Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-05-10-Speech-2-156-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110510.60.2-156-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, a billion here, a billion there, and pretty soon we are talking real money. The amounts that have been dedicated by the European Union to these bailouts dwarf the domestic spending of our national governments. The United Kingdom alone has so far made available GBP 7 billion in Ireland and it is now about to be asked for another GBP 4.2 billion in Portugal. GBP 7 billion is more than the value of all the domestic cuts we have made in social security put together – and all for a policy which is now visibly failing. When the Greek bailout was originally agreed we were told that it would be enough to deter the speculators, that Greece would now be borrowing competitively in the market and that no more would be needed. Yet, we now see Greece openly negotiating for a default and for further loans. It is clear that we are not going to see the money again. It is also clear that we are breaking the law. These bailouts are not merely unauthorised under the Treaties, they are expressly prohibited and, worst of all, they are damaging to the recipient countries. There is a racket – a Ponzi scheme – whereby governments and banks connive to give money to European bankers and bondholders, while expecting the repayment to come from ordinary European taxpayers. Ireland and Greece are now having to borrow more money to send to Portugal, while at the same time Ireland and Portugal are having to borrow more money to send to Greece. Let me finish by quoting my countryman Rudyard Kipling. ‘You will find it better policy to say: ‘We never pay one Dane-geld No matter how trifling the cost; For the end of that game is oppression and shame And the nation that plays it is lost!’"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, miliarda sem, miliarda tam a za chvíli budeme mluvit o skutečných penězích. Částky věnované Evropskou unií na záchranu ohrožených ekonomik převyšují domácí výdaje našich národních vlád. Spojené království samotné dosud vyčlenilo 7 miliard liber pro Irsko a nyní by mělo být požádáno o dalších 4,2 miliardy pro Portugalsko. Sedm miliard liber převyšuje hodnotu všech domácích škrtů dohromady, které jsme provedli v oblasti sociálního zabezpečení – a to vše na podporu politiky, která teď viditelně selhává. Po schválení řeckého záchranného balíčku nám bylo řečeno, že k odrazení spekulantů bude dostačující, že si Řecko další půjčky opatří na volném trhu a že další balíček už nebude potřeba. Nicméně nyní sledujeme, jak Řecko otevřeně vyjednává o odkladu splátek a o dalších půjčkách. Je jasné, že tyto peníze už nikdy neuvidíme. Je rovněž jasné, že porušujeme zákon. Tyto záchranné balíčky nejsou podle Smluv pouze nedovolené, nýbrž jsou výslovně zakázané a co je nejhorší, jsou škodlivé pro země, které je přijímají. Existuje zde trik – Ponziho schéma, jistý druh pyramidové hry – kdy vlády a banky zavírají oči nad vyplácením evropských bankéřů a držitelů dluhopisů, přičemž očekávají, že se jim splátky vrátí od běžných evropských daňových poplatníků. Irsko a Řecko si nyní musí půjčovat další peníze, aby je mohly poslat Portugalsku, přičemž Irsko a Portugalsko si zase musí půjčovat, aby mohly poslat peníze Řecku. Dovolte mi na závěr ocitovat mého krajana Rudyarda Kiplinga. “Zjistíte, že lepší politika je říci: „Nikdy neplatíme ničí daň nehledě na to, jak bezvýznamná je její výše neboť na konci této hry čeká jen útlak a hanba a země, jež na ni přistoupí, je ztracena!“"@cs1
"Fru formand! En milliard her, en milliard der, og temmelig snart taler vi om rigtige penge. De beløb, som er blevet afsat af EU til disse redningsaktioner, får vores statslige regeringers indenlandske udgifter til at se ubetydelige ud. Alene Det Forenede Kongerige har hidtil stillet 7 mia. GBP til rådighed i Irland, og det vil nu snart blive bedt om nye 4,2 mia. GBP i Portugal. 7 mia. GBP er mere end værdien af alle de indenlandske besparelser, vi har foretaget på det sociale sikringsområde, tilsammen – og det hele for en politik, som nu tydeligt slår fejl. Da den græske redningsaktion oprindeligt blev besluttet, fik vi at vide, at det ville være nok til at afholde spekulanterne, at Grækenland nu ville låne til konkurrencedygtige priser på markedet, og at der ikke ville blive brug for mere. Alligevel ser vi nu, at Grækenland åbenlyst forhandler om en misligholdelse og om yderligere lån. Det er klart, at vi ikke kommer til at se pengene igen. Det er også klart, at vi bryder loven. Disse redningsaktioner er ikke kun uautoriserede i henhold til traktaterne, de er udtrykkeligt forbudt og, værst af alt, de er skadelige for modtagerlandene. Der er en fidus – et svindelforetagende – hvor regeringer og banker ser gennem fingre med at give penge til europæiske banker og obligationsejere, samtidig med at de forventer, at tilbagebetalingen kommer fra almindelige europæiske skatteydere. Irland og Grækenland må nu låne flere penge til at sende til Portugal, mens Irland og Portugal samtidig må låne flere penge til at sende til Grækenland. Lad mig slutte af med at citere min landsmand Rudyard Kipling."@da2
"Frau Präsidentin! Eine Milliarde hier, eine Milliarde dort, und bald geht es dann um richtig viel Geld. Die Beträge, die die Europäische Union für diese Rettungspläne bereitgestellt hat, lassen die inländischen Ausgaben unserer nationalen Regierungen winzig erscheinen. Das Vereinigte Königreich allein hat bisher 7 Mrd. GBP für Irland bereitgestellt und wird nun gerade wieder um weitere 4,2 Mrd. GBP für Portugal gebeten. 7 Mrd. GBP sind mehr als alle inländischen Haushaltseinsparungen, die wir im Bereich der sozialen Sicherheit vorgenommen haben, zusammengenommen – und alles für eine Politik, die nun zusehends scheitert. Als wir uns ursprünglich auf die Rettungsprogramme für Griechenland einigten, war uns gesagt worden, dass diese ausreichen würde, um die Spekulanten abzuschrecken, dass Griechenland nun kostengünstiger Kredite auf dem Markt aufnehmen würde und dass nicht noch mehr gebraucht würde. Doch jetzt müssen wir sehen, dass Griechenland offen über einen Zahlungsausfall und weitere Kredite verhandelt. Es ist klar, dass wir das Geld nicht wiedersehen werden. Es ist auch klar, dass wir das Gesetz brechen. Diese Rettungsprogramme sind nicht nur nicht von den Verträgen autorisiert, sie sind ausdrücklich verboten, und, was das Schlimmste ist, sie sind schädlich für die Empfängerländer. Es gibt da einen Betrug – eine Art Pyramidensystem – bei dem die Regierungen und die Banken gemeinsame Sache machen und den europäischen Bankern und Obligationären Geld geben, während sie erwarten, dass die Rückzahlungen von der Allgemeinheit der europäischen Steuerzahler kommen werden. Irland und Griechenland müssen sich nun mehr Geld leihen, um es nach Portugal zu schicken, während gleichzeitig Irland und Portugal sich mehr Geld leihen müssen, um es nach Griechenland zu schicken. Lassen Sie mich zum Abschluss meinen Landsmann Rudyard Kipling zitieren: „You will find it better policy to say: ‚We never pay one Dane-geld No matter how trifling the cost; For the end of that game is oppression and shame And the nation that plays it is lost!’" (Frei übersetzt: „Es mag klüger sein zu sagen: ‚Wir zahlen niemandem Schutzgeld, wie auch immer gering der Betrag, denn das Ende des Spiels sind Unterdrückung und Schande, und die Nation, die es spielt, ist verloren!'")"@de9
"Κυρία Πρόεδρε, ένα δισεκατομμύριο εδώ, ένα δισεκατομμύριο εκεί, και πολύ σύντομα θα καταλήξουμε να συζητούμε για πραγματικό χρήμα. Τα ποσά που έχει διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις δέσμες μέτρων διάσωσης κάνουν τις εγχώριες δαπάνες των εθνικών μας κυβερνήσεων να ωχριούν μπροστά τους. Μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο έχει διαθέσει μέχρι στιγμής 7 δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες στην Ιρλανδία και σύντομα πρόκειται να του ζητηθεί να διαθέσει άλλες 4,2 δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες για την Πορτογαλία. Το ποσό των 7 δισεκατομμυρίων λιρών στερλινών υπερβαίνει τη συνολική αξία των εθνικών περικοπών στις οποίες έχουμε προβεί στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, και όλα αυτά για μια πολιτική που είναι πλέον εμφανές ότι αποτυγχάνει. Όταν συμφωνήθηκε αρχικά η δέσμη μέτρων διάσωσης για την Ελλάδα, είχαμε ενημερωθεί ότι θα ήταν αρκετή για να αποθαρρύνει τους κερδοσκόπους, ότι η Ελλάδα θα μπορούσε πλέον να δανειστεί με ανταγωνιστικούς όρους από τις αγορές και ότι δεν θα χρειάζονταν επιπλέον χρήματα. Ωστόσο, τώρα βλέπουμε και πάλι την Ελλάδα διαπραγματεύεται ανοικτά τη χρεοκοπία της και την περαιτέρω δανειοδότησή της. Είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να ξαναδούμε αυτά τα χρήματα. Είναι εξίσου σαφές ότι παραβιάζουμε τον νόμο. Αυτές οι δέσμες μέτρων διάσωσης όχι μόνο δεν επιτρέπονται από τις Συνθήκες, αλλά απαγορεύονται ρητά από αυτές και, το χειρότερο όλων, είναι ολέθριες για τις χώρες που τις λαμβάνουν. Υπάρχει μια απάτη –ένα σύστημα Ponzi–, στο πλαίσιο της οποίας οι κυβερνήσεις και οι τράπεζες συμπράττουν για να δώσουν χρήματα στους ευρωπαίους τραπεζίτες και κατόχους ομολόγων, αναμένοντας, παράλληλα, την αντίστοιχη αποπληρωμή από τους ευρωπαίους φορολογούμενους. Η Ιρλανδία και η Ελλάδα πρέπει τώρα να δανειστούν περισσότερα χρήματα για να συνεισφέρουν στην Πορτογαλία, ενώ, την ίδια στιγμή, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία πρέπει να δανειστούν περισσότερα χρήματα για να συνεισφέρουν στην Ελλάδα. Θα ήθελα να ολοκληρώσω με μια αναφορά στον συμπατριώτη μου Ράντγιαρντ Κίπλινγκ: «Είναι προτιμότερο να λες: Δεν πληρώνω χαράτσι σε Όσο αστείο κι αν είναι το ποσό· Γιατί το παιχνίδι πάντα καταλήγει στην καταδυνάστευση και τη ντροπή Και χαμένο βγαίνει τελικά το έθνος που το παίζει!»"@el10
"Señora Presidenta, mil millones por aquí, mis millones por allá, y muy pronto nos damos cuenta de que estamos hablando de dinero real. Las cantidades que la Unión Europea ha dedicado a estos rescates financieros eclipsan el gasto nacional de nuestros gobiernos. Solo el Reino Unido ha facilitado hasta la fecha 7 000 millones de libras esterlinas para Irlanda, y pronto se le van a pedir otros 4 200 millones de libras para Portugal. La suma de 7 000 millones de libras esterlinas es superior al valor conjunto de todos los recortes nacionales que hemos hecho en seguridad social, y todo ello por una política que ahora está fracasando de forma ostensible. Cuando se acordó inicialmente el plan de rescate griego, se nos dijo que sería suficiente para disuadir a los especuladores, que Grecia podría pedir préstamos en el mercado de forma competitiva y que no se necesitaría más. Con todo, vemos ahora a Grecia renegociando abiertamente una suspensión de pagos y nuevos préstamos. Está claro que no vamos a volver a ver el dinero. También está claro que estamos violando la ley. Estos rescates no solo no están autorizados en los Tratados, sino que están expresamente prohibidos y, lo peor de todo, es que son perjudiciales para los países receptores. Hay una estafa —un esquema Ponzi― por la cual gobiernos y bancos se confabulan para dar dinero a los banqueros europeos y a los tenedores de bonos, mientras esperan que la devolución del pago proceda de los contribuyentes europeos comunes. Irlanda y Grecia tienen ahora que pedir prestado más dinero para enviarlo a Portugal, mientras que, al mismo tiempo, Irlanda y Portugal se ven obligados a pedir prestado más dinero para enviarlo a Grecia. Permítanme concluir citando a mi paisano Rudyard Kipling. «Mejor política encontrarás al decir: «Jamás pagaremos a nadie el tributo danés Por muy bajo que sea su precio Pues el final de ese juego es opresión y vergüenza ¡Y la nación que a él se entregue perdida está!»"@es21
"Austatud juhataja! Miljard siia, miljard sinna ja varsti on meil kokku olulised summad. Summad, mis Euroopa Liit on pühendanud päästepakettidele, jätavad kaugele varju riikide valitsuste riigisisesed kulutused. Ainuüksi Ühendkuningriik on praeguseks andnud Iirimaal kasutada seitse miljardit Inglise naelsterlingit ja Portugalis küsitakse temalt kohe veel 4,2 miljardit Inglise naelsterlingit. Seitse miljardit Inglise naelsterlingit on mahult rohkem kui kõik riigisisesed kärped kokku, mida oleme sotsiaalkindlustuses teinud – ja seda kõike meetme jaoks, mis on nüüd nähtavalt läbi kukkumas. Kui algselt Kreeka päästepakett kokku lepiti, öeldi meile, et sellest piisab spekulantide eemalepeletamiseks, et Kreeka võtab nüüd turul konkurentsivõimelistel tingimustel laenu ja et rohkem ei lähe vaja. Ometi näeme nüüd, kuidas Kreeka peab avalikult läbirääkimisi võlakohustuste täitmatajätmiseks ja täiendavate laenude saamiseks. On selge, et seda raha me uuesti ei näe. On samuti selge, et rikume seadust. Need päästepaketid ei ole mitte ainult lähtuvalt asutamiselepingutest volitamata, vaid selgesõnaliselt keelatud ja – mis kõige hullem – kahjustavad abisaavaid riike. Käib petuskeem, Ponzi skeem, mille kaudu valitsused ja pangad annavad salaja raha Euroopa pankuritele ning võlakirjaomanikele, oodates samas, et selle maksavad tagasi tavalised Euroopa maksumaksjad. Iirimaa ja Kreeka peavad nüüd laenama raha juurde Portugalile saatmiseks, samal ajal kui Iirimaa ja Portugal peavad laenama raha juurde Kreekale saatmiseks. Lubage mul lõpetuseks tsiteerida kaasmaalast Rudyard Kiplingit: „Parem taktika on, kui ütlete, et ei maksa kunagi kellelegi taanikulda. Ükskõik kui tühine see kulu ei oleks; sest see mäng lõppeb rõhumise ja häbiga. Ja riigist, kes seda mängib, jäädakse ilma!”"@et5
"Arvoisa puhemies, miljardi siellä, miljardi täällä, ja kohta ei ole enää kyse pikkurahasta. Jäsenvaltioiden hallitusten kansalliset menot kalpenevat Euroopan unionin näihin apupaketteihin osoittamien varojen rinnalla. Jo pelkästään Yhdistynyt kuningaskunta on antanut Irlannille seitsemän miljardia Yhdistyneen kuningaskunnan puntaa, ja nyt sitä pyydetään antamaan vielä 4,2 miljardia Yhdistyneen kuningaskunnan puntaa Portugalille. Seitsemän miljardia Yhdistyneen kuningaskunnan puntaa on enemmän kuin kaikki kansalliset leikkaukset, joita olemme yhteensä tehneet sosiaaliturvan alalla – ja ne on tehty sellaista politiikkaa varten, joka on nyt selvästi osoittautumassa pettymykseksi. Kun Kreikan apupaketista sovittiin alun perin, meille kerrottiin, että sillä voitaisiin estää keinottelijoita, että Kreikka ottaisi kilpailukykyisiä lainoja markkinoilla ja että lisätukea ei tarvittaisi. Nyt Kreikka on kuitenkin avoimesti neuvottelemassa maksukyvyttömyydestä ja uusista lainoista. On selvää, että emme saa rahoja enää takaisin. On myös selvää, että rikomme lainsäädäntöä. Apupakettien myöntämistä ei sallita perustamissopimuksissa, vaan ne nimenomaisesti kielletään. Mikä pahinta, ne vahingoittavat vastaanottajavaltioita. Erään huijauksen – Ponzi-järjestelmän – nojalla hallitukset ja pankit suostuvat antamaan rahaa eurooppalaisille pankkiireille ja obligaationhaltijoille, mutta takaisinmaksu jää EU:n tavallisten veronmaksajien harteille. Irlannin ja Kreikan on nyt lainattava lisää rahaa, jotta ne voivat antaa sitä Portugalille, ja Irlannin ja Portugalin on lainattava lisää rahaa, jotta ne voivat antaa sitä Kreikalle. Haluan lopuksi esittää lainauksen maanmieheltäni Rudyard Kiplingiltä. "Viisas toteaisi vain: Tanskalaisrahaa ei anneta Ja seuraukset siitä kannetaan; Koska leikistä jälkenä on vain sorto ja häpeä Ja kansa joka tuhoon tuomitaan.""@fi7
"Madame la Présidente, un milliard par-ci, un milliard par-là - à ce rythme-là, nous n’allons pas tarder à parler d’argent. Les montants consacrés par l’Union européenne à ces mesures de sauvetage éclipsent les dépenses consenties par nos gouvernements nationaux à l’échelon national. À lui seul, le gouvernement du Royaume-Uni a dégagé jusqu’ici 7 milliards de livres sterling en faveur de l’Irlande et est en passe d’être invité à sortir 4,2 milliards de livres supplémentaires en faveur du Portugal. Sept millions de livres, c’est plus que l’ensemble des coupes que nous avons opérées dans la sécurité sociale britannique - et le tout pour une politique dont l’échec est de plus en plus patent. Lorsque nous avons accepté le plan de sauvetage de la Grèce, on nous avait dit que cela suffirait à calmer les spéculateurs, que la Grèce pourrait emprunter sur les marchés à des taux compétitifs et qu’aucune autre mesure ne serait nécessaire. Et voilà qu’à présent, nous voyons la Grèce négocier ouvertement le défaut de paiement et l’obtention de prêts supplémentaires. Il est évident que nous ne reverrons pas cet argent. Il est clair aussi que nous enfreignons la législation en vigueur. Ces plans de sauvetage ne sont pas seulement absents des traités, ils sont explicitement interdits et, pire encore, ils nuisent aux pays bénéficiaires. On assiste à un racket, une chaîne de Ponzi, où gouvernements et banques conviennent de donner de l’argent aux banquiers et détenteurs d’obligations européens, tout en attendant du contribuable européen ordinaire qu’il prenne le remboursement à sa charge. L’Irlande et la Grèce doivent désormais emprunter davantage pour prêter au Portugal, tandis que l’Irlande et le Portugal doivent s’endetter pour prêter à la Grèce. Je conclurai en citant mon compatriote, Rudyard Kipling. «La meilleure politique est de dire: Jamais nous ne paierons le Danegeld Quelles qu’en soient les conséquences; Parce qu’au bout de cette partie sont l’oppression et la honte Et la nation qui la joue est perdue!»"@fr8
"Madam President, a billion here, a billion there, and pretty soon we are talking real money. The amounts that have been dedicated by the European Union to these bailouts dwarf the domestic spending of our national governments. The United Kingdom alone has so far made available GBP 7 billion in Ireland and it is now about to be asked for another GBP 4.2 billion in Portugal. GBP 7 billion is more than the value of all the domestic cuts we have made in social security put together – and all for a policy which is now visibly failing. When the Greek bailout was originally agreed we were told that it would be enough to deter the speculators, that Greece would now be borrowing competitively in the market and that no more would be needed. Yet, we now see Greece openly negotiating for a default and for further loans. It is clear that we are not going to see the money again. It is also clear that we are breaking the law. These bailouts are not merely unauthorised under the Treaties, they are expressly prohibited and, worst of all, they are damaging to the recipient countries. There is a racket – a Ponzi scheme – whereby governments and banks connive to give money to European bankers and bondholders, while expecting the repayment to come from ordinary European taxpayers. Ireland and Greece are now having to borrow more money to send to Portugal, while at the same time Ireland and Portugal are having to borrow more money to send to Greece. Let me finish by quoting my countryman Rudyard Kipling. ‘You will find it better policy to say: ‘We never pay one Dane-geld No matter how trifling the cost; For the end of that game is oppression and shame And the nation that plays it is lost!’"@hu11
"Signora Presidente, un miliardo qui, un miliardo là, e presto parleremo di soldi veri. Le somme stanziate dall’Unione europea per questi salvataggi fanno apparire insignificante la spesa interna dei nostri governi nazionali. Il Regno Unito da solo finora ha stanziato 7 miliardi di sterline a favore dell’Irlanda e sta per sborsare altri 4,2 miliardi di sterline per il Portogallo. Sette miliardi di sterline superano il valore di tutti i tagli apportati alla previdenza sociale nel nostro paese messi insieme – e tutto questo in nome di una strategia che sta fallendo palesemente. Quando ci accordammo per il salvataggio della Grecia, ci dissero che esso sarebbe bastato per scoraggiare gli speculatori, che la Grecia avrebbe contratto prestiti concorrenziali sul mercato e che non sarebbe stati necessari ulteriori interventi. Ora, tuttavia, vediamo la Grecia negoziare un e ulteriori prestiti alla luce del sole. È chiaro che non rivedremo più quei soldi. È anche chiaro che stiamo violando la legge. Questi salvataggi non soltanto non sono autorizzati dai trattati, sono espressamente vietati e, quel che è peggio, sono deleteri per i paesi beneficiari. Si tratta di una truffa, di uno schema Ponzi, in cui i governi e le banche sono in combutta tra loro per erogare soldi ai banchieri e agli obbligazionisti europei, prevedendo di essere rimborsati dai comuni contribuenti europei. L’Irlanda e la Grecia ora sono costrette a contrarre altri prestiti per finanziare il Portogallo, mentre contemporaneamente l’Irlanda e il Portogallo sono costrette a contrarre prestiti per stanziare fondi a favore della Grecia. Permettetemi di concludere citando il mio compatriota Rudyard Kipling. “Riterrai che sia più saggio dire: “Non pagheremo mai Danegeld Per quanto irrisorio sia; Poiché quel gioco si conclude con l’oppressione e la vergogna E la nazione che vi gioca è perduta!”"@it12
"Ponia pirmininke, milijardas čia, milijardas ten, o juk gana greitai imsime kalbėti apie realius pinigus. Europos Sąjungos skirtos sumos šiai finansinei pagalbai užgožia mūsų nacionalinių vyriausybių išlaidas. Vien tik Jungtinė Karalystė iki šiol suteikė 7 mlrd. GBP Airijoje, ir dabar dar ketinama prašyti 4,2 mlrd. GBP Portugalijoje. 7 mlrd. GBP yra daugiau negu visų šalies išlaidų sumažinimų, kuriuos padarėme socialinės apsaugos srityje, vertė kartu sudėjus – ir viskas dėl politikos, kuri dabar akivaizdžiai žlunga. Kai iš pradžių buvo susitarta dėl finansinės pagalbos Graikijai, mums buvo pasakyta, kad jos pakaks spekuliantams atbaidyti, kad dabar Graikija skolinsis konkurencingos rinkos sąlygomis ir kad daugiau nieko nereikės. Tačiau dabar matome, kad Graikija atvirai derasi dėl įsipareigojimų nevykdymo ir papildomų paskolų. Aišku, kad pinigų vėl nepamatysime. Taip pat aišku, kad pažeidžiame teisės aktus. Pagal sutartis ši finansinė pagalba nėra tiktai neteisėta, ji yra aiškiai uždrausta ir, blogiausia, ji kenkia ją gaunančioms šalims. Tai yra reketas – Ponzio sistema – pagal kurią vyriausybės ir bankai nuolaidžiauja dalydami pinigus Europos bankininkams ir obligacijų turėtojams, tikėdamiesi, kad jie bus grąžinti iš paprastų Europos mokesčių mokėtojų. Airija ir Graikija dabar turi skolintis daugiau pinigų, kad nusiųstų į Portugaliją, o Airija ir Portugalija turi skolintis daugiau pinigų, kad nusiųstų į Graikiją. Leiskite man baigiant pacituoti savo tautietį Rudyardą Kiplingą. „Jūs suprasite, kad geresnė politika yra sakyti: „Mes niekada niekam nemokam Kad ir kokia nedidelė būtų kaina; To žaidimo pabaigoje laukia priespauda ir gėda Ir tauta, kuri žaidžia, yra prarasta!“"@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Miljards šeit, miljards tur, un diezgan drīz jau mēs runājam par reālu naudu. Tās summas, ko Eiropas Savienība ir atvēlējusi šiem palīdzības pasākumiem, kavē mūsu valstu valdības palielināt iekšzemes izdevumus. Apvienotā Karaliste vien līdz šim ir piešķīrusi GBP 7 miljardus Īrijai, un tagad tai tiek lūgti vēl GBP 4,2 miljardi Portugālei. GBP 7 miljardi ir vairāk nekā visi samazinājumi, kopā ņemot, ko mēs esam veikuši sociālā nodrošinājuma jomā — un tas viss politikas dēļ, kura tagad acīmredzami cieš neveiksmi. Kad tika panākta sākotnējā vienošanās par palīdzību Grieķijai, mums teica, ka tas būs pietiekami, lai atturētu spekulantus, ka turpmāk Grieķija varēs konkurētspējīgi aizņemties tirgū un ka vairs nevajadzēs palīdzēt. Tomēr tagad mēs redzam, ka Grieķija atklāti risina sarunas par saistību neievērošanu un par papildu aizdevumiem. Ir skaidrs, ka mēs šo naudu vairs neredzēsim. Ir arī skaidrs, ka mēs pārkāpjam likumu. Šāda palīdzība ne tikai nav atļauta saskaņā ar Līgumiem, bet tā ir stingri aizliegta, un, pats sliktākais, tā nodara ļaunumu saņēmējvalstīm. Tas ir rekets — „ shēma” —, saskaņā ar kuru valdības un bankas pieļauj naudas došanu Eiropas baņķieriem un obligāciju īpašniekiem, vienlaikus gaidot, ka to atmaksās vienkāršie Eiropas nodokļu maksātāji. Īrijai un Grieķijai tagad ir jāaizņemas vairāk naudas, lai to nosūtītu Portugālei, taču vienlaikus Īrijai un Portugālei ir jāaizņemas vairāk naudas, lai to nosūtītu Grieķijai. Savas runas noslēgumā es vēlos citēt savu tautieti Radjardu Kiplingu: „Jūs sapratīsiet, ka labāk teikt: „Mēs nekad nevienam dānim nedosim zeltu Vienalga, cik maz tas maksā; Jo šī spēle beidzas ar apspiešanu un kaunu Un tauta, kas to spēlē, ir zudusi!””"@lv13
"Madam President, a billion here, a billion there, and pretty soon we are talking real money. The amounts that have been dedicated by the European Union to these bailouts dwarf the domestic spending of our national governments. The United Kingdom alone has so far made available GBP 7 billion in Ireland and it is now about to be asked for another GBP 4.2 billion in Portugal. GBP 7 billion is more than the value of all the domestic cuts we have made in social security put together – and all for a policy which is now visibly failing. When the Greek bailout was originally agreed we were told that it would be enough to deter the speculators, that Greece would now be borrowing competitively in the market and that no more would be needed. Yet, we now see Greece openly negotiating for a default and for further loans. It is clear that we are not going to see the money again. It is also clear that we are breaking the law. These bailouts are not merely unauthorised under the Treaties, they are expressly prohibited and, worst of all, they are damaging to the recipient countries. There is a racket – a Ponzi scheme – whereby governments and banks connive to give money to European bankers and bondholders, while expecting the repayment to come from ordinary European taxpayers. Ireland and Greece are now having to borrow more money to send to Portugal, while at the same time Ireland and Portugal are having to borrow more money to send to Greece. Let me finish by quoting my countryman Rudyard Kipling. ‘You will find it better policy to say: ‘We never pay one Dane-geld No matter how trifling the cost; For the end of that game is oppression and shame And the nation that plays it is lost!’"@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, een miljardje hier, een miljardje daar, en al heel snel gaat het over enorm veel geld. De bedragen die door de Europese Unie zijn uitgeven aan deze reddingsoperaties doen de binnenlandse uitgaven van onze nationale overheden in het niet vallen. Het Verenigd Koninkrijk alleen al heeft tot dusver 7 miljard pond beschikbaar gesteld voor Ierland en zal nu gevraagd worden om daar nog eens 4,2 miljard pond bovenop te doen voor Portugal. Zeven miljard pond is meer dan de waarde van alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van het Verenigd Koninkrijk samen – en dat alles voor een beleid dat nu zichtbaar faalt. Toen oorspronkelijk werd overeengekomen om Griekenland te redden, werd ons verteld dat het genoeg zou zijn om de speculanten af te schrikken, dat Griekenland nu concurrerend op de markt zou kunnen lenen en dat dit afdoende zou zijn. Maar nu zien we dat Griekenland openlijk over een faillissement en extra leningen onderhandelt. Het is duidelijk dat we dat geld niet meer zullen terugzien. Ook is het duidelijk dat we de wet overtreden. Deze reddingsoperaties worden niet alleen niet geautoriseerd door de Verdragen, maar ze worden uitdrukkelijk verboden, en erger nog, ze berokkenen de ontvangende landen schade. Dit is een vorm van zwendel – een piramidespel – waarbij regeringen en banken samenspannen om geld te geven aan Europese bankiers en obligatiehouders en de gewone Europese belastingbetaler de rekening kan betalen. Ierland en Griekenland moeten nu meer geld lenen om aan Portugal te geven, terwijl Ierland en Portugal tegelijkertijd geld moeten lenen om aan Griekenland te geven. Ik wil afsluiten met een citaat van mijn landgenoot Rudyard Kipling: "U zult zien dat het beter beleid is om te zeggen: 'Nooit zullen we Danegeld betalen hoe laag de kosten ook mogen zijn; want dat eindigt altijd in schade en schande en de natie die betaalt, eindigt klein'"."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Miliard tu, miliard tam, i szybko robią się z tego całkiem spore pieniądze. Wydatki krajowe naszych rządów bledną przy kwotach poświęconych przez Unię Europejską na te działania ratunkowe. Sama tylko Wielka Brytania udostępniła jak do tej pory w Irlandii 7 miliardów funtów, a teraz mówi się, że potrzebne będzie kolejne 4,2 miliarda funtów w Portugalii. Siedem miliardów funtów to więcej niż wszystkie dotychczasowe cięcia poczynione w wydatkach na zabezpieczenie społeczne – i wydajemy tę kwotę na politykę, która ponosi teraz oczywistą klęskę. Gdy po raz pierwszy uzgadnialiśmy ratunek dla Grecji, powiedziano nam, że to wystarczy, by odstraszyć spekulantów, że Grecja będzie teraz pożyczać na rynkach na konkurencyjnych warunkach, i nie będzie już potrzebne więcej. Teraz jednak widzimy, że Grecja otwarcie negocjuje kwestię niewykonania zobowiązań i dalsze kredyty. Jest oczywiste, że nie zobaczymy już więcej tych pieniędzy. Oczywiste jest też, że łamiemy prawo. Traktaty nie tylko nie przewidują takich działań ratunkowych, lecz wręcz otwarcie ich zabraniają; co gorsza, szkodzą one krajom, do których trafiają środki. To oszustwo – piramida finansowa, w ramach której rządy oraz banki zmawiają się, by przekazać pieniądze europejskim bankierom i obligatariuszom, a spłacić wszystko mają zwykli podatnicy europejscy. Irlandia i Grecja muszą teraz pożyczać więcej pieniędzy, by wysłać je do Portugalii, a jednocześnie Irlandia i Portugalia muszą pożyczać więcej pieniędzy, by wysłać je do Grecji. Zakończę, cytując mojego rodaka Rudyarda Kiplinga: „Lepszą polityką rzec będzie: »Nigdy nie płacimy nikomu haraczu choćby drobnostką się zdawał; Gdyż gra ta kończy się wśród wstydu i płaczu A narodowi, który gra w nią, biada!«”"@pl16
"Senhora Presidente, com mil milhões aqui, mil milhões ali, em breve estaremos a falar de montantes significativos. As quantias que foram atribuídas pela União Europeia a estes resgates fazem a despesa interna dos nossos governos nacionais parecer insignificante. Só o Reino Unido já disponibilizou até à data 7 mil milhões de libras esterlinas para a Irlanda e está agora a ser-lhe pedido que disponibilize mais 4,2 mil milhões de libras esterlinas para Portugal. Sete mil milhões de libras esterlinas é um montante superior à soma de todos os cortes que fizemos a nível da segurança social – e tudo em nome de uma política que está agora manifestamente a falhar. Quando o resgate à Grécia foi acordado pela primeira vez, foi-nos dito que seria suficiente para dissuadir os especuladores, que a Grécia poderia agora aceder ao mercado da dívida de forma competitiva e que mais não seria necessário. Contudo, vemos agora a Grécia a tentar negociar abertamente um incumprimento e novos empréstimos. Parece-me claro que não voltaremos a ver aquele dinheiro. Também me parece óbvio que estamos a infringir a legislação. Não é apenas uma questão de os resgates não serem autorizados pelos tratados: eles são expressamente proibidos. Além disso, o pior é que são prejudiciais para os países que os estão a receber. Trata-se de uma fraude – um esquema de pirâmide – em que os governos e os bancos conspiram para dar dinheiro aos obrigacionistas e banqueiros europeus, e esperam que sejam os contribuintes europeus em geral a pagar a factura. A Irlanda e a Grécia têm agora de pedir mais dinheiro emprestado para enviar para Portugal, ao mesmo tempo que a Irlanda e Portugal têm de pedir mais dinheiro emprestado para enviar para a Grécia. Permitam que termine com uma citação do meu compatriota Rudyard Kipling. "Vereis que o melhor será dizer: Nunca pagaremos qualquer imposto aos dinamarqueses Por mais irrisório que seja; Pois esse jogo terminará em opressão e vergonha E a nação que o jogar estará perdida.""@pt17
"Dnă președintă, un miliard aici, un miliard acolo, și în curând vorbim de sume mari de bani. Sumele alocate de Uniunea Europeană acestor planuri de redresare micșorează cheltuielile interne ale guvernelor noastre naționale. Numai Regatul Unit a pus până acum la dispoziție 7 miliarde de lire sterline pentru Irlanda și acum urmează să i se ceară alte 4,2 miliarde de lire sterline pentru Portugalia. 7 miliarde de lire sterline reprezintă mai mult decât valoarea tuturor reducerilor interne pe care le-am făcut în domeniul asigurărilor sociale puse împreună - și toate pentru o politică care acum eșuează în mod vizibil. Atunci când planul elen de redresare a fost convenit inițial, ni s-a spus că va fi suficient să descurajăm speculatorii, că Grecia va împrumuta acum în mod competitiv pe piață și că nu va fi nevoie de mai mult. Cu toate acestea, vedem acum că Grecia negociază deschis o nerambursare și împrumuturi suplimentare. Este clar că nu ne vom mai vedea banii. De asemenea, este clar că încălcăm legea. Aceste planuri de redresare nu sunt doar neautorizate în temeiul Tratatelor, ele sunt interzise în mod expres și, ceea ce este cel mai rău, sunt dăunătoare pentru țările beneficiare. Există o afacere - o schemă Ponzi - prin care guvernele și băncile sunt de acord să dea bani bancherilor și deținătorilor de obligațiuni din Europa, așteptând ca rambursarea să vină de la contribuabilii europeni obișnuiți. Irlanda și Grecia sunt acum nevoite să împrumute mai mulți bani pentru a-i trimite Portugaliei, iar în același timp Irlanda și Portugalia sunt nevoite să împrumute mai mulți bani pentru a-i trimite Greciei. Doresc să închei prin a-l cita pe conaționalul meu, Rudyard Kipling. „Veți vedea că este mai bine să spuneți: Nu vom plăti Danegeld Oricât de mică ar fi valoarea; Căci sfârșitul acelui joc este opresiunea și rușinea Și națiunea care îl joacă este pierdută!”"@ro18
"Miliarda sem, miliarda tam a čoskoro budeme hovoriť o skutočných peniazoch. Sumy, ktoré Európska únia vyčlenila na túto pomoc, prevyšujú domáce výdavky našich národných vlád. Len samotné Spojené kráľovstvo poskytlo doteraz 7 miliárd GBP pre Írsko a teraz ho majú požiadať o ďalšie 4,2 miliardy GBP pre Portugalsko. Suma 7 miliárd GBP je viac ako celková hodnota všetkých domácich škrtov, ktoré sme urobili v oblasti sociálneho zabezpečenia – a to všetko pre politiku, ktorá teraz zjavne zlyháva. Keď sa pôvodne dohodla pomoc Grécku, povedali nám, že to bude stačiť na odradenie špekulantov, že Grécko si už teraz bude konkurencieschopne požičiavať na trhu a že ďalšia pomoc nebude potrebná. Teraz však vidíme, že Grécko otvorene rokuje o vyhlásení platobnej neschopnosti a o ďalších pôžičkách. Je jasné, že tieto peniaze už neuvidíme. Je tiež jasné, že porušujeme zákon. Táto pomoc je podľa zmlúv nielen nepovolená, ale aj výslovne zakázaná, a čo je najhoršie, škodí prijímajúcim krajinám. Je to kšeft – Ponziho systém –, v ktorom vlády a banky mlčky schvaľujú poskytovanie peňazí európskym bankárom a držiteľom dlhopisov a pritom očakávajú, že to splatia obyčajní európski daňoví poplatníci. Írsko a Grécko si teraz musia požičiavať viac peňazí, aby ich poslali Portugalsku, kým zároveň Írsko a Portugalsko si musia požičiavať viac peňazí, aby ich poslali Grécku. Dovoľte mi skončiť citátom nášho krajana Rudyarda Kiplinga. „Preto je vždy lepšie povedať: Nie, nie je normálne zaplatiť výpalné aj ak je tá suma smiešna a malicherná. Budúcnosť národa, ktorý ho ľahko dá je plná útlaku a bude navždy čierna!“"@sk19
"Gospa predsednica, milijarda sem, milijarda tja in hitro začnemo govoriti o pravem denarju. Zneski, ki jih je Evropska unija namenila za ta reševanja, prekašajo domačo porabo naših nacionalnih vlad. Samo Združeno kraljestvo je do zdaj Irski omogočilo 7 milijard GBP, zdaj pa jo bodo prosili, naj da še 4,2 milijarde GBP Portugalski. 7 milijard GBP je več, kot znaša vrednost celotnega domačega varčevanja pri socialni varnosti – in vse za politiko, ki zdaj očitno izgublja. Ko je bil na začetku sklenjen dogovor o reševanju Grčije, nam je bilo povedano, da bo to zadostovalo za zaustavitev špekulantov, da bo Grčija zdaj na trgu sposojala po enakih konkurenčnih pogojih in da je to vse, kar potrebuje. Zdaj pa vidimo, da se Grčija odkrito pogaja o neizpolnitvi finančne obveznosti in o nadaljnjih posojilih. Jasno je, da denarja ne bomo več videli. Jasno je tudi, da kršimo zakon. Ne samo, da teh reševanj ni odobrila nobena Pogodba, temveč so tudi izrecno prepovedana in, kar je najhujše, škodijo državam prejemnicam. Tu je še goljufija – Ponzijeva shema –, v okviru katere si vlade in banke zatiskajo oči, da bi dajale denar evropskim bankirjem in imetnikom obveznic, pri tem pa pričakujejo, da jim bodo dolg poplačali navadni evropski davkoplačevalci. Irska in Grčija si morata zdaj sposoditi še več denarja, da bi ga posredovali Portugalski, obenem pa si morata Irska in Portugalska sposoditi še več denarja, da bi ga posredovali Grčiji. Dovolite mi, da na koncu citiram mojega sonarodnjaka Rudyarda Kiplinga. „Bolje bo, da rečete: 'Nikoli nikomur ne plačamo davka pa naj stane še tako malo; saj ta igra konča se s sramoto in tlako in narod, ki jo igra, je izgubljen!'“"@sl20
"Fru talman! En miljard här och en miljard där. Snart börjar vi prata om stora pengar. De belopp som har avsatts av EU till dessa räddningsaktioner överskuggar finansieringen från våra nationella regeringar. Storbritannien ensam har hittills tillgängliggjort 7 miljarder pund sterling till Irland och kommer nu att bli tillfrågat om ytterligare 4,2 miljarder pund till Portugal. Sju miljarder pund är mer än den totala summan av nedskärningar som vi har gjort i den sociala välfärden i vårt land – och allt detta för en politik som nu uppenbarligen har misslyckats. När vi först enades om det grekiska räddningspaketet sade man att det skulle räcka för att förhindra spekulationer, att Grekland nu skulle låna konkurrensmässigt på marknaden och att inga fler lån skulle behövas. Men nu ser vi att Grekland öppet förhandlar om uteblivna betalningar och ytterligare lån. Det är uppenbart att vi aldrig kommer att se dessa pengar igen. Det är också uppenbart att vi bryter mot lagen. Dessa räddningsaktioner är inte bara otillåtna enligt fördragen, de är också uttryckligen förbjudna och det värsta av allt är att de skadar de mottagande länderna. Det är bluff – ett Ponzibedrägeri – där regeringar och banker blundar för att ge pengar till europeiska banker och obligationsinnehavare medan de förväntar sig att vanliga europeiska skattebetalare ska stå för detta. Irland och Grekland måste nu låna mer pengar för att skicka till Portugal samtidigt som Irland och Portugal måste låna mer pengar för att skicka till Grekland. Låt mig avsluta med att citera min landsman Rudyard Kipling. ”You will find it better policy to say: 'We never pay one Dane-geld No matter how trifling the cost; For the end of that game is oppression and shame And the nation that plays it is lost!’”"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
""We never pay any-one Dane-geld,"2
""You will find it better policy to say:--"2
"And the nation that plays it is lost!"""2
"Dane-geld"14
"Daniel Hannan (ECR ). -"18,15,1,14,11,13,4,9
"For the end of that game is oppression and shame,"2
"No matter how trifling the cost;"2
"any"15,11,22,4,9
"niciun"18
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph