Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-05-10-Speech-2-640-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110510.66.2-640-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, la question a été posée de savoir comment le budget pourra répondre en même temps au défi alimentaire et aux objectifs prévus par les traités de l’Union européenne concernant la politique agricole commune et la stratégie Europe 2020. La réponse est la suivante: par plusieurs mesures qu’on envisage de prendre dans le cadre de cette réforme, d’abord pour mieux cibler le budget qu’on aura à disposition, pour assurer un meilleur rééquilibrage des paiements entre les différentes catégories d’exploitations agricoles, entre différents États membres, et aussi pour utiliser le budget en tant qu’incitation, pour les agriculteurs, à produire aussi, parallèlement à la production alimentaire, par des pratiques agricoles bien orientées, des biens publics. Je pense que, de cette manière, on fera en sorte que la future politique agricole commune, qui est une politique sectorielle, apporte des réponses multisectorielles, et donc que le budget qui sera alloué à la politique agricole commune montrera et apportera une vraie valeur ajoutée européenne. Je pense que, de cette manière, on peut justifier un budget consistant pour la politique agricole commune, et un budget en ligne avec les objectifs qu’on fixe pour cette politique. Il est clair que ce que la politique agricole commune et les agriculteurs européens vont délivrer en termes de production de biens publics sera proportionnel aux moyens qu’on pourra allouer. On doit aussi prendre en compte, quand on parle de budget – c’est pour ça que, pour l’instant, il est difficile de parler de chiffres –, le cadre et le contexte économique général dans lequel on discute de budget. Les États membres font des efforts pour réduire leurs dépenses, il faut aussi qu’au niveau européen, on puisse cibler les moyens financiers dont on dispose sur de véritables priorités, sur la valeur ajoutée européenne. Je pense que, de cette manière, Monsieur Kelly, on peut parvenir à justifier un budget consistant pour la politique agricole commune par les contributions de cette politique en faveur de la société européenne, non seulement en termes de production agricole marchande, mais aussi de production non marchande, qui n’est pas rémunérée par les marchés. Tant dans la composante des paiements aux agriculteurs que dans la composante du deuxième pilier, ou par des investissements, par le soutien de la production de biens publics locaux, on arrive à répondre à ces objectifs. Les propositions sur le cadre pluriannuel – je l’ai dit dans mon introduction – viendront au mois de juin, et seulement après, en automne, la Commission présentera les propositions législatives. Les mesures prises au niveau de la Commission sont tout à fait cohérentes puisqu’on a déjà présenté les grandes orientations de cette politique dans la communication que la Commission a présentée l’année dernière, en novembre. La Commission viendra, fin juin, avec les propositions pour le cadre budgétaire pluriannuel. Et sur cette base, sur la base de la communication contenant les grandes orientations de la réforme, en automne, la Commission présentera le paquet législatif. À ce moment-là, on ne sera pas du tout dans le brouillard total puisqu’on aura déjà la présentation du cadre budgétaire pluriannuel. Les changements de la politique agricole commune ne seront donc pas seulement qualitatifs, pour mieux cibler nos objectifs, mais ils viseront aussi la distribution des paiements entre les États membres, au sein des États membres eux-mêmes ou entre les différentes catégories d’exploitations pour justement mieux utiliser les ressources disponibles en fonction des objectifs fixés. Ce rééquilibrage des paiements sert non seulement à assurer plus d’équité, mais aussi à mieux mobiliser les différentes structures de production agricole pour répondre aux nouveaux objectifs qu’on se fixe, puisque les références historiques à des paiements qui étaient basés sur des subventions reçues auparavant ne se justifient plus dans ce contexte dans lequel on fixe maintenant des objectifs assez clairs pour la future politique agricole commune. Monsieur Niculescu, comment arrivera-t-on à assurer un bon rapport entre la production des biens marchands, des biens alimentaires et des biens environnementaux? Pas en essayant de charger encore davantage les agriculteurs, mais en essayant d’utiliser une partie du budget comme incitation à la production par des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, mais qui ne supposent pas forcément une augmentation trop forte des coûts de production. Donc, grâce à cette incitation, et sans affecter fortement le niveau de la production agricole, les agriculteurs européens pourront aussi produire des biens publics. Mais pour cela, il est clair que cette production de biens publics sera directement proportionnelle au niveau du budget qu’on pourra assurer pour couvrir les coûts avec ce type de pratique agricole. De cette manière, la politique agricole commune sera en mesure d’intégrer, dans les objectifs proposés avec cette réforme, des aspects économiques, des aspects environnementaux, des aspects liés aux changements climatiques et des aspects liés aux équilibres des territoires en milieu rural."@fr8
lpv:translated text
"− Pane předsedající, byl jsem tázán, jak bude rozpočet schopen reagovat na výzvy v oblasti zajištění dodávek potravin a zároveň naplňovat cíle stanovené Smlouvami o Evropské unii, týkajícími se společné zemědělské politiky a strategie Evropa 2020. Odpověď zní, že jich dosáhneme prostřednictvím několika opatření, jež plánujeme učinit v kontextu této reformy, za prvé lepší cíleností rozpočtu, který máme k dispozici, zabezpečením lepší rovnováhy plateb mezi různými typy zemědělských podniků a mezi různými členskými státy, a rovněž využíváním rozpočtu pro motivaci zemědělců k produkci výrobků pro trh a zároveň pro motivaci k využívání dobře zacílených zemědělských postupů při výrobě. Domnívám se, že tímto způsobem zajistíme, že budoucí společná zemědělská politika, jež je odvětvovou politikou, přinese víceodvětvovou odpověď, čímž rozpočet, který pro ni bude vyčleněn, prokáže a přinese Evropě skutečnou nadhodnotu. Myslím si, že tímto způsobem můžeme ospravedlnit značný rozpočet pro společnou zemědělskou politiku, rozpočet, který bude v souladu s cíli, jež pro tuto politiku stanovujeme. Je zřejmé, že to, co nám společná zemědělská politika a evropští zemědělci poskytnou v podobě produkce zboží pro trh, bude proporčně odpovídat prostředkům, které na ni budeme schopni vyčlenit. Když hovoříme o rozpočtu, musíme rovněž vzít v úvahu rámec a obecný hospodářský kontext, v němž o něm hovoříme – právě proto je v tuto chvíli obtížné mluvit o konkrétních číslech. Členské státy vyvíjejí úsilí o snížení svých výdajů. I na evropské úrovni musíme být schopni nasměrovat finanční prostředky, jež máme k dispozici, na skutečné priority, které Evropě přinesou přidanou hodnotu. Domnívám se, že tímto způsobem můžeme, pane Kelly, ospravedlnit podstatný rozpočet pro společnou zemědělskou politiku tím, že podtrhneme pozitivní přínos, který tato politika má pro evropskou společnost nejen ve věci zemědělské produkce pro trh, ale i v oblasti netržní produkce – výrobků, jež trh nemůže zaplatit. Ať už jde o platby zemědělcům nebo o druhý pilíř – prostřednictvím investic, podporou výroby místního zboží – budeme schopni na tyto cíle reagovat. Návrhy víceletého finančního rámce budou, jak jsem již řekl, předloženy v červnu a teprve poté - na podzim - předloží Komise legislativní návrhy. Opatření Komise jsou naprosto důsledná, jak jsme již ukázali v hrubém nástinu této politiky ve sdělení, jež Komise zaslala loňského listopadu. Na konci června nastolí Komise návrhy víceletého rozpočtového rámce. Na jejich základě a na základě sdělení obsahujícího hrubé rysy reforem předloží Komise na podzim legislativní balíček. Tou dobou již nebudeme tápat v úplné temnotě, protože už bude k dispozici dříve předložený víceletý rozpočtový rámec. Změny společné zemědělské politiky tak nebudou jen kvalitativní – zlepšující zaměření na cíl – budou rovněž usilovat o rozdělování plateb mezi členské státy – jak přímo mezi členské státy, tak mezi různé kategorie zemědělských podniků – abychom dosáhli lepšího využití dostupných prostředků s ohledem na stanovené cíle. Toto vyvážení plateb bude nejen spravedlivější, ale bude rovněž lépe mobilizovat různé struktury zapojené do zemědělské výroby, aby reagovaly na nově stanovené cíle, protože historické příklady plateb založených na prostředcích přidělovaných předem již nejsou ospravedlnitelné v současném kontextu, kdy pro budoucí společnou zemědělskou politiku stanovujeme velmi jasné cíle. Pane Niculescu, jak dosáhneme dobrého vztahu mezi produkcí zboží pro trh, produkcí potravinových výrobků a environmentálními statky? Nedosáhneme toho tím, že se budeme snažit o další zatěžování zemědělců, ale spíše tím, že se pokusíme využít části rozpočtu jako motivace k produkci zboží při využívání zemědělských postupů, jež jsou citlivé k životnímu prostředí, ale které ne nezbytně vyžadují velký nárůst výrobních nákladů. Díky této motivaci a bez významného ovlivnění úrovně zemědělské produkce tak budou evropští zemědělci schopni vyrábět zboží pro trh. Výroba zboží pro trh však bude zcela jistě přímo úměrná rozsahu rozpočtu, který budeme schopni potvrdit na pokrytí nákladů na zemědělské postupy tohoto druhu. Tak bude společná zemědělská politika schopna integrovat různé aspekty – aspekty hospodářské, aspekty ochrany životního prostředí, aspekty spojené se změnami klimatu a aspekty související s harmonizací oblastí na venkově – do cílů, jež tato reforma navrhuje."@cs1
"Der blev spurgt om, hvordan man med budgettet vil kunne reagere på den fødevaremæssige udfordring, samtidig med at man forholder sig til de målsætninger, der er fastsat i EU's traktater vedrørende den fælles landbrugspolitik og i Europa 2020-strategien. Svaret er, at vi vil opnå dette ved hjælp af flere forskellige foranstaltninger, som vi har planer om at iværksætte i forbindelse med denne reform, først og fremmest at forbedre målretningen af det budget, vi råder over, for at sikre en bedre balance mellem betalinger til de forskellige typer landbrug og de forskellige medlemsstater og også anvende budgettet som et incitament til landbrugerne til ligeledes at fremstille produkter til markedet sideløbende med fødevareproduktionen, idet man gør brug af særdeles målrettede former for landbrugspraksis. Jeg tror, at vi på den måde vil sikre, at den fremtidige fælles landbrugspolitik, der er en sektorpolitik, indeholder svar, der omfatter flere sektorer, og at budgetbevillingen til den fælles landbrugspolitik dermed vil vise og give en reel europæisk merværdi. Vi kan efter min mening på den måde retfærdiggøre et væsentligt budget til den fælles landbrugspolitik og et budget, der er i samklang med de målsætninger, vi har fastsat for denne politik. Det er klart, at den fælles landbrugspolitik og det, de europæiske landbrugere kan levere med hensyn til fremstilling af produkter til markedet, vil stå i forhold til de ressourcer, som vi vil kunne bevilge. Når vi taler om budgettet, skal vi også tage hensyn til rammerne og den generelle økonomiske sammenhæng, hvori vi drøfter budgettet – det er grunden til, at det i øjeblikket er vanskeligt at sige noget om de faktiske tal. Medlemsstaterne gør en indsats for at reducere deres udgifter, og på europæisk plan er vi også nødt til at kunne målrette de finansielle midler, vi råder over, i retning af reelle prioriteringer og merværdi for Europa. Jeg mener, hr. Kelly, at vi på den måde kan retfærdiggøre et væsentligt budget til den fælles landbrugspolitik ved at nævne de positive ting, som denne politik bidrager med til de europæiske samfund, ikke bare med hensyn til landbrugsproduktion til markederne, men også med hensyn til ikkeomsættelig produktion – produkter, som markederne ikke betaler for. Både med hensyn til betalinger til landbrugerne og med hensyn til den anden søjle – eller via investeringer ved at støtte fremstillingen af lokale varer – vil vi kunne reagere på disse målsætninger. Forslagene om de flerårige rammer vil som sagt i min indledning komme i juni måned, og først derefter, til efteråret, vil Kommissionen fremsætte sine lovgivningsmæssige forslag. De foranstaltninger, der træffes i Kommissionen, er fuldt ud sammenhængende, idet vi allerede har præsenteret denne politik i brede træk i Kommissionens meddelelse i november sidste år. I slutningen af juni vil Kommissionen fremsætte forslag til de flerårige budgetrammer. På dette grundlag og på basis af den bredt formulerede meddelelse om reformerne vil Kommissionen fremsætte lovpakken til efteråret. På det tidspunkt vil vi bestemt ikke famle rundt i blinde, fordi de flerårige budgetrammer allerede er blevet fremlagt. Ændringerne af den fælles landbrugspolitik vil derfor ikke blot være kvalitative – dvs. en forbedring af målretningen mod vores målsætninger – men vil også have til formål at fordele betalingerne blandt medlemsstaterne – både i medlemsstaterne selv og i de forskellige typer landbrug – præcis for at gøre bedre brug af de til rådighed stående ressourcer, for så vidt angår de fastsatte målsætninger. Denne afbalancering af betalingerne vil ikke bare være mere retfærdig, men vil også bedre mobilisere de forskellige strukturer i forbindelse med landbrugsproduktion med henblik på at reagere på de nye målsætninger, som vi sætter os, fordi de historiske eksempler på betalinger på basis af forhåndsbevillinger ikke længere er berettiget i den nuværende situation, hvor vi nu fastsætter meget klare målsætninger for den fremtidige fælles landbrugspolitik. Hvordan vil det lykkes os at sikre et godt forhold mellem fremstillingen af varer til markedet, fødevarer og miljømæssige goder, hr. Niculescu? Vi vil ikke opnå dette ved at forsøge at belaste landbrugerne endnu mere, men snarere ved at forsøge at anvende en del af budgettet som incitament til at fremstille varer ved hjælp af former for landbrugspraksis, hvor man respekterer miljøet, men som ikke nødvendigvis kræver en alt for stor stigning i produktionsomkostningerne. Takket være dette incitament og uden i væsentlig grad at påvirke niveauet for landbrugsproduktion vil de europæiske landbrugere dermed også kunne fremstille varer til markedet. Det er dog klart, at fremstillingen af varer til markedet vil stå i direkte forhold til, hvor stort et budget vi vil kunne bekræfte med henblik på dækning af omkostningerne i forbindelse med denne type landbrugspraksis. Den fælles landbrugspolitik vil på den måde kunne integrere en række aspekter – økonomiske aspekter, miljømæssige aspekter, aspekter forbundet med klimaændringerne og aspekter forbundet med harmonisering af områder i landdistrikterne – i de målsætninger, der er foreslået i denne reform."@da2
"− Herr Präsident! Die Frage lautete, wie der Haushalt mit den Herausforderungen in Bezug auf die Nahrungsmittelversorgung fertig werden kann und wie zugleich die durch die Verträge der Europäischen Union zur Gemeinsamen Agrarpolitik und durch die Strategie Europa 2020 festgelegten Ziele eingehalten werden können. Die Antwort lautet, dass wir dies über verschiedene Maßnahmen erreichen werden, die wir im Kontext dieser Reform planen: Erstens wollen wir damit eine bessere Verwendung des uns zur Verfügung stehenden Haushalts sicherstellen, zweitens eine bessere Zahlungsregelung unter den verschiedenen Kategorien von Landwirtschaftsbetrieben und den verschiedenen Mitgliedstaaten erreichen und drittens den Haushalt als Anreiz für Landwirte verwenden, sowohl Nahrungsmittel für den Markt zu produzieren, als auch gut abgestimmte landwirtschaftliche Praktiken zu verfolgen. Meines Erachtens werden wir somit sicherstellen, dass die künftige Gemeinsame Agrarpolitik, die eine Sektorpolitik ist, auf multisektorale Bedürfnisse eingeht und dass die Haushaltsmittel für die Gemeinsame Agrarpolitik somit echten europäischen Mehrwert darstellen und bieten. Auf diese Weise können wir für die Gemeinsame Agrarpolitik erhebliche Haushaltsmittel rechtfertigen und einen Haushalt vorlegen, der mit den Zielen, die wir für diese Politik festlegen, übereinstimmt. Die Leistungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und der europäischen Landwirte im Hinblick auf die Produktion von Marktgütern werden natürlich in Relation zu den Ressourcen stehen, die wir zuteilen können. Wenn wir vom Haushalt sprechen, dann müssen wir auch den Rahmen und allgemeinen wirtschaftlichen Kontext berücksichtigen, in dem er diskutiert wird. Daher ist es momentan schwierig, Angaben über tatsächliche Zahlen zu machen. Die Mitgliedstaaten führen derzeit Einsparungen bei ihren Ausgaben durch. Auch auf europäischer Ebene müssen wir dazu in der Lage sein, eine Mittelausstattung zugunsten wirklich dringlicher Prioritäten und der Mehrwerterzeugung für Europa zu gewährleisten. Auf diese Art, Herr Kelly, lässt sich ein umfangreicher Haushalt für die Gemeinsame Agrarpolitik rechtfertigen, nämlich indem wir die positiven Beiträge dieser Politik für die Gesellschaft Europas hervorheben, und uns nicht nur auf die Produktion landwirtschaftlicher Markterzeugnisse, sondern auch auf nicht marktgängige Leistungen, also auf Produkte ohne Marktwert konzentrieren. Sowohl durch Zahlungen an die Landwirte und im Rahmen der zweiten Säule – oder durch Investitionen, indem die Produktion lokaler Erzeugnisse gefördert wird – werden wir dazu in der Lage sein, auf diese Ziele zu reagieren. Die Vorschläge zum mehrjährigen Finanzrahmen werden, wie in meiner Einführung erwähnt, im Juni unterbreitet. Erst danach, also im Herbst, wird die Kommission Gesetzesvorschläge unterbreiten. Die in der Kommission ergriffenen Maßnahmen sind vollkommen in sich stimmig, da wir bereits diese Politik im Groben in der von der Kommission im November verteilten Mitteilung beschrieben haben. Ende Juni wird die Kommission Vorschläge für den mehrjährigen Finanzrahmen vorlegen. Auf Grundlage dessen und auf Basis der Mitteilung, welche die Reformen im Entwurf erörtert, wird die Kommission im Herbst das Gesetzespaket dann vorlegen. Zu diesem Zeitpunkt werden wir ganz sicher nicht im Dunkeln tappen, denn der mehrjährige Finanzrahmen wird dann bereits vorliegen. Die Veränderungen an der Gemeinsamen Agrarpolitik werden daher nicht nur qualitativer Art sein, das heißt, eine bessere Zielausrichtung sicherstellen, sie werden auch auf die Mittelausstattung der Mitgliedstaaten abzielen – sowohl innerhalb der Mitgliedstaaten selbst als auch unter den unterschiedlichen Landwirtschaftsbetrieben – eben, um die zur Verfügung stehenden Ressourcen im Hinblick auf die gesetzten Ziele besser einzusetzen. Diese Zahlungsregelung wird nicht nur fairer sein. Sie wird auch die verschiedenen, in der Agrarproduktion involvierten Strukturen besser mobilisieren, um unseren neuen Ziele gerecht zu werden. Denn im gegenwärtigen Kontext, in dem wir nun sehr deutliche Ziele für die künftige GAP festlegen, sind die in der Vergangenheit geleisteten Zahlungen auf Basis vorheriger Mittelzuweisungen nicht mehr angebracht. Herr Niculescu, wie werden wir einen guten Zusammenhang zwischen der Erzeugung von Marktgütern, Lebensmittelprodukten und Umweltgütern herstellen? Sicherlich nicht, indem wir die Landwirte noch mehr belasten, sondern, indem wir versuchen, einen Teil des Haushalts als Anreiz zu nutzen, um Erzeugnisse unter Verwendung guter landwirtschaftlicher Praktiken zu produzieren, welche die Umwelt schützen aber nicht unbedingt die Produktionskosten allzu sehr steigen lassen. Dank dieses Anreizes und ohne erhebliche Auswirkungen auf das Produktionsniveau im Landwirtschaftssektor werden die Landwirte in Europa daher auch dazu in der Lage sein, Markterzeugnisse zu produzieren. Die Produktion von Markterzeugnissen wird jedoch offensichtlich direkt von der Größenordnung des noch zu bestätigenden Haushalts abhängen, um die Kosten in Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Praktiken dieser Art decken zu können. Es lassen sich mit der Gemeinsamen Agrarpolitik also verschiedene Aspekte mit den in dieser Reform vorgesehenen Zielen vereinen: Wirtschaft, Umwelt, Klimaschutz und die gebietsbezogene Harmonisierung in ländlichen Bereichen."@de9
"− Κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση ήταν πώς θα μπορέσει ο προϋπολογισμός να ανταποκριθεί στην επισιτιστική πρόκληση, ανταποκρινόμενος παράλληλα και στους στόχους που ορίζουν οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την κοινή γεωργική πολιτική και τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Η απάντηση είναι ότι αυτό θα το πετύχουμε μέσω διαφόρων μέτρων που σχεδιάζουμε να λάβουμε στο πλαίσιο αυτής της μεταρρύθμισης, προκειμένου κυρίως να βελτιωθεί η στόχευση του προϋπολογισμού που διαθέτουμε, να εξασφαλιστεί καλύτερη ισορροπία των πληρωμών μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των διαφόρων κρατών μελών και, επίσης, να χρησιμοποιηθεί ο προϋπολογισμός ως ένα κίνητρο ώστε οι αγρότες να παράγουν προϊόντα και για την αγορά κάνοντας χρήση, παράλληλα με την παραγωγή τροφίμων, καλά επικεντρωμένων γεωργικών πρακτικών. Φρονώ ότι, με αυτόν τον τρόπο, θα εξασφαλίσουμε ότι η μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική, η οποία είναι μια τομεακή πολιτική, παρέχει πολυτομεακές απαντήσεις και, συνεπώς, ο προϋπολογισμός που θα διατεθεί για την κοινή γεωργική πολιτική θα επιδείξει και θα παράσχει μια πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Θεωρώ ότι, με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να δικαιολογήσουμε έναν σημαντικό προϋπολογισμό για την κοινή γεωργική πολιτική και έναν προϋπολογισμό που συνάδει με τους στόχους που ορίζουμε για αυτήν την πολιτική. Αναμφίβολα, αυτό που προσφέρουν η κοινή γεωργική πολιτική και οι ευρωπαίοι αγρότες όσον αφορά την παραγωγή προϊόντων για την αγορά θα είναι ανάλογο των πόρων που θα μπορέσουμε να κατανείμουμε. Όταν μιλούμε για τον προϋπολογισμό, πρέπει επίσης να λαμβάνουμε υπόψη το πλαίσιο και το γενικό οικονομικό περιβάλλον εντός του οποίου συζητούμε για τον προϋπολογισμό – και για τον λόγο αυτόν, προς το παρόν, είναι δύσκολο να μιλούμε για πραγματικούς αριθμούς. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθειες να μειώσουν τις δαπάνες τους· και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να μπορέσουμε να διοχετεύσουμε τους χρηματοδοτικούς πόρους που διαθέτουμε σε πραγματικές προτεραιότητες και στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας για την Ευρώπη. Φρονώ ότι, για τον λόγο αυτόν, κύριε Kelly, μπορούμε να δικαιολογήσουμε έναν σημαντικό προϋπολογισμό για την κοινή γεωργική πολιτική αναφέροντας τη θετική συμβολή αυτής της πολιτικής στην ευρωπαϊκή κοινωνία, όχι μόνο όσον αφορά τη γεωργική παραγωγή για τις αγορές, αλλά και όσον αφορά τη μη εμπορεύσιμη παραγωγή – προϊόντα που δεν πληρώνονται από τις αγορές. Όσο αφορά τόσο τις πληρωμές προς τους αγρότες όσο και τον δεύτερο πυλώνα –ή μέσω των επενδύσεων, με τη στήριξη της παραγωγής τοπικών προϊόντων– θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτούς τους στόχους. Οι προτάσεις σχετικά με το πολυετές πλαίσιο, όπως ανέφερα στην εισαγωγή μου, θα παρουσιαστούν τον Ιούνιο, και εφόσον συμβεί αυτό, το φθινόπωρο, η Επιτροπή θα καταθέσει νομοθετικές προτάσεις. Τα μέτρα που λαμβάνονται στην Επιτροπή είναι πλήρως συνεκτικά, καθώς έχουμε ήδη παρουσιάσει τις γενικές γραμμές αυτής της πολιτικής στην ανακοίνωση που απέστειλε η Επιτροπή τον περασμένο Νοέμβριο. Στα τέλη Ιουνίου, η Επιτροπή θα καταθέσει προτάσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σε αυτήν τη βάση, και με βάση την ανακοίνωση που περιλαμβάνει τις γενικές γραμμές των μεταρρυθμίσεων, η Επιτροπή θα καταθέσει τη νομοθετική δέσμη το φθινόπωρο. Τότε θα έχουμε σίγουρα κάποια ιδέα διότι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα έχει ήδη παρουσιαστεί. Συνεπώς, οι αλλαγές που θα επέλθουν στην κοινή γεωργική πολιτική δεν θα είναι μόνο ποιοτικές –με τη βελτίωση της στόχευσης των στόχων μας– αλλά θα αποσκοπούν και στη διανομή των πληρωμών μεταξύ των κρατών μελών –τόσο μεταξύ των ίδιων των κρατών μελών όσο και μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών γεωργικών εκμεταλλεύσεων– προκειμένου ακριβώς να γίνεται καλύτερη χρήση των διαθέσιμων πόρων όσον αφορά τους στόχους που έχουν οριστεί. Αυτή η εξισορρόπηση των πληρωμών δεν θα είναι απλά πιο δίκαιη, αλλά θα κινητοποιήσει επίσης καλύτερα τις διάφορες δομές που συμμετέχουν στη γεωργική παραγωγή προκειμένου αυτές να ανταποκριθούν στους νέους στόχους που θέτουμε εμείς οι ίδιοι, διότι τα ιστορικά παραδείγματα των πληρωμών που βασίζονταν στην προκαταβολική είσπραξη των επιδοτήσεων δεν δικαιολογούνται πλέον στο ισχύον πλαίσιο, καθώς τώρα θέτουμε πολύ σαφείς στόχους για τη μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική. Κύριε Niculescu, πώς θα πετύχουμε να διασφαλίσουμε μια καλή σχέση μεταξύ της παραγωγής προϊόντων για την αγορά, των διατροφικών προϊόντων και των περιβαλλοντικών προϊόντων; Δεν θα το επιτύχουμε αυτό προσπαθώντας να φορτώσουμε στους αγρότες ακόμη περισσότερα βάρη αλλά προσπαθώντας να χρησιμοποιήσουμε μέρος του προϋπολογισμού ως ένα κίνητρο για την παραγωγή προϊόντων που χρησιμοποιούν γεωργικές πρακτικές οι οποίες σέβονται το περιβάλλον χωρίς απαραίτητα να προϋποθέτουν μεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής. Συνεπώς, χάρη σε αυτήν την πρωτοβουλία, και χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά το επίπεδο της γεωργικής παραγωγής, οι ευρωπαίοι αγρότες θα μπορέσουν επίσης να παράγουν προϊόντα για την αγορά. Είναι, ωστόσο, σαφές ότι η παραγωγή προϊόντων για την αγορά θα είναι ευθέως ανάλογη της κλίμακας του προϋπολογισμού που θα μπορέσουμε να επικυρώσουμε προκειμένου να καλυφθεί το κόστος που συνδέεται με τέτοιου είδους γεωργικές πρακτικές . Με αυτόν τον τρόπο, η κοινή γεωργική πολιτική θα μπορέσει να ενσωματώσει διάφορες πτυχές –οικονομικές πτυχές, περιβαλλοντικές πτυχές, πτυχές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και πτυχές που συνδέονται με την εναρμόνιση των εδαφών στις αγροτικές περιοχές– στους στόχους που προτείνονται σε αυτήν τη μεταρρύθμιση."@el10
"− Mr President, it was asked how the budget will be able to respond to the food challenge while at the same time responding to the objectives set by the Treaties of the European Union concerning the common agricultural policy and the Europe 2020 Strategy. The answer is that we will achieve this through several measures that we are planning to take in the context of this reform, first of all to improve the targeting of the budget available to us, to ensure a better balancing of payments among the various categories of farms and among the various Member States, and also to use the budget as an incentive to farmers to produce goods for the market as well, in parallel with food production, making use of well-focused agricultural practices. I think that, in this way, we will ensure that the future common agricultural policy, which is a sectoral policy, provides multi-sectoral responses, and thus that the budget which is to be allocated to the common agricultural policy will demonstrate and provide a genuine European added value. I think that, in this way, we can justify a substantial budget for the common agricultural policy, and a budget which is consistent with the objectives that we are setting for this policy. Clearly, what the common agricultural policy and European farmers provide in terms of production of goods for the market will be proportional to the resources that we will be able to allocate. When we talk about the budget, we must also take into account the framework and the general economic context in which we are discussing the budget – this is why, for the moment, it is difficult to talk about actual figures. The Member States are making efforts to reduce their spending; at European level too, we need to be able to target the financial resources available to us towards genuine priorities and added value for Europe. I think that, in this way, Mr Kelly, we can justify a substantial budget for the common agricultural policy by mentioning the positive contributions that this policy makes to European society, not just in terms of agricultural production for the markets, but also in terms of non-marketable production – products which are not paid for by the markets. Both in terms of payments to farmers and in terms of the second pillar – or through investments, by supporting the production of local goods – we will be able to respond to these objectives. The proposals on the multiannual framework, as I said in my introduction, will be forthcoming in June, and only after that, in the autumn, will the Commission table legislative proposals. The measures taken in the Commission are totally consistent, as we have already presented the broad outlines of this policy in the communication sent out by the Commission last November. At the end of June, the Commission will table proposals for the multiannual budgetary framework. On this basis, and on the basis of the communication containing the broad outlines of the reforms, the Commission will table the legislative package in the autumn. At that point, we will certainly not be totally in the dark, because the multiannual budgetary framework will already have been presented. The changes made to the common agricultural policy will therefore not be merely qualitative – improving the targeting of our objectives – they will also aim to distribute payments among the Member States – both within the Member States themselves and among the various categories of farms – precisely in order to make better use of the available resources in terms of the objectives that have been set. This balancing of payments will not just be fairer, but will also better mobilise the various structures involved in agricultural production in order to respond to the new objectives that we are setting ourselves, because the historical examples of payments based on allocations received beforehand are no longer justified in the current context, in which we are now setting very clear objectives for the future common agricultural policy. Mr Niculescu, how will we succeed in ensuring a good relationship between the production of goods for the market, food products and environmental goods? We will not achieve this by trying to burden farmers even more, but rather by trying to use part of the budget as an incentive to produce goods using agricultural practices which respect the environment but which do not necessarily require too much of an increase in the costs of production. Therefore, thanks to this incentive, and without significantly affecting the level of agricultural production, European farmers will also be able to produce goods for the market. Clearly, however, the production of goods for the market will be directly proportional to the scale of the budget that we will be able to confirm in order to cover the costs associated with agricultural practices of this kind. In this way, the common agricultural policy will be able to integrate various aspects – economic aspects, environmental aspects, aspects associated with climate change and aspects associated with harmonising territories in rural areas – into the objectives proposed in this reform."@en4
"− Señor Presidente, se ha preguntado cómo puede el presupuesto afrontar el reto de los alimentos al mismo tiempo que responde a los objetivos marcados por los tratados de la Unión Europea relativos a la política agrícola común y a la Estrategia Europa 2020. La respuesta es que lo conseguiremos a través de distintas medidas que nos proponemos adoptar en el marco de esta reforma, en primer lugar, para orientar mejor el presupuesto disponible, para asegurar un mejor equilibrio de los pagos entre las distintas categorías de explotaciones agrícolas y entre los distintos Estados miembros y también para utilizar por su presupuesto como un incentivo para que los agricultores produzcan para el mercado también, en combinación con la producción alimentaria, mediante prácticas agrícolas bien encaminadas. Creo que, de esta manera, nos aseguraremos de que la futura política agrícola común —que es una política sectorial— proporcione respuestas multisectoriales y de que así el presupuesto que se destinará a la política agrícola común demostrará y ofrecerá un auténtico valor añadido europeo. Creo que, de este modo, podemos justificar un presupuesto sustancial para la política agrícola común, un presupuesto en línea con los objetivos que estamos fijando para esta política. Es evidente que lo que la política agrícola común y agricultores contemplan en cuanto a la producción para el mercado será proporcional a los recursos que podremos asignar. Cuando hablamos de presupuesto, debemos tener en cuenta el marco y el panorama económico general en el que estamos debatiendo el presupuesto —por ello, por el momento, resulta difícil hablar de cifras reales. Los Estados miembros se están esforzando en reducir sus gastos y en la UE también hemos de ser capaces de destinar los recursos financieros de los que disponemos a verdaderas prioridades y a valor añadido para Europa. Creo que, de este modo, señor Kelly, podemos justificar un presupuesto sustancial para la política agrícola común mencionando las contribuciones positivas de esta política a la sociedad europea, no solo en cuanto a la producción agrícola para los mercados, sino también en cuanto a la producción no comerciable —productos por los que no se paga en los mercados. Tanto en lo que respecta a los pagos a los agricultores como al segundo pilar —o a través de inversiones mediante el respaldo de la producción de productos locales—, seremos capaces de responder a esos objetivos. Las propuestas sobre el marco plurianual, como comenté en introducción, se ofrecerán en junio y no será hasta más tarde, en otoño, cuando la Comisión presente propuestas legislativas. Las medidas tomadas en la Comisión guardan una total coherencia, ya que ya presentamos las líneas generales de esta política en la comunicación que la Comisión envió el pasado noviembre. A finales de junio la Comisión pondrá sobre la mesa propuestas para el marco presupuestario plurianual. Sobre esta base y sobre la base de la comunicación que contiene las líneas generales de las reformas, la Comisión presentará un paquete legislativo en otoño. En ese momento, ya no iremos a ciegas, porque el marco presupuestario plurianual ya se habrá presentado. Por lo tanto, los cambios efectuados en la política agrícola común no serán solo cualitativos —para orientar mejor nuestros objetivos—, también tratarán de distribuir pagos entre los Estados miembros —tanto en los propios Estados miembros como entre las distintas categorías de explotaciones agrícolas— para lograr un mejor uso de los recursos disponibles en función de los objetivos que se han marcado. Este equilibrio de los pagos no solo será más justo, sino que también movilizará mejor las distintas estructuras que forman parte de la producción agrícola a fin de responder a los nuevos objetivos que nos estamos fijando. Los ejemplos históricos de los pagos que se basan en las asignaciones recibidas de antemano ya no encuentran justificación en la situación actual, en la que estamos marcando objetivos muy claros para la futura política agrícola común. Señor Nicolescu, ¿cómo podemos garantizar una buena relación entre la producción de bienes de mercado, productos alimentarios y bienes medioambientales? No lo lograremos sobrecargando más a los agricultores, sino tratando de emplear parte del presupuesto como un incentivo para producir mediante prácticas agrícolas que respeten el medioambiente, pero que no necesariamente requieran un aumento excesivo de los costes de producción. Así que, gracias a este incentivo y sin perjudicar el nivel de la producción agrícola, los agricultores europeos también serán capaces de producir para el mercado. No obstante, parece claro que la producción para el mercado será directamente proporcional a la escala del presupuesto que podamos confirmar con el objeto de cubrir los costes asociados con las prácticas agrícolas este tipo. De esta forma, la política agrícola común podrá integrar diversos aspectos —aspectos económicos, aspectos ambientales, aspectos asociados con el cambio climático y aspectos asociados con la armonización de los territorios de las regiones rurales— en los objetivos propuestos en reforma."@es21
". − Austatud juhataja! Küsiti, kuidas suudab eelarve vastata toiduprobleemile, vastates samal ajal ELi aluslepingutes sätestatud eesmärkidele, mis käsitlevad ühist põllumajanduspoliitikat ja Euroopa 2020. aasta strateegiat. Vastus on, et saavutame selle mitme meetme abil, mida kavatseme selle reformi raames rakendada, et kõigepealt parandada endale kättesaadava rahastuse suunamist, tagada eri põllumajandusettevõtete kategooriate ja liikmesriikide lõikes maksete parem tasakaalustamine ning kasutada ka eelarvet stiimulina põllumajandusettevõtjatele lisaks toidukauba tootmisele kauba tootmiseks ka turule, kasutades ära hästisuunatud põllumajandustavasid. Arvan, et niiviisi tagame, et ühise põllumajanduspoliitika tulevik, mis on sektoripoliitika, toob kaasa tulemusi mitmes sektoris ning seega demonstreerib ja tagab ühisele põllumajanduspoliitikale eraldatud eelarve tõelist Euroopa lisandväärtust. Arvan, et niiviisi saame õigustada ühise põllumajanduspoliitika märkimisväärset eelarvet, mis vastab sellele poliitikale seatud eesmärkidele. On selge, et ühise põllumajanduspoliitika ja Euroopa põllumajandustootjate pakutav kaupade tootmine turule on proportsionaalne ressurssidega, mida suudame eraldada. Eelarvest kõneledes peame arvesse võtma ka raamistikku ja üldist majanduslikku konteksti, milles seda eelarvet arutame – seetõttu on hetkel keeruline rääkida reaalsetest numbritest. Liikmesriigid pingutavad kulutuste vähendamise nimel; peame ka Euroopa tasandil suutma suunata enda käsutuses olevaid rahalisi vahendeid tõeliste prioriteetide saavutamiseks ja lisandväärtuse loomiseks Euroopas. Ma arvan, et niiviisi, Seán Kelly, saame õigustada ka ühise põllumajanduspoliitika märkimisväärset eelarvet, märkides ära selle poliitika positiivse mõju Euroopa ühiskonnale: nii turgudele toodetavate põllumajandustoodetele kui ka mitteturustatavale toodangule – tooted, mille eest turgudel ei maksta. Saame nendele eesmärkidele vastata nii põllumajandustootjatele tehtavate maksete kui ka teise samba kaudu – või investeeringute, kohalike toodete toomise toetamise kaudu. Nagu ma juba sissejuhatuses ütlesin, tehakse mitmeaastase raamistiku ettepanekud juunis, ja alles pärast seda, sügisel, esitab komisjon õigusaktide ettepanekud. Komisjoni võetud meetmed on sellega täielikult kooskõlas, kuna oleme juba selle poliitika üldise kirjelduse esitanud teatises, mille komisjon väljastas eelmise aasta novembris. Juuni lõpus esitab komisjon mitmeaastase eelarveraamistiku ettepanekud. Nende ja teatise alusel, mis sisaldab üldisi reforme puudutavaid suuniseid, esitab komisjon sügisel õigusaktide paketi. Kui see aeg saabub, ei ole me kindlasti pimedusse jäetud, kuna mitmeaastane eelarveraamistik on juba esitatud. Seega ei ole ühisesse põllumajanduspoliitikasse tehtud muudatused pelgalt kvalitatiivsed – meie eesmärkide suunamise parandamine –, vaid püüavad ka makseid liikmesriikide vahel jaotada, seda nii liikmesriikidesiseselt kui ka põllumajandusettevõtete eri kategooriate vahel, et kasutada olemasolevaid vahendeid püsititatud eesmärke silmas pidades paremini ära. Niisugune maksete tasakaalustamine ei ole mitte ainult õiglasem, vaid mobiliseeriks ka paremini eri põllumajandustootmisse kaasatud struktuure, et vastata uutele eesmärkidele, mida endale seame, kuna ajaloolised näited maksetest, mis põhinevad varasemalt saadud eraldistel, ei õigusta ennast enam praeguses kontekstis, kus seame ühtsele põllumajanduspoliitikale väga selgeid eesmärke. Rareş-Lucian Niculescu, kuidas suudame tagada hea suhte toodete turule tootmise, toidukaupade ja keskkonnasõbralike kaupade vahel? Me ei saavuta seda, kui püüame põllumajandustootjaid veelgi enam koormata. Saavutame selle siis, kui püüame kasutada üht osa eelarvest stiimulina toota kaupu, kasutades põllumajandustavasid, mis peavad lugu keskkonnast, kuid ei nõua tingimata liiga suurt tootmiskulude tõusu. Seega, tänu sellele stiimulile ja põllumajandustootmise taset oluliselt mõjutamata, saavad Euroopa põllumajandustootjad toota kaupa turule. On muidugi selge, et turule kaupade tootmine on otseselt seotud eelarve suurusega, mida saame kinnitada, et katta sedasorti põllumajandustavadega seotud kulutused. Nõnda suudab ühine põllumajanduspoliitika kaasata selles reformis pakutud eesmärkide saavutamisse eri aspekte – majanduslikke, keskkonnaga seotud, kliimamuutusega ning maapiirkondade territooriumide ühtlustamisega seonduvaid tegureid."@et5
"− Arvoisa puhemies, minulta kysyttiin, miten talousarvion avulla voidaan vastata elintarvikkeita koskeviin haasteisiin ja samalla saavuttaa Euroopan unionin perussopimuksissa asetetut tavoitteet, jotka koskevat yhteistä maatalouspolitiikkaa ja Eurooppa 2020 -strategiaa. Vastaan, että tämä saavutetaan useilla toimilla, joita aiomme toteuttaa kyseisen uudistuksen yhteydessä. Niillä ensinnäkin parannetaan käytettävissämme olevien määrärahojen kohdentamista, varmistetaan maksujen parempi tasapaino eri maatilaryhmien ja jäsenvaltioiden välillä sekä käytetään talousarviota kannustimena viljelijöille tuottaa elintarvikkeiden ohella julkishyödykkeitä noudattamalla hyvin kohdennettuja maatalouskäytäntöjä. Näin nähdäkseni varmistetaan, että tuleva yhteinen maatalouspolitiikka, joka on alakohtaista politiikkaa, tarjoaa monialaisia vastauksia, ja samalla taataan, että yhteiseen maatalouspolitiikkaan myönnettävät määrärahat osoittavat ja tuovat todellista eurooppalaista lisäarvoa. Näin voimme uskoakseni perustella yhteiselle maatalouspolitiikalle vankan talousarvion, joka sopii yhteen kyseiselle politiikalle asettamiemme tavoitteiden kanssa. On selvää, että yhteinen maatalouspolitiikka ja eurooppalaiset viljelijät tuottavat yleishyödykkeitä sen mukaan, kuinka paljon voimme osoittaa varoja. Talousarviosta keskusteltaessa on otettava huomioon myös kehys ja yleinen taloudellinen tilanne, minkä vuoksi tässä vaiheessa on vaikea puhua tosiasiallisista luvuista. Jäsenvaltiot pyrkivät rajoittamaan menojaan, mutta saatavillamme olevat varat on pystyttävä myös EU:n tasolla kohdentamaan tosiasiallisiin painopisteisiin ja eurooppalaiseen lisäarvoon. Hyvä jäsen Kelly, uskon, että voimme näin perustella yhteiselle maatalouspolitiikalle vankan talousarvion mainitsemalla, mitä hyötyä kyseisestä politiikasta on eurooppalaiselle yhteiskunnalle, kun ajatellaan maataloustuotannon lisäksi myös markkinatonta tuotosta – tuotteita, joista ei makseta markkinoilla. Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa sekä viljelijöille suoritettavilla maksuilla että toisen pilarin kautta eli investoimalla ja tukemalla paikallisten tuotteiden tuotantoa. Kuten totesin aloituspuheessani, monivuotista kehystä koskevat ehdotukset tehdään kesäkuussa, ja komissio esittää lainsäädäntöehdotuksia vasta tämän jälkeen syksyllä. Komissio on toiminut täysin johdonmukaisesti, koska tämän politiikan laajat suuntaviivat on esitetty jo komission viime marraskuussa antamassa tiedonannossa. Kesäkuun lopussa komissio esittää monivuotista rahoituskehystä koskevia ehdotuksia. Tältä pohjalta ja uudistusten laajat suuntaviivat sisältävän tiedonannon perusteella komissio jättää lainsäädäntöpaketin käsiteltäväksi syksyllä. Silloin emme varmastikaan ole täysin pimennossa, koska monivuotinen rahoituskehys on jo esitetty. Yhteisen maatalouspolitiikan muutokset eivät siksi ole pelkästään laadullisia muutoksia, joilla parannetaan tavoitteidemme kohdentamista, vaan niiden tavoitteena on myös jakaa tuet tarkasti jäsenvaltioiden kesken – sekä jäsenvaltioiden sisällä että eri maatilaryhmien kesken – jotta käytettävissä olevia varoja voidaan hyödyntää paremmin asetettuja tavoitteita ajatellen. Tämä tukien tasapainottaminen lisää oikeudenmukaisuutta mutta auttaa myös tehostamaan maataloustuotannon erilaisten rakenteiden käyttöönottoa, jotta voimme saavuttaa uudet tavoitteemme. Historialliset esimerkit etukäteen osoitettuihin tukiin perustuvista maksuista eivät nimittäin ole enää perusteltuja nykytilanteessa, jossa tulevalle yhteiselle maatalouspolitiikalle asetetaan erittäin selkeitä tavoitteita. Hyvä jäsen Niculescu, miten onnistumme varmistamaan asianmukaisen suhteen markkinahyödykkeiden, elintarvikkeiden ja ympäristötuotteiden tuotannon välillä? Siinä ei onnistuta, jos viljelijöiden taakkaa pyritään vain lisäämään. Osalla talousarviosta on sen sijaan yritettävä kannustaa tuottamaan tuotteita noudattaen sellaisia maatalouskäytäntöjä, joissa kunnioitetaan ympäristöä mutta joissa tuotantokustannukset eivät välttämättä kallistu liikaa. Tämän kannustimen ansiosta ja vaikuttamatta oleellisesti maataloustuotannon tasoon eurooppalaiset viljelijät voivat näin ollen tuottaa myös julkishyödykkeitä. On kuitenkin selvää, että julkishyödykkeiden tuotanto on suoraan yhteydessä niiden määrärahojen suuruuteen, jotka voidaan vahvistaa tällaisista maatalouskäytännöistä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Näin yhteisessä maatalouspolitiikassa voidaan liittää uudistuksessa ehdotettuihin tavoitteisiin erilaisia näkökohtia – talouteen, ympäristöön, ilmastonmuutokseen ja maaseutualueiden tasapainottamiseen liittyviä näkökohtia."@fi7
"Monsieur le Président, la question a été posée de savoir comment le budget pourra répondre en même temps au défi alimentaire et aux objectifs prévus par les traités de l'Union européenne concernant la politique agricole commune et la stratégie Europe 2020. La réponse est la suivante: par plusieurs mesures qu'on envisage de prendre dans le cadre de cette réforme, d'abord pour mieux cibler le budget qu'on aura à disposition, pour assurer un meilleur rééquilibrage des paiements entre les différentes catégories d'exploitations agricoles, entre différents États membres, et aussi pour utiliser le budget en tant qu'incitation, pour les agriculteurs, à produire aussi, parallèlement à la production alimentaire, par des pratiques agricoles bien orientées, des biens publics. Je pense que, de cette manière, on fera en sorte que la future politique agricole commune, qui est une politique sectorielle, apporte des réponses multisectorielles, et donc que le budget qui sera alloué à la politique agricole commune montrera et apportera une vraie valeur ajoutée européenne. Je pense que, de cette manière, on peut justifier un budget consistant pour la politique agricole commune, et un budget en ligne avec les objectifs qu'on fixe pour cette politique. Il est clair que ce que la politique agricole commune et les agriculteurs européens vont délivrer en termes de production de biens publics sera proportionnel aux moyens qu'on pourra allouer. On doit aussi prendre en compte, quand on parle de budget – c'est pour ça que, pour l'instant, il est difficile de parler de chiffres –, le cadre et le contexte économique général dans lequel on discute de budget. Les États membres font des efforts pour réduire leurs dépenses, il faut aussi qu'au niveau européen, on puisse cibler les moyens financiers dont on dispose sur de véritables priorités, sur la valeur ajoutée européenne. Je pense que, de cette manière, Monsieur Kelly, on peut parvenir à justifier un budget consistant pour la politique agricole commune par les contributions de cette politique en faveur de la société européenne, non seulement en termes de production agricole marchande, mais aussi de production non marchande, qui n'est pas rémunérée par les marchés. Tant dans la composante des paiements aux agriculteurs que dans la composante du deuxième pilier, ou par des investissements, par le soutien de la production de biens publics locaux, on arrive à répondre à ces objectifs. Les propositions sur le cadre pluriannuel – je l'ai dit dans mon introduction – viendront au mois de juin, et seulement après, en automne, la Commission présentera les propositions législatives. Les mesures prises au niveau de la Commission sont tout à fait cohérentes puisqu'on a déjà présenté les grandes orientations de cette politique dans la communication que la Commission a présentée l'année dernière, en novembre. La Commission viendra, fin juin, avec les propositions pour le cadre budgétaire pluriannuel. Et sur cette base, sur la base de la communication contenant les grandes orientations de la réforme, en automne, la Commission présentera le paquet législatif. À ce moment-là, on ne sera pas du tout dans le brouillard total puisqu'on aura déjà la présentation du cadre budgétaire pluriannuel. Les changements de la politique agricole commune ne seront donc pas seulement qualitatifs, pour mieux cibler nos objectifs, mais ils viseront aussi la distribution des paiements entre les États membres, au sein des États membres eux-mêmes ou entre les différentes catégories d'exploitations pour justement mieux utiliser les ressources disponibles en fonction des objectifs fixés. Ce rééquilibrage des paiements sert non seulement à assurer plus d'équité, mais aussi à mieux mobiliser les différentes structures de production agricole pour répondre aux nouveaux objectifs qu'on se fixe, puisque les références historiques à des paiements qui étaient basés sur des subventions reçues auparavant ne se justifient plus dans ce contexte dans lequel on fixe maintenant des objectifs assez clairs pour la future politique agricole commune. Monsieur Niculescu, comment arrivera-t-on à assurer un bon rapport entre la production des biens marchands, des biens alimentaires et des biens environnementaux? Pas en essayant de charger encore davantage les agriculteurs, mais en essayant d'utiliser une partie du budget comme incitation à la production par des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, mais qui ne supposent pas forcément une augmentation trop forte des coûts de production. Donc, grâce à cette incitation, et sans affecter fortement le niveau de la production agricole, les agriculteurs européens pourront aussi produire des biens publics. Mais pour cela, il est clair que cette production de biens publics sera directement proportionnelle au niveau du budget qu'on pourra assurer pour couvrir les coûts avec ce type de pratique agricole. De cette manière, la politique agricole commune sera en mesure d'intégrer, dans les objectifs proposés avec cette réforme, des aspects économiques, des aspects environnementaux, des aspects liés aux changements climatiques et des aspects liés aux équilibres des territoires en milieu rural."@hu11
"− Signor Presidente, è stato chiesto come il bilancio potrà rispondere contemporaneamente alla sfida alimentare e agli obiettivi previsti dai trattati dell’Unione europea relativi alla Politica agricola comune e alla strategia Europea 2020. La risposta è la seguente: grazie a varie misure che prevediamo di adottare nel quadro di questa riforma, anzitutto per meglio indirizzare le risorse di bilancio che avremo a disposizione, per garantire un migliore riequilibrio dei pagamenti tra le varie categorie di aziende agricole e tra i vari Stati membri, nonché per utilizzare il bilancio come forma di incentivo per stimolare gli agricoltori a produrre, oltre ai beni alimentari, anche beni negoziabili per mezzo di pratiche agricole appropriate. Penso che, in questo modo, la futura Politica agricola comune, una politica settoriale, potrà dare offrire multisettoriali e il bilancio allocato alla PAC potrà quindi dimostrare e apportare un vero valore aggiunto europeo. Possiamo così giustificare un bilancio per la PAC consistente, in linea con gli obiettivi stabiliti per tale politica. È chiaro che quanto la Politica agricola comune e gli agricoltori europei creeranno, in termini di produzione di beni negoziabili, sarà proporzionale alle risorse che potremo allocare. Quando si parla di bilancio, bisogna tener conto anche del quadro e del contesto economico generale in cui il bilancio viene discusso; per questo è, per il momento, è difficile paralare di cifre. Gli Stati membri si stanno impegnando per ridurre le spese e quindi, anche a livello europeo, bisogna incanalare le risorse finanziarie a disposizione verso priorità concrete e un valore aggiunto europeo. Onorevole Kelly, possiamo, in questo modo, giustificare un bilancio consistente per la PAC grazie ai contributi positivi di tale politica a favore della società europea, non solo in termini di produzione agricola negoziabile, ma anche di produzione non commerciale, ovvero non remunerata dai mercati. È possibile raggiungere tali obiettivi sia nella componente dei pagamenti agli agricoltori sia in relazione al secondo pilastro, attraverso finanziamenti o con il sostegno alla produzione di beni locali. Le proposte sul quadro finanziario pluriannuale, come ho detto nel mio intervento introduttivo, verranno presentate a giugno e solo in seguito, in autunno, la Commissione presenterà le proposte legislative. Le misure adottate a livello di Commissione sono assolutamente coerenti, perché gli orientamenti di massima di questa politica sono già stati presentati nella comunicazione che la Commissione ha pubblicato lo scorso anno, a novembre. A fine giugno la Commissione presenterà le proposte per il quadro finanziario pluriannuale e, in autunno, sulla base di queste ultime e della comunicazione contenente gli orientamenti di massima della riforma, la Commissione presenterà il pacchetto legislativo. A quel punto non ci si muoveremo più al buio, perché il quadro finanziario pluriannuale sarà già stato presentato. I cambiamenti alla Politica agricola comune non saranno quindi solo qualitativi, per meglio centrare i nostri obiettivi, ma mireranno anche alla distribuzione dei pagamenti tra gli Stati membri, sia in seno agli Stati stessi sia tra le varie categorie di aziende, per meglio sfruttare le risorse disponibili, in funzione degli obiettivi stabiliti. Questo riequilibrio dei pagamenti serve non solo a garantire una maggiore equità, ma anche a mobilitare al meglio le varie strutture di produzione agricola per rispondere ai nuovi obiettivi prefissati. I riferimenti storici ai pagamenti basati su allocazioni ricevute in precedenza non sarebbero infatti più giustificabili nel contesto di obiettivi chiari per la futura Politica agricola comune. Onorevole Niculescu, come sarà possibile garantire un buon rapporto tra la produzione dei beni negoziabili, alimentari e ambientali? Di certo non cercando di gravare ulteriormente sugli agricoltori, ma utilizzando una parte del bilancio quale incentivo alla produzione per mezzo di pratiche agricole rispettose dell’ambiente, che però non comportino un aumento eccessivo dei costi di produzione. Grazie a tali incentivi e senza compromettere troppo il livello della produzione agricola, gli agricoltori europei potranno produrre anche beni per il mercato. La produzione di questi beni sarà direttamente proporzionale al bilancio che saremo in grado di garantire a copertura dei costi di simili pratiche agricole. In questo modo, la Politica agricola comune riuscirà ad integrare, negli obiettivi prefissati con questa riforma, una serie di aspetti: economici, ambientali, aspetti legati al cambiamento climatico e all’armonizzazione dei territori nelle zone rurali."@it12
"− Pone pirmininke, manęs klausė, kaip biudžeto lėšomis bus sprendžiama apsirūpinimo maistu problema ir kartu įgyvendinami Europos Sąjungos sutarčių tikslai, susiję su bendra žemės ūkio politika ir strategija „Europa 2020“. Atsakysiu, kad tai pasieksime pasitelkdami keletą priemonių, kurių ketiname imtis vykdydami šią reformą, pirmiausia tikslingiau panaudodami turimas biudžeto lėšas, kad būtų užtikrinta geresnė mokėjimų pusiausvyra tarp atskirų ūkių kategorijų ir valstybių narių, ir naudodami biudžeto lėšas kaip paskatą ūkininkams, pasinaudojant tinkamai nukreipta žemės ūkio patirtimi, gaminti maisto produktus ir rinkai skirtas gėrybes. Manau, tokiu būdu galėtume užtikrinti, kad būsimoji bendra žemės ūkio politika, būdama sektorinė politika, pateiktų atsaką į kelių sektorių problemas, ir būtų parodoma, kad panaudojant bendros žemės ūkio politikos lėšas yra kuriama tikroji europinė pridėtinė vertė. Manau, taip galėtume pateisinti nemažos apimties bendros žemės ūkio politikos biudžetą, kuris atitiktų šiai politikos sričiai keliamus tikslus. Akivaizdu, kad skiriamų lėšų dalis turės atitikti bendros žemės ūkio politikos ir ūkininkų gebėjimus užtikrinti rinkai skirtų gėrybių gamybą. Kalbėdami apie biudžetą turime nepamiršti bendrųjų ekonominių sąlygų, kuriomis yra svarstomas biudžetas, todėl šiuo metu sudėtinga kalbėti apie naujausius skaičius. Valstybės narės deda pastangas, kad sumažintų savo išlaidas; taip pat ir Europos lygiu turime sugebėti panaudoti esamus finansinius išteklius įgyvendindami tikruosius prioritetus ir kurdami europinę pridėtinę vertę. Manau, taip, pone S. Kelly, galime pateisinti nemažos apimties bendros žemės ūkio politikos biudžetą, atkreipdami dėmesį į šios politikos naudą Europos visuomenei ne tik rinkai skirtų žemės ūkio produktų gamybos srityje, bet ir kalbant apie neprekinę gamybą – gaminius, už kuriuos nemokama rinkose. Tiek turėdami omenyje išmokas ūkininkams, tiek antrąjį ramstį ar pasitelkdami investicijas vietos produktų gamybai skatinti, sugebėsime siekti šių tikslų. Kaip minėjau savo įžanginėje kalboje, pasiūlymus dėl daugiametės finansinės programos pateiksime birželio mėn. ir tik po to, rudenį, Komisija teiks pasiūlymus dėl teisės aktų. Komisija imasi visiškai nuoseklių priemonių, savo lapkričio mėn. išplatintame komunikate jau pristatėme pagrindines šios politikos gaires. Birželio mėn. pabaigoje Komisija pateiks su daugiamete biudžeto sistema susijusius pasiūlymus. Remdamasi šiais pasiūlymais ir komunikato, kuriame pristatomos svarbiausios reformos gairės, nuostatomis, Komisija rudenį pateiks teisės aktų rinkinį. Tuo metu jau tikrai neklaidžiosime tamsoje, nes jau bus pristatyta daugiametė biudžeto sistema. Todėl bendros žemės ūkio politikos pokyčiai nebus vien kokybiniai, leidžiantys lengviau siekti mūsų tikslų, jie taip pat bus susiję su išmokų paskirstymu valstybėms narėms – tiek tarp pačių valstybių narių, tiek pagal atskiras ūkių kategorijas – siekiant turimais ištekliais geriau įgyvendinti nustatytus tikslus. Tokia mokesčių pusiausvyra bus ne tik teisingesnė, bet ir labiau sutelks įvairias žemės ūkio gamyboje dalyvaujančias struktūras siekti naujų tikslų, kuriuos patys išsikeliame, nes dabartinėmis sąlygomis, kuriomis nustatome labai aiškius būsimosios bendros žemės ūkio politikos tikslus, ilgiau negalime pateisinti istorine anksčiau gautų mokėjimų patirtimi grindžiamų išmokų. Pone R. Niculescu, kaip sėkmingai užtikrinti darnias rinkai skirtų gaminių, maisto gamybos ir aplinkosaugos gėrybių sąsajas? To nepasieksime mėgindami dar labiau didinti ūkininkų naštą, veikiau turime mėginti panaudoti dalį biudžeto lėšų kaip paskatą gaminti naudojantis aplinkai nekenksminga žemės ūkio patirtimi, kurią pasitelkus nebūtinai labai padidėtų gamybos sąnaudos. Todėl dėl šios iniciatyvos ir nedarant rimto poveikio žemės ūkio gamybos apimčiai Europos ūkininkai sugebės gaminti rinkai skirtus gaminius. Vis dėlto akivaizdu, kad rinkai skirtų gaminių gamybos dalis bus tiesiogiai proporcinga skiriamo biudžeto lėšoms, kad būtų galima padengti su tokio pobūdžio žemės ūkio veikla susijusias išlaidas. Taigi, įgyvendinant reformos tikslus, bendra žemės ūkio politika galės aprėpti įvairius aspektus – ekonominį, aplinkosaugos, taip pat su klimato kaita ir kaimo vietovių teritorijų suderinamumu susijusius aspektus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, tika jautāts, kā budžets spēs pildīt uzdevumus pārtikas jomā, kad tajā pašā laikā ir jāsasniedz mērķi, kas noteikti Eiropas Savienības līgumā attiecībā uz kopējo lauksaimniecības politiku un stratēģiju „Eiropa 2020”. Atbilde ir, ka mēs to panāksim ar vairākiem pasākumiem, kurus plānojam veikt saistībā ar šo reformu, pirmkārt, uzlabot mums pieejamā budžeta sadalījumu, nodrošināt labāku maksājumu sabalansētību starp dažādām zemnieku saimniecībām un dažādām dalībvalstīm, kā arī izmantot budžetu lauksaimnieku motivācijai līdztekus pārtikas ražošanai ražot preces arī tirgum, izmantojot mērķtiecīgu lauksaimniecības praksi. Es domāju, ka tā mēs nodrošināsim to, ka turpmākā lauksaimniecības politika, kas ir nozaru politika, sniegs daudznozaru atbildes, un tādā veidā budžets, kas jāpiešķir kopējai lauksaimniecības politikai, parādīs un nodrošinās patiesu Eiropas pievienoto vērtību. Es domāju, ka tādā veidā mēs varam attaisnot apjomīgu kopējās lauksaimniecības politikas budžetu un budžetu, kurš pilda mērķus, kurus mēs esam izvirzījuši šai politikai. Nepārprotami, tas, ko kopējā lauksaimniecības politika un Eiropas lauksaimnieki nodrošina kā preču ražošanu tirgū, būs proporcionāli tiem līdzekļiem, ko mēs varēsim viņiem piešķirt. Kad mēs runājam par budžetu, mums jāņem vērā arī sistēma un vispārējais ekonomiskais fons, kādā mēs apspriežam budžetu, tāpēc pašlaik ir grūti runāt par konkrētiem skaitļiem. Dalībvalstis cenšas samazināt savus izdevumus; mums arī Eiropas līmenī jāspēj novirzīt finanšu līdzekļi galvenajām prioritātēm un Eiropas pievienotajai vērtībai. Es domāju, ka tādā veidā kungs, mēs varam attaisnot apjomīgu kopējās lauksaimniecības politikas budžetu, minot pozitīvo ieguldījumu, ko šī politika dod Eiropas sabiedrībai, ne tikai kā lauksaimniecības produkciju tirgiem, bet arī kā produkciju, kas netiek novadīta tirgos — produkciju, par kuru nemaksā tirgi. Mēs spēsim izpildīt šos uzdevumus, gan veicot maksājumus lauksaimniekiem, gan īstenojot otro pīlāru — veicot ieguldījumus, lai atbalstītu vietējo preču ražošanu. Kā jau es ievadā teicu, jūnijā nāks klajā priekšlikumi daudzgadu plānam, un tikai pēc tam, rudenī, Komisija iesniegs tiesību aktu priekšlikumus. Komisijas veiktie pasākumi ir absolūti konsekventi, tā kā mēs jau esam iesnieguši šīs politikas galvenās aprises Komisijas paziņojumā pagājušā gada novembrī. Jūnija beigās Komisija izstrādās priekšlikumus daudzgadu budžeta plānam. Uz tā pamata un uz tā paziņojuma pamata, kurā ietvertas reformu galvenās aprises, Komisija rudenī iesniegs tiesību aktu paketi. Tad mēs noteikti netaustīsimies pilnīgā tumsā, jo daudzgadu budžeta plāns jau būs iesniegts. Tāpēc izmaiņas kopējā lauksaimniecības politikā būs ne tikai kvalitatīvas — uzlabot mūsu mērķu virzību —, bet tās paredzēs arī maksājumu sadali starp dalībvalstīm; gan starp pašām dalībvalstīm, gan starp dažādu kategoriju zemnieku saimniecībām, tieši tāpēc, lai labāk izmantotu pieejamos līdzekļus atbilstoši izvirzītajiem mērķiem. Šī maksājumu sabalansēšana ne tikai būs godīgāka, bet arī labāk mobilizēs lauksaimniecībā iesaistītās struktūras, lai sasniegtu jaunos mērķus, ko mēs sev izvirzām, jo pašreizējos apstākļos, kad mēs nosakām ļoti skaidrus uzdevumus turpmākajai lauksaimniecības politikai, vairs neattaisnojas vēsturiskā maksājumu sistēma, kas balstās uz iepriekš piešķirtām dotācijām. kungs, kā mums panākt labāku saskaņotību starp preču ražošanu tirgum, pārtikas produktiem un precēm vides jomā? Mēs to nepanāksim, cenšoties vēl vairāk noslogot lauksaimniekus, bet drīzāk cenšoties izmantot daļu budžeta kā stimulu, lai ražotu preces, pielietojot tādas lauksaimniecības prakses metodes, kurā tiek saudzēta vide, bet kuras obligāti neprasa pārāk lielu ražošanas izmaksu palielinājumu. Tāpēc, pateicoties šai iniciatīvai un nozīmīgi neietekmējot lauksaimniecības ražošanas līmeni, Eiropas lauksaimnieki varēs ražot preces arī tirgum. Tomēr, protams, preču ražošana tirgum būs tieši proporcionāla tai budžeta daļai, ko mēs varēsim apstiprināt, lai segtu izmaksas saistībā ar šāda veida lauksaimniecības praksi. Tādā veidā kopējā lauksaimniecības politika spēs apvienot vairākus aspektus: ekonomiskos aspektus, vides aspektus, aspektus saistībā ar klimata pārmaiņām un aspektus saistībā ar teritoriju saskaņošanu lauku apvidos — tie ir šajā reformā izvirzītie uzdevumi."@lv13
"Monsieur le Président, la question a été posée de savoir comment le budget pourra répondre en même temps au défi alimentaire et aux objectifs prévus par les traités de l'Union européenne concernant la politique agricole commune et la stratégie Europe 2020. La réponse est la suivante: par plusieurs mesures qu'on envisage de prendre dans le cadre de cette réforme, d'abord pour mieux cibler le budget qu'on aura à disposition, pour assurer un meilleur rééquilibrage des paiements entre les différentes catégories d'exploitations agricoles, entre différents États membres, et aussi pour utiliser le budget en tant qu'incitation, pour les agriculteurs, à produire aussi, parallèlement à la production alimentaire, par des pratiques agricoles bien orientées, des biens publics. Je pense que, de cette manière, on fera en sorte que la future politique agricole commune, qui est une politique sectorielle, apporte des réponses multisectorielles, et donc que le budget qui sera alloué à la politique agricole commune montrera et apportera une vraie valeur ajoutée européenne. Je pense que, de cette manière, on peut justifier un budget consistant pour la politique agricole commune, et un budget en ligne avec les objectifs qu'on fixe pour cette politique. Il est clair que ce que la politique agricole commune et les agriculteurs européens vont délivrer en termes de production de biens publics sera proportionnel aux moyens qu'on pourra allouer. On doit aussi prendre en compte, quand on parle de budget – c'est pour ça que, pour l'instant, il est difficile de parler de chiffres –, le cadre et le contexte économique général dans lequel on discute de budget. Les États membres font des efforts pour réduire leurs dépenses, il faut aussi qu'au niveau européen, on puisse cibler les moyens financiers dont on dispose sur de véritables priorités, sur la valeur ajoutée européenne. Je pense que, de cette manière, Monsieur Kelly, on peut parvenir à justifier un budget consistant pour la politique agricole commune par les contributions de cette politique en faveur de la société européenne, non seulement en termes de production agricole marchande, mais aussi de production non marchande, qui n'est pas rémunérée par les marchés. Tant dans la composante des paiements aux agriculteurs que dans la composante du deuxième pilier, ou par des investissements, par le soutien de la production de biens publics locaux, on arrive à répondre à ces objectifs. Les propositions sur le cadre pluriannuel – je l'ai dit dans mon introduction – viendront au mois de juin, et seulement après, en automne, la Commission présentera les propositions législatives. Les mesures prises au niveau de la Commission sont tout à fait cohérentes puisqu'on a déjà présenté les grandes orientations de cette politique dans la communication que la Commission a présentée l'année dernière, en novembre. La Commission viendra, fin juin, avec les propositions pour le cadre budgétaire pluriannuel. Et sur cette base, sur la base de la communication contenant les grandes orientations de la réforme, en automne, la Commission présentera le paquet législatif. À ce moment-là, on ne sera pas du tout dans le brouillard total puisqu'on aura déjà la présentation du cadre budgétaire pluriannuel. Les changements de la politique agricole commune ne seront donc pas seulement qualitatifs, pour mieux cibler nos objectifs, mais ils viseront aussi la distribution des paiements entre les États membres, au sein des États membres eux-mêmes ou entre les différentes catégories d'exploitations pour justement mieux utiliser les ressources disponibles en fonction des objectifs fixés. Ce rééquilibrage des paiements sert non seulement à assurer plus d'équité, mais aussi à mieux mobiliser les différentes structures de production agricole pour répondre aux nouveaux objectifs qu'on se fixe, puisque les références historiques à des paiements qui étaient basés sur des subventions reçues auparavant ne se justifient plus dans ce contexte dans lequel on fixe maintenant des objectifs assez clairs pour la future politique agricole commune. Monsieur Niculescu, comment arrivera-t-on à assurer un bon rapport entre la production des biens marchands, des biens alimentaires et des biens environnementaux? Pas en essayant de charger encore davantage les agriculteurs, mais en essayant d'utiliser une partie du budget comme incitation à la production par des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, mais qui ne supposent pas forcément une augmentation trop forte des coûts de production. Donc, grâce à cette incitation, et sans affecter fortement le niveau de la production agricole, les agriculteurs européens pourront aussi produire des biens publics. Mais pour cela, il est clair que cette production de biens publics sera directement proportionnelle au niveau du budget qu'on pourra assurer pour couvrir les coûts avec ce type de pratique agricole. De cette manière, la politique agricole commune sera en mesure d'intégrer, dans les objectifs proposés avec cette réforme, des aspects économiques, des aspects environnementaux, des aspects liés aux changements climatiques et des aspects liés aux équilibres des territoires en milieu rural."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, er is mij gevraagd hoe de begroting tegelijkertijd een antwoord kan bieden op het voedselvraagstuk en op de doelstellingen die in de Verdragen van de Europese Unie zijn vastgesteld met betrekking tot het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de Europa 2020-strategie. Het antwoord is dat we dit willen bereiken door middel van een aantal maatregelen in het kader van deze hervorming, allereerst maatregelen om de begroting die we tot onze beschikking hebben beter af te stemmen, om de betalingen tussen de verschillende categorieën van landbouwbedrijven en tussen de verschillende lidstaten weer beter in evenwicht te brengen, en ook om de begroting als stimulans te gebruiken voor boeren om naast voedingsmiddelen ook goederen voor de markt te produceren onder gebruikmaking van gerichte landbouwpraktijken. Ik denk dat we er op die manier voor kunnen zorgen dat het toekomstig gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat een sectorbeleid is, multisectorale oplossingen aandraagt, en dus dat de begroting die aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid zal worden toegekend een echte Europese meerwaarde zal creëren. Ik denk dat we op die manier een aanzienlijke begroting voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid kunnen rechtvaardigen, een begroting die in de lijn ligt van de doelstellingen die voor dit beleid worden vastgesteld. Het moge duidelijk zijn dat hetgeen het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de Europese boeren zullen voortbrengen, wat betreft de productie van goederen voor de markt, in verhouding zal staan tot de middelen die we eraan kunnen toekennen. Als we het hebben over de begroting moeten we ook rekening houden met het kader en de algemene economische context waarin de begroting wordt besproken – daarom is het op het moment zo lastig om in getallen te spreken. De lidstaten doen hun best om hun uitgaven te beperken, ook op Europees niveau moeten we de financiële middelen die we ter beschikking hebben kunnen afstemmen op echte prioriteiten en op de Europese meerwaarde. Ik denk, mijnheer Kelly, dat we aldus manier een aanzienlijke begroting voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid kunnen rechtvaardigen. Daartoe moeten wij verwijzen naar de voordelen die dit beleid de Europese maatschappij biedt, en dan denk ik niet alleen aan voor de markt bestemde landbouwproductie maar ook aan niet voor de markt bestemde landbouwproductie, die niet wordt betaald door de markten. Zowel wat betreft betalingen als wat betreft de tweede pijler – of door investeringen, door de productie van lokale goederen te ondersteunen – zullen we deze doelstellingen kunnen halen. De voorstellen voor het meerjarig kader zullen, zoals ik in mijn inleiding al zei, in juni worden ingediend en de Commissie zal pas in het najaar met wetgevingsvoorstellen komen. De maatregelen die de Commissie heeft genomen zijn heel consequent, aangezien de grote richtsnoeren van dit beleid al bekendgemaakt waren in de mededeling die de Commissie vorig jaar november heeft uitgegeven. De Commissie zal eind juni met voorstellen voor het meerjarig begrotingskader komen. Op basis daarvan, op basis van de mededeling met daarin de grote richtsnoeren van de hervorming, zal de Commissie in het najaar het wetgevingspakket presenteren. Op dat moment zullen we absoluut niet in het duister tasten, aangezien het meerjarig begrotingskader dan al bekendgemaakt is. De veranderingen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid zullen daarom niet alleen kwalitatief zijn en ons helpen bij het vaststellen van betere doelstellingen, maar zullen ook gericht zijn op de verdeling van de betalingen tussen de lidstaten, binnen de lidstaten zelf of tussen de verschillende categorieën van landbouwbedrijven, teneinde de beschikbare middelen beter te kunnen benutten aan de hand van de gestelde doelen. Dit weer in evenwicht brengen van de betalingen is niet alleen bedoeld om meer gelijkheid te garanderen, maar ook om de verschillende structuren van de landbouwproductie beter in te zetten en aldus te beantwoorden aan nieuwe doelstellingen die worden vastgesteld, aangezien de historische voorbeelden van betalingen die waren gebaseerd op eerder ontvangen subsidies niet meer gerechtvaardigd zijn in deze context, waarin wij nu vrij duidelijke doelstellingen vaststellen voor het toekomstig gemeenschappelijk landbouwbeleid. Mijnheer Niculescu, hoe kunnen we het voor elkaar krijgen om een goede verhouding tot stand te brengen tussen de productie van marktgoederen, voedsel en milieugoederen? Niet door te proberen om de boeren nog meer te belasten, maar door te proberen een deel van de begroting te gebruiken als stimulans voor de productie door middel van milieuvriendelijke landbouwpraktijken die echter niet noodzakelijkerwijs een te sterke stijging van de productiekosten met zich meebrengen. Europese boeren kunnen dankzij deze stimulans, en zonder de hoogte van de landbouwproductie al te veel te beïnvloeden, ook goederen voor de markt produceren. Het is echter duidelijk dat deze productie direct in verhouding zal staan tot de hoogte van de begroting die we kunnen garanderen om de kosten te dekken die voortvloeien uit dit soort landbouwpraktijken. Op die manier zullen met het gemeenschappelijk landbouwbeleid economische en milieugerelateerde aspecten, aspecten in verband met de klimaatveranderingen en aspecten in verband met de evenwichtiger ontwikkeling van plattelandsgebieden opgenomen kunnen worden in de doelstellingen die met deze hervorming zijn voorgesteld."@nl3
"− Panie Przewodniczący! Padło pytanie o to, jak budżet będzie w stanie zareagować na wyzwania żywnościowe, a tym samym na cele dotyczące wspólnej polityki rolnej określone w traktatach Unii Europejskiej i strategii Europa 2020. Odpowiedź jest taka, że osiągniemy je dzięki szeregowi działań, które planujemy przedsięwziąć w kontekście tej reformy, przede wszystkim dzięki lepszemu wykorzystaniu dostępnego nam budżetu, zagwarantowaniu lepszego zbilansowania płatności dla poszczególnych kategorii gospodarstw rolnych oraz poszczególnych państw członkowskich, a także wykorzystaniu budżetu jako czynnika zachęcającego rolników do produkowania z wykorzystaniem odpowiednich praktyk rolnych nie tylko żywności, ale i dóbr rynkowych. Myślę, że w ten sposób zagwarantujemy, iż przyszła wspólna polityka rolna, która jest polityką sektorową zapewni wielosektorową reakcję, a tym samym, że budżet, który ma zostać przeznaczony na wspólną politykę rolną wykaże i zapewni prawdziwą, europejską wartość dodaną. Uważam, że w ten sposób możemy uzasadnić duży budżet na wspólną politykę rolną i budżet, który jest spójny z celami ustalonymi dla tej polityki. Oczywiście to, co wspólna polityka rolna i europejscy rolnicy będą zapewniać pod względem produkcji dóbr rynkowych będzie proporcjonalne do zasobów, które będziemy w stanie przydzielić. Mówiąc o budżecie musimy też wziąć pod uwagę ramy i ogólny kontekst gospodarczy, w jakim mówimy o budżecie – dlatego trudno w tej chwili podać konkretne liczby. Państwa członkowskie podejmują wysiłki na rzecz ograniczenia wydatków, również na szczeblu europejskim musimy być w stanie ukierunkować dostępne nam zasoby finansowe na rzeczywiste priorytety i wartość dodaną dla Europy. Panie Pośle Kelly! Myślę, że w ten sposób, wspominając o pozytywnym wkładzie jaki polityka ta wnosi do społeczeństwa europejskiego nie tylko pod względem dóbr rolnych, ale także produktów nie wprowadzanych do obrotu – za które rynki nie płacą – możemy uzasadnić duży budżet na wspólną politykę rolną. Cele te będziemy mogli osiągnąć dzięki płatnościom dla rolników oraz drugiemu filarowi – albo dzięki inwestycjom, wspieraniu produkcji towarów lokalnych. Jak powiedziałem na wstępie wnioski dotyczące ram wieloletnich zostaną przedstawione w czerwcu i dopiero później, na jesieni, Komisja przedłoży wnioski legislacyjne. Jak wspomnieliśmy w obszernym omówieniu tej polityki ujętym w komunikacie opublikowanym przez Komisję w listopadzie ubiegłego roku, podejmowane przez Komisję działania są w pełni ujednolicone. Pod koniec czerwca Komisja przedłoży wnioski dotyczące wieloletnich ram budżetowych. Na tej podstawie i w oparciu o komunikat obejmujący obszerne omówienie reform, na jesieni Komisja przedłoży pakiet legislacyjny. Wtedy nie będziemy już błądzić po omacku, bo wieloletnie ramy budżetowe będą nam znane. Zmiany wprowadzane do wspólnej polityki rolnej będą zatem nie tylko jakościowe – lepiej ukierunkowane na osiąganie naszych celów – będą też miały na celu przydział płatności dla państw członkowskich – zarówno samych państw członkowskich, jak i poszczególnych kategorii gospodarstw rolnych – właśnie po to, aby lepiej wykorzystać dostępne zasoby na ustalone cele. Takie zbilansowanie płatności będzie nie tylko bardziej sprawiedliwe, ale także bardziej zmobilizuje poszczególne struktury zaangażowane w produkcję rolną, co pozwoli zareagować na nowe cele, które sobie wyznaczamy, bo w bieżącym kontekście, w którym wyznaczamy sobie bardzo jasne cele dla przyszłej wspólnej polityki rolnej, dawne przykłady płatności opartych na środkach przydzielanych zaliczkowo nie mają już racji bytu. Panie Pośle Niculescu! Czy uda nam się zagwarantować właściwe zależności między produkcją dóbr rynkowych, produktów żywnościowych i produktów ekologicznych? Nie uda nam się tego osiągnąć poprzez jeszcze większe obciążanie rolników, ale raczej dzięki dążeniu do wykorzystania części budżetu jako zachęty do produkowania towarów z wykorzystaniem praktyk rolnych bezpiecznych dla środowiska, które niekoniecznie wymagają zbyt dużego zwiększenia kosztów produkcji. Dzięki tej zachęcie i bez dużej ingerencji w poziom produkcji rolnej rolnicy europejscy również będą mogli produkować dobra rynkowe. Ale oczywiście produkcja dóbr rynkowych będzie wprost proporcjonalna do skali budżetu, który będziemy mogli przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z praktykami rolnymi tego typu. Dzięki temu wspólna polityka rolna będzie w stanie połączyć różne aspekty celów proponowanych w tej reformie – aspekty gospodarcze, aspekty środowiskowe, aspekty związane ze zmianami klimatu oraz aspekty związane z ujednolicaniem terenów na obszarach wiejskich."@pl16
"Senhor Presidente, foi aqui colocada a questão de saber como poderá o orçamento responder simultaneamente ao desafio alimentar e aos objectivos estabelecidos pelos Tratados da União Europeia no que respeita à política agrícola comum e à Estratégia Europa 2020. A resposta é que conseguiremos fazê-lo através de diversas medidas que tencionamos tomar no contexto desta reforma, em primeiro lugar, para melhorar a orientação do orçamento que temos ao nosso dispor, para assegurar um melhor equilíbrio de pagamentos entre as várias categorias de explorações agrícolas e entre os vários Estados-Membros, e ainda para utilizar o orçamento como um incentivo aos agricultores para, em paralelo com a produção de alimentos, produzirem igualmente bens para o mercado recorrendo a práticas agrícolas bem focalizadas. Eu penso que, deste modo, asseguraremos que a futura política agrícola comum, que é uma política sectorial, forneça respostas sectoriais, e, portanto, que o orçamento que deverá ser atribuído à política agrícola comum demonstre e proporcione um verdadeiro valor acrescentado europeu. Penso que, desta forma, podemos justificar um orçamento substancial para a política agrícola comum, e um orçamento que é coerente com os objectivos que estamos a fixar para esta política. Claro está que aquilo que a política agrícola comum e os agricultores europeus fornecem em termos de produção de bens para o mercado será proporcional aos recursos que iremos poder afectar. Quando falamos do orçamento, precisamos também de ter em linha de conta o quadro e o contexto económico geral em que debatemos o orçamento – e é essa razão pela qual é difícil, de momento, falarmos de números reais. Os Estados-Membros estão a envidar esforços para reduzir as suas despesas; também nós, a nível europeu, temos de conseguir direccionar os recursos financeiros de que dispomos para verdadeiras prioridades e para gerar valor acrescentado para a Europa. Penso que, deste modo, Senhor Deputado Kelly, nós podemos justificar um orçamento substancial para a política agrícola comum invocando as contribuições positivas desta política para a sociedade europeia, não apenas em termos de produção agrícola para os mercados, mas também em termos de produção não comerciável – produtos que não são pagos pelos mercados. Tanto em termos dos pagamentos aos agricultores como em termos do segundo pilar – ou através de investimentos, apoiando a produção de bens locais –, conseguiremos dar resposta a estes desafios. Como eu já disse na minha introdução, as propostas relativas ao quadro plurianual vão ser apresentadas em Junho, e só depois, no Outono, é que a Comissão apresentará propostas legislativas. As medidas tomadas pela Comissão são totalmente coerentes, visto que já apresentámos as linhas gerais desta política na comunicação emitida pela Comissão em Novembro último. Em finais de Junho, a Comissão apresentará propostas para o quadro orçamental plurianual. Com base nisto, e com base na comunicação que contém as linhas gerais das reformas, a Comissão apresentará o pacote legislativo no Outono. Nessa altura já não estaremos por certo totalmente no escuro, pois o quadro orçamental plurianual já terá sido apresentado. As alterações introduzidas na política agrícola comum não serão, por conseguinte, meramente qualitativas – melhorando o direccionamento dos nossos objectivos -, mas visarão também distribuir os pagamentos entre os Estados-Membros – quer dentro dos próprios Estados-Membros, quer entre as várias categorias de explorações agrícolas –, precisamente a fim de melhor utilizar os recursos disponíveis em termos dos objectivos que foram estabelecidos. Este equilíbrio de pagamentos não só será mais justo, mas mobilizará também melhor as diversas estruturas envolvidas na produção agrícola a fim de responder aos novos objectivos que estamos a estabelecer a nós próprios, pois os exemplos históricos baseados em dotações recebidas antecipadamente já não se justificam no contexto em que estamos agora a definir objectivos muito claros para a futura política agrícola comum. Senhor Deputado Niculescu, como iremos conseguir assegurar uma boa relação entre a produção de bens para o mercado, produtos alimentares e bens ambientais? Não conseguiremos fazê-lo tentando sobrecarregar ainda mais os agricultores, mas sim procurando utilizar parte do orçamento como um incentivo à produção de bens através de práticas agrícolas que respeitam do ambiente mas que não requerem necessariamente um aumento excessivo dos custos de produção. Assim, graças a este incentivo, e sem afectar significativamente o nível de produção agrícola, os agricultores europeus também irão poder produzir bens para o mercado. É evidente, porém, que a produção de bens para o mercado será directamente proporcional à escala do orçamento que pudermos confirmar para cobrir os custos associados a este tipo de práticas agrícolas. Deste modo, a política agrícola comum poderá incorporar vários aspectos – aspectos económicos, aspectos ambientais, aspectos associados às alterações climáticas e aspectos associados à harmonização territorial nas zonas rurais - nos objectivos propostos nesta reforma."@pt17
"− Dle președinte, s-a pus o întrebare legată de modul în care bugetul va putea răspunde provocării alimentare, în același timp răspunzând obiectivelor stabilite prin tratatele Uniunii Europene cu privire la politica agricolă comună și Strategia Europa 2020. Răspunsul este că vom realiza acest lucru prin mai multe măsuri pe care planificăm să le luăm în cadrul acestei reforme, în primul rând pentru a îmbunătăți direcționarea bugetului aflat la dispoziția noastră, pentru a asigura o mai bună echilibrare a plăților între diferitele categorii de exploatații agricole și între diferitele state membre, precum și pentru a folosi bugetul ca stimulent pentru agricultori de a produce, de asemenea, bunuri pentru piață, în paralel cu producția alimentară, prin intermediul practicilor agricole bine orientate. Cred că, în acest fel, ne vom asigura că viitoarea politică agricolă comună, care este o politică sectorială, oferă răspunsuri multisectoriale, și astfel, bugetul care urmează să fie alocat politicii agricole comune va demonstra și va oferi o reală valoare adăugată europeană. Cred că, în acest fel, putem justifica un buget substanțial pentru politica agricolă comună, și un buget care este în concordanță cu obiectivele pe care le stabilim pentru această politică. În mod clar, ceea ce politica agricolă comună și agricultorii europeni oferă în ceea ce privește producția de bunuri pentru piață va fi proporțional cu resursele pe care le vom putea aloca. Atunci când vorbim despre buget, trebuie să luăm de asemenea în considerare cadrul și contextul economic general în care discutăm bugetul – acesta este motivul pentru care, pentru moment, este dificil să vorbim despre cifre reale. Statele membre depun eforturi pentru a își reduce cheltuielile; la nivel european, de asemenea, trebuie să fim capabili să orientăm resursele financiare aflate la dispoziția noastră către prioritățile reale și valoarea adăugată pentru Europa. Cred, dle Kelly, că în acest fel putem justifica un buget substanțial pentru politica agricolă comună prin menționarea contribuțiilor pozitive pe care această politică le aduce societății europene, nu doar în ceea ce privește producția agricolă pentru piețe, ci și în ceea ce privește producția agricolă netranzacționabilă – produse care nu sunt plătite de piețe. Atât în ceea ce privește plățile către agricultori, cât și în ceea ce privește cel de-al doilea pilon – sau prin investiții, susținând producția de bunuri locale – vom putea răspunde acestor obiective. Astfel cum am spus în introducerea mea, propunerile privind programul-cadru multianual vor fi prezentate în iunie, și numai după aceea, în toamnă, Comisia va prezenta propuneri legislative. Măsurile luate în cadrul Comisiei sunt complet coerente, întrucât am prezentat deja liniile generale ale acestei politici în comunicarea trimisă de Comisie în luna noiembrie a anului trecut. La sfârșitul lunii iunie, Comisia va prezenta propuneri pentru cadrul bugetar multianual. Pe această bază, și pe baza comunicării care conține liniile generale ale reformelor, Comisia va prezenta pachetul legislativ în toamnă. În acel moment, cu siguranță nu vom fi complet în întuneric, deoarece cadrul multianual bugetar va fi fost deja prezentat. Modificările aduse politicii agricole comune nu vor fi, prin urmare, doar calitative – pentru a viza mai bine obiectivele noastre – acestea vor avea drept scop, de asemenea, distribuirea plăților între statele membre – atât în cadrul statelor membre în sine, cât și între diferitele categorii de exploatații agricole – tocmai pentru a utiliza mai bine resursele disponibile în ceea ce privește obiectivele care au fost stabilite. Această echilibrare a plăților nu va fi doar mai echitabilă, ci, de asemenea, va mobiliza mai bine diversele structuri implicate în producția agricolă cu scopul de a răspunde noilor obiective pe care le stabilim noi înșine, deoarece exemplele istorice ale plăților bazate pe subvenții primite în prealabil nu mai sunt justificate în contextul actual, în care acum stabilim obiective foarte clare pentru viitoarea politică agricolă comună. Dle Niculescu, cum vom reuși să asigurăm o bună relație între producția de bunuri pentru piață, produsele alimentare și bunurile ecologice? Nu vom realiza acest lucru prin încercarea de a îi împovăra pe agricultori și mai mult, ci mai degrabă prin încercarea de a utiliza o parte a bugetului ca un stimulent pentru a produce bunuri folosind practici agricole care respectă mediul, dar care nu necesită neapărat o creștere prea mare a costurilor de producție. Prin urmare, datorită acestui stimulent, și fără a afecta în mod semnificativ nivelul producției agricole, agricultorii europeni vor fi, de asemenea, în măsură să producă bunuri pentru piață. În mod evident, cu toate acestea, producția de bunuri pentru piață va fi direct proporțională cu amploarea bugetului pe care vom fi în măsură să îl confirmăm cu scopul de a acoperi costurile asociate cu practici agricole de acest tip. În acest fel, politica agricolă comună va putea să integreze diferite aspecte – aspecte economice, aspecte ecologice, aspecte asociate cu schimbările climatice și aspecte asociate cu armonizarea teritoriilor în regiunile rurale – în obiectivele propuse în această reformă."@ro18
"− Zaznela tu otázka, ako bude rozpočet schopný reagovať na problém potravín a zároveň plniť ciele stanovené v zmluvách Európskej únie v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky a v stratégii Európa 2020. Odpoveď znie, že tieto ciele splníme pomocou niekoľkých opatrení, ktoré plánujeme prijať v súvislosti s touto reformou, predovšetkým zlepšiť prerozdelenie rozpočtu, ktorý máme k dispozícii, zabezpečiť vyváženejšie rozdelenie platieb medzi rôzne kategórie poľnohospodárskych podnikov a medzi rôzne členské štáty, a tiež využiť rozpočet ako stimul pre poľnohospodárov, aby popri výrobe potravín vyrábali aj tovar pre potreby trhu a využívali osvedčené poľnohospodárske postupy. Myslím si, že týmto spôsobom zabezpečíme, aby budúca spoločná poľnohospodárska politika, ktorá je odvetvovou politikou, uspokojila viaceré odvetvia, v dôsledku čoho rozpočet vyčlenený pre spoločnú poľnohospodársku politiku preukáže a vytvorí skutočnú európsku pridanú hodnotu. Domnievam sa, že takto môžeme obhájiť dostatočný rozpočet pre spoločnú poľnohospodársku politiku, rozpočet v súlade s cieľmi, ktoré si stanovujeme pre túto politiku. Je jasné, že to, čo spoločná poľnohospodárska politika a európski poľnohospodári poskytnú v oblasti výroby tovaru pre potreby trhu, bude zodpovedať zdrojom, ktoré budeme môcť prerozdeliť. Keď hovoríme o rozpočte, musíme brať do úvahy aj rámec a všeobecný hospodársky kontext, v ktorom diskutujeme o rozpočte – preto sa v tejto chvíli nedá hovoriť o presných číslach. Členské štáty sa snažia znižovať svoje výdavky a aj na európskej úrovni musíme byť schopní rozdeľovať dostupné finančné zdroje s prihliadnutím na skutočné priority a pridanú hodnotu pre Európu. Myslím si, pán Kelly, že v tomto prípade môžeme obhájiť dostatočný rozpočet pre spoločnú poľnohospodársku politiku tým, že spomenieme pozitívny prínos tejto politiky pre európsku spoločnosť nielen z hľadiska poľnohospodárskej výroby pre trhy, ale aj z hľadiska neobchodovateľnej výroby – výrobkov, za ktoré trhy neplatia. Pokiaľ ide o platby poľnohospodárom a druhý pilier – alebo investície, ktoré podporia výrobu miestnych tovarov –, budeme schopní splniť tieto ciele. Ako som povedal v úvode, návrhy týkajúce sa viacročného plánu budú k dispozícii v júni a až potom, na jeseň, Komisia predloží legislatívne návrhy. Opatrenia, ktoré prijala Komisia, sú mimoriadne dôsledné, keďže všeobecné zásady tejto politiky sme predložili už v oznámení Komisie vlani v novembri. Koncom júna Komisia predloží návrhy na viacročný rozpočtový rámec. Na tomto základe a na základe oznámenia, ktoré obsahuje všeobecné zásady reforiem, Komisia na jeseň predloží legislatívny balík. Potom určite nebudeme pracovať úplne naslepo, pretože už budeme mať k dispozícii viacročný rozpočtový rámec. Zmeny spoločnej poľnohospodárskej politiky teda nebudú len kvalitatívne – aby sme dosiahli lepšie plnenie cieľov –, ich zámerom bude tiež rozdeliť platby členským štátom – tak v rámci samotných členských štátov, ako aj v rámci rôznych kategórií poľnohospodárskych podnikov – práve v úsilí lepšie využívať dostupné zdroje z hľadiska stanovených cieľov. Takéto vyvážené rozdelenie platieb bude nielen spravodlivejšie, ale zároveň lepšie zmobilizuje rôzne štruktúry, ktoré sa podieľajú na poľnohospodárskej výrobe, aby sme splnili nové ciele, ktoré si stanovujeme, pretože predchádzajúci spôsob realizácie platieb založený na rozdeľovaní finančných prostriedkov vopred už nie je v súčasnom kontexte, v ktorom si stanovujeme veľmi jasné ciele pre budúcu spoločnú poľnohospodársku politiku, opodstatnený. Pán Niculescu, akým spôsobom dosiahneme dobré vzťahy medzi výrobou tovaru pre potreby trhu, potravinárskymi výrobkami a environmentálnym tovarom? Nedosiahneme ich tým, že sa budeme snažiť poľnohospodárov ešte viac zaťažovať, ale tým, že sa pokúsime časť rozpočtu využiť ako stimul na výrobu tovarov s využitím takých poľnohospodárskych postupov, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu, ale ktoré si zároveň nevyžadujú výrazné zvýšenie výrobných nákladov. Európski poľnohospodári budú preto vďaka tomuto stimulu schopní vyrábať tovar pre potreby trhu bez toho, aby to podstatne ovplyvnilo úroveň ich poľnohospodárskej výroby. Je však jasné, že výroba tovaru pre potreby trhu bude priamo úmerná úrovni rozpočtu, ktorý budeme môcť schváliť, aby sa pokryli náklady spojené s poľnohospodárskymi postupmi tohto druhu. Takto bude spoločná poľnohospodárska politika schopná začleniť rôzne aspekty – hospodárske aspekty, environmentálne aspekty, aspekty spojené so zmenu klímy a aspekty spojené s harmonizáciou území vo vidieckych oblastiach – do cieľov navrhovaných v tejto reforme."@sk19
"− Gospod predsednik, postavljeno je bilo vprašanje, kako bo lahko proračun odgovoril na prehranski izziv, obenem pa tudi na cilje, ki so opredeljeni v Pogodbah Evropske unije glede skupne kmetijske politike in strategije Evropa 2020. Odgovor je, da bomo to dosegli z več ukrepi, ki jih načrtujemo v okviru te reforme, prvič, z izboljšanjem usmeritve proračuna, ki nam je na voljo, da se zagotovi boljše usklajevanje plačil med različnimi kategorijami kmetij in med različnimi državami članicami, ter tudi z uporabi proračuna kot spodbude za kmete, da pridelujejo blago tudi za trg, vzporedno s proizvodnjo hrane, ob izvajanju dobro usmerjenih kmetijskih praks. Mislim, da bomo na ta način zagotovili, da bo prihodnja skupna kmetijska politika, ki je sektorska politika, podala večsektorske odgovore, s tem pa bo proračun, ki naj bi bil dodeljen skupni kmetijski politiki dokazal in zagotovil pristno evropsko dodano vrednost. Mislim, da lahko na ta način utemeljimo znaten proračun za skupno kmetijsko politiko ter proračun, ki je skladen s cilji, ki smo jih določili zanjo. Jasno je, da bo to, kar bodo skupna kmetijska politika in evropski kmetje zagotovili v smislu proizvodnje blaga za trg, sorazmerno s sredstvi, ki jih bomo lahko dodelili. Ko govorimo o proračunu, moramo upoštevati tudi okvir in splošni gospodarski okvir, v katerem razpravljamo o proračunu – zato je zaenkrat težko govoriti o dejanskih številkah. Države članice se trudijo zmanjšati porabo; tudi na evropski ravni moramo biti sposobni usmeriti finančna sredstva, ki so nam na voljo, v prave prednostne naloge in dodano vrednost za Evropo. Mislim, da bomo tako, gospod Kelly, lahko opravičili znaten proračun za skupno kmetijsko politiko, če omenimo pozitivne prispevke te politike k evropski družbi, ne samo v smislu kmetijske proizvodnje za trge, temveč tudi v smislu netržne proizvodnje – proizvodov, za katere trgi ne plačajo. Tako v smislu plačil kmetom kot v smislu drugega stebra – ali prek naložb, s podpiranjem proizvodnje lokalnega blaga – se bomo lahko odzvali na te cilje. Predlogi o večletnem okviru, kot sem dejal v uvodu, sledijo junija in šele zatem, jeseni, bo Komisija vložila zakonodajne predloge. Ukrepi, ki jih je sprejela Komisija, so povsem dosledni, saj smo že predstavili široke osnutke te politike v sporočilu, ki ga je Komisija posredovala novembra lani. Konec junija bo Komisija vložila predloge za večletni proračunski okvir. Na tej podlagi in na podlagi sporočila, ki vsebuje široke osnutke reform, bo Komisija jeseni vložila zakonodajni sveženj. Na tej točki bomo gotovo že kaj vedeli, saj bo večletni proračunski okvir že predstavljen. Spremembe skupne kmetijske politike torej ne bodo samo kakovostne – izboljšanje usmerjenosti naših ciljev –, temveč bodo namenjene tudi porazdelitvi plačil med državami članicami – tako znotraj držav članic kot med različnimi kategorijami kmetij –, ravno zato, da bi bolje uporabili razpoložljiva sredstva v smislu ciljev, ki so bili določeni. Ta uravnoteženost plačil ne bo le bolj poštena, temveč bo omogočila tudi boljšo uporabo različnih struktur, vključenih v kmetijsko proizvodnjo, v odziv na nove cilje, ki jih sami določamo, kajti zgodovinski primeri plačil na podlagi odobritev, prejetih predhodno, niso več upravičeni v sedanjih razmerah, ko določamo zelo jasne cilje za prihodnjo skupno kmetijsko politiko. Gospod Niculescu, kako bomo zagotovili dobro razmerje med proizvodnjo blaga za trg, prehrambenimi izdelki in naravnimi dobrinami? Tega ne bomo dosegli s poskusi, da kmete še bolj obremenimo, temveč tako, da poskusimo uporabiti del proračuna kot spodbudo za proizvodnjo blaga z uporabo kmetijskih praks, ki spoštujejo okolje, vendar ne zahtevajo nujno velikega povečanja stroškov proizvodnje. Zaradi te pobude in brez znatnega vpliva na stopnjo kmetijske proizvodnje bodo evropski kmeti lahko tudi proizvajali blago za trg. Seveda bo proizvodnja blaga za trg neposredno sorazmerna z obsegom proračuna, ki ga bomo lahko potrdili za pokritje stroškov, povezanih s takšnimi kmetijskimi praksami. Na ta način bo skupna kmetijska politika lahko povezala različne vidike – gospodarske vidike, okoljske vidike, vidike, povezane s podnebnimi spremembami, in vidike, povezane z usklajevanjem ozemelj v podeželskih območjih – v cilje, predlagane v tej reformi."@sl20
"− Herr talman! Frågan handlar om hur vi ska kunna bemöta utmaningarna på livsmedelsområdet samtidigt som vi uppfyller de mål för den gemensamma jordbrukspolitiken som fastställs i EU-fördragen samt målen i Europa 2020-strategin. Svaret är att vi kommer att åstadkomma detta genom ett flertal åtgärder som vi planerar vidta inom ramen för reformen, först och främst genom att rikta in de budgetmedel vi förfogar över på ett bättre sätt, se till att vi får en bättre avvägning i betalningarna mellan de olika kategorierna av jordbruksverksamheter och mellan medlemsstaterna och även genom att använda budgeten som ett incitament för jordbrukarna att parallellt med livsmedelsproduktionen även producera varor för marknaden med hjälp av målinriktade jordbruksmetoder. På så sätt kommer vi att se till att den framtida gemensamma jordbrukspolitiken, som är en sektorspolitik, också tillgodoser våra behov på ett sektorsövergripande sätt, och att de budgetmedel som anslås för den gemensamma jordbrukspolitiken ger ett verkligt europeiskt mervärde. Därför anser jag att vi kan motivera en betydande budget för den gemensamma jordbrukpolitiken, en budget som motsvarar de mål som vi sätter upp för den här politiken. De medel vi anslår kommer naturligtvis att vara proportionerliga till det som den gemensamma jordbrukspolitiken och EU-jordbrukarna producerar i form av varor för marknaden. Men när vi talar om budgeten måste vi också ta hänsyn till ramen och det allmänna ekonomiska sammanhang som budgetdiskussionerna förs i – det är skälet till att det för närvarande är svårt att tala om exakta siffror. Medlemsstaterna gör insatser för att minska sina utgifter, även på EU-nivå, och vi måste kunna inrikta de finansiella resurser som vi förfogar över på verkliga prioriteringar och mervärde för EU. Seán Kelly, jag anser att vi av dessa anledningar kan motivera en avsevärd budget för den gemensamma jordbrukspolitiken genom att lyfta fram de positiva aspekter som den här politiken har för det europeiska samhället, inte bara när det gäller jordbruksproduktion för marknaderna, utan även produktion som inte kan saluföras – produkter som marknaden inte betalar för. Vi kommer att kunna uppnå våra mål både via betalningar till jordbrukarna och via den andra pelaren – eller via investeringar i stöd till produktion av lokala varor. Som jag sade i mitt inledande anförande kommer förslagen om den fleråriga ramen i maj, och först därefter, under hösten, kommer kommissionen att lägga fram lagstiftningsförslag. De åtgärder som vidtas i kommissionen är fullständigt konsekventa eftersom vi redan har redogjort för den allmänna inriktningen för politiken i det meddelande som kommissionen offentliggjorde i november förra året. I slutet av juni kommer kommissionen även att lägga fram förslag om den fleråriga budgetramen. På grundval av de förslagen och meddelandet om de allmänna riktlinjerna för reformerna kommer kommissionen därefter att lägga fram lagstiftningspaketet under hösten. Vid den tidpunkten kommer vi säkerligen inte att famla helt i mörkret, eftersom den fleråriga budgetramen redan har lagts fram vid det laget. De ändringar som görs av den gemensamma jordbrukspolitiken kommer därför inte bara att vara kvalitativa – dvs. förbättra inriktningen för våra mål – utan kommer även att syfta till att fördela betalningarna mellan medlemsstaterna – både inom medlemsstaterna och mellan de olika kategorierna av jordbruksverksamheter, just för att använda de tillgängliga medlen på ett bättre sätt i förhållande till de mål som vi har satt upp. Balanseringen av betalningarna kommer inte bara att bli mer rättvis, utan kommer också att förbättra funktionen hos de olika strukturerna i jordbruksproduktionen för att bemöta de nya mål som vi har satt upp, eftersom förhandsbetalningarna som bygger på historiska anslag inte längre är motiverade under de rådande förhållandena, där vi nu fastställer mycket tydliga mål för den framtida gemensamma jordbrukspolitiken. Rareş-Lucian Niculescu, hur kommer vi att lyckas säkra en bra avvägning mellan produktionen av varor för marknaden, livsmedelprodukter och miljövaror? Vi kommer inte att åstadkomma detta genom att försöka lägga ännu tyngre bördor på jordbrukarna, utan i stället genom att försöka använda en del av budgeten som ett incitament för att producera varor med hjälp av miljövänliga jordbruksmetoder, men som inte nödvändigtvis kräver en alltför stor ökning av produktionskostnaden. Tack vare detta incitament, och utan att påverka jordbruksproduktionens omfattning i någon högre grad, kommer EU-jordbrukarna att kunna producera varor för marknaden. Men produktionen av varor för marknaden kommer naturligtvis att stå i direkt proportion till omfattningen av den budget som vi kommer att kunna anslå för att täcka kostnaderna i samband med jordbruksmetoder av det här slaget. På så sätt kommer vi att kunna integrera flera olika aspekter i den gemensamma jordbrukspolitiken – ekonomiska aspekter, klimataspekter och aspekter som rör territoriell harmonisering i landbygdsområden – i de mål som vi föreslår i den här reformen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph