Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-05-10-Speech-2-654-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110510.66.2-654-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Vielen Dank, Frau Kommissarin, für Ihren großartigen Einsatz! Das möchte ich wirklich sehr hervorheben. Und ich möchte nur kurz fragen: Die UNO hat heute oder gestern um einen Waffenstillstand gebeten, damit die Menschen auch versorgt werden können. Erreicht die humanitäre Hilfe den Großteil der Bevölkerung von Libyen und wie viel Prozent des Landes oder der Bevölkerung sind Ihrer Schätzung nach leider Gottes für die Helfenden nicht erreichbar?"@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, paní komisařko, mnohokrát vám děkuji za vaši oddanost této věci. Na to bych rád položil co nejsilnější důraz. Rád bych jen položil následující otázku: Včera nebo dnes požádala Organizace spojených národů o zastavení palby, aby bylo možno uspokojit humanitární potřeby. Dostává se humanitární pomoc skutečně k většině obyvatel Libye a kolik procent země či obyvatel podle vašeho odhadu je pro humanitární organizace nepřístupných?"@cs1
"Jeg vil gerne sige mange tak til kommissæren for hendes engagement på dette område. Jeg vil gerne understrege dette på det kraftigste. Jeg vil blot gerne stille følgende spørgsmål. Enten i går eller i dag anmodede FN om en våbenhvile, således at man kunne tage sig af de humanitære behov. Når den humanitære bistand rent faktisk frem til Libyens befolkning, og hvor stor en del af landet eller befolkningen har hjælpeorganisationerne efter kommisærens vurdering ikke adgang til?"@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αφοσίωσή σας σε αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα να το τονίσω αυτό όσο γίνεται περισσότερο. Θα ήθελα απλά να κάνω την εξής ερώτηση: χθες ή σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη ζήτησαν κατάπαυση του πυρός προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες. Φθάνει όντως η ανθρωπιστική βοήθεια στην πλειονότητα των πολιτών της Λιβύης, και τι ποσοστό της χώρας ή του πληθυσμού εκτιμάτε ότι δεν είναι προσβάσιμο για τους οργανισμούς παροχής βοήθειας;"@el10
"Mr President, Commissioner, thank you very much for your dedication in this matter. I would like to emphasise this in the strongest terms. I would just like to ask the following question: either yesterday or today the United Nations requested a ceasefire so that humanitarian needs could be tended to. Is humanitarian aid actually reaching the majority of Libya’s population and what percentage of the country or population do you estimate is inaccessible to the aid agencies?"@en4
"Señor Presidente, muchas gracias, señora Comisaria, por su dedicación a esta cuestión. Y quiero recalcarlo en los términos más firmes. Tan solo me gustaría hacer la siguiente pregunta: ayer u hoy, las Naciones Unidas pidieron un cese al fuego a fin de que pudieran atenderse las necesidades humanitarias. ¿Llega realmente la ayuda humanitaria a la mayoría de la población de Libia y qué porcentaje del país o de la población estima usted que no pueden alcanzar los organismos de ayuda?"@es21
"Austatud juhataja, volinik! Tänan teid väga teie pühendumise eest selles küsimuses! Tahan seda tungivalt rõhutada. Sooviksin esitada järgmise küsimuse: eile või täna esitas Ühinenud Rahvaste Organisatsioon palve lahingutegevus peatada, et oleks võimalik kanda hoolt inimeste humanitaarvajaduste eest. Kas humanitaarabi jõuab üldse enamikuni Liibüa elanikkonnast ja missugune protsent riigist või elanikkonnast on teie hinnangul abiorganisatsioonidele kättesaamatu?"@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kiitän teitä suurenmoisesta sitoumuksestanne. Haluan todellakin painottaa tätä voimakkaasti. Esitän vain seuraavan kysymyksen: YK pyysi eilen tai tänään tulitaukoa, jotta ihmisten tarpeista voitaisiin huolehtia. Saako valtaosa Libyan väestöstä tosiasiassa humanitaarista apua ja kuinka monta prosenttia kyseisestä valtiosta tai sen väestöstä on arvionne mukaan avustusjärjestöjen ulottumattomissa?"@fi7
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, merci beaucoup pour votre dévouement dans cette affaire. Je tiens vraiment à le souligner. Je voudrais juste poser la question suivante: hier ou aujourd’hui, les Nations unies ont demandé un cessez-le-feu afin de pouvoir répondre aux besoins humanitaires. L’aide humanitaire parvient-elle réellement à la majorité de la population libyenne et quelle proportion du pays ou de la population est, selon vos estimations, inaccessible aux agences d’aide?"@fr8
"Herr Präsident! Vielen Dank, Frau Kommissarin, für Ihren großartigen Einsatz! Das möchte ich wirklich sehr hervorheben. Und ich möchte nur kurz fragen: Die UNO hat heute oder gestern um einen Waffenstillstand gebeten, damit die Menschen auch versorgt werden können. Erreicht die humanitäre Hilfe den Großteil der Bevölkerung von Libyen und wie viel Prozent des Landes oder der Bevölkerung sind Ihrer Schätzung nach leider Gottes für die Helfenden nicht erreichbar?"@hu11
"Signor Presidente, signora Commissario, desidero ringraziarla sentitamente per l’attenzione dimostrata alla questione. Vorrei sottolinearlo in termini più forti possibile e chiedere solo una cosa: ieri o oggi, le Nazioni Unite hanno chiesto il cessate il fuoco per permettere di occuparsi dei bisogni umanitari. Gli aiuti umanitari stanno effettivamente raggiungendo la maggior parte della popolazione libica e quali percentuali del paese o della popolazione si stima siano inaccessibili agli organismi responsabili degli aiuti?"@it12
"Pone pirmininke, labai dėkoju Komisijos narei už jos atsidavimą šiam klausimui. Norėčiau tai labai aiškiai pabrėžti. Norėčiau tik užduoti tokį klausimą: vakar ar šiandien Jungtinės Tautos paragino paskelbti paliaubas, kad būtų galima patenkinti humanitarinius poreikius. Ar teikiama humanitarinė pagalba pasiekia didžiąją dalį Libijos gyventojų ir kokia šalies ar jos gyventojų procentinė dalis, jūsų vertinimu, nepasiekiama humanitarinės pagalbos agentūroms?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze, liels paldies jums par iedziļināšanos šajā jautājumā. Es to ļoti vēlētos uzsvērt. Es tikai vēlētos uzdot šādu jautājumu: vakar vai šodien ANO pieprasīja karadarbības pārtraukšanu, lai varētu tikt apmierinātas humānās palīdzības vajadzības. Vai humānā palīdzība reāli sasniedz lielāko daļu Lībijas iedzīvotāju un kāds procents valsts teritorijas vai iedzīvotāju, pēc jūsu vērtējuma, nav sasniedzams palīdzības sniedzēju aģentūrām?"@lv13
"Herr Präsident! Vielen Dank, Frau Kommissarin, für Ihren großartigen Einsatz! Das möchte ich wirklich sehr hervorheben. Und ich möchte nur kurz fragen: Die UNO hat heute oder gestern um einen Waffenstillstand gebeten, damit die Menschen auch versorgt werden können. Erreicht die humanitäre Hilfe den Großteil der Bevölkerung von Libyen und wie viel Prozent des Landes oder der Bevölkerung sind Ihrer Schätzung nach leider Gottes für die Helfenden nicht erreichbar?"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, hartelijk dank voor uw engagement in deze zaak. Dit wil ik werkelijk nog eens krachtig onderstrepen. Ik wil slechts de volgende korte vraag stellen. De VN heeft gisteren of vandaag om een wapenstilstand verzocht, zodat de mensen kunnen worden verzorgd. Bereikt de humanitaire hulp het merendeel van de Libische bevolking en hoeveel procent van het land of de bevolking zijn naar uw oordeel jammer genoeg niet voor de hulpverleners bereikbaar?"@nl3
"Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Bardzo Pani dziękuję za oddanie tej sprawie. Chciałbym to szczególnie podkreślić. Chciałbym tylko zadać następujące pytanie: wczoraj albo dziś Organizacja Narodów Zjednoczonych wystosowała apel o zawieszenie broni, aby można było zadośćuczynić potrzebom humanitarnym. Czy pomoc humanitarna rzeczywiście dociera do większości ludności Libii i jaka według Państwa szacunków część kraju lub ludności jest nieosiągalna dla agencji pomocowych?"@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, muito obrigado pela sua dedicação a este assunto. Quero realçá-la vivamente. Gostaria apenas de fazer a seguinte pergunta: ontem ou hoje as Nações Unidas pediram um cessar-fogo para se poder dar resposta às necessidades humanitárias. A ajuda humanitária está, de facto, a conseguir chegar à maioria da população líbia e que percentagem do país ou da população calcula não ter acesso às agências de ajuda?"@pt17
"Dle președinte, dnă comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru devotamentul dvs. în această chestiune. Aș dori să subliniez acest lucru în modul cel mai ferm. Aș dori să adresez următoarea întrebare: ieri sau astăzi Organizația Națiunilor Unite a solicitat încetarea focului, astfel încât să se poată avea grijă de nevoile umanitare. Ajutorul umanitar ajunge de fapt la majoritatea populației din Libia și ce procent din țară sau din populație estimați că este inaccesibil agențiilor de asistență?"@ro18
"Pani komisárka, veľmi pekne ďakujem za vašu zanietenosť v tejto veci. Chcem to povedať čo najdôraznejšie. Chcel by som vám položiť ešte túto otázku: Organizácia Spojených národov včera alebo dnes požiadala o prímerie, aby sme mohli uspokojiť humanitárne potreby. Dostane sa humanitárna pomoc skutočne k väčšine obyvateľstva Líbye a k akému percentu krajiny alebo obyvateľstva podľa vašich odhadov nemajú organizácie poskytujúce pomoc prístup?"@sk19
"Gospod predsednik, komisarka, najlepša hvala za vašo predanost v tej zadevi. To bi želel kar se da močno poudariti. Rad bi zastavil le naslednje vprašanje: včeraj ali danes so Združeni narodi zaprosili za premirje, da bi lahko poskrbeli za humanitarne potrebe. Ali humanitarna pomoč dejansko doseže večino prebivalcev Libije in kaj mislite, kakšen je odstotek države ali prebivalcev, ki jih organizacije za pomoč ne morejo doseči."@sl20
"Herr talman! Fru kommissionsledamot, tack så mycket för ditt engagemang i den här frågan. Jag vill verkligen betona detta i starkaste möjliga termer. Jag vill bara ställa en följdfråga: Antingen i går eller i dag krävde FN ett eldupphör så att de humanitära behoven ska kunna tillgodoses. Når det humanitära biståndet fram till majoriteten av Libyens befolkning, och hur stor procentandel av landet eller befolkningen är enligt dina uppskattningar omöjliga att nå för biståndsorganisationerna?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph