetővé tenné, hogy már a jogalkotási folyamatban azonosításra és megszüntetésre kerüljenek azok az akadályok, amelyeket az új jogszabály támaszthatna az európai gazdaság motorját jelentő szektor működésében. Hasonlóképpen a „gondolkodj először kicsiben” és a „csak egyszer” elvek alkalmazása és az európai uniós irányelvek nemzeti jogba való túlzottan szigorú átültetésének korlátozása – természetesen a tagállami szervek által – érezhetően csökkentené a kkv-szektor adminisztratív terheit. Mind a Stoiber-munkacsoport, mind a kisvállalkozói intézkedéscsomag Európai Bizottság által benyújtott felülvizsgálata megerősítette, hogy az adminisztratív akadályok és az ellenőrzési intézkedésekhez kapcsolódó túlzott terhek gyakran késleltetik, és időnként meg is akadályozzák a kisvállalkozások növekedését, ami új munkahelyeket teremthetne. Ezért jogosnak tartom felvetni a kérdést, hogy elérhető-e már az Európai Bizottság által ígért elemzés az adminisztratív terheknek a mostani szint 25%-ára való lecsökkentéséről. Egyetértek az arra irányuló javaslatokkal is, hogy az EU intézményei és a tagállamok is ezen elveket alkalmazzák az új jogszabályok megalkotásában és a meglévő jogszabályok felülvizsgálatában. Aggasztó, hogy a kisvállalkozói intézkedéscsomag végrehajtása a tagállamokban sok akadályba ütközik, habár sok tagállam példája mutatja, hogy az elvek alkalmazása jó eredményeket hoz. Végezetül szeretném felhívni a figyelmet az európai szerződéses joggal kapcsolatos jelenleg zajló munkára, illetve az európai szabadalomvédelmi rendszer létrehozását célzó munkára, ami a Jogi Bizottságban már megkezdődött. Nem lehet kétséges, hogy az ezen a területen születő jó jogszabályok közvetlenül hozzájárulnak az innováció fejlődéséhez, különösen a kis- és középvállalkozások tevékenysége és növekedése terén."@hu11
"Signor Presidente, è ovvio che norme troppo complesse o incomprensibili, troppo severe o non aggiornate non possono favorire lo sviluppo e il progresso. In qualità di coordinatore della commissione giuridica, vorrei pertanto sottolineare in particolare l’importanza di rispettare, durante il processo legislativo, il principio di includere le piccole e medie imprese nelle valutazioni d’impatto ex ante e post ante. In tal modo, sarebbe possibile individuare ed eliminare già durante la fase legislativa gli ostacoli che le nuove disposizioni possono comportare per un settore che, a ben vedere, è il volano dell’economia europea. Analogamente, se saranno rispettati i principi della “corsia preferenziale per la piccola impresa” e di “una volta sola” e se, ovviamente, gli organi responsabili degli Stati membri recepiranno i requisiti delle direttive comunitarie nelle rispettive legislazioni nazionali in maniera non eccessivamente rigida, ci sarà una riduzione considerevole degli oneri amministrativi a carico delle PMI. Sia il gruppo di lavoro Stoiber che la revisione dello Small Business Act proposta dalla Commissione europea hanno confermato che gli ostacoli di tipo amministrativo e gli oneri eccessivi legati alle misure di controllo sono spesso causa di ritardi e, talvolta, possono persino impedire un’ulteriore crescita delle piccole imprese che hanno il potenziale di creare nuovi posti di lavoro. Per questi motivi ritengo altresì legittimo chiedersi se siano già disponibili le analisi promesse dalla Commissione europea in riferimento a una riduzione degli oneri amministrativi fino al 25 per cento del loro livello attuale. Condivido inoltre le proposte secondo le quali sia le istituzioni comunitarie sia gli Stati membri dovrebbero ispirarsi a questi principi quando adottano norme nuove o emendano quelle vigenti. È allarmante apprendere che l’applicazione dello Small Business Act si scontra con molte difficoltà negli Stati membri, sebbene le esperienze in molti paesi dimostrino che, attenendosi a questi principi, si ottengono buoni risultati. Desidero infine richiamare la vostra attenzione anche sull’importanza del lavoro avviato dalla commissione giuridica in merito alla legge sul contratto europeo e all’istituzione di un sistema europeo di tutela dei brevetti. Non c’è alcun dubbio sul fatto che una buona normativa in questo campo avrà l’effetto di stimolare direttamente l’innovazione, soprattutto per quanto riguarda le attività e la crescita delle piccole e medie imprese."@it12
"Pone pirmininke, akivaizdu, kad teisės aktai, kurie yra pernelyg sudėtingi ar nesuprantami, kurie per griežti arba kurie neatnaujinami pagal paskutinius pasikeitimus, nepadeda vystyti ar siekti pažangos. Taigi kaip Teisės reikalų komiteto koordinatorius, norėčiau atkreipti dėmesį ypač į tai, kaip svarbu teisėkūros procedūros metu laikytis principo, pagal kurį mažosios ir vidutinės įmonės įtraukiamos į ir poveikio vertinimus. Tai leistų jau teisėkūros proceso metu nustatyti ir pašalinti kliūtis, kurių galėtų sukelti nauji reglamentai šiame sektoriuje, kuris šiaip ar taip yra Europos ekonomikos varomoji jėga. Taip pat laikantis principų „pirmiausia pradėk nuo mažo“ ir „daryk tik kartą“ bei sušvelninus pernelyg griežtą valstybių narių institucijų atliekamą ES direktyvų reikalavimų perkėlimą į nacionalines taisykles, suprantama, ženkliai sumažėtų administracinė našta, tenkanti MVĮ sektoriui. E. Stoiberio darbo grupėje ir Europos Komisijos pateiktoje Smulkiojo verslo akto apžvalgoje patvirtinta, kad administracinės kliūtys ir pernelyg didelė našta, susijusi su kontrolės priemonėmis, dažnai lemia gaišatį ir kartais net užkerta kelią tolesnei mažų įmonių, kurios gali sukurti naujų darbo vietų, plėtrai. Todėl manau, kad pagrįsta paklausti, ar Europos Komisijos žadėta analizė, susijusi su administracinės naštos sumažinimu 25 proc., palyginti su dabartine, jau yra parengta. Taip pat pritariu pasiūlymams, pagal kuriuos ES institucijos ir valstybės narės, rengdamos naujus arba peržiūrėdamos galiojančius teisės aktus, vadovautųsi šiais principais. Nerimas kyla, kai sužinai, kad valstybėse narėse kyla daug kliūčių Smulkiojo verslo akto įgyvendinimui, nors kai kurių šalių pavyzdžiai rodo, kad laikantis šių principų pasiekiami geri rezultatai. Galiausiai, taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, koks svarbus darbas atliekamas Europos sutarčių teisės srityje, bei į darbą, susijusį su Europos patentų apsaugos sistema, kurie prasidėjo Teisės reikalų komitete. Neabejotina, kad geros taisyklės šioje srityje tiesiogiai paskatins inovacijų plėtrą, visų pirma susijusią su mažųjų ir vidutinių įmonių veikla ir plėtra."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Pārāk sarežģīti vai nesaprotami, vai pārāk bargi likumi vai tādi, kas atpaliek no jaunākajām pārmaiņām, acīmredzami neveicina attīstību vai progresu. Kā Juridiskās komitejas koordinators es gribētu vērst īpašu uzmanību uz to, cik svarīgi likumdošanas procedūrā ir ievērot principu un ietekmes novērtējumos ietvert mazos un vidējos uzņēmumus. Tādējādi likumdošanas procesā būtu iespējams pēc iespējas ātrāk noteikt un likvidēt jauno noteikumu rezultātā radušos šķēršļus šajā jomā, kas galu galā ir Eiropas ekonomikas spararats. Līdzīgi ir ar principu „vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem” un „tikai vienreiz” ievērošanu un ārkārtīgi bargo ES direktīvu prasību transponēšanas valstu tiesību aktos ierobežošanu, ko, protams, veic dalībvalstu iestādes, kā rezultātā MVU sektorā ievērojami samazināsies administratīvais slogs. Gan kunga darba grupa, gan Eiropas Komisijas iesniegtais Mazās uzņēmējdarbības akta pārskats ir apstiprinājis, ka bieži vien administratīvie šķēršļi un pārmērīgi lielie ar kontroles pasākumiem saistītie slogi izraisa kavēšanos un dažreiz pat novērš to mazo uzņēmumu turpmāku paplašināšanos, kuriem ir iespēja radīt jaunas darbavietas. Tāpēc es uzskatu, ka jautājums par to, vai Eiropas Komisijas apsolītā analīze attiecībā uz administratīvā sloga samazināšanu līdz 25 % no pašreizējā līmeņa vēl ir pieejama, ir pamatots. Es arī piekrītu priekšlikumiem par to, ka gan ES iestādēm, gan dalībvalstīm būtu jāvadās pēc šiem principiem, veidojot jaunus vai pārskatot spēkā esošos tiesību aktus. Ir satraucoši uzzināt, ka dalībvalstīs Mazās uzņēmējdarbības akta īstenošana saskaras ar daudziem šķēršļiem, kaut arī vairāku valstu piemērs parāda, ka šo principu ievērošana dod labus rezultātus. Visbeidzot, vēl es gribētu vērst jūsu uzmanību uz pašreizējā darba ar Eiropas līgumtiesībām nozīmīgumu un darbu ar Eiropas patentu aizsardzības sistēmas izveidi, ko Juridiskā komiteja jau ir sākusi. Nevar būt nekādu šaubu, ka labs šīs jomas regulējums dos tiešu stimulu inovāciju attīstībai, it sevišķi attiecībā uz mazo un vidējo uzņēmumu pasākumiem un izaugsmi."@lv13
"Prawo zbyt skomplikowane, prawo nieczytelne, zbyt rygorystyczne, nienadążające za zmianami oczywiście nie służy rozwojowi ani postępowi, dlatego też jako koordynator Komisji Prawnej chciałbym zwrócić szczególną uwagę na znaczenie, jakie w procesie legislacyjnym ma przestrzeganie zasady włączania do oceny wpływu, zarówno ex ante, jak i post ante, testu małych i średnich przedsiębiorstw, który już na etapie stanowienia prawa pozwala na wskazanie i eliminowanie przeszkód, jakie nowe przepisy mogą stanowić dla sektora, który jest przecież kołem zamachowym europejskiej gospodarki. Podobnie założenie „think small first” czy zasada „only once” albo ograniczanie nadmiernie rygorystycznego przekładania wymogów dyrektyw unijnych na przepisy krajowe, oczywiście przez organy państw członkowskich, prowadzą do widocznego zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zarówno prace grupy Stoibera, jak i przedstawiony przez Komisję Europejską przegląd Small Business Act potwierdzają, że często utrudnienia administracyjne i zbyt duże obciążenia związane z działaniami kontrolnymi powodują zahamowanie, a czasami nawet uniemożliwienie dalszego rozwoju małych firm, które mają potencjał, by generować nowe miejsca pracy. Dlatego też za zasadne uznaję pytanie, czy dostępna jest już obiecana przez Komisję analiza dotycząca redukcji obciążeń administracyjnych do poziomu 25%. Zgadzam się także z wnioskami, że tymi zasadami przy tworzeniu nowych lub rewidowaniu istniejących już przepisów prawnych powinny kierować się zarówno instytucje Unii Europejskiej, jak i państwa członkowskie. Niepokojącym jest fakt, iż wdrażanie Small Business Act napotyka w państwach członkowskich na wiele przeszkód, choć – jak pokazują przykłady niektórych krajów – implementacja tych zasad daje pozytywne efekty. Na końcu chciałbym także zwrócić uwagę na znaczenie trwających już prac nad europejskim prawem umów oraz rozpoczynające się w Komisji Prawnej prace nad utworzeniem europejskiego systemu ochron patentowej. Dobra regulacja w tej sferze z pewnością da bezpośredni impuls do rozwoju innowacyjności, szczególnie w obszarze działania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, wetgeving die te complex of onbegrijpelijk is, die te strikt is of die niet meegaat met de jongste veranderingen, is uiteraard niet bevorderlijk voor ontwikkeling of vooruitgang. Als coördinator van de Commissie juridische zaken, wil ik derhalve met name wijzen op het belang om bij de wetgevingsprocedure het beginsel in acht te nemen dat kleine en middelgrote ondernemingen betrokken moeten worden bij en effectbeoordelingen. Daardoor kunnen reeds tijdens het wetgevingsproces belemmeringen worden geconstateerd en geëlimineerd die door nieuwe voorschriften kunnen ontstaan voor een sector die toch de motor van de Europese economie is. Ook nakoming van het "denk eerst klein"- en het "only once"-beginsel en terugdringing van de overdreven strikte omzetting van de vereisten volgens EU-richtlijnen in nationale voorschriften, uiteraard door de organen in de lidstaten, zal leiden tot een zichtbare verlichting van de administratieve lasten voor de mkb-sector. Zowel de werkgroep-Stoiber als de evaluatie van de Small Business Act die de Europese Commissie heeft voorgelegd, hebben bevestigd dat administratieve belemmeringen en buitensporige lasten in verband met controlemaatregelen dikwijls leiden tot vertragingen en soms zelfs een verdere uitbreiding van kleine ondernemingen tegenhouden die nieuwe banen zouden kunnen creëren. Het is mijns inziens derhalve gerechtvaardigd om te vragen of de door de Europese Commissie beloofde analyse met betrekking tot een verlaging van de administratieve lasten tot 25 procent van het huidige niveau reeds beschikbaar is. Ik ben het tevens eens met de voorstellen dat zowel de EU-instellingen als de lidstaten deze principes in acht moeten nemen als zij nieuwe wetgeving invoeren of bestaande wetgeving herzien. Het is alarmerend om te horen dat tenuitvoerlegging van de Small Business Act op vele hindernissen in de lidstaten stuit, hoewel voorbeelden uit diverse landen aantonen dat het volgen van deze principes positieve resultaten oplevert. Tot slot wil ik eveneens wijzen op het belang van de lopende werkzaamheden met betrekking tot Europees overeenkomstenrecht en de werkzaamheden inzake de invoering van een Europees octrooibeschermingssysteem die de Commissie juridische zaken is begonnen. Het lijdt geen twijfel dat adequate voorschriften op dit gebied een directe impuls zullen geven aan de ontwikkeling van innovatie, met name ten aanzien van de activiteiten en groei van kleine en middelgrote ondernemingen."@nl3
"Senhor Presidente, é óbvio que a legislação demasiado complexa ou ininteligível, demasiado rígida ou que não acompanha as mudanças mais recentes, não conduz ao desenvolvimento nem ao progresso. Enquanto coordenador da Comissão dos Assuntos Jurídicos, gostaria, por isso, de chamar particularmente a atenção para a importância de, durante o processo legislativo, se respeitar o princípio da inclusão das pequenas e médias empresas nas avaliações de impacto e . Deste modo seria possível, tanto no início como decurso do processo legislativo, identificar e eliminar obstáculos que possam advir dos novos regulamentos para um sector que é, afinal, o motor da economia europeia. De modo semelhante, o respeito pelos princípios "Think Small First" (pensar primeiro em pequena escala) e "só uma vez" e a limitação das transposições demasiado rígidas dos requisitos das directivas da UE para os regulamentos nacionais, por parte, naturalmente, dos organismos dos Estados-Membros, iriam originar uma assinalável redução dos encargos administrativos que pesam sobre o sector das PME. Quer o grupo de trabalho Stoiber quer a análise do "Small Business Act" apresentada pela Comissão Europeia confirmaram que os obstáculos administrativos e os encargos excessivos relacionados com as medidas de controlo provocam atrasos frequentemente e, por vezes, impedem mesmo a continuação da expansão de pequenas empresas com potencial para gerar novos empregos. Portanto, também considero legítimo perguntar se já está disponível a prometida análise da Comissão Europeia respeitante à redução dos encargos administrativos para 25% dos seus níveis actuais. Concordo igualmente com as propostas no sentido de que tanto as instituições da UE como os Estados-Membros se pautem por estes princípios quando elaboram legislação nova ou revêem a já existente. É alarmante constatar que a aplicação do "Small Business Act" se está a deparar com muitos obstáculos nos Estados-Membros, apesar de os exemplos de diversos países mostrarem que a aplicação destes princípios dá bons resultados. Finalmente, gostaria ainda de chamar a vossa atenção para a importância do trabalho em curso sobre o direito contratual europeu e para o trabalho sobre a criação de um sistema de protecção da patente europeia que teve início na Comissão dos Assuntos Jurídicos. Não pode haver dúvidas de que bons regulamentos nesta área darão um incentivo directo ao desenvolvimento da inovação, particularmente no que respeita às actividades e ao crescimento das pequenas e médias empresas."@pt17
"Dle președinte, o legislație care este prea complexă sau neinteligibilă, care este prea strictă sau care nu se adaptează ultimelor schimbări, nu poate să conducă la dezvoltare și progres. În calitate de coordonator al Comisiei pentru afaceri juridice, doresc așadar să atrag atenția asupra importanței, în timpul procedurii legislative, a respectării principiului de a include întreprinderile mici și mijlocii în evaluări de impact și . Acest lucru va face posibile, chiar în cursul procesului de legiferare, identificarea și eliminarea obstacolelor pe care le pot reprezenta noile regulamente pentru un sector care, în definitiv, reprezintă motorul economiei europene. În mod similar, respectarea principiului „Gândiți mai întâi la scară mică” și a principiului „doar o singură dată”, precum și limitarea transpunerii excesiv de stricte a cerințelor directivelor UE în regulamente naționale, de către organisme din statele membre, vor avea drept rezultat o reducere vizibilă a poverii administrative asupra sectorului IMM-urilor. Atât grupul de lucru Stoiber, cât și revizuirea „Small Business Act”, prezentată de Comisia Europeană, au confirmat faptul că obstacolele administrative și poverile excesive legate de măsurile de control cauzează deseori întârzieri, iar uneori chiar împiedică dezvoltarea ulterioară a micilor societăți care au potențialul de a genera noi locuri de muncă. De aceea, consider legitim să întreb dacă analiza promisă de Comisia Europeană, cu privire la reducerea poverii administrative la 25 % din nivelul său actual, este deja disponibilă. De asemenea, sunt de acord cu propunerile potrivit cărora atât instituțiile UE cât și statele membre să fie ghidate de aceste principii atunci când creează o nouă legislație sau revizuiesc legislația existentă. Este alarmant să constatăm că implementarea „Small Business Act” trebuie să înfrunte atât de multe obstacole în statele membre, deși exemplele mai multor țări arată că respectarea acestor principii produce rezultate pozitive. În final, doresc să vă atrag atenția asupra importanței lucrărilor în curs cu privire la dreptul contractual european și a lucrărilor privind instituirea unui sistem european de protecție a brevetelor, care au început în Comisia pentru afaceri juridice. Cu siguranță, o bună reglementare în acest domeniu va avea un impact direct asupra dezvoltării și inovării, în special în ceea ce privește activitățile și creșterea economică a întreprinderilor mici și mijlocii."@ro18
"Právne predpisy, ktoré sú príliš komplexné alebo nezrozumiteľné, ktoré sú príliš prísne alebo nedržia krok s najnovšími zmenami, očividne nepodnecujú rozvoj ani pokrok. Ako koordinátor Výboru pre právne veci by som preto chcel predovšetkým upriamiť pozornosť na dôležitosť dodržiavania zásady zahrnúť v priebehu legislatívneho procesu malé a stredné podniky do hodnotenia a . To by už v legislatívnom procese umožnilo identifikovať a redukovať prekážky, ktoré by mohli spôsobiť nové nariadenia v odvetví, ktoré je v konečnom dôsledku hnacím motorom európskeho hospodárstva. A podobne, dodržiavanie zásad „najprv mysli v malom“ a „len raz“ a obmedzenie nadmerne prísnej transpozície požiadaviek smerníc EÚ do vnútroštátnych nariadení, prirodzene, orgánmi členských štátov bude mať za následok značné zníženie administratívnej záťaže na odvetvie MSP. Stoiberova pracovná skupina aj preskúmanie iniciatívy „Small Business Act“ predložené Európskou komisiou potvrdili, že administratívne prekážky a nadmerná záťaž spojená s kontrolnými opatreniami často spôsobujú meškanie a niekedy dokonca bránia ďalšiemu rozširovaniu malých podnikov, ktoré majú potenciál vytvárať nové pracovné miesta. Preto sa oprávnene pýtam, či analýza sľúbená Európskou komisiou, ktorá sa týka zníženia administratívnej záťaže na 25 % jej súčasnej úrovne, je už k dispozícii. Súhlasím aj s návrhmi, podľa ktorých by sa inštitúcie EÚ aj členské štáty mali pri tvorbe nových právnych predpisov alebo revízii už existujúcich riadiť týmito zásadami. Znepokojuje ma, keď počujem, že vykonávanie iniciatívy „Small Business Act“ naráža v členských štátoch na mnohé prekážky, aj keď príklady niekoľkých krajín dokazujú, že dodržiavanie týchto zásad prináša dobré výsledky. Napokon by som rád upriamil vašu pozornosť na význam prác prebiehajúcich na európskom zmluvnom práve a práce v súvislosti so založením systému európskej ochrany patentov, ktorá sa začala vo Výbore pre právne veci. Niet pochýb, že dobré nariadenia v tejto oblasti priamo podporia rozvoj inovácie, najmä pokiaľ ide o činnosť a rast malých a stredných podnikov."@sk19
"Gospod predsednik, zakonodaja, ki je preveč zapletena ali nerazumljiva, ki je prestroga ali ne sledi zadnjim spremembam, seveda ne vodi v razvoj ali napredek. Kot koordinator Odbora za pravne zadeve bi zato rad opozoril zlasti na to, kako pomembno je v zakonodajnem postopku upoštevati načelo vključevanja malih in srednjih podjetij v predhodne in naknadne ocene učinkov. To bi omogočilo, da se že med zakonodajnim postopkom prepoznajo in odstranijo ovire, ki bi jih novi predpisi lahko ustvarili za sektor, ki je ne nazadnje gibalo evropskega gospodarstva. Podobno bo upoštevanje načel „najprej pomisli na male“ in „vsak podatek samo enkrat“ ter omejevanje pretirano strogega prenosa zahtev iz direktiv EU v nacionalne predpise s strani organov v državah članicah, seveda, vodilo v občutno zmanjšanje upravnega bremena za sektor MSP. Tako v delovni skupini gospoda Stoiberja kot v pregledu Akta za mala podjetja, ki ga je predstavila Evropska komisija, je bilo potrjeno, da upravne ovire in pretirana bremena v zvezi z nadzornimi ukrepi pogosto povzročajo zamude in včasih celo preprečijo nadaljnjo širitev malih podjetij, ki imajo potencial za ustvarjanje novih delovnih mest. Zato se mi tudi zdi upravičeno vprašati, ali je analiza zmanjšanja upravnega bremena na 25 % sedanjega obsega, ki jo je obljubila Evropska komisija, že na voljo. Prav tako se strinjam s predlogi, da bi se tako institucije EU kot države članice pri pripravi nove zakonodaje ali pregledovanju sedanje, ravnale po teh načelih. Zaskrbljujoče je ugotoviti, da pri izvajanju Akta za mala podjetja v državah članicah obstaja veliko ovir, čeprav se je v nekaterih državah pokazalo, da upoštevanje teh načel prinaša dobre rezultate. Na koncu bi želel opozoriti še na pomembnost tekočega dela v zvezi z evropskim pogodbenim pravom in dela v zvezi z vzpostavitvijo evropskega sistema patentnega varstva, ki se je začelo v Odboru za pravne zadeve. Dobri predpisi na tem področju bodo nedvomno neposredno spodbudili razvoj inovacij, zlasti v zvezi z dejavnostmi in rastjo malih in srednjih podjetij."@sl20
"Herr talman! Lagstiftning som är alltför komplicerad eller obegriplig, som är alltför sträng eller som inte håller jämna steg med den senaste utvecklingen bidrar naturligtvis inte till utveckling eller framsteg. Som samordnare för utskottet för rättsliga frågor vill jag därför särskilt framhålla betydelsen av att man under lagstiftningsförfarandet iakttar principen om att inkludera små och medelstora företag i föregripande konsekvensanalyser och efterhandsutvärderingar. Detta skulle göra det möjligt att redan under lagstiftningsförfarandet identifiera och undanröja hinder som nya bestämmelser skulle kunna innebära för en sektor som ju faktiskt är drivkraften i Europas ekonomi. På liknande sätt kommer följden att bli en märkbar minskning av den administrativa bördan för de små och medelstora företagen om man följer principen att tänka småskaligt först och engångsprincipen, samt begränsar det överdrivet noggranna införlivandet av EU-direktiven i de nationella bestämmelserna, vilket naturligtvis myndigheterna i medlemsstaterna ansvarar för. Såväl Stoiber-gruppen som den översyn av småföretagsakten som kommissionen har presenterat har bekräftat att administrativa hinder och alltför tunga bördor när det gäller kontrollåtgärder ofta leder till förseningar och ibland till och med hindrar ytterligare expansion i småföretag som har potential att skapa nya arbetstillfällen. Jag anser därför också att det är befogat att fråga om den analys som kommissionen har utlovat och som gäller en minskning av den administrativa bördan till 25 procent av den nuvarande nivån är tillgänglig ännu. Jag instämmer också i förslagen om att både EU-institutionerna och medlemsstaterna bör rätta sig efter dessa principer när de inför ny lagstiftning eller ser över den lagstiftning som finns. Det är oroväckande att höra att genomförandet av småföretagsakten möter många hinder i medlemsstaterna, även om exemplen från flera länder visar att dessa principer ger goda resultat om de följs. Slutligen vill jag också rikta er uppmärksamhet på betydelsen av det pågående arbetet med den europeiska avtalsrätten samt det arbete med att införa ett europeiskt system för patentskydd som utskottet för rättsliga frågor har påbörjat. Det är ingen tvekan om att bra bestämmelser på detta område direkt kommer att öka innovationsutvecklingen, särskilt när det gäller de små och medelstora företagens verksamhet och tillväxt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"post ante"19
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph