Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-05-11-Speech-3-012-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110511.4.3-012-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, on Saturday, I had a long meeting in Cairo with the new Egyptian Prime Minister, Mr Sharaf. The conclusion of this meeting, and my conclusion also after this meeting on my second trip to Cairo in the last two months, is – as you have indicated – that we need to give massive help to these revolutions in North Africa and especially to developments in Egypt. We must stop making our little paternalistic adjustments that we have announced up to now. I shall give a short comparison. Do you know how much money was transferred under the US Marshall Plan? For years in a row? 1% of GDP every year. USD 162 billion in actual money. And what are we talking about and promising Egypt? One billion. Not 162 billion, but one billion. Not in 2011, not in 2012, but in 2013, when we have the possibility to do so. I think that is nothing at all. What I expect from you and from the Commission – because it is apparently Commission money we are talking about – is not big plans about changing the Neighbourhood Policy. We need to do that in the future, but what I expect is direct budget aid given to Egypt as fast as possible, because by the end of the year, they will have no money in their budget and that could be the beginning of a counter-revolution in Egypt. Direct budget aid or cancelling the country’s debts – that is the way forward immediately. An announcement today in that direction would certainly be helpful for Egypt and for the Egyptians. My second message is about Syria. Let us be honest, Baroness Ashton. Syria is a huge disaster. What is happening there – and I have no other words to describe it – is nothing less than an Arab Tiananmen. An Arab Tiananmen. People massacred by tanks and by snipers every day. 800 people killed to date. 8 000 people arrested to date. People tortured in the most brutal way in order to release passwords on Facebook and the names of comrades working on Facebook. Soldiers who do not want to shoot at their own people are themselves shot by the secret services of the army and of Bashar al-Assad. From what is happening today in Syria, it is very clear that there is only one way to describe Bashar al-Assad, and that is as the most brutal dictator in the world at the moment. That is the clear analysis we can make today. So what can be done? I see 800 people killed to date, 8 000 people imprisoned, some of them tortured every day, and we are freezing the assets of 13 people, but not Assad. I say this is an unbalanced approach. It is, in fact, ridiculous, and it is not helping to press the Assad regime to change its direction. It is not enough to say 13 people and one of Assad’s brothers is there, and one of his nieces or nephews is on the list. No, there are hundreds of people you have to put on the list immediately, as fast as possible, to apply real pressure. I can understand your approach a little bit. You are saying that if I leave Assad off the list, maybe it will help him change his attitude later on. OK then, make that very clear here today in the debate. I want you to declare that you give Assad a few days. If, in these few days, he does not stop what is happening at the moment, then freeze all assets, not only of the 13 people but of the whole Assad family. Impose a travel ban not on 13 people when 800 are killed, but on the whole Assad family and declare what is very important. They are waiting for that. Yesterday, we had a link directly with people in Syria who are saying that you have to strengthen the sanctions, otherwise he will not stop. Declare that the Assad family will never be considered by the European Union as the real representatives of the Syrian people, and that they will be accountable for their crimes. Do it right now. That is what we expect today from you. You can help to stop this Arab Tiananmen. It is not true that we play no role: we play an essential role and the people of Syria are waiting for this clear message today. Not tomorrow. Today."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, v sobotu jsem měl v Káhiře dlouhé jednání s novým egyptským předsedou vlády, panem Šarafem. Závěrem tohoto jednání a rovněž mým závěrem po tomto jednání při mé druhé cestě do Káhiry za poslední dva měsíce je – jak jste uvedl – že musíme poskytnout masivní pomoc těmto revolucím v severní Africe, a zejména vývoji v Egyptě. Musíme přestat se svými malými paternalistickými regulacemi, které jsme až dosud ohlašovali. Uvedu krátké srovnání. Víte, kolik peněz bylo převedeno v rámci Marshallova plánu USA? Za několik po sobě jdoucích let? 1 % HDP každým rokem. 162 miliard USD v reálných penězích. A o čem hovoříme a co slibujeme Egyptu my? Jednu miliardu. Ne 162 miliard, ale jednu miliardu. Nikoli v roce 2011, nikoli v roce 2012, ale v roce 2013, budeme-li mít tu možnost. To je podle mého názoru nicotné. Od vás a od Komise – protože zde zjevně hovoříme o penězích Komise – neočekávám velké plány na změnu politiky sousedství. To musíme udělat v budoucnosti, ale co očekávám, je přímá rozpočtová pomoc poskytnutá Egyptu v co nejrychlejším možném termínu, protože na konci roku nebudou mít v rozpočtu žádné peníze, a to by mohl být začátek kontrarevoluce v Egyptě. Přímá rozpočtová pomoc nebo zrušení dluhů země – to je okamžitá cesta vpřed. Dnešní oznámení v tomto smyslu by Egyptu a Egypťanům jistě pomohlo. Dále bych se chtěl zmínit o Sýrii. Buďme upřímní, baronko Ashtonová. Sýrie je obrovské neštěstí. Co se tam děje – a nemám pro to jiná slova – není nic menšího než arabské Tiananmen. Arabské Tiananmen. Lidé každý den masakrovaní tanky a ostřelovači. Dodnes zabito 800 lidí. Dodnes zatčeno 8 000 lidí. Lidé nejbrutálnějším způsobem mučeni, aby vydali hesla na Facebook a jména kamarádů pracujících na Facebooku. Vojáci, kteří nechtějí střílet na vlastní lidi, jsou sami odstřelováni tajnými službami armády a Bašára al-Asada. Na základě toho, co se dnes děje v Sýrii, je zcela jasné, že Bašára al-Asada lze popsat jediným způsobem, totiž jako nejbrutálnějšího diktátora současnosti na světě. To je jasná analýza, kterou si dnes můžeme udělat. Co tedy můžeme dělat? Mám na mysli 800 dodnes zabitých lidí, 8 000 zatčených lidí, každý den některé z nich mučené a my zmrazujeme vklady 13 lidí, leč nikoli Asada. Tvrdím, že je to nevyvážený přístup. Ve skutečnosti je to směšné a nijak to nepomáhá vyvíjet tlak na Asadův režim, aby změnil směr. Nestačí říci, že je na seznamu 13 lidí a jeden z Asadových bratrů a jedna z jeho neteří či synovců. Ne, na seznam musíte dát okamžitě, co nejrychleji stovky lidí, abyste vyvinuli skutečný tlak. Trochu vašemu přístupu rozumím. Říkáte si, že nedáte-li Asada na seznam, třeba mu to pomůže změnit později své postoje. Dobrá tedy, řekněte to dnes v rozpravě jasně. Chci, abyste prohlásila, že dáváte Asadovi několik dnů. Pokud v těchto několika dnech nezastaví to, co se v současnosti děje, zmrazte všechny vklady, nejen 13 lidí, ale celé Asadovy rodiny. Nevydávejte zákaz cestování pro 13 lidí, je-li 800 lidí zabito, ale pro celou Asadovu rodinu a oznamte to, co je velmi důležité. Oni na to čekají. Včera jsme měli přímý kontakt s lidmi v Sýrii, kteří říkají, že musíte zpřísnit sankce, jinak se nezastaví. Oznamte, že Asadova rodina již nebude Evropskou unií považována za skutečné zástupce syrského lidu a že budou odpovědní za své zločiny. Udělejte to hned. To od vás dnes očekáváme. Můžete pomoci zastavit toto arabské Tiananmen. Není pravda, že nehrajeme žádnou roli: naše role je významná a lidé v Sýrii dnes čekají na tuto jasnou zprávu. Ne zítra. Dnes."@cs1
"Hr. formand! I lørdags havde jeg et langt møde i Cairo med den nye egyptiske premierminister, hr. Sharaf. Konklusionen på dette møde, som også er min konklusion efter mødet på min anden rejse til Cairo inden for de seneste to måneder, er – som De har angivet – at vi skal yde massiv støtte til disse revolutioner i Nordafrika og især til udviklingen i Egypten. Vi skal holde op med at komme med de små formynderiske tilpasninger, som vi har varslet hidtil. Lad mig lave en kort sammenligning. Ved De, hvor mange penge der blev overført under den amerikanske Marshallplan? Flere år i træk? 1 % af BNP hvert år. 162 mia. USD i rede penge. Og hvad er det, vi taler om og lover Egypten? En mia. Ikke 162 mia., men en milliard. Ikke i 2011, ikke i 2012, men i 2013, når vi har mulighed for at gøre det. Det er efter min mening ingenting. Det, jeg forventer af Dem og af Kommissionen – for det er åbenbart Kommissionens penge, vi taler om – er ikke store planer om at ændre naboskabspolitikken. Det skal vi gøre i fremtiden, men det, jeg forventer, er direkte budgetstøtte til Egypten så hurtigt som muligt, for ved årets udgang har de ikke flere penge på deres budget, og det kunne blive begyndelsen til en kontrarevolution i Egypten. Direkte budgetstøtte eller eftergivelse af landets gæld – det er den øjeblikkelige vej frem. En erklæring herom i dag ville bestemt hjælpe Egypten og egypterne. Mit andet budskab vedrører Syrien. Lad os være ærlige, Baroness Ashton. Syrien er en kæmpe katastrofe. Det, der sker der – og jeg har ikke andre ord at beskrive det med – er intet mindre end en arabisk Tiananmen. En arabisk Tiananmen. Folk massakreres med kampvogne og snigskytter hver eneste dag. Hidtil er 800 mennesker blevet dræbt. 8 000 mennesker er blevet arresteret. Folk tortureres på de mest brutale måder for at få oplyst adgangskoder til Facebook og navnene på kammerater, som arbejder med Facebook. Soldater, som ikke ønsker at skyde på deres eget folk, bliver selv skudt af hærens og Bashar al-Assads efterretningstjenester. Af det, der sker i Syrien i dag, fremgår det meget klart, at der kun er én måde at beskrive Bashar al-Assad på, og det er som verdens for øjeblikket mest brutale diktator. Det er den klare analyse, vi kan foretage i dag. Men hvad kan der gøres? 800 mennesker er blevet dræbt, 8 000 er blevet fængslet, nogle af dem tortureres hver dag, og vi indefryser 13 menneskers aktiver, men ikke Assads. Jeg mener, det er en uafbalanceret tilgang. Det er i virkeligheden latterligt, og det hjælper ikke med at presse Assad-styret til at skifte kurs. Det er ikke nok at sige 13 mennesker, og en af Assads brødre er der, og en af hans niecer eller nevøer er også på listen. Nej, der er hundredvis af mennesker, som De øjeblikkeligt skal sætte på denne liste, så hurtigt som muligt, for at udøve et reelt pres. Jeg kan godt lidt forstå Deres tilgang. De siger, at hvis jeg lader være med at opføre Assad på listen, vil det måske hjælpe ham med at ændre holdning senere. O.k., men så gør det helt klart her i dag under forhandlingen. Jeg vil have Dem til at sige, at De har givet Assad et par dage ekstra. Hvis han så om det par dage ikke sætter en stopper for det, der sker for øjeblikket, så skal De indefryse alle aktiverne, ikke blot hos de 13 mennesker, men hos hele Assad-familien. De skal indføre et rejseforbud ikke for 13 mennesker, når 800 er blevet dræbt, men for hele Assad-familien, og De skal afgive en erklæring om, hvad det er, der er vigtigt. Det venter de på. I går havde vi en direkte forbindelse til folk i Syrien, som siger, at De er nødt til at skærpe sanktionerne, for ellers stopper han ikke. De skal erklære, at Assad-familien aldrig af EU vil blive opfattet som de virkelige repræsentanter for det syriske folk, og at de vil blive stillet til regnskab for deres forbrydelser. Gør det nu. Det er dét, vi forventer af Dem i dag. De kan hjælpe med at stoppe denne arabiske Tiananmen. Det er ikke rigtigt, at vi ikke spiller nogen rolle. Vi spiller en væsentlig rolle, og det syriske folk venter på dette klare budskab i dag. Ikke i morgen. I dag."@da2
"Herr Präsident, am Samstag hatte ich in Kairo ein langes Treffen mit dem neuen ägyptischen Ministerpräsidenten Herrn Sharaf. Die Schlussfolgerung aus diesem Treffen und auch meine Schlussfolgerung aus diesem Treffen während meiner zweiten Reise nach Kairo in den vergangenen zwei Monaten ist – wie Sie angedeutet haben –, dass wir diese Umwälzungen in Nordafrika und insbesondere die Entwicklungen in Ägypten massiv unterstützen müssen. Wir müssen aufhören, unsere kleinen paternalistischen Anpassungen zu machen, die wir bisher angekündigt haben. Ich möchte einen kurzen Vergleich anstellen. Wissen Sie, wie viel Geld im Rahmen des Marshallplans der USA überwiesen worden ist? Über Jahre? Jährlich 1 % des BIP. In konkreten Zahlen ausgedrückt waren es 162 Mrd. USD. Und über welche Summen sprechen wir und versprechen wir Ägypten? Eine Milliarde. Nicht 162 Mrd., sondern eine Milliarde. Nicht im Jahre 2011, und auch nicht im Jahre 2012, sondern 2013, wenn wir die Möglichkeit haben. Ich denke, das ist gar nichts. Was ich von Ihnen und von der Kommission erwarte – denn es geht offensichtlich um das Geld der Kommission, über das wir sprechen –, sind keine großen Pläne zur Veränderung der Nachbarschaftspolitik. Wir müssen das in der Zukunft tun, aber was ich erwarte, ist die schnellstmögliche Gewährung von direkten Haushaltsbeihilfen an Ägypten, weil sie zum Ende des Jahres kein Geld in ihrem Haushalt haben werden, und das könnte der Beginn einer Gegenrevolution in Ägypten sein. Direkte Haushaltsbeihilfen oder die Streichung der Schulden des Landes – das ist der Weg, den wir unverzüglich einschlagen müssen. Eine Ankündigung, die heute in diese Richtung gemacht wird, würde für Ägypten und die Ägypter sicherlich hilfreich sein. In meiner zweiten Botschaft geht es um Syrien. Seien wir doch ehrlich, Baroness Ashton. Syrien ist eine gewaltige Katastrophe. Was dort geschieht – und mir fallen keine andere Worte ein, um es zu beschreiben –, ist nichts anderes als ein arabisches Tian’anmen-Massaker. Ein arabisches Tian’anmen-Massaker. Jeden Tag werden Menschen von Panzern und Scharfschützen abgeschlachtet. Bisher wurden 800 Menschen getötet. 8 000 Menschen wurden bisher festgenommen. Menschen werden auf brutalste Weise gefoltert, um sie zur Herausgabe von Passwörter für Facebook zu zwingen und der Namen ihrer Kameraden, die auf Facebook arbeiten. Soldaten, die nicht auf ihr eigenes Volk schießen wollen, werden selbst von Angehörigen des Militärgeheimdienstes und des Geheimdienstes, der Baschar al-Assad untersteht, erschossen. Aufgrund dessen, was heute in Syrien geschieht, steht ganz klar fest, dass man Baschar al-Assad nur auf eine Weise beschreiben kann, nämlich als den derzeit brutalsten Diktator der Welt. Das ist die klare Analyse, die wir heute durchführen können. Was kann man also tun? Ich sehe, dass bisher 800 Menschen getötet, 8 000 Menschen festgenommen worden sind, einige von ihnen werden jeden Tag gefoltert, und wir frieren das Vermögen von 13 Menschen ein, aber nicht von Assad. Ich sage, dass das eine einseitige Herangehensweise ist. Es ist in der Tat lächerlich, und es trägt nicht dazu bei, das Assad-Regime zu einem Richtungswechsel zu zwingen. Das Einfrieren des Vermögens von 13 Personen, zu denen einer von Assads Brüdern gehört und einer von seinen Nichten oder Neffen, reicht nicht aus. Nein, es gibt Hunderte von Menschen, die Sie sofort auf diese Liste setzen müssen, so schnell wie möglich, um echten Druck auszuüben. Ich kann Ihre Herangehensweise ein klein wenig verstehen. Sie sagen, dass, wenn Sie Assad nicht auf diese Liste setzen, das vielleicht dazu beitragen wird, dass er später seine Einstellung ändert. Nun gut, dann stellen Sie das bitte in der heutigen Aussprache klar. Ich möchte, dass Sie erklären, dass Sie Assad ein paar Tage geben. Wenn er innerhalb dieses Zeitraums dem, was momentan geschieht, kein Ende setzt, dann frieren Sie sein gesamtes Vermögen ein, nicht nur das der 13 Personen, sondern der gesamten Familie Assad. Verhängen Sie, wenn 800 Menschen getötet werden, kein Reiseverbot über 13 Personen, sondern über die gesamte Familie Assad, und erklären Sie, was wichtig ist. Die Menschen warten darauf. Gestern hatten wir eine direkte Verbindung zu Menschen in Syrien, die gesagt haben, dass Sie die Sanktionen verschärfen müssen, weil Assad ansonsten nicht aufhört. Erklären Sie, dass die Familie Assad von der Europäischen Union nie als die wahren Vertreter des syrischen Volkes angesehen werden und dass sie für ihre Verbrechen zur Verantwortung gezogen werden. Tun Sie das jetzt sofort. Das ist es, was wir heute von Ihnen erwarten. Sie können dazu beitragen, dass dieses arabische Tian’anmen-Massaker endet. Es stimmt nicht, dass wir keine Rolle spielen: Wir spielen eine entscheidende Rolle, und das syrische Volk wartet darauf, dass wir heute diese klare Botschaft senden. Nicht morgen. Heute."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το Σάββατο, είχα μια μεγάλης διάρκειας συνάντηση στο Κάιρο με τον αιγύπτιο πρωθυπουργό, τον κ. Sharaf. Το συμπέρασμα αυτής της συνάντησης και το συμπέρασμά μου επίσης μετά από αυτήν τη συνάντηση στο δεύτερο ταξίδι μου στο Κάιρο τους δύο τελευταίους μήνες, είναι –όπως έχετε αναφέρει– ότι χρειάζεται να παράσχουμε μαζική βοήθεια σε αυτές τις επαναστάσεις στη Βόρεια Αφρική και ειδικά στις εξελίξεις στην Αίγυπτο. Πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε τις μικρές μας πατερναλιστικές προσαρμογές τις οποίες έχουμε κάνει έως τώρα. Θα κάνω μια μικρή σύγκριση. Γνωρίζετε πόσα χρήματα μεταφέρθηκαν βάσει του αμερικανικού σχεδίου Μάρσαλ; Επί πόσα διαδοχικά χρόνια; Το 1% του ΑΕγχΠ ετησίως. Συνολικά 162 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Και για τι ποσό συζητούμε σχετικά και υποσχόμαστε στην Αίγυπτο; Ένα δισεκατομμύριο. Όχι 162 δισεκατομμύρια, αλλά ένα δισεκατομμύριο. Όχι το 2011, όχι το 2012, αλλά το 2013, όταν θα έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Πιστεύω ότι αυτό δεν είναι τίποτε απολύτως. Αυτό το οποίο αναμένω από εσάς και από την Επιτροπή –επειδή προφανώς μιλούμε για χρήματα της Επιτροπής– δεν είναι μεγάλα σχέδια σχετικά με την αλλαγή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Χρειάζεται να το κάνουμε αυτό στο μέλλον, αλλά αυτό το οποίο αναμένω είναι άμεση δημοσιονομική βοήθεια που πρέπει να χορηγηθεί στην Αίγυπτο το συντομότερο δυνατόν, επειδή έως τα τέλη του έτους, δεν θα έχουν χρήματα στον προϋπολογισμό τους και αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας αντεπανάστασης στην Αίγυπτο. Η άμεση δημοσιονομική βοήθεια ή η διαγραφή του χρέους της χώρας – αυτή είναι η κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε άμεσα. Μια ανακοίνωση σήμερα προς αυτήν την κατεύθυνση θα ήταν βεβαίως χρήσιμη για την Αίγυπτο και για τους Αιγύπτιους. Το δεύτερο μήνυμά μου αφορά τη Συρία. Ας είμαστε ειλικρινείς, βαρόνη Ashton. Η Συρία είναι μια τεράστια καταστροφή. Αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί –και δεν έχω άλλες λέξεις για να το περιγράψω– δεν είναι τίποτε λιγότερο από μια αραβική Τιενανμέν. Μια αραβική Τιενανμέν. Άνθρωποι σφαγιάζονται καθημερινά από τεθωρακισμένα και από ελεύθερους σκοπευτές. Έως τώρα έχουν σκοτωθεί 800 άτομα. Έως σήμερα έχουν συλληφθεί 8.000 άτομα. Άνθρωποι βασανίζονται με τον πιο βάναυσο τρόπο για να μαρτυρήσουν κωδικούς πρόσβασης στο Facebook και τα ονόματα συναδέλφων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο Facebook. Στρατιώτες οι οποίοι δεν θέλουν να πυροβολήσουν τους συμπολίτες τους πυροβολούνται οι ίδιοι από τις μυστικές υπηρεσίες του στρατού και του Bashar al-Assad. Από αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στη Συρία, είναι πολύ σαφές ότι μόνον ένας τρόπος υπάρχει για να περιγραφεί ο Bashar al-Assad, δηλαδή ως ο κτηνωδέστερος δικτάτορας στον κόσμο αυτήν τη στιγμή. Αυτή είναι η σαφής ανάλυση στην οποία μπορούμε να προβούμε σήμερα. Εμείς λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε; Βλέπω ότι έως σήμερα έχουν σκοτωθεί 800 άτομα, 8.000 άτομα έχουν φυλακιστεί, ορισμένοι εξ αυτών βασανίζονται καθημερινά, και εμείς παγώνουμε τα περιουσιακά στοιχεία 13 ανθρώπων του καθεστώτος, αλλά όχι του Assad. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια μη ισορροπημένη προσέγγιση. Στην πραγματικότητα, είναι γελοία, και δεν συμβάλλει στην άσκηση πίεσης στο καθεστώς του Assad για να αλλάξει κατεύθυνση. Δεν είναι αρκετό να λέμε ότι 13 άτομα και ένας από τους αδελφούς του Assad περιλαμβάνεται στον κατάλογο, και μία από τις ανιψιές του ή ένας από τους ανιψιούς του περιλαμβάνεται επίσης. Όχι, υπάρχουν εκατοντάδες άτομα τα οποία πρέπει να συμπεριλάβετε στον κατάλογο αμέσως, το συντομότερο δυνατόν, για να ασκήσετε πραγματική πίεση. Μπορώ να κατανοήσω κάπως την προσέγγισή σας. Λέτε ότι αν αφήσω τον Assad εκτός καταλόγου, ίσως αυτό να τον βοηθήσει να αλλάξει τη στάση του αργότερα. Ωραία λοιπόν, καταστήστε το αυτό σαφές εδώ σήμερα στη συζήτηση. Θέλω να δηλώσετε ότι δίνετε στον Assad περιθώριο λίγων ημερών. Αν, σε αυτές τις λίγες ημέρες, δεν σταματήσει αυτό το οποίο συμβαίνει αυτήν τη στιγμή, τότε παγώστε όλα τα περιουσιακά στοιχεία, όχι μόνο των 13 ατόμων αλλά ολόκληρης της οικογένειας Assad. Να επιβάλετε απαγόρευση μετακινήσεων στο εξωτερικό όχι μόνο σε 13 άτομα, όταν 800 άτομα έχουν σκοτωθεί, αλλά σε ολόκληρη την οικογένεια Assad και δηλώστε αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Οι κάτοικοι αναμένουν αυτήν τη δήλωση. Χθες, είχαμε απευθείας επικοινωνία με ανθρώπους στη Συρία οι οποίοι λένε ότι πρέπει να ενισχύσετε τις κυρώσεις, διαφορετικά αυτός δεν θα σταματήσει. Δηλώστε ότι η οικογένεια Assad ουδέποτε θα θεωρηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικός εκπρόσωπος του συριακού λαού και ότι θα λογοδοτήσουν για τα εγκλήματά τους. Κάντε το αμέσως τώρα. Αυτό αναμένουμε σήμερα από εσάς. Μπορείτε να σταματήσετε αυτήν την αραβική Τιενανμέν. Δεν είναι ακριβές ότι δεν διαδραματίζουμε κανένα ρόλο: διαδραματίζουμε ουσιαστικό ρόλο και ο λαός της Συρίας περιμένει αυτό το σαφές μήνυμα σήμερα. Όχι αύριο. Σήμερα."@el10
"Señor Presidente, el sábado tuve una larga reunión en El Cairo con el nuevo Primer Ministro egipcio, el señor Sharaf. La conclusión extraída de esta reunión y la que extraje también tras ella en mi segundo viaje a El Cairo en los últimos dos meses es —como usted ha apuntado— la necesidad de brindar apoyo masivo a estas revoluciones del Norte de África y, en especial, a los avances de Egipto. Tenemos que acabar con los pequeños ajustes paternalistas que hemos anunciado hasta ahora. Haré una breve comparación. ¿Saben cuánto dinero se transfirió en el marco del Plan Marshall americano durante años? El 1 % del PIB todos los años. 162 000 millones de dólares en dinero actual. ¿Y de qué estamos hablando nosotros y qué prometemos a Egipto? 1 000 millones. No 162 000 millones, sino 1 000 millones. No en 2011 ni en 2012, sino en 2013, cuando podamos contar con esa posibilidad. Creo que esto no es nada en absoluto. Lo que espero de usted y de la Comisión —ya que al parecer hablamos de dinero de la Comisión— no son grandes planes de cambio de la Política de Vecindad. Eso lo tenemos que hacer en el futuro. Lo que espero, en cambio, es una ayuda presupuestaria directa a Egipto lo antes posible, porque hacia finales de año no habrá dinero en el presupuesto de Egipto y esto podría provocar una contrarrevolución. Una ayuda presupuestaria directa o la cancelación de la deuda del país, ese es el camino a seguir de manera inmediata. Un anuncio en este sentido hoy sería muy útil para Egipto y los egipcios. Mi segundo mensaje es sobre Siria. Seamos honestos, baronesa Ashton. Siria es una gran tragedia. Lo que está sucediendo allí —no tengo otras palabras para describirlo— es nada menos que un Tiananmen árabe. Un Tiananmen árabe. Gente masacrada a diario por los tanques y los francotiradores. 800 muertos hasta la fecha. 8 000 detenidos hasta la fecha. Gente torturada de la manera más brutal para obtener las contraseñas y los nombres de los compañeros que trabajan en Facebook. Los soldados que no quieren disparar a su propio pueblo son ellos mismos asesinados por los servicios secretos del ejército y de Bashar Al-Assad. A la vista de lo que está ocurriendo hoy en día en Siria, está claro que solo hay un modo de describir a Bashar Al-Assad: como el dictador más brutal del mundo actualmente. Este es el claro análisis que podemos extraer de la situación hoy en día. ¿Qué podemos hacer? Hay 800 personas muertas hasta la fecha, 8 000 presos, algunos de ellos torturados cada día, y nosotros congelamos los bienes de trece personas pero no de Assad. Creo que este es un planteamiento desequilibrado. Es, de hecho, ridículo, y no ayuda a presionar al régimen de Assad para que cambie el rumbo. No es suficiente manifestar que hay trece personas y uno de los hermanos de Assad y un sobrino o sobrina en la lista. No, hay cientos de personas que deben añadirse a esta lista de manera inmediata, lo antes posible, a fin de ejercer una presión real. Puedo comprender su enfoque en cierto modo. Usted piensa que si deja a Assad fuera de la lista, quizá esto pueda ayudar a que cambie su actitud un poco más adelante. De acuerdo entonces, déjelo muy claro hoy en el debate. Diga que le dará a Assad unos días. Si, en este plazo, no frena lo que está sucediendo en este momento, congélele todos sus bienes, no solo los de las trece personas sino los de toda la familia Assad. No imponga la prohibición de viajar solo a trece personas cuando están muriendo ochocientas, sino a toda la familia Assad y declare lo que es muy importante. Lo están esperando. Ayer establecimos un vínculo directo con ciudadanos de Siria que le están pidiendo que endurezca las sanciones porque es el único modo de frenarle. Declare que la Unión Europea no considerará jamás a la familia Assad como los representantes reales del pueblo sirio y que tendrán que rendir cuentas por sus crímenes. Hágalo ahora mismo. Es lo que esperamos de usted hoy. Podrá ayudar a parar este Tiananmen árabe. No es cierto que no desempeñamos ninguna función: nuestro papel es fundamental y el pueblo de Siria espera hoy este claro mensaje. No mañana. Hoy."@es21
"Austatud juhataja! Laupäeval toimus mul Kairos Egiptuse uue peaministri Sharafiga pikk kohtumine. Kohtumise järeldus ja ka minu järeldus pärast kohtumist, mis leidis aset minu teise Kairo reisi ajal viimase kahe kuu jooksul, on selline, et meil tuleb anda ulatuslikku abi Põhja-Aafrika riikides toimuvate revolutsioonide ja eelkõige Egiptuses esinevate muutuste toetuseks, nagu te märkisite. Peame lõpetama oma väikesed „isalikud” kohandused, millest oleme siiani teada andnud. Esitan lühidalt ühe võrdluse. Kas te teate, kuid palju raha eraldati USA Marshalli plaani alusel mitu aastat järjest? Igal aastal 1% SKPst. See teeb rahas 162 miljardit USA dollarit. Kuid millest räägime meie ja mida lubame Egiptusele? Ühte miljardit. Mitte 162 miljardit, vaid ühte miljardit. Mitte 2011. ega 2012. aastal, vaid 2013. aastal, mil meil see võimalus tekib. Minu arvates on see tühine summa. Ma ei oota teilt ega komisjonilt – sest ilmselgelt räägime me komisjoni rahast – suuri kavasid naabruspoliitika muutmise kohta. Seda peame tegema tulevikus. Praegu ootan ma aga võimalikult kiiret eelarvetoetuse andmist Egiptusele, sest aasta lõpuks ei ole neil eelarves enam üldse raha ja see võib tähendada, et Egiptuses algab kontrrevolutsioon. Eelarvetoetus või riigivõla kustutamine – see on tee, mida mööda peame kiiresti edasi liikuma. Sedalaadi teade oleks täna Egiptusele ja egiptlastele kindlasti abiks. Minu teine sõnum puudutab Süüriat. Olgem ausad, paruness Ashton. Süürias toimub üks suur katastroof. See, mis seal aset leiab – mul ei ole muid sõnu selle kirjeldamiseks –, ei ole midagi muud kui Taevase Rahu väljaku sündmused Araabias. Taevase Rahu väljaku sündmused Araabias. Tankid ja snaiprid hukkavad inimesi iga päev. Siiani on tapetud 800 isikut ja vangistatud 8000 isikut. Inimesi piinatakse kõige elajalikumal viisil, et saada teada nende Facebooki paroole ja võitluskaaslaste nimesid Facebookis. Sõjaväe ja Bashar al-Assadi luureteenistused lasevad maha sõdureid, kes ei soovi oma kaasmaalasi tulistada. Süürias praegu toimuvate sündmuste alusel on täiesti selge, et Bashar al-Assadi kirjeldamiseks on vaid üks viis – ta on hetkel kõige jõhkram diktaator maailmas. See on ilmne analüüs, mille saame täna teha. Mida siis ette võtta? Näen, et siiani on tapetud 800 ja vangistatud 8000 inimest, kellest mõnda piinatakse iga päev, kuid meie külmutame vara 13 isikul, aga mitte al-Assadil. Minu arvates on selline suhtumine tasakaalust väljas. Tegelikult on see lausa naeruväärne ning ei aita avaldada al-Assadi režiimile mingit survet oma kursi muutmiseks. Sellest ei piisa, et nimekirjas on 13 inimest, nende seas üks al-Assadi vend ja üks tema venna- või õepoeg või venna- või õetütar. Ei, on sadu inimesi, kes tuleb võimalikult kiiresti nimekirja lisada, sest nii saab avaldada tõelist survet. Ma mõistan mingil määral teie suhtumist. Te ütlete, et kui ma jätan al-Assadi nimekirjast välja, võib-olla aitab see tal hiljem suhtumist muuta. Olgu, kuid öelge see siis tänasel arutelul selgelt välja. Soovin, et teataksite, et annate al-Assadile mõne päeva aega. Kui ta selle aja jooksul praegustele sündmustele lõppu ei tee, külmutage kogu vara – mitte ainult 13 isiku vara, vaid kogu al-Assadi perekonna vara. Ärge kehtestage reisikeeldu vaid 13 isikule, kui tapetud on 800 inimest. Kehtestage see kogu al-Assadi perekonnale ja teatage sellest, mis on ülitähtis. Nad ootavad seda. Eile oli meil otsekontakt Süüria rahvaga, kes ütleb, et sanktsioone tuleb karmistada – vastasel korral ta ei peatu. Teatage, et Euroopa Liit ei loe al-Assadi pereliikmeid iial Süüria rahva tegelikeks esindajateks ja et nad vastutavad oma kuritegude eest. Tehke seda kohe. Seda me teilt täna ootamegi. Teie saate aidata kaasa nende Taevase Rahu väljaku sündmuste lõpetamisele Araabias. See, et me ei mängi mingit rolli, ei ole tõsi: me mängime hädavajalikku rolli ja Süüria rahvas ootab täna seda selget sõnumit. Nad ootavad seda täna, mitte homme."@et5
"Arvoisa puhemies, lauantaina minulla oli pitkä kokous Kairossa Egyptin uuden pääministerin Sharafin kanssa. Kokouksen päätelmä ja myös minun päätelmäni kokouksen jälkeen toisella Kairon-matkallani kahden kuukauden sisällä on se – kuten te olette todennut – että meidän on annettava voimakasta tukea Pohjois-Afrikan vallankumouksille sekä erityisesti Egyptin kehitykselle. Meidän on lopetettava sellaisten pienten holhoavien mukautusten tekeminen, joista me olemme ilmoittaneet tähän saakka. Annan lyhyen vertauksen. Tiedättekö, miten paljon rahaa siirrettiin Yhdysvaltojen Marshall-avun nojalla? Peräkkäisinä vuosina? Yksi prosentti BKT:stä joka vuosi. Rahassa se teki 162 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Entä mistä me puhumme ja mitä me lupaamme Egyptille? Yhden miljardin. Ei 162:ta miljardia vaan yhden miljardin. Ei vuonna 2011, eikä vuonna 2012 vaan vuonna 2013, kun meillä on mahdollisuus siihen. Mielestäni se ei ole yhtään mitään. En odota teiltä ja komissiolta – koska puhumme ilmeisesti komission rahoista – suuria suunnitelmia naapuruuspolitiikan muuttamiseksi. Ne meidän on laadittava tulevaisuudessa. Sen sijaan odotan suoraa budjettitukea Egyptille mahdollisimman pian, koska vuoden loppuun mennessä egyptiläisillä ei ole rahaa talousarviossaan ja se voi merkitä vastavallankumouksen alkua Egyptissä. Suora budjettituki tai valtion velkojen peruuttaminen – se on välitön tie eteenpäin. Jos tänään annettaisiin sellainen ilmoitus, se auttaisi varmasti Egyptiä ja egyptiläisiä. Toinen viestini koskee Syyriaa. Meidän on oltava rehellisiä, hyvä Catherine Ashton. Syyria on valtava katastrofi. Se, mitä siellä tapahtuu – eikä minulla ole muita sanoja kuvaamaan sitä – on arabien Tiananmen. Arabien Tiananmen. Panssarivaunut ja tarkka-ampujat tappavat ihmisiä joka päivä. Tähän mennessä on kuollut 800 ihmistä. Tähän mennessä on pidätetty 8 000 ihmistä. Ihmisiä kidutetaan raa'asti, jotta heiltä saadaan Facebookin salasanoja ja Facebookissa työskentelevien kumppanien nimiä. Armeijan ja Bashar al-Assadin salainen palvelu ampuu sotilaita, jotka eivät halua ampua omaa kansaansa. Siitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu Syyriassa, voidaan selvästi päätellä, että Bashar al-Assadia voi kuvata vain yhdellä tavalla: maailman tämän hetken julmimpana diktaattorina. Se on selvä päätelmä, jonka voimme tänään tehdä. Mitä siis voidaan tehdä? Tähän mennessä on tapettu 800 ihmistä, 8 000 ihmistä on vangittu, joitakin heistä kidutetaan joka päivä, ja me olemme jäädyttäneet 13 henkilön varat, emme kuitenkaan Assadin varoja. Mielestäni tämä lähestymistapa ei ole tasapainoinen. Se on itse asiassa naurettava, eikä se auta painostamaan Assadin hallitusta muuttamaan suuntaansa. Ei riitä, että sanotaan, että 13 ihmistä ja yksi Assadin veljistä ja yksi hänen veljentyttäristään tai -pojistaan on luettelossa. Luetteloon on pantava välittömästi, mahdollisimman pian satoja ihmisiä todellisen paineen luomiseksi. Voin ymmärtää hieman teidän lähestymistapaanne. Sanotte, että jos jätän Assadin pois luettelosta, ehkä se saa hänet muuttamaan asennettaan myöhemmin. Hyvä on, tehkää se täysin selväksi tänään keskustelussa. Haluan teidän julistavan, että te annatte Assadille pari päivää. Jos hän ei lopeta parissa päivässä sitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu, niin jäädyttäkää kaikki varat, 13 henkilön lisäksi koko Assadin perheen varat. Asettakaa matkustuskielto 800 ihmisen kuoleman jälkeen 13 henkilön sijasta koko Assadin perheelle ja julistakaa, että se on erittäin tärkeää. He odottavat sitä. Eilen meillä oli suora yhteys Syyrian kansalaisiin, jotka sanovat, että teidän on vahvistettava pakotteita, muuten Assadia ei pysäytetä. Julistakaa, että Euroopan unioni ei pidä Assadin perhettä koskaan Syyrian kansan todellisena edustajana ja että perheen jäseniä vaaditaan tilille rikoksistaan. Tehkää se heti. Sitä me odotamme teiltä tänään. Te voitte auttaa lopettamaan arabien Tiananmenin. Ei ole totta, ettei meillä ole mitään roolia: me olemme keskeisessä roolissa, ja Syyrian kansa odottaa tätä selvää viestiä tänään. Ei huomenna. Tänään."@fi7
"Monsieur le Président, j’ai eu une longue réunion samedi dernier avec le Premier ministre égyptien, M. Sharaf. La conclusion de cette réunion, qui est également la mienne après cette réunion lors de mon deuxième voyage au Caire au cours des deux derniers mois, est – comme vous l’avez indiqué – que nous devons apporter une aide massive à ces révolutions en Afrique du Nord, et particulièrement l’évolution de la situation en Égypte. Nous devons mettre fin aux faibles ajustements paternalistes que nous avons annoncés jusqu’à présent. Je présenterai une brève comparaison. Savez-vous quel montant a été transféré dans le cadre du plan Marshall mis en place par les États-Unis? Pendant des années de suite? Pas moins d’un pour cent du PIB chaque année. Cela représente 162 milliards de dollars. Et que promettons-nous à l’Égypte? Un milliard. Non pas 162 milliards, mais un milliard. Non pas en 2011, ni en 2012, mais en 2013, lorsque nous aurons la possibilité de le faire. Je pense que ce montant est dérisoire. Ce que j’attends de vous et de la Commission - car c’est apparemment de l’argent de la Commission dont il s’agit – ce ne sont pas de grands projets de changement de la politique de voisinage. Cela, nous devrons le faire à l’avenir, mais ce que j’attends aujourd’hui, c’est une aide budgétaire directe versée à l’Égypte aussi rapidement que possible, car les caisses du pays seront vides à la fin de l’année, ce qui pourrait déclencher une contre-révolution dans le pays. Une aide budgétaire directe ou l’annulation de la dette égyptienne, voilà la voie qu’il convient de suivre dans l’immédiat. Une annonce faite aujourd’hui serait sans aucun doute utile à l’Égypte tout comme aux Égyptiens. Mon deuxième message porte sur la Syrie. Soyons honnêtes, Mme Ashton. La situation en Syrie est catastrophique. Ce qui se passe dans ce pays – et je n’ai pas d’autres mots pour le décrire – n’est rien de moins qu’un Tian’anmen arabe. Des citoyens massacrés chaque jour par des chars et par des tireurs embusqués. On dénombre à ce jour 800 tués et 8 000 arrestations. Certains sont brutalement torturés afin qu’ils livrent leur mot de passe sur Facebook ainsi que les noms de leurs camarades utilisant ce site. Des soldats refusant d’ouvrir le feu sur leurs concitoyens, abattus par les services secrets de l’armée et de Bachar el-Assad. D’après les évènements actuels en Syrie, il est évident que l’on ne peut décrire Bachar el-Assad que d’une seule manière, à savoir le dictateur le plus violent au monde à l’heure actuelle. Voilà l’analyse claire qui peut être faite aujourd’hui. Que pouvons-nous donc faire? Je vois 800 personnes tuées jusqu’à présent, 8 000 personnes emprisonnées, certaines d’entre elles torturées chaque jour, et nous gelons les avoirs de 13 responsables, mais pas de Bachar el-Assad lui-même. Cette approche est, selon moi, déséquilibrée. Elle est même absurde, et ne fait rien pour encourager le régime Assad à changer de cap. On ne peut pas se contenter de 13 personnes, parmi lesquelles se trouvent un des frères de Bachar el-Assad et un de ses neveux ou nièces. Non, il y a des centaines de personnes qui doivent être mises sur cette liste sans attendre, le plus rapidement possible, si l’on veut exercer une réelle pression. Je peux comprendre votre approche dans une certaine mesure. Vous pensez qu’en n’incluant pas Assad dans la liste, peut-être l’aiderez-vous à changer son comportement plus tard. Soit, mais si c’est le cas vous devriez le dire clairement aujourd’hui lors du débat. Je voudrais que vous déclariez donner quelques jours à Bachar el-Assad et que, s’il ne met pas fin aux exactions, les avoirs de toute sa famille seront gelés, et non uniquement ceux de 13 personnes. Lorsque 800 personnes sont tuées, ce n’est pas à 13 personnes qu’il faut interdire de voyager, mais à toute la famille Assad; il faut annoncer ce qui est important. Voilà ce que l’on attend. Hier, nous étions en communication directe avec des personnes en Syrie selon lesquelles il fallait renforcer les sanctions, sans quoi Bachar el-Assad n’arrêtera pas. Déclarez que l’Union européenne ne considérera jamais les membres de la famille Assad comme de véritables représentants du peuple syrien, et qu’ils devront répondre de leurs crimes. Faites-le maintenant. Voilà ce que l’on attend de vous aujourd’hui. Vous pouvez aider à mettre fin à ce Tian’anmen arabe. Il est faux que nous n’avons aucun rôle à jouer: notre rôle est essentiel, et le peuple syrien attend un message clair aujourd’hui. Pas demain. Aujourd’hui."@fr8
"Elnök úr, szombaton Kairóban hosszú találkozóban volt részem Saraf úrral, az új egyiptomi miniszterelnökkel. A találkozónak az volt a konklúziója, ami egyben az én konklúzióm is e találkozó után, az utóbbi két hónapban tett második kairói utamon, hogy – amint Ön jelezte – erőteljesen segítenünk kell ezeket az észak-afrikai forradalmakat, és különösen az egyiptomi fejleményeket. Abba kell hagynunk a kis atyáskodó kiigazításainkat, amiket eddig bejelentettünk. Egy rövid összehasonlítást szeretnék tenni. Tudják, hogy az amerikai Marshall-terv keretében mennyi pénzt utaltak át? Évek hosszú során át? A GDP 1%-át minden évben. Tényleges pénzben 162 milliárd USA-dollárt. És mi miről beszélünk, mit ígérünk Egyiptomnak? Egymilliárdot. Nem 162 milliárdot, hanem egymilliárdot. Nem 2011-ben, nem is 2012-ben, hanem 2013-ban, amikor majd lehetőségünk lesz rá. Én azt gondolom, hogy ez semmi. Amit Önöktől és a Bizottságtól várok – merthogy láthatólag bizottsági pénzről beszélünk –, az nem a szomszédságpolitika megváltoztatására vonatkozó nagyszabású terv. Ezt a jövőben majd meg kell tennünk, de most közvetlen költségvetési segélyt várok Egyiptom részére, a lehető leggyorsabban, mert az év végére nem lesz pénz a költségvetésükben, és ez akár egy ellenforradalom kezdetét is jelentheti Egyiptomban. A közvetlen költségvetési támogatás vagy az ország adósságainak eltörlése – ez az egyenesen előremutató út. Egy ez irányú mai bejelentés bizonyosan segítene Egyiptomnak és az egyiptomiaknak. A második üzenetem Szíriáról szól. Legyünk őszinték, Ashton bárónő. Szíria maga a katasztrófa. Ami ott történik – és erre nincs más szavam –, nem más, mint az arab Tienanmen. Egy arab Tienanmen tér. Az embereket tankok és orvlövészek gyilkolják nap mint nap. Eddig 800 embert öltek meg, és 8000 embert tartóztattak le. Az embereket válogatott kegyetlen kínzásoknak vetik alá, hogy elárulják a facebookos jelszavukat és a Facebookon dolgozó társaik nevét. Azokat a katonákat, akik nem akarnak a saját népükre lőni, a hadsereg és Bassár el-Aszad titkosszolgálatai lövik le. Abból, ami ma Szíriában történik, teljesen egyértelmű, hogy Bassár el-Aszadot egyféleképpen lehet csak jellemezni: pillanatnyilag ő a legkegyetlenebb diktátor a világon. Ma egyértelműen így értékelhetjük a helyzetet. Akkor mit lehet tenni? Tudjuk, hogy eddig 800 embert megöltek, 8000 embert bebörtönöztek, mi pedig befagyasztottuk 13 ember vagyonát, de Aszadét nem. Szerintem ez a hozzáállás nincs egyensúlyban. Valójában ez egyenesen nevetséges, és nem segít abban, hogy rászorítsuk az Aszad-rezsimet az irányváltoztatásra. Nem elég azt mondani, hogy ott van 13 ember és Aszad egyik bátyja, és valamelyik unokahúga vagy unokaöccse is rajta van a listán. Nem; több százakat kellene haladéktalanul felvenni a listára ahhoz, hogy valódi nyomást tudjunk gyakorolni. Egy kicsit meg tudom érteni az Ön hozzáállását. Ön azt mondja, hogy ha lehagyom Aszadot a listáról, ezzel talán hozzásegítem ahhoz, hogy a későbbiekben változtasson az attitűdjén. Akkor rendben van, ezt mondja ki teljesen világosan a mai vitában. Azt szeretném, ha kijelentené, hogy ad Aszadnak egy pár napot. Ha ebben a pár napban nem vet véget annak, ami pillanatnyilag zajlik, akkor be kell fagyasztani a vagyonát, nemcsak annak a 13 embernek, hanem az egész Aszad-családnak. Amikor 800 embert megölnek, nem 13-ra kell elrendelni az utazási tilalmat, hanem az egész Aszad-családra, és ki kell jelenteni, ami nagyon fontos. Erre várnak. Tegnap közvetlen kapcsolatba kerültünk a szíriai néppel, akik azt mondják, hogy meg kell erősíteni a szankciókat, máskülönben nem fog leállni. Mondja ki, hogy az Európai Unió az Aszad-családot soha nem fogja a szíriai nép valódi képviselőinek tekinteni, és hogy felelniük kell majd a bűncselekményeikért. Ezt tegye meg most rögtön. Ez az, amit ma elvárunk Öntől. Ön is segíthet véget vetni ennek az arab Tienanmen térnek. Nem igaz, hogy nincs semmilyen szerepünk: alapvető szerepünk van, és a szíriai nép erre a világos üzenetre vár, mégpedig ma. Nem holnap. Ma."@hu11
"Signor Presidente, sabato ho avuto un lungo colloquio al Cairo con il nuovo Primo ministro egiziano Sharaf. La conclusione di questo incontro, così come la mia dopo la riunione nella mia seconda visita al Cairo degli ultimi due mesi, è che – come da lei sottolineato – bisogna aiutare enormemente queste rivoluzioni in Africa settentrionale e, soprattutto, gli sviluppi in Egitto. Bisogna smetterla di fare le misere concessioni paternalistiche annunciate sinora. Farò un piccolo paragone. Sapete quanti soldi sono stati concessi con il piano Marshall degli Stati Uniti? Per anni, senza interruzioni? L’1 per cento del prodotto interno lordo all’anno, cioè 162 miliardi di dollari americani. Di quanto si tratta e cosa promettiamo all’Egitto? Un miliardo. Non 162 miliardi, ma un miliardo. Non nel 2011 e nel 2012, ma nel 2013, quando avremo la possibilità di farlo. Non è niente. Quello che mi aspetto da lei e dalla Commissione, perché sembra si stia parlando di soldi della Commissione, non sono grandi progetti sul rinnovamento della politica di vicinato. È una cosa da fare in futuro, ma ora mi aspetto aiuti a favore dell’Egitto stanziati direttamente dal bilancio il prima possibile, perché per la fine dell’anno non avranno fondi in bilancio e potrebbe essere l’inizio di una controrivoluzione nel paese. Aiuti di bilancio diretti o cancellazione del debito del paese: ecco la soluzione immediata. Un annuncio odierno in questo senso sarebbe indubbiamente di aiuto per l’Egitto e gli egiziani. Il mio secondo punto riguarda la Siria. Siamo onesti, Baronessa Ashton: la Siria è un gran disastro. Quello che sta succedendo è nientemeno che una Tienanmen araba, non ho altre parole per descriverlo. Una Tienanmen araba. Persone massacrate ogni giorno da carri armati e cecchini. Ad oggi 800 persone uccise. Ad oggi 8 000 persone arrestate. Persone torturate il più brutalmente possibile per svelare le password su Facebook e i nomi dei compagni che lavorano su Facebook. I soldati che si rifiutano di sparare ai concittadini vengono uccisi dai servizi segreti dell’esercito e di Bashar al-Assad. Considerando gli avvenimenti siriani, è più che evidente che c’è un solo modo per descrivere Bashar al-Assad: il dittatore più brutale attualmente esistente al mondo. Questa è l’analisi ovvia oggi possibile. Cosa si può fare? Ad oggi vedo 800 cittadini uccisi, 8 000 cittadini imprigionati, alcuni dei quali torturati quotidianamente, e noi congeliamo i beni di 13 persone, ma non di Assad. Credo che l’approccio non sia equilibrato. Di fatto è ridicolo, e non aiuta a fare pressioni sul regime di Assad affinché cambi linea di condotta. Non è sufficiente dire che ci sono 13 persone e uno dei fratelli di Assad, e che uno dei nipoti è sull’elenco. No, ci sono centinaia di persone da inserire subito in lista, il prima possibile, per esercitare pressioni vere e proprie. Riesco a capire un po’ la sua strategia. Lei pensa che continuando a escludere Assad dalla lista forse gli farà cambiare atteggiamento in futuro. Va bene, lo dica con chiarezza nel dibattito odierno. Dica che concede ad Assad qualche giorno. Se in questi giorni non mette fine a questi episodi, allora congeli tutti i beni, non solo di 13 persone ma di tutta la famiglia Assad. Se 800 persone vengono uccise, imponga un divieto di viaggio non a 13 persone, bensì all’intera famiglia Assad, e dica cosa è molto importante. È quello che ci si aspetta. Ieri abbiamo avuto un collegamento diretto con cittadini siriani che dicono che occorre potenziare le sanzioni, altrimenti non si fermerà. Dichiari che l’UE non considererà mai la famiglia Assad come i veri rappresentanti del popolo siriano, e che sarà ritenuta responsabile dei crimini perpetrati. Lo faccia subito. È questo che oggi ci aspettiamo da lei. Lei può aiutare a fermare questa Tienanmen araba. Non è vero che non abbiamo un compito: noi svolgiamo un ruolo fondamentale e il popolo siriano oggi aspetta questo messaggio preciso. Non domani, oggi."@it12
"Pone pirmininke, šeštadienį Kaire buvau susitikęs ir ilgai kalbėjau su naujuoju Egipto ministru pirmininku E. Sharafu. Šio susitikimo išvados ir išvados, kurias padariau po šio susitikimo antrą kartą per pastaruosius du mėnesius viešėdamas Kaire, yra tokios: turime, kaip nurodėte, suteikti plataus masto pagalbą šioms revoliucijoms Šiaurės Afrikoje ir ypač pokyčiams Egipte. Privalome liautis darę savo smulkius paternalistinius pataisymus, apie kuriuos iki šiol kalbėjome. Pateiksiu trumpą palyginimą. Ar žinote, kiek lėšų buvo pervesta pagal JAV Maršalo planą? Kiek buvo pervedama daugelį metų iš eilės? Po 1 proc. BVP kiekvienais metais, o tai sudaro 162 mlrd. USD. O apie ką mes kalbame ir ką žadame Egiptui? 1 mlrd. Ne 162 mlrd., bet 1 mlrd. Ne 2011 m., ne 2012 m., bet 2013 m., kai turėsime galimybę tai padaryti. Manau, tai visiškas nulis. Tikiuosi iš jūsų ir iš Komisijos – nes kalbame, aišku, apie Komisijos biudžeto lėšas – ne didelių planų dėl kaimynystės politikos keitimo. Turime tai padaryti ateityje, bet tikiuosi, kad Egiptui bus kuo skubiau suteikta tiesioginė parama biudžetui, nes metų pabaigoje jie neturės lėšų savo biudžete ir tai galėtų reikšti kontrrevoliucijos pradžią Egipte. Tiesioginė parama biudžetui ar šalies skolų panaikinimas – tai tolesni žingsniai, kurių būtina nedelsiant imtis. Paskelbę šiandien, kad eisime šia kryptimi, neabejotinai padėtume Egiptui ir egiptiečiams. Mano antroji pastaba susijusi su Sirija. Kalbėkime atvirai, baroniene C. Ashton. Sirija yra didžiulė nelaimė. Tai, kas ten vyksta – nerandu kitų žodžių tam įvardyti – yra ne kas kita kaip arabų Tiananmenis. Arabų Tiananmenis. Kasdien žudomi žmonės pasitelkiant tankus ir snaiperius. Jau nužudyta 800 ir suimta 8 000 asmenų. Žmonės žiauriai kankinami siekiant išgauti iš jų slaptažodžius, naudojamus socialiniame tinkle „Facebook“, ir jame dirbančių draugų vardus. Kareiviai, nenorintys šaudyti į savo tautiečius, patys žūsta nuo kariuomenės ir Basharo al-Assado slaptųjų tarnybų agentų kulkų. Tai, kas šiandien vyksta Sirijoje, labai aiškiai rodo, kad šiuo metu Bashar al-Assad yra žiauriausias diktatorius pasaulyje ir kitaip jo pavadinti negalima. Būtent tokią aiškią išvadą šiandien galime padaryti. Taigi kas gali būti padaryta? Jau nužudyta 800 žmonių, 8 000 asmenų įkalinta ir kai kurie jų kasdien yra kankinami, o mes įšaldome 13 žmonių, bet ne Basharo al-Assado turtą. Manau, vadovaujamės nesuderintu požiūriu. Tiesą sakant, toks požiūris neprotingas ir juo vadovaudamiesi nepriversime Basharo al-Assado režimą pakeisti kryptį. Nepakanka pasakyti, kad sąraše yra 13 asmenų ir vienas iš Basharo al-Assado brolių bei viena iš jo dukterėčių ar vienas iš jo sūnėnų. Ne, taikant tikrą spaudimą į sąrašą nedelsiant, kuo skubiau turi būti įtraukta šimtai asmenų. Galiu šiek tiek suprasti jūsų požiūrį. Sakote, kad, jeigu neįtrauksite Basharo al-Assado į sąrašą, galbūt jis vėliau pakeis savo požiūrį. Gerai, tokiu atveju šiandien diskusijose turite tai labai aiškiai pasakyti. Noriu, kad pareikštumėte, jog duodate Basharui al-Assadui keletą dienų. Jeigu per šias keletą dienų jis nepadarys galo tam, kas vyksta dabar, turėsite įšaldyti visą turtą, ne tik 13 asmenų, bet ir visos Basharo al-Assado šeimos. Kai yra nužudyta 800 žmonių, turite nustatyti draudimą išduoti vizas ne 13 asmenų, o visai Basharo al-Assado šeimai ir pareikšti tai, nes tai labai svarbu. Sirijos žmonės to laukia. Vakar buvome tiesiogiai su jais susisiekę ir jie sako, kad turite sugriežtinti sankcijas, kitaip diktatorius nebus sustabdytas. Turite pareikšti, kad Europos Sąjunga niekada nelaikys Basharo al-Assado šeimos tikrais Sirijos tautos atstovais ir kad jie turi atsakyti už savo nusikaltimus. Turite padaryti tai dabar. Būtent to šiandien iš jūsų tikimės. Galite padėti padaryti galą šiam arabų Tiananmeniui. Netiesa, kad neatliekame jokio vaidmens: atliekame labai svarbų vaidmenį ir Sirijos žmonės laukia iš mūsų šios aiškios žinios šiandien. Ne rytoj, bet šiandien."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, sestdien man Kairā bija ilga tikšanās ar jauno Ēģiptes premjerministru kungu. Šīs tikšanās secinājums un arī mans secinājums pēc šīs tikšanās manā otrajā vizītē Kairā pēdējo divu mēnešu laikā, ir — kā jūs norādījāt — šāds: mums jāsniedz plašs atbalsts šiem apvērsumiem Ziemeļāfrikā un jo īpaši Ēģiptē. Mums jābeidz savi mazie aizbildnieciskie pielāgojumi, par kuriem mēs esam paziņojuši līdz šim. Es sniegšu īsu salīdzinājumu. Vai jūs zināt, cik daudz naudas tika pārskaitīts saskaņā ar ASV Maršala plānu? Vairākus gadus pēc kārtas? 1 % no IKP katru gadu. Faktiskā summa ir USD 162 miljardi. Un ko mēs sakām un solām Ēģiptei? Vienu miljardu. Nevis 162 miljardus, bet vienu miljardu. Nevis 2011. gadā, nevis 2012. gadā, bet 2013. gadā, kad mums būs iespēja to izdarīt. Es domāju, ka tas vispār nav nekas. Es no jums un no Komisijas — jo tā, protams, ir Komisijas nauda, par ko mēs runājam, — negaidu lielus plānus attiecībā uz kaimiņattiecību politikas mainīšanu. Nākotnē mums tas būs jādara, taču es ceru, ka Ēģiptei pēc iespējas ātrāk tiks sniegts tiešs budžeta atbalsts, jo līdz gada beigām tās budžetā vairs nebūs naudas, un tas varētu izraisīt kontrrevolūciju Ēģiptē. Tiešs budžeta atbalsts vai valsts parādu dzēšana — tāds ir ceļš, kas jāiet nekavējoties. Šāds paziņojums šodien noteikti palīdzētu Ēģiptei un Ēģiptes iedzīvotājiem. Otrs mans vēstījums attiecas uz Sīriju. Būsim godīgi, baronese . Sīrija ir milzīga katastrofa. Tas, kas tur notiek — un man nav citu vārdu, lai to raksturotu —, nav nekas cits kā arābu Tjanmeņa. Arābu Tjanmeņa. Katru dienu tanki un snaiperi slepkavo cilvēkus. Uz šo brīdi 800 cilvēku ir nogalināti. Pašlaik 8000 cilvēku ir arestēti. Cilvēkus visnežēlīgākajā veidā spīdzina, lai uzzinātu paroles un to cilvēku vārdus, kas strādā . Tos karavīrus, kuri negrib šaut uz savu tautu, pašus nošauj armijas un as slepenie dienesti. Tas, kas šodien notiek Sīrijā, ļoti skaidri parāda, ka ir tikai viens veids, kā raksturot proti, šis ir pašreizējā laika brutālākais diktators pasaulē. Tā ir skaidra analīze, ko mēs šodien varam izdarīt. Tātad — ko var darīt? Es redzu, ka pašlaik 800 cilvēku ir nogalināti, 8000 cilvēku ir apcietināti, daži no viņiem katru dienu tiek spīdzināti, un mēs iesaldējam 13 cilvēku, nevis līdzekļus. Es saku, ka tā ir nelīdzsvarota pieeja. Patiesībā tas ir smieklīgi un tas nepalīdz piespiest režīmu mainīt virzienu. Nepietiek pateikt, ka sarakstā ir 13 cilvēki un viens no brāļiem, un vēl kāds viņa brāļadēls vai māsasmeita. Nē, lai izdarītu reālu spiedienu, sarakstā nekavējoties — cik drīz vien iespējams — ir jāiekļauj simtiem cilvēku. Es mazliet varu saprast jūsu pieeju. Jūs sakāt — ja es atstāšu ārpus saraksta, varbūt tas vēlāk palīdzēs viņam mainīt savu attieksmi. Labi, tad pasakiet to ļoti skaidri šeit šodienas debatēs. Es gribu, lai jūs paziņojat, ka dosiet dažas dienas laika. Ja šajās dienās viņš neapturēs to, kas pašlaik notiek, tad iesaldējiet visus līdzekļus — ne tikai 13 cilvēku, bet visas ģimenes līdzekļus. Piemērojiet ceļošanas aizliegumu nevis 13 cilvēkiem, kad 800 cilvēku ir nogalināti, bet visai ģimenei, un paziņojiet to, kas ir ļoti svarīgi. Viņi to gaida. Vakar mēs tieši sazinājāmies ar cilvēkiem Sīrijā, kuri saka, ka jums ir jāpastiprina sankcijas, citādi viņš neapstāties. Paziņojiet, ka Eiropas Savienība nekad neatzīs ģimeni par reāliem Sīrijas tautas pārstāvjiem un ka viņiem būs jāatbild par saviem noziegumiem. Izdariet to tagad. Tas ir tas, ko mēs šodien no jums gaidām. Jūs varat palīdzēt apturēt šo arābu Tjanmeņu. Tā nav taisnība, ka mums nav nozīmes: mums ir būtiska nozīme, un Sīrijas iedzīvotāji šodien gaida šo skaidro signālu. Nevis rītdien. Šodien."@lv13
"Mr President, on Saturday I had a long meeting in Cairo with the new Egyptian Prime Minister, Mr Sharaf. The conclusion of this meeting, and my conclusion also after this meeting on my second trip to Cairo in the last two months, is – as you have indicated – that we need to give massive help to these revolutions in North Africa and especially to developments in Egypt. We must stop making our little paternalistic adjustments that we have announced up to now. I shall give a short comparison. Do you know how much money was transferred under the US Marshall Plan? For years in a row? 1% of GDP every year. USD 162 billion in actual money. And what are we talking about and promising Egypt? One billion. Not 162 billion, but one billion. Not in 2011, not in 2012, but in 2013 when we have the possibility to do so. I think that is nothing at all. What I expect from you and from the Commission – because it is apparently Commission money we are talking about – is not big plans about changing the neighbourhood policy. We need to do that in the future, but what I expect is direct budget aid given to Egypt as fast as possible, because by the end of the year they will have no money in their budget and that could be the beginning of a counter-revolution in Egypt. Direct budget aid or cancelling the country’s debts – that is the way forward immediately. An announcement today in that direction would certainly be helpful for Egypt and for the Egyptians. My second message is about Syria. Let us be honest, Baroness Ashton. Syria is a huge disaster. What is happening there – and I have no other words to describe it – is nothing less than an Arab Tiananmen. An Arab Tiananmen. People massacred by tanks and by snipers every day. 800 people killed to date. 8000 people arrested to date. People tortured in the most brutal way in order to release passwords on Facebook and the names of comrades working on Facebook. Soldiers who do not want to shoot at their own people are themselves shot by the secret services of the army and of Bashar al-Assad. From what is happening today in Syria it is very clear that there is only one way to describe Bashar al-Assad, and that is as the most brutal dictator in the world at the moment. That is the clear analysis we can make today. So what can be done? I see 800 people killed to date, 8000 people imprisoned, some of them tortured every day, and we are freezing the assets of 13 people, but not Assad. I say this is an unbalanced approach. It is in fact ridiculous, and it is not helping to press the Assad regime to change its direction. It is not enough to say 13 people and one of Assad’s brothers is there, and one of his nieces or nephews is on the list. No, there are hundreds of people you have to put on the list immediately, as fast as possible, to apply real pressure. I can understand your approach a little bit. You are saying that if I leave Assad off the list maybe it will help him change his attitude later on. OK then, make that very clear here today in the debate. I want you to declare that you give Assad a few days. If, in these few days, he does not stop what is happening at the moment then freeze all assets, not only of the 13 people but of the whole Assad family. Impose a travel ban not on 13 people when 800 are killed, but on the whole Assad family and declare what is very important. They are waiting for that. Yesterday we had a link directly with people in Syria who are saying that you have to strengthen the sanctions, otherwise he will not stop. Declare that the Assad family will never be considered by the European Union as the real representatives of the Syrian people, and that they will be accountable for their crimes. Do it right now. That is what we expect today from you. You can help to stop this Arab Tiananmen. It is not true that we play no role: we play an essential role and the people of Syria are waiting for this clear message today. Not tomorrow. Today."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, op zaterdag, tijdens mijn tweede reis naar Caïro in de afgelopen twee maanden, had ik een lange ontmoeting met de nieuwe Egyptische eerste minister, de heer Sharaf. De conclusie van de betreffende vergadering luidde – zoals u al aangaf – dat we de revoluties in Noord-Afrika op grote schaal moeten ondersteunen, vooral de ontwikkelingen in Egypte. We moeten een punt zetten achter dat gerommel in de marge waar we tot nu toe steeds mee bezig zijn geweest. Ik maak een korte vergelijking. Weet u hoeveel geld er met het Marshallplan beschikbaar is gesteld? En dat jarenlang? 1 procent van het jaarlijks bbp. 162 miljard dollar in geld om precies te zijn. En waar spreken we nu over, wat beloven we aan Egypte? Eén miljard. Niet 162 miljard, maar één miljard. Niet in 2011, niet in 2012, maar in 2013, als het geld er is. Ik vind dat niet meer dan een grijpstuiver. Ik zit niet te wachten op grote plannen over veranderingen in het nabuurschapsbeleid van u en van de Commissie – want het is klaarblijkelijk geld van de Commissie waar we het over hebben. Dat is iets voor in de toekomst. Wat ik verwacht is dat we zo spoedig mogelijk rechtstreekse begrotingshulp aan Egypte verstrekken, want aan het einde van het jaar is hun geld op en dat zou het begin kunnen inluiden van een contrarevolutie in dat land. Rechtstreekse begrotingssteun of kwijtschelding van schulden – dat is de weg die we direct moeten inslaan. Als zoiets vandaag zou worden aangekondigd, zou dat Egypte en de Egyptenaren beslist helpen. Ik wil het ook hebben over Syrië. Laten we eerlijk zijn, barones Ashton. Syrië is één grote ramp. Wat daar gebeurt is niets anders dan een Arabisch Tiananmen – ik heb er geen andere woorden voor. Een Arabisch Tiananmen. Tanks en scherpschutters richten elke dag een bloedbad aan. Er zijn tot nu toe achthonderd mensen gedood. Achtduizend mensen zijn gearresteerd. Mensen worden op de meest wrede wijze gefolterd om wachtwoorden op Facebook los te krijgen en de namen van vrienden die op Facebook bezig zijn. Soldaten die niet op hun eigen landgenoten willen schieten worden zelf neergeschoten door de geheime diensten van het leger en van Bashar al-Assad. De gebeurtenissen in Syrië hebben duidelijk gemaakt dat Bashar al-Assad maar voor één predicaat in aanmerking komt: de meest wrede dictator ter wereld van dit moment. Dat is de conclusie die we vandaag wel kunnen trekken. Dus wat kan er gedaan worden? Ik zie achthonderd doden, achtduizend gevangenen, van wie er sommigen dagelijks worden gemarteld, en wat doen wij? We bevriezen de tegoeden van dertien personen, maar niet die van Assad. Ik noem dat een onevenwichtige aanpak. Het is eigenlijk belachelijk en het zal niet bijdragen aan de druk op het bewind van Assad om van koers te veranderen. Het volstaat niet om dertien personen op de lijst te zetten, al zit er een broer van Assad bij en een van zijn neven of nichten. Nee, er moeten nu direct honderden personen op die lijst komen, zo spoedig mogelijk, om echte druk uit te oefenen. Ik heb wel enig begrip voor uw benadering: door Assad niet op de lijst te plaatsen, is hij er wellicht later makkelijker toe aan te zetten van houding te veranderen. Dat is prima, maar dan moet u dat in het debat van vandaag heel duidelijk maken. Ik wil dat u verklaart dat u Assad een paar dagen geeft. Als hij in die dagen geen halt toeroept aan de huidige wantoestanden, moet u alle tegoeden, niet slechts die van dertien personen, maar de tegoeden van de gehele familie Assad bevriezen. Als achthonderd mensen worden gedood, moet u niet een reisverbod opleggen aan dertien personen maar aan de gehele familie Assad. Daarnaast moet u verklaren wat de belangrijke punten zijn. Daar wordt op gewacht. Gisteren stonden we in rechtstreeks contact met mensen in Syrië die zeggen dat u de sancties moet aanscherpen, omdat Assad anders niet zal stoppen. U moet verklaren dat de familie Assad door de Europese Unie nooit als de ware vertegenwoordigers van het Syrische volk zal worden beschouwd, en dat deze mensen voor hun daden ter verantwoording zullen worden geroepen. Doet u dit meteen. Dat is wat wij vandaag van u verwachten. U kunt helpen een einde te maken aan dit Arabische Tiananmen. Het is niet waar dat wij geen rol spelen; wij spelen een essentiële rol en het Syrische volk verwacht dat wij deze duidelijke boodschap vandaag overbrengen. Niet morgen. Vandaag."@nl3
"Panie Przewodniczący! W sobotę odbyłem w Kairze długie spotkanie z nowym premierem Egiptu, panem Sharafem. Wniosek z tego spotkania i mój wniosek również po tym spotkaniu w trakcie drugiej wizyty w Kairze w ciągu ostatnich dwu miesięcy brzmi – o czym Pan już wspomniał – musimy udzielić ogromnego wsparcia tym rewolucjom w Afryce Północnej, a w szczególności rozwojowi sytuacji w Egipcie. Musimy zerwać z naszymi małymi, paternalistycznych dostosowaniami, którym dotychczas hołdowaliśmy. Chciałbym dokonać małego porównania. Czy wiedzą Państwo, ile środków przekazywano w ramach amerykańskiego planu Marshalla? Przez wiele kolejnych lat? 1 % PKB rocznie. Konkretna kwota wyniosła 162 miliardy dolarów. A o czym my mówimy i co obiecujemy Egiptowi? Miliard. Nie 162 miliardy, ale jeden miliard. Nie w roku 2011, nie w 2012, ale w roku 2013, kiedy będziemy mieć szansę, by to zrobić. Moim zdaniem to nic. Od Pani i od Komisji– bo najwyraźniej mówimy tutaj o pieniądzach Komisji – oczekuję nie tyle wielkich planów zmiany polityki sąsiedztwa. W przyszłości będziemy musieli to zrobić, ale ja oczekuję bezpośredniej pomocy budżetowej udzielonej Egiptowi jak najszybciej, ponieważ do końca roku nie będą mieli w swoim budżecie żadnych środków i to może być w Egipcie początkiem kontrrewolucji. Bezpośrednia pomoc budżetowa lub anulowanie długów kraju – to działania, jakie należy natychmiast podjąć. Ogłoszenie dziś działań w tym kierunku z pewnością byłoby korzystne dla Egiptu i Egipcjan. Moja druga uwaga dotyczy Syrii. Bądźmy szczerzy, Pani Baronesso Ashton. Syria to wielka katastrofa. Tamtejsze wydarzenia – i brak mi innych słów, by je opisać – to nic innego, niż arabski plac Tiananmen. Arabski plac Tiananmen. Czołgi i snajperzy co dnia masakrują ludzi. Jak dotąd zginęło 800 osób, a 8 tysięcy aresztowano. Ludzie są torturowani w najbrutalniejszy sposób dla uzyskania haseł do Facebooka i nazwisk kompanów pracujących na Facebooku. Ci żołnierze, którzy nie chcą strzelać do swoich rodaków, sami padają ofiarą tajnych służb armii i Bashara al-Assada. Na podstawie obecnych wydarzeń w Syrii jasno widać, że Bashara al-Assada można opisać wyłącznie w jeden sposób: jako najbrutalniejszego obecnie dyktatora na świecie. Tak wygląda jasna analiza, którą możemy dzisiaj przedstawić. Zatem co można uczynić? Wiemy, że dotąd zginęło 800 osób, 8 tysięcy zostało aresztowanych, niektórzy z nich są codziennie torturowani, a my zamrażamy aktywa trzynastu osób, ale nie samego Assada. Sądzę, że to niezrównoważone podejście. W gruncie rzeczy to groteskowe, i nie pomaga to w wywieraniu nacisków na reżim Assada, by zmienił swój sposób działania. Nie wystarczy powiedzieć o trzynastu osobach, wśród których znalazł się jeden z braci Assada i jedno spośród jego bratanic czy bratanków. Nie, na tę listę należy natychmiast wciągnąć setki osób, jak najszybciej, aby wywrzeć rzeczywisty nacisk. Mogę w pewnym stopniu zrozumieć Pani podejście. Mówi Pani, że jeżeli Assad nie znajdzie się na tej liście, to może pozwoli mu to później zmienić jego podejście. Jeżeli tak, to dobrze, proszę to bardzo jasno powiedzieć dzisiaj w ramach tej debaty. Chcę, by Pani zadeklarowała, że daje Assadowi kilka dni. Jeżeli w ciągu tych kilku dni nie skończy z tym, do czego obecnie dochodzi, to proszę zamrozić wszystkie aktywa, nie tylko tych trzynastu osób, ale całej rodziny Assada. Proszę nałożyć zakaz wyjazdu nie na te 13 osób, skoro 800 osób zginęło, ale na całą rodzinę Assada, i proszę ogłosić, co jest naprawdę ważne. Oni na to czekają. Wczoraj uzyskaliśmy bezpośrednie połączenie z obywatelami Syrii, którzy mówią, że musimy wzmocnić sankcje, w przeciwnym razie on nigdy z tym nie skończy. Proszę ogłosić, że rodzina Assada nigdy nie zostanie przez Unię Europejską uznana za prawdziwych przedstawicieli społeczeństwa syryjskiego, i że stanie przed sądem za swoje zbrodnie. Proszę uczynić to już teraz. Właśnie tego dzisiaj od Pani oczekujemy. Może Pani pomóc powstrzymać ten arabski plac Tiananmen. To nieprawda, że nie odgrywamy żadnej roli: odgrywamy niezwykle istotną rolę, a obywatele Syrii czekają dziś na ten jasny sygnał. Nie jutro – dziś."@pl16
"Senhor Presidente, no sábado, mantive uma longa reunião no Cairo com o novo Primeiro-Ministro egípcio, Essam Sharaf. A conclusão desta reunião, e também a minha conclusão depois dessa reunião na minha segunda viagem ao Cairo nos últimos dois meses, é – como referiu – que necessitamos de prestar uma ajuda considerável a essas revoluções no Norte de África e, em especial, aos desenvolvimentos no Egipto. Devemos parar de fazer os nossos pequenos ajustamentos paternalistas que anunciámos até agora. Vou fazer uma breve comparação. Sabem que montante foi transferido ao abrigo do Plano Marshall dos Estados Unidos? Durante anos consecutivos? 1% do PIB todos os anos. 162 mil milhões de dólares em dinheiro actual. E de que estamos a falar e o que estamos a prometer ao Egipto? Mil milhões. Não 162 mil milhões, mas mil milhões. Não em 2011, não em 2012, mas em 2013, quando teremos possibilidade de o fazer. Penso que isso não é absolutamente nada. O que esperava de V. Exa. e da Comissão – porque estamos, aparentemente, a falar de dinheiro da Comissão – não eram grandes planos para mudar a Política de Vizinhança. Precisamos de o fazer no futuro, mas o que espero é que seja concedido um apoio orçamental directo ao Egipto o mais rapidamente possível, porque até ao final do ano o país não terá dinheiro no seu orçamento e isso pode ser o início de uma contra-revolução no Egipto. Um apoio orçamental directo ou o cancelamento das dívidas do país – esse é o caminho a seguir de imediato. Um anúncio hoje nessa direcção seria inquestionavelmente útil para o Egipto e para os egípcios. A minha segunda mensagem é sobre a Síria. Sejamos honestos, Senhora Alta Representante. A Síria é um grande desastre. O que está a acontecer naquele país – e não tenho outras palavras para o descrever – não é senão um Tiananmen árabe. Um Tiananmen árabe. Um massacre diário de pessoas perpetrado por tanques e por atiradores furtivos. Oitocentas pessoas mortas até hoje. Oito mil pessoas detidas até hoje. Pessoas torturadas da forma mais brutal para dizerem palavras-passe do Facebook e os nomes dos camaradas que trabalham no Facebook. Os soldados que não querem disparar sobre o seu próprio povo são mortos pelos serviços secretos do exército e de Bashar al-Assad. Dos acontecimentos de hoje na Síria é evidente que só há uma forma de descrever Bashar al-Assad, e é como o mais brutal ditador do mundo de momento. Esta é a análise clara que podemos fazer hoje. O que pode, então, ser feito? Vejo 800 pessoas mortas até hoje, 8000 pessoas detidas, algumas delas torturadas diariamente, e nós congelamos os activos de 13 pessoas, mas não de Assad. Creio que é uma atitude desequilibrada. É, efectivamente, ridículo, e não ajuda a pressionar o regime de Assad a mudar de direcção. Não é suficiente afirmar que 13 pessoas e um irmão de Assad figuram aí, e que uma das sobrinhas ou sobrinhos está na lista. Não, há centenas de pessoas que é preciso que figurem na lista imediatamente, o mais rapidamente possível, para exercer uma verdadeira pressão. Consigo entender, em parte, a sua abordagem. V. Exa. afirma que se deixarmos Assad fora da lista, talvez isso o ajude a mudar de atitude mais tarde. Tudo bem, que isso fique bem claro aqui hoje no debate. Gostaria que V. Exa. declarasse que vai dar a Assad alguns dias. Se, durante esses dias, ele não puser termo aos acontecimentos actuais, então congelem-se todos os seus bens, não apenas de 13 pessoas, mas de toda a família de Assad. Imponha uma proibição de viajar não a 13 pessoas quando 800 pessoas são mortas, mas a toda a família de Assad, e diga o que é muito importante. É disso que eles estão à espera. Ontem, contactámos directamente com pessoas na Síria que afirmam que V. Exa. tem de endurecer as sanções, porque, caso contrário, ele não parará. Declare que a família Assad deixará de ser considerada pela União Europeia como os verdadeiros representantes do povo sírio, e que eles serão responsáveis pelos seus crimes. Faça-o já. É isso que esperamos de si hoje. Pode contribuir para travar este Tiananmen árabe. Não é verdade que não desempenhamos papel algum: desempenhamos um papel essencial e o povo da Síria espera esta mensagem inequívoca hoje. Não amanhã. Hoje."@pt17
"Dle președinte, sâmbătă am avut o întâlnire lungă în Cairo cu noul prim-ministru egiptean, dl Sharaf. Concluzia acestei întâlniri și concluzia mea, de asemenea, după această întâlnire în cursul celei de a doua deplasări pe care am făcut-o la Cairo în ultimele două luni este – așa cum ați arătat – că trebuie să acordăm un ajutor masiv acestor revoluții din Africa de Nord și în special evoluțiilor din Egipt. Trebuie să ne oprim de la a face aceste mici ajustări părintești, pe care le-am anunțat până acum. Vă voi prezenta o comparație scurtă. Știți câți bani au fost transferați în cadrul planului Marshall american? Ani la rând, câte 1 % din PIB. De fapt, 162 de miliarde de USD. Și despre ce vorbim și ce promitem Egiptului? Un miliard. Nu 162 de miliarde, ci un miliard. Nu în 2011, nu în 2012, ci în 2013, atunci când vom avea posibilitatea să facem acest lucru. Cred că această sumă nu reprezintă absolut nimic. Ceea ce aștept de la dvs. și de la Comisie – pentru că se pare că vorbim despre banii Comisiei – nu sunt planuri mari privind schimbarea politicii de vecinătate. Trebuie să facem acest lucru în viitor, însă aștept un ajutor bugetar direct acordat Egiptului cât mai repede posibil, pentru că până la sfârșitul anului nu vor avea bani în buget, iar acesta ar putea fi începutul unei contrarevoluții în Egipt. Ajutorul bugetar direct sau anularea datoriilor țării – aceasta este calea de urmat imediat. Un anunț astăzi în această direcție ar fi cu siguranță util pentru Egipt și pentru egipteni. Al doilea mesaj al meu ține de Siria. Haideți să fim sinceri, Baroneasă Ashton. Siria este un dezastru imens. Ceea ce se întâmplă acolo – și nu am alte cuvinte pentru a descrie această situație – nu este cu nimic mai prejos decât un Tiananmen arab. Un Tiananmen arab. Oameni masacrați de tancuri și de lunetiști în fiecare zi. 800 de persoane ucise până în prezent. 8000 de persoane arestate până în prezent. Oameni torturați în modul cel mai brutal, pentru a dezvălui parole de Facebook și numele tovarășilor care lucrează pe Facebook. Soldați care nu vor să tragă în propriii oameni împușcați la rândul lor de serviciile secrete ale armatei și ale lui Bashar al-Assad. Din ceea ce se întâmplă astăzi în Siria, este foarte clar că există un singur mod de a-l descrie pe Bashar al-Assad, și anume drept cel mai brutal dictator din lume în acest moment. Aceasta este analiza clară pe care o putem face astăzi. Deci, ce se poate face? Văd 800 de persoane ucise până în prezent, 8000 de persoane încarcerate, unele torturate în fiecare zi, iar noi înghețăm activele a 13 persoane, însă nu ale lui Assad. Consider că aceasta este o abordare dezechilibrată. Este, de fapt, ridicol și nu ajută la determinarea schimbării direcției regimului Assad. Nu este suficient să spunem că 13 persoane și unul dintre frații lui Assad sunt acolo, iar una dintre nepoatele sau nepoții săi sunt pe listă. Nu, sunt sute de oameni care trebuie puși pe listă imediat, cât mai rapid posibil, pentru a aplica o presiune reală. Pot înțelege într-o oarecare măsură modul dvs. de abordare. Spuneți că dacă nu îl punem pe Assad pe listă, poate că aceasta îl va ajuta să își schimbe atitudinea mai târziu. Ok atunci, să fie foarte clar acest lucru aici, astăzi, în dezbatere. Vreau să declarați că îi acordați lui Assad câteva zile. Dacă în aceste câteva zile nu oprește ceea ce se întâmplă în acest moment, atunci înghețați-i toate activele, nu numai cele ale celor 13 persoane, ci ale întregii familii Assad. Impuneți o interdicție de călătorie nu celor 13 persoane când sunt ucise 800, ci întregii familii Assad și declarați ceea ce este foarte important. Ei așteaptă acest lucru. Ieri, am avut o legătură directă cu oamenii din Siria, care spun că trebuie să le înăspriți sancțiunile, altfel el nu se va opri. Declarați că familia Assad nu va fi considerată niciodată de către Uniunea Europeană reprezentanți reali ai poporului sirian și că vor fi trași la răspundere pentru crimele lor! Faceți acest lucru chiar acum! Asta așteptăm din partea dvs. astăzi. Puteți ajuta la oprirea acestui Tiananmen arab. Nu este adevărat că noi nu jucăm niciun rol: jucăm un rol esențial, iar populația Siriei așteaptă acest mesaj clar astăzi. Nu mâine. Astăzi."@ro18
"V sobotu som mal v Káhire dlhé stretnutie s novým egyptským premiérom pánom Šaráfom. Záverom tohto stretnutia a tiež mojím záverom po tomto stretnutí počas mojej druhej cesty do Káhiry v priebehu uplynulých dvoch mesiacov je to – ako ste povedali –, že musíme týmto revolúciám v severnej Afrike a najmä vývoju v Egypte výrazne pomôcť. Musíme prestať robiť naše malé paternalistické zmeny, ktoré sme doteraz avizovali. Uvediem stručný príklad. Viete, koľko peňazí bolo presunutých v rámci Marshallovho plánu USA v po sebe nasledujúcich rokoch? Bolo to 1 % HDP každý rok, celkovo 162 miliárd USD v reálnych peniazoch. A o čom hovoríme a čo sľubujeme Egyptu? Jednu miliardu. Nie 162 miliárd, ale jednu miliardu. Nie v roku 2011, nie v roku 2012, ale v roku 2013, keď budeme mať možnosť urobiť to. Myslím si, že to nie je nanič. Od vás a od Komisie – pretože sú to evidentne peniaze Komisie, o ktorých hovoríme – neočakávam veľké plány na zmenu susedskej politiky. To musíme urobiť v budúcnosti, očakávam však čo najrýchlejšie poskytnutie priamej rozpočtovej pomoci Egyptu, pretože na konci roka nebudú mať v rozpočte žiadne peniaze, čo by mohol byť začiatok kontrarevolúcie v Egypte. Priama rozpočtová pomoc alebo zrušenie dlhov krajiny – to je okamžitá cesta vpred. Dnešné vyhlásenie v tomto smere by určite pomohlo Egyptu i Egypťanom. Moje druhé posolstvo sa týka Sýrie. Buďme úprimní, pani Ashtonová. Sýria je obrovská katastrofa. To, čo sa tam deje – nemám iné slová, ktorými by som to opísal – nie je nič menšie ako arabské Námestie nebeského pokoja. Arabské Námestie nebeského pokoja. Ľudia sú každý deň masakrovaní tankami a ostreľovačmi. Doteraz bolo zabitých 800 ľudí. Zatknutých bolo doteraz 8 000 ľudí. Ľudia sú mučení tým najbrutálnejším spôsobom, aby prezradili heslá na Facebooku a mená druhov pracujúcich na Facebooku. Vojaci, ktorí nechcú strieľať do vlastných ľudí, sú sami zastrelení tajnými službami armády a Bašára al-Assada. Z toho, čo sa dnes deje v Sýrii, je úplne jasné, že Bašára al-Assada možno opísať len jediným spôsobom, a to ako v súčasnosti najbrutálnejšieho diktátora vo svete. To je jednoznačná analýza, ktorú dnes môžeme urobiť. Čo teda môžeme urobiť? Vidím 800 ľudí, ktorí boli doteraz zabití, 8 000 uväznených ľudí, niektorých každý deň mučených, a my zmrazujeme majetok 13 ľuďom, ale nie Assadovi. Tvrdím, že to je nevyvážený prístup. Je to v podstate smiešne a nepomáha to tlaku na Assadov režim, aby zmenil smerovanie. Nestačí povedať, že na zozname je 13 ľudí, jeden z Assadových bratov a jedna z jeho neterí či jeden z jeho synovcov. Nie, na ten zoznam musíme dať okamžite stovky ľudí, aby sme vyvinuli skutočný tlak. Váš prístup dokážem tak trocha pochopiť. Hovoríte, že ak nedáme Assada na tento zoznam, možno to pomôže tomu, aby neskôr zmenil svoj postoj. V poriadku, povedzte to veľmi jasne dnes v tejto rozprave. Chcem, aby ste vyhlásili, že dávate Assadovi niekoľko dní. Ak počas týchto niekoľkých dní nezastaví to, čo sa momentálne deje, zmrazte všetok majetok nielen 13 ľudí, ale celej Assadovej rodiny. Vydajte zákaz cestovania nie pre 13 ľudí – keď bolo zabitých 800 ľudí –, ale pre celú Assadovu rodinu, a vyhláste to, čo je veľmi dôležité. Oni na to čakajú. Včera sme sa priamo spojili s ľuďmi v Sýrii, ktorí hovoria, že musíte zintenzívniť sankcie, inak neprestane. Vyhláste, že Assadova rodina nikdy nebude Európskou úniou považovaná za skutočných zástupcov sýrskeho ľudu a že bude niesť zodpovednosť za svoje činy. Urobte to hneď teraz. Práve to od vás dnes očakávame. Môžete pomôcť zastaviť toto arabské Námestie nebeského pokoja. Nie je pravda, že nezohrávame žiadnu úlohu. Zohrávame rozhodujúcu úlohu a ľudia v Sýrii čakajú na dnešné jasné posolstvo. Nie zajtra. Dnes."@sk19
"Gospod predsednik, v soboto sem imel v Kairu dolg sestanek z novim egiptovskim ministrskim predsednikom gospodom Šarafom. Sklep tega sestanka, pa tudi moja ugotovitev po tem srečanju med drugim obiskom Kaira v zadnjih dveh mesecih, je ─ kot ste omenili tudi sami ─ da moramo revolucijam v severni Afriki, še zlasti pa dogodkom v Egiptu, nameniti znatno pomoč. Opustiti moramo pokroviteljsko dajanje miloščine, ki smo ga napovedovali do zdaj. Dovolite mi kratko primerjavo. Ali veste, koliko denarja je bilo podeljenega v okviru ameriškega Marshallovega plana? Leto za letom, vrsto let? Vsako leto 1 % BDP. 162 milijard USD v sedanji vrednosti. O kakšnih vsotah pa govorimo mi in kakšne vsote obljubljamo Egiptu? O eni milijardi. Ne o 162 milijardah, ampak o eni milijardi. Ne v letu 2011, ne v letu 2012, ampak v letu 2013, ko bomo to pomoč lahko zbrali. Po mojem mnenju to ni nič. Kar pričakujem od vas in od Komisije ─ kajti očitno govorimo o denarju Komisije ─ niso veliki načrti o spremembi sosedske politike. To nas sicer čaka v prihodnosti, kar pričakujem, pa je čim prejšnja neposredna proračunska pomoč Egiptu, saj ta država do konca leta ne bo imela nikakršnih sredstev v svojem proračunu, to pa bi lahko pomenilo začetek protirevolucije v Egiptu. Neposredna proračunska pomoč ali odpis dolgov tej državi ─ to je pravo takojšnje ukrepanje. Naša današnja napoved ukrepanja v tej smeri bi vsekakor veliko pomenila Egiptu in Egipčanom. Moje drugo sporočilo je povezano s Sirijo. Bodimo odkriti, baronica Ashton. Sirija je huda katastrofa. Kar se dogaja tam ─ nimam drugih besed za to ─ je arabski Trg nebeškega miru. Arabski Trg nebeškega miru. Ljudi iz dneva v dan pobijajo tanki in ostrostrelci. 800 smrtnih žrtev do danes. 8 000 aretiranih do danes. Ljudi mučijo na najsurovejše načine, da bi izdali gesla za Facebook in imena svojih sodelavcev na Facebooku. Vojake, ki nočejo streljati na lastno ljudstvo, ubijajo pripadniki tajne službe vojske in Bašarja al Asada. Iz današnjega dogajanja v Siriji je jasno, da je Bašarja al Asada mogoče opisati le na en način, namreč kot najbolj surovega diktatorja na svetu danes. Tako lahko zadeve analiziramo danes. Kaj je torej mogoče narediti? Na eni strani je 800 ubitih ljudi in 8 000 zaprtih ljudi, med njimi so tudi taki, ki jih mučijo vsak dan, na drugi strani pa naša zamrznitev premoženja 13 osebam, vendar ne tudi Asadu. To imenujem neuravnotežen pristop. Stvar je pravzaprav smešna in nikakor ne more prispevati k pritiskom na Asadov režim, naj spremeni svoje ravnanje. Ni dovolj reči, da je na seznamu 13 ljudi, med njimi eden od Asadovih bratov in en njegov nečak ali nečakinja. Ne, na seznam morate nemudoma, čim prej, uvrstiti veš sto ljudi, da bo pritisk učinkovit. Vaš pristop lahko nekoliko razumem. Pravite: če izpustim Asada, bo morda enkrat v prihodnosti spremenil svoje poglede. Prav, ampak to jasno povejte v današnji razpravi. Želim vašo izjavo, da dajete Asadu na voljo nekaj dni. Če v teh nekaj dnevih ne bo ustavil sedanjih dogajanj, zamrznite vse premoženje, ne le 13 osebam, ampak celi družini Asad. Ne prepovejte potovanj 13 ljudem, če je bilo ubitih 800 ljudi, ampak prepovejte potovanja celi družini Asad in povejte, kar je pomembno. Ljudje čakajo na to. Včeraj smo imeli neposreden pogovor z ljudmi v Siriji in ti ljudje pravijo, da morate sankcije zaostriti, drugače Asad ne bo odnehal. Izjavite, da družina Asad v Evropski uniji ne bo nikoli vejala za predstavnico sirskega ljudstva in da bo odgovarjala za svoje zločine. Napravite to takoj. To pričakujemo od vas danes. Lahko pomagate ustaviti arabski Trg nebeškega miru. Ni res, da nimamo nikakršne vloge: imamo osrednjo vlogo in sirsko ljudstvo danes pričakuje to jasno sporočilo. Ne jutri. Danes."@sl20
"Herr talman! I lördags hade jag ett långt sammanträde i Kairo med den nye egyptiske premiärministern, Essam Sharaf. Slutsatsen av detta möte, och även min egen slutsats efter detta möte under min andra resa till Kairo de senaste två månaderna, är – liksom redan nämnts – att vi måste ge kraftigt stöd till dessa revolutioner i Nordafrika och särskilt till utvecklingen i Egypten. Vi måste sluta göra de förmyndaraktiga små anpassningar som vi har tillkännagivit hittills. Jag ska göra en kort jämförelse. Vet ni hur mycket pengar som överfördes inom ramen för den amerikanska Marshallplanen, flera år i följd? 1 procent av BNP varje år. 162 miljarder dollar i faktiska pengar. Och vad är det vi talar om och lovar Egypten? En miljard. Inte 162 miljarder, utan en miljard. Inte under 2011, inte under 2012, utan 2013, när vi har möjlighet att göra det. Detta är enligt min åsikt ingenting alls. Vad jag förväntar mig av er och av kommissionen – för det är tydligen kommissionens pengar vi talar om – är inte storslagna planer på att förändra grannskapspolitiken. Det behöver vi göra i framtiden, men vad jag förväntar mig är direkt budgetstöd till Egypten så fort som möjligt. Vid årets slut kommer de nämligen inte att ha några pengar kvar i sin budget, och det skulle kunna bli början till en kontrarevolution i Egypten. Direkt budgetstöd eller att avskriva landets skulder – det är den omedelbara vägen framåt. Ett uttalande av detta slag i dag skulle definitivt vara till hjälp för Egypten och för egyptierna. Mitt andra budskap handlar om Syrien. Låt oss vara ärliga, Catherine Ashton. Syrien är en stor katastrof. Vad som pågår där är ingenting mindre än ett arabiskt Himmelska fridens torg – jag har inga andra ord för att beskriva det. En arabisk motsvarighet till massakern på Himmelska fridens torg. Människor massakreras av stridsvagnar och krypskyttar varje dag. 800 människor har hittills dödats. 8 000 människor har hittills arresterats. Människor har torterats på det mest brutala sätt för att de ska avslöja lösenord till Facebook och namnen på kamrater som är verksamma på Facebook. Soldater som inte vill skjuta på sitt eget folk blir själva skjutna av arméns och Bashar al-Assads säkerhetspolis. Av det som pågår i dagens Syrien framgår mycket tydligt att det bara finns ett sätt att beskriva Bashar al-Assad, och det är som den brutalaste nuvarande diktatorn i världen. Det är den tydliga analys vi kan göra i dag. Så vad kan göras? 800 personer har hittills dödats, 8 000 personer har fängslats, varav några torteras dagligen – och vi fryser 13 personers tillgångar, men inte Assads. Jag anser att detta är obalanserat. Det är rent ut sagt löjligt, och det bidrar inte till att förmå Assadregimen att ändra hållning. Det räcker inte med 13 personer, även om detta omfattar en av Assads bröder och ett av hans syskonbarn som finns med på förteckningen. Nej, det finns hundratals personer som genast måste tas med på förteckningen, så snabbt som möjligt, om vi ska kunna utöva verkliga påtryckningar. Jag kan i viss mån förstå ditt tillvägagångssätt. Du anser att om Assad lämnas utanför förteckningen kan det kanske bidra till att han ändrar sitt förhållningssätt senare. Nåväl – gör det då mycket klart här i dag i debatten. Jag vill att du ska förklara att Assad får ett par dagar på sig. Om han inte sätter stopp för vad som pågår just nu inom denna tidsfrist, frys då alla tillgångar, inte bara för de 13 personerna utan för hela Assads familj. Inför reseförbud, inte för 13 personer när 800 har dödats, utan för hela Assads familj. Klargör vad som är viktigt. De väntar på det. I går hade vi direkt kontakt med personer i Syrien som sade att vi måste skärpa sanktionerna, för annars kommer han inte att sluta. Klargör att EU aldrig kommer att se familjen Assad som verkliga företrädare för det syriska folket, och att de kommer att hållas ansvariga för sina brott. Gör det nu genast. Det är vad vi förväntar oss av dig i dag. Du kan hjälpa till att stoppa detta arabiska Himmelska fridens torg. Det är inte sant att vi inte har något inflytande. Vi spelar en mycket viktig roll, och Syriens folk väntar på detta tydliga budskap i dag. Inte i morgon – i dag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Guy Verhofstadt,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
"Sharaf"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph