Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-05-10-Speech-2-465-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110510.60.2-465-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Eiropas Savienības pienākums ir turpināt palīdzēt Gruzijai, lai šī valsts varētu attīstīties un kļūt par modernu demokrātiju, kas būtu piemērs citām attiecīgā reģiona valstīm. Kopš „rožu revolūcijas” Gruzijas valdība ir konsekventi īstenojusi demokrātiskas reformas, modernizējot savu valsti un veicot grūtas, nepopulāras, bet ilgtermiņā ļoti vajadzīgas ekonomiskas un sociālas reformas. Kā liecina Pasaules Bankas „ ” indeksa dati, Gruzijā uzņēmējdarbības vide ir 12. „vieglākā” pasaulē. Tikai 3 Eiropas Savienības dalībvalstis pēc šā indeksa datiem atrodas augstāk par Gruziju. Šai valstij ir ievērojami panākumi cīņā ar korupciju, kas ir nozīmīga problēma visās postpadomju valstīs. Esmu pārliecināta, ka Gruzija ir piemērs Kaukāza reģiona valstīm, un nebaidos arī teikt, ka šī valsts var kalpot kā piemērs daļai no ES dalībvalstīm, kurās šodien pietrūkst politiskās drosmes, lai veiktu reformas, kas pavērtu ceļu izaugsmei un modernizācijai. Risinot ar Gruziju saistītus jautājumus, mēs nedrīkstam aizmirst, ka joprojām 20 % no Gruzijas teritorijas ir okupēti. Krievijai ir jāpilda vienošanās attiecībā uz Gruzijas teritoriālo integritāti, un Eiropas Savienībai konsekventi jāturpina to atgādināt Krievijas vadībai."@lv13
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Je povinností Evropské unie, aby i nadále podporovala Gruzii a umožnila tak této zemi, aby se rozvinula a stala se moderním demokratickým státem, který by sloužil jako příklad pro ostatní země v tomto regionu Od „růžové revoluce“ gruzínská vláda bez přestání zavádí demokratické reformy, a tím tuto zemi modernizuje a provádí obtížné a neoblíbené hospodářské a sociální reformy, které jsou však z dlouhodobého hlediska nezbytně nutné. Jak ukázal index „Podnikání 2010“ Světové banky, prostředí pro podnikání v Gruzii je 12. „nejsnazší“ na světě. Pouze tři další země v Evropské unii jsou v tomto indexu nad Gruzií. Tato země zaznamenala značný úspěch v boji proti korupci, což je velký problém ve všech zemích bývalého sovětského bloku. Jsem přesvědčena o tom, že Gruzie je příkladem pro ostatní země kavkazského regionu a nebojím se říci, že tato země může sloužit jako příklad i některým členským státům Evropské unie, kterým v současné době chybí odvaha k tomu, aby prováděly reformy, které by vydláždily cestu k růstu a modernizaci. Při řešení problémů Gruzie nesmíme zapomínat na to, že 20 % území Gruzie je dosud stále okupováno. Rusko musí dostát své dohodě, co se týče územní celistvosti Gruzie, a Evropská unie musí Rusku jeho roli v této záležitosti i nadále neustále připomínat."@cs1
"Det er EU's pligt fortsat at hjælpe Georgien, så landet kan udvikle sig og blive et moderne demokrati, som kan tjene som eksempel for andre lande i regionen. Siden Rosenrevolutionen har den georgiske regering konsekvent gennemført demokratiske reformer, moderniseret sit land og udført vanskelige, upopulære økonomiske og sociale reformer, som er afgørende på langt sigt. Som Verdensbankens indeks "Doing Business 2010" viser, er forretningsmiljøet i Georgien det 12. "nemmeste" i verden. Kun tre EU-medlemsstater rangerer over Georgien i dette indeks. Dette land har haft bemærkelsesværdig succes med at bekæmpe korruption, som er et betydeligt problem i alle postsovjetiske lande. Jeg er overbevist om, at Georgien er et eksempel for den kaukasiske regions lande, og jeg er ikke bange for at sige, at dette land kan tjene som eksempel for visse EU-medlemsstater, som i øjeblikket mangler det politiske mod til at gennemføre reformer til at bane vej for vækst og modernisering. Når vi løser problemer forbundet med Georgien, må vi ikke glemme, at 20 % af Georgiens landområde stadig er besat. Rusland må overholde sin aftale om Georgiens territoriale integritet, og EU må konsekvent fortsætte med at minde Ruslands ledelse herom."@da2
"Die Europäische Union ist verpflichtet, Georgien weiterhin zu helfen, damit sich das Land entwickeln und eine moderne Demokratie werden kann, die anderen Ländern in der Region als Beispiel dient. Seit der „Rosenrevolution“ hat die georgische Regierung beständig demokratische Reformen durchgeführt, das Land modernisiert und schwierige, unpopuläre Wirtschafts- und Sozialreformen durchgesetzt, die auf lange Sicht unerlässlich sind. Wie der Index „Doing Business 2010“ der Weltbank gezeigt hat, ist das Investitionsklima in Georgien sehr gut; das Land belegte den 12 Platz weltweit. Nur drei Länder der Europäischen Union haben einen höheren Rang erreicht. Dieses Land hat beachtlichen Erfolg bei der Bekämpfung von Korruption erzielt, die ein schwerwiegendes Problem in allen ehemaligen Sowjetrepubliken ist. Ich bin überzeugt, dass Georgien für andere Länder der Kaukasusregion ein Beispiel ist, und ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass dieses Land einigen EU-Mitgliedsstaaten als Vorbild dienen kann, in denen derzeit der politische Mut zu Reformen fehlt, die zu Wachstum und Modernisierung führen. Wenn wir die Probleme in Zusammenhang mit Georgien lösen, dürfen wir nicht vergessen, dass 20 % des georgischen Gebietes noch immer besetzt sind. Russland muss die Vereinbarungen über die territoriale Einheit Georgiens respektieren, und die Europäische Union muss die russische Führung immer wieder daran erinnern."@de9
"Είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωση να συνεχίσει να παρέχει βοήθεια στη Γεωργία, προκειμένου η χώρα να μπορέσει να αναπτυχθεί και να μετασχηματιστεί σε μια σύγχρονη δημοκρατία, αποτελώντας, κατά τον τρόπο αυτόν, παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες χώρες της περιοχής. Από την εποχή της «επανάστασης των ρόδων» και εξής, η γεωργιανή κυβέρνηση έχει εφαρμόσει με συνέπεια δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, εκσυγχρονίζοντας τη χώρα και επιφέροντας δύσκολες, μη δημοφιλείς οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι θεμελιώδεις σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Σύμφωνα με τον δείκτη («Άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 2010») της Παγκόσμιας Τράπεζας, το επιχειρηματικό περιβάλλον της Γεωργίας καταλαμβάνει τη 12η θέση στην παγκόσμια κατάταξη του πλέον «ευνοϊκού» επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Μόνο τρία κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατατάσσονται πριν από τη Γεωργία στον εν λόγω δείκτη. Η συγκεκριμένη χώρα έχει καταγράψει μείζονα πρόοδο στην καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία αποτελεί σημαντικό πρόβλημα σε όλες τις μετασοβιετικές χώρες. Είμαι πεπεισμένη ότι η Γεωργία αποτελεί παράδειγμα για τις χώρες της περιοχής του Καυκάσου, και μπορώ να δηλώσω ανεπιφύλακτα ότι η εν λόγω χώρα μπορεί να λειτουργήσει ως υπόδειγμα και για ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, στα οποία ελλείπει επί του παρόντος το πολιτικό σθένος για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που θα μπορούσαν να χαράξουν τον δρόμο προς την οικονομική ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό. Κατά την επίλυση των προβλημάτων που συνδέονται με τη Γεωργία, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι το 20% της γεωργιανής επικράτειας εξακολουθεί να τελεί υπό καθεστώς κατοχής. Η Ρωσία πρέπει να τηρήσει τη συμφωνία που έχει συνάψει σχετικά με την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας, και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει επιμόνως να υπενθυμίζει το ζήτημα αυτό στη ρωσική ηγεσία."@el10
"It is the duty of the European Union to continue helping Georgia, so that that country can develop and become a modern democracy, which could serve as an example to other countries in the region. Since the ‘Rose Revolution’, the Georgian Government has consistently implemented democratic reforms, modernising its country and carrying out difficult, unpopular economic and social reforms that are essential in the long term. As shown by the World Bank’s ‘Doing Business 2010’ index, the business environment in Georgia is the 12 ‘easiest’ in the world. Only three European Union Member States are ranked above Georgia in this index. This country has had notable successes in fighting corruption, which is a significant problem in all post-Soviet countries. I am convinced that Georgia is an example to Caucasian region countries, and I have no fear in saying that this country can serve as an example to some EU Member States that currently lack the political courage to carry out reforms that would pave the way to growth and modernisation. In solving problems associated with Georgia, we must not forget that 20% of Georgia’s territory is still under occupation. Russia must honour its agreement with respect to the territorial integrity of Georgia, and the European Union must consistently continue to remind Russia’s leadership of this."@en4
"− El deber de la Unión Europea es continuar ayudando a Georgia de modo que este país pueda desarrollarse y convertirse en una democracia moderna que sirva de ejemplo a otros países de la región. Desde la «Revolución de las Rosas», el Gobierno de Georgia ha aplicado sistemáticamente reformas democráticas, ha modernizado su país y ha llevado a cabo reformas económicas y sociales difíciles e impopulares, pero esenciales a largo plazo. Como lo ha demostrado el informe del Banco Mundial, el entorno empresarial de Georgia es el 12º «más fácil» del mundo. En ese informe, solamente hay tres Estados Miembros de la Unión Europea que estén calificados por encima de Georgia. Este país ha obtenido notables éxitos en combatir la corrupción, que constituye un problema significativo en todos los países post-soviéticos. Estoy convencida de que Georgia es un ejemplo para los países de la región caucásica, y no me duelen prendas en decir que este país puede servir de ejemplo a algunos Estados Miembros de la UE, que actualmente carecen del coraje político necesario para llevar a cabo reformas que allanarían el camino hacia el crecimiento y la modernización. Al resolver problemas relacionados con Georgia, no debemos olvidar que el 20 % del territorio georgiano aún sigue bajo ocupación. Rusia ha de cumplir su acuerdo en lo que respecta a la integridad territorial de Georgia, y la Unión Europea tiene que seguir recordándoles sistemáticamente esto a los líderes rusos."@es21
"Euroopa Liidu kohustus on jätkata Gruusia abistamist, et see riik saaks areneda ja muutuda nüüdisaegseks demokraatlikuks riigiks, mis oleks eeskujuks teistele riikidele selles piirkonnas. Alates nn roosirevolutsioonist on Gruusia valitsus pidevalt viinud ellu demokraatlikke reforme, ajakohastades oma riiki ja tehes keerulisi ebapopulaarseid majandus- ja sotsiaalseid reforme, mis on vajalikud pikaajalises perspektiivis. Vastavalt Maailmapanga raporti „Doing Business 2010” indeksile on Gruusia ärikliima maailmas 12. kohal n-ö lihtsuse poolest. Selle indeksi kohaselt asuvad Gruusiast eespool vaid kolm Euroopa Liidu liikmesriiki. Riik on teinud märgatavaid edusamme korruptsiooniga võitlemisel, mis on oluline probleem kõikides endistes Nõukogu Liidu riikides. Ma olen veendunud, et Gruusia on eeskujuks Kaukaasia piirkonna riikidel, ja ma ei karda öelda, et see riik võib olla eeskujuks ka mõnedele ELi liikmesriikidele, kellel puudub hetkel poliitiline julgus reformide elluviimiseks, mis sillutaks teed kasvule ja ajakohastamisele. Gruusiaga seotud probleemide lahendamisel ei tohi me unustada, et 20% Gruusia territooriumist on endiselt okupeeritud. Venemaa peab järgima oma kokkulepet Gruusia territoriaalse ühtsuse kohta ja Euroopa Liit peab pidevalt Venemaale meelde tuletama tema juhtpositsiooni selles."@et5
". Euroopan unionin velvollisuus on jatkaa Georgian auttamista, niin että maa voi kehittyä ja muuttua nykyaikaiseksi demokratiaksi, mikä voisi toimia esimerkkinä muille alueen maille. Niin sanotusta ruusuvallankumouksesta lähtien Georgian hallitus on johdonmukaisesti pannut toimeen demokraattisia uudistuksia nykyaikaistaen maataan ja toteuttaen vaikeita, epäsuosittuja taloudellisia ja yhteiskunnallisia uudistuksia, jotka ovat olennaisia pitkällä aikavälillä. Kuten Maailmanpankin Doing Business 2010 -raportti osoittaa, Georgian liiketoimintaympäristö on maailman 12. "helpoin". Vain kolme Euroopan unionin jäsenvaltiota on tässä luettelossa Georgiaa ylemmällä sijalla. Maa on menestynyt merkittävästi torjuessaan korruptiota, joka on huomattava ongelma kaikissa entisen Neuvostoliiton maissa. Olen vakuuttunut siitä, että Georgia on esimerkki Kaukasian alueen maille, enkä pelkää sanoa, että maa voi toimia esimerkkinä joillekin EU:n jäsenvaltioille, joilla ei tällä hetkellä ole poliittista rohkeutta toteuttaa uudistuksia, jotka tasoittaisivat tietä kasvulle ja nykyaikaistamiselle. Ratkaistessamme Georgiaan liittyviä ongelmia emme saa unohtaa, että 20 prosenttia Georgian alueesta on edelleen miehitettynä. Venäjän on noudatettava sopimustaan Georgian alueellisesta koskemattomuudesta, ja Euroopan unionin on johdonmukaisesti jatkettava Venäjän johdon muistuttamista asiasta."@fi7
"L’Union européenne a le devoir de continuer à aider la Géorgie, pour que ce pays puisse se développer et devenir une démocratie moderne pouvant servir d’exemple aux autres pays de la région. Depuis la révolution des roses, le gouvernement géorgien ne cesse de mettre en œuvre des réformes démocratiques, de moderniser le pays et de procéder à de difficiles et impopulaires réformes sociales et économiques qui sont essentielles pour le long terme. Dans le classement par indices de facilité de faire des affaires dans le bulletin de la Banque mondiale, la Géorgie occupe la douzième place. Seuls trois autres États membres de l’Union européenne sont mieux classés que la Géorgie dans cet index. Ce pays réussit de manière appréciable à lutter contre la corruption, un problème important dans tous les pays post-régime soviétique. Je suis convaincue que la Géorgie est un exemple pour les pays du Caucase, et je ne crains pas de dire que ce pays peut servir d’exemple à certains États membres de l’UE qui manquent du courage politique de procéder à des réformes qui pourraient mener à la croissance et à la modernisation. En nous souciant des problèmes de la Géorgie, n’oublions pas que 20 % du territoire géorgien sont toujours sous occupation. La Russie doit honorer ses accords concernant l’intégrité territoriale de la Géorgie, et l’Union européenne doit continuer de le rappeler aux autorités russes."@fr8
"Eiropas Savienības pienākums ir turpināt palīdzēt Gruzijai, lai šī valsts varētu attīstīties un kļūt par modernu demokrātiju, kas būtu piemērs citām attiecīgā reģiona valstīm. Kopš "rožu revolūcijas" Gruzijas valdība ir konsekventi īstenojusi demokrātiskas reformas, modernizējot savu valsti un veicot grūtas, nepopulāras, bet ilgtermiņā ļoti vajadzīgas ekonomiskas un sociālas reformas. Kā liecina Pasaules Bankas "Doing business 2010" indeksa dati, Gruzijā uzņēmējdarbības vide ir 12. "vieglākā" pasaulē. Tikai 3 Eiropas Savienības dalībvalstis pēc šā indeksa datiem atrodas augstāk par Gruziju. Šai valstij ir ievērojami panākumi cīņā ar korupciju, kas ir nozīmīga problēma visās postpadomju valstīs. Esmu pārliecināta, ka Gruzija ir piemērs Kaukāza reģiona valstīm, un nebaidos arī teikt, ka šī valsts var kalpot kā piemērs daļai no ES dalībvalstīm, kurās šodien pietrūkst politiskās drosmes, lai veiktu reformas, kas pavērtu ceļu izaugsmei un modernizācijai. Risinot ar Gruziju saistītus jautājumus, mēs nedrīkstam aizmirst, ka joprojām 20% no Gruzijas teritorijas ir okupēti. Krievijai ir jāpilda vienošanās attiecībā uz Gruzijas teritoriālo integritāti, un Eiropas Savienībai konsekventi jāturpina to atgādināt Krievijas vadībai."@hu11
"L’Unione europea ha il dovere di continuare ad aiutare la Georgia, acciocché questo paese possa svilupparsi fino a diventare una democrazia moderna e un modello per gli altri paesi della regione. A partire dalla “rivoluzione delle rose”, il governo georgiano ha messo in atto un programma coerente di riforme democratiche, ammodernato il paese e realizzato alcune riforme socio-economiche difficili e impopolari, essenziali in una prospettiva a lungo termine. Secondo la relazione della Banca Mondiale “Doing Business 2010”, la Georgia si colloca dodicesima nella classifica dei paesi con le condizioni più favorevoli all’imprenditorialità. Soltanto tre Stati membri dell’Unione europea sono riusciti a classificarsi meglio. La Georgia ha ottenuto ottimi risultati nella lotta contro la corruzione che rimane una piaga critica in tutti i paesi post-sovietici. Sono persuasa che la Georgia sia un esempio per gli altri paesi del Caucaso e non ho timore di affermare che essa potrebbe servire da esempio anche ad alcuni Stati membri UE che dimostrano di non possedere il coraggio politico necessario a realizzare delle riforme a favore della crescita e della modernizzazione. Nell’affrontare i problemi della Georgia, non dobbiamo dimenticare che il 20 per cento del suo territorio è ancora occupato. La Russia deve tenere fede all’impegno assunto in relazione all’integrità territoriale della Georgia e l’Unione europea, da parte sua, deve continuare a rammentarlo alla leadership russa."@it12
"Europos Sąjungos pareiga toliau padėti Gruzijai, kad ši šalis galėtų vystytis ir tapti šiuolaikine demokratine valstybe, kuri galėtų būti pavyzdžiu kitoms šio regiono šalims. Nuo vadinamosios rožinės revoliucijos Gruzijos vyriausybė nuosekliai įgyvendino demokratines reformas, modernizavo savo šalį ir vykdė sudėtingas ir nepopuliarias ekonomines ir socialines reformas, kurias ilgainiui būtina įgyvendinti. Kaip parodė Pasaulio banko ataskaitos „Doing Business 2010“ reitingas, verslo aplinka Gruzijoje yra dvylikta pagal palankumą pasaulyje. Tik trims Europos Sąjungos valstybėms narėms pagal šį reitingą skiriama aukštesnė vieta. Ši šalis pasiekė pastebimų laimėjimų kovodama su korupcija, kuri yra didelė visų posovietinių šalių problema. Esu įsitikinusi, kad Gruzija yra pavyzdys Kaukazo regiono šalims, ir nebijau pasakyti, kad ši šalis gali būti pavyzdys ir kai kurioms ES valstybėms narėms, kurioms šiuo metu trūksta politinės drąsos vykdyti reformas, kuriomis būtų sudaromos tinkamos sąlygos ekonomikos augimui ir modernizacijai. Spręsdami su Gruzija siejamas problemas privalome nepamiršti, kad iki šiol yra okupuota 20 proc. Gruzijos teritorijos. Rusija privalo gerbti savo susitarimą dėl Gruzijos teritorinio vientisumo, o Europos Sąjunga privalo nuosekliai toliau apie tai priminti Rusijos vadovybei."@lt14
"Eiropas Savienības pienākums ir turpināt palīdzēt Gruzijai, lai šī valsts varētu attīstīties un kļūt par modernu demokrātiju, kas būtu piemērs citām attiecīgā reģiona valstīm. Kopš "rožu revolūcijas" Gruzijas valdība ir konsekventi īstenojusi demokrātiskas reformas, modernizējot savu valsti un veicot grūtas, nepopulāras, bet ilgtermiņā ļoti vajadzīgas ekonomiskas un sociālas reformas. Kā liecina Pasaules Bankas "Doing business 2010" indeksa dati, Gruzijā uzņēmējdarbības vide ir 12. "vieglākā" pasaulē. Tikai 3 Eiropas Savienības dalībvalstis pēc šā indeksa datiem atrodas augstāk par Gruziju. Šai valstij ir ievērojami panākumi cīņā ar korupciju, kas ir nozīmīga problēma visās postpadomju valstīs. Esmu pārliecināta, ka Gruzija ir piemērs Kaukāza reģiona valstīm, un nebaidos arī teikt, ka šī valsts var kalpot kā piemērs daļai no ES dalībvalstīm, kurās šodien pietrūkst politiskās drosmes, lai veiktu reformas, kas pavērtu ceļu izaugsmei un modernizācijai. Risinot ar Gruziju saistītus jautājumus, mēs nedrīkstam aizmirst, ka joprojām 20% no Gruzijas teritorijas ir okupēti. Krievijai ir jāpilda vienošanās attiecībā uz Gruzijas teritoriālo integritāti, un Eiropas Savienībai konsekventi jāturpina to atgādināt Krievijas vadībai."@mt15
"Het is de plicht van Europese Unie Georgië te blijven helpen, zodat het land zich kan ontwikkelen en een moderne democratie kan worden die als voorbeeld zou kunnen dienen voor andere landen in de regio. Sinds de 'Rozenrevolutie' heeft de Georgische regering consequent democratische hervormingen doorgevoerd, waarbij ze het land gemoderniseerd heeft en moeilijke, impopulaire economische en sociale hervormingen heeft doorgevoerd die op de lange termijn essentieel zijn. Zoals blijkt uit de 'Doing Business 2010'-index van de Wereldbank, is het ondernemingsklimaat in Georgië het op elf na 'makkelijkste' in de wereld. In die index staan er slechts drie lidstaten van de Europese Unie boven Georgië. Het land heeft aanzienlijke successen geboekt bij het bestrijden van corruptie, die in alle voormalige Sovjetstaten een groot probleem is. Ik ben ervan overtuigd dat Georgië een voorbeeld is voor landen in de Kaukasus en durf zelfs te stellen dat dit land kan dienen als voorbeeld voor enkele EU-lidstaten waar het momenteel aan politieke moed ontbreekt om de hervormingen door te voeren die de weg naar groei en modernisering zouden effenen. Bij het oplossen van de problemen die met Georgië samenhangen, mogen we niet vergeten dat 20 procent van het grondgebied van Georgië nog steeds bezet wordt. Rusland moet zijn overeenkomst met betrekking tot de territoriale integriteit van Georgië naleven en de Europese Unie moet de Russische leiders daar voortdurend aan blijven herinneren."@nl3
"Unia Europejska ma obowiązek kontynuować pomoc dla Gruzji , dzięki której ten kraj może się rozwijać i stać się nowoczesną demokracją, co będzie mogło służyć jako przykład dla innych krajów w tym regionie. Od czasu „rewolucji róż” rząd gruziński konsekwentnie realizuje reformy demokratyczne, modernizując swój kraj i przeprowadzając trudne, niepopularne reformy gospodarcze i społeczne, które w dłuższej perspektywie są nieodzowne. Z rankingu Banku Światowego „Doing Business 2010” wynika, że otoczenie biznesowe w Gruzji jest na dwunastym miejscu wśród „najłatwiejszych” na świecie. Tylko trzy państwa członkowskie Unii Europejskiej wyprzedzają Gruzję w tym rankingu. Ten kraj odniósł znaczące sukcesy w walce z korupcją, która we wszystkich krajach postsowieckich stanowi istotny problem. Jestem przekonana, że Gruzja to przykład dla państw regionu kaukaskiego i nie boję się powiedzieć, że ten kraj mógłby służyć jako przykład dla niektórych państw członkowskich UE, którym brak teraz politycznej odwagi, by przeprowadzić reformy, które utorują drogę do wzrostu i modernizacji. Pracując nad rozwiązaniem problemów dotyczących Gruzji, nie możemy zapominać, że 20 % terytorium Gruzji jest nadal pod okupacją. Rosja musi honorować zawarte przez siebie porozumienie dotyczące integralności terytorialnej Gruzji, a Unia Europejska musi konsekwentnie przypominać o tym rosyjskim przywódcom."@pl16
"A União Europeia tem a obrigação de continuar a ajudar a Geórgia para que aquele país possa desenvolver-se e tornar-se uma democracia moderna, podendo servir de exemplo a outros países da região. Desde a "Revolução das Rosas" que o Governo georgiano tem vindo a executar, de forma consistente, reformas democráticas, modernizando o país e levando a cabo reformas económicas e sociais difíceis e impopulares mas essenciais a longo prazo. Como demonstra o índice do Banco Mundial "Doing Business 2010", o ambiente empresarial na Geórgia é o 12º "mais fácil" do mundo. Apenas três Estados-Membros da União Europeia obtiveram uma classificação superior à da Geórgia neste índice. Este país tem somado êxitos notáveis na luta contra a corrupção, um problema significativo em todos os países pós-soviéticos. Estou convencida de que a Geórgia é um exemplo para os países da região caucasiana, e não tenho qualquer pejo em dizer que este país pode servir de exemplo a alguns Estados-Membros europeus que, neste momento, carecem de coragem política para executar reformas que abririam caminho ao crescimento e à modernização. Ao abordar problemas associados à Geórgia, convém não esquecer que 20% do território georgiano continua sob ocupação. É imperativo que a Rússia honre o compromisso assumido relativamente à integridade territorial da Geórgia, e cumpre à União Europeia continuar a relembrar os líderes russos disso mesmo."@pt17
"Este de datoria Uniunii Europene să continue sprijinirea Georgiei, astfel încât această țară să se poată dezvolta și să devină o democrație modernă, care să poată servi drept exemplu pentru alte țări din regiune. De la „Revoluția trandafirilor”, guvernul georgian a pus în aplicare în mod consecvent reforme democratice, modernizând țara și realizând reforme sociale și economice dificile și nepopulare care sunt esențiale pe termen lung. După cum a arătat indicele Băncii Mondiale, „Doing Business 2010”, mediul de afaceri din Georgia este al 12 cel mai „sigur” din lume. Doar trei state membre ale Uniunii Europene sunt clasate în fața Georgiei în acest indice. Această țară a înregistrat succese notabile în lupta împotriva corupției, care reprezintă o problemă semnificativă în toate țările postsovietice. Sunt convinsă că Georgia este un exemplu pentru țările din regiunea caucaziană și nu îmi este teamă să spun că această țară poate servi drept exemplu pentru unele state membre ale UE, cărora în prezent le lipsește curajul politic de a efectua reforme care ar deschide calea spre creștere și modernizare. În vederea rezolvării problemelor din Georgia, nu trebuie să uităm că 20 % din teritoriul acesteia se află încă sub ocupație. Rusia trebuie să își onoreze acordul cu privire la integritatea teritorială a Georgiei, iar Uniunea Europeană trebuie să continue în mod constant să reamintească acest lucru conducerii Rusiei."@ro18
"Pokračovať v pomoci Gruzínsku je povinnosťou Európskej únie, aby sa krajina mohla rozvíjať a stať sa modernou demokraciou, ktorá môže slúžiť ako príklad iným krajinám v regióne. Od ružovej revolúcie gruzínska vláda dôsledne zavádza demokratické reformy, modernizuje krajinu a vykonáva zložité, nepopulárne hospodárske a sociálne reformy, ktoré sú z dlhodobého hľadiska mimoriadne dôležité. Ako ukazuje rebríček krajín Svetovej banky „Doing business 2010“, ktorý hodnotí podnikateľské prostredie, Gruzínsko je na 12. mieste v poradí krajín s „najjednoduchším“ podnikaním na svete. Pred Gruzínskom sa v tomto rebríčku umiestnili len tri členské štáty Európskej únie. Táto krajina zaznamenala významné úspechy v boji proti korupcii, ktorá je výrazným problémom vo všetkých postsovietskych krajinách. Som presvedčená, že Gruzínsko je príkladom pre krajiny kaukazského regiónu a nebojím sa povedať, že môže slúžiť ako príklad niektorým členským štátom EÚ, ktorým v súčasnosti chýba politická odvaha vykonať reformy, ktoré by pripravili cestu rastu a modernizácii. Pri riešení problémov týkajúcich sa Gruzínska nesmieme zabúdať na to, že 20 % gruzínskeho územia je stále okupovaných. Rusko musí dodržiavať vlastnú dohodu, ktorá sa týka územnej celistvosti Gruzínska, a Európska únia to musí vedúcim predstaviteľom Ruska neustále dôsledne pripomínať."@sk19
"Naloga Evropske unije je še naprej pomagati Gruziji, da se bo ta država lahko razvijala in postala moderna demokracija, ki bi lahko bila zgled drugim državam v tej regiji. Gruzijska vlada po „rožnati revoluciji“ dosledno izvaja demokratične reforme, modernizira državo in izvaja težke, nepriljubljene gospodarske in socialne reforme, ki so dolgoročno bistvene. Kot je pokazala lestvica „Doing Business 2010“, ki jo sestavlja Svetovna banka, je poslovno okolje Gruzije na 12. mestu med „najbolj sproščenimi“ na svetu. Glede na ta indeks so nad Gruzijo uvrščene le tri države članice Evropske unije. Ta država je dosegla opazen napredek v boju proti korupciji, ki je precejšnja težava v vseh državah nekdanje Sovjetske zveze. Prepričana sem, da je Gruzija zgled državam v kavkaški regiji in brez skrbi rečem, da je lahko ta država zgled nekaterim državam članicam EU, ki zdaj nimajo političnega poguma za izvajanje reform, ki bi utrdile pot rasti in modernizaciji. Pri reševanju težav, povezanih z Gruzijo, ne smemo pozabiti, da je 20 % ozemlja Gruzije še vedno pod zasedbo. Rusija mora spoštovati svoj dogovor glede ozemeljske nedotakljivosti Gruzije, Evropska unija pa mora rusko vodstvo dosledno opozarjati na to."@sl20
"Det är EU:s plikt att fortsätta hjälpa Georgien, så att landet kan utvecklas och bli en modern demokrati, som skulle kunna tjäna som förebild för andra länder i regionen. Sedan ”rosornas revolution” har den georgiska regeringen kontinuerligt infört demokratiska reformer, moderniserat landet och genomfört svåra, impopulära ekonomiska och sociala reformer som är viktiga på lång sikt. Som framgår av Världsbankens ”Doing Business 2010”-index hamnar affärsklimatet i Georgien på 12:e plats bland de ”enklaste” i världen. Endast tre av EU:s medlemsstater har en högre placering än Georgien i det här indexet. Landet har haft märkbara framgångar när det gäller att bekämpa korruptionen, något som är ett stort problem i alla före detta Sovjetstater. Jag är övertygad om att Georgien är en förebild för andra länder i Kaukasusområdet och jag vågar påstå att det här landet kan fungera som förebild för vissa av EU:s medlemsstater som i dag saknar det politiska modet att genomföra reformer som skulle kunna bereda väg för tillväxt och modernisering. När vi löser de problem som Georgien har får vi inte glömma att 20 procent av Georgiens territorium fortfarande är ockuperat. Ryssland måste uppfylla sitt avtal när det gäller Georgiens territoriella integritet och EU måste hela tiden fortsätta påminna Rysslands ledare om detta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph