Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-05-10-Speech-2-644-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"− Dle președinte, la nivel practic, putem garanta acest lucru prin acordarea de stimulente agricultorilor pentru a adopta practici agricole care nu numai că respectă mediul și calitatea solului, a apei și a biodiversității, ci și asigură că agricultorii reușesc să reducă emisiile de carbon și să fixeze mai bine carbonul în sol. Planul nostru, în special în cel de-al doilea pilon al politicii agricole comune – inclusiv măsurile de investiții menite să le acorde agricultorilor posibilitatea de a-și moderniza investițiile – este de a le oferi stimulente pentru a se concentra asupra acestor investiții într-o manieră care caută să reducă emisiile de carbon. De exemplu, nivelul de cofinanțare publică pentru un tractor cu emisii ridicate sau normale de carbon nu va fi identic cu cel pentru un tractor și utilaje agricole cu emisii mai reduse de carbon. Astfel, vom utiliza finanțarea publică drept stimulent pentru ca agricultorii să ia în considerare acest aspect. În al doilea rând, plănuim să creăm un instrument care va contribui la un tip de agricultură bazat pe cunoaștere, și anume, unul care ne va permite să utilizăm rezultatele cercetării, dezvoltării și inovării – inclusiv cercetarea efectuată în cadrul strategiei comune de cercetare – și să punem toate aceste rezultate în practică. Vom crea o rețea de bune practici și inovare la nivel european, o rețea care conține cercetători, consultanți, instructori, agricultori și industria alimentară de producție, pentru a asigura că putem scurta lanțul de la generarea de cunoaștere până la utilizarea acesteia în practică. În acest fel, putem contribui, de asemenea, – mulțumită tehnologiilor și tehnicilor agricole care vor fi utilizate de agricultori – nu numai pentru a asigura competitivitatea economică, ci și pentru a reduce impactul activității agricole asupra schimbărilor climatice."@ro18
lpv:translated text
". − Austatud juhataja! Praktilisel tasandil saame seda garanteerida põllumajandustootjate innustamisega, kasutada põllumajandustavasid, mis mitte ainult ei austa keskkonda ning pinnase, vee ja bioloogilise mitmekesisuse kvaliteeti, vaid tagavad ka, et põllumajandustootjad suudavad vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid ning hoida rohkem süsinikku pinnases. Meie plaan, eriti ühise põllumajanduspoliitika teises sambas – kaasa arvatud investeerimismeetmetes, mille eesmärk on võimaldada põllumajandustootjatel oma tegevust tänapäevastada –, on anda stiimul nendele investeeringutele keskendumiseks, et süsinikdioksiidi heitkoguseid vähendada. Näiteks ei oleks avaliku kaasfinantseerimise ulatus kõrgete või normaalsete süsinikdioksiidi heitkogustega traktori puhul sama, mis traktori või põllumajandusseadme puhul, millel on madalamad süsinikdioksiidi heitkogused. Seega kasutame avalikku rahastust stiimulina, et põllumajandustootjad seda küsimust kaaluksid. Teiseks kavatseme luua instrumendi, mis aitab kaasa teadmistepõhisele põllumajandusele – niisugusele, mis võimaldab meil kasutada uurimis- ja arendustegevuse ning innovatsiooni tulemusi, kaasa arvatud uurimusi, mis on tehtud arengu-uuringute ühisstrateegia raamistikus, ning kõiki nende tulemusi reaalselt rakendada. Loome Euroopa tasandil heade tavade ja innovatsioonivõrgustiku, mis hõlmab teadlasi, konsultante, juhendajaid, põllumajandusettevõtjaid ja toiduainetööstust, et tagada ahela lühendamine teadmise hankimisest kuni selle reaalse rakendamiseni. Niiviisi saame tänu tehnoloogiatele ja põllumajandusettevõtjate kasutatavatele põllumajandustehnikatele aidata peale majandusliku konkurentsivõime tagamise kaasa ka põllumajandustegevuse kliimamuutusi soodustava mõju vähendamisele."@et5
lpv:translated text
"− Gospod predsednik, na praktični ravni lahko to zajamčimo z zagotavljanjem spodbud za kmete, da povzamejo kmetijske prakse, ki ne le spoštujejo okolje in kakovost tal, vode in biotsko raznovrstnost, temveč tudi zagotavljajo, da bodo kmetje lahko zmanjšali emisije ogljika in ohranili več ogljika v zemlji. Načrtujemo, zlasti v okviru drugega stebra skupne kmetijske politike – vključno z naložbenimi ukrepi, ki naj bi kmetom omogočili posodobitev njihovega delovanja –, zagotoviti kmetom pobude, da te naložbe usmerijo v prizadevanja za zmanjšanje emisij ogljika. Na primer, stopnja javnega sofinanciranja za traktor z visokimi ali običajnimi emisijami ogljika ne bo enaka kot za traktor in kmetijsko opremo z nižjimi emisijami ogljika. Tako bomo javna sredstva uporabili kot spodbudo za kmete, da to vprašanje upoštevajo. Drugič, nameravamo ustvariti instrument, ki bo prispeval h kmetijstvu, temelječemu na znanju, namreč takšnemu kmetijstvu, ki nam bo omogočalo uporabo rezultatov raziskav, razvoja in inovacij – vključno z raziskavami, izvedenimi v okviru skupne raziskovalne strategije – in uvedbo vseh teh rezultatov v prakso. Ustvarili bomo mrežo dobrih praks in inovacij na evropski ravni, mrežo, ki vsebuje raziskovalce, svetovalce, inštruktorje, kmete in živilsko industrijo, da bi omogočili skrajšanje verige od pridobitve znanja do njegove uporabe v praksi. Na ta način lahko tudi prispevamo – zahvaljujoč tehnologijam in kmetijskim tehnikam, ki jih bodo uporabljali kmetje – ne le k zagotavljanju gospodarske konkurenčnosti, temveč tudi manjšemu vplivu kmetijske dejavnosti na podnebne spremembe."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Monsieur le Président, sur un plan pratique, on peut garantir cette chose en incitant les agriculteurs à adopter des pratiques agricoles qui non seulement respectent l'environnement, la qualité du sol, de l'eau et la biodiversité, mais qui font en sorte que les agriculteurs arrivent à réduire les émissions de carbone et à mieux fixer le carbone dans le sol. On envisage, notamment dans le deuxième pilier de la politique agricole commune – même au travers des mesures qui concernent l'investissement visant à permettre aux agriculteurs de se moderniser –, d'inciter ceux–ci à orienter ces investissements en vue de réduire les émissions de carbone. Par exemple, le niveau de cofinancement public ne sera pas le même pour un tracteur avec une émission de carbone élevée ou normale que pour un tracteur et du matériel agricole avec une émission de carbone réduite. On utilisera donc le financement public pour inciter les agriculteurs à se préoccuper de cette question. Deuxièmement, on envisage de créer un instrument qui contribuera à une agriculture de la connaissance, c'est–à–dire qui permettra d'utiliser les résultats de la recherche, du développement, de l'innovation – même de la recherche produite dans le cadre de la stratégie commune pour la recherche – et de mettre tous ces résultats en pratique. On créera un réseau des bonnes pratiques et de l'innovation au niveau européen, un réseau dans lequel on retrouvera des chercheurs, des consultants, des formateurs, des agriculteurs, l'industrie agroalimentaire, pour faire en sorte de raccourcir la chaîne de production des connaissances jusqu'à la mise en pratique de ces connaissances. De cette manière, on peut aussi contribuer, grâce aux technologies et aux techniques agricoles que les agriculteurs appliqueront, non seulement à garantir une compétitivité économique, mais aussi à réduire l'impact de l'activité agricole sur le changement climatique."@mt15
lpv:translated text
"− Pane předsedající, na praktické úrovni to můžeme zajistit poskytnutím pobídek zemědělcům, aby používali zemědělské postupy, jež nejen berou ohledy na životní prostředí a kvalitu půdy, vody a biodiverzitu, ale které rovněž zajistí, že zemědělci uspějí ve snižování emisí uhlíku a udržování většího množství uhlíku v půdě. Naším plánem, zejména ve druhém pilíři společné zemědělské politiky, včetně investičních opatřeních, která mají zemědělcům umožnit modernizaci jejich činnosti, je poskytnout jim motivaci zaměřit tyto investice způsobem, který bude směřovat ke snížení emisí uhlíku. Například úroveň spolufinancování z veřejných zdrojů pro traktor s vysokými či normálními emisemi uhlíku bude jiná než v případě traktoru a zemědělského zařízení s nižšími emisemi. Tímto způsobem budeme využívat veřejných financí, abychom zemědělce motivoval ke zvažování této otázky. Dále plánujeme vytvoření nástroje, který přispěje k vytvoření zemědělství založeného na znalostech, tedy zemědělství, které nám umožní využívat výsledků výzkumu, vývoje a inovací – včetně výzkumu prováděného v rámci společné strategie pro výzkum – a uplatňovat tyto výsledky v praxi. Vytvoříme síť osvědčených postupů a inovací na evropské úrovni, síť, která bude zahrnovat výzkumné pracovníky, poradce, vyučující, zemědělce a potravinářský průmysl, abychom zkrátili cestu od vytváření znalostí k jejich využívání v praxi. Tímto způsobem přispějeme díky technologiím a zemědělským technikám, jež budou zemědělci využívat, nejen k zajištění hospodářské konkurenceschopnosti, ale rovněž ke snížení dopadů zemědělské činnosti na změny klimatu."@cs1
lpv:translated text
"− Z praktického hľadiska to môžeme zabezpečiť tým, že poľnohospodárom poskytneme stimuly zamerané na využívanie takých poľnohospodárskych postupov, ktoré budú nielen ohľaduplné k životnému prostrediu a kvalite pôdy, vody a biodiverzite, ale ktoré zároveň zabezpečia, aby poľnohospodári znižovali emisie uhlíka a ukladali viac uhlíka do pôdy. Naším zámerom, najmä pokiaľ ide o druhý pilier spoločnej poľnohospodárskej politiky – vrátane investičných opatrení vytvorených s cieľom umožniť poľnohospodárom modernizovať svoje prevádzky –, je poskytnúť im stimuly, aby tieto investície využívali spôsobom, ktorý umožní znížiť emisie uhlíka. Napríklad miera spolufinancovania z verejných zdrojov bude v prípade traktora s vysokou alebo bežnou úrovňou emisií iná ako v prípade traktora a poľnohospodárskeho zariadenia s nižšími emisiami uhlíka. Týmto spôsobom využijeme verejné financovanie ako stimul pre poľnohospodárov, aby túto skutočnosť brali do úvahy. Po druhé, plánujeme vytvoriť nástroj na podporu znalostne orientovaného poľnohospodárstva, teda takého poľnohospodárstva, ktoré nám umožní využiť výsledky výskumu, vývoja a inovácií – vrátane výskumu uskutočneného v rámci spoločnej výskumnej stratégie – a uviesť všetky tieto výsledky do praxe. Vytvoríme sieť osvedčených postupov a inovácií na európskej úrovni, ktorá bude spájať výskumných pracovníkov, konzultantov, inštruktorov, poľnohospodárov a potravinársky priemysel v snahe zabezpečiť skrátenie reťazca, aby sa poznatky uviedli do praxe čo najskôr. Týmto spôsobom môžeme zároveň podporiť – vďaka technológiám a poľnohospodárskym technikám, ktoré budú poľnohospodári využívať – nielen hospodársku konkurencieschopnosť, ale aj zníženie vplyvu poľnohospodárskej činnosti na zmenu klímy."@sk19
lpv:translated text
"− Pone pirmininke, praktiškai galime tai užtikrinti skatindami ūkininkus naudoti tokius žemės ūkio veiklos metodus, kuriais nebūtų kenkiama aplinkai, dirvožemio kokybei, vandeniui ir biologinei įvairovei, tačiau kuriais būtų užtikrinama, kad ūkininkai sugebėtų sumažinti į aplinką išmetamo anglies dioksido kiekį ir daugiau jo išlaikytų dirvožemyje. Mūsų planas, ypač įgyvendinant antrojo bendros žemės ūkio politikos ramsčio priemones – įskaitant investicijas ūkininkų veiklai modernizuoti – skatinti juos panaudoti šias investicijas anglies dioksido išmetimui sumažinti. Pvz., viešosios paramos lygis įsigyjant didelį arba įprastą anglies dioksido kiekį išmetantį traktorių nebus vienodas, palyginti su mažai anglies dioksido išmetančio traktoriaus ar kitos žemės ūkio įrangos įsigijimu. Taigi, pasinaudosime viešuoju finansavimu skatindami ūkininkus atsižvelgti į šiuos aspektus. Antra, ketiname parengti priemones, kuriomis būtų prisidedama prie žiniomis grindžiamo žemės ūkio plėtojimo, t. y. tokio žemės ūkio, kuriame galėtume panaudoti mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų rezultatus – įskaitant pagal bendrosios mokslinių tyrimų strategijos tikslus vykdomus tyrimus – ir visus juos įgyvendinti praktikoje. Europos lygmeniu sukursime tinkamos praktikos ir inovacijų tinklą, kuris sujungs mokslininkus, konsultantus, instruktorius, ūkininkus ir maisto gamybos pramonę, siekiant rasti trumpesnį kelią nuo žinių iki jų praktinio panaudojimo. Taigi, pasitelkę technologijas ir ūkininkų naudosimą žemės ūkio techniką galėsime skatinti ne tik ekonomikos konkurencingumą, bet ir mažinti žemės ūkio veiklos poveikį klimato kaitai."@lt14
lpv:translated text
"− Panie Przewodniczący! W kategoriach praktycznych możemy to zagwarantować oferując rolnikom zachęty do stosowania praktyk rolnych, które są nie tylko przyjazne dla środowiska oraz jakości gleby, wody i różnorodności biologicznej, ale także gwarantują, że rolnicy zdołają ograniczyć emisje i zatrzymać więcej dwutlenku węgla w glebie. Nasz plan, zwłaszcza w drugim filarze wspólnej polityki rolnej – w tym w zakresie działań inwestycyjnych stworzonych po to, aby umożliwić rolnikom zmodernizowanie ich działalności – polega na przekazaniu im zachęt do skoncentrowania tych inwestycji w sposób zmierzający do ograniczenia emisji. Na przykład wysokość współfinansowania przez państwo zakupu ciągnika o wysokim lub normalnym poziomie emisji nie będzie taka sama, jak w przypadku ciągnika i sprzętu rolniczego o niższym poziomie emisji. Tak więc wykorzystamy finansowanie publiczne jako zachętę dla rolników, by wzięli ten problem pod rozwagę. Po drugie, planujemy stworzenie instrumentu, który przyczyni się do stworzenia rolnictwa opartego na wiedzy, tzn. takiego, które pozwoli nam na wykorzystanie wyników badań, rozwoju i innowacji – w tym badań prowadzonych w ramach wspólnej strategii badawczej – i przekucie ich wyników na praktykę. Stworzymy sieć dobrych praktyk i innowacji szczebla europejskiego, sieć skupiającą badaczy, konsultantów, instruktorów, rolników oraz sektor produkcji żywności po to, aby zagwarantować, że możemy skrócić drogę od zdobycia wiedzy do jej zastosowania w praktyce. W ten sposób możemy się przyczynić – dzięki technologiom i technikom rolnym, które rolnicy będą stosować – nie tylko do zagwarantowania konkurencyjności gospodarczej, ale również do ograniczenia wpływu działalności rolnej na zmiany klimatu."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Monsieur le Président, sur un plan pratique, on peut garantir cette chose en incitant les agriculteurs à adopter des pratiques agricoles qui non seulement respectent l'environnement, la qualité du sol, de l'eau et la biodiversité, mais qui font en sorte que les agriculteurs arrivent à réduire les émissions de carbone et à mieux fixer le carbone dans le sol. On envisage, notamment dans le deuxième pilier de la politique agricole commune – même au travers des mesures qui concernent l'investissement visant à permettre aux agriculteurs de se moderniser –, d'inciter ceux–ci à orienter ces investissements en vue de réduire les émissions de carbone. Par exemple, le niveau de cofinancement public ne sera pas le même pour un tracteur avec une émission de carbone élevée ou normale que pour un tracteur et du matériel agricole avec une émission de carbone réduite. On utilisera donc le financement public pour inciter les agriculteurs à se préoccuper de cette question. Deuxièmement, on envisage de créer un instrument qui contribuera à une agriculture de la connaissance, c'est–à–dire qui permettra d'utiliser les résultats de la recherche, du développement, de l'innovation – même de la recherche produite dans le cadre de la stratégie commune pour la recherche – et de mettre tous ces résultats en pratique. On créera un réseau des bonnes pratiques et de l'innovation au niveau européen, un réseau dans lequel on retrouvera des chercheurs, des consultants, des formateurs, des agriculteurs, l'industrie agroalimentaire, pour faire en sorte de raccourcir la chaîne de production des connaissances jusqu'à la mise en pratique de ces connaissances. De cette manière, on peut aussi contribuer, grâce aux technologies et aux techniques agricoles que les agriculteurs appliqueront, non seulement à garantir une compétitivité économique, mais aussi à réduire l'impact de l'activité agricole sur le changement climatique."@hu11
lpv:translated text
"− Herr talman! Praktiskt sett kan vi garantera detta genom att ge jordbrukarna incitament att använda jordbruksmetoder som inte bara är miljövänliga när det gäller jord- och vattenkvaliteten samt den biologiska mångfalden, utan även garanterar att jordbrukarna kan minska koldioxidutsläppen och koldioxidläckaget. Vår plan, särskilt inom den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare – och som omfattar investeringsåtgärder som är utformade för att ge jordbruksföretagen möjlighet att modernisera driften – är att skapa incitament för att få dem att inrikta dessa investeringar på att minska koldioxidutsläppen. Den offentliga medfinansieringen av en traktor med höga eller normala koldioxidutsläpp kommer till exempel inte vara lika hög som för traktorer och jordbruksutrustning som släpper ut mindre koldioxid. Vi kommer alltså att använda offentlig finansiering som ett incitament för jordbrukare som tar hänsyn till dessa frågor. För det andra planerar vi att inrätta ett instrument som kommer att bidra till ett kunskapsbaserat jordbruk, det vill säga ett jordbruk där vi kan använda resultaten av forskning, utveckling och innovation – inklusive forskning som genomförs inom ramen för den gemensamma forskningsstrategin – och till att omsätta alla dessa resultat i praktiken. Vi kommer att skapa ett nätverk av god praxis och innovation på EU-nivå, ett nätverk som omfattar forskare, konsulter, handledare, jordbrukare och livsmedelsproduktionsindustrin, för att kunna förkorta kedjan från kunskapsinhämtningen till användningen av kunskapen i praktiken. På så sätt kan vi – tack vare den teknik och de jordbrukstekniker som kommer att användas av jordbrukarna – även bidra till att inte bara garantera ekonomisk konkurrenskraft, utan även minska jordbruksverksamhetens inverkan på klimatförändringen."@sv22
lpv:translated text
"− Arvoisa puhemies, voimme varmistaa tämän käytännössä tarjoamalla viljelijöille kannustimia noudattaa maatalouskäytäntöjä, joissa kunnioitetaan ympäristöä, maaperän ja veden laatua sekä luonnon monimuotoisuutta mutta joilla myös varmistetaan, että viljelijät onnistuvat vähentämään hiilipäästöjä ja pitämään enemmän hiiltä maaperässä. Etenkin yhteisen maatalouspolitiikan toisessa pilarissa – johon sisältyvät investointitoimet, joiden avulla viljelijät voivat uudistaa toimintojaan – aiomme tarjota heille kannustimia kohdentaa nämä investoinnit hiilipäästöjen vähentämistavoitetta silmällä pitäen. Esimerkiksi julkista yhteisrahoitusta myönnetään eri määrä traktorille, jolla on suuret tai normaalit hiilipäästöt, kuin traktorille tai maatalouslaitteelle, jonka hiilipäästöt ovat pienemmät. Julkisella rahoituksella siis kannustetaan viljelijöitä ottamaan tämän asian huomioon. Toiseksi aiomme kehittää välineen, jolla edistetään tietoon perustuvaa maataloutta, toisin sanoen sellaista maataloutta, jonka ansiosta voimme käyttää tutkimuksen, myös tutkimusstrategian yhteydessä tehdyn tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin tuloksia sekä hyödyntää kaikkia näitä tuloksia käytännössä. Aiomme perustaa hyvien käytäntöjen ja innovoinnin eurooppalaisen verkoston, joka koostuu tutkijoista, konsulteista, neuvonantajista, viljelijöistä ja elintarviketeollisuuden edustajista, jotta tiedon tuottamisesta sen käytännön hyödyntämiseen ulottuvaa ketjua voidaan lyhentää. Viljelijöiden käyttämien teknologioiden ja maataloustekniikkojen ansiosta näin voidaan myös auttaa varmistamaan taloudellinen kilpailukyky ja vähentämään maataloustoiminnan vaikutusta ilmastonmuutokseen."@fi7
lpv:translated text
"Rent praktisk kan vi sikre dette ved at give incitamenter til landbrugerne om at indføre former for landbrugspraksis, som ikke bare respekterer miljøet og kvaliteten af jordbunden, vandet og den biologiske mangfoldighed, men sikrer, at det lykkes for landbrugerne at reducere CO emissionerne og fastholde mere kulstof i jordbunden. Det er vores plan, især i den anden søjle af den fælles landbrugspolitik – herunder investeringsforanstaltninger udformet til at sætte landbrugerne i stand til at modernisere deres drift – at give dem incitamenter til at målrette disse investeringer på en måde, hvor man søger at nedbringe CO emissionerne. F.eks. vil graden af offentlig medfinansiering af en traktor med høje eller normale CO emissioner ikke være den samme som for en traktor og landbrugsudstyr med lavere CO emissioner. Vi bruger dermed den offentlige finansiering som incitament til landbrugerne til at tage dette punkt med i betragtning. For det andet planlægger vi at udarbejde et instrument, der kan bidrage til en videnbaseret form for landbrug, dvs. en form, som gør, at vi kan bruge resultaterne af forskning, udvikling og innovation – herunder forskning inden for rammerne af den fælles forskningsstrategi – og omsætte alle disse resultater i praksis. Vi vil etablere et netværk af god praksis og innovation på EU-plan, et netværk med deltagelse af forskere, konsulenter, instruktører, landbrugere og fødevareindustrien, for at sikre, at vi kan afkorte kæden fra produktion af viden til udnyttelse deraf i praksis. Vi kan på den måde også – takket være de teknologier og de landbrugsteknikker, der vil blive anvendt af landbrugerne – bidrage ikke bare til at sikre økonomisk konkurrenceevne, men også til at reducere landbrugserhvervets indvirkning på klimaet."@da2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"− Κύριε Πρόεδρε, σε πρακτικό επίπεδο, μπορούμε να το εγγυηθούμε αυτό παρέχοντας στους αγρότες κίνητρα προκειμένου να υιοθετήσουν γεωργικές πρακτικές που όχι μόνο σέβονται το περιβάλλον και την ποιότητα του εδάφους, του νερού και τη βιοποικιλότητα, αλλά εξασφαλίζουν ότι οι αγρότες θα επιτύχουν τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τη διατήρηση περισσότερου άνθρακα στο έδαφος. Το σχέδιό μας, ιδιαίτερα στον δεύτερο πυλώνα της κοινής γεωργικής πολιτικής –συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών μέτρων που έχουν ως στόχο να δώσουν στους αγρότες τη δυνατότητα να εκσυγχρονίσουν τις δραστηριότητές τους– είναι να τους παράσχουμε κίνητρα προκειμένου να εστιάσουν αυτές τις επενδύσεις κατά τρόπο ώστε να επιδιώκεται η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Για παράδειγμα, το ύψος της δημόσιας συγχρηματοδότησης για έναν γεωργικό ελκυστήρα με υψηλές ή φυσιολογικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα δεν θα είναι το ίδιο με εκείνο για έναν ελκυστήρα και γεωργικό εξοπλισμό που εκπέμπει χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Συνεπώς, θα χρησιμοποιήσουμε τη δημόσια χρηματοδότηση ως ένα κίνητρο ώστε οι αγρότες να λάβουν υπόψη το ζήτημα αυτό. Δεύτερον, σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε ένα μέσο που θα συμβάλει σε ένα είδος γεωργίας το οποίο θα βασίζεται στη γνώση, ήτοι ένα είδος γεωργίας που θα μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τα αποτελέσματα της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας –συμπεριλαμβανομένης της έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο της κοινής στρατηγικής έρευνας– και να θέτουμε σε εφαρμογή όλα αυτά τα αποτελέσματα. Θα δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ορθών πρακτικών και καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ένα δίκτυο που θα περιλαμβάνει ερευνητές, συμβούλους, εκπαιδευτές, αγρότες και τη βιομηχανία παραγωγής τροφίμων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μπορούμε να συντομεύσουμε την αλυσίδα από την παραγωγή της γνώσης στην πρακτική χρήση της. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε επίσης να συμβάλουμε –χάρη στις τεχνολογίες και στις γεωργικές τεχνικές που θα χρησιμοποιούνται από τους αγρότες– όχι μόνο στη διασφάλιση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας, αλλά και στη μείωση των επιπτώσεων της γεωργικής δραστηριότητας στην κλιματική αλλαγή."@el10
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, praktisch gezien kunnen wij dit garanderen door de boeren ertoe aan te zetten om landbouwpraktijken toe te passen die niet alleen goed zijn voor het milieu, de bodemkwaliteit, het water en de biodiversiteit, maar die boeren eveneens in staat stellen hun koolstofuitstoot terug te dringen en koolstof beter in de bodem vast te houden. Wij zijn van plan om met name in het kader van de tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid – en eventueel ook met investeringsmaatregelen voor het moderniseren van landbouwbedrijven – boeren stimulansen te geven om de investeringen af te stemmen op het terugdringen van de koolstofuitstoot. Zo is de medefinanciering door de overheid van een tractor met een hoge of normale koolstofuitstoot niet zo hoog als die van een tractor en landbouwmaterieel met een lage koolstofemissie. Financiering door de overheid zal dus worden gebruikt om boeren ertoe aan te zetten zich met dit vraagstuk bezig te houden. Ten tweede willen wij een instrument ontwikkelen dat bijdraagt aan een op kennis gebaseerde vorm van landbouw, wat betekent dat wij de resultaten van onderzoek, ontwikkeling en innovatie – ook onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de gemeenschappelijke onderzoeksstrategie – kunnen gebruiken en in de praktijk brengen. We zullen een netwerk van goede praktijken en innovatie op Europees niveau tot stand brengen, een netwerk dat onderzoekers, consultants, opleiders, boeren en voedingsmiddelenindustrie omvat en dat ervoor moet zorgen dat wij de keten van kennisproductie tot kennistoepassing kunnen verkorten. Op die manier kunnen wij – dankzij de door de boeren gebruikte landbouwtechnologieën en -technieken – een bijdrage leveren aan niet alleen het garanderen van het economisch concurrentievermogen, maar ook het reduceren van de landbouwimpact op klimaatverandering."@nl3
lpv:translated text
"Priekšsēdētāja kungs, praktiski mēs to varam garantēt, nodrošinot lauksaimniekiem stimulus īstenot lauksaimniecības praksi, kas ne tikai ir saudzīga pret vidi un augsnes kvalitāti, ūdeni un bioloģisko daudzveidību, bet kas arī nodrošina to, ka lauksaimnieki spēj samazināt oglekļa emisijas un vairāk oglekļa uzglabāt augsnē. Mūsu plāns, jo īpaši kopējās lauksaimniecības politikas otrajā pīlārā, tostarp iekļaujot ieguldījumu pasākumus, kas paredzēti, lai lauksaimnieki varētu modernizēt savu darbību, ir nodrošināt viņiem stimulus šos ieguldījumus vērst uz oglekļa emisiju samazināšanu. Piemēram, valsts līdzfinansējuma līmenis traktoram ar augstām vai normālām oglekļa emisijām nebūs tāds pats kā traktoram un lauksaimniecības tehnikai ar zemākām oglekļa emisijām. Tādā veidā mēs izmantosim valsts finansējumu kā pamudinājumu lauksaimniekiem ņemt vērā šo apsvērumu. Otrkārt, mēs plānojam radīt instrumentu, kas dos ieguldījumu uz zināšanām balstītā lauksaimniecībā, proti, tādā, kurā mēs varam izmantot pētniecības, attīstības un inovāciju rezultātus, tostarp pētniecības, kas veikta, izmantojot kopējo stratēģiju, un izmantot šos rezultātus praksē. Mēs radīsim Eiropas līmeņa labas prakses un inovāciju tīklu, tādu tīklu, kurā apvienotos pētnieki, konsultanti, instruktori, lauksaimnieki un pārtikas preču ražotāji, lai nodrošinātu to, ka mēs varam šo ķēdi saīsināt no zināšanu radīšanas līdz to izmantošanai praksē. Tādā veidā mēs, pateicoties tehnoloģijām un lauksaimniecības metodēm, ko izmantos lauksaimnieki, varam panākt ne tikai to, ka tiek nodrošināta ekonomiskā konkurētspēja, bet arī to, ka tiek samazināta lauksaimniecības darbības ietekme uz klimata pārmaiņām."@lv13
lpv:translated text
"− Mr President, on a practical level, we can guarantee this by providing incentives to farmers to adopt agricultural practices which not only respect the environment and the quality of soil, water and biodiversity, but which ensure that farmers succeed in reducing carbon emissions and keeping more carbon in the soil. Our plan, particularly in the second pillar of the common agricultural policy – including investment measures designed to enable farmers to modernise their operations – is to give them incentives to focus these investments in a way that seeks to reduce carbon emissions. For example, the level of public cofinancing for a tractor with high or normal carbon emissions will not be the same as for a tractor and agricultural equipment with lower carbon emissions. Thus, we will use public financing as an incentive to farmers to take this issue into consideration. Secondly, we are planning to create an instrument which will contribute to a knowledge-based type of agriculture, that is, one which will allow us to use the results of research, development and innovation – including research carried out in the framework of the common research strategy – and to put all these results into practice. We will create a network of good practices and innovation at European level, a network containing researchers, consultants, instructors, farmers and the food production industry, in order to ensure that we can shorten the chain from the production of knowledge to its use in practice. In this way, we can also contribute – thanks to the technologies and the agricultural techniques that will be used by farmers – not only to ensuring economic competitiveness, but also to reducing the impact of agricultural activity on climate change."@en4
lpv:translated text
"− Señor Presidente, en la práctica, podemos asegurarlo ofreciendo a los agricultores incentivos para que adopten prácticas agrícolas que no solo respeten el medioambiente y la calidad del terreno, el agua y la biodiversidad, sino que también les permitan reducir las emisiones de carbono y mantener más carbono en el suelo. Nuestro plan, en especial en el segundo pilar de la política agrícola común —incluso a través de medidas de inversión diseñadas para ayudar a los agricultores a modernizarse— consiste en darles incentivos para orientar estas inversiones de forma que persigan la reducción de las emisiones de carbono. Por ejemplo, el grado de cofinanciación pública para un tractor con un nivel de emisiones de carbono elevado o normal no será el mismo que para un tractor y una maquinaria agrícola que emitan menos carbono. De este modo, utilizaremos fondos públicos para alentar a los agricultores a prestar atención a este problema. En segundo lugar, tenemos pensado crear un instrumento que contribuya a una agricultura basada en el conocimiento; es decir, que nos permita aprovechar los resultados de la investigación, el desarrollo y la innovación —incluso de la investigación llevada a cabo en el marco de la estrategia común para la investigación— y poner en práctica todos estos resultados. Vamos a crear una red europea de buenas prácticas e innovación, una red que contenga investigadores, consultores, formadores, agricultores e industria alimentaria, para garantizar el acortamiento de la cadena de la producción de conocimiento hasta su utilización en la práctica. De esta manera, también podemos contribuir —gracias a la tecnología y las técnicas agrícolas que emplearán los agricultores— a la competitividad económica y a la reducción de la repercusión de la actividad agrícola sobre el cambio climático."@es21
lpv:translated text
"− Herr Präsident! In der Praxis können wir dies durch Anreize für die Landwirte zur Einführung landwirtschaftlicher Praktiken gewährleisten, die nicht nur umweltfreundlich sind und die Qualität des Bodens, Wassers und die biologische Vielfalt schützen, sondern auch dafür sorgen, dass die Landwirte erfolgreich ihre Kohlenstoffemissionen reduzieren und mehr Kohlenstoff an den Boden binden. Unser Vorhaben, insbesondere im Rahmen der zweiten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik – inklusive Investitionen, mit denen Landwirte ihre Betriebe modernisieren können – besteht darin, den Landwirten Anreize zu bieten, diese Investitionen dergestalt zu nutzen, dass sie ihre Kohlenstoffemissionen reduzieren. So werden die öffentlichen Zuschüsse für einen Traktor mit hohem oder normalem Kohlenstoffausstoß nicht gleich hoch sein wie für einen Traktor und für Landwirtschaftsmaschinen mit niedrigeren Emissionsniveaus. Damit werden öffentliche Mittel als Anreiz für die Landwirte eingesetzt, diesen Punkt zu berücksichtigen. Zweitens haben wir vor, ein Instrument zu schaffen, das zu einer Art wissensbasierten Landwirtschaft beitragen wird, d. h. einer Landwirtschaft, die es uns ermöglicht, die Ergebnisse von Forschung, Entwicklung und Innovation, inklusive Forschungen im Rahmen der gemeinsamen Forschungsstrategie, zu nutzen und diese Ergebnisse in der Praxis umzusetzen. Wir werden ein Netz guter Arbeitsweisen und Innovationen auf europäischer Ebene schaffen, in dem Forscher, Berater, Ausbilder, Landwirte und die Lebensmittelindustrie miteinander vernetzt sind, um sicherzustellen, dass wir den Weg von der Wissensproduktion bis hin zur Umsetzung in der Praxis verkürzen. Damit können wir dank der Technologien und landwirtschaftlichen Techniken, die von den Landwirten eingesetzt werden, nicht nur die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit fördern, sondern auch die Auswirkungen landwirtschaftlicher Aktivitäten auf den Klimawandel reduzieren."@de9
lpv:translated text
"Senhor Presidente, em termos práticos, podemos garantir isto fornecendo incentivos aos agricultores para que adoptem práticas agrícolas que não só respeitem o ambiente, a qualidade dos solos, a água e a biodiversidade, mas lhes permitam também reduzir as emissões de carbono e fixar mais carbono no solo. O nosso plano, em especial no segundo pilar da política agrícola comum – que inclui medidas de investimento tendentes a permitir que os agricultores modernizem a sua actividade – consiste em dar incentivos aos agricultores para orientarem estes investimentos de modo a reduzir as emissões de carbono. Por exemplo, o nível de co-financiamento público para um tractor com emissões de carbono elevadas ou normais não será o mesmo que para um tractor e equipamento agrícola com emissões de carbono mais reduzidas. Por conseguinte, utilizaremos o financiamento público para incentivar os agricultores a terem em conta esta questão. Em segundo lugar, tencionamos criar um instrumento que contribuirá para um tipo de agricultura baseado no conhecimento, isto é, um tipo de agricultura que nos permitirá utilizar os resultados da investigação, do desenvolvimento e da inovação – incluindo a investigação levada a cabo no âmbito da estratégia comum de investigação - e pôr em prática todos estes resultados. Vamos criar uma rede de boas práticas e de inovação a nível europeu, uma rede que integrará investigadores, consultores, formadores, agricultores e a indústria agroalimentar, a fim de assegurar que podemos encurtar a cadeia entre a produção de conhecimento e a sua utilização prática. Desta forma, podemos contribuir também – graças às tecnologias e às técnicas agrícolas que os agricultores irão utilizar – não só para garantir competitividade económica, como para reduzir o impacto da actividade agrícola nas alterações climáticas."@pt17
lpv:translated text
"− Signor Presidente, sul piano pratico, è possibile garantire questo risultato incentivando gli agricoltori ad adottare pratiche agricole che non solo rispettino l’ambiente, la qualità del suolo e dell’acqua e la biodiversità, ma che permettano loro di ridurre le emissioni di carbonio e di trattenere meglio il carbonio nel terreno. Il nostro piano prevede, in particolare nel secondo pilastro della Politica agricola comune e per mezzo di misure relative agli investimenti che permettano agli agricoltori di ammodernarsi, di incentivare questi ultimi a orientare gli investimenti verso la riduzione delle emissioni di carbonio. Il livello di cofinanziamento pubblico, ad esempio, non sarà lo stesso per un trattore a emissioni di carbonio elevate o normali e per un veicolo a emissioni ridotte. Il finanziamento pubblico, pertanto, verrà utilizzato per incentivare gli agricoltori a prendere in considerazione anche questo aspetto. In secondo luogo, si prevede di istituire uno strumento che contribuisca a un’agricoltura basata sulla conoscenza, che permetta di utilizzare i risultati di ricerca, sviluppo e innovazione (anche della ricerca prodotta nell’ambito della strategia comune per la ricerca) e di metterli in pratica. Verrà creata una rete di buone pratiche e di innovazione a livello europeo, con la partecipazione di ricercatori, consulenti, formatori, agricoltori e l’industria agroalimentare in modo da accorciare la filiera di produzione e di impiego delle conoscenze. In questo modo, grazie alle tecnologie e alle tecniche agricole che gli agricoltori applicheranno, sarà possibile non solo garantire un’economia competitiva, ma anche ridurre l’impatto dell’attività agricola sul cambiamento climatico."@it12
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, sur un plan pratique, on peut garantir cette chose en incitant les agriculteurs à adopter des pratiques agricoles qui non seulement respectent l’environnement, la qualité du sol, de l’eau et la biodiversité, mais qui font en sorte que les agriculteurs arrivent à réduire les émissions de carbone et à mieux fixer le carbone dans le sol. On envisage, notamment dans le deuxième pilier de la politique agricole commune – même au travers des mesures qui concernent l’investissement visant à permettre aux agriculteurs de se moderniser –, d’inciter ceux–ci à orienter ces investissements en vue de réduire les émissions de carbone. Par exemple, le niveau de cofinancement public ne sera pas le même pour un tracteur avec une émission de carbone élevée ou normale que pour un tracteur et du matériel agricole avec une émission de carbone réduite. On utilisera donc le financement public pour inciter les agriculteurs à se préoccuper de cette question. Deuxièmement, on envisage de créer un instrument qui contribuera à une agriculture de la connaissance, c’est–à–dire qui permettra d’utiliser les résultats de la recherche, du développement, de l’innovation – même de la recherche produite dans le cadre de la stratégie commune pour la recherche – et de mettre tous ces résultats en pratique. On créera un réseau des bonnes pratiques et de l’innovation au niveau européen, un réseau dans lequel on retrouvera des chercheurs, des consultants, des formateurs, des agriculteurs, l’industrie agroalimentaire, pour faire en sorte de raccourcir la chaîne de production des connaissances jusqu’à la mise en pratique de ces connaissances. De cette manière, on peut aussi contribuer, grâce aux technologies et aux techniques agricoles que les agriculteurs appliqueront, non seulement à garantir une compétitivité économique, mais aussi à réduire l’impact de l’activité agricole sur le changement climatique."@fr8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110510.66.2-644-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph