Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-05-10-Speech-2-515-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110510.63.2-515-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señora Presidenta, señora Malmström, el problema con la comunicación que ha presentado la Comisión es que es una comunicación que no es creíble en el momento actual, ni para los problemas que conlleva a largo plazo el tema aquí planteado, ni siquiera para las soluciones de emergencia que en este momento la Unión Europea tenía que haber puesto en marcha. Desgraciadamente, la Comisión lo que ha demostrado es tener una gran debilidad, porque no se puede contentar a todo el mundo. No se puede contentar por una parte al señor Sarkozy y al señor Berlusconi, y, por otra parte, tener a largo plazo una política común de asilo y de inmigración. Es imposible introducir en una comunicación como esta ambigüedades que no llevan a ningún sitio y que lo que demuestran es que esta es una política que no enfrenta con valentía la situación que estamos viviendo. Y le hace un flaco favor el señor Barroso cuando dice que usted ha puesto lo mejor que puede para encontrar un equilibrio, porque es que aquí no se trata de encontrar un equilibrio. Aquí se trata de responder a una situación de emergencia como la que está planteada, de tener financiación y de conseguir de verdad el acuerdo de los Estados miembros para una política común de asilo y para esa Oficina de Asilo y para tantos desafíos que tenemos presentes, y aquí no hay nada de eso. ¿Cómo va usted a hablar de programas regionales de cooperación con los terceros países, si los demócratas de Túnez y de Libia están viendo que nosotros les cerramos las fronteras en nuestros países? ¿Es posible hablar de eso? No se puede hablar ambiguamente. Estamos tratando temas lo suficientemente serios como para que usted, señora Malmström, se tome también las cosas con seriedad."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, paní Malmströmová, problém spočívá v tom, že sdělení, které Komise předložila, nelze v současné době použít, jelikož v souvislosti s touto otázkou vyvstaly krátkodobé problémy a Evropská unie by v tuto chvíli měla zavést určitá nouzová řešení. Komise bohužel ukázala, že je velmi slabá, protože všechny uspokojit nelze. Není možné uspokojit pana Sarkozyho a pana Berlusconiho na jedné straně a mít dlouhodobou společnou azylovou a přistěhovaleckou politiku na straně druhé. Ve sdělení tohoto charakteru se nelze zabývat nejasnostmi, které nikam nevedou. Je to pouze dokladem skutečnosti, že tato politika není schopna se vyrovnat se situací, jíž čelíme. Pan Barroso vám neprokazuje laskavost, když říká, že jste udělali maximum, abyste našli rovnováhu, protože se nejedná o hledání rovnováhy. Jedná se o mimořádnou situaci, v níž jsme se octli, a o její řešení. Jedná se o dostupnost finančních prostředků a dosažení řádné dohody mezi členskými státy o společné azylové politice, o Evropském azylovém úřadu a o všech problémech, kterým čelíme. Nic z toho ve sdělení není. Jak můžete mluvit o regionálních programech spolupráce se třetími zeměmi, když demokraté v Tunisku a Libyi vidí, jak zavíráme hranice? Je možné o tom mluvit? Nemůžeme mluvit nejasně. Tyto záležitosti jsou natolik závažné, že byste je také měli brát vážně, paní Malmströmová."@cs1
"Fru formand, fru Malmström! Problemet med Kommissionens meddelelse er, at det er en meddelelse, der ikke er troværdig på nuværende tidspunkt i forbindelse med de kortsigtede problemer, som det her drøftede spørgsmål indebærer, eller endog de kriseløsninger, som EU på dette tidspunkt burde have gennemført. Desværre har Kommissionen vist, at den er meget svag, for man kan ikke gøre alle tilfreds. Man kan ikke på den ene side gøre hr. Sarkozy og hr. Berlusconi tilfreds og på den anden side have en fælles asyl- og indvandringspolitik på lang sigt. Det er umuligt at indføre tvetydige formuleringer, der ikke fører nogen steder hen, i en meddelelse som denne, og det viser, at det er en politik, hvor man ikke har modet til at se den situation, vi befinder os i, i øjnene. Hr. Barroso gør ikke rigtig fru Malmström nogen tjeneste, når han siger, at hun gjort sit bedste for at finde en balance, for det handler ikke om at finde en balance. Det handler om at håndtere en nødsituation, som den vi oplever nu. Det handler om at have finansieringen på plads og nå frem til en rimelig aftale mellem medlemsstaterne om en fælles asylpolitik, om Det Europæiske Asylstøttekontor og om alle de udfordringer, vi står over for. Og det er der ikke noget af her. Hvordan kan man tale om programmer om regionalt samarbejde med tredjelande, når de demokratiske kræfter i Tunesien og Libyen ser os lukke vores landegrænser? Kan man så tale om det? Vi kan ikke tale med to tunger. Det drejer sig om spørgsmål, som er alvorlige nok til, at fru Malmström også bør tage dette alvorligt."@da2
"Frau Präsidentin, Frau Malmström! Das Problem mit der von der Kommission vorgelegten Mitteilung besteht darin, dass es sich um eine Mitteilung handelt, die derzeit in Bezug auf die kurzfristigen Probleme, die das hier angesprochene Thema beinhaltet, oder sogar die Notlösungen, die die Europäische Union zu diesem Zeitpunkt umgesetzt haben sollte, nicht glaubwürdig ist. Leider hat die Kommission gezeigt, dass sie sehr schwach ist; Sie können es schließlich nicht allen recht machen. Es ist nicht möglich, einerseits Herrn Sarkozy und Herrn Berlusconi zufriedenzustellen und andererseits über eine langfristige gemeinsame Asyl- und Einwanderungspolitik zu verfügen. Es ist unmöglich, in eine solche Mitteilung Unklarheiten einzubringen, die zu nichts führen und die zeigen, dass es sich um eine Politik handelt, die sich nicht entschlossen mit der Lage auseinandersetzt, in der wir uns befinden. Herr Barroso tut Ihnen keinen Gefallen, wenn er erklärt, dass Sie Ihr Bestmögliches getan haben, um ein Gleichgewicht zu finden, weil es nicht darum geht, ein Gleichgewicht zu finden. Es geht darum, mit einer Notsituation umzugehen, wie sie nun vor uns liegt. Es geht darum, über Finanzmittel zu verfügen und eine vernünftige Vereinbarung zwischen den Mitgliedstaaten über eine gemeinsame Asylpolitik, über eine europäische Asylbehörde und über alle Herausforderungen zu verwirklichen, vor denen wir stehen. Davon kann hier keine Rede sein. Wie können Sie über Programme zur regionalen Zusammenarbeit mit Drittländern sprechen, wenn die Demokraten in Tunesien und Libyen sehen, dass wir unsere Landesgrenzen schließen? Ist es möglich, darüber zu sprechen? Wir dürfen nicht doppeldeutig sein. Wir behandeln Themen, die so schwerwiegend sind, dass auch Sie dies ernst nehmen sollten, Frau Malmström."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρία Malmström, το πρόβλημα με την ανακοίνωση που κατατέθηκε από την Επιτροπή είναι ότι πρόκειται για μια ανακοίνωση που δεν είναι αξιόπιστη επί του παρόντος, σε σχέση με τα βραχυπρόθεσμα προβλήματα που αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα ή ακόμη και με τις λύσεις έκτακτης ανάγκης που θα έπρεπε να είχε εφαρμόσει ως τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς, αυτό που έδειξε η Επιτροπή είναι ότι είναι πολύ αδύναμη, αφού δεν μπορεί να ευχαριστήσει κανέναν. Δεν είναι δυνατόν να ευχαριστήσει, αφενός, τον κ. Sarkozy και τον κ. Berlusconi και να έχει, αφετέρου, μια κοινή πολιτική ασύλου και μετανάστευσης μακροπρόθεσμα. Είναι αδύνατον να εισάγονται αμφισημίες που δεν χωράνε σε καμία περίπτωση σε μια ανακοίνωση όπως αυτή, και αυτό που δείχνουν είναι ότι πρόκειται για μια πολιτική που δεν αντιμετωπίζει αποφασιστικά την κατάσταση που βιώνουμε. Ο κ. Barroso δεν σας κάνει χάρη όταν λέει ότι κάνατε το καλύτερο που μπορούσατε για να βρείτε ισορροπία, διότι το ζήτημα δεν είναι να βρεθεί ισορροπία. Το ζήτημα είναι να αντιμετωπιστεί μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης όπως αυτή που έχουμε μπροστά μας. Είναι να υπάρχει χρηματοδότηση και να επιτευχθεί κατάλληλη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με μια κοινή πολιτική ασύλου, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για το Άσυλο και σχετικά με όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Δεν υπάρχει τίποτε από αυτά εδώ. Πώς μπορείτε να μιλάτε για προγράμματα περιφερειακής συνεργασίας με τρίτες χώρες όταν οι δημοκράτες της Τυνησίας και της Λιβύης μας βλέπουν να κλείνουμε τα σύνορα των χωρών μας; Είναι δυνατόν να μιλάμε για κάτι τέτοιο; Δεν μπορούμε να είμαστε διφορούμενοι. Αντιμετωπίζουμε αρκετά σοβαρά ζητήματα και θα έπρεπε να τα πάρετε και εσείς στα σοβαρά, κυρία Malmström."@el10
"Madam President, Mrs Malmström, the problem with the communication tabled by the Commission is that it is a communication that is not credible at the present time, in relation to the long-term problems that the issue raised here involves, or even to the emergency solutions that the European Union should have implemented at this time. Unfortunately, what the Commission has shown is that it is very weak, because you cannot keep everyone happy. It is not possible to keep Mr Sarkozy and Mr Berlusconi happy, on the one hand, and have a common asylum and immigration policy for the long term, on the other. It is impossible to introduce ambiguities that go nowhere into a communication like this, and what they demonstrate is that this is a policy that does not resolutely face up to the situation we are experiencing. Mr Barroso is not doing you much of a favour when he says that you have done the best you could to find a balance, because this is not about finding a balance. This is about dealing with an emergency situation like the one before us. It is about having financing and reaching a proper agreement between the Member States on a common asylum policy, on the European Asylum Office and on all the challenges we are facing. There is none of that here. How can you talk about regional cooperation programmes with third countries when the democrats of Tunisia and Libya are seeing us closing our countries’ borders? Is it possible to talk about that? We cannot say ambiguous things. We are dealing with issues serious enough that you should take this seriously too, Mrs Malmström."@en4
"Austatud juhataja ja volinik Malmström! Komisjoni esitatud teatise probleem seisneb selles, et tegemist on teatisega, mis pole hetkel usaldusväärne, see on seotud lühiajaliste probleemidega, mida tõstatud teema endas hõlmab, või isegi hädaolukorra lahendustega, mida Euroopa Liit oleks pidanud praegusel juhul rakendama. Kahjuks on komisjon näidanud, et ta on väga nõrk, kuna ei ole võimalik kõikide soove rahuldada. Pole võimalik hoida Nicolas Sarkozyd ning Silvio Berlusconit rõõmsatena ning samal ajal omada pikaajalist ühist varjupaiga- ja immigratsioonipoliitikat. Sellisesse teatisesse ei ole võimalik lisada mitmetimõistetavusi, mis ei vii kuskile, ning need mitmetimõistetavused demonstreerivad seda, et tegemist on poliitikameetmega, mis ei tegele resoluutselt olukorraga, mida me praegu kogeme. José Manuel Barroso ei aita teile kuidagi kaasa, kui ta ütleb, et andsite tasakaalu leidmiseks endast parima, sest asi ei ole üldsegi mitte tasakaalu leidmises. Tegemist on hädaolukorra lahendamisega, nagu näiteks see, millega silmitsi seisame. Tegemist on finantseerimise omamise ning kõikide liikmesriikide vahel ühise varjupaigapoliitika, Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti ning kõikide meid ees ootavate katsumuste kohta korralikele kokkulepetele jõudmisega. Nende teemade kohta ei ole teatises sõnagi. Kuidas saate rääkida piirkondlikest koostööprogrammidest kolmandate riikidega, kui Tuneesia ja Liibüa demokraadid näevad meid meie riikide piire sulgemas? Kas on võimalik sellest rääkida? Me ei saa mitmetimõistetavaid asju öelda. Tegeleme piisavalt oluliste teemadega, et ka teie, volinik Malmström, peaksite sellesse tõsiselt suhtuma."@et5
"Arvoisat puhemies ja komission jäsen Malmström, komission ehdottaman tiedonannon ongelma on se, että se ei ole uskottava tällä hetkellä, kun otetaan huomioon lyhyen aikavälin ongelmat, jota tähän liittyvä ongelma herättää tai kiireelliset ratkaisut, joita Euroopan unionin olisi tällä hetkellä toteutettava. Komissio on valitettavasti osoittanut, että se on erittäin heikko, koska se ei voi pitää kaikkia tyytyväisinä. Ei ole mahdollista pitää Sarkozya ja Berlusconia tyytyväisinä ja toisaalta soveltaa pitkän aikavälin yhteistä turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa. On mahdotonta ottaa käyttöön epäselviä toimia, joilla ei ole sijaa tällaisen tiedonannon missään osassa. Ne osoittavat, että kyseessä on politiikka, joilla ei vastata päättäväisesti vallitsevaan tilanteeseen. Komission puheenjohtaja Barroso ei tee teille palvelusta kun hän toteaa, että olette tehneet parhaanne tasapainon aikaansaamiseksi, koska tässä ei ole kyse tasapainon löytämisestä. Kyseessä on tähän hätätilaan vastaaminen. Kyseessä on rahoituksen saaminen, asianmukaisen sopimuksen aikaansaaminen yhteisestä turvapaikkapolitiikasta jäsenvaltioiden välillä, Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto ja kaikki edessämme olevat haasteet. Mikään näistä näkökohdista ei sisälly tähän. Miten voitte puhua alueellisista yhteistyösopimuksista kolmansien maiden kanssa, kun Tunisian ja Libyan demokraattiset voimat voivat nähdä, että suljemme maidemme rajat? Onko mahdollista puhua tästä? Emme voi esittää epäselviä näkökohtia. Kyse on niin vakavista kysymyksistä, että myös komission jäsenen Malmströmin pitäisi suhtautua niihin vakavasti."@fi7
"Madame la Présidente, Mme Malmström, le problème avec la communication de la Commission est que c’est une communication qui n’est pas crédible à l’heure actuelle, par rapport aux problèmes à court terme que cette question implique, ou même par rapport aux solutions d’urgence que l’Union européenne devrait avoir mis en œuvre à ce stade. Malheureusement, la Commission a montré sa grande faiblesse car vous ne pouvez contenter tout le monde. Il n’est pas possible de contenter M. Sarkozy et M. Berlusconi, d’une part, et d’avoir une politique commune d’asile et d’immigration à long terme, d’autre part. Il est impossible d’introduire des ambigüités qui ne mènent nulle part dans une communication comme celle-ci et qui démontrent qu’il s’agit d’une politique qui ne s’attaque pas résolument à la situation que nous connaissons. M. Barroso ne vous rend pas un grand service quand il dit que vous avez fait de votre mieux pour trouver un équilibre car il n’est pas question de trouver un équilibre. Il est question de traiter une situation d’urgence comme celle qui est devant nous. Il est question de disposer du financement et d’aboutir à un bon accord entre les États membres concernant une politique d’asile commune, concernant le Bureau européen d’appui en matière d’asile et concernant tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Il n’y a rien de tout cela ici. Comment pouvez-vous parler de programmes de coopération régionale avec des pays tiers alors que les démocrates tunisiens et libyens voient que nous fermons nos frontières? Est-il possible de parler de cela? Nous ne pouvons pas parler un langage ambigu. Nous traitons de questions suffisamment graves pour que vous les preniez vous aussi au sérieux, Madame Malmström."@fr8
"Señora Presidenta, señora Malmström, el problema con la comunicación que ha presentado la Comisión es que es una comunicación que no es creíble en el momento actual, ni para los problemas que conlleva a largo plazo el tema aquí planteado, ni siquiera para las soluciones de emergencia que en este momento la Unión Europea tenía que haber puesto en marcha. Desgraciadamente, la Comisión lo que ha demostrado es tener una gran debilidad, porque no se puede contentar a todo el mundo. No se puede contentar por una parte al señor Sarkozy y al señor Berlusconi, y, por otra parte, tener a largo plazo una política común de asilo y de inmigración. Es imposible introducir en una comunicación como esta ambigüedades que no llevan a ningún sitio y que lo que demuestran es que esta es una política que no enfrenta con valentía la situación que estamos viviendo. Y le hace un flaco favor el señor Barroso cuando dice que usted ha puesto lo mejor que puede para encontrar un equilibrio, porque es que aquí no se trata de encontrar un equilibrio. Aquí se trata de responder a una situación de emergencia como la que está planteada, de tener financiación y de conseguir de verdad el acuerdo de los Estados miembros para una política común de asilo y para esa Oficina de Asilo y para tantos desafíos que tenemos presentes, y aquí no hay nada de eso. ¿Cómo va usted a hablar de programas regionales de cooperación con los terceros países, si los demócratas de Túnez y de Libia están viendo que nosotros les cerramos las fronteras en nuestros países? ¿Es posible hablar de eso? No se puede hablar ambiguamente. Estamos tratando temas lo suficientemente serios como para que usted, señora Malmström, se tome también las cosas con seriedad."@hu11
"Signora Presidente, signora Commissario Malmström, la comunicazione della Commissione presenta un punto debole, perché non risulta credibile nelle condizioni attuali e dinanzi ai problemi immediati connessi con la discussione odierna, oltre a non offrire quelle soluzioni di emergenza che in questo momento l’Unione europea dovrebbe mettere in atto. Purtroppo la Commissione ha dimostrato una grande debolezza, dovuta al desiderio di accontentare tutti. Non si possono accontentare Sarkozy e Berlusconi, da una parte, e promuovere una politica comune per l’asilo e l’immigrazione, dall’altra parte. È impossibile inserire in una comunicazione come questa delle ambiguità che non portano a nulla e dimostrano soltanto la distonia di questa politica rispetto alla situazione che stiamo vivendo. È un magro aiuto quello che presta il Presidente Barroso quando afferma che avete fatto del vostro meglio per trovare un equilibrio, perché qui non si tratta affatto di cercare un equilibrio. Oggi dobbiamo rispondere a una situazione di emergenza, trovare i finanziamenti e raggiungere un accordo tra gli Stati membri per una politica comune in materia di asilo, l’istituzione dell’Ufficio europeo per l’asilo e tutte le criticità da risolvere. Ma qui non c’è nulla di tutto questo. Come potrete parlare di programmi regionali di cooperazione con i paesi terzi, quando i democratici di Tunisia e Libia trovano chiuse le frontiere dei nostri paesi? Possiamo parlarne? Non è possibile usare toni ambigui. Gli argomenti sono alquanto seri, Commissario Malmström, e vanno affrontati con la dovuta serietà."@it12
"Ponia pirmininke, ponia C. Malmström, Europos Komisijos parengto komunikato problema – kad jis šiuo metu nepatikimas, sprendžiant trumpalaikes problemas, kurios susijusios su čia iškelto klausimo sprendimu arba netgi su nepaprastosios padėties sprendimais, kuriuos šį kartą turėjo įgyvendinti Europos Sąjunga. Deja, Europos Komisija parodė, kad ji labai silpna, nes visų laimingais padaryti negalite. Neįmanoma, viena vertus, N. Sarkozy ir S. Berlusconi padaryti laimingais, ir, kita vertus, ilgą laiką turėti bendrą prieglobsčio prašymo ir imigracijos politiką. Neįmanoma pasiūlyti dviprasmybių, kurios neveda niekur kitur, tik prie tokio komunikato, ir jos rodo tai, kad šia politika nėra ryžtingai sprendžiama dabar susiklosčiusi padėtis. J. M. Barroso daro jums menką paslaugą sakydamas, kad padarėte geriausia, ką galėjote, siekdami pusiausvyros, nes šis klausimas susijęs ne su pusiausvyros siekimu. Tai susiję su sprendimu dėl tokios, kaip ši, nepaprastosios padėties. Tai susiję su finansavimo turėjimu ir tinkamo valstybių narių susitarimo dėl bendros prieglobsčio politikos, Europos prieglobsčio biuro ir visų patiriamų sunkumų sprendimo pasiekimu. Tačiau šie dalykai čia neminimi. Kaip galite kalbėti apie regioninio bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis programas, jeigu Tuniso ir Libijos demokratai mato, kaip užveriame savo valstybių sienas? Ar įmanoma apie tai kalbėti? Negalime kalbėti dviprasmiškai. Sprendžiame gana rimtus klausimus, taigi ir jūs, ponia C. Malmström, turėtumėte rimtai į juos žiūrėti."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze kundze, apspriešanai iesniegtā Komisijas paziņojuma problēma ir tā, ka tas pašlaik nav ticams attiecībā uz īstermiņa problēmām, kas saistītas ar šeit izvirzīto jautājumu, vai pat attiecībā uz ārkārtas risinājumiem, ko Eiropas Savienībai būtu vajadzējis pašlaik īstenot. Diemžēl Komisija ir parādījusi, ka tā ir ļoti vāja, jo nav iespējams izpatikt visiem. Nav iespējams, no vienas puses, izpatikt kungam un kungam, bet, no otras puses, izstrādāt ilgtermiņa kopēju patvēruma un imigrācijas politiku. Nav iespējams šādā paziņojumā ietvert divdomības, kas ne pie kā nenoved. Tās parāda, ka šī politika apņēmīgi nerisina pašreizējo situāciju. kungs jums neizdara pakalpojumu, apgalvodams, ka esat darījusi visu, lai rastu līdzsvaru, jo runa nav par līdzsvara atrašanu. Runa ir par tādas ārkārtas situācijas risināšanu, kādā esam pašlaik. Runa ir par finansējumu un pienācīgas dalībvalstu vienošanās panākšanu saistībā ar kopējo patvēruma politiku, Eiropas Patvēruma biroju un visām grūtībām, ar ko saskaramies. Paziņojumā nav nekā no tā. Kā jūs varat runāt par reģionālas sadarbības programmām ar trešajām valstīm, ja Tunisijas un Lībijas demokrāti redz, ka mēs slēdzam mūsu valstu robežas? Vai par to ir iespējams runāt? Mēs nevaram izteikt divdomības. Mēs risinām pietiekami nopietnus jautājumus, un jums tas arī būtu jāuztver nopietni e."@lv13
"Señora Presidenta, señora Malmström, el problema con la comunicación que ha presentado la Comisión es que es una comunicación que no es creíble en el momento actual, ni para los problemas que conlleva a largo plazo el tema aquí planteado, ni siquiera para las soluciones de emergencia que en este momento la Unión Europea tenía que haber puesto en marcha. Desgraciadamente, la Comisión lo que ha demostrado es tener una gran debilidad, porque no se puede contentar a todo el mundo. No se puede contentar por una parte al señor Sarkozy y al señor Berlusconi, y, por otra parte, tener a largo plazo una política común de asilo y de inmigración. Es imposible introducir en una comunicación como esta ambigüedades que no llevan a ningún sitio y que lo que demuestran es que esta es una política que no enfrenta con valentía la situación que estamos viviendo. Y le hace un flaco favor el señor Barroso cuando dice que usted ha puesto lo mejor que puede para encontrar un equilibrio, porque es que aquí no se trata de encontrar un equilibrio. Aquí se trata de responder a una situación de emergencia como la que está planteada, de tener financiación y de conseguir de verdad el acuerdo de los Estados miembros para una política común de asilo y para esa Oficina de Asilo y para tantos desafíos que tenemos presentes, y aquí no hay nada de eso. ¿Cómo va usted a hablar de programas regionales de cooperación con los terceros países, si los demócratas de Túnez y de Libia están viendo que nosotros les cerramos las fronteras en nuestros países? ¿Es posible hablar de eso? No se puede hablar ambiguamente. Estamos tratando temas lo suficientemente serios como para que usted, señora Malmström, se tome también las cosas con seriedad."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, mevrouw Malmström, het probleem met de mededeling van de Commissie is dat deze op dit moment niet geloofwaardig is, gelet op de kortetermijnproblemen die de onderhavige kwestie met zich meebrengt, en gelet op de noodoplossingen die de Europese Unie op dit moment al had moeten uitvoeren. Helaas heeft de Commissie laten zien dat ze heel zwak is, want je kunt niet iedereen tevreden stellen. Je kunt niet enerzijds de heren Sarkozy en Berlusconi tevreden stellen en anderzijds een op de lange termijn gericht gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid voeren. Je kunt niet zo maar dubbelzinnigheden, die nergens toe leiden, opnemen in een mededeling als deze. Wat deze aantonen is dat dit beleid niet vastberaden het hoofd biedt aan de huidige situatie. De heer Barroso bewijst u geen grote dienst als hij zegt dat u uw uiterste best heeft gedaan om een evenwicht te vinden, want het gaat hier niet om het vinden van een evenwicht. Hier gaat het om het aanpakken van een noodsituatie, zoals de situatie waarmee we nu te maken hebben. Hier gaat het om het vinden van financiering en om het feit dat de lidstaten het concreet met elkaar eens moeten worden over een gemeenschappelijk asielbeleid, over het Europese Ondersteuningsbureau voor asielzaken en over alle uitdagingen waarvoor we ons gesteld zien. Daarvan is hier echter niets te bespeuren. Hoe kunt u het hebben over regionale samenwerkingsprogramma's met derde landen als de democraten in Tunesië en Libië zien dat wij onze grenzen voor hen sluiten? Kun je daarover praten? We mogen geen dubbelzinnigheden verkondigen. We hebben het over onderwerpen die zo serieus zijn dat ook u, mevrouw Malmström, ze serieus zou moeten nemen."@nl3
"Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz Malmström! Problem z komunikatem, który przedstawiła Komisja, jest taki, że ten komunikat nie jest w chwili obecnej wiarygodny w odniesieniu do problemów o charakterze krótkoterminowym, wynikających z poruszanej tu sprawy, a nawet do nadzwyczajnych rozwiązań, które Unia Europejska powinna w tej chwili wprowadzić. Niestety Komisja dowiodła, że jest bardzo słaba, ponieważ nie da się uszczęśliwić wszystkich. Nie można uszczęśliwić prezydenta Sarkozy’ego i premiera Berlusconiego z jednej strony, a z drugiej wprowadzić długoterminowej wspólnej polityki azylowej i imigracyjnej. Nie można do takiego komunikatu wprowadzać wieloznacznych sformułowań, świadczących że jest to polityka, która nie stanowi zdecydowanej odpowiedzi na sytuację, której doświadczamy. Przewodniczący Barroso nie wyświadcza Państwu wielkiej przysługi mówiąc, że robią Państwo wszystko, co możliwe, by znaleźć równowagę, ponieważ tu nie chodzi o znalezienie równowagi. Tu chodzi o to, by sprostać sytuacji kryzysowej takiej jak ta, z którą teraz się stykamy. Chodzi o dostęp do źródeł finansowania i o wypracowanie odpowiedniej umowy pomiędzy państwami członkowskimi w sprawie wspólnej polityki azylowej, Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu oraz wszystkich wyzwań, wobec których stoimy. Tam nie ma nic na ten temat. Jak mogą Państwo mówić o programach współpracy regionalnej z państwami trzecimi, gdy na oczach demokratów z Tunezji i Libii zamykamy granice naszych krajów? Czy można o tym mówić? Nie możemy wyrażać się dwuznacznie. Mamy do czynienia ze sprawami na tyle poważnymi, że Pani powinna także podejść do nich poważnie, Pani Komisarz Malmström."@pl16
"Senhora Presidente, Senhora Comissária Malmström, o problema com a comunicação apresentada pela Comissão é que se trata de uma comunicação que não é credível neste momento, relativamente aos problemas de curto prazo que a questão aqui suscitada envolve, ou mesmo em relação às soluções de emergência que a União Europeia poderia ter implementado neste momento. Infelizmente, o que a Comissão demonstrou foi a sua grande fraqueza, pois não consegue manter todos contentes. Não é possível manter o Senhor Presidente Sarkozy e o Senhor Primeiro-Ministro Berlusconi contentes, por um lado e, por outro, ter uma política comum de asilo e imigração a longo prazo. É impossível introduzir numa comunicação ambiguidades que não chegam a lado nenhum, e aquilo que demonstram é que esta é uma política que não enfrenta com determinação a situação que estamos a vivenciar. O Senhor Presidente Barroso não está a fazer-lhe um grande favor quando diz que a senhora fez o melhor que pôde para encontrar um equilíbrio, porque aqui não se trata de encontrar um equilíbrio. O que está em causa é a resolução de uma situação de emergência como a que temos perante nós. Tem a ver com a disponibilidade de financiamento e com o chegar a acordo entre os Estados-Membros relativamente a uma política de asilo comum, ao Serviço Europeu de Apoio ao Asilo e a todos os desafios que enfrentamos. Não há nada disso aqui. Como pode falar-se de programas de cooperação regional com países terceiros quando os democratas da Tunísia e da Líbia estão a ver-nos a encerrar as fronteiras dos nossos países? É possível falar sobre isso? Não podemos dizer ambiguidades. Estamos a tratar de questões suficientemente sérias para que também a senhora as leve a sério, Comissária Malmström."@pt17
"Dnă președintă, dnă Malmström, problema este că, în prezent, comunicarea prezentată de către Comisie nu este credibilă în ceea ce privește problemele pe termen scurt pe care aspectul ridicat le implică sau chiar în ceea ce privește soluțiile de urgență pe care Uniunea Europeană ar fi trebuit să le pună în aplicare la acest moment. Din păcate, Comisia a demonstrat o slăbiciune foarte mare deoarece nu îi poți face pe toți fericiți. Nu este posibil ca dnii Sarkozy și Berlusconi să fie fericiți, pe de o parte și, pe de altă parte, să avem o politică comună pe termen lung în domeniul azilului și imigrației. Este imposibil să se introducă neclarități care nu duc nicăieri într-o comunicare cum este aceasta, iar ceea ce acestea demonstrează este o politică ce nu abordează în mod ferm situația cu care ne confruntăm. Dl Barroso nu vă face o favoare când spune că ați făcut tot posibilul pentru a găsi un echilibru, deoarece nu este vorba despre găsirea unui echilibru. Acest lucru se referă la abordarea unei situații de criză cum este cea cu care ne confruntăm. Acest lucru se referă la finanțarea și la obținerea unui acord adecvat între statele membre cu privire la o politică comună în domeniul azilului, la Biroul European de Sprijin pentru Azil și la toate provocările cu care ne confruntăm. Nimic din toate acestea nu există. Cum puteți vorbi despre programele de cooperare regională cu țările terțe când democrații din Tunisia și Libia văd cum închidem frontierele țărilor noastre? Este posibil să se vorbească despre acest lucru? Nu putem afirma lucruri neclare. Ne confruntăm cu probleme suficient de grave, încât ar trebui să luați în serios acest lucru, dnă Malmström."@ro18
"Problémom oznámenia predloženého Komisiou je to, že v súčasnosti nie je hodnoverné, a to ani v súvislosti s dlhodobými problémami, ktoré sú súčasťou rozoberanej témy, ako ani v súvislosti s núdzovými riešeniami, ktoré už Európska únia mala zrealizovať. Komisia, žiaľ, ukázala len to, že je veľmi slabá, pretože nedokáže vyhovieť všetkým. Nie je možné na jednej strane vyhovieť pánovi Sarkozymu a pánovi Berlusconimu a na druhej strane mať dlhodobú spoločnú azylovú a prisťahovaleckú politiku. Je nemožné v takomto oznámení predstaviť dvojznačnosti, ktoré nikam nevedú a ktoré dokazujú len to, že táto politika nerieši rázne situáciu, ktorú zažívame. Pán Barroso vám nerobí veľkú službu, keď hovorí, že ste urobili maximum pre nájdenie rovnováhy, pretože toto nie je o nachádzaní rovnováhy. Ide o riešenie núdzovej situácie, ako je tá, ktorej momentálne čelíme. Ide o to mať financie a dosiahnuť správnu dohodu medzi členskými štátmi o spoločnej azylovej politike, o Európskom úrade pre azyl a o všetkých problémoch, ktoré sú pred nami. A nič z toho sa v oznámení nespomína. Ako môžete hovoriť o programoch regionálnej spolupráce s tretími krajinami, keď sa demokrati v Tunisku a Líbyi pozerajú na to, ako zatvárame hranice našich krajín? Je možné o tom hovoriť? Nemôžeme hovoriť dvojznačné veci. Hovoríme tu o veciach, ktoré sú dostatočne vážne na to, aby ste to aj vy brali vážne, pani Malmströmová."@sk19
"Gospa predsednica, gospa Malmström, težava v zvezi s sporočilom, ki ga je predložila Komisija, je, da to sporočilo v zvezi s kratkoročnimi vprašanji, ki jih obravnavana zadeva vključuje, ali v zvezi z nujnimi rešitvami, ki bi jih Unija morala izvesti, ni verodostojno v sedanjem času. Na žalost je Komisija pokazala, da je zelo šibka, kajti nemogoče je razveseljevati vse. Nemogoče je po eni strani osrečevati gospoda Sarkozyja in gospoda Berlusconija, po drugi strani pa imeti skupno politiko o azilu in priseljevanju. Nemogoče je v sporočilu, kot je ta, uvajati nejasnosti, ki nikamor ne peljejo in pokažejo le to, da to ni politika, ki se odločno spopada z razmerami, ki jih doživljamo. Gospod Barroso vam ne dela posebne usluge, ko pravi, da ste storili vse, kar je v vaši moči, da bi našli ravnovesje, ker tu ne gre za iskanje ravnovesja. Tu gre za obravnavanje izrednih razmer, kot so te, ki so pred nami. Gre za finančna sredstva in doseganje ustreznega sporazuma med državami članicami glede skupne azilne politike, Evropskega urada za azil in glede izzivov, s katerimi se spopadamo. Tukaj nimamo nič od tega. Kako lahko govorite o programih regionalnega sodelovanja s tretjimi državami, ko nas demokrati iz Tunizije in Libije vidijo, kako zapiramo meje naših držav? Se je mogoče pogovarjati o tem? Ne moremo govoriti nejasnosti. Ukvarjamo se z vprašanji, ki so dovolj resna, da bi jih tudi vi morali resno jemati, gospa Malmström."@sl20
"Fru talman, fru Malmström! Problemet med kommissionens meddelande är att det inte är trovärdigt för närvarande, varken när det gäller de långsiktiga problem som kan uppstå eller ens de nödlösningar som EU borde ha infört vid det här laget. Kommissionen har tyvärr visat att den är mycket svag, eftersom man inte kan göra alla nöjda samtidigt. Det är inte möjligt att se till att Nicolas Sarkozy och Silvio Berlusconi är nöjda å ena sidan och ha en gemensam asyl- och migrationspolitik på lång sikt å andra sidan. Risken med ett sådant här meddelande är att det uppstår tvetydigheter som inte leder någon vart, vilket visar att denna handlingslinje inte är tillräcklig för att hantera den nuvarande situationen på ett beslutsamt sätt. José Manuel Barroso gör dig ingen tjänst när han säger att du har gjort ditt bästa för att finna en lämplig balans, eftersom det inte handlar om det. Det handlar om att hantera en nödsituation. Det handlar om att ha resurser och nå en slutlig överenskommelse mellan medlemsstaterna om en gemensam asylpolitik, om det europeiska asylkontoret och de utmaningar vi står inför. Inget av det är med här. Hur kan ni i kommissionen tala om regionala samarbetsprogram med tredjeländer när demokraterna i Tunisien och Libyen ser att vi stänger våra länders gränser? Kan man tala om det då? Vi får inte komma med tvetydiga uttalanden. Cecilia Malmström, dessa frågor är tillräckligt allvarliga ändå och du bör också ta dem på allvar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph