Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-05-10-Speech-2-684-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110510.67.2-684-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand, ærede kolleger, hr. kommissær! Jeg vil også sige tusind tak for det gode kompromis, vi har fundet frem til. Ikke mindst ordføreren, hr. Manders, har gjort et stort stykke arbejde og sørget for et rigtigt godt samarbejde her i Europa-Parlamentet. Vi er nået langt, siden Kommissionen fremsatte sit oprindelige forslag. Det var mest et teknisk forslag, og det var et forslag, som udelukkende indeholdt fordele for virksomhederne. Men gennem bearbejdelsen her i Europa-Parlamentet er det heldigvis lykkedes os at få elementer ind, som gør, at denne lovgivning ender med også at være til fordel for forbrugerne. Det tror jeg er ganske afgørende. Vi ender med at få en bedre mærkning og en højere sikkerhed for forbrugerne, når vi på et tidspunkt får implementeret denne lovgivning. Det, der har været allervigtigst for mig og Den Socialdemokratiske Gruppe, har været at sikre, at der ikke er et sundhedsproblem med de tekstiler, som forhandles på det indre marked. Derfor er vi meget glade for, at det lykkedes at få igennem – og som kommissæren også lige har sagt, at vi skal have lavet et studie til at sikre – at der ikke er nogen rester af farlige stoffer i vores tekstiler, som kan give os allergi. Det er helt afgørende, og det er vi meget tilfredse med i Den Socialdemokratiske Gruppe. Derudover er vi også enige i, at sporbarhed og oprindelse er utrolig vigtigt, og det er også en information, forbrugerne meget gerne vil have. Personligt håber jeg også, at vi kan komme lidt længere end det. At vi måske også kan få harmoniserede tøjstørrelser, at vi kan bruge nye teknologier i vores mærkning af tekstiler fremover. Men jeg synes, vi er kommet langt. Det må være en lære for os, at det er vigtigt, når vi laver lovgivning her i EU, at den både gavner virksomhederne og forbrugerne på én og samme tid. Det er den bedste måde at sikre et velfungerende indre marked. Jeg vil slutte af med igen at sige tusind tak til kollegerne for et fremragende samarbejde. Jeg synes, vi har fået et rigtig godt resultat."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, chtěla bych vám velmi poděkovat za vynikající kompromis, jehož jsme dosáhli. Zejména zpravodaj pan Manders odvedl skvělou práci a zajistil, že jsme zde v Evropském parlamentu spolupracovali skutečně vynikajícím způsobem. Od chvíle, kdy Komise předložila svůj původní návrh, jsme urazili dlouhou cestu. Jednalo se především o technický návrh a byl jedním z těch, které prospívají pouze podnikům. Avšak naštěstí díky práci, kterou jsme tomuto návrhu věnovali zde v Evropském parlamentu, jsme úspěšně začlenili prvky, kvůli nimž je tento právní předpis přínosný i pro spotřebitele. Jsem přesvědčena, že to je zcela zásadní. Jakmile tento právní předpis s konečnou platností provedeme, získáme v důsledku toho lepší označování a vyšší úroveň bezpečnosti spotřebitelů. Pro mě a pro skupinu Pokrokové aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu bylo nejdůležitějším aspektem zajistit, že textilní výrobky prodávané na vnitřním trhu nebudou způsobovat zdravotní problémy. Proto jsme velmi potěšeni, že byl v hlasování schválen požadavek, aby se v našich textilních výrobcích nenacházely žádné zbytkové nebezpečné látky, které by mohly být příčinou vzniku alergií, a – jak právě uvedl pan komisař – že bychom měli mít vypracovanou studii, která to potvrdí. To je absolutně nezbytné a ve skupině S&D jsme tím velmi potěšeni. Souhlasíme rovněž s obrovským významem sledovatelnosti a původu a s tím, že se jedná rovněž o druh informací, po jejichž dostupnosti spotřebitelé velmi touží. Osobně také doufám, že můžeme dosáhnout ještě o něco více a že bychom měli být v budoucnu schopni harmonizovat oděvní velikosti a při označování textilií využívat nové technologie. Nicméně se domnívám, že jsme dosáhli velkého úspěchu. Mělo by pro nás být poučením, že když zde v EU stanovujeme právní předpisy, je důležité, aby z nich měli současně přínos jak podniky, tak spotřebitelé. To je nejlepší způsob jak zajistit, že budeme mít správně fungující vnitřní trh. Na závěr bych chtěla ještě jednou poděkovat svým kolegům poslancům za jejich vynikající spolupráci. Domnívám se, že jsme dosáhli velmi dobrého výsledku."@cs1
"Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Auch ich möchte Ihnen herzlich für den ausgezeichneten Kompromiss, den wir geschlossen haben, danken. Insbesondere Herr Manders, der Berichterstatter, hat vorzügliche Arbeit geleistet und dafür gesorgt, dass wir hier im Europäischen Parlament eine wirklich ausgezeichnete Zusammenarbeit erleben konnten. Seit der Einbringung des ursprünglichen Vorschlags durch die Kommission sind wir weit vorangekommen. Es handelte sich dabei um einen hauptsächlich technischen Vorschlag, der lediglich Vorteile für die Unternehmen beinhaltete. Glücklicherweise haben wir es jedoch geschafft, durch die Arbeit an diesem Vorschlag hier im Europäischen Parlament einige Elemente einzubringen, durch die diese Rechtsvorschriften auch für die Verbraucher von Vorteil sind. Ich bin überzeugt, dass dies absolut unentbehrlich ist. Dadurch werden eine bessere Etikettierung und ein höheres Maß an Sicherheit für die Verbraucher erreicht werden, sobald wir diese Rechtsvorschriften schließlich umgesetzt haben werden. Der in meinen Augen und denen der Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialisten & Demokraten im Europäischen Parlament wichtigste Aspekt war der, sicherzustellen, dass die Textilien, die auf dem Binnenmarkt verkauft werden, keine Gesundheitsschäden hervorrufen. Daher begrüßen wir es sehr, dass die Anforderung durchgebracht werden konnte, dass keine Rückstände gefährlicher Stoffe, die Allergien hervorrufen könnten, in unseren Textilien vorhanden sein dürfen und dass, wie der Kommissar eben sagte, eine Studie durchgeführt wird, um sicherzustellen, dass das wirklich der Fall ist. Dies ist absolut notwendig, und wir in der S&D-Fraktion begrüßen dies sehr. Außerdem stimmen wir zu, dass Rückverfolgbarkeit und Ursprungskennzeichnung äußerst wichtig sind, und dies ist auch die Art von Information, auf die die Verbraucher großen Wert legen. Ich persönlich hoffe, dass wir noch ein bisschen mehr als das erreichen und dass wir es vielleicht sogar schaffen, harmonisierte Kleidergrößen einzuführen und bei der Etikettierung von Textilien zukünftig neue Technologien zu verwenden. Ich bin jedoch nicht der Meinung, dass wir bereits sehr viel erreicht haben. Es sollte uns eine Lehre sein, dass es bei der Festlegung von Rechtsvorschriften hier in der EU darauf ankommt, dass diese sowohl für Unternehmen als auch für Verbraucher von Nutzen sind. Dies ist der beste Weg, um zu gewährleisten, dass der Binnenmarkt richtig funktioniert. Ich möchte damit abschließen, nochmals allen meinen Kolleginnen und Kollegen meinen herzlichen Dank für die hervorragende Zusammenarbeit auszusprechen. Ich bin der Ansicht, dass wir ein sehr gutes Ergebnis erzielt haben."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να εκφράσω και εγώ τις θερμές ευχαριστίες μου για τον εξαιρετικό συμβιβασμό στον οποίο καταλήξαμε. Ο εισηγητής κ. Manders, ειδικότερα, επιτέλεσε υποδειγματικό έργο και εξασφάλισε πραγματικά εξαίρετη συνεργασία στο παρόν Σώμα. Έχουμε επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις από τότε που η Επιτροπή κατέθεσε την αρχική της πρόταση. Επρόκειτο κυρίως για τεχνική πρόταση και προέβλεπε οφέλη μόνο για τις επιχειρήσεις. Ευτυχώς, όμως,χάρη στις εργασίες μας επί της εν λόγω πρότασης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατορθώσαμε να ενσωματώσουμε στοιχεία που καθιστούν την παρούσα νομοθεσία επωφελή και για τους καταναλωτές. Πιστεύω ότι αυτό είναι απολύτως καίριας σημασίας. Συνεπεία τούτου, θα διαθέτουμε καλύτερη επισήμανση και υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για τους καταναλωτές αμέσως μετά την έναρξη εφαρμογής αυτής της νομοθεσίας. Κατά την προσωπική μου άποψη, αλλά και κατά την άποψη της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η σημαντικότερη πτυχή ήταν να διασφαλισθεί ότι τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που πωλούνται στην εσωτερική αγορά δεν προκαλούν προβλήματα υγείας. Είμαστε, λοιπόν, ιδιαίτερα ευτυχείς που εγκρίθηκε εντέλει η απαίτηση περί της απουσίας υπολειμμάτων επικίνδυνων ουσιών στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα μας, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν αλλεργίες – και, όπως μόλις ανέφερε ο κ. Επίτροπος, πρόκειται να εκπονηθεί μελέτη ώστε να διασφαλισθεί ότι αυτό όντως ισχύει. Αυτό το στοιχείο είναι απολύτως ζωτικής σημασίας και χαροποιεί ιδιαιτέρως την Ομάδα S&D. Συμφωνούμε επίσης ότι η ιχνηλασιμότητα και η προέλευση αποτελούν εξαιρετικά σημαντικές πληροφορίες, και αυτός είναι ο τύπος πληροφόρησης που ενδιαφέρει πραγματικά τους καταναλωτές. Προσωπικά, ευελπιστώ επίσης να μπορέσουμε να επιτύχουμε περισσότερα ακόμα εν προκειμένω και να είμαστε εξίσου σε θέση στο μέλλον να διαθέτουμε εναρμονισμένα μεγέθη ειδών ρουχισμού και να χρησιμοποιούμε νέες τεχνολογίες στις επισημάνσεις μας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Παρ’ όλα αυτά, φρονώ ότι έχουμε επιτύχει ήδη πάρα πολλά. Εφεξής, πρέπει να αντλούμε διδάγματα από αυτήν την εμπειρία κατά τη θέσπιση νομοθεσίας στην ΕΕ, διότι είναι σημαντικό να επωφελούνται από τη νομοθεσία τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι καταναλωτές. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερική αγοράς. Θα ήθελα να ολοκληρώσω εκφράζοντας και πάλι τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου σε όλους τους συναδέλφους βουλευτές για την έξοχη συνεργασία τους. Πιστεύω ότι έχουμε επιτύχει ένα θετικότατο αποτέλεσμα."@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I would also like to say a very big thank you for the excellent compromise that we have reached. The rapporteur, Mr Manders, in particular has done some sterling work and he ensured that we experienced truly excellent cooperation here in the European Parliament. We have come a long way since the Commission tabled its original proposal. It was a mainly technical proposal and it was one that only contained benefits for businesses. Fortunately, however, by working on the proposal here in the European Parliament, we succeeded in incorporating elements that make this legislation beneficial for consumers, too. I believe that this is absolutely crucial. As a result, we will have better labelling and a higher level of safety for consumers once we have finally implemented this legislation. The most important aspect for me and for the Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament was to ensure that the textiles that are sold on the Internal Market do not cause health problems. We are therefore very pleased that the requirement for there to be no residues of hazardous substances in our textiles that could give rise to allergies was successfully voted through – and, as the Commissioner has just said, that we are to have a study carried out to ensure that this is the case. This is absolutely vital and it is something that we in the S&D Group are very pleased about. We also agree that traceability and origin are extremely important, and this is also the type of information that consumers are very keen to have. Personally, I also hope that we can achieve a little bit more than this and that we might also be able to have harmonised clothes sizes and use new technologies in our labelling of textiles in the future. I do think that we have achieved a great deal, however. It should be a lesson for us that, when we lay down legislation here in the EU, it is important for it to benefit both businesses and consumers at the same time. That is the best way to ensure that we have a well-functioning Internal Market. I would like to finish by expressing my sincere thanks once again to all my fellow Members for their outstanding cooperation. I think we have achieved a very good result."@en4
"Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera expresarle mi gran agradecimiento por la excelente fórmula transaccional a la que hemos llegado. En particular, el ponente, señor Manders, ha realizado un brillante trabajo y se ha encargado de que hubiese una excelente cooperación en el Parlamento Europeo. Hemos recorrido un largo camino desde que la Comisión presentó su propuesta original. Se trataba ante todo de una propuesta técnica que solo contemplaba beneficios para las empresas. Sin embargo, durante el examen de la propuesta en esta Cámara logramos afortunadamente incorporar elementos en este acto legislativo que también conllevan beneficios para los consumidores. Me parece absolutamente crucial. Como consecuencia tendremos un mejor etiquetado y un nivel más alto de seguridad para los consumidores cuando finalmente se aplique este Reglamento. El aspecto más importante en mi opinión y la del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo era velar por que los textiles que se venden en el Mercado Interior no causen problemas a la salud. Por ello, todos nos alegramos de que se aprobara la obligación de que nuestros textiles no contengan residuos de sustancias peligrosas que puedan provocar alergias, y como acaba de decir el señor Comisario, de que se realizará un estudio para que sea así. Este aspecto es absolutamente crucial y es motivo de gran alegría para el Grupo S&D. También estamos de acuerdo en que la trazabilidad y la indicación de origen son sumamente importantes, pues son el tipo de información que desean recibir los consumidores. Creo personalmente que podemos lograr algo más que esto y que también podríamos armonizar las tallas de las prendas y utilizar nuevas tecnologías en las etiquetas de productos textiles en el futuro. Sin embargo, creo que hemos conseguido mucho. Deberíamos aprender la lección de que es importante que la legislación que establecemos en la UE sea en beneficio tanto de las empresas como de los consumidores. Esa es la mejor manera de que el Mercado Interior funcione correctamente. Me gustaría finalizar expresando una vez más mi sincero agradecimiento a todas Sus Señorías por su extraordinaria cooperación. Creo que hemos logrado un resultado excelente."@es21
". Austatud juhataja, volinik, head kolleegid! Sooviksin samuti väga tänada suurepärase kompromissi eest, mille suutsime saavutada. Raportöör Toine Manders on teinud eriti väärtuslikku tööd ning taganud, et meile saaks siin Euroopa Parlamendis osaks tõeliselt suurepärane koostöö. Oleme pärast komisjoni ettepaneku esitamist käinud pika tee. See oli alguses peamiselt tehniline ettepanek ja hõlmas kasu vaid ettevõtetele. Õnneks aga õnnestus meil siin Euroopa Parlamendis ettepanekuga töötades kaasata punkte, mis muudavad selle õigusakti ka tarbijatele kasulikuks. Usun, et see on täiesti hädavajalik. Selle tulemusena on meil pärast selle õigusakti rakendamist parem märgistamiskord ja tarbijate turvatunne suureneb. Minule ja ka Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioonile Euroopa Parlamendis oli kõige olulisem tegur tagada, et siseturul müüdavad tekstiilid ei põhjustaks terviseprobleeme. Seetõttu oleme väga rahul, et nõue, et tekstiilis ei tohi olla ohtlike ainete jääke, mis võiksid põhjustada allergiaid, sai heakskiidu – ja nagu volinik äsja ütles, et tehakse uurimus, mis tagaks, et see nii ka oleks. See on väga oluline ja teeb meile fraktsioonis S&D suurt rõõmu. Samuti nõustume, et toodete jälgitavus ja päritolu on väga olulised ning ka tarbijad soovivad innukalt sedasorti teavet saada. Isiklikult loodan, et suudame saavutada sellest pisut enam ja tulevikus kehtestada ka ühtlustatud rõivasuurused ning kasutada tekstiilide märgistamisel uusi tehnoloogiaid. Siiski arvan tõesti, et oleme palju saavutanud. Peaksime seda võtma kui õppetundi, et kui siin ELis õigusakti kehtestame, peab see kasu tooma nii ettevõtetele kui ka tarbijatele. See on parim viis tagada hästitoimiv siseturg. Sooviksin lõpetada, väljendades veel kord silmapaistva koostöö eest siiraimat tänu kõikidele kaasparlamendiliikmetele. Arvan, et saavutasime väga hea tulemuse."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, esitän suuret kiitokset saavuttamamme erinomaisen kompromissin johdosta. Erityisesti esittelijä Manders on tehnyt loistavaa työtä varmistaessaan, että teimme todella hienoa yhteistyötä täällä Euroopan parlamentissa. Olemme päässeet pitkälle sen jälkeen, kun komissio esitteli alkuperäisen ehdotuksensa. Ehdotus oli pääasiassa tekninen ja sisälsi ainoastaan yrityksiä hyödyttäviä tekijöitä. Onnistuimme kuitenkin onneksi, työstämällä ehdotusta täällä Euroopan parlamentissa, sisällyttämään siihen tekijöitä, joiden ansiosta säännös hyödyttää myös kuluttajia. Se on mielestäni ehdottoman tärkeää. Tästä seuraa, että voimme parantaa merkintöjä ja lisätä kuluttajien turvallisuutta, kun säännös pannaan lopulta täytäntöön. Omasta mielestäni ja Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän mielestä kaikkein tärkeintä oli varmistaa, että sisämarkkinoilla myytävät tekstiilit eivät aiheuta terveydellisiä ongelmia. Pidämme tästä syystä hyvin myönteisenä, että vaatimus siitä, että tekstiileissä ei saa olla sellaisia vaarallisten aineiden jäämiä, jotka saattavat aiheuttaa allergioita, hyväksyttiin äänestyksessä menestyksellisesti, ja että asian varmistamiseksi on tarkoitus laatia tutkimus, kuten komission jäsen juuri totesi. Tämä on ehdottoman tärkeää ja me S&D-ryhmän jäsenet suhtaudumme siihen hyvin myönteisesti. Olemme myös samaa mieltä siitä, että jäljitettävyys ja alkuperä ovat erittäin tärkeitä asioita. Juuri tällaisesta tiedosta kuluttajat ovat hyvin kiinnostuneita. Toivon myös, että edistämme asiaa hieman pidemmälle, otamme käyttöön yhdenmukaiset kokomerkinnät ja hyödynnämme tulevaisuudessa uutta tekniikkaa tekstiilimerkintöjen alalla. Olen kuitenkin sitä mieltä, että olemme saaneet paljon aikaan. Meidän olisi otettava opiksemme siitä, että kun laadimme lainsäädäntöä täällä EU:ssa, on tärkeää, että se hyödyttää samalla niin yrityksiä kuin kuluttajiakin. Se on paras tapa varmistaa sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta. Päätän puheenvuoroni esittämällä vielä kerran lämpimät kiitokseni kaikille kollegoilleni heidän kanssaan tehdystä loistavasta yhteistyöstä. Mielestäni saavutimme oikein hyvän tuloksen."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, je voudrais aussi vous dire un grand merci pour l’excellent compromis auquel nous sommes parvenus. Le rapporteur, M. Manders, en particulier, a accompli un travail remarquable et a fait en sorte que nous bénéficiions d’une coopération réellement excellente ici au Parlement européen. Nous en avons fait du chemin depuis que la Commission a présenté sa proposition originale! C’était une proposition essentiellement technique qui contenait des avantages uniquement pour les entreprises. Heureusement, cependant, en travaillant sur la proposition ici au Parlement européen, nous sommes parvenus à intégrer des éléments qui rendent ce règlement avantageux pour les consommateurs également. Je crois que c’est absolument crucial. En conséquence, nous bénéficierons d’un meilleur étiquetage et d’un niveau de sécurité plus élevé pour les consommateurs une fois que nous aurons enfin mis ce règlement en œuvre. L’aspect le plus important pour moi et pour le groupe de l’Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen était de garantir que les textiles vendus sur le marché intérieur ne causent pas de problèmes de santé. Nous sommes donc très heureux que l’interdiction des résidus de substances dangereuses dans nos textiles susceptibles de provoquer des allergies ait été adoptée et, comme le commissaire vient de le dire, qu’une étude soit réalisée afin de garantir que cette interdiction est bien respectée. C’est absolument vital et c’est quelque chose dont nous sommes très contents au sein du groupe S&D. Nous pensons nous aussi que la traçabilité et l’origine sont extrêmement importantes, et c’est aussi le type d’informations dont les consommateurs sont très désireux de disposer. Personnellement, j’espère aussi que nous pourrons obtenir un peu plus que cela et que nous pourrons aussi avoir des tailles de vêtements harmonisées et utiliser les nouvelles technologies dans notre étiquetage des textiles à l’avenir. Je pense toutefois que nous sommes vraiment parvenus à un excellent accord. Cela devrait nous servir de leçon: quand nous mettons en place une législation ici dans l’UE, il est important qu’elle profite à la fois aux entreprises et aux consommateurs. C’est le meilleur moyen de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. Je voudrais conclure en adressant une fois encore mes sincères remerciements à tous mes collègues pour leur remarquable coopération. Je pense que nous sommes parvenus à un très bon résultat."@fr8
"Hr. formand, ærede kolleger, hr. kommissær! Jeg vil også sige tusind tak for det gode kompromis, vi har fundet frem til. Ikke mindst ordføreren, hr. Manders, har gjort et stort stykke arbejde og sørget for et rigtigt godt samarbejde her i Europa-Parlamentet. Vi er nået langt, siden Kommissionen fremsatte sit oprindelige forslag. Det var mest et teknisk forslag, og det var et forslag, som udelukkende indeholdt fordele for virksomhederne. Men gennem bearbejdelsen her i Europa-Parlamentet er det heldigvis lykkedes os at få elementer ind, som gør, at denne lovgivning ender med også at være til fordel for forbrugerne. Det tror jeg er ganske afgørende. Vi ender med at få en bedre mærkning og en højere sikkerhed for forbrugerne, når vi på et tidspunkt får implementeret denne lovgivning. Det, der har været allervigtigst for mig og Den Socialdemokratiske Gruppe, har været at sikre, at der ikke er et sundhedsproblem med de tekstiler, som forhandles på det indre marked. Derfor er vi meget glade for, at det lykkedes at få igennem - og som kommissæren også lige har sagt, at vi skal have lavet et studie til at sikre - at der ikke er nogen rester af farlige stoffer i vores tekstiler, som kan give os allergi. Det er helt afgørende, og det er vi meget tilfredse med i Den Socialdemokratiske Gruppe. Derudover er vi også enige i, at sporbarhed og oprindelse er utrolig vigtigt, og det er også en information, forbrugerne meget gerne vil have. Personligt håber jeg også, at vi kan komme lidt længere end det. At vi måske også kan få harmoniserede tøjstørrelser, at vi kan bruge nye teknologier i vores mærkning af tekstiler fremover. Men jeg synes, vi er kommet langt. Det må være en lære for os, at det er vigtigt, når vi laver lovgivning her i EU, at den både gavner virksomhederne og forbrugerne på én og samme tid. Det er den bedste måde at sikre et velfungerende indre marked. Jeg vil slutte af med igen at sige tusind tak til kollegerne for et fremragende samarbejde. Jeg synes, vi har fået et rigtig godt resultat."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, anch’io vorrei esprimere un caloroso ringraziamento per l’ottimo compromesso che abbiamo raggiunto. Il relatore, onorevole Manders, in particolare, ha svolto un lavoro egregio facendo in modo che si concretizzasse una cooperazione davvero eccellente in seno al Parlamento. Molta strada è stata percorsa da quando la Commissione aveva presentato la sua proposta iniziale. Si trattava allora sostanzialmente di una proposta tecnica che comportava vantaggi unicamente per le imprese. Fortunatamente però, lavorando sul testo qui al Parlamento, siamo riusciti ad inserire elementi che rendono questa normativa vantaggiosa anche per i consumatori e credo che questo sia un punto assolutamente cruciale. Quando avremo finalmente attuato questa normativa, avremo un’etichettatura migliore e un più elevato livello di sicurezza per i consumatori. Per me e per il gruppo dell’Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento europeo, la cosa più importante era garantire che i prodotti tessili venduti sul mercato interno non siano all’origine di problemi di salute. Ci fa pertanto molto piacere che sia stato approvato in votazione il requisito che prevede che i nostri prodotti tessili non contengano residui di sostanze pericolose che possano causare allergie – e, come ha appena ricordato il Commissario, dovrà essere condotto uno studio in grado di verificare che sia effettivamente così. È un elemento assolutamente fondamentale e noi del gruppo S&D ne siamo particolarmente soddisfatti. Conveniamo inoltre sull’importanza cruciale della tracciabilità e dell’origine. Sono proprio queste le informazioni che i consumatori vogliono avere. Personalmente, spero anche che sia possibile compiere qualche passo in più e realizzare per esempio un sistema armonizzato per le taglie e utilizzare in futuro le nuove tecnologie nell’etichettatura dei nostri prodotti tessili. Credo in ogni caso che molto sia stato fatto e il frutto di questo lavoro dovrebbe rappresentare per noi un insegnamento: dovremmo imparare che, quando elaboriamo una normativa nell’Unione europea, è importante che vada a vantaggio sia delle imprese sia dei consumatori. È il modo migliore per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno. Vorrei concludere rivolgendo di nuovo un sincero ringraziamento a tutti i miei colleghi per l’ottima cooperazione. Ritengo che il risultato raggiunto sia ottimo."@it12
"Pone pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, aš taip pat norėčiau ypač padėkoti už puikų kompromisą, kurį pasiekėme. Ypač pranešėjas T. Manders pasistengė ir užtikrino, kad mūsų bendradarbiavimas čia, Europos Parlamente, būtų tikrai aukštos kokybės. Nuėjome ilgą kelią nuo tada, kai Komisija pateikė savo pirminį pasiūlymą. Tai buvo daugiausia techninio pobūdžio pasiūlymas, kuris buvo naudingas tik verslui. Laimei, nagrinėjant šį pasiūlymą čia, Europos Parlamente, mums pavyko įtraukti tuos klausimus, dėl kurių šis teisės aktas būtų naudingas ir vartotojams. Manau, kad tai yra labai svarbu. Dėl to, vos priėmus galutinį šio teisės akto variantą, bus užtikrintas tikslesnis ženklinimas ir didesnė apsauga vartotojams. Man ir Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijai svarbiausia yra užtikrinti, kad vidaus rinkoje parduodama tekstilė nekeltų problemų sveikatai. Todėl esame labai patenkinti, kad pavyko nubalsuoti už reikalavimus, kad mūsų tekstilėje nebūtų jokių pavojingų medžiagų likučių, kurios galėtų sukelti alergijas, ir, kaip ką tik sakė Komisijos narys, kad turime tyrimą, atliekamą siekiant užtikrinti, kad taip ir būtų. Tai yra gyvybiškai svarbu ir mes, Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos nariai, dėl to esame labai patenkinti. Taip pat sutinkame, kad produkto kokybės kontrolė ir kilmė – be galo svarbus dalykas, tai tokia informacija, kurią vartotojai labai nori gauti. Aš asmeniškai taip pat manau, kad galime pasiekti ir šiek tiek daugiau, kad ateityje mes taip pat galėtume susiderėti dėl drabužių dydžių ir naudoti naujas technologijas ženklinant mūsų tekstilės gaminius. Kad ir kaip būtų, manyčiau, jog pasiekėme labai daug. Turėtume pasimokyti iš to, kad teisės aktai, pateikti čia, ES, turėtų būti naudingi kartu ir verslui, ir vartotojams. Tai geriausias būdas užtikrinti, kad turėsime gerai veikiančią vidaus rinką. Norėčiau baigti dar kartą išreikšdamas savo nuoširdžią padėką visiems savo kolegoms nariams už jų nepaprastą bendradarbiavimą. Manau, kad pasiekėme labai gerų rezultatų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi, es arī vēlētos pateikt lielu paldies jums par izcilo kompromisu, ko mēs esam panākuši. Referents kungs jo īpaši ir ieguldījis pamatīgu darbu, un viņš nodrošināja patiešām izcilu sadarbību šeit, Eiropas Parlamentā. Kopš Komisija iesniedza savu sākuma priekšlikumu, ir pagājis ilgs laiks. Tas bija galvenokārt tehnisks priekšlikums un paredzēja vienīgi priekšrocības uzņēmējdarbībai. Tomēr, par laimi, strādājot šeit Eiropas Parlamentā pie šī priekšlikuma, mums izdevās apvienot elementus, kas šo likumu dara izdevīgu arī patērētājiem. Es uzskatu, ka tas ir absolūti izšķiroši. Rezultātā mums būs labāks marķējums un augstāks drošības līmenis patērētājiem, tā kā mēs beidzot esam ieviesuši šo likumu. Vissvarīgākais aspekts man un Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupai bija nodrošināt, lai iekšējā tirgū pārdotie tekstilmateriāli neradītu veselības problēmas. Tāpēc mēs esam ļoti gandarīti, ka balsojums bija sekmīgs attiecībā uz prasību nepieļaut nekādas tādu kaitīgo vielu nogulsnes mūsu tekstilmateriālos, kuras var izraisīt alerģiju, un, kā komisārs tikko teica, mums jāveic pētījums, lai nodrošinātu, ka šis ir tāds gadījums. Tas absolūti ir spēkā, un par to mēs, S&D grupa, esam ļoti gandarīti. Mēs arī piekrītam, ka izsekojamība un izcelsme ir ārkārtīgi svarīgi jautājumi, un tā ir tāda informācija, ko patērētāji ir ļoti ieinteresēti saņemt. Es arī ceru, ka mēs varam sasniegt vēl mazliet vairāk un ka mēs nākotnē varētu spēt saskaņot apģērbu izmērus un izmantot jaunās tehnoloģijas mūsu tekstilizstrādājumu marķēšanā. Tomēr es uzskatu, ka mēs tiešām esam daudz sasnieguši. Tai būtu jābūt mums mācībai, ka, izstrādājot tiesību aktus šeit, ES, ir svarīgi, lai no tā vienlaicīgi iegūtu gan uzņēmumi, gan patērētāji. Tas ir labākais veids, kā nodrošināt mūsu iekšējā tirgus pienācīgu darbību. Nobeigumā es vēlētos vēlreiz izteikt patiesu pateicību visiem maniem kolēģiem deputātiem par viņu izcilo sadarbību. Es domāju, ka mēs esam sasnieguši ļoti labu rezultātu."@lv13
"Hr. formand, ærede kolleger, hr. kommissær! Jeg vil også sige tusind tak for det gode kompromis, vi har fundet frem til. Ikke mindst ordføreren, hr. Manders, har gjort et stort stykke arbejde og sørget for et rigtigt godt samarbejde her i Europa-Parlamentet. Vi er nået langt, siden Kommissionen fremsatte sit oprindelige forslag. Det var mest et teknisk forslag, og det var et forslag, som udelukkende indeholdt fordele for virksomhederne. Men gennem bearbejdelsen her i Europa-Parlamentet er det heldigvis lykkedes os at få elementer ind, som gør, at denne lovgivning ender med også at være til fordel for forbrugerne. Det tror jeg er ganske afgørende. Vi ender med at få en bedre mærkning og en højere sikkerhed for forbrugerne, når vi på et tidspunkt får implementeret denne lovgivning. Det, der har været allervigtigst for mig og Den Socialdemokratiske Gruppe, har været at sikre, at der ikke er et sundhedsproblem med de tekstiler, som forhandles på det indre marked. Derfor er vi meget glade for, at det lykkedes at få igennem - og som kommissæren også lige har sagt, at vi skal have lavet et studie til at sikre - at der ikke er nogen rester af farlige stoffer i vores tekstiler, som kan give os allergi. Det er helt afgørende, og det er vi meget tilfredse med i Den Socialdemokratiske Gruppe. Derudover er vi også enige i, at sporbarhed og oprindelse er utrolig vigtigt, og det er også en information, forbrugerne meget gerne vil have. Personligt håber jeg også, at vi kan komme lidt længere end det. At vi måske også kan få harmoniserede tøjstørrelser, at vi kan bruge nye teknologier i vores mærkning af tekstiler fremover. Men jeg synes, vi er kommet langt. Det må være en lære for os, at det er vigtigt, når vi laver lovgivning her i EU, at den både gavner virksomhederne og forbrugerne på én og samme tid. Det er den bedste måde at sikre et velfungerende indre marked. Jeg vil slutte af med igen at sige tusind tak til kollegerne for et fremragende samarbejde. Jeg synes, vi har fået et rigtig godt resultat."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, dames en heren. Ook ik zou mijn enorme erkentelijkheid uit willen spreken voor het uitmuntende compromis dat we hebben weten te bereiken. Vooral de rapporteur, de heer Manders, heeft puik werk geleverd en dankzij hem hebben we getuige kunnen zijn van een staaltje van uitstekende samenwerking hier in het Europees Parlement. Sinds het oorspronkelijke Commissievoorstel hebben we een lange weg afgelegd. Dit voorstel was voornamelijk technisch van aard en uitsluitend het bedrijfsleven zou er garen bij gesponnen hebben. Door het voorstel hier in het Europees Parlement bij te schaven, zijn we er echter in geslaagd om een aantal elementen op te nemen waardoor dit stuk wetgeving eveneens de consument ten goede komt. Voor mij is dat van cruciaal belang. Straks als deze wetgeving volledig van kracht is, kunnen we genieten van een betere etikettering en een grotere consumentenveiligheid. Voor mij en de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement ging het er eerst en vooral om ervoor te zorgen dat het textiel dat op de interne markt verkocht wordt geen gezondheidsproblemen veroorzaakt. We zijn dan ook buitengewoon ingenomen met het feit dat de vereiste dat er geen residuen van gevaarlijke stoffen die allergische reacties zouden kunnen veroorzaken in textiel aanwezig mogen zijn de stemming succesvol heeft doorstaan, en ook – zoals de commissaris zojuist zei – dat we een studie laten uitvoeren om ervoor te zorgen dat dit daadwerkelijk het geval is. Dat is echt van uiterst belang en we zijn er als S&D-fractie buitengewoon over te spreken. Ook onderstrepen wij het grote belang dat gehecht wordt aan traceerbaarheid en oorsprong; dit is precies het soort informatie dat de consument graag hebben wil. Persoonlijk hoop ik tevens dat we in staat zullen zijn om toch iets meer te bereiken dan dit. Ik hoop dat we tevens tot geharmoniseerde kledingmaten kunnen komen en in de toekomst gebruik zullen maken van nieuwe technologieën voor de etikettering van textielproducten. Ik denk echter dat we al heel wat bereikt hebben. Het moet voor ons een les zijn dat telkens wanneer we hier in de EU wetgeving tot stand brengen, we ervoor moeten zorgen dat deze zowel het bedrijfsleven als de consument tot profijt strekt. Dat is de beste manier om te zorgen voor een goed functionerende interne markt. Ik zou graag willen afsluiten met al mijn collega's hier in het Parlement nogmaals hartelijk te danken voor hun uitmuntende samenwerking. Ik geloof dat we een zeer goed resultaat geboekt hebben."@nl3
"Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie i Panowie! Ja również chciałabym gorąco podziękować za ten wspaniały kompromis, który zdołaliśmy wypracować. Szczególnie sprawozdawca, pan poseł Manders, wykonał solidną pracę i zadbał, by nasza współpraca tu w Parlamencie Europejskim była wyjątkowa. Przeszliśmy długą drogę od momentu, gdy Komisja przedłożyła pierwotny wniosek. W dużej mierze był to wniosek techniczny, który zawierał wyłącznie korzyści dla przedsiębiorstw. Na szczęście w wyniku prac nad wnioskiem tu w Parlamencie Europejskim zdołaliśmy uwzględnić elementy, dzięki którym te przepisy są korzystne także dla konsumentów. Uważam to za niezwykle istotne. W wyniku tego, gdy wreszcie wdrożymy omawiane przepisy, będziemy mieli lepsze etykietowanie i wyższy poziom ochrony konsumentów. Dla mnie i dla Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim najważniejszą rzeczą było zadbanie, by wyroby włókiennicze dopuszczone do obrotu na rynku wewnętrznym nie były szkodliwe dla zdrowia. W związku z tym jesteśmy bardzo zadowoleni, że przegłosowany został wymóg, by w wyrobach włókienniczych nie było żadnych pozostałości po substancjach niebezpiecznych mogących wywoływać alergie i że, zgodnie z tym, co przed chwilą powiedział pan komisarz, mamy przeprowadzić badanie w celu zagwarantowania, by tak faktycznie było. Ma to zasadnicze znaczenie i dlatego grupa S&D jest niezmiernie z tego powodu zadowolona. Zgadzamy się również, że niezwykle ważna jest identyfikowalność i miejsce pochodzenia, które należą do informacji, których dostępność konsumenci bardzo doceniają. Osobiście mam nadzieję, że zdołamy osiągnąć jeszcze więcej i że w przyszłości zdołamy wprowadzić zharmonizowane rozmiary ubrań oraz zastosowanie nowych technologii w etykietowaniu wyrobów włókienniczych. Uważam jednak, że osiągnęliśmy naprawdę dużo. Powinniśmy zapamiętać, że przy ustanawianiu przepisów na szczeblu UE ważne jest zadbanie, by były one korzystne jednocześnie dla przedsiębiorstw i dla konsumentów. Jest to najlepszy sposób na zagwarantowanie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Na koniec chciałabym raz jeszcze gorąco podziękować Szanownym Państwu za tę wspaniałą współpracę. Myślę, że osiągnęliśmy naprawdę dobre wyniki."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, também eu gostaria de agradecer-vos muito sinceramente pelo excelente compromisso conseguido. Em particular o relator, senhor deputado Manders, fez um excelente trabalho e zelou para que testemunhássemos uma cooperação verdadeiramente excelente aqui, no Parlamento Europeu. Percorremos um longo caminho desde que a Comissão apresentou a sua proposta original. Tratava-se de uma proposta sobretudo técnica e que só continha benefícios para empresas. No entanto, felizmente, graças ao trabalho na proposta realizado aqui, no Parlamento Europeu, conseguimos integrar elementos que tornam esta legislação benéfica também para os consumidores. Penso que isto é absolutamente decisivo. Portanto, vamos ter melhor etiquetagem e um nível de segurança para os consumidores mais elevado, quando tivermos implementado, finalmente, esta legislação. O aspecto mais importante para mim e para o Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu consistiu em garantir que os têxteis que são vendidos no Mercado Interno não causem problemas de saúde. Por isso, apraz-nos que o requisito, segundo o qual os nossos têxteis não podem conter resíduos de substâncias perigosas que possam causar alergias, tenha sido aprovado na votação – e, como o senhor Comissário acabou de dizer, apraz-nos também que vá ser realizado um estudo para garantir que tal aconteça. Isto é absolutamente decisivo e é algo com que nós no Grupo S&D ficamos muito satisfeitos. Também concordamos que a rastreabilidade e a origem são extremamente importantes e este também é o tipo de informação que os consumidores estão particularmente interessados em possuir. Pessoalmente, também espero que consigamos um pouco mais do que isto e que também sejamos capazes de ter tamanhos de vestuário harmonizados e de utilizar novas tecnologias na nossa etiquetagem de têxteis no futuro. Mas penso que conseguimos muito. Isto deveria servir-nos de lição: quando criamos legislação aqui, na UE, é importante que ela beneficie tanto as empresas, como, simultaneamente, os consumidores. Este é o melhor caminho para garantir que tenhamos um Mercado Interno que funcione bem. Gostaria de terminar voltando a expressar os meus sinceros agradecimentos aos meus colegas deputados pela sua extraordinária cooperação. Penso que alcançámos um resultado que é muito positivo."@pt17
"Dle președinte, dle comisar, doamnelor și domnilor, aș dori, la rândul meu, să vă mulțumesc din toată inima pentru compromisul excelent la care am ajuns. Raportorul, dl Manders, în special, a depus o muncă de nota zece și a asigurat că aici, în Parlamentul European, cooperarea este excelentă. Am realizat multe de la depunerea propunerii originale de către Comisie. Propunerea era în cea mai mare parte tehnică și conținea avantaje numai pentru întreprinderi. Din fericire totuși, datorită faptului că am lucrat la această propunere aici în Parlamentul European, am reușit să integrăm elemente care să transforme acest act într-unul avantajos și pentru consumatori. Consider că acest lucru este absolut esențial. Prin urmare, vom avea o mai bună etichetare și un nivel mai ridicat al satisfacției consumatorilor odată ce vom pune, în sfârșit, în aplicare acest act legislativ. Cel mai important aspect pentru mine și pentru Grupul S&D a fost acela de a asigura că produsele textile care sunt vândute pe piața internă nu cauzează probleme de sănătate. Prin urmare, suntem foarte mulțumiți că cerința privind eliminarea, din produsele noastre textile, a oricăror reziduuri de substanțe periculoase care ar putea genera alergii, a trecut cu succes la votare - și, cum tocmai a afirmat dl comisar, că urmează să se realizeze un studiu în vederea asigurării acestui lucru. Acest aspect este absolut vital, iar noi, cei din Grupul S&D, suntem foarte mulțumiți în acest sens. De asemenea, suntem de acord că trasabilitatea și originea sunt extrem de importante, iar acestea sunt, din nou, informații la care consumatorii sunt foarte dornici să aibă acces. În ceea ce mă privește, sper, de asemenea, că putem realiza puțin mai mult decât atât și că, în viitor, am putea să și armonizăm dimensiunile articolelor de îmbrăcăminte și să utilizăm noi tehnologii în etichetarea produselor textile. Totuși, consider că am realizat multe. Ar trebui să fie o lecție pentru noi faptul că, atunci când instituim legislație la nivel comunitar, este important ca aceasta să fie atât în avantajul întreprinderilor, cât și al consumatorilor. Acesta este cel mai bun mod de a asigura o bună funcționare a pieței interne. Aș dori să închei prin a mulțumi sincer încă o dată tuturor colegilor mei deputați pentru cooperarea extraordinară de care au dat dovadă. Cred că am obținut un rezultat foarte bun."@ro18
"Aj ja by som vám chcela vysloviť veľmi veľkú vďaku za skvelý kompromis, ktorý sme dosiahli. Najmä pán spravodajca Manders vykonal vynikajúcu prácu a zaistil tu v Európskom parlamente skutočne skvelú spoluprácu. Od chvíle, keď Komisia predložila svoj pôvodný návrh, sme prešli dlhú cestu. Bol to najmä technický návrh, ktorý obsahoval len výhody pre podniky. Našťastie sa nám však prácou na návrhu tu v Európskom parlamente podarilo úspešne začleniť prvky, ktoré robia tento právny predpis prínosným aj pre spotrebiteľov. Domnievam sa, že je to absolútne kľúčové. Vďaka tomu budeme mať lepšie označovanie a vyššiu úroveň bezpečnosti spotrebiteľov, len čo konečne zavedieme tento právny predpis. Najdôležitejším aspektom pre mňa a pre Skupinu progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente bolo zabezpečiť, aby sa na vnútornom trhu predával textil, ktorý nespôsobuje zdravotné problémy. Preto sme veľmi radi, že sa úspešne schválila podmienka, aby náš textil neobsahoval žiadne rezíduá nebezpečných látok, ktoré by mohli spôsobovať alergie, a – ako práve povedal pán komisár – že sa zrealizuje štúdia, aby sa zaistilo, že sa tak nestane. Toto je úplne najdôležitejšie a je to čosi, z čoho máme v skupine S&D veľkú radosť. Súhlasíme tiež, že vysledovateľnosť a pôvod sú mimoriadne dôležité, a aj to je druh informácií, ktoré by spotrebitelia veľmi radi mali k dispozícii. Osobne tiež dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť o trochu viac a že v budúcnosti možno budeme mať harmonizované veľkosti odevov a budeme využívať nové technológie na naše označovanie textilu. Skutočne si však myslím, že sme toho veľa dosiahli. Mali by sme sa naučiť, že keď tu v EÚ predkladáme právny predpis, je dôležité, aby z neho mali výhody súčasne podniky aj spotrebitelia. Je to najlepší spôsob, ako zaistiť, že budeme mať dobre fungujúci vnútorný trh. Na záver by som chcela ešte raz vysloviť úprimné poďakovanie všetkým kolegom poslancom za vynikajúcu spoluprácu. Myslím, že sme dosiahli veľmi dobrý výsledok."@sk19
"Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, tudi jaz bi se rada lepo zahvalila za odličen kompromis, ki smo ga dosegli. Predvsem poročevalec gospod Manders je opravil izvrstno delo in zagotovil, da smo tu v Evropskem parlamentu izkusili zares odlično sodelovanje. Odkar je Komisija vložila prvotni predlog, smo že veliko dosegli. Šlo je za pretežno tehničen predlog, ki je vseboval samo koristi za podjetja. Na srečo smo ga v Evropskem parlamentu obdelali tako, da smo uspeli vključiti elemente, zaradi katerih je ta zakonodaja koristna tudi za potrošnike. Menim, da je to nadvse nujno. Zato bomo imeli boljše označevanje in višjo stopnjo varnosti potrošnikov, ko bomo končno izvedli to zakonodajo. Najpomembnejši vidik zame in za Skupino naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu je zagotoviti, da tekstil, ki se prodaja na notranjem trgu, ne povzroči zdravstvenih težav. Zato smo zelo veseli, da je bila uspešno izglasovana zahteva, skladno s katero v našem tekstilu ne sme biti ostankov nevarnih snovi, ki bi lahko povzročili alergije –, in, kot je ravnokar dejal komisar, da bo izvedena študija, ki bo to zagotovila. To je nadvse bistveno in nas v skupini S&D zelo veseli. Strinjamo se tudi, da sta sledljivost in poreklo izjemno pomembna, in to je tudi vrsta informacije, ki si jo potrošniki zelo želijo. Osebno upam, da bomo lahko dosegli malce več in da bomo morda lahko imeli usklajene velikosti oblačil in uporabljali nove tehnologije pri označevanju tekstila v prihodnosti. Vendar mislim, da smo dosegli veliko. Mora nam biti v poduk, da je pomembno, da zakonodaja, ki jo opredeljujemo tu v EU, koristi tako podjetjem kot potrošnikom obenem. Tako lahko na najboljši način zagotovimo, da imamo dobro delujoč notranji trg. Na koncu bi se rada ponovno iskreno zahvalila vsem kolegom poslancem za njihovo izjemno sodelovanje. Mislim, da smo dosegli zelo dober rezultat."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag vill också uttrycka ett stort tack för den utmärkta kompromiss vi har uppnått. Föredraganden, särskilt Toine Manders, har utfört ett förstklassigt arbete och han har säkerställt att vi har fått erfara ett utmärkt samarbete här i Europaparlamentet. Vi har kommit en lång väg sedan kommissionen lade fram det ursprungliga förslaget. Det var ett huvudsakligen tekniskt förslag som bara gynnade företagen. Lyckligtvis lyckades vi, genom att arbeta med förslagen här i Europaparlamentet, att införliva delar som även gör denna lagstiftning förmånlig för konsumenter. Jag anser att detta är absolut nödvändigt. Som ett resultat av detta kommer vi att få bättre märkning och en högre säkerhetsnivå för konsumenter när vi väl har genomfört denna lagstiftning. Det viktigaste för mig och gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet var att säkerställa att de textilier som säljs på den inre marknaden inte orsakar hälsoproblem. Vi är därför mycket nöjda med att kraven på att det inte får finnas några rester av farliga ämnen i våra textilier som kan ge upphov till allergier röstades igenom framgångsrikt och att, som kommissionsledamoten precis sade, en undersökning kommer att genomföras för att säkerställa att så verkligen blir fallet. Detta är absolut grundläggande och något som vi i S&D-gruppen är mycket glada över. Vi håller också med om att spårbarheten och ursprunget är mycket viktigt och att detta är det slags information som konsumenterna är måna om att få. Personligen hoppas jag också att vi kan uppnå lite mer än så. Jag hoppas att vi kan samordna klädstorlekar och i framtiden även använda oss av ny teknik i vår märkning av textilier. Jag anser dock att vi har uppnått mycket redan nu. Det bör tjäna som en läxa för oss att det, när vi lägger fram lagstiftning i EU, är viktigt för oss att gynna både företag och konsumenter. Det är bästa sättet för att säkerställa en välfungerande inre marknad. Jag vill avsluta med att ännu en gång uttrycka ett uppriktigt tack till alla mina kolleger för deras enastående samarbete. Jag anser att vi har uppnått ett mycket gott resultat."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph