Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-05-11-Speech-3-205-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Dle președinte, guvernul de la Singapore și autoritățile din Hong Kong și Shanghai au pus ochii pe Londra și pe alte centre financiare ale Europei, încercând să recruteze persoanele care au fost îndepărtate de sarcinile administrative excesive impuse de Uniunea Europeană. Generația noastră asistă la un transfer epocal de avuție și spirit întreprinzător, din Europa în Asia. Avem neșansa de a trăi într-o perioadă în care, în timp ce Asia descoperă secretele descentralizării, ale diseminării puterii, ale spiritului întreprinzător și ale responsabilității personale, Europa merge în direcția opusă, copiind vechile imperii asiatice – dinastia Ming, mogulii și otomanii – prin reglementare, uniformizare, standardizare și impozitare. Desigur, țara pe care o reprezint va fi cea mai afectată de aceste noi restricții, însă întreaga UE are tot interesul de a preveni această hemoragie de avuție, locuri de muncă și spirit întreprinzător, din Europa spre economiile mai tinere și mai viabile. Din nou, soluția constă într-o re-canalizare a puterilor, înapoi la autoritățile naționale, care au o afinitate și o loialitate autentică față de electorat."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,11,13,4,21,9
lpv:translated text
"Austatud juhataja! Singapuri valitsus ning Hongkongi ja Shanghai ametivõimud käivad Londonis ja teistes Euroopa finantskeskustes, soovides värvata isikuid, kes on läinud välismaale ülemäärase reguleeriva koorma tõttu, mille Euroopa Liit on kehtestanud. Meie põlvkond on tunnistajaks jõukuse ja ettevõtluse kujukale liikumisele Euroopast Aasiasse. See on meie tragöödia, et me elame ajal, mil just nüüd, kui Aasia on avastanud detsentraliseerimise saladused, võimu hajutamise, ettevõtluse ja isikliku vastutuse, hakkame meie oma maailmajaos liikuma vastupidises suunas, jäljendades vanu Aasia impeeriumeid – Mingi, Moguli ja Ottomani dünastiaid – reguleerides, ühtlustades, standardides ja maksustades. Muidugi mõjutavad need uued piirangud kõige kahjulikumalt minu enda riiki ja meie pealinna Londonit, aga kogu EL on huvitatud sellest, et jõukus, töökohad ja ettevõtlus ei liiguks Euroopast noorema ja jõulisema majandusega riikidesse. Taas on lahenduseks anda võim tagasi riikide valitsustele, mille suhtes nende valijad tegelikult poolehoidu ja lojaalsust tunnevad."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,11,13,4,21,9
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,11,13,4,21,9
lpv:translated text
"Gospod predsednik, singapurska vlada in organi oblasti v Hongkongu in Šanghaju razjedajo London in druge finančne centre Evrope, ki želijo zaposliti ljudi, ki so jih v tujino gnala prekomerna regulativna bremena Evropske unije. Naša generacija je priča premiku bogastva in podjetništva iz Evrope v Azijo, ki dosega epske razsežnosti. Naša tragedija je ta, da živimo v času, ko gremo, ravno ko je Azija odkrila skrivnosti decentralizacije, razpršenosti oblasti, podjetništvo in osebno odgovornost, mi na tem delu sveta v nasprotno smer, posnemamo stara azijska cesarstva – Minge, Mogule in Otomane – pri pravnem urejanju, usklajevanju, standardizaciji in obdavčenju. Seveda je moja matična država, moje glavno mesto London, tisto, ki bo najbolj prizadeto zaradi teh novih omejitev, a v interesu EU kot celote je, da prepreči to odtekanje bogastva, delovnih mest in podjetništva iz Evrope v mlajša in močnejša gospodarstva. Če ponovim, rešitev je, da se oblast ponovno prestavi na nacionalne organe oblasti, katerim so volivci resnično naklonjeni in vdani."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mr President, the Government of Singapore and the authorities in Hong Kong and Shanghai are scouring London and the other financial centres of Europe looking to recruit the people who have been driven abroad by the excessive regulatory burden being imposed by the European Union. Our generation is witnessing an epical shift in wealth and enterprise from Europe to Asia. It is our tragedy to live at a time where, just as Asia has discovered the secrets of decentralisation, diffusion of power, enterprise and personal responsibility, we in this part of the world are going in the opposite direction, copying the old Asian empires – the Mings, the Moguls and the Ottomans – in regulating, uniformising, standardising and taxing. Of course, it is my own country, my own capital city of London, which will be most adversely affected by these new restrictions, but the EU as a whole has an interest in preventing this haemorrhage of wealth, of jobs and of enterprise from Europe to younger and more virile economies. Again, the solution is to push powers down back to national authorities which have genuine affinity and allegiance from their voters."@mt15
lpv:translated text
"Pane předsedající, singapurská vláda a hongkongské a šanghajské orgány pročesávají Londýn a ostatní evropská finanční centra, aby na svou stranu získaly ty, které vyhnala nadměrná regulační zátěž ze strany Evropské unie. Naše generace je svědkem impozantního přesunu bohatství a podnikání z Evropy do Asie. Tragické je to, že žijeme v době, kdy Asie objevila tajemství decentralizace, rozptýlení pravomocí, podnikání a osobní odpovědnosti, zatímco my ve své části světa jdeme přesně opačným směrem a napodobujeme staré asijské říše – říše Mingů, Mogulů či Otomanů – v regulacích, uniformitě, standardizaci a zdaňování. Samozřejmě, že nová omezení nejhůře zasáhnou moji vlastní zemi a mé hlavní město Londýn, je však v zájmu celé EU, aby zabránila vykrvácení bohatství, pracovních míst a podnikání z Evropy do mladších a plodnějších ekonomik. Opakuji, že řešením je vrátit pravomoci vnitrostátním orgánům, majícím opravdový a blízký vztah ke svým voličům."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,11,13,4,21,9
lpv:translated text
"Vláda Singapuru a orgány v Hongkongu a Šanghaji prečesávajú Londýn a iné európske finančné centrá v rámci náboru ľudí, ktorých do zahraničia vyháňa nadmerná regulačná záťaž vynucovaná Európskou úniou. Naša generácia je svedkom masívneho presunu bohatstva a podnikania z Európy do Ázie. Je našou tragédiou žiť práve v ére, v ktorej Ázia objavila tajomstvá decentralizácie, rozptýlenia moci, podnikania a osobnej zodpovednosti, kým my v tejto časti sveta ideme opačným smerom a kopírujeme staré ázijské ríše – Mingov, Mogulov a Otomanov – regulovaním, uniformovaním, normovaním a zdaňovaním. Samozrejme, je to práve krajina, z ktorej pochádzam, a jej hlavné mesto Londýn, ktorých sa najnepriaznivejšie dotknú tieto nové obmedzenia, ale EÚ ako celok má záujem zabrániť tomuto úniku bohatstva, pracovných miest a podnikania z Európy do mladších a životaschopnejších hospodárstiev. Riešením je aj tu vrátanie právomocí nadol vnútroštátnym orgánom, ktoré sú skutočne blízko k svojim voličom a sú voči nim zaviazaní."@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,11,13,4,21,9
lpv:translated text
"Pone pirmininke, Singapūro vyriausybė ir Honkongo bei Šanchajaus valdžios institucijos naršo Londoną ir kitus finansinius Europos centrus siekdamos sutelkti žmones, priverstus išvykti į užsienį dėl per didelės Europos Sąjungos uždėtos reglamentavimo naštos. Mūsų karta mato įspūdingą gerovės ir verslo persikėlimą iš Europos į Aziją. Labai liūdna, kad gyvename tokiu laiku, kai Azija atranda decentralizacijos paslaptis, galios išsklaidymą, įmonių ir asmeninę atsakomybę, o mes šioje pasaulio dalyje einame priešinga kryptimi ir, kaip senosios Azijos imperijos – Mingai, mongolai ir osmanai – reglamentuojame, vienodiname, standartizuojame ir apmokestiname. Žinoma, mano šalis, sostinė Londonas patirs didžiausią neigiamą šių naujų apribojimų poveikį, bet visa ES yra suinteresuota užkirsti kelią šiam gerovės, darbo vietų ir įmonių nutekėjimui iš Europos į jaunesnes ir energingesnes ekonomikas. Šią problemą reikėtų taip pat spręsti grąžinant įgaliojimus nacionalinėms institucijoms, kurioms balsuotojai iš tikrųjų yra artimi ir ištikimi."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,11,13,4,21,9
lpv:translated text
"Panie Przewodniczący! Rząd Singapuru oraz władze Hong Kongu i Szanghaju przeszukują Londyn i inne ośrodki finansowe Europy chcąc rekrutować ludzi, którzy wyjeżdżają za granicę z powodu nadmiernego obciążenia regulacyjnego wprowadzonego przez Unię Europejską. Nasze pokolenie doświadcza epokowego przemieszczania się dobrobytu i przedsiębiorczości z Europy do Azji. Tragedią jest żyć w czasach, w których Azja odkryła tajemnice decentralizacji, dyfuzji uprawnień, odpowiedzialności przedsiębiorstw i osobistej, a my w naszej części świata zmierzamy w przeciwnym kierunku, kopiując starożytne azjatyckie imperia – Mingów, Mongołów i Ottomanów – w zakresie regulowania, uniformizacji, ujednolicania i opodatkowywania. Oczywiście to mój własny kraj, moja stolica – Londyn – zostanie najbardziej dotknięta tymi nowymi ograniczeniami, ale i w interesie całej UE jest zapobieżenie temu wypływowi dobrobytu, zatrudnienia i przedsiębiorstw z Europy do młodszych i bardziej sprawnych gospodarek. Jeszcze raz chcę powtórzyć, że rozwiązaniem jest cofnięcie uprawnień z powrotem w ręce władz krajowych, które są prawdziwie związane ze swoimi wyborcami i im oddane."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Elnök úr! A szingapúri kormány, valamint a hongkongi és sanghaji hatóságok Londont és Európa más pénzügyi központjait járják, olyan embereket keresve, akiket az Európai Unió által bevezetett túlzott szabályozási terhek külföldre kényszerítettek. A generációnk egy korszakos változás tanúja: a javak és a vállalkozások Európából Ázsiába vándorolnak. Az a mi tragédiánk, hogy olyan korban élünk, amikor Ázsia éppen felfedezte a decentralizáció, a hatalommegosztás, a vállalkozás és a személyes felelősség titkát, és mi itt az ellenkező irányba tartunk, és a régi ázsiai birodalmakat, a Mingeket, a mogulokat és az oszmán birodalmat másoljuk a szabályozással, uniformizálással, szabványosítással és adóztatással. Természetesen éppen a saját hazám fővárosa, London fogja a leginkább megszenvedni az új korlátozásokat, de az egész EU-nak érdeke megakadályozni a vagyon, a munkahelyek és a vállalatok fiatalabb és energikusabb gazdaságokba való elvándorlását. A megoldás tehát az, ha a hatásköröket visszaadjuk a nemzeti hatóságoknak, amelyek jobban ismerik a szavazóikat és szorosabb kapcsolatban vannak velük."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,11,13,4,21,9
lpv:translated text
"Herr talman! Regeringen i Singapore och myndigheterna i Hongkong och Shanghai genomsöker London och Europas övriga finanscenter för att rekrytera personer som drivits utomlands på grund av den överdrivna regleringsbörda som införts av EU. Vår generation bevittnar ett episkt skifte i rikedom och företagsamhet från Europa till Asien. Det är tragiskt för oss att vi lever i en tid då vi, just som Asien har upptäckt hemligheterna med decentralisering, maktspridning, företagsamhet och personligt ansvar, i den här delen av världen går i motsatt riktning och kopierar de gamla asiatiska kejsardömena – Mingdynastierna och de mogulska och ottomanska kejsardömena – i fråga om reglering, enhetlighet, standardisering och beskattning. Det är naturligtvis mitt eget land, och min egen huvudstad London, som kommer att drabbas värst av dessa nya begränsningar, men EU som helhet har ett intresse av att förhindra denna överföring av rikedom, arbeten och företag från Europa till yngre och mer virila ekonomier. Lösningen är återigen att återföra befogenheter till de nationella myndigheterna, som väljarna känner verklig samhörighet och lojalitet med."@sv22
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, Singaporen hallitus sekä Hong Kongin ja Shanghain viranomaiset tutkivat perin pohjin Lontoota ja muita Euroopan rahoitusalan keskuksia pyrkien värväämään henkilöitä, jotka Euroopan unionin liiallinen sääntelytaakka on ajanut ulkomaille. Sukupolvemme todistaa historiallista vaurauden ja yritysten siirtymistä Euroopasta Aasiaan. Meidän murhenäytelmämme on elää aikana, jona Aasian juuri keksittyä hajauttamisen, vallan jakamisen, yritysten ja yksilöiden vastuun salaisuudet me tässä osassa maailmaa menemme täysin toiseen suuntaan, kopioimme Aasian vanhojen suurien imperiumien mallia – Ming-dynastiaa, moguleita ja ottomaaneja – sääntelemällä, yhdenmukaistamalla, standardoimalla ja verottamalla. Tietenkin juuri minun kotimaani, minun pääkaupunkini Lontoo, kärsii pahiten näistä uusista rajoituksista, mutta koko EU:n etuna olisi estää tämä vaurauden, työpaikkojen ja yritysten vuotaminen nuorempiin ja viriilimpiin talouksiin. Ratkaisu on jälleen vallan siirtäminen takaisin kansallisille viranomaisille, jotka kokevat aitoa yhteenkuuluvuutta ja siteitä äänestäjiin."@fi7
lpv:translated text
"Hr. formand! Singapores regering og myndighederne i Hongkong og Shanghai gennemsøger London og Europas øvrige finanscentre i et forsøg på at rekruttere de personer, der er blevet drevet udenlands som følge af de den alt for store lovgivningsmæssige byrde, som EU har pålagt. Vores generation er vidne til et episk skift i velstand og virksomhedsetablering fra Europa til Asien. Det er trist at leve i en tidsalder, hvor vi i denne del af verden, samtidig med, at Asien lige har opdaget hemmeligheden bag decentralisering, spredning af magten, iværksætterånd og personligt ansvar, går i den modsatte retning og kopierer de gamle asiatiske imperier, dvs. Ming-dynastiet, mogulerne og ottomanerne, for så vidt angår regulering, ensretning, standardisering og beskatning. Selvfølgelig er det mit eget hjemland, min egen hovedstad, nemlig London, der vil blive hårdest ramt af disse nye restriktioner, men EU som helhed har en interesse i at hindre denne afvandring af velstand, af arbejdspladser og af virksomheder fra Europa til yngre og mere potente økonomier. Løsningen er, som jeg tidligere har påpeget, at tilbageføre magten til de nationale myndigheder, hvis vælgere erklærer ægte tilknytning og troskab."@da2
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης και οι αρχές στο Χονγκ Κονγκ και τη Σαγκάη χτενίζουν το Λονδίνο και τα άλλα χρηματοπιστωτικά κέντρα της Ευρώπης θέλοντας να προσλάβουν όσους οδηγήθηκαν στο εξωτερικό λόγω των υπερβολικών κανονιστικών εμποδίων που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η γενιά μας είναι μάρτυρας μιας επικής μετατόπισης πλούτου και επιχειρήσεων από την Ευρώπη στην Ασία. Η δική μας τραγωδία είναι ότι ζούμε σε καιρούς όπου, ενώ η Ασία ανακάλυψε τα μυστικά της αποκέντρωσης, της διάχυσης της εξουσίας, των επιχειρήσεων και της προσωπικής ευθύνης, εμείς σε αυτήν την πλευρά του κόσμου βαδίζουμε προς την αντίθετη κατεύθυνση, αντιγράφοντας τις παλιές ασιατικές αυτοκρατορίες –των Μινγκ, των Μογγόλων και των Οθωμανών– σε ότι αφορά τη ρύθμιση, την ομογενοποίηση, την τυποποίηση και τη φορολόγηση. Φυσικά, τις πιο αρνητικές επιπτώσεις από αυτούς τους νέους περιορισμούς θα τις υποστούν η δική μου χώρα, η δική μου πρωτεύουσα, το Λονδίνο. Όμως, η ΕΕ ως σύνολο έχει συμφέρον να εμποδίσει αυτήν την αιμορραγία πλούτου, θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων από την Ευρώπη προς νεότερες, πιο ισχυρές οικονομίες. Επαναλαμβάνω ότι η λύση είναι να επιστραφούν οι αρμοδιότητες στους εθνικούς φορείς, οι οποίοι έχουν γνήσιους δεσμούς με τους ψηφοφόρους τους και τους οφείλουν υπακοή."@el10
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, de regering van Singapore en de autoriteiten in Hongkong en Shanghai doorkruisen Londen en de andere financiële centra van Europa op zoek naar mensen die naar het buitenland worden gedreven door de buitensporige regelgeving die door de Europese Unie wordt opgelegd. Onze generatie is getuige van een epische verschuiving van rijkdom en bedrijvigheid van Europa naar Azië. Het is onze tragiek dat wij leven in een periode waarin Azië de geheimen van decentralisatie, spreiding van bevoegdheden, ondernemingen en persoonlijke verantwoordelijkheid heeft ontdekt, terwijl wij in dit gedeelte van de wereld precies de tegenovergestelde kant op gaan. Wij zijn bezig met het kopiëren van de oude Aziatische imperiums – zoals de Ming- en Mogul-dynastie en het Ottomaanse Rijk – wat het reguleren, harmoniseren, standaardiseren en de belastingheffing betreft. Uiteraard is het mijn eigen land, onze eigen hoofdstad Londen, die het grootste negatieve effect van deze nieuwe beperkingen ondervindt. De EU heeft er echter in haar geheel belang bij dat deze aderlating aan rijkdom, banen en bedrijvigheid vanuit Europa naar jongere en sterkere economieën wordt voorkomen. Ook in dit geval is de oplossing gelegen in het teruggeven van de relevante bevoegdheden aan nationale autoriteiten die zich nog daadwerkelijk gesteund weten door hun trouwe en loyale kiezers."@nl3
lpv:translated text
"Priekšsēdētāja kungs! Singapūras valdība un Honkongas un Šanhajas iestādes pārbauda Londonu un citus Eiropas finanšu centrus, mēģinot piesaistīt cilvēkus, kurus pārmērīgais Eiropas Savienībā uzliktais regulatīvais slogs ir spiedis doties uz ārvalstīm. Mūsu paaudze piedzīvo epohālu bagātības un uzņēmumu pāreju no Eiropas uz Āziju. Tā ir mūsu traģēdija, ka laikmetā, kad Āzija ir atklājusi decentralizācijas, varas, uzņēmumu un personīgās atbildības izplatīšanas noslēpumus, mēs šajā pasaules daļā ejam pretējā virzienā un atdarinām senās Āzijas impērijas — Minu, Mogulu un Osmaņu impērijas — regulējot, vienādojot, standartizējot un piedzenot nodokļus. Protams, mana paša valsts, mana galvaspilsēta Londona ir tā, kuru vissmagāk ietekmēs šie ierobežojumi, bet ES kopumā ir ieinteresēta novērst bagātības, darbavietu un uzņēmumu aizplūšanu no Eiropas uz valstīm ar jaunāku un dzīvīgāku ekonomiku. Un arī šoreiz risinājums ir atdot pilnvaras atpakaļ valstu iestādēm, kuras izjūt reālu radniecību un piederību saviem vēlētājiem."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,11,13,4,21,9
lpv:spoken text
"Mr President, the government of Singapore and the authorities in Hong Kong and Shanghai are scouring London and the other financial centres of Europe looking to recruit the people who have been driven abroad by the excessive regulatory burden being imposed by the European Union. Our generation is witnessing an epical shift in wealth and enterprise from Europe to Asia. It is our tragedy to live at a time where, just as Asia has discovered the secrets of decentralisation, diffusion of power, enterprise and personal responsibility, we in this part of the world are going in the opposite direction, copying the old Asian empires – the Mings, the Moguls and the Ottomans – in regulating, uniformising, standardising and taxing. Of course, it is my own country, my own capital city of London, which will be most adversely affected by these new restrictions, but the EU as a whole has an interest in preventing this haemorrhage of wealth, of jobs and of enterprise from Europe to younger and more virile economies. Again, the solution is to push powers down back to national authorities which have genuine affinity and allegiance from their voters."@en4
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,11,13,4,21,9
lpv:translated text
"Señor Presidente, el gobierno de Singapur y las autoridades de Hong Kong y Shangai están recorriendo Londres y otros centros financieros europeos con el objetivo de contratar a personas que hayan tenido que irse al extranjero por la excesiva carga reguladora que ha impuesto la Unión Europea. Nuestra generación está siendo testigo de un cambio épico en la riqueza y las empresas de Europa a Asia. Para desgracia nuestra, vivimos en una época en la que, justo cuando Asia ha descubierto los secretos de la descentralización, la difusión del poder, la responsabilidad empresarial y personal, nosotros, en esta parte del mundo, vamos en dirección contraria, copiando a los viejos imperios asiáticos —los Ming, los mogoles y los otomanos— a la hora de regular, uniformizar, estandarizar y gravar. Por supuesto, es mi propio país, mi propia capital (Londres), la que se verá más negativamente afectada por estas nuevas restricciones, pero a la UE en su conjunto le interesa evitar esta hemorragia de riqueza, de puestos de trabajo y de empresas desde Europa hacia economías más jóvenes y más vigorosas. Nuevamente, la solución pasa por devolver las competencias a las autoridades nacionales, que cuentan con una afinidad y una lealtad genuinas de sus votantes."@es21
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,11,13,4,21,9
lpv:translated text
"Herr Präsident, die Regierung von Singapur und die Behörden in Hongkong und Schanghai nehmen London und die anderen Finanzzentren Europas ganz genau unter die Lupe, denn sie streben danach, diejenigen Leute anzuwerben, die durch die übermäßige Regulierung, welche von der Europäischen Union durchgesetzt wurde, ins Ausland getrieben worden sind. Unsere Generation kann eine Verschiebung des Wohlstands und der unternehmerischer Aktivität von Europa nach Asien beobachten, wie wir sie bisher noch nicht erlebt haben. Unsere Tragödie besteht darin, dass wir zu einer Zeit leben, in der wir - gerade als Asien das Geheimnis der Dezentralisierung, der Verteilung der Macht auf mehrere Akteure, sowie des Unternehmertums und der persönlichen Verantwortung entdeckt - hier in diesem Teil der Welt in genau die entgegengesetzte Richtung voranschreiten, indem wir die alten asiatischen Imperien - die Ming, die Mogule und die Osmanen - beim Regulieren, Vereinheitlichen, Standardisieren wie auch bei der Besteuerung nachahmen. Natürlich wird mein eigenes Land und meine eigene Hauptstadt London durch diese neuen Einschränkungen am meisten, d. h. sehr nachteilig betroffen sein, aber die EU als Ganzes hat ein Interesse daran, diese Abwanderung von Reichtum, Arbeitsplätzen und unternehmerischer Aktivität von Europa hin zu jüngeren und kräftigeren Wirtschaftsräumen zu verhindern. Ich sage es nochmals: Die Lösung besteht darin, Kompetenzen zurück zu den nationalen Behörden zu verlagern, denen von ihren Wählern echte Verbundenheit und auch Loyalität geschenkt wird."@de9
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,11,13,4,21,9
lpv:translated text
"Senhor Presidente, o Governo de Singapura e as autoridades de Hong Kong e Xangai estão a passar Londres e os outros financeiros da Europa a pente fino na tentativa de recrutar as pessoas que se viram impelidas a ir para o estrangeiro pelo peso excessivo da regulamentação imposta pela União Europeia. A nossa geração está a assistir a uma transferência épica da riqueza e das empresas da Europa para a Ásia. A nossa tragédia é vivermos numa época em que, assim como a Ásia descobriu os segredos da descentralização, da difusão do poder, do empreendimento e da responsabilidade pessoal, nós, neste canto do mundo, caminhamos no sentido oposto, copiando os antigos impérios asiáticos – o Mings, os Moguls e os Otomanos – regulamentando, uniformizando, normalizando e tributando. Obviamente, o meu próprio país e a minha própria cidade de Londres é que vão ser mais duramente afectados por estas novas restrições, mas a UE no seu conjunto tem interesse em conter esta hemorragia de riqueza, de empregos e de empresas da Europa para economias mais jovens e mais viris. Também neste caso, a solução passa pela devolução de poderes às autoridades nacionais que têm verdadeira afinidade com os seus eleitores e contam com a sua fidelidade."@pt17
lpv:translated text
"Signor Presidente, il governo di Singapore e le autorità di Hong Kong e Shanghai stanno svuotando Londra e gli altri centri finanziari europei cercando di assumere quanti si sono rifugiati all’estero per gli eccessivi oneri normativi imposti dall’Unione europea. La nostra generazione assiste a un epico spostamento della ricchezza e dell’imprenditoria dall’Europa all’Asia. Siamo condannati a vivere in un’epoca nella quale, da un lato, l’Asia ha scoperto i segreti della decentralizzazione, del potere diffuso, dell’imprenditoria e della responsabilità personale, mentre, dall’altro lato, questa parte del mondo procede nella direzione opposta imitando gli antichi imperi asiatici (i Ming, i Mogul e gli ottomani) e il loro assetto di regolamentazione, uniformazione, normalizzazione e tassazione. Ovviamente sono il mio paese e la mia capitale, Londra, a subire più di ogni altro le conseguenze delle nuove restrizioni; ma è nell’interesse dell’intera Unione che si impedisca un simile esodo di risorse, posti di lavoro e imprese dall’Europa verso economie più giovani e vitali. Anche in questo caso, la soluzione consiste nel restituire potere alle autorità nazionali, che hanno ricevuto un’autentica dimostrazione di sostegno e fiducia da parte degli elettori."@it12
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110511.28.3-205-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI
lpv:translated text
"Monsieur le Président, le gouvernement de Singapour et les autorités de Hong Kong et de Shanghai ratissent actuellement Londres et les autres centres financiers d’Europe pour recruter ceux qui auront été poussés à l’exil par le fardeau réglementaire excessif imposé par l’Union européenne. Notre génération assiste à un transfert massif de prospérité et d’entreprise de l’Europe vers l’Asie. Nous avons le malheur de vivre à une époque où, alors que l’Asie vient de découvrir les secrets de la décentralisation, de la diffusion du pouvoir, de l’esprit d’entreprise et de la responsabilité personnelle, notre partie du monde a choisi la direction opposée et s’inspire des anciens empires asiatiques - les Ming, les Moghols et les Ottomans - en réglementant, uniformisant, normalisant et taxant à outrance. Bien sûr, c’est mon propre pays, ma propre capitale, Londres, qui souffrira le plus de ces nouvelles restrictions, mais l’Union européenne dans son ensemble a tout intérêt à empêcher cette hémorragie de richesse, d’emplois et d’entreprise depuis l’Europe vers des économies plus jeunes et plus viriles. Une fois encore, la solution consiste à faire redescendre le pouvoir vers les autorités nationales qui sont réellement proches de leurs électeurs."@fr8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph