Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-05-11-Speech-3-445-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110511.28.3-445-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I voted in favour of the Gualtieri report. However, I underline once again the need for enhanced cooperation between the EU and NATO. My original amendment to paragraph 87 aimed to confirm, rather than merely recognise, NATO’s role as the bedrock for collective defence – a role which is not just ‘still continuing’ but should be seen as the only option for the foreseeable future. In addition, NATO’s role cannot be deemed to concern only its Member States, as the Gualtieri report states: it creates security for the EU’s non-NATO members too. NATO has been, and is going to be, the foundation of collective defence, so that has to be stated in strong, affirmative language. This morning, the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, Baroness Ashton, declared that the EU and NATO are, for the first time, sharing information and data on Libya. This is an encouraging example for further similar cooperation. It sends a clear signal that, if there is a will, the way to meaningful cooperation will be always open."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasoval jsem ve prospěch zprávy pana Gualtieriho. Musím nicméně opakovaně zdůraznit, že je nutné posílit spolupráci mezi EU a NATO. Cílem mého původního pozměňovacího návrhu 87 bylo potvrdit, spíše než pouze uznat, roli NATO jako základu pro společnou obranu – roli, která nejen „stále pokračuje“, ale mělo by se na ni v dohledné budoucnosti hledět jako na jedinou možnost. Roli NATO navíc nelze považovat pouze za otázku jeho členských států, jak uvádí zpráva pana Gualtieriho: vytváří bezpečnost i pro členy EU, kteří nejsou členy NATO. Severoatlantická aliance NATO byla a bude základem společné obrany, takže musí být formulována velmi silně a jasně. Místopředsedkyně Komise/vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku paní baronka Ashtonová dnes ráno prohlásila, že EU a NATO spolu poprvé sdílejí informace a údaje o Libyi. Jde o povzbudivý příklad pro budoucí podobnou spolupráci. Vysílá to jasný signál, že pokud existuje vůle, bude cesta ke smysluplné spolupráci vždy otevřená."@cs1
"Jeg stemte for Gualtieri-betænkningen. Jeg vil dog endnu engang påpege behovet for bedre samarbejde mellem EU og NATO. Formålet med min oprindelige ændring til punkt 87 var at bekræfte og ikke blot anerkende NATO's rolle som fundamentet for et fælles forsvar – en rolle, som ikke kun "stadig fortsætter", men bør ses som den eneste mulighed i den nærmeste fremtid. Derudover vedrører NATO's rolle ikke blot medlemsstaterne, som det nævnes i Gualtieri-betænkningen: Det skaber også sikkerhed for de af EU's medlemmer, som ikke er medlem af NATO. NATO har været og vil være fundamentet for et kollektivt forsvar, så det skal understreges på det kraftigste. I formiddags erklærede næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Baroness Ashton, at EU og NATO for første gang deler oplysninger og data om Libyen. Dette er et opmuntrende eksempel til yderligere og lignende samarbejde. Det sender et klart signal om, at hvor der er vilje, er vejen til et meningsfyldt samarbejde altid åben."@da2
"Ich habe für den Gualtieri-Bericht gestimmt. Dennoch möchte ich noch einmal betonen, dass eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen der EU und der NATO vonnöten ist. Mein ursprünglicher Änderungsantrag zu Absatz 87 zielte auf die Bekräftigung – und nicht nur die Anerkennung – der Rolle der NATO als Fundament der kollektiven Verteidigung ab – eine Rolle, die nicht nur einfach „fortbesteht“, sondern die in absehbarer Zukunft als die einzige Option zu betrachten ist. Außerdem darf die Rolle der NATO nicht so betrachtet werden, als beträfe sie ausschließlich ihre Mitgliedstaaten, denn wie im Gualtieri-Bericht ganz richtig erklärt wird: sie schafft auch Sicherheit für die Mitgliedstaaten der EU, die keine NATO-Mitglieder sind. Die NATO war immer und wird auch in Zukunft das Fundament der kollektiven Verteidigung sein, und das muss klar und nachdrücklich gesagt werden. Heute Morgen hat die Vizepräsidentin der Kommission/Hohe Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Baroness Ashton, erklärt, dass die EU und die NATO zum ersten Mal Informationen und Daten über Libyen austauschen. Dies ist ein ermutigendes Beispiel für eine weitere Zusammenarbeit ähnlicher Art. Damit wird das klare Signal gesendet, dass – wenn der Wille da ist – die Tür zu einer sinnvollen Zusammenarbeit immer offensteht."@de9
"( ) Υπερψήφισα την έκθεση Gualtieri. Ωστόσο, επισημαίνω για μία ακόμη φορά την ανάγκη ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του NATO. Η αρχική μου τροπολογία επί της παραγράφου 87 αποσκοπούσε στο να επιβεβαιώσει, και όχι απλώς να αναγνωρίσει, τον ρόλο του NATO ως το θεμέλιο της συλλογικής άμυνας –ένας ρόλος ο οποίος δεν «εξακολουθεί να υφίσταται» απλώς, αλλά θα πρέπει να θεωρηθεί ως η μόνη επιλογή για το προσεχές μέλλον. Επιπλέον, ο ρόλος του NATO δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αφορά μόνο τα κράτη μέλη του, όπως αναφέρει η έκθεση Gualtieri: προσφέρει ασφάλεια και για τα μέλη της ΕΕ που δεν ανήκουν στο NATO. Το NATO ήταν, και θα είναι, το θεμέλιο της συλλογικής άμυνας, και αυτό πρέπει να ειπωθεί με έντονο και κατηγορηματικό τρόπο. Σήμερα το πρωί, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, βαρόνη Ashton, δήλωσε ότι η ΕΕ και το NATO ανταλλάσσουν, για πρώτη φορά, πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με τη Λιβύη. Αυτό αποτελεί ένα ενθαρρυντικό παράδειγμα για περαιτέρω παρόμοια συνεργασία. Αποστέλλει ένα σαφές μήνυμα ότι, εάν υπάρχει η βούληση, ο δρόμος προς την ουσιαστική συνεργασία θα είναι πάντα ανοικτός."@el10
"He votado a favor del informe Gualtieri. En todo caso, subrayo una vez más la necesidad de aumentar la cooperación entre la UE y la OTAN. Mi enmienda original al apartado 87 iba dirigida a confirmar, no simplemente a reconocer, el rol de la OTAN como los cimientos de una defensa colectiva- un rol que está simplemente «en marcha» pero que debe ser visto como la única opción para el futuro inmediato. Añadiré, que el rol de la OTAN no puede ser considerado como concerniente solo a los Estados Miembros, como expone el informe Gualtieri: crea seguridad para los miembros de la UE pero no de la OTAN. La OTAN ha sido, y va a seguir siendo, la fundación de la defensa colectiva, así es como está establecido en un fuerte lenguaje afirmativo. Esta mañana, la Vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la baronesa Ashton, declaraba que la UE y la OTAN están, por primera vez, compartiendo información y datos sobre Libia. Este es un ejemplo que anima para otras cooperaciones similares. Esto envía una clara señal para pensar que, si hay un futuro, el camino para una cooperación significativa siempre va a estar abierto."@es21
"Hääletasin Gualtieri raporti poolt. Sellegipoolest rõhutan veel kord vajadust ELi ja NATO vahelise tõhusama koostöö järele. Oma algse muudatusettepanekuga lõike nr 87 kohta soovisin rõhutada, mitte pelgalt tunnustada NATO rolli ühiskaitse alustalana, sest see roll ei ole ainult „jätkuv”, vaid seda tuleks käsitleda lähitulevikus ainsa võimalusena. Lisaks ei ole NATO roll hoolitseda ainuüksi oma liikmesriikide eest, nagu on kirjas Gualtieri raportis. NATO tagab ka nende ELi liikmesriikide julgeoleku, kes ei ole NATO liikmed. NATO on olnud ja on ka edaspidi ühiskaitse alustala, mistõttu tuleb see välja öelda rõhutatult ja veendunult. Täna hommikul teatas Catherine Ashton, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident, et EL ja NATO jagavad esimest korda teavet ja andmeid Liibüa kohta. See on julgustav eeskuju tulevasele sarnasele koostööle. Sellega antakse selgelt mõista, et kui on vähegi soovi, siis leitakse alati võimalus sisuliseks koostööks."@et5
"Äänestin jäsen Gualtierin mietinnön puolesta. Korostan kuitenkin jälleen kerran, että tarvitsemme EU:n ja Naton välistä tehostettua yhteistyötä. Mietinnön 87 kohtaan esittämäni alkuperäisen tarkistuksen tarkoituksena oli pikemminkin vahvistaa kuin vain panna merkille Naton rooli yhteisen puolustuksen perustana. Sen lisäksi, että tämä rooli jatkuu edelleen, se pitäisi nähdä ainoana vaihtoehtona lähitulevaisuudessa. Naton roolin ei voida myöskään katsoa vaikuttavan vain sen jäsenvaltioihin, sillä jäsen Gualtierin mietinnössä todetaan Naton tuovan turvallisuutta myös siihen kuulumattomille EU:n jäsenvaltioille. Nato on ollut ja on jatkossakin yhteisen puolustuksen perusta, joten tämä on todettava vahvoin, vakuuttavin ilmaisuin. Tänä aamuna komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Catherine Ashton ilmoitti, että EU ja Nato vaihtavat ensimmäistä kertaa Libyaa koskevia tietoja. Tämä on rohkaiseva esimerkki tulevasta samankaltaisesta yhteistyöstä. Se on selvä merkki siitä, että luja tahto auttaa aina löytämään keinon tehdä mielekästä yhteistyötä."@fi7
"J’ai voté en faveur du rapport Gualtieri. Je souligne en revanche, et une fois de plus, la nécessité d’une coopération renforcée entre l’UE et l’OTAN. Mon amendement initial au paragraphe 87 visait à confirmer - plutôt que seulement reconnaître - l’OTAN dans sa fonction de fondement de notre défense collective, un rôle qu’il ne faut pas concevoir comme quelque chose qui simplement «subsiste», mais qu’il convient de considérer comme la seule option dans un avenir prévisible. En outre, il n’est pas possible de considérer que le rôle de l’OTAN se limite uniquement à ses États membres, comme le déclare le rapport Gualtieri: il apporte la sécurité également pour les membres de l’UE qui ne sont pas membres de l’OTAN. L’OTAN a été et sera le fondement de notre défense collective, autant le dire dans un langage fort, affirmatif. Ce matin, la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour la politique extérieure et de sécurité, la baronne Ashton, a déclaré que l’UE et l’OTAN partageaient pour la première fois des informations et des données sur la Libye. C’est là un exemple encourageant pour la poursuite d’une telle coopération. Il montre qu’à condition que la volonté soit présente, la voie vers la coopération constructive sera toujours ouverte."@fr8
"Megszavaztam a Gualtieri-jelentést. Újból hangsúlyozom azonban az EU és a NATO közötti fokozott együttműködés szükségességét. A 87. bekezdéshez benyújtott eredeti módosító javaslatom a NATO szerepének megerősítésére, nem pusztán elismerésére irányult, amelyet a kollektív védelem alapjaként betölt – ez a szerepkör nem egyszerűen „továbbra is így marad”, hanem az egyetlen lehetőségként kell rá tekinteni az előrelátható jövőben. Emellett a NATO szerepkörét nem lehet úgy tekinteni, mint amely kizárólag annak tagállamaira tartozik, amint ezt a Gualtieri-jelentés is leszögezi: azoknak az uniós tagállamoknak a biztonságáról is gondoskodik, amelyek nem tagjai a NATO-nak. A NATO mindmáig a kollektív védelem alapja és az is marad, ezt tehát erőteljes, megerősítő nyelvezettel ki kell jelenteni. Ma reggel Ashton bárónő, a Bizottság alelnöke, aki egyben az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, kijelentette hogy az EU és a NATO az első alkalommal megosztja egymással a Líbiával kapcsolatos információit és adatait. Ez bátorító példa a további hasonló együttműködésre nézve. Egyértelműen jelzi, hogy ha megvan az akarat, akkor mindig nyitva áll a tartalmas együttműködés felé vezető út."@hu11
"Ho votato a favore della relazione Gualtieri. Ribadisco tuttavia la necessità di una cooperazione rafforzata tra l’UE e la NATO. Il mio emendamento originario al paragrafo 87 era teso a confermare, invece che semplicemente a riconoscere, il ruolo della NATO quale fondamento della difesa collettiva – un ruolo che non si limita soltanto a “proseguire”, ma che dovrebbe essere visto come l’unica alternativa per il prossimo futuro. Inoltre, il ruolo della NATO non può riguardare solamente gli Stati membri che ne fanno parte, come si legge nella relazione Gualtieri: crea sicurezza anche per i paesi dell’UE che non sono membri della NATO. La NATO è stata, e continuerà a essere, il fondamento della difesa collettiva, e ciò va ribadito con un linguaggio forte e affermativo. Stamani la Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, baronessa Ashton, ha dichiarato che l’UE e la NATO stanno condividendo per la prima volta informazioni e dati sulla Libia. Si tratta di un esempio incoraggiante per ulteriori cooperazioni analoghe. Trasmette un segnale chiaro che, se di base c’è la volontà, si può sempre trovare un modo per instaurare una cooperazione significativa."@it12
"Balsavau už R. Gualtieri pranešimą. Tačiau dar kartą pabrėžiu, kad reikalingas glaudesnis ES ir NATO bendradarbiavimas. Savo pirminiu 87 dalies pakeitimu siekiau patvirtinti, o ne tik pripažinti, NATO vaidmenį kaip pagrindinį kolektyvinės gynybos principą – vaidmenį, kuris būtų ne tik „vis dar atliekamas“, bet ir būtų laikomas vienintele galimybe artimiausiai ateičiai. Be to, NATO vaidmuo, kaip teigiama R. Gualtieri pranešime, negali būti laikomas tik jos valstybių narių problema: juo saugumas užtikrinamas ir NATO nepriklausančioms ES valstybėms narėms. NATO buvo ir bus gynybos ir saugumo pagrindas, taigi, tai reikia pasakyti tvirtai ir teigiamai. Šįryt Komisijos pirmininko pavaduotoja-Europos Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai baronienė C. Ashton pareiškė, kad ES ir NATO pirmą kartą dalijasi informacija ir duomenimis apie Libiją. Tai yra pavyzdys, įkvepiantis tolesniam panašiam bendradarbiavimui. Juo aiškiai parodoma, kad, jeigu yra valia, kelias į prasmingą bendradarbiavimą visada bus atviras."@lt14
"Es balsoju par kunga ziņojumu. Tomēr es vēlreiz uzsveru vajadzību uzlabot sadarbību starp ES un NATO. Mana sākotnējā 87. panta grozījuma mērķis bija apstiprināt, drīzāk nekā tikai atzīt NATO lomu kā pamatu kolektīvai aizsardzībai — lomu, kas ne tikai „vēl aizvien turpinās”, bet ir jāuzskata par vienīgo iespēju pārredzamā nākotnē. Turklāt, nevar uzskatīt, ka NATO loma attiecas tikai uz tās dalībvalstīm, kā formulēts kunga ziņojumā: tā rada drošību arī tām ES dalībvalstīm, kuras nav NATO dalībvalstis. NATO ir bijusi un, domājams, arī būs, kolektīvās aizsardzības pamats, tāpēc tas ir jāpaziņo stingrā, apstiprinošā stilā. Šorīt Komisijas priekšsēdētāja vietniece un Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos baronese paziņoja, ka ES un NATO pirmo reizi apmainās ar informāciju un datiem par Lībiju. Tas ir mudinošs piemērs turpmākai līdzīgai sadarbībai. Tas skaidri apliecina, ka, ja ir griba, tad ceļš uz pilnvērtīgu sadarbību vienmēr būs atvērts."@lv13
"I voted in favour of the Gualtieri report. However, I underline once again the need for enhanced cooperation between the EU and NATO. My original amendment to paragraph 87 aimed to confirm, rather than merely recognise, NATO’s role as the bedrock for collective defence – a role which is not just ‘still continuing’ but should be seen as the only option for the foreseeable future. In addition, NATO’s role cannot be deemed to concern only its member states, as the Gualtieri report states: it creates security for the EU’s non-NATO members too. NATO has been, and is going to be, the foundation of collective defence, so that has to be stated in strong, affirmative language. This morning, the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, Baroness Ashton, declared that the EU and NATO are, for the first time, sharing information and data on Libya. This is an encouraging example for further similar cooperation. It sends a clear signal that, if there is a will, the way to meaningful cooperation will be always open."@mt15
". Ik heb voor het verslag-Gualtieri gestemd. Ik wijs echter nogmaals op de noodzaak van nauwere samenwerking tussen de EU en de NAVO. Met mijn oorspronkelijke amendement op paragraaf 87 beoogde ik de rol van de NAVO als fundament van de collectieve defensie te bevestigen, in plaats van die alleen maar te erkennen – een rol die niet alleen maar "nog steeds wordt voortgezet" maar die voor de nabije toekomst ook als de enige oplossing moet worden gezien. Bovendien reikt de rol van de NAVO verder dan de lidstaten die er deel van uitmaken. Zoals in het verslag-Gualtieri staat: de NAVO zorgt ook voor veiligheid voor de EU-lidstaten die er niet bij aangesloten zijn. De NAVO is altijd het fundament van de collectieve defensie geweest en zal dat ook blijven, wat derhalve in krachtige, positieve bewoordingen moet worden uitgedrukt. Vanmorgen verklaarde de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, barones Ashton, dat de EU en de NAVO voor het eerst informatie en gegevens over Libië met elkaar hebben gedeeld. Dit is een bemoedigend voorbeeld voor verdere samenwerking van deze aard. Het zendt een duidelijk signaal uit dat als er een wil is, er ook altijd een weg is om op zinvolle wijze samen te werken."@nl3
"Głosowałem za przyjęciem sprawozdania pana posła Gualtieriego. Chciałbym jednak ponownie podkreślić potrzebę rozszerzenia współpracy między UE a NATO. Celem mojej pierwotnej poprawki do ust. 87 było raczej potwierdzenie niż zwykłe uznanie roli NATO jako fundamentu wspólnej obrony – roli, która nie tylko „nadal utrzymuje się”, ale którą należy postrzegać jako jedyną opcję w przewidywalnej przyszłości. Ponadto nie można sądzić, że rola NATO dotyczy wyłącznie jej członków, jak stwierdza się w sprawozdaniu pana posła Gualtieriego: zapewnia ono bezpieczeństwo również krajom UE nienależącym do NATO. NATO jest i będzie fundamentem wspólnej obrony, co należy stwierdzić w sposób silny i zdecydowany. Dziś rano wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, pani baronessa Ashton, ogłosiła, że UE i NATO po raz pierwszy prowadzą wymianę informacji i danych dotyczących Libii. To zachęcający przykład dla dalszej, analogicznej współpracy. Stanowi on jasny sygnał, że – o ile istnieje ku temu wola – zawsze znajdzie się sposób, by rozsądnie współpracować."@pl16
"Votei a favor do relatório Gualtieri. No entanto, sublinho uma vez mais a necessidade de cooperação reforçada entre a UE e a NATO. A minha alteração original ao n.º 87 visava confirmar, mais do que meramente reconhecer, o papel da NATO como base para a defesa colectiva – um papel que não se limita a prosseguir ainda, mas que deve ser visto como a única opção para o futuro previsível. Além disso, não se pode considerar que o papel da NATO interessa apenas aos Estados-Membros que dela fazem parte, como afirma o relatório Gualtieri: a NATO gera segurança também para os Estados-Membros da UE que não são membros da NATO. A NATO tem sido, e vai ser, a base da defesa colectiva, portanto, isso tem de ser declarado numa linguagem forte e assertiva. Hoje de manhã, a Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, a Baronesa Ashton, declarou que a UE e a NATO estão, pela primeira vez, a partilhar informações e dados sobre a Líbia. Este é um exemplo encorajador para mais cooperação de tipo similar. É um exemplo que envia um sinal claro de que, se existir vontade, estará sempre aberto o caminho para uma cooperação significativa."@pt17
"Am votat în favoarea raportului Gualtieri. Totuși, subliniez încă o dată necesitatea unei cooperări îmbunătățite între UE și NATO. Amendamentul meu original la punctul 87 urmărea să confirme și nu doar să recunoască rolul NATO ca piatră de temelie a apărării colective - un rol care nu doar continuă, ci trebuie văzut ca fiind singura opțiune pentru un viitor previzibil. În plus, rolul NATO nu poate fi perceput numai cu referire la statele sale membre, așa cum se precizează în raportul Gualtieri: acesta creează securitate și pentru statele membre ale UE care nu sunt membri ai NATO. NATO a stat și va sta la baza apărării colective, astfel încât acest lucru trebuie declarat într-un limbaj puternic, afirmativ. În această dimineață, Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Baroneasa Ashton, a declarat că UE și NATO fac, pentru prima dată, schimb de informații și de date privind Libia. Acesta este un exemplu încurajator pentru o cooperare similară pe viitor. Aceasta trimite un semnal clar că, dacă există voință, calea către o cooperare semnificativă va fi întotdeauna deschisă."@ro18
"Hlasoval som za správu pána Gualtieriho. Znovu však zdôrazňujem potrebu posilniť spoluprácu medzi EÚ a NATO. Cieľom môjho pôvodného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k odseku 87 bolo nielen uznať, ale aj potvrdiť úlohu NATO ako základného piliera kolektívnej obrany – úlohu, ktorá nielenže „stále trvá“, ale ktorú by sme mali v blízkej budúcnosti považovať za jedinú možnosť. Navyše úlohu NATO nemôžeme chápať iba v tom význame, že sa zaoberá len svojimi členskými štátmi, keďže v správe pána Gualtieriho sa uvádza, že NATO zaisťuje bezpečnosť aj tým členským štátom EÚ, ktoré nie sú členmi NATO. NATO je a bude základným pilierom kolektívnej obrany, to treba povedať silným a jasným hlasom. Dnes ráno podpredsedníčka Komisie a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku pani barónka Ashtonová vyhlásila, že EÚ a NATO si prvýkrát vymieňajú informácie a údaje o Líbyi. To je povzbudzujúci príklad pre ďalšiu podobnú spoluprácu. Týmto spôsobom vysielame jasný signál o tom, že kde je vôľa, tam je vždy otvorená cesta pre zmysluplnú spoluprácu."@sk19
"Glasoval sem za poročilo gospoda Gualtierija. Vendar še enkrat poudarjam potrebo po okrepljenem sodelovanju med EU in Natom. Moj prvotni predlog spremembe odstavka 87 je bil namenjen bolj potrditvi kakor zgolj prepoznavanju vloge Nata kot temelja za skupno obrambo – vloge, ki ni zgolj „še vedno“, ampak jo je treba videti kot edino možnost za bližnjo prihodnost. Poleg tega si ne moremo misliti, da bi se Natova vloga nanašala samo na njene države članice, kot navaja Gualtierijevo poročilo, Ustvarja varnost tudi za države EU, ki niso članice Nata. Nato je in bo temelj skupne obrambe, zato mora biti predstavljen v močnem, pozitivnem jeziku. Danes zjutraj je podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, baronica Ashton, izjavila, da si EU in Nato prvič delita informacije in podatke o Libiji. To je spodbuden primer za prihodnje podobno sodelovanje. Pošilja jasen signal, da bo tam, kjer je volja, vedno odprta pot za smiselno sodelovanje."@sl20
". Jag röstade för Roberto Gualtieris betänkande. Men jag vill återigen understryka behovet av ett ökat samarbete mellan EU och Nato. Mitt ursprungliga ändringsförslag till punkt 87 syftade till att bekräfta, snarare än bara erkänna, Natos roll som det kollektiva försvarets hörnsten – en roll som inte bara ”kvarstår” utan borde betraktas som det enda alternativet inom den närmaste framtiden. Natos roll kan inte heller antas röra enbart dess medlemsstater. Den utgör också en säkerhet för EU-medlemsstater som inte är medlemmar i Nato, som det står i Gualtieribetänkandet. Nato har utgjort, och kommer att utgöra, grunden för ett kollektivt försvar, och detta måste framhållas på ett kraftfullt och bejakande sätt. I förmiddags förklarade vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Catherine Ashton att EU och Nato för första gången utbyter information och uppgifter om Libyen. Detta är ett uppmuntrande exempel inför vidare liknande samarbete. Det sänder en tydlig signal om att vägen till ett meningsfullt samarbete alltid kommer att vara öppen, om bara viljan finns."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Tunne Kelam (PPE ),"18,20,15,1,19,14,11,16,10,13,4,21,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph