Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-05-10-Speech-2-489-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110510.63.2-489-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, yesterday indeed was Europe Day and in the courtyard here we had armed soldiers, we had the Luftwaffe band and imperial eagles, we had the flag being paraded, being raised, the European anthem; it was the display of militarism and EU nationalism. I thought and hoped it was all just a bad dream, but today we have got you, Mr Barroso. You begin of course by reiterating the fact that the free movement of peoples is the embodiment of the European project. You then go on to say that it is the duty of Member States to share the burdens of migratory flows into Europe. You advocate a common EU immigration policy, but of course you know that you are losing because the row that has blown up between Italy and France shows that when there is a crisis, between the theory of European integration and the practicality of nation state, it is the nation state that wins. So you are worried that you are losing and, in your defence of your position, in your defence of your beloved acquis communautaire, your body of law, you resort to intolerance, you resort to nationalism, you make me realise that what I saw yesterday was actually for real. You attack those who want to control their own border policies. You attack them today as xenophobes. You attack them as extremists, but worst of all, oh worst of all, you attack them three times for being populists. Is that not a dreadful thing? The power of the ballot box. When people dare to vote no in referendums, they are populists; when they want to control their own borders, they are populists. I put it to you that populists are actually democrats and you abuse those who want to fly the flag of populism. Well, here it is, Mr Barroso. Here it is. That flag has represented liberal democracy far more than any other Member State of this European Union and it will go on long after your star-spangled banner has disappeared."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, včera jsme měli Den Evropy. Na nádvoří stáli ozbrojení vojáci, hrála nám kapela německých vzdušných sil, Luftwaffe, byli tu císařští orli, defilovalo se s vlajkou, vlajka se vztyčovala, hrála evropská hymna. Byla to přehlídka evropského militarismu a nacionalismu. Domníval jsem se a doufal jsem, že to všechno byl jen zlý sen, ale dnes jste tu vy, pane Barroso. Samozřejmě jste začal zopakováním toho, že volný pohyb osob je ztělesněním evropského projektu. Hned nato prohlásíte, že je povinností členských států sdílet svou zátěž migračních toků do Evropy. Hájíte společnou evropskou imigrační politiku, ale samozřejmě víte, že taháte za kratší konec, protože spor, který se rozhořel mezi Itálií a Francií, poukazuje na to, že vypukne-li krize a má-li se rozhodnout mezi teorií evropské integrace a praxí národního státu, pak pochopitelně zvítězí národní stát. Takže máte ze své prohry strach a při hájení svého stanoviska, při hájení svého milovaného svého souboru právních předpisů se uchylujete k netoleranci, uchylujete se k nacionalismu, a díky vám si uvědomuji, že to, čeho jsem byl včera svědkem, bylo skutečné reálné. Napadáte ty, kdo chtějí mít v rukou své vlastní hraniční politiky. Napadáte je tu jako xenofoby. Napadáte je jako extremisty, ale co nejhorší, co je úplně ze všeho nejhorší, třikrát jste je tu napadl jako populisty. Vždyť to je něco otřesného. Moc volebních uren. Když se lidé odváží v referendu hlasovat proti, jsou to populisté. Když chtějí mít své vlastní hranice pod kontrolou, jsou to populisté. Říkám vám, že populisté jsou ve skutečnosti demokrati a vy zneužíváte ty, kteří chtějí mávat vlajkou populismu. Tady to máte, pane Barroso. Tady to máte. Tato vlajka reprezentuje liberální demokracii mnohem více než kterýkoli jiný členský stát této Evropské unie a bude vlát ještě dlouho potom, co vaše hvězdnatá vlajka zapadá prachem dějin."@cs1
"Hr. formand! I går var det jo Europadag, og her på gårdspladsen havde vi væbnede soldater, vi havde Luftwaffe-militærorkesteret og kejserørnen, vi havde flaget, som blev båret i procession og blev hejst, og vi havde den europæiske hymne. Det var en opvisning i militarisme og EU-nationalisme. Jeg troede og håbede, at det alt sammen bare var en ond drøm, men i dag har vi så Dem, hr. Barroso. De begynder naturligvis med at gentage, at befolkningernes frie bevægelighed er selve indbegrebet af det europæiske projekt. De fortsætter derefter med at sige, at det er medlemsstaternes pligt at være fælles om byrderne som følge af migrationsstrømmene til Europa. De slår til lyd for en fælles EU-indvandringspolitik, men De ved naturligvis godt, at De står til at tabe, for den strid, der er brudt ud mellem Italien og Frankrig, viser, at det er nationalstaten, der vinder, når der er krise mellem teorien om europæisk integration og de praktiske forhold i en nationalstat. Så De er bekymret over, at De står til at tabe, og til forsvar for Deres holdning, til forsvar for Deres elskede EU-regelværk, Deres lovgivning, tyr De til intolerance, De tyr til nationalisme – og De får mig til at indse, at det, jeg så i går, faktisk var den skinbarlige sandhed. De angriber dem, der gerne vil kontrollere deres egen grænsepolitik. De angriber dem i dag for at være fremmedfjendske. De angriber dem for at være ekstremister, men værst af alt, åh ja, værst af alt, angriber De dem tre gange for at være populister. Er det ikke forfærdeligt? Den magt, folk har i stemmelokalet. Når folk drister sig til at stemme nej ved folkeafstemninger, er de populister; når de gerne vil kontrollere deres egne grænser, er de populister. De bliver nødt til at indrømme, at populister rent faktisk er demokrater, og at De rakker ned på dem, der gerne vil vise populismens flag. Her er det så, hr. Barroso. Her er det. Det flag har repræsenteret liberalt demokrati i langt højere grad end alle andre medlemsstater i EU, og det vil leve videre i lang tid efter, at Deres flag med stjernerne er forsvundet."@da2
"Herr Präsident, gestern war Europatag und hier im Innenhof hatten wir bewaffnete Soldaten, wir hatten die Luftwaffen-Kapelle und Kaiseradler, wir hatten eine Fahnenparade und ein Hissen der Fahne, die Europahymne; es war die Zurschaustellung von Militarismus und EU-Nationalismus. Ich dachte und hoffte, dass es alles nur ein schlechter Traum war, aber heute haben wir Sie verstanden, Herr Barroso. Sie beginnen natürlich damit, die Tatsache ständig zu wiederholen, dass die Freizügigkeit der Völker die Verkörperung des europäischen Projektes darstellt. Sie führen weiterhin aus, dass es Pflicht der Mitgliedstaaten ist, die Lasten der Migrationsströme nach Europa gemeinsam zu tragen. Sie treten für eine gemeinsame europäische Immigrationspolitik ein, aber Sie wissen natürlich, dass Sie dabei verlieren werden; denn der Streit, der zwischen Italien und Frankreich entbrannt ist, zeigt, dass im Fall einer Krise zwischen der Theorie europäischer Integration und der praktischen Anwendbarkeit seitens eines Nationalstaates es der Nationalstaat ist, der gewinnt. Also sind Sie beunruhigt, dass Sie verlieren werden, und bei der Verteidigung Ihrer Position, bei der Verteidigung Ihres geliebten „Acquis communautaire“, Ihrem Gesetzeswerk, zeigen Sie sich intolerant, zeigen Sie sich nationalistisch. Und ich beginne, zu verstehen, dass das, was ich gestern gesehen habe, für wahr zu halten ist. Sie greifen diejenigen an, die ihre eigene Grenzpolitik kontrollieren wollen. Sie greifen sie heute als Ausländerfeinde an. Sie greifen sie als Extremisten an, aber, was das Schlimmste ist, Sie greifen sie drei Mal damit an, Populisten zu sein. Ist das nicht eine furchtbare Sache? Die Macht der Wahlurne. Wenn Menschen es wagen, in Referenden gegen etwas zu stimmen, sind sie Populisten. Wenn sie ihre eigenen Grenzen kontrollieren wollen, sind sie Populisten. Ich möchte Ihnen sagen, dass Populisten eigentlich Demokraten sind, und Sie missbrauchen diejenigen, die die Fahne des Populismus wehen lassen wollen. Nun, hier ist sie, Herr Barroso. Hier ist sie. Diese Fahne hat viel länger als irgendein anderer Mitgliedstaat dieser Europäischen Union freiheitliche Demokratie repräsentiert, und sie wird das Verschwinden Ihres Sternenbanners lange überdauern."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, χθες ήταν όντως η Ημέρα της Ευρώπης και στο προαύλιο του Κοινοβουλίου υπήρχαν ένοπλοι στρατιώτες, η μπάντα της γερμανικής αεροπορίας και βασιλαετοί, έγινε παρέλαση της σημαίας, άρση της σημαίας, ακούστηκε ο ευρωπαϊκός ύμνος· ήταν μια επίδειξη μιλιταρισμού και εθνικισμού της ΕΕ. Νόμιζα και ήλπιζα να ήταν απλώς ένας εφιάλτης, αλλά σήμερα έχουμε εσάς, κύριε Barroso. Αρχίσατε, ασφαλώς, επαναλαμβάνοντας το γεγονός ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων ενσαρκώνει το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Έπειτα είπατε ότι είναι καθήκον των κρατών μελών να μοιραστούν τα βάρη των μεταναστευτικών ρευμάτων προς την Ευρώπη. Υποστηρίζετε μια κοινή μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ, αλλά γνωρίζετε, ασφαλώς, ότι χάνετε, καθώς το τραχύ τοπίο που έχει δημιουργηθεί μεταξύ της Ιταλίας και της Γαλλίας δείχνει ότι όταν υπάρχει κρίση, ανάμεσα στη θεωρητική ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στο πρακτικό εθνικό κράτος, κερδίζει το εθνικό κράτος. Ανησυχείτε, λοιπόν, ότι χάνετε και, για να υπερασπιστείτε τη θέση σας, για να υπερασπιστείτε το πολυαγαπημένο σας κοινοτικό κεκτημένο, το σώμα της νομοθεσίας σας, καταφεύγετε στη μισαλλοδοξία, καταφεύγετε στον εθνικισμό, με κάνετε να συνειδητοποιώ ότι αυτό που είδα χθες ήταν όντως πραγματικότητα. Επιτίθεστε σε όσους θέλουν να ελέγχουν τις συνοριακές πολιτικές τους. Τους επιτίθεστε σήμερα σαν να είναι ξενόφοβοι. Τους επιτίθεστε σαν να είναι εξτρεμιστές, αλλά το χειρότερο από όλα, το χειρότερο από όλα, τους επιτίθεστε τρεις φορές γιατί είναι λαϊκιστές. Είναι τόσο τρομερό αυτό; Η δύναμη της κάλπης. Όταν οι άνθρωποι τολμούν να ψηφίσουν «όχι» σε δημοψηφίσματα, είναι λαϊκιστές· όταν θέλουν να ελέγχουν τα σύνορά τους, είναι λαϊκιστές. Εγώ υποστηρίζω ότι οι λαϊκιστές είναι στην πραγματικότητα δημοκράτες και προσβάλλετε αυτούς που θέλουν να σηκώσουν τη σημαία του λαϊκισμού. Εδώ είναι, κύριε Barroso. Εδώ είναι. Η σημαία αυτή αντιπροσωπεύει τη φιλελεύθερη δημοκρατία πολύ περισσότερο από κάθε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συνεχίσει να το κάνει για πολύ καιρό ακόμη αφού εξαφανιστεί η δική σας αστερόεσσα σημαία."@el10
"Señor Presidente, ayer se celebró el Día de Europa y en el patio tuvimos soldados armados, tuvimos a la banda de música de la Luftwaffe y a las águilas imperiales; hubo un desfile de la bandera, que fue izada mientras se interpretaba el himno de Europa. Fue toda una exhibición de militarismo y de nacionalismo comunitario. Pensé y esperé que fuese tan solo un mal sueño, pero hoy le tenemos a usted, señor Barroso. Por supuesto, comienza usted reiterando el hecho de que la libre circulación de personas constituye la encarnación del proyecto europeo. Luego nos dice que los Estados miembros tienen el deber de compartir las cargas de los flujos migratorios a Europa. Defiende usted una política europea común de inmigración, pero sabe que lleva las de perder, puesto que enfrentamiento que se ha producido Italia y Francia pone de manifiesto que cuando se produce una crisis, cuando que hay que elegir entre la teoría de la integración europea y el pragmatismo de los Estados naciones, son estos últimos los que ganan. Así que le preocupa perder y, en su defensa de su posición, en su defensa de su amado acervo comunitario, de su cuerpo legislativo, recurre usted a la intolerancia, recurre usted al nacionalismo, y hace que sea consciente de que lo que contemplé ayer era real. Ataca usted a quienes quieren tener el control de sus propias políticas fronterizas. Los ataca usted hoy, tildándolos de xenófobos. Los ataca como extremistas. Pero lo peor de todo es que también los ataca por ser populistas. ¿A que es algo espantoso? El poder de las urnas. Cuando los ciudadanos osan votar «no» en los referendos, son populistas; cuando quieren controlar sus fronteras, son populistas. Le diré que los populistas en realidad son demócratas y que usted abusa de quienes quieren ondear la bandera del populismo. Muy bien, señor Barroso, aquí la tiene. Aquí está. Esta bandera ha representado la democracia liberal mucho mejor que cualquier otro Estado miembro de esta Unión Europea, y seguirá haciéndolo mucho después de que su enseña sembrada de estrellas haya desaparecido."@es21
". – Austatud president! Eile oli tõepoolest Euroopa päev ja meil olid siin hoovis relvastatud sõdurid, meil oli Luftwaffe bänd ja kääpakotkad, meil oli lipu lehvitamine, tõstmine, Euroopa hümn; see oli militarismi ja ELi natsionalismi esitlemine. Mõtlesin ja lootsin, et see on kõik üks halb unenägu, aga täna olete siin teie, José Manuel Barroso. Alustate muidugi korrates tõsiasja, et rahvaste vaba liikumine on Euroopa projekti kehastus. Seejärel jätkate öeldes, et liikmesriikide kohustus on jagada rändevoogude koormat Euroopasse. Propageerite ühist ELi rändepoliitikat, aga te muidugi teate, et olete kaotamas, sest riid, mis on puhkenud Itaalia ja Prantsusmaa vahel, näitab, et kriisi korral võidab Euroopa integratsiooni teooria ja rahvusriigi praktilisuse vahel rahvusriigi praktilisus. Seetõttu muretsete, et olete kaotamas, ja oma seisukoha kaitseks, oma armastatud ühenduse õiguse, oma õigusaktide kogu kaitseks, võtate appi sallimatuse, võtate appi natsionalismi, aitate mul aru saada, et see, mida ma eile nägin, juhtuski päriselt. Ründate neid, kes tahavad juhtida oma piiripoliitikat. Ründate neid praegu kui ksenofoobe. Ründate neid kui äärmuslasi, aga mis kõige hullem – tõesti kõige hullem –, on see, et ründate neid kolm korda selle eest, et nad on populistid. Kas see pole mitte kohutav? Hääletuskasti võim. Kui inimesed julgevad hääletada vastu referendumitel, on nad populistid; kui nad tahavad kontrollida oma piire, on nad populistid. Ütlen teile, et populistid on tegelikult demokraadid ja teie kuritarvitate neid, kes tahavad lehvitada populismi lipuga. Siin see nüüd on, José Manuel Barroso! Siin see on. See lipp on esindanud liberaalset demokraatiat palju kauem kui selle Euroopa Liidu ükski liikmesriik ning teeb seda veel kaua pärast seda, kui teie tähtedega sätendav loosung kadunud on."@et5
"Arvoisa puhemies, eilen oli Eurooppa-päivä ja pihalla oli aseistettuja sotilaita, Luftwaffen orkesteri, keisarikotkia, ja lippuja esiteltiin ja nostettiin, ja esitettiin Euroopan hymni; tämä oli militarismin ja EU:n nationalismin ilmaus. Ajattelin ja toivoin, että tämä oli vain pahaa unta, mutta nyt te olette täällä paikalla, komission puheenjohtaja Barroso. Aloitatte luonnollisesti toistamalla sen, että kansalaisten vapaa liikkuvuus on eurooppalaisen hankkeen ilmentymä. Sen jälkeen toteatte, että jäsenvaltioiden velvollisuus on jakaa Eurooppaan suuntautuvan muuttovirran taakka. Puhutte EU:n yhteisen maahanmuuttopolitiikan puolesta, mutta tiedätte luonnollisesti, että joudutte häviölle, koska Italian ja Ranskan välille puhjennut riita osoittaa, että kriisitilanteessa Euroopan yhdentymisen teorian ja kansallisvaltion käytännöllisyyden välillä kansallisvaltio voittaa. Olette huolissanne, että häviätte, ja kantanne puolustukseksi, suuresti rakastamanne yhteisön säännöstön, lakikokoelmanne, puolustamiseksi turvaudutte suvaitsemattomuuteen ja kansallismielisyyteen. Osoititte, että eilen näkemäni tapahtumat olivat totta. Hyökkäsitte niitä vasten, jotka haluavat valvoa omaa rajapolitiikkaansa. Arvostelitte heitä tänään muukalaisvihaajiksi. Torjuitte heidät ääriliikkeiden kannattajina. Kaikkein pahinta on kuitenkin, että torjuitte heidät kolme kertaa populisteina. Eikö tämä ole kauhea asia? Vaaliuurnien voima. Kun ihmiset uskaltavat äänestää kieltävästi kansanäänestyksissä, he ovat populisteja; kun he haluavat valvoa omia rajojaan, he ovat populisteja. Minä totean teille, että populistit ovat itse asiassa demokraatteja ja te kohtelette huonosti niitä henkilöitä, jotka haluavat heiluttaa populismin lippua. Tässä se on, komission puheenjohtaja Barroso. Tässä se on. Tämä lippu on edustanut liberaalia demokratiaa paljon kauemmin kuin yksikään Euroopan unionin jäsenvaltioista ja vielä kauan sen jälkeen, kun tähtilippunne on hävinnyt näkyvistä."@fi7
"Monsieur le Président, hier c’était en effet la journée de l’Europe et nous avons vu défiler des soldats armés, la fanfare de la Luftwaffe et les aigles impériales; on a brandi le drapeau et joué l’hymne européen; on a affiché le militarisme et le nationalisme de l’Union européenne. J’ai pensé et j’ai espéré que ce n’était qu’un mauvais rêve, mais aujourd’hui vous voilà, Monsieur Barroso. Vous commencez bien sûr par rappeler que la libre circulation des personnes est l’incarnation du projet européen. Vous dites ensuite que les États membres ont le devoir de partager les charges des flux migratoires en Europe. Vous plaidez pour une politique commune de l’Union européenne en matière d’immigration, mais vous savez bien sûr que vous êtes en train de perdre parce que la dispute qui a éclaté entre l’Italie et la France montre qu’en cas de crise, entre la théorie de l’intégration européenne et la faisabilité de l’État nation, c’est l’État nation qui l’emporte. Vous avez peur d’être en train de perdre et dans la défense de votre position, dans votre défense de votre cher acquis communautaire, votre corpus législatif, vous faites appel à l’intolérance, vous faites appel au nationalisme, je réalise grâce à vous que ce que j’ai vu hier était en fait la réalité. Vous attaquez ceux qui veulent contrôler leurs propres frontières. Vous les traitez aujourd’hui de xénophobes. Vous les traitez d’extrémistes, mais pis encore, pis encore, vous les traitez trois fois de populistes. N’est-ce pas épouvantable? Le pouvoir des urnes électorales. Quand les personnes osent voter non lors de référendums, elles sont populistes; quand elles veulent contrôler leurs propres frontières, elles sont populistes. Je vous dirais que les populistes sont en fait des démocrates et que vous trompez ceux qui veulent brandir le drapeau du populisme. Et bien, le voici, Monsieur Barroso. Le voici. Ce drapeau a représenté la démocratie libérale plus que n’importe quel État membre de cette Union européenne et il subsistera longtemps encore après que votre bannière étoilée aura disparu."@fr8
"Mr President, yesterday indeed was Europe Day and in the courtyard here we had armed soldiers, we had the Luftwaffe band and imperial eagles, we had the flag being paraded, being raised, the European anthem; it was the display of militarism and EU nationalism. I thought and hoped it was all just a bad dream, but today we have got you, Mr Barroso. You begin of course by reiterating the fact that the free movement of peoples is the embodiment of the European project. You then go on to say that it is the duty of Member States to share the burdens of migratory flows into Europe. You advocate a common EU immigration policy, but of course you know that you are losing because the row that has blown up between Italy and France shows that when there is a crisis, between the theory of European integration and the practicality of nation state, it is the nation state that wins. So you are worried that you are losing and, in your defence of your position, in your defence of your beloved acquis communautaire, your body of law, you resort to intolerance, you resort to nationalism, you make me realise that what I saw yesterday was actually for real. You attack those who want to control their own border policies. You attack them today as xenophobes. You attack them as extremists, but worst of all, oh worst of all, you attack them three times for being populists. Is that not a dreadful thing? The power of the ballot box. When people dare to vote no in referendums, they are populists; when they want to control their own borders, they are populists. I put it to you that populists are actually democrats and you abuse those who want to fly the flag of populism. Well, here it is, Mr Barroso. Here it is. That flag has represented liberal democracy far more than any other Member State of this European Union and it will go on long after your star-spangled banner has disappeared."@hu11
"Signor Presidente, ieri è stata celebrata la Festa dell’Europa e nel piazzale del Parlamento abbiamo visto sfilare soldati armati, la banda della Luftwaffe e le aquile imperiali; la bandiera è stata innalzata al suono dell’inno europeo durante questa esibizione di militarismo e nazionalismo UE. Ho pensato e sperato che si trattasse solo di un brutto sogno, ma oggi c’è lei a ricordarmelo, commissario Barroso. Lei ha esordito ribadendo ovviamente che la libera circolazione delle persone incarna il progetto europeo. Ha continuato affermando che gli Stati membri hanno il dovere di ripartire tra loro il peso dei flussi migratori verso l’Europa. Ha caldeggiato una politica comune europea in tema di immigrazione, ma sa di essere sul punto di perdere la partita perché la lite insorta tra Italia e Francia dimostra che, in tempi di crisi, tra la teoria dell’integrazione europea e la realtà dello Stato-nazione, è quest’ultimo ad avere la meglio. Questa sconfitta la preoccupa e nel tentativo di difendere la sua posizione, il suo amato comunitario, il suo corpus di leggi, ha scelto di ricorrere all’intolleranza e al nazionalismo, da cui comprendo che quanto ho visto ieri era davvero reale. Lei aggredisce coloro che vogliono decidere in maniera autonoma la loro politica in materia di confini tacciandoli di xenofobia. Li attacca come se si trattasse di estremisti, ma peggio ancora, oh peggio ancora, li accusa tre volte di populismo. Non è terribile? Ah, il potere delle urne! Se le persone osano votare contro nei referendum, allora sono populiste; se vogliono controllare i propri confini, sono populiste. A questo punto posso solo insinuare che i populisti sono in realtà democratici e che lei insulta chi vuole manifestare il proprio populismo. Orbene, guardi qui, commissario Barroso. Guardi qui. Questa bandiera ha rappresentato la democrazia liberale meglio di qualsiasi altro Stato membro di questa Unione europea e rimarrà ben dopo che la vostra bandiera a stelle sarà scomparsa."@it12
"Pone Pirmininke, vakar iš tiesų buvo Europos diena, todėl čia mūsų kieme buvo ginkluotų karių orkestras ir imperatoriški ereliai, mums buvo demonstruojama ir keliama vėliava bei atliekamas Europos himnas; tai buvo militarizmo ir ES nacionalizmo demonstravimas. Maniau ir tikėjausi, kad tai viso labo buvo tik blogas sapnas, tačiau šiandien pas mus esate jūs, pone J. M. Barroso. Žinoma, jūs pradedate pakartodamas tai, kad laisvas žmonių judėjimas yra Europos projekto įkūnijimas. Tada tęsiate ir sakote, kad valstybių narių pareiga pasidalyti migrantų srautų į Europą naštą. Jūs ginate bendrą ES imigracijos politiką, tačiau, žinoma, žinote, kad pralaimite, nes įsiplieskęs Italijos ir Prancūzijos kivirčas rodo, kad tada, kai yra krizė, Europos integracijos teorijos ir nacionalinės valstybės praktiškumo kovą laimi nacionalinė valstybė. Jūs esate taip susirūpinęs, kad pralaimite, jog gindamas savo poziciją ir gindamas savo mylimą savo mylimą teisinę bazę, griebiatės netolerancijos ir nacionalizmo bei priverčiate mane suvokti, kad tai, ką mačiau vakar, iš tiesų buvo tiesa. Jūs puolate tuos, kurie nori kontroliuoti savo sienų politiką. Šiandien jūs juos puolate kaip ksenofobus. Juos puolate kaip ekstremistus, tačiau visų blogiausia tai, o tai ir yra visų blogiausia, kad juos tris kartus puolate už tai, kad jie yra populistai. Ar tai ne siaubingas dalykas? Balsavimo urnos galia. Kai žmonės drįsta balsuoti „ne“ referendumuose, jie yra populistai; kai jie nori kontroliuoti savo sienas, jie yra populistai. Noriu jums pasakyti, kad populistai iš tiesų yra demokratai, todėl jūs kaltinate tuos, kurie nori, kad plevėsuotų populizmo vėliava. Ką gi, štai ji, pone J. M. Barroso. Štai ji. Ši vėliava simbolizavo liberalią demokratiją daug ilgiau, negu bet kurios kitos šios Europos Sąjungos valstybės narės vėliava, ir toliau ją simbolizuos dar ilgai po to, kai dings jūsų spindinčiomis žvaigždėmis papuošta vėliava."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Vakar bija Eiropas diena un pagalmā redzējām bruņotus karavīrus orķestri un impērijas ērgļus, karogs tika nests gājienā un pacelts, skanēja Eiropas himna — tā bija militārisma un ES nacionālisma izrādīšana. Es domāju un cerēju, ka tas bija tikai slikts sapnis, bet šodien mums nācās noklausīties jūs s. Jūs, protams, sākāt, atkārtoti pauzdams, ka personu brīva pārvietošanās ir Eiropas projekta iemiesojums. Tad turpinājāt, sacīdams, ka dalībvalstu pienākums ir dalīt apgrūtinājumu, ko rada migrācijas plūsmas Eiropā. Jūs atbalstāt kopēju ES imigrācijas politiku, taču jūs, protams, zināt, ka zaudējat, jo strīds, kas izcēlies starp Itāliju un Franciju, parāda, ka, ja rodas krīze starp Eiropas integrācijas teoriju un viennācijas valsts praktiskumu, uzvar viennācijas valsts. Jūs uztraucaties, ka zaudējat, un, lai aizstāvētu savu nostāju, savu mīļo savu tiesību kopumu, jūs ķeraties pie neiecietības un nacionālisma un liekat man saprast, ka vakar redzētais notika īstenībā. Jūs uzbrūkat tiem, kuri vēlas noteikt savu robežu politiku. Šodien jūs viņus apvainojat ksenofobijā. Jūs viņus saucat par ekstrēmistiem, bet, pats ļaunākais, jūs viņus trīs reizes apvainojāt populismā. Vai tas nav šausmīgi? Vēlēšanu urnas spēks. Ja cilvēki uzdrošinās referendumā balsot pret, viņi ir populisti. Ja cilvēki vēlas kontrolēt savas robežas, viņi ir populisti. Es jums saku, ka patiesībā populisti ir demokrāti, un jūs aizskarat tos, kuri vēlas vicināt populisma karogu. Lūk, kur tas ir kungs. Te tas ir. Šis karogs ir simbolizējis liberālu demokrātiju daudz vairāk nekā kāda cita no Eiropas Savienības dalībvalstīm, un tas pastāvēs vēl ilgi pēc tam, kad jūsu zvaigžņotais karodziņš būs pazudis."@lv13
"Mr President, yesterday indeed was Europe Day and in the courtyard here we had armed soldiers, we had the Luftwaffe band and imperial eagles, we had the flag being paraded, being raised, the European anthem; it was the display of militarism and EU nationalism. I thought and hoped it was all just a bad dream, but today we have got you, Mr Barroso. You begin of course by reiterating the fact that the free movement of peoples is the embodiment of the European project. You then go on to say that it is the duty of Member States to share the burdens of migratory flows into Europe. You advocate a common EU immigration policy, but of course you know that you are losing because the row that has blown up between Italy and France shows that when there is a crisis, between the theory of European integration and the practicality of nation state, it is the nation state that wins. So you are worried that you are losing and, in your defence of your position, in your defence of your beloved acquis communautaire, your body of law, you resort to intolerance, you resort to nationalism, you make me realise that what I saw yesterday was actually for real. You attack those who want to control their own border policies. You attack them today as xenophobes. You attack them as extremists, but worst of all, oh worst of all, you attack them three times for being populists. Is that not a dreadful thing? The power of the ballot box. When people dare to vote no in referendums, they are populists; when they want to control their own borders, they are populists. I put it to you that populists are actually democrats and you abuse those who want to fly the flag of populism. Well, here it is, Mr Barroso. Here it is. That flag has represented liberal democracy far more than any other Member State of this European Union and it will go on long after your star-spangled banner has disappeared."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, gisteren was het inderdaad Europadag en hadden we hier op de binnenplaats gewapende soldaten, de band van de Luftwaffe, keizerarenden, de vlag die werd rondgedragen en gehesen en het Europese volkslied. Een waar vertoon van militarisme en EU-nationalisme. Ik dacht en hoopte dat dit allemaal slechts een nare droom was, maar vandaag staat u hier voor ons, mijnheer Barroso. Natuurlijk begint u uw verhaal door er nog eens op te wijzen dat het vrij verkeer van burgers de belichaming is van het Europese project. Vervolgens zegt u dat het de plicht van de lidstaten is de lasten van de migrantenstromen naar Europa te verdelen. U pleit voor een gezamenlijk EU-immigratiebeleid, maar u weet natuurlijk wel dat u aan de verliezende hand bent omdat de rel die is ontstaan tussen Italië en Frankrijk laat zien dat, in een crisissituatie, de concrete belangen van de natiestaat zegevieren over de theorie van de Europese integratie. U bent dus bang dat u het onderspit zult delven en om uw positie te verdedigen, om het door u zo geliefde te verdedigen neemt u uw toevlucht tot intolerantie, tot nationalisme. Dat doet mij beseffen dat het echt was wat ik gisteren heb gezien. U valt de mensen aan die zelf de controle willen over hun grensbeleid. U noemt ze vandaag xenofoob. U bestempelt ze als extremisten, maar het ergste, ja het ergste is wel dat u ze driemaal van populisme beschuldigt. Is dat niet afgrijselijk? De macht van de stembus. Als mensen in referenda tegen durven te stemmen zijn ze populisten; als ze zeggenschap willen over hun eigen grenzen zijn ze populisten. Ik zeg u dat populisten feitelijk democraten zijn en dat u degenen die de vlag van het populisme willen voeren onheus bejegent. Welnu, hier hebt u de vlag van het populisme, mijnheer Barroso. Hier heb u hem. Die vlag heeft de liberale democratie veel meer vertegenwoordigd dan welke andere lidstaat van deze Europese Unie ook, en hij zal dat blijven doen, ook lang nadat uw met sterren bezaaide vlag is verdwenen."@nl3
"Panie Przewodniczący! Wczoraj był rzeczywiście Dzień Europy i u nas na dziedzińcu mieliśmy uzbrojonych żołnierzy, mieliśmy orkiestrę Luftwaffe i imperialne orły, była defilada ze sztandarem, wznieśliśmy sztandar, hymn Europy; to była demonstracja militaryzmu i unijnego nacjonalizmu. Myślałem i miałem nadzieję, że to tylko zły sen, ale dziś mam tu Pana, Panie Przewodniczący Barroso. Zaczął Pan oczywiście od potwierdzenia faktu, że swobodny przepływ osób to ucieleśnienie europejskiego projektu. Następnie powiedział Pan, że dzielenie się ciężarami wynikającymi z napływu migrantów do Europy jest obowiązkiem państw członkowskich. Broni Pan wspólnej unijnej polityki imigracyjnej, lecz oczywiście jest Pan świadom, że przegrywa, ponieważ awantura, która wybuchła pomiędzy Włochami a Francją stanowi dowód, że w razie kryzysu, gdy istnieje wybór pomiędzy teorią integracji europejskiej a praktyką państwa narodowego, wygrywa państwo narodowe. Martwi się Pan więc, że przegrywa i broniąc swego stanowiska, broniąc swego umiłowanego dorobku wspólnotowego, swego zbioru praw, ucieka się Pan do nietolerancji, nacjonalizmu, sprawia Pan, że zdaję sobie sprawę, że to, co widziałem wczoraj, działo się naprawdę. Atakuje Pan tych, którzy chcą mieć kontrolę nad własną polityką graniczną. Dziś atakuje Pan ich jako ksenofobów. Atakuje ich Pan jako ekstremistów, ale co najgorsze ze wszystkiego, o tak, najgorsze ze wszystkiego, po trzykroć atakuje ich Pan za to, że są populistami. Czyż to nie straszne? Potęga urny wyborczej. Gdy ludzie ośmielają się głosować w referendach na „nie”, to są populistami; gdy chcą sprawować kontrolę nad swoimi własnymi granicami, to są populistami. Zapewniam Pana, że populiści są tak naprawdę demokratami i obraża Pan tych, którzy pragną powiewać flagą populizmu. Dobrze, proszę bardzo, Panie Barroso. Oto ona. Ta flaga reprezentuje liberalną demokrację w znacznie większym stopniu niż którekolwiek inne z państw członkowskich tej Unii Europejskiej i tak będzie jeszcze długo po tym, gdy zniknie Pana gwiaździsty sztandar."@pl16
"Senhor Presidente, ontem foi efectivamente o Dia da Europa, e aqui no pátio tínhamos soldados armados, a banda da Luftwaffe e águias imperiais, tivemos o desfile e o içar da bandeira, o hino da Europa; foi uma exibição do militarismo e do nacionalismo da UE. Pensei e esperei que fosse apenas um sonho mau, mas hoje temo-lo aqui, Senhor Presidente Barroso. O senhor começa obviamente reiterando o facto de a livre circulação das pessoas ser a encarnação do projecto europeu. Seguidamente, o senhor diz que os Estados-Membros têm o dever de partilhar os encargos dos fluxos migratórios para a Europa. Defende uma política de imigração comum para a UE, mas sabe obviamente que está a perder, porque a disputa que estalou entre a Itália e a França mostra que, quando há uma crise, entre a teoria da integração europeia e a prática do Estado-nação, é o Estado-nação que ganha. Por isso, está preocupado por estar a perder e, para defender a sua posição, para defender o seu adorado acervo comunitário, a sua legislação, recorre à intolerância, ao nacionalismo, fazendo-me perceber que aquilo que eu vi ontem é bem real. Ataca aqueles que querem ter controlo sobre as suas próprias políticas fronteiriças. Ataca-os hoje dizendo que são xenófobos. Ataca-os dizendo que são extremistas e, pior de tudo, ataca-os novamente dizendo que são populistas. Isso não é terrível? O poder da urna dos votos. Quando as pessoas ousam votar ‘não’ nos referendos, são populistas; quando querem controlar as suas próprias fronteiras, são populistas. Gostaria de dizer-lhe que os populistas são efectivamente democratas, e que o senhor maltrata aqueles que erguem a bandeira do populismo. Pois, ei-la aqui, Senhor Presidente Barroso. Ei-la aqui. Aquela bandeira tem sido mais representativa da democracia liberal do que qualquer outro Estado-Membro desta União Europeia, e perdurará por muito tempo depois de a sua bandeira das estrelas ter desaparecido."@pt17
"Dle Președinte, într-adevăr ieri a fost Ziua Europei, iar în curtea interioară au fost soldați înarmați, grupul Luftwaffe și vulturi imperiali, s-a făcut paradă cu steagul, s-a ridicat steagul și s-a cântat imnul Europei; a fost o mostră de militarism și naționalism european. Am crezut și am sperat că este doar un vis urât, dar azi vă avem pe dvs., dle Barroso. Bineînțeles, începeți prin a reitera faptul că libera circulație a persoanelor este materializarea proiectului european. Apoi, susțineți că este de datoria statelor membre să repartizeze sarcinile fluxurilor migratorii din Europa. Pledați pentru o politică comună a UE în materie de imigrație, dar bineînțeles că pierdeți pentru că ceea ce s-a întâmplat între Italia și Franța arată că atunci când există o criză, între teoria integrării europene și practica statelor naționale, statul național este cel care câștigă întotdeauna. Prin urmare, sunteți îngrijorat că pierdeți și, în apărarea poziției dumneavoastră, în apărarea mult îndrăgitului dumneavoastră acquis comunitar, a setului dumneavoastră de norme, recurgeți la intoleranță, recurgeți la naționalism, mă faceți să îmi dau seamă că ceea ce am văzut ieri este real. Îi atacați pe cei care doresc să-și controleze propriile politici de frontieră. I-ați atacat azi, calificându-i drept xenofobi. I-ați acuzat că sunt extremiști, dar mai presus de toate, da mai presus de toate, i-ați acuzat de trei ori că sunt populiști. Nu este oare un lucru cumplit? Puterea urnei de vot. Atunci când oamenii au curajul de a vota împotrivă la referendumuri, sunt calificați drept populiști; dacă doresc să-și controleze propriile frontiere, sunt populiști. Vă spun că populiștii sunt de fapt democrați și că profitați de cei care doresc să arboreze steagul populismului. Iată cum stau lucrurile, dle Barroso. Iată cum stau lucrurile. Acel steag a reprezentat democrația liberală mult înaintea oricărui alt stat membru al Uniunii Europene și va continua să existe vreme îndelungată după ce steaua dumneavoastră norocoasă va apune."@ro18
"Včera bol naozaj Deň Európy. Na dvore sme tu mali ozbrojených vojakov, mali sme tu nemecké letectvo Luftwaffe a imperiálnych orlov, pochodovalo sa s vlajkou, vztyčovali sme ju, zaznela európska hymna – bola to ukážka militarizmu a nacionalizmu EÚ. Myslel som si a dúfal som, že to bol len zlý sen, ale dnes tu máme vás, pán Barroso. Začali ste, samozrejme, zopakovaním toho, že voľný pohyb ľudí je stelesnením európskeho projektu. Potom ste pokračovali a povedali ste, že je povinnosťou členských štátov znášať spoločne záťaž v podobe migračných tokov do Európy. Obhajujete spoločnú prisťahovaleckú politiku EÚ, ale samozrejme viete, že prehrávate, pretože roztržky, ktoré prepukli medzi Talianskom a Francúzskom, ukazujú, že keď prepukne kríza, tak medzi teóriou európskej integrácie a skutočnosťou v podobe národného štátu vyhráva práve národný štát. Máte teda obavy, že prehrávate, a na obranu svojej pozície, na obranu svojho milovaného svojho systému právnych predpisov sa uchyľujete k netolerancii, uchyľujete sa k nacionalizmu a vďaka vám si uvedomujem, že to, čo som včera videl, bolo naozaj skutočné. Útočíte na tých, ktorú chcú kontrolovať politiky týkajúce sa ich vlastných hraníc. Útočíte na nich dnes ako na xenofóbov. Útočíte na nich ako na extrémistov, ale to najhoršie, skutočne najhoršie je to, že ste na nich trikrát zaútočili ako na populistov. Nie je to hrozné? Moc volebnej schránky. Keď sa ľudia odvážia hlasovať proti v referendách, sú populisti, keď chcú kontrolovať svoje vlastné hranice, sú populisti. Poviem vám, že populisti sú v skutočnosti demokrati a že zneužívate tých, ktorí chcú hájiť svoju krajinu populizmom. Nuž, tu to máte, pán Barroso. Tu to máte. Táto vlajka predstavuje liberálnu demokraciu oveľa viac než ktorýkoľvek iný členský štát tejto Európskej únie a bude tu ešte dlho po tom, čo zmizne vaša hviezdami posiata vlajka."@sk19
"Gospod predsednik, včeraj je bil res Dan Evrope in tukaj na dvorišču smo imeli oborožene vojake, skupino Luftwaffe in veličastne orle, korakali so z zastavo in jo dvignili; šlo je za razkazovanje militarizma in nacionalizma EU. Mislil in upal sem, da so to le hude sanje, vendar pa ste danes z nami vi, gospod Barroso. Vi seveda začnete s ponavljanjem dejstva, da je prost pretok ljudi utelešenje evropskega projekta. Potem nadaljujete in pravite, da je dolžnost držav članic, da delijo bremena migracijskih tokov v Evropo. Zagovarjate skupno politiko priseljevanja EU, vendar veste, da izgubljate, kajti spor, ki je izbruhnil med Italijo in Francijo, kaže, da v primeru krize pri izbiri med teorijo evropskega povezovanja in praktičnostjo nacionalne države vedno zmaga nacionalna država. Zato ste zaskrbljeni, ker izgubljate, v obrambi svojega stališča, v obrambi svojega ljubega pravnega reda Skupnosti in zakonodaje pa se zatekate k nestrpnosti in nacionalizmu in ob tem se zavem, da je bilo tisto, kar sem videl včeraj, res. Napadate tiste, ki želijo nadzorovati svoje mejne politike. Danes jih napadate kot ksenofobe. Napadate jih kot skrajneže, najhujše pa je, res najhujše od vsega, da jih trikrat napadete, da so populisti. Kaj ni to grozno? Moč volilne skrinjice. Ko si ljudje upajo glasovati proti na referendumih, so populisti, ko želijo nadzorovati svoje meje, so populisti. Povem vam, da so populisti dejansko demokrati, vi pa zlorabljate tiste, ki želijo leteti pod zastavo populizma. Torej tako je to, gospod Barroso. Tako je tu. Ta zastava predstavlja liberalno demokracijo veliko dlje kot katera koli država članica te Evropske unije in to se bo nadaljevalo še dolgo potem, ko bo vaša himna izginila."@sl20
"Herr talman! I går var det Europadagen och i ljusgården här hade vi beväpnade soldater, vi hade Luftwaffe-orkestern och imperieörnar, flaggan paraderades och hissades, EU:s nationalsång spelades. Det var en uppvisning i militarism och EU-nationalism. Jag trodde och hoppades att det bara var en ond dröm, men i dag har vi er, José Manuel Barroso. Ni inledde självfallet med att upprepa att människors fria rörlighet förkroppsligar det europeiska projektet. Ni övergick därefter till att säga att medlemsstaterna är skyldiga att dela bördorna av migrationsströmmarna till Europa. Ni förespråkar en gemensam immigrationspolitik för EU, men ni vet förstås att ni förlorar, eftersom det gräl som har uppstått mellan Italien och Frankrike visar att när det finns en kris mellan teorin om europeisk integration och nationalstatens praktiska politik vinner nationalstaten. Ni är alltså oroad över att ni förlorar och för att förvara ert ställningstagande, för att försvara ert älskade EU-regelverk, er lagstiftning, tar ni till intolerans, tar ni till nationalism, ni får mig att inse att det jag såg i går faktiskt var på riktigt. Ni angriper dem som vill kontrollera sin egen gränspolitik. Ni anklagar dem för att vara främlingsfientliga. Ni anklagar dem för att vara extremister, men värst av allt – ja, värst av allt – ni anklagar dem tre gånger för att vara populister. Är inte det förfärligt? Det fria valets makt. När människor vågar rösta nej i folkomröstningar är de populister. När de vill kontrollera sina egna gränser är de populister. Jag påstår att populister faktiskt är demokrater och att ni baktalar dem som vill flagga med populismens fana. Här är den, José Manuel Barroso. Här är den. Den här flaggan har representerat liberal demokrati betydligt längre än någon av EU:s medlemsstater och det kommer den att fortsätta göra långt efter det att EU:s stjärnbeströdda flagga har försvunnit."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(De heren Farage, Agnew en Bloom houden Britse vlaggetjes omhoog)"3
"(Farage kungs, Agnew kungs un Bloom kungs pacēla mazus AK karogus)"13
"(Gli onorevoli Farage, Agnew e Bloom sventolano piccoli bandiere del Regno Unito)"12
"(Gospod Farage, gospod Agnew in gospod Bloom so dvignili zastave Velike Britanije)"20
"(Herr Farage, Herr Agnew und Herr Bloom halten kleine britische Fahnen hoch.)"9
"(Hr. Farage, hr. Agnew og hr. Bloom holdt små britiske flag op i vejret)"2
"(Jäsenet Farage, Agnew ja Bloom nostivat esiin pienet Yhdistyneen kuningaskunnan liput)"7
"(Los señores Farage, Agnew y Bloom portan pequeñas Union Jacks.)"21
"(MM. Farage, Agnew et Bloom brandissent de petits drapeaux britanniques)"8
"(N. Farage, J. S. Agnew ir G. Bloom pakėlė mažas Jungtinės Karalystės vėliavėles)"14
"(Nigel Farage, John Stuart Agnew ja Godfrey Bloom tõstsid üles väiksed Briti lipud)"5
"(Nigel Farage, John Stuart Agnew och Godfrey Bloom håller upp små brittiska flaggor.)"22
"(Os deputados Farage, Agnew e Bloom erguem pequenas bandeiras do Reino Unido)"17
"(Pan Farage, pan Agnew a pan Bloom zvednou miniatury britské vlajky.)"1
"(Posłowie Nigel Farage, John Stuart Agnew i Godfrey Bloom wznieśli małe flagi brytyjskie)"16
"(Pán Farage, pán Agnew a pán Bloom zdvihli malé národné vlajky.)"19
"(dl Farage, dl Agnew și dl Bloom au ridicat stegulețe ale Regatului Unit)"18
"(Ο κ. Farage, ο κ. Agnew και ο κ. Bloom σηκώνουν σημαιάκια του Ηνωμένου Βασιλείου)"10
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,9,4,21
"w imieniu grupy EFD –"16
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph