Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-05-11-Speech-3-192-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110511.28.3-192-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, may I begin by saying that I hope you will continue to address this Chamber in your native tongue, which matches any language in the world for its accomplishment, its diversity and its antiquity. There are times when reading the voting list is a more eloquent comment on the behaviour and nature of this Parliament than almost anything else I could say. Let us just look at the subjects of some of these reports: indications or marks identifying the lot to which a foodstuff belongs; approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement; permissible sound level and exhaust system of motor vehicles; narrow-track wheeled agricultural and forestry tractors; controls of wheeled agricultural or forestry tractors; braking devices of wheeled agricultural or forestry tractors; driving position and the doors and windows of wheeled agricultural or forestry tractors; rear-mounted roll-over protection structures; excise duty applied to manufactured tobacco; denominations and technical specifications of euro coins; textile names and related labelling of textile products ... and I could go on. There is almost no nook or cranny of our national life so remote that Brussels has not curled its tendrils thither, choking out the natural light and blocking out the native growth. If Brussels confined itself to cross-border issues, then no one would have a problem."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, úvodem bych si dovolil říci, že doufám, že k této sněmovně budete i nadále hovořit svou mateřštinou, která každý jiný jazyk na světě předčí svou dokonalou formou, svou mnohotvárností i svou starobylostí. Četba hlasovacího seznamu je někdy výmluvnějším svědectvím o chování a povaze tohoto parlamentu, než cokoli jiného. Stačí, když se podíváme na témata některých zprávy: údaje nebo značky určující šarži, ke které potravina patří; sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření; přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel; úzkorozchodné kolové zemědělské a lesnické traktory; ovladače kolových zemědělských a lesnických traktorů; brzdová zařízení kolových zemědělských a lesnických traktorů; místo řidiče a dveře a okna kolových a zemědělských traktorů; zadní ochranné konstrukce chránící při převrácení; spotřební daň z tabákových výrobků; nominální hodnoty a technické specifikace euromincí určených pro peněžní oběh; názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami… A mohl bych pokračovat. V naší národní existenci není snad jediného koutku či skulinky, které by byly dostatečně skryté, aby se do nich Brusel nesnažil vklínit, zadusit přirozené světlo a zabránit přirozenému růstu. Kdyby se Brusel omezil na přeshraniční záležitosti, neměl by nikdo problém."@cs1
"Hr. formand! Indledningsvis vil jeg gerne sige, at jeg håber, at De vil fortsætte med at tale Deres modersmål her i Parlamentet, da Deres modersmål kan måle sig med ethvert andet sprog i verden som følge af dets fuldstændighed, mangfoldighed og historie. Til tider siger afstemningslisten mere om Parlamentets adfærd og natur end næsten alt andet, jeg kunne finde på at nævne. Lad os blot kaste et blik på emnerne for nogle af disse betænkninger, nemlig angivelser af eller mærker til identifikation af et bestemt levnedsmiddelparti, indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder, tilladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer, smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer, betjeningsanordninger for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer, landbrugs- og skovbrugshjultraktorers bremseapparater, førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer, bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer, punktafgifter for forarbejdet tobak, pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, betegnelser for tekstilprodukter og tilknyttet mærkning heraf ..., og jeg kunne fortsætte. Der er næsten ikke nogen krog eller sprække i vores nationale liv, der er så fjern, at EU ikke har formået at nå derind med sine fangarme og blokere for al naturligt lys og den nationale vækst. Hvis EU begrænsede sig til at beskæftige sig med grænseoverskridende spørgsmål, ville Unionen ikke møde modstand fra nogen sider."@da2
"Herr Präsident, lassen Sie mich zunächst sagen, dass ich hoffe, dass Sie auch weiterhin in Ihrer Muttersprache zu diesem Parlament sprechen werden, einer Sprache, die in ihrer Vollendung, ihrer Vielfältigkeit und ihrem Alter jeder Sprache dieser Welt ebenbürtig ist. Manchmal sagt das Durchlesen der Abstimmungsliste mehr über das Verhalten und die Natur dieses Parlaments aus als ich je darüber sagen könnte. Wir müssen uns nur den Gegenstand einiger dieser Berichte ansehen: Angaben oder Marken, mit denen sich das Los, zu dem ein Lebensmittel gehört, feststellen lässt; Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Einheiten im Messwesen; zulässige Geräuschpegel und Auspuffvorrichtungen von Kraftfahrzeugen; land- und forstwirtschaftliche Schmalspurzugmaschinen auf Rädern; Betätigungseinrichtungen von land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen auf Rädern; Bremsanlagen von land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen auf Rädern; Fahrersitz sowie Türen und Fenster von land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen auf Rädern; hinten angebrachte Umsturzschutzvorrichtungen; Verbrauchsteuern auf Tabakwaren; Stückelungen und technische Merkmale der Euro-Münzen; Bezeichnung und Etikettierung von Textilerzeugnissen... und so könnte ich weitermachen. Fast kein Winkel in unserem nationalen Leben ist entlegen genug, als dass Brüssel seine Ranken dort nicht sprießen ließe, dabei das Sonnenlicht aussperrt und das natürliche Wachstum verhindert. Wenn sich Brüssel auf grenzüberschreitende Fragen beschränken würde, hätte niemand ein Problem."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι ελπίζω να συνεχίσετε να απευθύνεστε στο Σώμα στη μητρική σας γλώσσα, η οποία συναγωνίζεται επάξια οποιαδήποτε άλλη γλώσσα στον κόσμο για την πληρότητα, την ποικιλομορφία και την παλαιότητά της. Υπάρχουν φορές που η ανάγνωση της κατάστασης των ψηφοφοριών αποτελεί πιο εύγλωττο σχόλιο για τη συμπεριφορά και τον χαρακτήρα αυτού του Κοινοβουλίου από οτιδήποτε άλλο σχεδόν θα μπορούσα να πω. Ας δούμε τα θέματα ορισμένων εκθέσεων: ενδείξεις ή σήματα που επιτρέπουν την αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει ένα τρόφιμο· προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις μονάδες μετρήσεως· αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και διάταξη εξατμίσεως των μηχανοκίνητων οχημάτων· τροχοφόροι γεωργικοί και δασικοί ελκυστήρες με μικρό μετατρόχιο· έλεγχοι των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς· διατάξεις πέδησης των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς· θέση οδήγησης, καθώς και θύρες και παράθυρα των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς· δομή προστασίας σε περίπτωση ανατροπής· ειδικός φόρος κατανάλωσης που εφαρμόζονται στα βιομηχανοποιημένα καπνά· ονομαστική αξία και τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ· ονομασίες και συναφής επισήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων… και θα μπορούσα να συνεχίσω κι άλλο. Δεν έχει μείνει ούτε χαραμάδα ούτε κόχη σχεδόν της εθνικής μας ζωής όπου οι Βρυξέλλες να μην έχουν απλώσει τα πλοκάμια τους, καταπνίγοντας το φυσικό φως και εμποδίζοντας την εγχώρια ανάπτυξη. Εάν οι Βρυξέλλες περιορίζονταν σε διασυνοριακά θέματα, τότε κανείς δεν θα είχε πρόβλημα."@el10
"Señor Presidente, permítame empezar diciendo que espero que siga dirigiéndose a esta Cámara en su lengua materna, que iguala a cualquier otro idioma del mundo por sus logros, su diversidad y su antigüedad. Hay ocasiones en las que leer la lista de votación es un comentario más elocuente sobre el comportamiento y la naturaleza de este Parlamento que prácticamente cualquier cosa que yo pudiera decir. Simplemente, echemos un vistazo a los temas de algunos de estos informes: menciones o marcas que permitan identificar el lote al que pertenece un producto alimenticio; aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre unidades de medida; nivel sonoro admisible y dispositivo de escape de los vehículos a motor; tractores agrícolas o forestales de ruedas de vía estrecha; mandos de los tractores agrícolas o forestales de ruedas; frenado de los tractores agrícolas o forestales de ruedas; puesto de conductor y puertas y ventanillas de los tractores agrícolas y forestales de ruedas; dispositivos de protección, instalados en la parte trasera, en caso de vuelco; tipos del impuesto especial que grava las labores del tabaco; valores nominales y especificaciones técnicas de las monedas en euros; denominaciones de las fibras textiles y etiquetado y marcado correspondientes... y podría seguir. Prácticamente no queda rincón o ranura de nuestra vida nacional tan remota en el que Bruselas no haya repantingado sus zarcillos allí, ahogando la luz natural e impidiendo el crecimiento autóctono. Si Bruselas se limitase a cuestiones transfronterizas, nadie tendría ningún problema."@es21
"Austatud juhataja! Ütlen alustuseks, et loodan, et te pöördute selle istungisaali poole jätkuvalt oma emakeeles, mis sobib mis tahes keelega maailmas tänu oma lihvitusele, mitmekesisusele ja antiiksusele. Mõnikord kirjeldab hääletusnimekiri palju ilmekamalt Euroopa Parlamendi käitumist ja laadi kui mis tahes muu ütlus. Vaadakem vaid mõne loetletud raporti teemat: toidupartiide tähistamine ja märgistamine; mõõtühikuid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamine; mootorsõidukite lubatud müratase ja heitgaasisüsteem; kitsarööpmelised põllu- ja metsamajanduslikud traktorid; põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite juhtseadised; põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite piduriseadmed; põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite juhtimiskoht ning uksed ja aknad; tagaossa paigaldatavad ümbermineku kaitsekonstruktsioonid; tubakatoodetele kohaldatav aktsiis; euromüntide nimiväärtused ja tehnilised näitajad; tekstiilinimetused ja tekstiiltoodete märgistamine ja nii edasi. Meie riikide elus pole praktiliselt ühtegi nii kauget nurka, kuhu Brüsseli väänkasvud jõudnud poleks, varjates päikesevalguse ning takistades riigi kasvu. Kui Brüssel piirduks piiriüleste küsimustega, siis poleks kellelgi probleemi."@et5
"Arvoisa puhemies, aluksi haluan kertoa toivovani, että edelleen puhutte parlamentille äidinkieltänne, joka taidokkuudessaan, moninaisuudessaan ja iältään vastaa mitä tahansa maailman kieltä. Toisinaan äänestysluettelon lukeminen on vaikuttavampi tapa kommentoida tämän parlamentin käyttäytymistä ja luonnetta kuin mikään muu, mitä voidaan sanoa. Tarkastelkaamme vaikkapa joidenkin mietintöjen aiheita: elintarvike-erän tunnistamismerkinnät, mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen, moottoriajoneuvojen sallittu melutaso ja pakojärjestelmä, kapearaiteiset pyörillä varustetut maatalous- ja metsätraktorit, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden hallintalaitteet, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden jarrulaitteet, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjaustila, pääsy ohjauspaikalle sekä ovet ja ikkunat, takaosaan kaatumisen varalta asennetut suojarakenteet, valmistettuun tupakkaan sovellettava valmistevero, eurometallirahojen yksikköarvot ja tekniset eritelmät, tekstiilien nimitykset ja niitä vastaavat tekstiilituotteiden merkinnät... ja voisin vielä jatkaa. Kansallisessa elämässämme ei ole niin etäistä nurkkaa, etteivätkö Brysselin lonkerot ulottuisi kietoutumaan tiukasti sen ympärille, sammuttamaan luonnonvalon ja estämään kansallisen kasvun. Jos Brysselissä keskityttäisiin rajatylittäviin asioihin, kenelläkään ei olisi ongelmia."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais tout d’abord dire que j’espère que vous continuerez de vous adresser à cette Assemblée dans votre langue maternelle, qui vaut toutes les langues du monde par ses réalisations, sa diversité et son ancienneté. Il est des jours où la seule lecture de la liste de vote est bien plus révélatrice du comportement et de la nature de ce Parlement que tout ce que je pourrais dire d’autre. Il suffit de voir les thèmes de certains de ces rapports: mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire; rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et aux dispositions d’échappement des véhicules à moteur; tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite; commandes des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; dispositifs de freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; facilités d’accès au poste de conduite ainsi qu’aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; dispositifs de protection, montés à l’arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues; taux des accises applicables aux tabacs manufacturés; valeurs unitaires et spécifications techniques des pièces libellées en euros; dénominations des produits textiles et étiquetage y afférent... et je pourrais continuer. Il n’y a pour ainsi dire plus le moindre recoin de notre vie nationale dans lequel Bruxelles n’ait pas encore pu enfoncer le bras, bloquant la lumière naturelle et étouffant la croissance spontanée. Si Bruxelles se limitait aux questions transfrontalières, personne n’aurait de problème."@fr8
"Elnök úr! Először is szeretném elmondani, hogy remélem, a továbbiakban is anyanyelvén szólal majd fel a Parlamentben, amely a világ bármely nyelvével felveszi a versenyt kifinomultság, sokszínűség és történelem terén. Előfordul, hogy a szavazólista felolvasása ékesszólóbban mutatja be a Parlament viselkedését és természetét, mint bármi, amit én mondhatnék. Lássuk a jelentések témáit: annak jelzése vagy megjelölése, hogy egy élelmiszer melyik gyártási tételbe tartozik, a tagállamok mértékegységekről szóló jogszabályainak közelítése; a gépjárművek megengedhető hangereje és kipufogórendszere; a keskeny nyomtávú kerekes mezőgazdasági és erdőgazdasági traktorok; kerekes mezőgazdasági és erdőgazdasági traktorok irányítószerkezetei; kerekes mezőgazdasági és erdőgazdasági traktorok fékrendszerei; vezetési testhelyzet kerekes mezőgazdasági és erdőgazdasági traktorokban és azok ajtói és ablakai; hátul felszerelt, borulás hatása elleni védőszerkezetek; a dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó; az euroérmék címletei és műszaki előírásai; a textiltermékek elnevezése és ehhez kapcsolódó címkézés... és még folytathatnám. A nemzeti életünknek szinte nincs olyan rejtett, távoli sarka, ahova Brüsszel ne nyújtotta volna ki a csápjait, kitakarva a természetes fényt, megállítva a természetes növekedést. Ha Brüsszel csak a határokon átnyúló kérdésekre koncentrálna, senkinek nem lenne kifogása."@hu11
"Signor Presidente, inizierò dicendo che spero continui a rivolgersi a quest’Assemblea nella sua lingua materna, paragonabile a qualsiasi altra lingua del mondo per importanza, diversità e antichità. Ci sono momenti in cui leggere la lista di voto la dice più lunga di qualsiasi altra cosa sulla condotta e l’indole di questo Parlamento. Diamo solo un’occhiata ai temi di queste relazioni: diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare; ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura; livello sonoro ammissibile e dispositivo di scappamento dei veicoli a motore; trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta; comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote; frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote; posto di guida, sportelli e finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote; dispositivi di protezione, installati posteriormente; accisa applicata al tabacco lavorato; valori unitari e specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro; denominazione dei prodotti tessili e relativa etichettatura... e potrei continuare. Non c’è un minimo angolo nascosto della nostra esistenza nazionale così lontana dove Bruxelles non abbia allungato le mani, soffocando la luce naturale e bloccando la crescita spontanea. Se Bruxelles si limitasse alle questioni transfrontaliere, nessuno avrebbe problemi."@it12
"Pone pirmininke, pirmiausia noriu pasakyti, kad tikiuosi, jog į šią auditoriją ir toliau kreipsitės savo gimtąja kalba, kuri prilygsta bet kuriai kitai pasaulio kalbai galimybėmis, įvairove ir senoviškumu. Sakyčiau, kartais skaitant balsavimo sąrašą galima susidaryti geresnį vaizdą apie šio Parlamento elgesį ir pobūdį, nei iš kur nors kitur. Tik pažvelkime į kai kurių šių pranešimų temas: nuorodos arba žymos maisto produkto partijai identifikuoti; valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo vienetais, suderinimas; leistinas motorinių transporto priemonių garso lygis ir dujų išmetimo sistemos; siauros tarpvėžės ratiniai žemės ūkio ir miškų ūkio traktoriai; žemės ūkio ir miškų ūkio ratinių traktorių valdymo įtaisai; ratiniai žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių stabdymo įtaisai; ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių vairuotojo vieta, durys ir langai; konstrukcijos, apsaugančios nuo apvirtimo, pritvirtinamos prie galinės dalies; apdorotam tabakui taikomi akcizai; eurų monetų nominalai ir techniniai duomenys; tekstilės pavadinimai ir susijęs tekstilės gaminių ženklinimas ... sąrašą galėčiau tęsti. Beveik nėra tokios mūsų nacionalinio gyvenimo srities, kurios nereglamentuotų Briuselis, užgoždamas natūralią šviesą ir stabdydamas natūralų augimą. Jei Briuselis apsiribotų tarpvalstybiniais klausimais, niekam nekiltų problemų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es sākšu ar to, ka izteikšu cerību, ka jūs arī turpmāk uzrunāsiet plenārsēžu sanāksmi savā dzimtajā valodā, kas līdzvērtīga jebkurai citai valodai pasaulē savu dotumu, daudzveidības un senatnīguma dēļ. Ir reizes, kad balsošanas saraksta nolasīšana sniedz daudz daiļrunīgāku komentāru par šā Parlamenta izturēšanos un raksturu, nekā viss tas, ko es varētu pateikt. Aplūkosim tikai dažu ziņojumu tematus: norādes vai zīmes, pēc kurām identificē pārtikas produkta partiju; dalībvalstu tiesību aktu tuvināšana attiecībā uz mērvienībām; mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamais trokšņu līmenis un izplūdes gāzu sistēma, šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktori; lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru vadības ierīces; lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru bremžu iekārtas; vadītāja pozīcija, kā arī durvis un logi lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros; aizmugurē piemontētas aizsardzības apgāšanās aizsargkonstrukcijas šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem; tabakas izstrādājumiem piemērotais akcīzes nodoklis; apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtība un tehniskie dati; tekstilmateriālu nosaukumi un ar tiem saistītā tekstilizstrādājumu marķēšana ..., un šo sarakstu es varētu turpināt. Nav gandrīz neviena kaktiņa, neviena stūrīša mūsu valsts dzīvē, kas būtu tik tālu prom, ka Brisele nebūtu ar saviem staipekņiem tajā ievijusies, nosedzot dabisko gaismu un traucējot dabiskai augšanai. Ja Brisele nodarbotos tikai ar pārrobežu jautājumiem, tad nevienam nerastos problēmas."@lv13
"Mr President, may I begin by saying that I hope you will continue to address this Chamber in your native tongue, which matches any language in the world for its accomplishment, its diversity and its antiquity. There are times when reading the voting list is a more eloquent comment on the behaviour and nature of this Parliament than almost anything else I could say. Let us just look at the subjects of some of these reports: indications or marks identifying the lot to which a foodstuff belongs; approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement; permissible sound level and exhaust system of motor vehicles; narrow-track wheeled agricultural and forestry tractors; controls of wheeled agricultural or forestry tractors; braking devices of wheeled agricultural or forestry tractors; driving position and the doors and windows of wheeled agricultural or forestry tractors; rear-mounted roll-over protection structures; excise duty applied to manufactured tobacco; denominations and technical specifications of euro coins; textile names and related labelling of textile products ... and I could go on. There is almost no nook or cranny of our national life so remote that Brussels has not curled its tendrils thither, choking out the natural light and blocking out the native growth. If Brussels confined itself to cross-border issues, then no one would have a problem."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag beginnen met het uitspreken van de hoop dat u dit Parlement in uw moedertaal zult blijven toespreken, een taal die de vergelijking met alle andere talen kan doorstaan qua rijkdom, diversiteit en historie. Er zijn momenten dat het lezen van de stemlijst meer zegt over de handelingen en aard van dit Parlement dan dat ik op een andere manier onder woorden zou kunnen brengen. Laten wij eens kijken naar een aantal onderwerpen van de verslagen: vermeldingen of merktekens die het mogelijk maken de partij waartoe een levensmiddel behoort te identificeren, de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten op het gebied van de meeteenheden, het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorvoertuigen, kantelbeveiligingsinrichtingen voor land- en bosbouwsmalspoortrekkers op wielen, bedieningsorganen van landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen, reminrichtingen van landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen, bedieningsruimte, de toegankelijkheid van de cabine en alsmede deuren en ramen van landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen, kantelbeveiligingsinrichtingen aan de achterzijde op land- en bosbouwsmalspoortrekkers, accijns op tabaksfabrikaten, denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken, textielvezelbenamingen en desbetreffende etikettering van textielproducten … en zo zou ik nog een tijdje door kunnen gaan. Er is vrijwel geen hoekje of gaatje meer van ons nationale bestaan of Brussel heeft er zijn tentakels omheen gekruld waardoor het zonlicht wordt tegengehouden en de natuurlijke eigen groei wordt geblokkeerd. Als Brussel zichzelf tot grensoverschrijdende kwesties zou beperken, zou niemand een probleem hebben."@nl3
"Panie Przewodniczący! Na początek chcę powiedzieć, iż mam nadzieję, że będzie Pan dalej przemawiał na tej sali w języku ojczystym, który jest równy z każdym innym językiem na świecie pod względem kompetencji, różnorodności i historii. Są takie chwile, gdy odczytywanie listy do głosowania staje się bardziej wymownym komentarzem do postępowania i charakteru tego Parlamentu, niż jakiekolwiek słowa. Przyjrzyjmy się tematom niektórych sprawozdań: oznaczenia lub oznakowania identyfikacyjne partii towaru, do której należy dany środek spożywczy; zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar; dopuszczalny poziom hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych; montowane z tyłu konstrukcje zabezpieczające przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie; urządzenia hamujące kołowych ciągników rolniczych lub leśnych; montowane z tyłu konstrukcje zabezpieczające przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół; stawki akcyzy stosowane do wyrobów tytoniowych; nominały i parametry techniczne monet euro przeznaczonych do obiegu; nazewnictwo włókien tekstylnych oraz etykietowanie i znakowywanie składu surowcowego wyrobów włókienniczych... itd. Nie ma takiego aspektu życia w naszych krajach, w który Bruksela nie wtykałaby swojego nosa odcinając nas od naturalnych źródeł światła i naszego własnego wzrostu. Gdyby Bruksela ograniczyła swoją interwencję do zagadnień transgranicznych, nikt nie miałby z tym problemu."@pl16
"Senhor Presidente, permita-me começar por dizer que espero que continue a dirigir-se a esta Assembleia na sua língua-mãe, uma língua com espaço em qualquer sítio do mundo pelo seu valor, a sua diversidade e sua antiguidade. Há alturas em que a leitura da lista de votação constitui um comentário mais eloquente sobre o comportamento e natureza deste Parlamento do que quaisquer palavras que eu possa dizer. Consideremos apenas os temas de alguns desses relatórios: menções ou marcas que permitem identificar o lote ao qual pertence um género alimentício; aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes às unidades de medida; nível sonoro admissível e dispositivo de escape dos veículos a motor; tractores agrícolas e florestais com rodas de via estreita; comandos dos tractores agrícolas e florestais de rodas; travagem dos tractores agrícolas ou florestais de rodas; acesso ao lugar de condução assim como às portas e janelas dos tractores agrícolas e florestais de rodas; dispositivos de protecção montados na retaguarda em caso de capotagem de tractores agrícolas e florestais com rodas de via estreita; impostos especiais sobre o consumo de tabacos manufacturados; valores faciais e especificações técnicas das moedas em euros destinadas a circulação; denominações das fibras têxteis e correspondente etiquetagem de produtos têxteis... e poderia continuar. Não há praticamente recanto algum da nossa mais remota vida nacional a que Bruxelas não tenha lançado os seus tentáculos, tirando a luz natural e bloqueando o crescimento nativo. Se Bruxelas se limitasse às questões transfronteiriças, ninguém teria qualquer problema."@pt17
"Dle președinte, doresc să încep prin a vă spune că sper să vă adresați în continuare Parlamentului în limba dvs. maternă, care nu este cu nimic mai prejos de altă limbă din lume din punctul de vedere al realizărilor, diversității și vechimii sale. Există momente când citirea listei de vot reprezintă un comentariu mai elocvent privind comportamentul și natura Parlamentului decât aproape orice alte cuvinte pe care le-aș putea rosti eu. Să ne uităm doar la subiectele câtorva dintre aceste rapoarte: indicarea sau marcarea care permite identificarea lotului din care face parte un produs alimentar; apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la unitățile de măsură; nivelul de zgomot admis și sistemul de evacuare al autovehiculelor; tractoarele agricole și forestiere pe roți, cu ecartament îngust; comenzile tractoarelor agricole sau forestiere pe roți; sistemul de frânare al tractoarelor agricole sau forestiere pe roți; postul de conducere și ușile și ferestrele tractoarelor agricole sau forestiere pe roți; dispozitive de protecție în caz de răsturnare, montate în partea din spate; accizele aplicate tutunului prelucrat; valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro; denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare a produselor textile și așa mai departe. Aproape că nu există chestiune de importanță națională în care Parlamentul să nu-și fi exercitat influența, asemenea unei plante artificiale extrem de volubile, care obstrucționează pătrunderea luminii naturale și blochează dezvoltarea vegetației autohtone. Dacă Parlamentul s-ar mulțumi să reglementeze chestiuni transfrontaliere, nu ar avea nimeni nicio problemă."@ro18
"Rád by som začal poznámkou, pán predsedajúci, že dúfam, že sa aj naďalej na tento Parlament budete obracať vo svojom rodnom jazyku, ktorý sa hociktorému inému jazyku sveta vyrovná svojou kultivovanosťou, rozmanitosťou a starobylosťou. Sú časy, keď je pohľad na zoznam hlasovaní výrečnejším komentárom o správaní a povahe tohto Parlamentu než takmer čokoľvek iné, čo by som mohol povedať. Veď sa len pozrime na témy niektorých správ: identifikácia alebo rozlíšenie druhu, ku ktorému potraviny patria; aproximácia právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa meracích jednotiek; prípustná hladina hluku a výfukové systémy motorových vozidiel; úzkorozchodné kolesové poľnohospodárske a lesné traktory; ovládače kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov; brzdové zariadenia kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov; miesto vodiča, dvere a okná poľnohospodárskych a lesných kolesových traktorov; ochranné konštrukcie chrániace pri prevrátení, namontované na zadnej časti traktorov; spotrebné dane, ktorým podliehajú tabakové výrobky; nominálne hodnoty a technické špecifikácie euromincí; názvy textílií a súvisiace označovanie textilných výrobkov etiketami... a mohol by som pokračovať. Neexistuje takmer žiadne zákutie či štrbinka nášho vnútroštátneho života, ktoré by sa Bruselu zdali natoľko vzdialené, aby do nich nevystrel svoje úponky, nezadusil tak prirodzené svetlo a nezablokoval domorodý rast. Keby sa Brusel obmedzil na cezhraničné otázky, nikto by nemal žiadny problém."@sk19
"Gospod predsednik, najprej bi rad izrazil upanje, da nas boste še naprej nagovarjali v svojem maternem jeziku, ki se po svoji izoblikovanosti, pestrosti in častitljivi starosti lahko meri s katerim koli jezikom na svetu. Včasih je branje seznama glasovanja lahko bolj zgovoren komentar obnašanja in značaja našega Parlamenta kot kakršno koli drugo izražanje mnenja. Ozrimo se samo na vsebino teh poročil: označbe ali znaki za identifikacijo serije, v katero spada živilo, približevanje zakonodaj držav članic, ki se nanašajo na merske enote, dovoljene ravni hrupa in izpušni sistemi motornih vozil, ozkokolotečni kmetijski in gozdarski traktorji na kolesih, upravljala kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih, zavorne naprave kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih, vozniški prostor ter vrata in okna kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih, zadaj nameščene varnostne konstrukcije pri prevrnitvi, trošarina, ki velja za predelani tobak, apoeni in tehnične specifikacije eurokovancev, tekstilna imena in s tem povezano označevanje tekstilnih izdelkov ... in lahko bi še nadaljeval. Skoraj ni kotička ali špranje našega nacionalnega življenja, v katerega Bruselj še ni pognal svojih vitic, s tem pa samo meče senco na njegovo naravno rast in jo duši. Če bi se Bruselj omejil na čezmejna vprašanja, bi bili vsi rešeni problemov."@sl20
"Herr talman! Jag skulle vilja börja med att säga att jag hoppas att du kommer att fortsätta att tala till parlamentet på ditt modersmål, som kan mäta sig med alla språk i världen när det gäller dess fulländning, rikedom och ålder. Att läsa omröstningslistan säger vid vissa tillfällen mer om parlamentets beteende och sammansättning än något annat jag kan tänka mig. Låt oss bara titta på vad ett antal av dessa betänkanden handlar om: identifikationsmärkning av livsmedelspartier, tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för måttenheter, tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorfordon, smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul, manöverorgan på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, bromsutrustning på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, tillträde till förarplats samt dörrar och fönster på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, baktill monterade skyddsbågar på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul, skattesatser för punktskatten på tobaksvaror, valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro, benämningar på textilier och märkning av textilprodukter … och så vidare. Bryssel har mer eller mindre letat sig fram till varje avkrok i våra nationella liv och kväver det naturliga ljuset och blockerar den inhemska tillväxten. Om Bryssel begränsade sina insatser till gränsöverskridande frågor skulle detta inte vara ett problem för någon."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph