Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-05-11-Speech-3-057-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110511.4.3-057-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Alto Commissario, il suo è un mestiere molto difficile e sulle sue spalle c’è un pesante fardello. Spero voglia accogliere le mie domande non come delle provocazioni, ma come un contributo alla sua riflessione. Signora baronessa Ashton, al termine del nostro dibattito congiunto, voteremo la relazione sul ruolo dell’Unione europea nelle organizzazioni multilaterali. Due anni fa, nell’audizione che ha preceduto il suo insediamento, le chiesi quale fosse la sua posizione sul seggio unico dell’Unione europea all’ONU. Mi rispose allora che non aveva avuto il tempo di pensarci. Nella relazione Muñiz de Urquiza è contenuto l’emendamento Millán Mon che definisce la posizione del Parlamento sull’argomento. La sua oggi qual è? Ha avuto il tempo di pensarci in questi due anni? Signora baronessa Ashton, il 17 maggio si celebra a Baghdad lo . L’Unione europea è presente in Iraq con due funzionari e un’ambasciatrice. Tre persone che operano nel britannico. Giustamente, lei vorrebbe trovare risorse per risolvere la situazione. Le segnalo, per aiutarla, che nelle Bahamas ci sono sette funzionari dell’Unione europea. Cosa succede di così infinitamente più decisivo per le sorti dell’Unione europea nelle Bahamas rispetto a Baghdad? E non sarebbe meglio essere a Baghdad il 17, visto che siamo prossimi a siglare il primo accordo Unione europea-Iraq della storia del dopo Saddam? Magari per risolvere in loco anche il dramma di che sono certo, con un suo personale intervento, potrebbe trovare facilmente una soluzione positiva? Signora Ashton, lei è già intervenuta sul tema dei copti egiziani: ma non solo la persecuzione è proseguita ma rappresenta oggi un elemento inquietante dello scenario denominato "Primavera araba". Nelle comunicazioni del Servizio esterno si continua a parlare di conflitto fra estremisti. Ma in Egitto muoiono solo cristiani e vengono bruciate solo chiese. Che cosa ci impedisce di riconoscere la verità, di chiamarla col suo nome e strappare i copti allo scomodo ruolo di ostaggio di un progetto politico fondamentalista?"@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, paní vysoká představitelko, dámy a pánové, váš úkol, paní baronko Asthonová, je velmi složitý a břemeno, které nesete, velmi těžké. Věřím, že mé otázky nebudete chápat jako provokaci, ale jako pomoc při reflexi o tomto problému. Na závěr naší společné rozpravy budeme, paní baronko Ashtonová, hlasovat o zprávě o úloze Evropské unie v multilaterálních organizacích. Před dvěma lety jsem se vám na slyšení, které se konalo před vaším nástupem do funkce, položil otázku, jaké je vaše stanovisko k tomu, aby Evropská unie měla jako celek jedno křeslo v Organizaci spojených národů. Tehdy jste odpověděla, že jste o tom dosud neměla čas přemýšlet. Zpráva paní Muñizové de Urquiza obsahuje pozměňovací návrh pana Millána Mona, který vymezuje stanovisko Parlamentu k této otázce. Jaké je vaše stanovisko dnes? Měla jste v posledních dvou letech čas o tom přemýšlet ? Paní baronko Ashtonová, 17. květen je v Bagdádu evropsko-iráckým dnem. EU v Iráku zastupují dva úřední činitelé a jeden velvyslanec. Tito tři lidé působí v rámci britského areálu. Chcete najít prostředky, aby tuto situaci bylo možné řešit, což je správné. Abych vám pomohl, rád bych poukázal na to, že na Bahamách působí sedm úředních činitelů EU. Čím to je, že Bahamské ostrovy jsou ve srovnání s Bagdádem pro osud Evropské unie o tolik důležitější? Nebylo by spíše na místě, abychom v době, kdy se chystáme podepsat první dohodu mezi EU a Irákem v jeho posaddámskovské éře, měli v Iráku 17 úředníků? Je možné, že se přímo na místě daly vyřešit události v táboře Ašraf díky jejich přítomnosti, protože jsem přesvědčen, že vaše osobní zapojení by snadno otevřelo cestu k pozitivnímu řešení. Paní baronko Ashtonová, zakročila jste již ve věci egyptských Koptů; jejich pronásledování však nejenže neskončilo, nýbrž v současnosti představuje znepokojivý moment tzv. arabského jara. Ve sděleních Evropské služby pro vnější činnost se o této věci stále hovoří jako o konfliktu mezi extrémisty. V Egyptu však umírají pouze křesťané a hoří zde pouze křesťanské chrámy. Co nám brání v tom, abychom uznali pravdu, nazvali věci jejich pravými jmény a pomohli Koptům z jejich prekérní situace rukojmích fundamentalistického politického projektu?"@cs1
"Fru formand, høje repræsentant, mine damer og herrer! De har et meget vanskeligt job, Baroness Ashton, og De bærer en tung byrde på Deres skuldre. Jeg håber, De opfatter mine spørgsmål som en hjælp til eftertanke, og ikke som en provokation. Baroness Ashton, ved afslutningen af vores forhandling under ét skal vi stemme om betænkningen om EU's rolle i multilaterale organisationer. For to år siden ved høringen forud for Deres indsættelse spurgte jeg Dem om Deres holdning til, at EU fik én plads i FN. De svarede ved den lejlighed, at De ikke havde haft tid til at overveje det. Muñiz de Urquiza-betænkningen indeholder Millán Mon-ændringsforslaget, der definerer Parlamentets holdning i dette spørgsmål. Hvor står De i dag? Har De haft tid til at overveje det i de forløbne to år? Baroness Ashton, den 17. maj er Europa-Irakdag i Baghdad. EU's tilstedeværelse i Irak udgøres af to embedsmænd og én ambassadør. Disse tre personer udfører deres funktioner i den britiske lejr. De ønsker med rette at finde ressourcer til at løse dette problem. Lad mig hjælpe Dem ved at påpege, at EU har syv embedsmænd på Bahamaøerne. Hvad sker der på Bahamaøerne, som er så langt mere afgørende for EU's skæbne end begivenhederne i Baghdad? Ville det ikke være bedre at have 17 embedsmænd i Baghdad her kort før underskrivelsen af den første EU-Irakaftale efter Saddam-æraen? Måske kunne de sågar løse Camp Ashraf-dramaet på stedet, da jeg er overbevist om, at Deres personlige indgriben let kunne medføre en positiv løsning på situationen. Baroness Ashton, De har allerede grebet ind i spørgsmålet om de egyptiske koptere. Imidlertid er forfølgelsen ikke blot fortsat, men i dag er det et bekymrende element i det såkaldte arabiske forår. I meddelelserne fra Tjenesten for EU's Optræden Udadtil omtales det stadig som en konflikt mellem ekstremister. Imidlertid er det kun kristne, der dør, og kirker, der brænder i Egypten. Hvad hindrer os i at erkende sandheden, kalde den ved dens rette navn og hjælpe kopterne ud af deres vanskelige situation som gidsler i et fundamentalistisk politisk projekt?"@da2
"Frau Präsidentin, Hohe Vertreterin, meine Damen und Herren, Ihre Aufgabe, Baroness Ashton, ist sehr schwierig und Sie tragen eine große Last auf Ihren Schultern. Ich hoffe, Sie werten meine Fragen nicht als Provokation, sondern als Hilfe zum Nachdenken. Baroness Ashton, am Ende unserer gemeinsamen Aussprache werden wir über den Bericht zur Rolle der Europäischen Union in multilateralen Organisationen abstimmen. Vor zwei Jahren fragte ich Sie bei der Anhörung vor Ihrem Amtsantritt, was Ihre Position zu der Frage sei, ob die Europäische Union einen einzigen Sitz bei den Vereinten Nationen haben sollte. Ihre Antwort damals lautete, dass Sie noch keine Zeit gehabt hätten, darüber nachzudenken. Der Muñiz-de-Urquiza-Bericht enthält den Änderungsantrag von Herrn Millán Mon, der die Position des Parlaments zu diesem Thema definiert. Was ist Ihre Position heute? Haben Sie nun die letzten zwei Jahre Zeit gehabt, darüber nachzudenken? Baroness Ashton, am 17. Mai findet in Bagdad der europäisch-irakische Tag statt. Die Vertretung der EU im Irak besteht aus zwei Beamten und einem Botschafter. Diese drei Personen arbeiten in dem britischen Compound. Natürlich möchten Sie gern die Ressourcen beschaffen, um die Situation zu lösen. Um Ihnen zu helfen, möchte ich anmerken, dass es sieben EU-Beamte auf den Bahamas gibt. Was passiert denn auf den Bahamas im Vergleich zu Bagdad, was so viel wichtiger für die Geschicke der Europäischen Union ist? Wäre es nicht besser, wir hätten 17 Beamte in Bagdad, da wir kurz davor sind, das erste Abkommen zwischen der EU und dem Irak in der Post-Saddam-Ära zu unterzeichnen? Vielleicht können Sie sogar das Drama im Lager Ashraf vor Ort lösen, denn ich bin sicher, eine Intervention von Ihnen persönlich könnte sehr wohl zu einer positiven Lösung des Problems führen? Baroness Ashton, Sie haben bereits beim Thema der ägyptischen Kopten interveniert, die Verfolgungen sind jedoch nicht nur weitergegangen, sondern sind heute ein besorgniserregender Bestandteil des sogenannten „arabischen Frühlings“. Die Mitteilungen des Europäischen Auswärtigen Dienstes bezeichnen dies immer noch als einen Konflikt zwischen Extremisten. Es sind jedoch nur die Christen, die sterben, und die Kirchen, die in Ägypten brennen. Was hält uns davon ab, die Wahrheit zu erkennen, sie zu benennen und die Kopten aus ihrer unglücklichen Position als Geiseln eines fundamentalistischen politischen Projekts zu befreien?"@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρία Ύπατη Εκπρόσωπε, κυρίες και κύριοι, το καθήκον σας, βαρόνη Ashton, είναι πολύ δύσκολο και έχετε επωμιστεί ένα μεγάλο βάρος. Ελπίζω ότι δεν θα θεωρήσετε τις ερωτήσεις μου πρόκληση, αλλά βοήθεια για στοχασμό. Βαρόνη Ashton, στο τέλος της κοινής μας συζήτησης θα ψηφίσουμε επί της έκθεσης σχετικά με τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολυμερείς οργανισμούς. Πριν από δύο χρόνια, στην ακρόαση που προηγήθηκε της ανάληψης του αξιώματός σας, σας είχα ρωτήσει ποια ήταν η θέση σας σχετικά με το να διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση μία έδρα στα Ηνωμένα Έθνη. Τότε είχατε απαντήσει ότι δεν είχατε τον χρόνο να το σκεφτείτε αυτό. Η έκθεση Muñiz de Urquiza περιλαμβάνει την τροπολογία Millán Mon η οποία καθορίζει τη θέση του Κοινοβουλίου επί του εν λόγω ζητήματος. Ποια είναι η δική σας θέση σήμερα; Είχατε τον χρόνο να το σκεφτείτε τα τελευταία δύο χρόνια; Βαρόνη Ashton, η 17η Μαΐου είναι η Ημέρα Ευρώπης-Ιράκ στη Βαγδάτη. Η παρουσία της ΕΕ στο Ιράκ συνίσταται σε δύο υπαλλήλους και μία πρέσβη. Αυτοί οι τρεις άνθρωποι δραστηριοποιούνται στον βρετανικό θύλακα. Δικαιολογημένα θα θέλατε να βρείτε τους πόρους για την επίλυση αυτής της κατάστασης. Για να σας βοηθήσω, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι στις Μπαχάμες υπάρχουν επτά υπάλληλοι της ΕΕ. Τι υπάρχει στις Μπαχάμες που είναι τόσο πιο καθοριστικό για τη μοίρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκριτικά με τη Βαγδάτη; Δεν θα ήταν καλύτερο να έχουμε 17 υπαλλήλους στη Βαγδάτη, εφόσον πλησιάζουμε στην υπογραφή της πρώτης συμφωνίας ΕΕ-Ιράκ στη μετά τον Saddam περίοδο; Μήπως θα μπορούσαν μάλιστα ακόμα και να επιλύσουν επιτόπου το δράμα του στρατοπέδου Ασράφ, εφόσον είμαι βέβαιος ότι η προσωπική σας παρέμβαση θα μπορούσε εύκολα να οδηγήσει σε μια θετική λύση για το ζήτημα αυτό; Βαρόνη Ashton, έχετε ήδη παρέμβει για το θέμα των αιγυπτίων Κοπτών· ωστόσο, η δίωξη όχι μόνο συνεχίστηκε, αλλά σήμερα αποτελεί ένα ανησυχητικό στοιχείο στο πλαίσιο της επονομαζόμενης «αραβικής άνοιξης». Οι ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης εξακολουθούν να αναφέρονται σε αυτό σαν να πρόκειται για σύγκρουση μεταξύ εξτρεμιστών. Ωστόσο, στην Αίγυπτο πεθαίνουν μόνο χριστιανοί και καίγονται μόνο εκκλησίες. Τι μας εμποδίζει να παραδεχτούμε την αλήθεια, λέγοντας τα πράγματα με το όνομά τους και βγάζοντας τους Κόπτες από τη δυσάρεστη κατάσταση ομηρίας όπου βρίσκονται εξαιτίας ενός φονταμενταλιστικού πολιτικού σχεδίου;"@el10
"Madam President, High Representative, ladies and gentlemen, your job, Baroness Ashton, is a very difficult one and you carry a heavy burden on your shoulders. I hope you will take my questions not as provocation but as an aid to reflection. Baroness Ashton, at the end of our joint debate, we shall vote on the report on the European Union’s role in multilateral organisations. Two years ago, at the hearing that preceded your taking office, I asked you what your position was on the European Union having a single seat in the United Nations. You replied on that occasion that you had not had time to think about it. The Muñiz de Urquiza report contains the Millán Mon amendment defining Parliament’s position on the issue. What is yours today? Have you had time to think about it over the last two years? Baroness Ashton, 17 May is Europe-Iraq Day in Baghdad. The EU presence in Iraq consists of two officials and one ambassador. These three people operate in the British compound. You would rightly like to find the resources to resolve the situation. To help you, I would point out that there are seven EU officials in the Bahamas. What happens that is so infinitely more decisive for the fate of the European Union in the Bahamas compared with Baghdad? Would it not be better to have 17 officials in Baghdad, since we are close to signing the first EU-Iraq agreement in post-Saddam history? Might they perhaps even resolve the Camp Ashraf drama since I am sure that your personal intervention could easily lead to a positive solution to it? Baroness Ashton, you have already intervened on the subject of the Egyptian Copts; however, not only has the persecution continued, but today, it is a worrying element in the so-called ‘Arab Spring’. The communications from the European External Action Service still talk of it as being a conflict between extremists. However, only Christians are dying and only churches are burning in Egypt. What is preventing us from acknowledging the truth, calling it by its name and extricating the Copts from their awkward position as hostages to a fundamentalist political project?"@en4
"Señora Presidenta, Alta Representante, Señorías, su trabajo, baronesa Ashton, es difícil y usted soporta una pesada carga sobre sus hombres. Deseo que tome mis preguntas no como una provocación sino como una ayuda a la reflexión. Baronesa Ashton, al término de nuestro debate conjunto, votaremos el informe sobre el papel de la UE en las organizaciones multilaterales. Hace dos años, en la audiencia que precedió a su toma de posesión, le pregunté su opinión al respecto de que la Unión Europea tuviera un escaño único en las Naciones Unidas. Respondió entonces que no había tenido tiempo de pensar sobre ello. El informe Muñiz de Urquiza contiene la enmienda Millán Mon que define la posición del Parlamento sobre este particular. ¿Cuál es la suya hoy en día? ¿Ha tenido tiempo de pensar sobre esto durante los dos últimos años? Baronesa Ashton, el 17 de mayo es el Día Europa-Iraq en Bagdad. La presencia de la UE en Iraq consiste en dos autoridades y un embajador. Estas tres personas actúan en la base británica. A usted le gustaría, con toda la razón, encontrar los recursos para solucionar esta situación. Para ayudarle, le recordaré que hay siete autoridades de la UE en las Bahamas. ¿Qué está ocurriendo allí en las Bahamas que sea infinitamente más decisivo para el destino de la UE que lo que está sucediendo en Bagdad? ¿No sería mejor disponer de 17 autoridades en Bagdad ya que estamos a punto de firmar el primer acuerdo entre la UE e Iraq de la era post-Sadam? ¿Podrían quizá incluso solucionar el drama del campo de Ashraf ya que estoy convencido de que su intervención personal podría llevar fácilmente a una solución positiva del mismo? Baronesa Ashton, usted ya ha intervenido con respecto al asunto de los egipcios coptos; sin embargo, la persecución no solo ha continuado sino que, hoy en día, es un elemento preocupante de la llamada «primavera árabe». Las comunicaciones procedentes del Servicio Europeo de Acción Exterior todavía se refieren al asunto como un conflicto entre extremistas. Sin embargo, en Egipto están muriendo únicamente cristianos y ardiendo iglesias. ¿Qué es lo que nos impide reconocer la verdad y llamarla por su nombre, y sacar a los coptos de su violenta posición como rehenes de un proyecto político fundamentalista?"@es21
"Austatud juhataja, kõrge esindaja ja kolleegid! Teie töö, paruness Ashton, on väga raske ja te kannate oma õlul rasket koormat. Loodetavasti ei suhtu te minu küsimustesse kui provokatsiooni, vaid kui mõtiskelu soodustavasse abivahendisse. Paruness Ashton, ühisarutelu lõpus hääletame raporti üle, milles käsitletakse Euroopa Liidu rolli mitmepoolsetes organisatsioonides. Kaks aastat tagasi küsisin teilt teie ametissenimetamisele eelnenud ärakuulamise ajal, milline on teie seisukoht seoses sellega, et Euroopa Liidul on Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis üksainus koht. Vastasite tol korral, et teil ei ole olnud aega selle üle mõelda. Muñiz De Urquiza raport sisaldab Millán Moni muudatusettepanekut, milles on määratletud Euroopa Parlamendi seisukoht selles küsimuses. Mida arvate teie praegu? Kas teil on viimase kahe aasta jooksul olnud aega sellele mõelda? Paruness Ashton, 17. mai on Bagdadis Euroopa ja Iraagi päev. ELi esindatus Iraagis koosneb kahest ametnikust ja ühest suursaadikust. Need kolm inimest tegutsevad Briti suletud territooriumil. Muidugi soovite te leida vahendeid selle olukorra lahendamiseks. Et teid aidata, rõhutan seda, et Bahamal on seitse ELi ametnikku. Mis saab Bahamal võrreldes Bagdadiga juhtuda sellist, mis on Euroopa Liidu saatuse suhtes nii lõpmatult otsustavam. Kas ei oleks parem, kui Bagdadis oleks 17 ametnikku, sest oleme lähedal esimese ELi ja Iraagi lepingu sõlmimisele Saddami-järgsel ajal? Ehk lahendavad nad isegi kohapeal Ashrafi laagri tragöödia, sest olen kindel, et teie isiklik sekkumine võiks hõlpsalt viia rõõmustava lahenduseni selles vallas. Paruness Ashton, olete juba sekkunud Egiptuse koptide teema puhul. Siiski on tagakiusamine jätkunud ning see on praegu seoses nn Araabia kevadega muret tekitav probleem. Euroopa välisteenistuse teatistes räägitakse sellest endiselt kui äärmuslastevahelisest konfliktist. Kuid Egiptuses surevad ainult kristlased ja põlevad vaid kirikud. Mis takistab meil tunnistamast tõde, kutsudes seda õige nimega ja vabastades koptid nende täbarast olukorrast, sest neist on saanud fundamentalistliku poliitilise projekti pantvangid?"@et5
"Arvoisat puhemies ja korkea edustaja, hyvät parlamentin jäsenet, teidän työnne, Catherine Ashton, on erittäin vaikea ja te kannatte harteillanne raskasta taakkaa. Toivon, ettette ota kysymyksiäni provokaationa vaan pohdinnan tukena. Catherine Ashton, yhteisen keskustelumme lopussa äänestämme mietinnöstä, joka koskee Euroopan unionin roolia monenvälisissä järjestöissä. Kaksi vuotta sitten kuulemisessa, joka edelsi teidän virkaanastumistanne, kysyin teiltä mikä teidän kantanne oli siihen, että Euroopan unionilla olisi paikka Yhdistyneissä Kansakunnissa. Vastasitte tuolloin, ettei teillä ollut ollut aikaa ajatella asiaa. María Muñiz de Urquizan mietintö sisältää Millán Monin tarkistuksen, jossa määritellään Euroopan parlamentin kanta asiaan. Mikä on teidän kantanne nyt? Onko teillä ollut aikaa ajatella asiaa kahden viime vuoden aikana? Catherine Ashton, 17. toukokuuta on Euroopan–Irakin-päivä Bagdadissa. EU:n edustus Irakissa koostuu kahdesta virkamiehestä ja yhdestä suurlähettiläästä. Kyseiset kolme henkilöä toimivat Yhdistyneen kuningaskunnan tiloissa. Haluatte varmasti löytää resurssit tilanteen korjaamiseksi. Auttaakseni teitä muistuttaisin, että Bahaman liittovaltiossa on seitsemän EU:n virkamiestä. Mitä sellaista Bahamassa tapahtuu, joka on niin paljon tärkeämpää EU:n kohtalon kannalta Bagdadiin verrattuna? Eikö olisi parempi lähettää Bagdadiin 17 virkamiestä, koska me allekirjoitamme pian ensimmäisen EU:n ja Irakin välisen sopimuksen Saddamin jälkeisenä aikana? Ehkäpä he voisivat jopa ratkaista Ashrafin leirin tilanteen itse paikalla, koska olen varma siitä, että teidän henkilökohtainen puuttumisenne voisi helposti johtaa myönteiseen ratkaisuun? Catherine Ashton, olette jo puuttunut Egyptin koptien tilanteeseen; vaino on kuitenkin jatkunut ja tällä hetkellä se on huolestuttava osa niin kutsuttua "arabikevättä". Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedonannoissa siitä puhutaan edelleen ääriliikkeiden konfliktina. Kuitenkin Egyptissä kuolee vain kristittyjä ja vain kirkkoja poltetaan. Mikä estää meitä tunnustamasta totuutta, puhumasta siitä oikealla nimellä ja päästämästä koptit vaikeasta tilanteesta fundamentalistien poliittisen hankkeen panttivankeina?"@fi7
"Madame la Présidente, Madame la Haute représentante, Mesdames et Messieurs, votre travail, Madame Ashton, est très difficile et vous portez sur vos épaules un lourd fardeau. J’espère que vous ne prendrez pas mes questions comme une provocation, mais comme une aide à la réflexion. Madame Ashton, à la fin de notre discussion commune, nous voterons sur le rapport relatif au rôle de l’Union européenne dans les organisations multilatérales. Il y a deux ans, lors de l’audition qui a précédé votre prise de fonctions, je vous ai demandé quelle était votre position au sujet de la question d’un siège unique de l’Union européenne aux Nations unies. Vous avez alors répondu que vous n’aviez pas eu le temps d’y réfléchir. Le rapport Muñiz de Urquiza contient l’amendement Millán Mon qui définit la position du Parlement à ce sujet. Quelle est aujourd’hui la vôtre? Avez-vous eu le temps d’y réfléchir au cours des deux dernières années? Madame Ashton, le 17 mai est la journée Europe-Iraq à Bagdad. La présence de l’Union européenne en Iraq consiste en deux responsables et un ambassadeur. Ces trois personnes opèrent dans les bâtiments de l’ambassade britannique. Je suppose que vous souhaitez à juste titre trouver les ressources nécessaires en vue de résoudre la situation. Pour vous aider, je soulignerai qu’il y a sept responsables de l’UE aux Bahamas. Qu’y a-t-il donc d’infiniment plus décisif pour le sort de l’Union européenne aux Bahamas qu’à Bagdad? Ne serait-il pas préférable d’avoir 17 responsables à Bagdad, car nous sommes sur le point de signer le premier accord UE-Iraq de l’après Saddam? Peut-être ceux-ci pourraient-ils d’ailleurs résoudre le drame du camp Achraf, car je suis sûr que votre intervention personnelle pourrait facilement déboucher sur une solution positive à ce drame? Madame Ashton, vous êtes déjà intervenue au sujet des coptes d’Égypte; toutefois, non seulement les persécutions se poursuivent, mais aujourd’hui, elles constituent un élément inquiétant de ce qu’on nomme le «printemps arabe». Les communications du service européen pour l’action extérieure continuent d’en parler comme d’un conflit entre extrémistes. Or, seuls des chrétiens sont tués, et seules des églises brûlent en Égypte. Qu’est-ce qui nous empêche de reconnaître la réalité, en l’appelant par son nom et en aidant les coptes à se dégager de leur délicate situation d’otages d’un projet politique fondamentaliste?"@fr8
"Elnök asszony, főképviselő asszony, hölgyeim és uraim, az Ön feladatköre, Ashton bárónő, nagyon összetett, és komoly terhet kell viselnie. Remélem, nem fogja provokációnak venni a kérdéseimet, mivel csak segíteni szeretném a mérlegelésben. Ashton bárónő, a közös vitánk végén szavazni fogunk az Európai Unió multilaterális szervezetekben betöltött szerepéről. Két évvel ezelőtt, a hivatalba lépését megelőző meghallgatáson megkérdeztem, hogy mi az álláspontja azzal kapcsolatban, ha az Európai Uniónak egyetlen helye lenne az Egyesült Nemzetekben. Ön akkor azt válaszolta, hogy még nem volt ideje erről gondolkodni. A Muñiz de Urquiza-jelentés tartalmazza a Millán Mon-féle módosítást, amely meghatározza a Parlament álláspontját erről a kérdésről. Önnek ma mi az álláspontja? Az elmúlt két évben volt már ideje végiggondolni? Ashton bárónő, május 17-e Európa-Irak Nap lesz Bagdadban. Az EU iraki jelenléte két tisztviselőből és egy nagykövetből áll. Ez a három ember a brit egységnél dolgozik. Ön – helyesen – szeretne forrásokat találni a helyzet megoldásához. Csak hogy segítsek, felhívnám a figyelmét arra, hogy a Bahamákon például hét uniós tisztviselő van. Mi történik a Bahamákon, ami Bagdadhoz képest annyival nagyobb mértékben befolyásolja az Európai Unió sorsát? Nem lenne jobb, ha lenne 17 tisztviselőnk Bagdadban, hiszen közel vagyunk a Szaddám utáni történelem első EU-Irak megállapodásának aláírásához? Lehet, hogy ők még az asrafi menekülttábor drámáját is képesek lennének helyben megoldani, mivel abban biztos vagyok, hogy az Ön személyes beavatkozása könnyen pozitív megoldást hozhat erre. Ashton bárónő, Ön az egyiptomi koptok ügyében beavatkozott; az üldözésük azonban nemcsak hogy folytatódott, de ma az egyik aggályos elem lett az úgynevezett „arab tavaszon” belül. Az Európai Külügyi Szolgálat közleményei még mindig úgy beszélnek erről, mintha csak a szélsőségesek közötti konfliktusról lenne szó. Ennek ellenére Egyiptomban csak keresztények halnak meg, és csak templomok borulnak lángba. Mi tart vissza bennünket attól, hogy beismerjük az igazságot, néven nevezzük a dolgot, és kimenekítsük szorult helyzetükből a koptokat, akik túszul estek egy fundamentalista politikai projektnek?"@hu11
"Ponia pirmininke, vyriausioji įgaliotine, ponios ir ponai, jūsų užduotis, baroniene C. Ashton, yra labai sudėtinga ir jums tenka nešti ant savo pečių labai sunkią naštą. Tikiuosi, sureaguosite į mano klausimus ne kaip į provokaciją, o kaip į peną apmąstymams. Baroniene C. Ashton, mūsų bendrų diskusijų pabaigoje balsuosime dėl pranešimo dėl Europos Sąjungos vaidmens daugiašalėse organizacijose. Prieš dvejus metus per klausymą, surengtą prieš paskiriant jus eiti šias pareigas, paklausiau jūsų, kokia jūsų pozicija dėl to, kad Europos Sąjunga turėtų vieną bendrą vietą Jungtinėse Tautose. Tuomet atsakėte, kad neturėjote laiko apie tai pagalvoti. Į M. Muñiz de Urquizos pranešimą įtrauktas F. J. Milláno Mono pateiktas pakeitimas, kuriame apibrėžiama Parlamento pozicija šiuo klausimu. Kokia jūsų pozicija šiandien? Ar per pastaruosius dvejus metus turėjote laiko apie tai pagalvoti? Baroniene C. Ashton, gegužės 17 d. Bagdade bus minima Europos ir Irako diena. ES buvimas Irake apsiriboja dviem pareigūnais ir vienu ambasadoriumi. Šie trys asmenys dirba Jungtinei Karalystei priklausančiame pastate. Jums pagrįstai norėtųsi rasti lėšų šiai problemai išspręsti. Norėčiau jums padėti ir atkreipti dėmesį į tai, kad Bahamose yra septyni ES pareigūnai. Kodėl taip svarbiau Europos Sąjungos likimui turėti daugiau atstovų Bahamose nei Bagdade? Ar nebūtų geriau turėti 17 pareigūnų Bagdade, nes yra beveik visos sąlygos pasirašyti pirmąjį per visą istoriją po H. Sadamo nuvertimo ES ir Irako susitarimą? Jie galbūt net galėtų vietoje išspręsti problemą, susijusią su Ašrafo stovyklos drama, nes esu įsitikinęs, kad jums asmeniškai įsikišus labai nesudėtingai galėtų būti rastas teigiamas sprendimas. Baroniene C. Ashton, jau kalbėjote Egipto koptų klausimu, tačiau koptų persekiojimas ne tik tęsiasi, bet šiandien atsirado dar vienas nerimą keliantis elementas, susijęs su vadinamuoju arabų pavasariu. Europos išorės veiksmų tarnybos skelbiamuose komunikatuose apie tai vis dar kalbama kaip apie ekstremistų konfliktą. Tačiau Egipte žudomi tik krikščionys ir dega tik bažnyčios. Kas trukdo mums pripažinti teisybę, įvardyti ją tikruoju vardu ir išlaisvinti koptus, tapusius fundamentalistų politinio projekto įkaitais, iš sunkios padėties?"@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, Augstā pārstāve, dāmas un kungi! Jūsu darbs, baronese Ashton, ir ļoti sarežģīts, un jūs uz saviem pleciem nesat smagu slogu. Es ceru, ka jūs manu jautājumu uztversiet nevis kā provokāciju, bet gan kā ierosmi pārdomām. Baronese Ashton, mūsu kopīgo debašu beigās mēs balsosim par ziņojumu par Eiropas Savienības nozīmi daudzpusējās organizācijās. Pirms diviem gadiem noklausīšanās laikā, kas notika pirms jūsu stāšanās amatā, es jautāju, kāda ir jūsu nostāja attiecībā uz to, ka Eiropas Savienībai būtu viena vieta Apvienoto Nāciju Organizācijā. Toreiz jūs atbildējāt, ka jums nav bijis laika par to domāt. ziņojumā ir iekļauts grozījums, kurā izklāstīta Parlamenta nostāja šajā jautājumā. Kāda ir jūsu nostāja šodien? Vai jums pēdējos divos gados ir bijis laiks par to padomāt? Baronese Ashton, 17. maijs Bagdādē ir Eiropas-Irākas diena. ES klātbūtni Irākā nodrošina divas amatpersonas un viens vēstnieks. Šie trīs cilvēki darbojas Apvienotās Karalistes ēkā. Jūs pamatoti varētu gribēt atrast resursus, lai atrisinātu šo situāciju. Lai Jums palīdzētu, es gribētu norādīt, ka Bahamās ir septiņas Eiropas Savienības amatpersonas. Kas Bahamās notiek tik izšķirīgi svarīgāks Eiropas Savienības liktenim salīdzinājumā ar Bagdādi? Vai nebūtu labāk, ja Bagdādē būtu 17 amatpersonas, ņemot vērā, ka mēs gatavojamies parakstīt pirmo ES panākto vienošanos ar Irāku kopš laikiem? Iespējams, viņi pat atrisinātu Ašrafas nometnes drāmu jo esmu pārliecināts, ka jūsu personiska iejaukšanās viegli varētu panākt tai pozitīvu risinājumu. Baronese Ashton, jūs jau esat iesaistījusies jautājumā par Ēģiptes koptiem; tomēr vajāšana ne tikai turpinās, bet šodien tas ir satraucošs elements tā sauktajā „arābu pavasarī”. Eiropas Ārējās darbības dienesta vēstījumos par to joprojām tiek runāts kā par konfliktu starp ekstrēmistiem. Taču Ēģiptē mirst tikai kristieši un dedzinātas tiek tikai baznīcas. Kas mums liedz atzīt patiesību, nosaucot to īstajā vārdā, un atbrīvot koptus no to neērtā fundamentālistu politiskā projekta ķīlnieku stāvokļa?"@lv13
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Alto Commissario, il suo è un mestiere molto difficile e sulle sue spalle c'è un pesante fardello. Spero voglia accogliere le mie domande non come delle provocazioni, ma come un contributo alla sua riflessione. Signora baronessa Ashton, al termine del nostro dibattito congiunto, voteremo la relazione sul ruolo dell'Unione europea nelle organizzazioni multilaterali. Due anni fa, nell'audizione che ha preceduto il suo insediamento, le chiesi quale fosse la sua posizione sul seggio unico dell'Unione europea all'ONU. Mi rispose allora che non aveva avuto il tempo di pensarci. Nella relazione Muñiz de Urquiza è contenuto l'emendamento Millán Mon che definisce la posizione del Parlamento sull'argomento. La sua oggi qual è? Ha avuto il tempo di pensarci in questi due anni? Signora baronessa Ashton, il 17 maggio si celebra a Baghdad lo . L'Unione europea è presente in Iraq con due funzionari e un'ambasciatrice. Tre persone che operano nel britannico. Giustamente, lei vorrebbe trovare risorse per risolvere la situazione. Le segnalo, per aiutarla, che nelle Bahamas ci sono sette funzionari dell'Unione europea. Cosa succede di così infinitamente più decisivo per le sorti dell'Unione europea nelle Bahamas rispetto a Baghdad? E non sarebbe meglio essere a Baghdad il 17, visto che siamo prossimi a siglare il primo accordo Unione europea-Iraq della storia del dopo Saddam? Magari per risolvere in loco anche il dramma di che sono certo, con un suo personale intervento, potrebbe trovare facilmente una soluzione positiva? Signora Ashton, lei è già intervenuta sul tema dei copti egiziani: ma non solo la persecuzione è proseguita ma rappresenta oggi un elemento inquietante dello scenario denominato "Primavera araba". Nelle comunicazioni del Servizio esterno si continua a parlare di conflitto fra estremisti. Ma in Egitto muoiono solo cristiani e vengono bruciate solo chiese. Che cosa ci impedisce di riconoscere la verità, di chiamarla col suo nome e strappare i copti allo scomodo ruolo di ostaggio di un progetto politico fondamentalista?"@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, mevrouw Ashton, u heeft geen gemakkelijke baan. Er rust een zware last op uw schouders. Ik hoop dat u mijn vragen niet als provocatie zult zien, maar als hulp bij uw overwegingen. Mevrouw Ashton, aan het eind van ons gezamenlijke debat zullen wij stemmen over het verslag over de rol van de EU in multilaterale organisaties. Twee jaar geleden, in de hoorzitting voorafgaand aan uw installatie, heb ik u gevraagd wat u vond van het idee van één zetel voor de Europese Unie in de VN. U zei destijds dat u nog geen tijd had gehad om daarover na te denken. Het verslag van mevrouw Muñiz de Urquiza bevat het amendement van Millán Mon, waarin het standpunt van het Parlement hierover is uiteengezet. Hoe denkt u hier nu over? Heeft u in de afgelopen twee jaar tijd gehad om erover na te denken? Mevrouw Ashton, op 17 mei vindt in Bagdad de Europa-Irakdag plaats. De Europese Unie wordt in Irak vertegenwoordigd door twee functionarissen en een ambassadeur. Deze drie mensen werken vanuit de Britse compound. U zou graag de middelen vinden om deze situatie op te lossen, en dat is terecht. Om u te helpen, wijs ik u erop dat op de Bahama's zeven EU-functionarissen aanwezig zijn. Wat gebeurt er op de Bahama's dat zoveel belangrijker is voor de Europese Unie dan de gebeurtenissen in Bagdad? Zou het niet beter zijn als u op de 17e in Bagdad aanwezig bent, aangezien wij op het punt staan de eerste overeenkomst tussen de Europese Unie en Irak te ondertekenen na de val van Saddam? Misschien kunnen we ter plekke ook het drama van Kamp Ashraf oplossen. Ik weet zeker dat u gemakkelijk tot een positieve oplossing kunt komen als u persoonlijk aanwezig bent. Mevrouw Ashton, u heeft al opgetreden in de kwestie rondom de Egyptische koptische christenen. De vervolging van deze mensen gaat echter nog steeds door en is tevens een verontrustend element van de zogenoemde 'Arabische lente'. In de berichten van de Europese Dienst voor extern optreden praat men steeds over een conflict tussen extremisten. Maar in Egypte sterven slechts christenen en worden alleen kerken in brand gezet. Wat weerhoudt ons ervan de waarheid te erkennen, deze te benoemen en de koptische christenen te bevrijden uit hun nare positie van gijzelaars van een fundamentalistisch politiek project?"@nl3
"Pani Przewodnicząca, Pani Wysoka Przedstawiciel, Panie i Panowie! Na Pani, Pani Baronesso Ashton, spoczywa bardzo trudne zadanie i ogromny ciężar. Mam nadzieję, że potraktuje Pani moje pytania nie jako prowokację, lecz jako zachętę do namysłu. Pani Baronesso Ashton, po zakończeniu naszej wspólnej debaty będziemy głosować nad przyjęciem sprawozdania dotyczącego roli Unii Europejskiej w organizacjach wielostronnych. Dwa lata temu, w trakcie przesłuchania poprzedzającego objęcie przez Panią tego stanowiska, zapytałem Panią, jakie ma Pani zdanie w sprawie pojedynczego fotela dla przedstawiciela Unii Europejskiej na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Odpowiedziała Pani wówczas, że nie miała czasu, by się nad tym zastanowić. W sprawozdaniu pani Muñiz De Urquizy znalazła się zgłoszona przez pana posła Millána Mona poprawka określająca stanowisko Parlamentu w tej sprawie. Jakie jest obecnie Pani zdanie? Czy miała Pani czas zastanowić się nad tym w ciągu ostatnich dwu lat? Pani Baronesso Ashton! W dniu 17 maja w Bagdadzie organizowany jest Dzień Europejsko-Iracki. Przedstawicielstwo UE w Bagdadzie składa się z dwóch funkcjonariuszy i pani ambasador. Tych troje ludzi pracuje na terytorium placówki brytyjskiej. Słusznie chce Pani znaleźć środki na rozwiązanie tego problemu. Aby Pani pomóc chciałbym zwrócić uwagę, że na Bahamach mamy siedmioro funkcjonariuszy UE. Jakie zdecydowanie istotniejsze dla losu Unii Europejskiej wydarzenia zachodzą na Bahamach w porównaniu do Bagdadu? Czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby oddelegowanie 17 osób do Bagdadu, skoro jesteśmy bliscy podpisania pierwszego porozumienia między UE a Irakiem w epoce następującej po reżimie Saddama Husseina? Być może byliby oni w stanie na miejscu rozwiązać dramat obozu Aszraf, ponieważ jestem pewien, że Pani osobista interwencja mogłaby z łatwością doprowadzić do korzystnego rozwiązania? Pani Baronesso Ashton! Podjęła Pani już interwencję w sprawie egipskich Koptów; jednakże nie tylko nadal trwało mordowanie, ale obecnie stało się to niepokojącym elementem tak zwanej arabskiej wiosny. W komunikatach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych nadal określa się to jako konflikt między ekstremistami. Jednakże w Egipcie giną wyłącznie chrześcijanie i płoną wyłącznie kościoły. Jaka przeszkoda uniemożliwia nam stwierdzenie prawdy, nazwanie jej po imieniu i oswobodzenie Koptów z ich niewygodnej pozycji zakładników fundamentalistycznego projektu politycznego?"@pl16
"Senhora Presidente, Senhora Alta Representante, Senhoras e Senhores Deputados, o seu trabalho, Senhora Baronesa Ashton, é muito complexo e a senhora tem aos ombros um pesado fardo. Eu espero que considere as minhas perguntas não como uma provocação, mas como uma ajuda à reflexão. Senhora Baronesa Ashton, no final do nosso debate conjunto, iremos votar o relatório sobre o papel da União Europeia nas organizações multilaterais. Há dois anos, na audição que precedeu a sua tomada de posse, eu perguntei-lhe qual era a sua posição sobre o facto de a União Europeia ter um único lugar nas Nações Unidas. Nessa ocasião. a senhora respondeu que não tinha tido tempo para pensar nisso. O relatório Muñiz de Urquiza contém as alterações Millán Mon que definem a posição do Parlamento sobre esta matéria. Qual é a sua posição actualmente? Já teve tempo para pensar nisso nos últimos dois anos? Senhora Baronesa Ashton, o dia 17 de Maio é o Dia Europa-Iraque, em Bagdad. A presença da União Europeia no Iraque consiste em dois funcionários e um embaixador. Estas três pessoas trabalham no complexo britânico. A senhora gostaria, muito justamente, de encontrar os recursos necessários para resolver esta situação. Para a ajudar, eu gostaria de salientar que há sete funcionários da União Europeia nas Bahamas. O que se passa nas Bahamas que é tão infinitamente mais decisivo para o destino da União Europeia, em comparação com Bagdad? Não seria melhor ter 17 funcionários em Bagdad, uma vez que estamos em vias de assinar o primeiro acordo UE-Iraque da história, no período pós-Saddam? Talvez eles pudessem até resolver o drama do Campo de Ashraf, já que estou certo de que a intervenção pessoal da Senhora Baronesa poderia facilmente conduzir a uma solução positiva. Senhora Baronesa Ashton, a senhora já interveio sobre o tema dos coptas egípcios. No entanto, esta perseguição não só continua, mas também é hoje um elemento preocupante da chamada "Primavera árabe". As comunicações do Serviço Europeu de Acção Externa ainda falam dela como sendo um conflito entre extremistas. No entanto, no Egipto, só os cristãos estão a morrer e só as suas igrejas estão a arder. O que nos impede de reconhecer a verdade, chamando-a pelo nome e de libertar os coptas da sua posição embaraçosa como reféns de um projecto político fundamentalista?"@pt17
"Dnă președintă, dnă Înalt Reprezentant, doamnelor și domnilor, sarcina dvs., Baroneasă Ashton, este foarte dificilă și purtați pe umeri o povară grea. Sper că veți interpreta întrebarea mea nu ca pe o provocare, ci ca pe un ajutor în direcția reflecției. Baroneasă Ashton, la sfârșitul dezbaterii noastre comune vom vota raportul referitor la rolul Uniunii Europene în cadrul organizațiilor multilaterale. Acum doi ani, în cadrul audierii desfășurate înainte ca dvs. să vă preluați funcția, v-am întrebat care este poziția dvs. în raport cu ideea ca Uniunea Europeană să aibă un loc unic în cadrul Organizației Națiunilor Unite. Atunci ați răspuns că nu ați avut timp să vă gândiți la acest lucru. Raportul Muñiz de Urquiza conține amendamentul prezentat de Millán Mon care definește poziția Parlamentului referitoare la această problemă. Care este poziția dvs. astăzi? Ați avut timp să va gândiți la ea în ultimii doi ani? Baroneasă Ashton, la 17 mai, la Bagdad se celebrează Ziua Europa-Irak. Prezența UE în Irak constă în doi oficiali și un ambasador. Aceste trei persoane acționează în cadrul misiunii britanice. Bănuiesc că ați dori să găsiți resursele necesare pentru a schimba această situație. Ca să vă ajut, v-aș semnala că există șapte oficiali ai UE în Bahamas. Cum se face că insulele Bahamas sunt infinit mai importante pentru soarta Uniunii Europene în comparație cu Bagdadul? Nu ar fi mai bine să avem 17 oficiali în Bagdad, din moment ce suntem pe cale să semnăm primul acord UE-Irak din istoria post-Saddam? Există posibilitatea ca aceștia să rezolve drama din tabăra Ashraf deoarece sunt sigur că intervenția dvs. personală ar putea duce cu ușurință la o soluționare pozitivă a problemei? Baroneasă Ashton, ați intervenit deja în problema creștinilor copți din Egipt; totuși, persecuțiile nu numai că au continuat, ci în prezent au devenit un element îngrijorător în contextul așa-numitei „primăveri arabe”. Comunicările Serviciului european pentru acțiune externă încă afirmă că acesta este un conflict între extremiști. Cu toate acestea, creștinii sunt singurii care mor, iar bisericile creștine sunt singurele incendiate în Egipt. Ce ne împiedică că recunoaștem adevărul, să îi spunem pe nume și să îi scoatem pe copți din poziția lor incomodă de ostatici ai unui proiect politic fundamentalist?"@ro18
"Vaša práca, pani Ashtonová, je veľmi náročná a na svojich pleciach nesiete ťažké bremeno. Dúfam, že moje otázky nebudete brať ako provokáciu, ale ako námet na úvahu. Pani Ashtonová, na konci našej spoločnej rozpravy budeme hlasovať o správe o úlohe Európskej únie v multilaterálnych organizáciách. Pred dvomi rokmi som sa vás na vypočutí, ktoré predchádzalo vášmu nástupu do funkcie, spýtal, aké je vaše stanovisko k tomu, že Európska únia by mala jedno kreslo v OSN. Vtedy ste odpovedali, že ste nemali čas o tom premýšľať. Správa pani Muñizovej de Urquizovej obsahuje zmenu a doplnenie pána Millána Mona, ktoré definuje pozíciu Parlamentu v tejto otázke. Aký je váš názor dnes? Mali ste čas myslieť na to v priebehu uplynulých dvoch rokov? Pani Ashtonová, 17. máj je v Bagdade Európsko-irackým dňom. Prítomnosť EÚ v Iraku pozostáva z dvoch úradníkov a jedného veľvyslanca. Títo traja ľudia pôsobia na britskej pôde. Je správne, že by ste chceli nájsť zdroje na riešenie tejto situácie. Aby som vám pomohol, upozorním na to, že na Bahamách je sedem úradníkov EÚ. Čo také sa deje na Bahamách, že je to pre osud Európskej únie v porovnaní s Bagdadom oveľa dôležitejšie? Nebolo by lepšie mať 17 úradníkov v Bagdade, keďže sme blízko k podpísaniu prvej dohody medzi EÚ a Irakom v ére po Saddámovi? Možno by dokonca mohli vyriešiť drámu v tábore Ašraf priamo na mieste, pretože som si istý, že váš osobný zásah by pokojne mohol viesť k jej pozitívnemu riešeniu. Pani Ashtonová, už ste zasiahli v otázke egyptských koptov, ale nielenže prenasledovanie pokračuje, ale dnes predstavuje znepokojujúci prvok takzvanej arabskej jari. Oznámenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť o ňom stále hovoria ako o konflikte medzi extrémistami. V Egypte však zomierajú len kresťania a horia len kostoly. Čo nám bráni uznať pravdu, nazvať ju správnym menom a dostať koptov z tejto nepríjemnej situácie rukojemníkov fundamentalistického politického projektu?"@sk19
"Gospa predsednica, visoka predstavnica, gospe in gospodje, vaše delo, baronica Ashton, je zelo težko in na vaših ramenih je težko breme odgovornosti. Upam, da mojega vprašanje ne boste razumeli kot izzivanje, ampak kot opomnik za razmišljanje. Baronica Ashton, po naši razpravi bomo glasovali o poročilu o vlogi Evropske unije v mednarodnih organizacijah. Pred dvema letoma, na zaslišanju pred vašim prevzemom položaja, sem vas vprašal, kakšno je vaše stališče glede tega, ali naj ima Evropska unija en sedež v Združenih narodih. Takrat ste odgovorili, da še niste imeli časa za razmislek o tem. Poročilo gospe Muñiz de Urquiza vsebuje tudi spremembo gospoda Millána Mona, ki opredeljuje stališče Parlamenta o tem vprašanju. Kakšno je vaše stališče danes? Ali ste imeli v zadnjih dveh letih čas za razmislek? Baronica Ashton, 17. maja bo v Bagdadu Dan Evrope in Iraka. V Iraku predstavljata EU dva uradnika in en ambasador. Ti trije ljudje uradujejo v prostorih britanskega predstavništva. Upravičeno si prizadevate zagotoviti sredstva za ureditev te zadeve. V pomoč bi vam rad namignil, da ima EU sedem svojih uradnikov na Bahamih. Kaj tako neskončno bolj pomembnega za prihodnost Evropske unije kot v Bagdadu se dogaja na Bahamih? Ali ne bi bilo bolje, če bi imeli v Bagdadu 17 uradnikov, saj se približuje podpis prvega sporazuma med EU in Irakom v obdobju po Sadamu? Morda bi lahko celo reševali dramo v taboru Ašraf na kraju samem, saj sem prepričan, da bi vaše osebno posredovanje brez težav prineslo pozitivno rešitev? Baronica Ashton, v zvezi z egiptovskimi Kopti ste že osebno posredovali, vendar se preganjanje nadaljuje, danes pa je to tudi zelo zaskrbljujoča točka tako imenovane „arabske pomladi“. Sporočila iz Evropske službe za zunanje delovanje dogodke še vedno opisujejo kot spopade med skrajneži. V Egiptu pa umirajo samo kristjani in gorijo samo krščanske cerkve. Kaj nam brani priznati si resnico, reči bobu bob in rešiti Kopte iz nevarnega položaja talcev v fundamentalističnem političnem projektu?"@sl20
"Fru talman, fru höga representant, mina damer och herrar! Ditt arbete är mycket svårt, Catherine Ashton, och en tung börda vilar på dina axlar. Jag hoppas att du inte uppfattar mina frågor som en provokation utan som ett stöd till reflektion. Catherine Ashton, i slutet av vår gemensamma debatt ska vi rösta om betänkandet om EU:s roll i multilaterala organisationer. För två år sedan, vid utfrågningen innan du tillträdde, frågade jag om din inställning till att EU har en enda plats i Förenta nationerna. Du svarade då att du inte hade haft tid att fundera på det. Betänkandet från Maria Muñiz de Urquiza innehåller Millán Mons ändringsförslag som fastställer parlamentets ståndpunkt i frågan. Vilken är din ståndpunkt i dag? Har du haft tid att fundera på det de senaste två åren? Catherine Ashton, den 17 maj är det Europa-Irak-dagen i Bagdad. EU:s närvaro i Irak består av två tjänstemän och en ambassadör. Dessa tre personer verkar i det brittiska området. Du skulle med rätta vilja hitta resurser för att lösa situationen. För att hjälpa dig vill jag gärna påpeka att det finns sju EU-tjänstemän på Bahamas. Vad händer där som är så oändligt mycket mer avgörande för EU:s öde jämfört med Bagdad? Skulle det inte vara bättre att ha 17 tjänstemän i Bagdad, eftersom vi är nära att underteckna den första överenskommelsen mellan EU och Irak i historien efter Saddam? Kanske de till och med kan lösa den dramatiska situationen med Ashraflägret på plats eftersom jag är övertygad om att ditt personliga ingripande lätt skulle kunna leda till en positiv lösning? Catherine Ashton, du har redan talat om de egyptiska kopterna. Emellertid fortsätter förföljelserna, och i dag är de dessutom ett oroande inslag i den så kallade ”arabiska våren”. Meddelandena från Europeiska utrikestjänsten talar fortfarande om det som en konflikt mellan extremister. Emellertid är det endast kristna som dör och endast kyrkor som bränns i Egypten. Vad hindrar oss från att erkänna sanningen, kalla den vid sitt rätta namn och befria kopterna från deras underliga ställning som gisslan hos ett fundamentalistiskt politiskt projekt?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"De Urquiza"13
"Muñiz "13
"Saddam"13
"in situ"18,13,4,21,17,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph