Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-05-10-Speech-2-596-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110510.65.2-596-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, while the question of pursuing our energy strategy, with or without nuclear power, is now being debated in the Member States concerned, we should keep in mind that, whichever decision is taken, nuclear safety will remain a long-standing issue for several generations. We should obviously develop and enforce common standards on nuclear safety at international level since radioactive contamination knows no borders, as the Chernobyl disaster revealed and as is confirmed by what is still happening in Fukushima. Twenty-five years after events in Chernobyl, we still need further assessment and research on past and current impacts of contamination of human health and the environment. We have to think about nuclear safety, not as a protection measure but as a long-term and encompassing strategy. We should also address the issue of nuclear waste. What has remained from Chernobyl is waste and this is a serious and threatening issue in the region. It is also becoming a European challenge for the future of nuclear energy. We need more research in this field and we need to guarantee the long-term safety of storage or disposal of these materials. Whatever decision we take now, reversibility and retrievability are therefore required. I would welcome a clear position from the Commission on this matter."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, zatímco se v dotčených členských státech diskutuje o budoucí energetické strategii, zda bude či nebude obsahovat jadernou energii, musíme mít na paměti, že ať už bude rozhodnutí jakékoli, jaderná bezpečnost zůstane dlouhodobým problémem pro několik dalších generací. Měli bychom samozřejmě v oblasti jaderné bezpečnosti vytvořit a vynucovat společné normy na mezinárodní úrovni, protože radioaktivní znečištění nezná hranice, jak odhalila černobylská havárie a jak potvrzuje to, co se stále děje ve Fukušimě. Dvacet pět let po událostech v Černobylu stále potřebujeme další hodnocení a výzkumy minulých a současných dopadů znečištění na lidské zdraví a na životní prostředí. Musíme o jaderné bezpečnosti uvažovat ne jako o ochranném opatření, ale jako o dlouhodobé, všeobjímající strategii. Měli bychom se rovněž zabývat otázkou jaderného odpadu. Z Černobylu zbyl odpad a ten představuje vážné ohrožení pro region. Stává se zároveň evropskou výzvou pro budoucnost jaderné energetiky. Musíme v této oblasti provést další výzkum a musíme zajistit dlouhodobou bezpečnost skladiště či úložiště těchto materiálů. Je proto třeba zajistit možnost zvrátit a napravit rozhodnutí, bez ohledu na to, jaké bude. Ráda bych v tomto směru slyšela jasný postoj Komise."@cs1
"Hr. formand! Mens spørgsmålet om, hvorvidt vi skal følge vores energistrategi med eller uden kernekraft, nu bliver drøftet i de pågældende medlemsstater, skal vi holde os for øje, at uanset hvilken beslutning der bliver truffet, vil nuklear sikkerhed i flere generationer endnu være en problemstilling. Vi skal selvsagt udvikle og håndhæve fælles standarder for nuklear sikkerhed på internationalt plan, da radioaktiv forurening ikke respekterer landegrænser, sådan som Tjernobylkatastrofen viste, og sådan som det bliver bekræftet af det, der foregår i Fukushima. 25 år efter begivenhederne i Tjernobyl har vi stadig brug for yderligere evaluering og undersøgelse af de hidtidige og nuværende virkninger af forureningen for menneskers sundhed og miljøet. Vi skal tænke på nuklear sikkerhed, ikke som en beskyttelsesforanstaltning, men som en langsigtet og omfattende strategi. Vi skal også tage spørgsmålet om atomaffald op. Det, der er tilbage efter Tjernobyl, er affald, og det udgør et alvorligt og faretruende problem i regionen. Det bliver også en europæisk udfordring for kerneenergiens fremtid. Vi har brug for mere forskning på dette område, og vi er nødt til at garantere den langsigtede sikkerhed ved deponering eller bortskaffelse af disse materialer. Uanset hvilken beslutning vi træffer nu, er det derfor nødvendigt, at man kan omgøre den og vende tilbage til sagen. Jeg ville sætte pris på en klar holdning fra Kommissionens side på dette område."@da2
". Herr Präsident! Auch wenn die Frage, welche Energiestrategie wir verfolgen wollen, mit oder ohne Kernkraft, derzeit in den betroffenen Mitgliedstaaten diskutiert wird, dürfen wir nicht vergessen, dass unabhängig von der getroffenen Entscheidung das Thema der nuklearen Sicherheit langfristig und für mehrere Generationen ein wichtiges Thema bleiben wird. Es ist offensichtlich, dass wir auf internationaler Ebene gemeinsame Standards für die nukleare Sicherheit entwickeln und durchsetzen müssen, da radioaktive Verseuchung nicht an nationalen Grenzen haltmacht, wie die Katastrophe von Tschernobyl gezeigt hat und wie sich einmal mehr durch die aktuellen Ereignisse in Fukushima erweist. Fünfundzwanzig Jahre nach Tschernobyl brauchen wir noch immer weitere Analysen und Untersuchungen bezüglich der Folgen, die die Kontamination für die menschliche Gesundheit und für die Umwelt gehabt hat und noch immer hat. Wir müssen über nukleare Sicherheit nachdenken, nicht als Schutzmaßnahme, sondern als langfristige und umfassende Strategie. Wir sollten uns auch mit dem Thema des radioaktiven Abfalls befassen. Tschernobyl hat Abfall hinterlassen, und dies ist ein ernstes und bedrohliches Problem in der Region. Es wird auch zu einer europäischen Herausforderung für die Zukunft der Kernenergie. Wir brauchen mehr Forschung in diesem Bereich und wir müssen die langfristige Sicherheit der Lagerung oder Entsorgung dieser Stoffe gewährleisten. Daher sind, unabhängig von der Entscheidung, die wir jetzt treffen, Umkehrbarkeit und Rückholbarkeit unverzichtbar. Ich würde eine klare Stellungnahme der Kommission in dieser Frage begrüßen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ενώ το ζήτημα της προώθησης της ενεργειακής μας στρατηγικής, με ή χωρίς πυρηνική ενέργεια, αποτελεί τώρα αντικείμενο συζητήσεων στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι, ανεξάρτητα από το ποια απόφαση ληφθεί, η πυρηνική ασφάλεια θα εξακολουθήσει να αποτελεί μακροχρόνιο ζήτημα για πολλές γενεές. Θα πρέπει προφανώς να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε κοινά πρότυπα για την πυρηνική ασφάλεια σε διεθνές επίπεδο, καθώς η ραδιενεργή μόλυνση δεν γνωρίζει σύνορα, όπως αποκάλυψε η καταστροφή του Τσέρνομπιλ και όπως επιβεβαιώνεται από όσα εξακολουθούν να συμβαίνουν στη Φουκουσίμα. Είκοσι πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα στο Τσέρνομπιλ, χρειάζεται ακόμη περαιτέρω αξιολόγηση και έρευνα για τις παρελθούσες και τρέχουσες επιπτώσεις της μόλυνσης της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Πρέπει να σκεφτούμε για την πυρηνική ασφάλεια, όχι ως μέτρο προστασίας, αλλά ως μακροπρόθεσμη και σφαιρική στρατηγική. Πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των πυρηνικών αποβλήτων. Ό,τι έχει απομείνει από το Τσέρνομπιλ είναι απόβλητα και αυτό είναι ένα σοβαρό και απειλητικό ζήτημα για την περιοχή. Αποτελεί, επίσης, μια ευρωπαϊκή πρόκληση για το μέλλον της πυρηνικής ενέργειας. Χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα σε αυτόν τον τομέα και πρέπει να εγγυηθούμε τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της αποθήκευσης ή διάθεσης αυτών των υλικών. Συνεπώς, όποια απόφαση και αν λάβουμε τώρα, απαιτείται αναστρεψιμότητα και δυνατότητα ανάκτησης. Θα ήθελα να ακούσω μια σαφή θέση από την Επιτροπή για το θέμα αυτό."@el10
". – Señor Presidente, mientras se está debatiendo en este momento en los Estados miembros pertinentes la conveniencia de proseguir con nuestro plan energético, con o sin energía nuclear, es preciso tener en cuenta que, sea cual sea la decisión que se adopte, la seguridad nuclear seguirá siendo una cuestión pendiente desde hace varias generaciones. Obviamente, deberíamos elaborar y aplicar normas comunes sobre seguridad nuclear a nivel internacional, puesto que la contaminación radiactiva no conoce fronteras, como reveló el desastre de Chernóbil y como ha confirmado lo que todavía está ocurriendo en Fukushima. Veinticinco años después de los sucesos de Chernóbil, seguimos necesitando más actividades de asesoramiento e investigación sobre las consecuencias de la contaminación en el pasado y en el presente para la salud y el medio ambiente. Tenemos que pensar en la seguridad nuclear no como una medida de protección sino como una estrategia global y a largo plazo. Asimismo, deberíamos abordar la cuestión de los residuos nucleares. Lo que ha quedado de Chernóbil son residuos y esta es una cuestión grave y amenazadora para la región y está planteando un reto a nivel europeo para el futuro de la energía nuclear. Necesitamos más trabajos de investigación en este ámbito y tenemos que garantizar la seguridad a largo plazo del almacenamiento o la eliminación de estos materiales. Sea cual sea la decisión que adoptemos ahora, habrá que tener en cuenta los principios de reversibilidad y recuperación. Desearía que la Comisión manifestase una posición clara a este respecto."@es21
". – Austatud juhataja! Samal ajal kui praegu asjakohastes liikmesriikides meie energiastrateegia poole püüdlemist arutatakse – olgu see siis tuumaenergiaga või ilma –, peaksime meeles pidama, et tuumaohutus jääb tehtud otsusest olenemata mitme põlvkonna vältel püsivaks probleemiks. On selge, et peaksime töötama välja ja jõustama rahvusvahelisel tasandil kehtivad ühtsed tuumaohutusstandardid, kuna nagu Tšernobõli katastroof meile näitas ja mida kinnitab ka praegune olukord Fukushimas, ei tunne radioaktiivne saaste piire. 25 aastat pärast Tšernobõlis toimunud sündmusi vajame ikka veel täiendavaid hindamisi ning uuringuid saaste varasemate ja praeguste mõjude kohta inimeste tervisele ja keskkonnale. Peame käsitlema tuumaohutust pikaajalise ja ulatusliku strateegiana, mitte kaitsemeetmena. Samuti tuleks meil tegeleda tuumajäätmete probleemiga. Kõik Tšernobõlist alles jäänu on jäätmed ning see on seal piirkonnas suur ja ohtlik probleem. Tuumaenergeetika tuleviku seisukohalt on see ka Euroopa probleemiks muutumas. Meil on vaja selles valdkonnas rohkem uurimistööd ning tagada nende materjalide pikaajaline ja ohutu hoiustamine või kõrvaldamine. Igasuguse praegu tehtava otsuse korral on vaja säilitada pöörduvuse ja jäätmete väljavõtmise võimalus. Mul oleks hea meel komisjoni selge seisukoha üle selles küsimuses."@et5
". Arvoisa puhemies, vaikka asianomaisissa jäsenvaltioissa keskustellaan nyt kysymyksestä, joka koskee energiastrategiamme noudattamista ydinvoiman avulla tai ilman sitä, on muistettava, että tehdystä päätöksestä riippumatta ydinturvallisuus on useita sukupolvia koskettava pitkäaikainen ongelma. On selvää, että meidän olisi kansainvälisesti laadittava ja pantava täytäntöön ydinturvallisuutta koskevia yhteisiä normeja, koska radioaktiivinen saaste ei tunne rajoja, kuten Tšernobylin katastrofista ilmeni ja Fukushimassa edelleen jatkuva tilanne osoittaa. Kaksikymmentäviisi vuotta Tšernobylin katastrofin jälkeen on yhä laadittava lisäarvioita ja tutkimuksia saastumisen aikaisemmasta ja tämänhetkisestä vaikutuksesta ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Meidän on ajateltava ydinturvallisuutta, ei suojatoimena vaan pitkän aikavälin kattavana strategiana. Ydinjätettä koskevaa kysymystä on myös tarkasteltava. Tšernobylin katastrofista jäi jälkeen jätettä, mikä on aluetta uhkaava vakava ongelma. Siitä on myös tulossa Euroopan laajuinen haaste ydinenergian tulevaisuuden kannalta. Alalla on toteutettava lisätutkimuksia ja meidän on taattava näiden aineiden varastoimisen tai hävittämisen turvallisuus pitkällä aikavälillä. Riippumatta siitä, mihin päätökseen päädymme nyt, tarvitsemme peruutettavuutta ja jäljitettävyyttä. Pitäisin myönteisenä, mikäli komissio esittäisi selkeän kannan tästä asiasta."@fi7
". Monsieur le Président, alors que la question de savoir si nous allons poursuivre notre stratégie énergétique avec ou sans le nucléaire est en cours de débat dans les États membres concernés, ne perdons pas de vue que, quelle que soit la décision prise, la sûreté nucléaire restera encore un problème pendant plusieurs générations. Nous devons manifestement mettre au point et faire appliquer des normes communes de sûreté nucléaire au niveau international, puisque la contamination par la radioactivité ne connaît pas de frontières, ainsi que l’a révélé la catastrophe de Tchernobyl, et comme l’ont confirmé les événements de Fukushima. Vingt-cinq années après les événements de Tchernobyl, nous avons encore besoin de nouvelles évaluations et de nouvelles recherches sur les effets passés et actuels de la contamination sur la santé humaine et l’environnement. Nous devons réfléchir à la sûreté nucléaire, non seulement en termes de mesures de protection mais en termes de stratégie à long terme et globale. Nous devons également nous occuper du problème des déchets nucléaires. Ce qu’il reste de Tchernobyl ce sont des déchets: une sérieuse menace pour la région et aussi un défi européen pour l’avenir de l’énergie nucléaire. Il nous faut plus de recherche dans ce domaine, et nous devons pouvoir garantir la sécurité à long terme du stockage ou de l’élimination de ces matières. Quelle que soit la décision que nous allons prendre maintenant, la réversibilité et la récupérabilité sont indispensables. Je serais heureuse que la Commission prenne clairement position à ce sujet."@fr8
"Mr President, while the question of pursuing our energy strategy, with or without nuclear power, is now being debated in the Member States concerned, we should keep in mind that, whichever decision is taken, nuclear safety will remain a long-standing issue for several generations. We should obviously develop and enforce common standards on nuclear safety at international level since radioactive contamination knows no borders, as the Chernobyl disaster revealed and as is confirmed by what is still happening in Fukushima. Twenty-five years after events in Chernobyl, we still need further assessment and research on past and current impacts of contamination of human health and the environment. We have to think about nuclear safety, not as a protection measure but as a long-term and encompassing strategy. We should also address the issue of nuclear waste. What has remained from Chernobyl is waste and this is a serious and threatening issue in the region. It is also becoming a European challenge for the future of nuclear energy. We need more research in this field and we need to guarantee the long-term safety of storage or disposal of these materials. Whatever decision we take now, reversibility and retrievability are therefore required. I would welcome a clear position from the Commission on this matter."@hu11
". Signor Presidente, mentre gli Stati membri interessati discutono la questione di perseguire la nostra strategia energetica, con o senza il nucleare, è necessario ricordare che, indipendentemente dalla decisione finale, la sicurezza nucleare resterà una annosa questione ancora per generazioni. Occorre sviluppare e attuare norme comuni sulla sicurezza nucleare a livello internazionale, in quanto la contaminazione da radiazioni non conosce confini, come dimostrato dal disastro di Černobyl e confermato dai recenti avvenimenti a Fukushima. Venticinque anni dopo l’incidente di Černobyl, abbiamo ancora bisogno di ulteriori valutazioni e ricerche sugli effetti passati e presenti della contaminazione della salute umana e dell’ambiente. Dobbiamo pensare alla sicurezza nucleare non come a una misura di protezione, ma come una strategia di lungo termine e globale. È necessario inoltre affrontare la questione dei rifiuti nucleari: a Cernobyl sono rimasti solo i rifiuti e si tratta di una questione seria che minaccia la regione e si sta trasformando in una sfida europea per il futuro dell’energia nucleare. Occorre maggiore ricerca in questo settore e una migliore sicurezza a lungo termine per lo stoccaggio o lo smaltimento di questi materiali. Indipendentemente dalla decisione che prenderemo ora, la reversibilità e la possibilità di recuperare i materiali sono necessarie. Sarei lieta se la Commissione adottasse una posizione chiara in merito."@it12
". Pone pirmininke, atitinkamoms valstybėms narėms šiuo metu svarstant energetikos strategijos su ar be branduolinės energijos klausimus, turėtume nepamiršti, kad nepriklausomai nuo to, koks bus priimtas sprendimas, branduolinės saugos klausimą dar ilgai turės spręsti būsimos kartos. Akivaizdu, kad tarptautiniu lygiu turėtume parengti ir sustiprinti bendruosius branduolinės saugos standartus, nes radioaktyvioji tarša, kaip parodė Černobylio katastrofa ir patvirtino Fukušimoje vis dar vykstantys įvykiai, nepaiso valstybių sienų. Praėjus 25 metams po Černobylio įvykių, vis dar turime ištirti ir įvertinti buvusį ir dabartinį taršos poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. Turime suvokti branduolinę saugą ne kaip apsaugos priemonę, bet kaip ilgalaikę ir visa aprėpiančią strategiją. Taip pat turėtume spręsti branduolinių atliekų klausimą. Iš Černobylio liko tik atliekos, tai rimtas ir grėsmingas klausimas regionui. Tai taip pat tampa ateities Europos branduolinės saugos problema. Šioje srityje reikia atlikti daugiau tyrimų, taip pat turime užtikrinti ilgalaikę šių medžiagų saugojimo ir naikinimo saugą. Nesvarbu, kad ir kokius sprendimus priimtume, turėsime vadovautis abipusiškumo ir atsekamumo principais. Teigiamai vertinčiau aiškią Komisijos poziciją šiuo klausimu."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Kamēr attiecīgajās dalībvalstīs notiek debates par rīkošanos saskaņā ar mūsu enerģētikas stratēģiju, izmantojot vai neizmantojot kodolenerģiju, mums vajadzētu atcerēties, ka neatkarīgi no pieņemtā lēmuma kodoldrošība būs ilgtermiņa problēma vairākām paaudzēm. Mums acīmredzot starptautiskā līmenī ir jāizstrādā un jāievieš kopīgi kodoldrošības standarti, jo radioaktīvajam piesārņojumam nav robežu, kā to atklāja Černobiļas katastrofa un apstiprināja pašreizējie Fukušimas notikumi. Divdesmit piecus gadus pēc Černobiļas notikumiem mums joprojām ir jāizvērtē un jāveic pētījumi par to, kādu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi piesārņojums ir atstājis pagātnē un atstāj pašreiz. Mums ir jāapsver kodoldrošības jautājums nevis kā profilakses pasākums, bet kā ilgtermiņa un visaptveroša stratēģija. Mums ir jāpievēršas arī kodolatkritumu problēmai. No Černobiļas vairs ir palikuši tikai atkritumi, un tā šim reģionam ir nopietna un draudīga problēma. Tā kļūst arī par problēmu visai Eiropai attiecībā uz kodolenerģētikas nākotni. Mums šajā jomā ir vajadzīgi vairāki pētījumi, un mums ir jānodrošina šo materiālu uzglabāšanas vai likvidēšanas ilgtermiņa drošība. Lai arī kādu lēmumu mēs tagad pieņemtu, ir nepieciešams atgriezeniskums un atgūstamība. Es atzinīgi vērtētu skaidru Komisijas nostāju šajā jautājumā."@lv13
"Mr President, while the question of pursuing our energy strategy, with or without nuclear power, is now being debated in the Member States concerned, we should keep in mind that, whichever decision is taken, nuclear safety will remain a long-standing issue for several generations. We should obviously develop and enforce common standards on nuclear safety at international level since radioactive contamination knows no borders, as the Chernobyl disaster revealed and as is confirmed by what is still happening in Fukushima. Twenty-five years after events in Chernobyl, we still need further assessment and research on past and current impacts of contamination of human health and the environment. We have to think about nuclear safety, not as a protection measure but as a long-term and encompassing strategy. We should also address the issue of nuclear waste. What has remained from Chernobyl is waste and this is a serious and threatening issue in the region. It is also becoming a European challenge for the future of nuclear energy. We need more research in this field and we need to guarantee the long-term safety of storage or disposal of these materials. Whatever decision we take now, reversibility and retrievability are therefore required. I would welcome a clear position from the Commission on this matter."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, momenteel wordt in de betrokken lidstaten gedebatteerd over de vraag of onze energiestrategie, met of zonder kernenergie, moet worden voortgezet, maar daarbij moeten we wel in gedachte houden dat, welk besluit er ook wordt genomen, nucleaire veiligheid een kwestie is die nog generatieslang zal spelen. Het is duidelijk dat wij op internationaal niveau gemeenschappelijke normen voor nucleaire veiligheid moeten ontwikkelen en handhaven omdat radioactieve besmetting geen grenzen kent, zoals uit de ramp in Tsjernobyl is gebleken en zoals wordt bevestigd door wat er nog steeds gaande is in Fukushima. Zelfs 25 jaar na de gebeurtenissen in Tsjernobyl hebben we nog steeds behoefte aan meer evaluaties en meer onderzoek naar de besmettingseffecten uit het verleden en het heden op de gezondheid van de mens en het milieu. Wij moeten over nucleaire veiligheid nadenken, niet vanuit de optiek van beschermingsmaatregelen maar vanuit die van een alomvattende langetermijnstrategie. Wij moeten ook de kwestie van het kernafval aan de orde stellen. Wat er van Tsjernobyl is overgebleven is afval en dit is een ernstige kwestie en een bedreiging voor de regio. Het is ook een Europese uitdaging aan het worden met het oog op de toekomst van kernenergie. We hebben meer onderzoek op dit terrein nodig en we moeten de langetermijnveiligheid van opslag of verwijdering van deze materialen garanderen. Welke beslissing we daarom nu ook nemen, er is omkeerbaarheid en terughaalbaarheid nodig. Ik zou een helder standpunt van de Commissie over deze zaak toejuichen."@nl3
"Panie Przewodniczący! Podczas gdy w zainteresowanych państwach członkowskich obecnie omawia się kwestię realizacji naszej strategii energetycznej, z wykorzystaniem energii jądrowej lub bez niej, powinniśmy pamiętać, że – bez względu na to, jaka decyzja zostanie podjęta – bezpieczeństwo jądrowe pozostanie problemem długofalowym dla kilku kolejnych pokoleń. Oczywiście powinniśmy rozwijać i egzekwować wspólne normy bezpieczeństwa jądrowego na szczeblu międzynarodowym, ponieważ skażenie promieniotwórcze nie respektuje granic, co pokazał wypadek w Czarnobylu, a potwierdziły obecne wydarzenia w Fukushimie. 25 lat po wypadku w Czarnobylu nadal potrzebujemy dalszych ocen i badań dotyczących historycznego i obecnego wpływu skażenia na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. Musimy myśleć o bezpieczeństwie jądrowym nie jako o środku ochronnym, lecz jako o długofalowej, kompleksowej strategii. Musimy również zająć się problemem odpadów radioaktywnych. Pozostałości Czarnobyla to odpady stanowiące poważny i groźny problem dla tego regionu. To również staje się wyzwaniem dla Europy w kontekście przyszłości energii jądrowej. Potrzebujemy dalszych badań w tej dziedzinie i musimy zapewnić długofalową strategię bezpieczeństwa składowania lub usuwania tych materiałów. Dlatego bez względu na to, jaką decyzję obecnie podejmiemy, konieczne jest zapewnienie jej odwracalności. Ucieszyłoby mnie jasne stanowisko Komisji w tej sprawie."@pl16
". Senhor Presidente, enquanto a questão de prosseguir a nossa estratégia em matéria de energia, com ou sem energia nuclear, está a ser debatida nos Estados-Membros interessados, seja qual for a decisão tomada, devíamos não esquecer que a segurança nuclear continuará a ser uma questão de longa data durante várias gerações. É óbvio que devíamos desenvolver e impor a nível internacional critérios comuns de segurança nuclear, uma vez que, como a catástrofe de Chernobyl revelou e como é confirmado pelo que ainda está a acontecer em Fukushima, a contaminação não conhece fronteiras. Vinte e cinco anos após os acontecimentos ocorridos em Chernobyl, ainda temos necessidade de proceder à avaliação e investigação dos impactos passados e actuais da contaminação sobre a saúde humana e o ambiente. Temos de pensar em segurança nuclear não como uma medida de protecção, mas como uma estratégia a longo prazo e abrangente. Devíamos também tratar da questão dos resíduos nucleares. O que restou de Chernobyl são resíduos, o que constitui um assunto grave e ameaçador para a região e também está a tornar-se um desafio europeu para o futuro da energia nuclear. Temos necessidade de mais investigação neste domínio, e necessidade de garantir segurança a longo prazo da armazenagem ou da eliminação desses materiais. Logo, seja qual for a decisão que tomarmos agora, requer-se reversibilidade e possibilidade de recuperação. Acolheria com muito prazer uma posição inequívoca da Comissão sobre este assunto."@pt17
". Dle președinte, în timp ce statele membre interesate dezbat chestiunea respectării strategiei noastre de energie, ar trebui să nu uităm că, indiferent de decizie, siguranța nucleară va rămâne un subiect valabil pentru mai multe generații. Ar trebui, evident, să dezvoltăm și să aplicăm standarde comune privind siguranța nucleară la nivel internațional, deoarece contaminarea radioactivă nu cunoaște granițe, astfel cum a arătat dezastrul de la Cernobâl și este confirmat de ceea ce se întâmplă încă la Fukushima. La douăzeci și cinci de ani după evenimentele de la Cernobâl, mai avem nevoie de evaluări și cercetări privind efectele trecute și actuale de contaminare a sănătății umane și a mediului. Trebuie să ne gândim la siguranța nucleară, nu ca la o măsură de protecție, ci ca la o strategie pe termen lung și cuprinzătoare. Ar trebui și să abordăm problema deșeurilor nucleare. Ceea ce a rămas de la Cernobâl sunt deșeuri și aceasta reprezintă o problemă gravă și periculoasă în regiune. De asemenea, devine o provocare europeană pentru viitorul energiei nucleare. Avem nevoie de mai multe studii în acest domeniu și trebuie să garantăm siguranța pe termen lung a depozitării și eliminării acestor materiale. Indiferent de decizia pe care o luăm acum, reversibilitatea și recuperarea sunt astfel necesare. Aș aprecia o poziție clară a Comisiei în această privință."@ro18
"Kým sa v súčasnosti v príslušných členských štátoch diskutuje o realizácii našej energetickej stratégie, s jadrovou energiou či bez nej, mali by sme pamätať na to, že nech prijmeme akékoľvek rozhodnutie, jadrová bezpečnosť zostane dlhodobým problémom pre viaceré generácie. Je zrejmé, že by sme mali vyvíjať a vynucovať spoločné normy jadrovej bezpečnosti na medzinárodnej úrovni, pretože rádioaktívne zamorenie nepozná hranice, ako to odhalila černobyľská katastrofa a ako to potvrdzuje to, čo sa naďalej odohráva vo Fukušime. Dvadsaťpäť rokov po udalostiach v Černobyli stále potrebujeme ďalšie výskumy a hodnotenia minulých i súčasných vplyvov zamorenia na ľudské zdravie a životné prostredie. Jadrovú bezpečnosť musíme vnímať nie ako ochranné opatrenie, ale ako dlhodobú, komplexnú stratégiu. Zaoberať by sme sa mali aj otázkou jadrového odpadu. Čo zostalo z Černobyľa, je odpad, ktorý je pre danú oblasť vážnym a hrozivým problémom. Zároveň sa stáva celoeurópskou úlohou v súvislosti s budúcnosťou jadrovej energie. V tejto oblasti potrebujeme ďalšie výskumy a musíme zaručiť dlhodobú bezpečnosť skladovania či likvidácie týchto materiálov. Nech teraz prijmeme akékoľvek rozhodnutie, je preto nutné zaistiť možnosť zvrátenia škôd a následnej obnovy. V tejto záležitosti by som privítala zaujatie jasnej pozície Komisiou."@sk19
". Gospod predsednik, medtem ko o izvajanju naše energetske strategije, z jedrsko energijo ali brez nje, zdaj razpravljajo v zadevnih državah članicah, ne smemo pozabiti, da bo ne glede na to, katera odločitev bo sprejeta, jedrska varnost ostala dolgotrajen problem več generacij. Seveda moramo oblikovati in uveljaviti skupne standarde za jedrsko varnost na mednarodni ravni, saj radioaktivno onesnaženje ne pozna meja, kot je pokazala nesreča v Černobilu in kot potrjuje to, kar se še vedno dogaja v Fukušimi. Petindvajset let po dogodkih v Černobilu še vedno potrebujemo nadaljnje ocene in raziskave preteklih in sedanjih vplivov kontaminacije na zdravje ljudi in okolje. O jedrski varnosti moramo razmišljati kot o dolgoročni in celoviti strategiji, ne kot o zaščitnem ukrepu. Obravnavati moramo tudi vprašanje jedrskih odpadkov. Od Černobila so ostali odpadki in to je resno in grozeče vprašanje v regiji. Postaja pa tudi evropski izziv za prihodnost jedrske energije. Potrebujemo več raziskav na tem področju in zagotoviti moramo dolgoročno varnost shranjevanja ali odlaganja teh materialov. Kakršno koli odločitev bomo sprejeli zdaj, sta potrebni reverzibilnost in obnovljivost. Jasno stališče Komisije o tej zadevi bi bilo dobrodošlo."@sl20
". Herr talman! Samtidigt som frågan om vår fortsatta energistrategi med eller utan kärkraft debatteras i berörda medlemsstater, får vi inte glömma att kärnsäkerhet kommer att vara ett viktigt ämne i flera generationer, oavsett vilket beslut vi kommer fram till. Vi måste naturligtvis utveckla och införliva gemensamma standarder om kärnsäkerhet på internationell nivå eftersom radioaktiv kontamination inte har några gränser, vilket visades i samband med Tjernobylkatastrofen och bekräftas genom det som pågår i Fukushima. Tjugofem år efter händelserna i Tjernobyl behöver vi fortfarande fler utredningar och mer forskning om hur kontaminationen tidigare och för närvarande påverkar människors hälsa och miljön. Vi måste tänka på kärnsäkerhet inte som en skyddsåtgärd utan som en långsiktig och övergripande strategi. Vi måste också ta itu med frågan om kärnavfall. Det som finns kvar från Tjernobyl är avfall, och det är en allvarlig och kritisk fråga i regionen. Det blir också en europeisk utmaning för kärnkraftens framtid. Vi behöver mer forskning inom området och vi måste se till att vi får en långsiktig säker lagring eller deponering av avfallet. Vilka beslut vi nu än antar, måste vi därför visa stort ansvarstagande. Jag välkomnar en tydlig ståndpunkt från kommissionen i denna fråga."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
", în numele Grupului ALDE"18
"Antonyia Parvanova,"5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph