Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-05-10-Speech-2-010-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110510.4.2-010-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat, ensinnäkin haluan kiittää kaikkia, joiden kanssa olen työskennellyt. Ennen kaikkea varjoesittelijöitä, joiden kanssa tehty yhteistyö oli erinomaista. Samoin talousarvion valvontavaliokunnan jäseniä, sillä valiokunnassa mietinnölle löytyi selkeä enemmistö ja ilmapiiri oli erinomaisen hyvä, ja kaikkia niitä virkamiehiä, jotka ovat olleet apuna. Työ on ollut vaativaa, sitä on tehty pitkään ja asiat ovat varsin arkaluonteisia ja hankalia, mutta ne täytyy kuitenkin käsitellä ja niistä täytyy keskustella. Pääajatus mietinnössä on se, että me elämme EU:ssa tällä hetkellä taloudellisessa kriisissä. Jäsenvaltiot, yritykset ja kansalaiset joutuvat jatkuvasti miettimään, miten löydetään säästöjä, miten päästään eteenpäin jokapäiväisessä elämässä. Parlamentin on tehtävä samoin, ja neuvosto onkin esittänyt, että myös tältä osin parlamentin täytyy miettiä säästöjä ja että niitä on löydettävä. Tämä on tietenkin hankalaa, koska meillä jokaisella on aina se oma lempilapsi, ajatus siitä, mitä parlamentin ainakin pitäisi tehdä. Silloin säästökohteiden löytäminen on joskus tietysti hyvin vaikeaa. Monet asiat, joita täällä esitetään ja jotka liittyvät jäsenten etuuksiin ja toimintatapoihin, eivät rahallisesti ole kovin suuria. EU:n talous ei nouse eikä kaadu niiden mukana, mutta se maineen menetys, jonka me voimme aiheuttaa silloin kun me emme toimi järkevällä tavalla ja kansalaisten näkökulmasta hyväksyttävällä tavalla, on huomattava, ja siksi meidän täytyy todella tarkkaan miettiä, mitä me tulemme tekemään. Mielestäni meidän pitäisi keskittyä siihen oleelliseen, jonka takia me täällä olemme. Me olemme lainsäädäntöelin, me teemme talousarviota, se on sitä työtä, jota me teemme ja siihen meillä täytyy olla hyvät edellytykset. Tietotekniikan on toimittava ja kaiken muunkin on toimittava, mutta kaiken sen osalta, mikä menee sitä pidemmälle, meidän täytyy olla varsin kriittisiä, että kuuluko se todella siihen työhön, jota meidän pitää tehdä. Nyt kun aikaa on vähän, niin haluan nostaa esiin kaksi tärkeää mutta ehkä myös hankalaa asiaa tästä mietinnöstä. Ensimmäinen on turvallisuus. Puhemies, toivon, että pääsihteeri mahdollisimman pian tekee ehdotuksen turvallisuuden parantamiseksi. Meillä on noin vuoden sisällä ollut kolme ryöstöä, niin pankki-, kanttiini- kuin postiryöstö. Tilanne ei voi todellakaan jatkua näin. Me tiedämme, että koko maailmassa on jatkuvasti olemassa terrorismin uhka. Jos parlamentin turvallisuus on niin heikko, että tänne voi kävellä sisään ja ryöstää postin tai pankin, eikä ketään edes saada kiinni, on syytä tehdä parannuksia ja nopeasti. Tähän asiaan liittyy paljon yksityiskohtia ja niitä on esitelty tässä mietinnössä, jonka pohjalta turvallisuutta ehdottomasti pitää parantaa. Seuraava tärkeä asia on se, että minä en mitenkään pysty perustelemaan kansalaisille sitä, että me joka kolmas viikko vaihdamme työpaikkaa. Tästä tulee valtavasti lisää kustannuksia. Se ei ole perusteltavissa ja siksi meidän pitää avoimesti uskaltaa keskustella täällä, onko tämä järkevää veronmaksajien rahojen käyttöä. Me tiedämme, kuinka vaikeaa tämä on, tässä on oma historiansa, omat intohimonsa, mutta nykyisessä talouskriisissä on pakko puhua tämän asian puolesta. Me emme voi rakentaa päättäjien ja kansalaisten välille tällaisia muureja ja etäännyttää kansaa ja päättäjiä näillä asioilla toisistaan, ja siksi tästä asiasta on pakko puhua ja ottaa se esiin. Näin eilen asiakirjan, jossa kerrottiin, että Ranskan senaatti on tehnyt ehdotuksen, että parlamentti kokoontuisi vain yhdessä paikassa, Strasbourgissa. Tämä sopii minulle hyvin, koska pääasia on, että meillä on vain yksi työpaikka, emmekä käytä rahoja siihen, että jatkuvasti matkustamme."@fi7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové, nejprve bych chtěl poděkovat vám všem, se kterými jsem měl tu čest pracovat, především stínovým zpravodajům, jejichž spolupráce byla vynikající. Zároveň bych chtěl poděkovat také členům Výboru pro rozpočtovou kontrolu, neboť jejich jasná většina byla pro přijetí zprávy a celková atmosféra tam byla vskutku pozitivní. Moje poděkování patří také všem úředníkům, kteří nám byli nápomocni. Práce byla náročná, trvala dlouho a otázky, kterými jsme se zabývali, byly citlivé a nepříjemné, nicméně je třeba o nich diskutovat a zabývat se jimi. Hlavním tématem zprávy je skutečnost, že nyní v Evropské unii procházíme hospodářskou krizí. Členské státy, podniky a široká veřejnost musí neustále přemýšlet o tom, kde mohou uspořit a jak přežít ze dne na den. Evropský parlament musí dělat totéž a Rada dokonce navrhla, že by v této souvislosti měl Parlament přemýšlet o úsporách a že je nutno je uskutečnit. To je samozřejmě problematické, protože všichni máme své oblíbené projekty a svoje vlastní představy o tom, co by Parlament měl dělat. V takovém případě je někdy pochopitelně velmi složité najít oblasti, ve kterých by bylo možné uspořit náklady. Mnohé z návrhů, které zde padly a které se týkají výhod poslanců a způsobu jejich práce, nejsou příliš významné, pokud jde o jejich finanční vyjádření. Hospodářství EU kvůli nim ani nevzroste, ani se nezhroutí, ale jde zde o to, že bychom přišli o dobrou pověst, kdybychom nepracovali rozumně a přijatelně v očích veřejnosti. Proto musíme skutečně pečlivě zvážit naše další kroky. Podle mého názoru bychom se měli soustředit na základní důvody toho, proč tu jsme. Jsme zákonodárným orgánem, navrhujeme rozpočet. To je naše práce a potřebujeme nástroje k tomu, abychom ji mohli vykonávat. Potřebujeme informační technologie a veškeré další vybavení, ale pokud jde o všechno ostatní, musíme být velmi kritičtí a zajistit, že to skutečně souvisí s výkonem naší práce. Nyní, kdy není času nazbyt, bych se rád věnoval dvěma důležitým, ale zároveň také ožehavým otázkám, kterými se zabývá zpráva. První z nich je problematika bezpečnosti. Pane předsedo, doufám, že generální tajemník již brzy předloží návrh na posílení bezpečnosti. V období zhruba jednoho roku zde došlo ke třem loupežím: v bance, v jídelně a na poště. To skutečně nemůže pokračovat. Víme, že ve světě stále existuje hrozba terorismu. Pokud je bezpečnost Evropského parlamentu tak slabá, že sem někdo může jen tak přijít a vykrást poštu nebo banku a navíc zmizet, je na místě posílit bezpečnostní opatření, a to rychle. S tím souvisí mnoho podrobností, jež jsou uvedeny ve zprávě. Měly by v podstatě posloužit jako základ pro zvýšení bezpečnosti. Další důležitou otázkou je skutečnost, že nemůžu před veřejností obhájit, že každé tři týdny měníme pracoviště. Přináší to značné výdaje. To nelze ospravedlnit, a proto bychom měli mít na této půdě odvahu k otevřené diskusi, zda se jedná o rozumný způsob vynakládání peněz daňových poplatníků. Chápeme, že to není zdaleka jednoduché, jde o naši historii a naše osobní pocity, ale v současném ovzduší hospodářské krize o této otázce musíme mluvit. Nemůžeme stavět takové zdi mezi těmi, kdo dělají rozhodnutí, a veřejností a znepřátelit tak obě strany. Proto musíme na tento problém upozornit a mluvit o něm. Včera jsem viděl dokument, podle kterého francouzský Senát navrhuje, že by jednání Evropského parlamentu měla probíhat jen na jednom místě, a to ve Štrasburku. To by mi vyhovovalo, protože jde o to, že bychom měli mít pouze jedno sídlo a neutrácet peníze za neustálé cestování sem a tam."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Jeg vil gerne indlede med at takke alle, som jeg har haft den fornøjelse at arbejde sammen med, især skyggeordførerne, som jeg har haft et fremragende samarbejde med. Jeg vil også gerne takke medlemmerne af Budgetkontroludvalget, idet et klart flertal i udvalget var for betænkningen, og der var en meget positiv stemning. Min tak gælder også alle de tjenestemænd, som har bistået os. Det var et krævende arbejde, som tog lang tid, og det var temmelig ømtålelige og prekære spørgsmål, men det var ikke desto mindre vigtigt at tage dem op og drøfte dem. Hovedspørgsmålet i betænkningen er, at vi i EU nu er midt i en økonomisk krise. Medlemsstater, virksomheder og befolkningen generelt skal hele tiden tænke på, hvordan de kan spare, og hvordan de kan klare sig fra dag til dag. Parlamentet må gøre det samme, og Rådet har endog foreslået, at Parlamentet også tænker på at spare i denne forbindelse, og at det er nødvendigt. Dette er naturligvis problematisk, fordi vi alle har vores kæpheste og vores egne ideer om, hvad Parlamentet bør gøre alligevel. I et sådant tilfælde kan det helt klart være meget svært at finde områder, hvor der kan spares. Mange af de ting, der er foreslået her, og som vedrører medlemmernes fordele og den måde, de arbejder på, er ikke særlig store pengemæssigt set. EU's økonomi vil ikke stå og falde med dem, men det kan gøre betydelig skade på vores omdømme, hvis vi ikke fungerer på en rimelig måde, som befolkningen kan acceptere, og derfor er vi virkelig nødt til at tænke grundigt over, hvad vi skal gøre. Jeg mener, at vi bør fokusere på de egentlige årsager til, at vi er her. Vi er et lovgivningsorgan, vi kommer med forslag til et budget. Det er det arbejde, vi udfører, og vi er nødt til at have midlerne til det. Der skal skaffes informationsteknologi osv., men når det kommer til alt det andet, er vi nødt til at være meget kritiske og sikre, at der rent faktisk er tilknytning til det arbejde, vi er her for at udføre. Nu hvor tiden er ved at løbe ud, vil jeg gerne rejse to vigtige, men måske lige problematiske spørgsmål i denne betænkning. Det første er sikkerheden. Jeg håber, at generalsekretæren snart kommer med et forslag om at forbedre sikkerheden. Inden for et års tid har vi haft tre røverier i banken, kantinen og postkontoret. Det kan ikke blive ved. Vi ved, at der er en konstant terrortrussel i hele verden. Hvis Parlamentets sikkerhed er så dårlig, at man kan gå lige ind og røve postkontoret eller banken uden at blive fanget, er der al mulig grund til forbedringer, og det skal ske hurtigt. Der er mange detaljer om dette spørgsmål, som fremgår af denne betænkning. De bør danne grundlag for en reel forbedring af sikkerheden. Det næste vigtige spørgsmål er, at jeg på ingen måde kan retfærdiggøre over for befolkningen, at vi flytter arbejdsplads hver tredje uge. Dette giver langt flere udgifter. Det kan ikke retfærdiggøres, og derfor bør vi være modige nok til her at drøfte åbent, om dette er en rimelig måde at bruge skatteborgernes penge på. Vi ved, hvor svært det er. Det handler om vores historie og personlige passion, men i den aktuelle økonomiske krise er vi nødt til at tale om det. Vi kan ikke bygge disse mure mellem beslutningstagerne og befolkningen og fremmedgøre hinanden på denne måde. Derfor er vi nødt til at tage spørgsmålet op og tale om det. I går så jeg et dokument, hvoraf det fremgik, at det franske senat havde foreslået, at Parlamentet kun skulle mødes ét sted, i Strasbourg. Det ville passe mig fint, da det centrale spørgsmål her er, at vi kun bør have et arbejdssted og ikke bruge penge på hele tiden at rejse frem og tilbage."@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Zunächst einmal möchte ich all jenen danken, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, insbesondere den Schattenberichterstattern, deren Kooperation hervorragend war. Des Weiteren möchte ich den Mitgliedern des Haushaltskontrollausschusses danken, da eine eindeutige Mehrheit des Ausschusses für den Bericht und die Atmosphäre wirklich sehr positiv war. Mein Dank geht auch an alle Funktionäre, die uns unterstützt haben. Die Arbeit war anstrengend, sie dauerte lange, und die Themen sind ziemlich schwierig und heikel, dennoch muss sich mit ihnen befasst und darüber gesprochen werden. Der inhaltliche Schwerpunkt des Berichts ist, dass wir in der EU momentan eine Wirtschaftskrise durchlaufen. Mitgliedstaaten, Unternehmen und die allgemeine Öffentlichkeit müssen sich ständig darüber Gedanken machen, wie sie sparen und Tag für Tag mit der Krise fertig werden können. Das Parlament muss ebenso vorgehen, und der Rat hat sogar vorgeschlagen, dass das Parlament daher auch über Einsparungen nachdenken sollte und dass diese vorgenommen werden müssen. Das ist natürlich problematisch, da wir alle unsere eigenen Lieblingsprojekte und unsere eigenen Vorstellungen davon haben, was das Parlament tun sollte. Bereiche zu finden, in denen in solch einem Fall gespart werden kann, ist manchmal natürlich sehr schwierig. Viele Dinge, die hier vorgeschlagen werden und die sich auf Vorteile für die Abgeordneten und deren Arbeitsweise beziehen, sind im Hinblick auf die finanziellen Einsparungen eher gering. Die Wirtschaft der EU wird damit nicht stehen oder fallen, jedoch wäre der Ansehensverlust, den wir verursachen würden, wenn wir nicht auf angemessene und in den Augen der Öffentlichkeit akzeptable Art und Weise arbeiten, beträchtlich, und daher müssen wir wirklich sorgfältig darüber nachdenken, was wir tun werden. Meiner Meinung nach sollten wir uns auf die entscheidenden Gründe konzentrieren, derentwegen wir hier sind. Wir sind ein gesetzgebendes Organ, wir entwerfen einen Haushaltsplan. Das ist die Arbeit, die wir verrichten, und wir müssen über die Mittel verfügen, um diese auszuführen. Informationstechnologien und so weiter und so fort müssen bereitgestellt werden, aber bezüglich allem, was darüber hinausgeht, müssen wir sehr kritisch sein, um sicherzustellen, dass es wirklich im Zusammenhang mit der Arbeit steht, zu deren Verrichtung wir hier sind. Da nur wenig Zeit ist, möchte ich zwei wichtige, jedoch vielleicht gleich schwierige Angelegenheiten in diesem Bericht ansprechen. Die erste ist Sicherheit: Herr Präsident, ich hoffe, dass der Generalsekretär schon bald einen Vorschlag zur Verbesserung der Sicherheit vorlegen wird. Innerhalb eines Jahres etwa hatten wir es mit drei Raubüberfällen zu tun: in der Bank, in der Kantine und in der Poststelle. So kann es wirklich nicht weitergehen. Wir wissen, dass weltweit fortwährend die Gefahr von Terroranschlägen besteht. Wenn die Sicherheitsvorkehrungen im Parlament so gering sind, dass jemand hier hereinspazieren und die Poststelle oder die Bank ausrauben kann und nicht einmal jemand festgenommen wird, gibt es allen Grund dazu, Verbesserungen vorzunehmen, und zwar schnell. Im Zusammenhang damit gibt es viele Einzelheiten, und diese sind in diesem Bericht dargelegt. Sie sollten als Basis zur grundlegenden Verbesserung der Sicherheit dienen. Die nächste wichtige Angelegenheit ist, dass ich die Tatsache, dass wir alle drei Wochen unseren Arbeitsplatz wechseln, vor der Öffentlichkeit kaum rechtfertigen kann. Dies erhöht die Ausgaben ungemein. Es kann nicht gerechtfertigt werden und daher sollten wir den Mut aufbringen, hier offen darüber zu diskutieren, ob dies eine angemessene Art und Weise ist, das Geld der Steuerzahler auszugeben. Wir wissen, wie schwierig dies ist. Hier geht es um unsere Geschichte und um persönliche Leidenschaften, aber in der gegenwärtigen Wirtschaftskrise müssen wir über diese Angelegenheit sprechen. Wir können keine Mauern wie diese zwischen den Entscheidungsträgern und den Bürgerinnen und Bürgern errichten und auf diese Art und Weise die einen von den anderen entfremden. Deshalb müssen wir diese Angelegenheit aufgreifen und darüber sprechen. Gestern habe ich ein Dokument gesehen, in dem stand, dass der französische Senat vorgeschlagen hat, dass sich das Parlament nur an einem Ort, in Straßburg, versammeln sollte. Das wäre in Ordnung für mich, da der Kernpunkt ist, dass wir nur einen Arbeitsplatz haben und kein Geld für ständiges Hin- und Herreisen ausgeben sollten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους με τους οποίους είχα τη χαρά να εργαστώ, ιδίως τους σκιώδεις εισηγητές, των οποίων η συνεργασία υπήρξε εξαιρετική. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, καθώς υπήρξε σαφής πλειοψηφία στην επιτροπή που ήταν υπέρ της έκθεσης και η ατμόσφαιρα ήταν πολύ θετική. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και προς όλους τους αξιωματούχους που μας βοήθησαν. Η εργασία ήταν απαιτητική, διήρκεσε πολύ και τα ζητήματα ήταν ευαίσθητα και δύσκολα, όμως έπρεπε να αντιμετωπιστούν και να συζητηθούν. Η βασική ιδέα στην έκθεση είναι ότι η ΕΕ διέρχεται επί του παρόντος οικονομική κρίση. Τα κράτη μέλη, οι εταιρείες και το κοινό πρέπει συνεχώς να σκέπτονται πώς θα εξοικονομήσουν χρήματα και πώς θα τα καταφέρουν από τη μια μέρα στην άλλη. Το Κοινοβούλιο πρέπει να κάνει το ίδιο, και το Συμβούλιο πρότεινε ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει εξίσου να αναζητήσει τρόπους εξοικονόμησης χρημάτων εν προκειμένω, πράγμα που θα πρέπει να γίνει. Ασφαλώς αυτό είναι προβληματικό, διότι όλοι έχουμε τα «προστατευόμενα» έργα μας και τις δικές μας ιδέες για το τι θα πρέπει να κάνει το Κοινοβούλιο. Προφανώς, ο προσδιορισμός τομέως στους οποίους μπορούν να γίνουν εξοικονομήσεις σε μια τέτοια περίπτωση είναι κάποιες φορές πολύ δύσκολος. Πολλά πράγματα που προτείνονται εδώ και που συνδέονται με τις παροχές των βουλευτών του ΕΚ και τον τρόπο που λειτουργούν δεν είναι πολύ σημαντικά από πλευράς χρημάτων. Η οικονομία της ΕΕ δεν πρόκειται να βελτιωθεί ή να καταστραφεί εξαιτίας τους, όμως η απώλεια φήμης που θα μπορούσαμε να προκαλέσουμε εάν δεν λειτουργήσουμε με τρόπο λογικό και αποδεκτό στα μάτια του κοινού είναι σημαντική και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά τι πρόκειται να κάνουμε. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να επικεντρωθούμε στους βασικούς λόγους για τους οποίους είμαστε εδώ. Είμαστε ένα νομοθετικό σώμα, καταρτίζουμε το σχέδιο του προϋπολογισμού. Αυτή είναι η εργασία μας και πρέπει να διαθέτουμε τα μέσα για να την επιτελούμε. Πρέπει να παρασχεθεί η τεχνολογία των πληροφοριών και όλα τα υπόλοιπα, όμως όσον αφορά οτιδήποτε προχωρά πέρα από αυτά, πρέπει να το εξετάσουμε με κριτικό βλέμμα ώστε να διασφαλίσουμε ότι συνδέεται πραγματικά με την εργασία που επιτελούμε στο παρόν Σώμα. Τώρα που εκπνέει ο χρόνος ομιλίας μου, θα ήθελα να εγείρω δύο σημαντικά, αλλά πιθανόν εξίσου προβληματικά ζητήματα σε αυτήν την έκθεση. Το πρώτο είναι η ασφάλεια. Κύριε Πρόεδρε, ευελπιστώ ότι ο Γενικός Γραμματέας θα υποβάλει σύντομα πρόταση για τη βελτίωση της ασφάλειας. Σε διάστημα περίπου ενός έτους, είχαμε τρεις ληστείες: στην τράπεζα, στο εστιατόριο και στο ταχυδρομείο. Αυτό πραγματικά δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια συνεχής τρομοκρατική απειλή σε ολόκληρο τον κόσμο. Εάν η ασφάλεια του Κοινοβουλίου είναι τόσο μειωμένη που κάποιος μπορεί να εισέρθει εδώ και να ληστέψει το ταχυδρομείο ή την τράπεζα και δεν συλλαμβάνεται κανένας, τότε έχουμε κάθε λόγο να κάνουμε βελτιώσεις και γρήγορα. Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που σχετίζονται με αυτό και περιλαμβάνονται σε αυτήν την έκθεση. Θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για την ουσιαστική βελτίωση της ασφάλειας. Το επόμενο σημαντικό ζήτημα είναι ότι αδυνατώ να δικαιολογήσω στο κοινό το γεγονός ότι κάθε τρεις εβδομάδες αλλάζουμε τον τόπο εργασίας μας. Αυτό συνεπάγεται ακόμα περισσότερες δαπάνες. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αυτό, και πρέπει, συνεπώς, να έχουμε το θάρρος να συζητήσουμε εδώ ανοικτά εάν πρόκειται για λογικό τρόπο να δαπανώνται τα χρήματα των φορολογουμένων. Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι αυτό· αφορά την ιστορία μας και τα προσωπικά μας πάθη, όμως κατά την τρέχουσα οικονομική κρίση πρέπει να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε να ανεγείρουμε τείχη σαν αυτά μεταξύ των φορέων λήψης αποφάσεων και των λαών και να αποξενώνουμε τον έναν από τον άλλον κατ’ αυτόν τον τρόπο. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να θίξουμε το ζήτημα και να το συζητήσουμε. Εχθές είδα ένα έγγραφο που έλεγε ότι η γαλλική γερουσία πρότεινε το Κοινοβούλιο να συνεδριάζει μόνο σε έναν τόπο, στο Στρασβούργο. Αυτό θα το έβρισκα αρμόζον, διότι το κύριο θέμα είναι ότι θα πρέπει να έχουμε ένα μέρος εργασίας και να μην δαπανούμε χρήματα σε συνεχή ταξίδια μεταξύ των τόπων εργασίας μας."@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, firstly I wish to thank everyone with whom I have had the pleasure to work, in particular the shadow rapporteurs, whose cooperation was excellent. I would also like to thank the members of the Committee on Budgetary Control, as there was a clear majority on the Committee who were in favour of the report and the atmosphere was very positive indeed. My thanks also go to all the officials who were of assistance to us. The work was demanding, it took a long time, and the issues are quite delicate and awkward, but they nevertheless have to be dealt with and discussed. The main idea in the report is that we in the EU are now going through an economic crisis. Member States, companies and the general public are continually having to think about how they can make savings and how they can manage from one day to the next. Parliament must do the same, and the Council has even proposed that Parliament should also think about savings in this respect and that they need to be made. Of course, this is problematic, because we all have our own pet projects and our own ideas about what Parliament should be doing anyway. Finding areas in which to make savings in such a case is sometimes obviously very difficult. Many things that are proposed here and that relate to Members’ benefits and the way in which they work are not very major in terms of cash. The EU’s economy will not rise or fall because of them, but the loss of reputation that we could cause if we do not function in a reasonable manner and one that is acceptable in the eyes of the public is considerable, and that is why we really need to think carefully about what we are going to do. In my opinion, we should focus on the essential reasons why we are here. We are a legislative body; we draft a budget. That is the work we do and we need to have the means to do it. Information technology must be delivered and all the rest, but with regard to everything that goes any further than that, we have to be very critical, to ensure that it is actually connected with the work that we are here to do. Now that time is short, I wish to raise two important but perhaps equally troublesome issues in this report. The first is security. Mr President, I hope that the Secretary­General will soon make a proposal to improve security. In the space of a year or so, we have had three robberies: in the bank, the canteen and the post office. This really cannot continue. We know that there is a continual threat of terrorism throughout the world. If Parliament’s security is so poor that someone can walk in here and rob the post office or the bank, and no one even gets caught, there is every reason to make improvements, and fast. There are a lot of details connected with this, and they are set out in this report. They should serve as a basis for essentially improving security. The next important matter is that I cannot possibly justify to the public the fact that every three weeks we change our place of work. This incurs far more expenditure. It cannot be justified, and that is why we should have the courage to discuss here openly whether this is a reasonable way to spend taxpayers’ money. We know how difficult this is; this is about our history and private passions, but in the current economic crisis we need to speak about this issue. We cannot build walls like these between the decision­makers and the people and alienate one from the other in this way. That is why we need to raise the matter and talk about it. Yesterday I saw a document that said that the French Senate has proposed that Parliament should only meet in one place, Strasbourg. This would suit me fine, because the main issue is that we should only have one place of work and not spend money on constant travel to and fro."@en4
"Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar deseo dar las gracias a todos aquellos con quienes he tenido el placer de trabajar, en particular a los ponentes alternativos, cuya cooperación ha sido excelente. También me gustaría dar las gracias a los miembros de la Comisión de Control Presupuestario, ya que había una clara mayoría en el Comisión a favor del informe y el ambiente ha sido realmente muy positivo. Mi agradecimiento también a todos los funcionarios, que nos han sido de gran ayuda. El trabajo ha sido exigente, me ha llevado mucho tiempo, y los temas son muy delicados y difíciles, pero que sin embargo tienen que ser tratados y discutidos. La idea principal del informe es que estamos atravesando una crisis económica en la UE. Los Estados miembros, las empresas y el público en general tienen que estar pensando continuamente en cómo ahorrar y cómo administrarse de un día para otro. El Parlamento debe hacer lo mismo, y el Consejo ha propuesto incluso que el Parlamento también debe pensar en el ahorro en este sentido y este ahorro tiene que llevarse a cabo. Por supuesto, esto resulta problemático porque todos tenemos nuestros proyectos predilectos y nuestras propias ideas acerca de lo que el Parlamento debe hacer en cualquier caso. Encontrar ámbitos en los que ahorrar a veces resulta, evidentemente, muy difícil. Muchas de las cosas que se proponen aquí y que están relacionadas con los beneficios y la forma en que trabajan de los diputados no son muy importantes en términos de dinero en efectivo. La economía de la UE no aumentará ni disminuirá a causa de ellas, pero la pérdida de reputación que podríamos ocasionar si no funcionamos de una manera razonable y aceptable a ojos de la opinión pública es considerable, y es por ese motivo por el que realmente debemos pensar con detenimiento lo que vamos a hacer. En mi opinión, deberíamos centrarnos en las razones fundamentales por las que nos encontramos aquí. Somos un cuerpo legislativo, elaboramos un presupuesto. Ese es el trabajo que desempeñamos y tenemos que disponer de los medios para hacerlo. Se debe contar con tecnología de la información y todo lo demás, pero con respecto a todo lo que va más allá de eso, tenemos que ser muy críticos y garantizar que esté realmente relacionado con el trabajo que hemos venido a realizar aquí. Ahora que queda poco tiempo, quiero plantear dos cuestiones importantes, pero quizás igualmente problemáticas, en este informe. La primera es la seguridad. Señor Presidente, espero que el Secretario General presente pronto una propuesta para mejorar la seguridad. En el espacio de más o menos un año, hemos sufrido tres robos: en el banco, en el comedor y en la oficina de correos. Esto no puede continuar. Sabemos que hay una continua amenaza de terrorismo en todo el mundo. Si la seguridad del Parlamento es tan pobre que alguien puede entrar aquí y robar en la oficina de correos o en el banco, y ni siquiera le cogen, existen buenas razones para hacer mejoras, y rápido. Hay muchos detalles relacionados con esto, y se encuentran recogidos en este informe. Deberían servir como base para mejorar sustancialmente la seguridad. El segundo asunto de importancia es que no puedo justificar de ningún modo ante la opinión pública el hecho de que cada tres semanas cambiemos nuestro lugar de trabajo. Esto incurre en muchos más gastos. No se puede justificar, y por eso debemos tener el coraje de debatir abiertamente aquí si esta es una manera razonable de gastar el dinero de los contribuyentes. Sabemos lo difícil que es, se trata de nuestra historia y pasiones privadas, pero en la actual crisis económica tenemos que hablar de esta cuestión. No podemos construir muros como estos entre los responsables de la toma de decisiones y el pueblo y alejarnos unos de otros de esta manera. Por eso que tenemos que plantear el tema y hablar sobre ello. Ayer vi un documento que decía que el Senado francés ha propuesto que el Parlamento solo debe reunirse en un lugar, en Estrasburgo. Esto solucionaría el problema, porque la cuestión principal reside en que solo debemos disponer de un lugar de trabajo y no debemos gastar dinero en viajes constantes de aquí para allá."@es21
"Lugupeetud president, austatud volinik! Head kolleegid! Kõigepealt soovin tänada kõiki, kellega mul oli meeldiv koos töötada, eelkõige variraportööre, kes tegid suurepärast koostööd. Soovin tänada ka eelarvekontrollikomisjoni liikmeid, sest see komisjon toetas raportit selge häälteenamusega ning õhkkond oli tõesti väga positiivne. Tänan kõiki ametnikke, kes meid aitasid! See töö nõudis pingutust, võttis kaua aega ning teemad olid üsna delikaatsed ja ebameeldivad, kuid vaatamata sellele tuleb neid käsitleda ja arutada. Raporti põhiidee on, et praegu on ELis majanduskriis. Liikmesriigid, ettevõtted ja üldsus peavad pidevalt mõtlema, kuidas säästa ning kuidas päevast päeva toime tulla. Parlament peab tegema sama ning nõukogu on esitanud isegi ettepaneku, et parlament peaks samuti selles suhtes mõtlema säästudele ja sellele, et neid tuleb teha. Muidugi on see probleemne, sest meil kõigil on oma lemmikprojektid ja oma ideed selle kohta, mida parlament igal juhul tegema peaks. Nende valdkondade leidmine, kus sellisel juhul säästa, on mõnikord ilmselgelt väga raske. Paljud asjad, mis on siin välja pakutud ning mis on seotud liikmete eeliste ja viisiga, kuidas nad töötavad, ei too raha suhtes kaasa olulisi muudatusi. ELi majandus nende tõttu ei tõuse ega lange, kuid maine kaotus, kui me ei toimi mõistlikul ja üldsuse silmis vastuvõetaval viisil, on märkimisväärne, ning just seetõttu peame tõepoolest hoolikalt mõtlema, mida teha. Minu arvates peaksime keskenduma olulistele põhjustele, miks me siin oleme. Me oleme seadusandlik kogu ja kavandame eelarve. See on meie töö ja meil peavad olema selle tegemiseks vahendid. Tuleb tagada informatsioonitehnoloogia ja kõik ülejäänu, kuid mis puudutab kõiki muid aspekte, siis peame olema väga kriitilised tagamaks, et need aspektid on tegelikult seotud tööga, mille tegemiseks me siin oleme. Soovin mulle antud lühikese aja jooksul tuua esile selle raporti kaks väga tähtsat, kuid võib-olla võrdselt murettekitavat küsimust. Esimene on turvalisus. Lugupeetud president! Loodan, et peasekretär esitab varsti ettepaneku turvalisuse parandamiseks. Meil on umbes aasta jooksul toimunud kolm vargust: pangas, sööklas ja postkontoris. See ei tohi tõesti niimoodi jätkuda! Teame, et kogu maailmas on pidev terrorismioht. Kui parlamendi turvalisus on niivõrd vilets, et keegi saab siia sisse jalutada ja postkontorit või panka röövida ning kedagi isegi kinni ei püüta, siis on igati põhjust olukorda parandada ja teha seda kiiresti. Sellega on seotud palju üksikasju, mis on raportis esitatud. Turvalisuse olulisel parandamisel tuleb nendest lähtuda. Teine tähtis probleem on see, et ma ei suuda üldsusele mõeldavalt õigustada asjaolu, et me iga kolme nädala tagant oma töökohta vahetame. See toob kaasa palju rohkem kulutusi. Seda ei saa õigustada ning seetõttu peaks meil olema vaprust siin avameelselt arutada, kas see on mõistlik viis maksumaksjate raha kulutada. Teame, kui raske see on. Küsimus on meie ajaloos ja isiklikes kirgedes, kuid praeguse majanduskriisi ajal tuleb meil sel teemal rääkida. Me ei saa otsusetegijate ja inimeste vahele selliseid seinu ehitada ja neid sel moel üksteisest võõrandada. Just seetõttu peame selle küsimuse tõstatama ja sellest rääkima. Nägin eile dokumenti, milles väideti, et Prantsuse senat on teinud ettepaneku, et parlament peaks kokku tulema ainult ühes kohas, Strasbourgis. See sobiks mulle hästi, sest põhiline on, et meil peaks olema ainult üks töökoht ja me ei tohiks kulutada raha pidevale edasi-tagasi reisimisele."@et5
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d’abord à remercier tous ceux avec qui j’ai eu le plaisir de travailler, en particulier les rapporteurs fictifs, avec qui la coopération a été excellente. Je voudrais également remercier les membres de la commission du contrôle budgétaire, dont une grande majorité était en faveur du rapport, et qui ont permis une ambiance de travail très constructive. J’adresse également mes remerciements à tous les fonctionnaires qui nous apporté leur aide. Le travail à fournir était considérable, il a demandé beaucoup de temps, et il touchait à des questions assez délicates et complexes. Il était toutefois nécessaire de s’y atteler et d’en débattre. L’idée maîtresse de ce rapport est que nous, au sein de l’UE, sommes aujourd’hui frappés par une crise économique. Les États membres, les entreprises et le grand public se soucient constamment de réaliser des économies et d’assumer leur vie au quotidien. Le Parlement doit faire de même. C’est ce que le Conseil a d’ailleurs proposé, le Parlement devant impérativement réaliser ces économies. Cela s’avère problématique, bien entendu, chacun de nous ayant ses propres projets qui lui tiennent à cœur et, de toute façon, ses propres avis quant à ce que le Parlement devrait faire. Dans ces conditions, il est évidemment parfois difficile de déterminer dans quels domaines faire des économies. Nombre de propositions présentées ici concernant les avantages des députés et leur manière de travailler ne sont pas vraiment significatives économiquement parlant. Ce ne sont pas d’elles que dépendent l’essor ou l’effondrement de l’économie de l’UE, mais la dégradation de l’image que nous pourrions causer si nous ne fonctionnons pas de manière raisonnable et acceptable aux yeux du public est considérable, et c’est la raison pour laquelle nous avons vraiment besoin de réfléchir soigneusement ce que nous allons faire. Je pense que nous devrions nous centrer sur les raisons fondamentales de notre présence ici. Nous sommes une instance législative; nous établissons des projets de budget. Voilà le travail que nous réalisons et nous devons disposer des moyens de le mener à bien. Tout ce qui a trait aux technologies de l’information doit être assuré, mais pour le reste, il convient de rester critique et de vérifier si les dépenses sont réellement liées au travail que nous sommes censés réaliser ici. Maintenant que le temps presse, je tiens à soulever deux questions importantes, mais sans doute également dérangeantes au sujet de ce rapport. La première concerne la sécurité. Monsieur le Président, j’espère que le secrétaire général soumettra d’ici peu une proposition visant à améliorer la sécurité. En l’espace d’un an environ, nous avons connu trois vols: dans la banque, dans la cantine et dans le bureau de poste. Cela ne peut vraiment pas continuer. Nous sommes bien conscients qu’il y a une menace constante de terrorisme à travers le monde. Si la sécurité du Parlement est à ce point inefficace que quelqu’un peut pénétrer dans ses locaux et commettre des vols dans la banque ou le bureau de poste, et que le coupable court toujours, alors il est grand temps de l’améliorer, et vite. Il y a de nombreux détails à ce sujet, et ils sont exposés dans ce rapport. Ils devraient servir de base à une amélioration substantielle de la sécurité. Le deuxième point important est que je suis parfaitement incapable d’expliquer au public pourquoi nous changeons de lieu de travail toutes les trois semaines. Cela entraîne une augmentation substantielle et injustifiable des frais. C’est pourquoi nous devrions avoir le courage d’en discuter ici ouvertement de savoir s’il s’agit bien d’une manière raisonnable de dépenser l’argent du contribuable. Nous savons combien c’est difficile. Cela relève de notre histoire et de nos passions personnelles, mais vu la crise économique actuelle, il nous faut mettre cette question sur la table. Nous ne pouvons construire de tels murs entre les décideurs et les citoyens et les en éloigner à ce point. Il s’agit donc de soulever la question et d’en débattre. J’ai pris connaissance hier d’un document d’après lequel le Sénat français a proposé que le Parlement ne se rassemble plus qu’à un seul endroit: Strasbourg. Cela me convient parfaitement, puisque la question principale est de disposer d’un lieu de travail unique et de ne pas dépenser l’argent en allers-retours incessants."@fr8
"Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat, ensinnäkin haluan kiittää kaikkia, joiden kanssa olen työskennellyt. Ennen kaikkea varjoesittelijöitä, joiden kanssa tehty yhteistyö oli erinomaista. Samoin talousarvion valvontavaliokunnan jäseniä, sillä valiokunnassa mietinnölle löytyi selkeä enemmistö ja ilmapiiri oli erinomaisen hyvä, ja kaikkia niitä virkamiehiä, jotka ovat olleet apuna. Työ on ollut vaativaa, sitä on tehty pitkään ja asiat ovat varsin arkaluonteisia ja hankalia, mutta ne täytyy kuitenkin käsitellä ja niistä täytyy keskustella. Pääajatus mietinnössä on se, että me elämme EU:ssa tällä hetkellä taloudellisessa kriisissä. Jäsenvaltiot, yritykset ja kansalaiset joutuvat jatkuvasti miettimään, miten löydetään säästöjä, miten päästään eteenpäin jokapäiväisessä elämässä. Parlamentin on tehtävä samoin, ja neuvosto onkin esittänyt, että myös tältä osin parlamentin täytyy miettiä säästöjä ja että niitä on löydettävä. Tämä on tietenkin hankalaa, koska meillä jokaisella on aina se oma lempilapsi, ajatus siitä, mitä parlamentin ainakin pitäisi tehdä. Silloin säästökohteiden löytäminen on joskus tietysti hyvin vaikeaa. Monet asiat, joita täällä esitetään ja jotka liittyvät jäsenten etuuksiin ja toimintatapoihin, eivät rahallisesti ole kovin suuria. EU:n talous ei nouse eikä kaadu niiden mukana, mutta se maineen menetys, jonka me voimme aiheuttaa silloin kun me emme toimi järkevällä tavalla ja kansalaisten näkökulmasta hyväksyttävällä tavalla, on huomattava, ja siksi meidän täytyy todella tarkkaan miettiä, mitä me tulemme tekemään. Mielestäni meidän pitäisi keskittyä siihen oleelliseen, jonka takia me täällä olemme. Me olemme lainsäädäntöelin, me teemme talousarviota, se on sitä työtä, jota me teemme ja siihen meillä täytyy olla hyvät edellytykset. Tietotekniikan on toimittava ja kaiken muunkin on toimittava, mutta kaiken sen osalta, mikä menee sitä pidemmälle, meidän täytyy olla varsin kriittisiä, että kuuluko se todella siihen työhön, jota meidän pitää tehdä. Nyt kun aikaa on vähän. niin haluan nostaa esiin kaksi tärkeää mutta ehkä myös hankalaa asiaa tästä mietinnöstä. Ensimmäinen on turvallisuus. Puhemies, toivon, että pääsihteeri mahdollisimman pian tekee ehdotuksen turvallisuuden parantamiseksi. Meillä on noin vuoden sisällä ollut kolme ryöstöä, niin pankki-, kanttiini- kuin postiryöstö. Tilanne ei voi todellakaan jatkua näin. Me tiedämme, että koko maailmassa on jatkuvasti olemassa terrorismin uhka. Jos parlamentin turvallisuus on niin heikko, että tänne voi kävellä sisään ja ryöstää postin tai pankin, eikä ketään edes saada kiinni, on syytä tehdä parannuksia ja nopeasti. Tähän asiaan liittyy paljon yksityiskohtia ja niitä on esitelty tässä mietinnössä, jonka pohjalta turvallisuutta ehdottomasti pitää parantaa. Seuraava tärkeä asia on se, että minä en mitenkään pysty perustelemaan kansalaisille sitä, että me joka kolmas viikko vaihdamme työpaikkaa. Tästä tulee valtavasti lisää kustannuksia. Se ei ole perusteltavissa ja siksi meidän pitää avoimesti uskaltaa keskustella täällä, onko tämä järkevää veronmaksajien rahojen käyttöä. Me tiedämme, kuinka vaikeaa tämä on, tässä on oma historiansa, omat intohimonsa, mutta nykyisessä talouskriisissä on pakko puhua tämän asian puolesta. Me emme voi rakentaa päättäjien ja kansalaisten välille tällaisia muureja ja etäännyttää kansaa ja päättäjiä näillä asioilla toisistaan, ja siksi tästä asiasta on pakko puhua ja ottaa se esiin. Näin eilen asiakirjan, jossa kerrottiin, että Ranskan senaatti on tehnyt ehdotuksen, että parlamentti kokoontuisi vain yhdessä paikassa, Strasbourgissa. Tämä sopii minulle hyvin, koska pääasia on, että meillä on vain yksi työpaikka, emmekä käytä rahoja siihen, että jatkuvasti matkustamme."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, innanzi tutto desidero ringraziare tutti coloro con cui ho avuto il piacere di collaborare – in particolare i relatori ombra, che hanno dato prova di grande spirito di collaborazione. Desidero anche ringraziare i miei onorevoli colleghi della commissione per il controllo dei bilanci, poiché al suo interno è stata riscontrata una maggioranza chiara a favore di questa relazione e l’atmosfera è stata davvero molto positiva. I miei ringraziamenti vanno anche a tutti i funzionari che ci hanno assistito. Si è trattato di un compito arduo che ha richiesto molto tempo, essendo le questioni affrontate delicate oltre che difficili, ma ciò nonostante andavano affrontate e discusse. L’idea portante della relazione è che l’Unione europea sta attraversando una crisi economica. Gli Stati membri, le aziende e i cittadini devono occuparsi continuamente di come realizzare risparmi e gestire la sopravvivenza quotidiana. Anche il Parlamento deve fare altrettanto, e il Consiglio ha persino proposto che il Parlamento debba anche riflettere su come realizzare delle economie. Naturalmente la questione è problematica, perché tutti noi abbiamo dei progetti a cui teniamo, e abbiamo un opinione su cosa debba essere concretizzato in Parlamento. Individuare dei settori in cui realizzare delle economie in tali circostanze è ovviamente molto difficile. Molte delle proposte in discussione che riguardano i benefit dei parlamentari e il modo in cui questi operano, non sono molto significative dal punto di vista dei risparmi che potrebbero comportare. L’economia dell’UE non crescerà o risulterà compromessa da tutto questo, ma la perdita in termini della nostra reputazione che potrebbe verificarsi se il funzionamento di questa istituzione non risulta ragionevole e accettabile agli occhi dei cittadini è davvero notevole, ed è per questo motivo che abbiamo effettivamente bisogno di riflettere attentamente su quanto vogliamo fare. A mio avviso dovremmo concentrarci sulle ragioni essenziali per cui tutti noi siamo qui. Formiamo un organo legislativo e stiliamo un bilancio. Questo è il nostro compito, e per il suo svolgimento dobbiamo disporre dei mezzi necessari. Le tecnologie informatiche e quant’altro devono certamente essere implementate, ma tutto quanto vada al di là dei nostri compiti deve essere analizzato con un occhio critico, per garantire che abbia effettivamente attinenza con il lavoro che siamo chiamati a svolgere. Poiché il tempo a mia disposizione è limitato, desidero sollevare due questioni importanti e forse ugualmente spinose affrontate nella relazione. La prima riguarda la sicurezza. Signor Presidente, spero che il segretario generale presenti presto una proposta per migliorare la sicurezza. Nell’arco di un anno circa abbiamo avuto tre episodi di furto: in banca, nella mensa e nell’ufficio postale. È una situazione inaccettabile. Sappiamo che esiste una continua minaccia terroristica in tutto il mondo. Se la sicurezza del Parlamento europeo è così debole che chiunque può entrare e rapinare la posta o la banca senza che si riesca ad arrestare il colpevole è evidente che dobbiamo introdurre delle migliorie, e anche in fretta. Nella relazione sono illustrati molti dettagli sulla questione che debbono rappresentare una base per un miglioramento sostanziale della sicurezza. Un’altra importante questione è che non possiamo assolutamente giustificare nei confronti dei cittadini il fatto che ogni tre settimane dobbiamo cambiare sede di lavoro, poiché questo comporta ulteriori spese. Tutto questo è ingiustificabile e dovremmo avere il coraggio di discutere apertamente se si tratta di un modo ragionevole di spendere il denaro dei contribuenti. Sappiamo che è una questione difficile, che riguarda la nostra storia e tocca i nostri sentimenti profondi, ma nell’attuale crisi economica dobbiamo discuterne. Non possiamo innalzare simili muri simili tra cittadini e decisori, aumentando così il divario tra questi. È per questo che dobbiamo affrontare la questione e parlarne. Ieri ho letto un documento in cui si diceva che il Senato francese ha proposto che il Parlamento si riunisca in un’unica sede, a Strasburgo. Ne sarei lieto, poiché la questione centrale è che dobbiamo avere un’unica sede di lavoro e non spendere denaro per spostarci continuamente da una all’altra."@it12
"Pone pirmininke, pone Komisijos nary, ponios ir ponai, pirmiausia noriu padėkoti visiems, su kuriais man teko garbė dirbti, visų pirma šešėliniams pranešėjams, su kuriais buvo puikiai bendradarbiaujama. Taip pat norėčiau padėkoti Biudžeto kontrolės komiteto nariams, nes aiški komiteto dauguma pritarė pranešimui ir atmosfera iš tikrųjų buvo labai pozityvi. Taip pat noriu padėkoti visiems mums padėjusiems pareigūnams. Darbas buvo sunkus, jis užtruko ilgai, o klausimai yra pakankamai opūs ir keblūs, tačiau, nepaisant to, reikia juos spręsti ir jais diskutuoti. Pagrindinė pranešimo mintis yra ta, kad ES dabar išgyvena ekonomikos krizę. Valstybės narės, įmonės ir visa visuomenė nuolat turi galvoti, kaip jie galėtų sutaupyti ir išgyventi nuo vienos dienos iki kitos. Parlamentas turi daryti tą patį ir Taryba netgi pasiūlė, kad Parlamentas taip pat turėtų pagalvoti apie sutaupymus šiuo atveju ir kad sutaupymai reikalingi. Žinoma, tai problemiška, nes visi mes turime savo mėgstamiausius projektus ir savo įsivaizdavimą, ką turėtų daryti Parlamentas. Tokiu atveju iš tikrųjų kartais labai sudėtinga rasti sritis, kuriose būtų galima sutaupyti. Dauguma šiame pranešime siūlomų dalykų, susijusių su Parlamento narių privilegijomis ir jų darbu, nėra labai svarbūs, kai kalbame apie grynuosius pinigus. Jie nepadės ES ekonomikai kilti arba nusmukti, tačiau galėtume prarasti reputaciją, jeigu mūsų veikla nebus pagrįsta ir priimtina visuomenės akyse, ir būtent todėl iš tikrųjų turime atidžiai apgalvoti, ką ketiname daryti. Manau, kad didžiausią dėmesį turėtume skirti pagrindinėms priežastims, dėl kurių čia esame. Esame teisės aktų leidžiamoji institucija; mes rengiame biudžeto projektą. Tai yra mūsų atliekamas darbas ir mums reikia lėšų šiam darbui atlikti. Turi būti skirtos informacinės technologijos ir visa kita, tačiau visus kitus papildomus dalykus turime vertinti kritiškai ir užtikrinti, kad tai iš tikrųjų būtų susiję su darbu, kurį turime čia atlikti. Kadangi laiko nėra daug, noriu iškelti du svarbius, tačiau vienodai nerimą keliančius klausimus šiame pranešime. Pirmasis klausimas – tai saugumas. Pone pirmininke, tikiuosi, kad generalinis sekretorius netrukus pateiks pasiūlymą dėl saugumo pagerinimo. Maždaug per vienus metus mus tris kartus apiplėšė: banke, valgykloje ir pašte. Taip iš tikrųjų negali ilgiau būti. Žinome, kad visas pasaulis susiduria su nuolatine terorizmo grėsme. Jeigu Parlamento saugumas yra toks menkas, kad kažkas gali į jį įeiti ir apiplėšti paštą arba banką ir niekas net nepagaunamas, tai yra priežastis pagerinti saugumą ir padaryti tai greitai. Su šiuo klausimu yra susiję daugybė aspektų, ir jie išdėstyti šiame pranešime. Jie turėtų būti pagrindas iš esmės gerinant saugumą. Kita svarbi problema yra ta, kad turbūt negaliu visuomenei paaiškinti, kodėl kas tris savaites keičiame savo darbo vietą. Dėl to patiriama daug daugiau išlaidų. To negalima pateisinti ir būtent todėl turėtume turėti drąsos šiame Parlamente atvirai aptarti, ar tai yra pagrįstas būdas leisti mokesčių mokėtojų pinigus. Žinome, kaip tai sudėtinga; tai yra susiję su mūsų istorija ir asmeninėmis užgaidomis, tačiau, atsižvelgiant į dabartinę ekonomikos krizę, turime kalbėti šiuo klausimu. Negalime statyti tokių kaip šios sienų tarp sprendimų priėmėjų ir žmonių ir taip atskirti vienus nuo kitų. Būtent todėl turime kelti problemą ir kalbėti apie ją. Vakar mačiau dokumentą, kuriame buvo teigiama, kad Prancūzijos senatas pasiūlė Parlamentui posėdžiauti tik vienoje vietoje, t. y. Strasbūre. Tai man būtų tinkama vieta, nes pagrindinis dalykas yra tai, kad turėtume turėti tik vieną darbo vietą ir neleisti pinigų nuolatinėms kelionėms iš vienos vietos į kitą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisār, dāmas un kungi! Vispirms es vēlos pateikties visiem, ar kuriem man bija tas gods strādāt kopā, jo īpaši ēnu referentiem, ar kuriem bija lieliska sadarbība. Es arī vēlos pateikties Budžeta kontroles komitejas locekļiem, jo vairākums komitejas locekļu atbalstīja ziņojumu, un gaisotne bija patiešām labvēlīga. Es arī pateicos visām amatpersonām, kuras mums palīdzēja. Darbs bija nopietns, tam bija nepieciešams daudz laika, un jautājumi ir diezgan jutīgi un kutelīgi, tomēr tie ir jārisina un jāapspriež. Ziņojuma galvenā ideja ir tāda, ka mēs Eiropas Savienībā pašlaik piedzīvojam ekonomisko krīzi. Dalībvalstīm, uzņēmumiem un sabiedrībai ir nepārtraukti jādomā par to, kā ietaupīt un iztikt no vienas dienas līdz otrai. Parlamentam ir jādara tas pats, un Padome pat ir ierosinājusi, ka arī Parlamentam vajadzētu apsvērt ietaupījumus un ka tie ir jāveic. Protams, tas ir problemātiski, jo mums visiem ir savi mīļākie projekti un ieceres par to, kas Parlamentam būtu jādara jebkurā gadījumā. Atrast jomas, kurās šādā situācijā varētu ietaupīt, protams, ir ļoti grūti. Daudzi ziņojumā ierosinātie jautājumi un tie, kas attiecas uz deputātu gūtajiem labumiem un to, kā viņi strādā, naudas līdzekļu izteiksmē nav īpaši daudz. Situācija Eiropas ekonomikā neuzlabosies vai nepasliktināsies viņu dēļ, taču mūsu reputācija sabiedrības acīs varētu būtiski pasliktināties, ja mēs nedarbosimies saprātīgi, un tāpēc mums ir patiešām rūpīgi jāapsver tas, ko mēs šeit darām. Manuprāt, mums būtu jāpievēršas svarīgākajiem iemesliem, kāpēc esam šeit. Mēs esam likumdošanas iestāde, mēs izstrādājam budžeta projektu. Tas ir mūsu darbs, un mums ir nepieciešami līdzekļi, lai to darītu. Ir jābūt informācijas tehnoloģijām un visam pārējam, taču pret visu pārējo mums ir jāizturas īpaši kritiski, lai nodrošinātu, ka tas patiešām ir saistīts ar mūsu darbu. Tagad, kad laika ir maz, es gribu uzdot divus svarīgus, taču, iespējams, vienlīdz problemātiskus jautājumus saistībā ar šo ziņojumu. Pirmais ir par drošību. Priekšsēdētāja kungs, es ceru, ka ģenerālsekretārs drīz sniegs priekšlikumu drošības uzlabošanai. Aptuveni gada laikā ir notikušas trīs zādzības: bankā, ēdnīcā un pastā. Tas patiešām nedrīkst turpināties. Mēs zinām, ka visā pasaulē ir nepārtraukti terorisma draudi. Ja Parlamenta drošība ir tik zema, ka kāds var šeit ienākt un aplaupīt pastu vai banku un neviens pat netiek noķerts, noteikti ir jāveic uzlabojumi un turklāt ātri. Saistībā ar minēto ir daudz sīkas informācijas, un tā ir izklāstīta šajā ziņojumā. Tai ir jābūt būtisku drošības uzlabojumu pamatā. Nākamais jautājums ir par to, ka es varbūt nevaru pamatot sabiedrībai to, ka mēs ik pēc trīs nedēļām mainām darbavietu. Tas rada pārmērīgus izdevumus. To nevar pamatot, un tāpēc mums ir jābūt drosmīgiem un ir atklāti jāapspriež, vai tas ir saprātīgs veids, kā izlietot nodokļu maksātāju naudas līdzekļus. Mēs zinām, cik tas ir grūti; tas ir saistīts ar mūsu vēsturi un individuālām kaislībām, taču pašreizējā ekonomiskajā krīzē mums ir jārunā par minēto jautājumu. Mēs nevaram celt šādas sienas starp lēmumu pieņēmējiem un cilvēkiem un tādā veidā attālināt vienu no otra. Tāpēc mums ir jāierosina šis jautājums un par to jārunā. Vakar es redzēju dokumentu, kurā bija minēts, ka Francijas senāts ir ierosinājis, ka Parlamentam vajadzētu tikties tikai vienā vietā — Strasbūrā. Tas mani apmierina, taču galvenais jautājums ir par to, ka mums ir jābūt tikai vienai darbavietai un mēs nedrīkstam tērēt naudas līdzekļus nepārtrauktiem ceļojumiem no vienas vietas uz otru."@lv13
"Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat, ensinnäkin haluan kiittää kaikkia, joiden kanssa olen työskennellyt. Ennen kaikkea varjoesittelijöitä, joiden kanssa tehty yhteistyö oli erinomaista. Samoin talousarvion valvontavaliokunnan jäseniä, sillä valiokunnassa mietinnölle löytyi selkeä enemmistö ja ilmapiiri oli erinomaisen hyvä, ja kaikkia niitä virkamiehiä, jotka ovat olleet apuna. Työ on ollut vaativaa, sitä on tehty pitkään ja asiat ovat varsin arkaluonteisia ja hankalia, mutta ne täytyy kuitenkin käsitellä ja niistä täytyy keskustella. Pääajatus mietinnössä on se, että me elämme EU:ssa tällä hetkellä taloudellisessa kriisissä. Jäsenvaltiot, yritykset ja kansalaiset joutuvat jatkuvasti miettimään, miten löydetään säästöjä, miten päästään eteenpäin jokapäiväisessä elämässä. Parlamentin on tehtävä samoin, ja neuvosto onkin esittänyt, että myös tältä osin parlamentin täytyy miettiä säästöjä ja että niitä on löydettävä. Tämä on tietenkin hankalaa, koska meillä jokaisella on aina se oma lempilapsi, ajatus siitä, mitä parlamentin ainakin pitäisi tehdä. Silloin säästökohteiden löytäminen on joskus tietysti hyvin vaikeaa. Monet asiat, joita täällä esitetään ja jotka liittyvät jäsenten etuuksiin ja toimintatapoihin, eivät rahallisesti ole kovin suuria. EU:n talous ei nouse eikä kaadu niiden mukana, mutta se maineen menetys, jonka me voimme aiheuttaa silloin kun me emme toimi järkevällä tavalla ja kansalaisten näkökulmasta hyväksyttävällä tavalla, on huomattava, ja siksi meidän täytyy todella tarkkaan miettiä, mitä me tulemme tekemään. Mielestäni meidän pitäisi keskittyä siihen oleelliseen, jonka takia me täällä olemme. Me olemme lainsäädäntöelin, me teemme talousarviota, se on sitä työtä, jota me teemme ja siihen meillä täytyy olla hyvät edellytykset. Tietotekniikan on toimittava ja kaiken muunkin on toimittava, mutta kaiken sen osalta, mikä menee sitä pidemmälle, meidän täytyy olla varsin kriittisiä, että kuuluko se todella siihen työhön, jota meidän pitää tehdä. Nyt kun aikaa on vähän. niin haluan nostaa esiin kaksi tärkeää mutta ehkä myös hankalaa asiaa tästä mietinnöstä. Ensimmäinen on turvallisuus. Puhemies, toivon, että pääsihteeri mahdollisimman pian tekee ehdotuksen turvallisuuden parantamiseksi. Meillä on noin vuoden sisällä ollut kolme ryöstöä, niin pankki-, kanttiini- kuin postiryöstö. Tilanne ei voi todellakaan jatkua näin. Me tiedämme, että koko maailmassa on jatkuvasti olemassa terrorismin uhka. Jos parlamentin turvallisuus on niin heikko, että tänne voi kävellä sisään ja ryöstää postin tai pankin, eikä ketään edes saada kiinni, on syytä tehdä parannuksia ja nopeasti. Tähän asiaan liittyy paljon yksityiskohtia ja niitä on esitelty tässä mietinnössä, jonka pohjalta turvallisuutta ehdottomasti pitää parantaa. Seuraava tärkeä asia on se, että minä en mitenkään pysty perustelemaan kansalaisille sitä, että me joka kolmas viikko vaihdamme työpaikkaa. Tästä tulee valtavasti lisää kustannuksia. Se ei ole perusteltavissa ja siksi meidän pitää avoimesti uskaltaa keskustella täällä, onko tämä järkevää veronmaksajien rahojen käyttöä. Me tiedämme, kuinka vaikeaa tämä on, tässä on oma historiansa, omat intohimonsa, mutta nykyisessä talouskriisissä on pakko puhua tämän asian puolesta. Me emme voi rakentaa päättäjien ja kansalaisten välille tällaisia muureja ja etäännyttää kansaa ja päättäjiä näillä asioilla toisistaan, ja siksi tästä asiasta on pakko puhua ja ottaa se esiin. Näin eilen asiakirjan, jossa kerrottiin, että Ranskan senaatti on tehnyt ehdotuksen, että parlamentti kokoontuisi vain yhdessä paikassa, Strasbourgissa. Tämä sopii minulle hyvin, koska pääasia on, että meillä on vain yksi työpaikka, emmekä käytä rahoja siihen, että jatkuvasti matkustamme."@mt15
"− Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, om te beginnen wil ik iedereen bedanken met wie ik heb samengewerkt, vooral de schaduwrapporteurs, met wie de samenwerking uitstekend was. Ik wil ook de leden van de Commissie begrotingscontrole bedanken, want een duidelijke meerderheid in die commissie stond achter het verslag, en de sfeer was er uitstekend. Mijn dank gaat ook uit naar alle functionarissen die ons hebben geholpen. Het werk was veeleisend en duurde lang, en de kwesties zijn zeer delicaat en lastig, maar moeten toch worden behandeld. De hoofdgedachte in het verslag is dat we in de Europese Unie nu een economische crisis doormaken. Lidstaten, ondernemingen en burgers moeten voortdurend overwegen hoe ze kunnen bezuinigen en hoe ze zich in het dagelijks leven kunnen redden. Het Parlement moet hetzelfde doen, en de Raad heeft dan ook voorgesteld dat het Parlement ook in dit opzicht over bezuinigingen moet nadenken en die ook moet vinden. Dat is natuurlijk moeilijk, omdat we allemaal ons eigen lievelingsproject hebben en onze ideeën over wat het Parlement in ieder geval wel moet doen. Het vinden van zaken waarop bezuinigd kan worden, is dan natuurlijk soms zeer lastig. Veel zaken die hier zijn voorgesteld en die betrekking hebben op de toelagen van de leden en manier waarop de leden werken, zijn in financieel opzicht niet erg omvangrijk. De economie van de Europese Unie staat of valt daarmee niet, maar de reputatie die we kunnen verliezen wanneer we niet op een verstandige en voor de burgers aanvaardbare wijze optreden, is aanzienlijk, en daarom moeten we heel nauwgezet overwegen wat we gaan doen. Naar mijn mening moeten we ons richten op de wezenlijke redenen waarom we hier zijn. We zijn een wetgevingsorgaan en stellen een begroting op. Dat is het werk dat we doen, en daarvoor moeten we de juiste middelen hebben. We moeten de beschikking hebben over informatietechnologie en dergelijke, maar met betrekking tot zaken die verder gaan dan dat, moeten we zeer kritisch zijn en ons afvragen of het daadwerkelijk nodig is voor het werk dat we hier moeten doen. Nu er weinig tijd is, wil ik twee belangrijke maar waarschijnlijk ook lastige zaken in dit verslag naar voren brengen. De eerste is veiligheid. Mijnheer de Voorzitter, ik hoop dat de secretaris-generaal zo snel mogelijk een voorstel indient om de veiligheid te verbeteren. Binnen ongeveer een jaar hebben we met drie overvallen te maken gehad: in de bank, de kantine en het postkantoor. Dit kan zo echt niet doorgaan. We weten dat er in de hele wereld een voortdurende dreiging van terrorisme is. Als het Parlement zo slecht beveiligd is dat iemand hier zomaar naar binnen kan lopen en het postkantoor of de bank kan overvallen, terwijl er niemand wordt gepakt, dan moeten er snel verbeteringen worden aangebracht. Deze kwestie gaat met veel details gepaard, die in dit verslag worden vermeld. Op basis daarvan moet de veiligheid beslist worden verbeterd. De tweede belangrijke zaak is dat ik de burgers op geen enkele wijze kan uitleggen waarom we om de drie weken van werklocatie veranderen. Dit brengt enorm veel extra kosten met zich mee, die niet kunnen worden gerechtvaardigd. Daarom moeten we hier openlijk durven bespreken of dit een verstandige manier is om geld van de belastingbetalers te gebruiken. We weten hoe moeilijk deze zaak ligt, er zijn een eigen geschiedenis en eigen passies aan verbonden, maar in de huidige economische crisis moeten we hierover praten. We kunnen geen muren als deze bouwen tussen de besluitvormers en de burgers en hen op deze manier van elkaar vervreemden. Daarom moeten we deze zaak ter sprake brengen. Gisteren zag ik een document waarin stond dat de Franse senaat heeft voorgesteld om het Europees Parlement slechts in één plaats te laten vergaderen: in Straatsburg. Dat vind ik aanvaardbaar, omdat de hoofdzaak is dat we slechts één werkplaats hebben en geen geld verspillen aan het continu heen en weer reizen."@nl3
"Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie i Panowie! Po pierwsze, pragnę podziękować wszystkim, z którymi miałem przyjemność pracować, a w szczególności kontrsprawozdawcom, współpraca z którymi układała się doskonale. Pragnę też podziękować członkom Komisji Kontroli Budżetowej, gdyż w komisji tej zdecydowana większość poparła sprawozdanie, a atmosfera była bardzo przychylna. Dziękuję także wszystkim urzędnikom, którzy nam pomagali. Praca była wymagająca i czasochłonna, a poruszane kwestie bywają dość delikatne i drażliwe, lecz mimo to trzeba się nimi zająć oraz je omówić. Najważniejsza konkluzja sprawozdania brzmi, że UE przechodzi obecnie kryzys gospodarczy. Państwa członkowskie, przedsiębiorstwa i społeczeństwa muszą nieustannie zastanawiać się, jak dokonywać oszczędności oraz radzić sobie z dnia na dzień. Parlament musi uczynić to samo; Rada zaproponowała nawet, aby Parlament też rozważył w związku z tym oszczędności, których należy dokonać. Jest to oczywiście problematyczne, gdyż wszyscy mamy swoje ulubione projekty i własne pomysły na temat tego, czym powinien zajmować się Parlament. Znalezienie obszarów, w których można dokonać oszczędności, jest w takich okolicznościach oczywiście bardzo trudne. Wiele wnioskowanych tu rozwiązań dotyczących świadczeń posłów oraz sposobu wykonywania przez nich pracy nie ma wielkich konsekwencji finansowych. Gospodarka UE nie podźwignie się ani nie upadnie z tego powodu, ale utrata reputacji, na jaką narazimy się, nie funkcjonując w sposób rozsądny i możliwy do przyjęcia w oczach opinii publicznej, może być poważna, i dlatego musimy naprawdę starannie rozważyć dalsze działania. Moim zdaniem powinniśmy się skupić na najważniejszych powodach, dla których tu jesteśmy. Jesteśmy ciałem ustawodawczym; uchwalamy budżet. To nasza praca i musimy mieć środki, by ją wykonywać. Musimy dysponować technologiami informacyjnymi i całą resztą, ale musimy też bardzo krytycznie patrzeć na wszystko, co wychodzi poza ten zakres, aby zadbać o realny związek tego z pracą, którą mamy tu wykonywać. Czasu jest niewiele, więc pragnę poruszyć dwie ważne, być może równie niepokojące kwestie związane ze sprawozdaniem. Pierwszą jest bezpieczeństwo. Panie Przewodniczący! Mam nadzieję, że sekretarz generalny przedstawi wkrótce wniosek w sprawie poprawy bezpieczeństwa. W ciągu mniej więcej roku doszło do trzech napadów: w banku, stołówce i urzędzie pocztowym. Tak nie może dalej być. Wiemy, że na całym świecie nieustannie utrzymuje się zagrożenie terroryzmem. Jeżeli poziom bezpieczeństwa Parlamentu jest tak niski, że można tu wejść i obrabować pocztę czy bank, a sprawcy nie zostają nawet ujęci, należy go poprawić – i to szybko. Wiąże się z tym wiele szczegółowych kwestii omówionych w sprawozdaniu, które powinny posłużyć za podstawę do poprawy bezpieczeństwa. Kolejnym ważnym zagadnieniem jest to, że nie da się usprawiedliwić przed społeczeństwem zmiany miejsca pracy co trzy tygodnie. Wiąże się to ze znacznie większymi wydatkami. Jest to nie do usprawiedliwienia i dlatego powinniśmy mieć odwagę, by otwarcie tu przedyskutować, czy jest to rozsądny sposób wydawania pieniędzy podatników. Wiemy, jak trudna to kwestia – chodzi o naszą historię i prywatne pasje, ale w warunkach obecnego kryzysu gospodarczego musimy o tym rozmawiać. Nie możemy wznosić takiego muru między decydentami a ludźmi, oddalając jednych od drugich w ten sposób. Dlatego musimy poruszyć tę kwestię i o niej rozmawiać. Wczoraj widziałem dokument, w którym mowa była o wniosku francuskiego Senatu, aby Parlament Europejski zbierał się wyłącznie w Strasburgu. Odpowiadałoby mi to, gdyż najważniejszą kwestią jest, abyśmy mieli jedno miejsce pracy i nie wydawali pieniędzy na nieustanne wojaże."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todas as pessoas com quem tive o prazer de trabalhar, em especial os relatores-sombra, cuja cooperação foi excelente. Gostaria igualmente de agradecer aos membros da Comissão do Controlo Orçamental, na medida em que houve na comissão uma clara maioria favorável ao relatório e o ambiente foi de facto muito positivo. Os meus agradecimentos, também, a todos os funcionários que nos prestaram a sua assistência. O trabalho foi exigente, demorou muito tempo e as questões são bastante delicadas e incómodas, mas apesar disso têm de ser abordadas e discutidas. A ideia principal que se evidencia no relatório é a de que, na UE, estamos a atravessar uma crise económica. Os Estados-Membros, as empresas e a população em geral têm de pensar continuamente em como fazer economias e como podem gerir o dia-a-dia. O Parlamento deve fazer o mesmo e o Conselho propôs inclusive que o Parlamento pense em como pode fazer economias a este respeito e que elas necessitam de ser feitas. Evidentemente, é um tema problemático, porque todos nós temos os nossos projectos de estimação e as nossas próprias ideias acerca daquilo que o Parlamento devia fazer. Encontrar áreas onde se possam fazer economias neste caso é por vezes obviamente muito difícil. Muitas coisas que aqui são propostas e que estão relacionadas com os benefícios dos eurodeputados e a maneira como funcionam não são de grande monta em termos de dinheiro. A economia da UE não melhorará nem piorará por causa delas, mas a perda de reputação que podemos provocar se não funcionarmos de maneira razoável e aceitável aos olhos da população é considerável, e é por isso que precisamos de facto de pensar cuidadosamente no que vamos fazer. Na minha opinião, devemos concentrar-nos nas razões essenciais por que aqui estamos. Somos um órgão legislativo, elaboramos um orçamento. É esse o trabalho que efectuamos e precisamos dos meios para o efectuar. A tecnologia da informação deve ser disseminada e tudo o resto mas, em relação a tudo o que vai além disso, temos de ser muito críticos para garantir que isso esteja efectivamente relacionado com o trabalho que estamos aqui para fazer. Agora que o tempo é escasso, gostaria de levantar duas questões importantes, mas igualmente problemáticas, neste relatório. A primeira é a segurança. Senhor Presidente, espero que o Secretário-Geral apresente em breve uma proposta para melhorar a segurança. No espaço de um ano, aproximadamente, tivemos três assaltos: no banco, na cantina e nos correios. Isto não pode continuar, na verdade. Sabemos que existe uma ameaça contínua de terrorismo em todo o mundo. Se a segurança do Parlamento é tão fraca que qualquer pessoa pode entrar aqui e roubar os correios ou o banco, e nunca ninguém é apanhado, existem todas as razões para proceder a melhorias e rápidas. Há muitos pormenores relacionados com este aspecto e estão expostos neste relatório. Devem servir de base a uma melhoria essencial da segurança. O outro assunto importante é o não conseguir justificar perante a opinião pública o facto de cada três semanas mudarmos o nosso local de trabalho. É algo que resulta em gastos muito maiores. Não tem justificação e é por isso que devemos ter a coragem de discutir aqui abertamente se esta constitui uma maneira razoável de gastar o dinheiro dos contribuintes. Sabemos quão difícil é, trata-se da nossa história e das nossas paixões privadas, mas, no contexto da actual crise económica, precisamos de falar sobre esta questão. Não podemos erguer barreiras como esta entre os legisladores e a população, e distanciar uns dos outros desta maneira. É por isso que necessitamos de abordar esta questão e falar sobre ela. Ontem li um documento que dizia que o Senado francês propusera que o Parlamento se reunisse num único local, Estrasburgo. Por mim estou inteiramente de acordo, porque a questão principal é termos apenas um único local de trabalho e não gastar dinheiro em viagens constantes de um lado para outro."@pt17
"Dle Președinte, dle comisar, doamnelor și domnilor, în primul rând, aș dori să le mulțumesc tuturor celor cu care am avut plăcerea să lucrez, în special raportorilor alternativi, a căror cooperare a fost excelentă. De asemenea, aș dori să le mulțumesc membrilor Comisiei pentru control bugetar, deoarece în comisie a existat o majoritate clară în favoarea raportului, iar atmosfera a fost cu adevărat pozitivă. De asemenea, le adresez mulțumiri tuturor funcționarilor care ne-au sprijinit. Activitatea a fost solicitantă și de durată, iar problemele sunt destul de delicate și incomode, dar, cu toate acestea, trebuie tratate și discutate. Ideea principală a raportului este că noi, cei din UE, trecem acum printr-o criză economică. Statele membre, companiile și publicul larg continuă să analizeze modul în care pot face economii și se pot descurca de la o zi la alta. Parlamentul trebuie să facă același lucru, iar Consiliul chiar a propus ca Parlamentul să se gândească, de asemenea, la economii din acest punct de vedere și la faptul că acestea trebuie realizate. Desigur, acest lucru este problematic, deoarece, oricum, fiecare dintre noi avem propriile noastre proiecte preferate și păreri proprii despre ceea ce ar trebui să facă Parlamentul. A identifica domeniile în care să se facă economii într-un astfel de caz este, evident, uneori foarte dificil. Multe chestiuni care sunt propuse aici și care se referă la avantajele deputaților și la modul în care lucrează aceștia nu sunt foarte importante din punct de vedere al banilor. Economia UE nu va crește sau nu va scădea din cauza acestora, dar pierderea reputației pe care o putem provoca dacă nu lucrăm într-o manieră rezonabilă și acceptabilă în ochii publicului este însemnată și, de aceea, într-adevăr, trebuie să ne gândim cu atenție la ceea ce vom face. În opinia mea, ar trebui să ne concentrăm asupra motivelor esențiale pentru care ne aflăm aici. Suntem un organ legislativ; elaborăm un buget. Aceasta este sarcina noastră și trebuie să avem mijloacele pentru a o îndeplini. Tehnologia informației trebuie să fie livrată și toate celelalte, dar cu privire la tot ce depășește acest nivel, trebuie să fim foarte critici, pentru a ne asigura că într-adevăr are legătură cu ceea ce facem noi aici. Acum, timpul fiind scurt, aș dori să ridic două probleme importante, dar poate la fel de supărătoare în acest raport. Prima este securitatea. Dle Președinte, sper că secretarul general va formula cât de curând o propunere de îmbunătățire a securității. În aproximativ un an, am avut trei jafuri: la bancă, la cantină și la oficiul poștal. Acest lucru chiar nu mai poate continua. Știm că există o amenințare continuă de terorism în întreaga lume. Dacă securitatea Parlamentului este atât de modestă încât oricine poate intra aici să jefuiască oficiul poștal sau banca și nimeni nu este prins, există suficiente motive să se facă îmbunătățiri rapid. Există o mulțime de detalii în legătură cu acest aspect, prevăzute în acest report. Acestea ar trebui să servească drept bază pentru îmbunătățirea securității, mai presus de toate. Al doilea aspect important este acela că nu pot justifica publicului faptul că din trei în trei săptămâni ne schimbăm locul de muncă. Acest lucru implică mult mai multe cheltuieli. Nu poate fi justificat și de aceea ar trebui să avem curajul să discutăm aici deschis dacă aceasta este o modalitate rezonabilă de a cheltui banii contribuabililor. Știm cât de dificil este acest lucru; este vorba despre istoria noastră și despre pasiunile noastre private, dar în criza economică actuală trebuie să discutăm despre această chestiune. Nu putem construi bariere precum acestea între factorii de decizie și oameni și să îi îndepărtăm în acest fel. De aceea, trebuie să ridicăm această problemă și să discutăm despre ea. Ieri am văzut un document care prevedea că Senatul francez a propus că Parlamentul ar trebui să se întrunească într-un singur loc, la Strasbourg. Acest lucru este foarte convenabil pentru mine, deoarece principala problemă este că ar trebui să lucrăm doar într-un singur loc, nu să cheltuim banii pe călătorii permanente încoace și încolo."@ro18
"Najprv chcem poďakovať všetkým, s ktorými som s radosťou spolupracoval, najmä tieňovým spravodajcom. Spolupráca s nimi bola vynikajúca. Chcel by som poďakovať aj členom Výboru pre kontrolu rozpočtu, keďže vo výbore bola jasná väčšina za správu a atmosféra bola naozaj veľmi pozitívna. Moja vďaka patrí aj všetkým úradníkom, ktorí nám boli nápomocní. Práca bola náročná, trvala dlhý čas a riešené otázky boli dosť citlivé a chúlostivé, ale aj tak bolo potrebné zaoberať sa nimi a prediskutovať ich. Hlavná myšlienka tejto správy je, že my v EÚ teraz prechádzame hospodárskou krízou. Členské štáty, podniky a verejnosť vo všeobecnosti musia neustále myslieť na to, ako ušetriť a ako prežiť zo dňa na deň. Parlament musí urobiť to isté a Rada dokonca navrhla, aby Parlament uvažoval v tejto súvislosti o úsporách a že je potrebné ich uskutočniť. To je, samozrejme, problematické, pretože každý z nás má nejaký svoj obľúbený projekt a aj vlastný názor na to, čo by mal Parlament vlastne robiť. Nájsť oblasti, v ktorých by sa dalo ušetriť, je v takom prípade, samozrejme, niekedy veľmi ťažké. Mnohé veci, ktoré sú tu navrhnuté a ktoré sa týkajú výhod poslancov a spôsobu, ako pracujú, nie sú z hľadiska finančných prostriedkov veľmi podstatné. Hospodárstvo EÚ pre ne nevzrastie ani nepoklesne, ale strata povesti, ktorú by sme mohli spôsobiť, ak nebudeme fungovať racionálnym spôsobom a tak, aby to verejnosť akceptovala, je značná, a preto si naozaj musíme dôkladne premyslieť, čo urobíme. Podľa môjho názoru by sme sa mali zamerať na hlavné dôvody toho, prečo sme tu. Sme legislatívnym orgánom, navrhujeme rozpočet. To je naša práca a musíme mať prostriedky, aby sme ju mohli vykonávať. Musia byť k dispozícii informačné technológie a všetko ostatné, ale čo sa týka vecí, ktoré idú nad tento rámec, musíme byť veľmi kritickí, aby sme zabezpečili, že to skutočne bude súvisieť s prácou, ktorú vykonávame. Keďže času je teraz málo, chcel by som poukázať na dve dôležité, ale možno rovnako problematické veci v tejto správe. Prvou je bezpečnosť. Pán predseda, dúfam, že generálny tajomník čoskoro predloží návrh na zvýšenie bezpečnosti. V priebehu približne jedného roka sme mali tri lúpeže: v banke, v jedálni a na pošte. Takto to skutočne nemôže ďalej pokračovať. Vieme, že na svete existuje neprestajná hrozba terorizmu. Ak je bezpečnosť Parlamentu taká biedna, že niekto sem môže vojsť a vylúpiť poštu alebo banku a nikoho ani nechytia, tak je to jasný dôvod na to, aby sa urobili zlepšenia, a to rýchlo. Súvisí s tým množstvo podrobností a sú uvedené v tejto správe. Mali by slúžiť ako základ pre podstatné zlepšenie bezpečnosti. Ďalšou dôležitou vecou je, že verejnosti nedokážem nijako zdôvodniť skutočnosť, že každé tri týždne meníme miesto výkonu práce. To spôsobuje oveľa viac výdavkov. Nemožno to zdôvodniť, a preto by sme mali mať odvahu otvorene tu o tom diskutovať, či je to rozumný spôsob vynakladania peňazí daňových poplatníkov. Vieme, aké je to ťažké. Ide o naše dejiny a súkromné pohnútky, ale v súčasnej hospodárskej kríze musíme o tejto otázke hovoriť. Nemôžeme stavať múry napríklad medzi rozhodovacími orgánmi a občanmi, ktoré by viedli k odcudzeniu jedných od druhých. Preto musíme túto vec predložiť a hovoriť o nej. Včera som videl dokument, v ktorom sa uvádzalo, že francúzsky senát navrhol, aby sa Parlament schádzal len na jednom mieste – v Štrasburgu. To by mi vyhovovalo, pretože hlavná vec je, aby sme mali len jedno pracovisko a aby sme nemíňali peniaze na neustále cestovanie sem a tam."@sk19
"Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, najprej bi se rad zahvalil vsem, s katerimi sem imel zadovoljstvo delati, zlasti poročevalcem v senci, katerih sodelovanje je bilo odlično. Prav tako bi se rad zahvalil članom Odbora za proračunski nadzor, saj je bila očitna večina odbora za poročilo in je bilo vzdušje resnično pozitivno. Zahvaljujem se tudi vsem uradnikom, ki so nam pomagali. Delo je bilo zahtevno, vzelo je veliko časa in vprašanja so precej občutljiva in nelagodna, toda kljub temu se je treba z njimi spoprijeti in o njih razpravljati. Glavna zamisel poročila je ta, da v EU trenutno preživljamo gospodarsko krizo. Države članice, podjetja in širša javnost morajo neprestano razmišljati, kako lahko prihranijo in kako bodo preživeli od danes do jutri. Parlament mora narediti enako in Svet je celo predlagal, da mora Parlament razmisliti o prihrankih v zvezi s tem in da so ti potrebni. Seveda je to problematično, saj imamo vsi svoje najljubše projekte in svoje zamisli o tem, kaj bi Parlament moral delati. Najti področje, kjer bi lahko privarčevali, je seveda v tem primeru včasih zelo težko. Mnoge stvari, ki se tukaj predlagajo in se navezujejo na koristi poslancev in na način, na kateri delujejo, v smislu denarja niso tako pomembne. Gospodarstvo EU se zaradi njih ne bo izboljšalo ali poslabšalo, toda izguba ugleda, ki bi jo lahko povzročili, če ne bomo delovali na način, ki je razumen in sprejemljiv v očeh javnosti, je znatna in zato moramo prav zares pazljivo razmisliti o tem, kaj bomo storili. Po mojem mnenju bi se morali osredotočiti na bistvene razloge, zakaj smo tukaj. Smo zakonodajno telo, predlagamo proračun. To je delo, ki ga opravljamo, in za to delo moramo imeti sredstva. Potrebna je informacijska tehnologija in vse ostalo, toda glede vsega, kar je več kot to, moramo biti zelo kritični, da zagotovimo, da je dejansko povezano z delom, ki ga opravljamo tukaj. Ker imam na voljo le še malo časa, bi rad izpostavil dve pomembni, toda enako težavni vprašanji v tem poročilu. Prvo je varnost. Gospod predsednik, upam, da bo generalni sekretar kmalu predložil predlog za izboljšanje varnosti. V enem letu smo imeli tri rope: v banki, menzi in na pošti. To se res ne sme nadaljevati. Vemo, da obstaja nenehna grožnja terorizma po vsem svetu. Če je varnost Parlamenta tako šibka, da lahko nekdo kar vstopi in oropa pošto ali banko in nikogar ne dobijo, potem obstajajo vsi razlogi, da naredimo izboljšave, in to hitro. V zvezi s tem je veliko podrobnosti in navedene so v tem poročilu. Služijo naj kot podlaga za bistveno izboljšanje varnosti. Naslednja pomembna zadeva je ta, da javnosti ne morem upravičiti dejstva, da vsake tri tedne zamenjamo kraj dela. To povzroča veliko več odhodkov. Tega ni mogoče upravičiti in iz tega razloga bi morali zbrati pogum, da odkrito razpravljamo o tem, ali je to razumen način za porabljanje davkoplačevalskega denarja. Vemo, kako težko je to: gre za zgodovino in zasebne strasti, toda v tej gospodarski krizi je treba govoriti o tem vprašanju. Med nosilci odločanja in ljudmi ne moremo zgraditi takega zidu ter jih na ta način odtujiti enega od drugega. Zato moramo izpostaviti to vprašanje in se o njem pogovoriti. Včeraj sem videl dokument, v katerem je bilo navedeno, da je francoski senat predlagal Parlamentu, naj se sestaja le na enem kraju, v Strasbourgu. To bi mi ustrezalo, saj je bistveno vprašanje to, da bi morali imeti le en kraj dela in ne bi porabljali denarja za neprestana potovanja sem ter tja."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! För det första vill jag tacka alla de som jag har haft nöjet att arbeta tillsammans med, i synnerhet skuggföredragandena, vars samarbete varit utmärkt. Jag vill också tacka ledamöterna från budgetkontrollutskottet. Det fanns en tydlig majoritet i utskottet som röstade för betänkandet, och stämningen var mycket positiv. Jag riktar också mitt tack till alla de tjänstemän som hjälpte oss. Det har varit ett hårt arbete, som krävt mycket tid. Frågorna är dessutom ganska känsliga och svårhanterliga, men de skulle ändå behandlas och diskuteras. Den huvudsakliga uppfattningen i betänkandet är att vi i EU nu genomgår en finanskris. Medlemsstater, företag och allmänhet måste ständigt tänka på vilka besparingar de kan göra och hur de ska klara sig från den ena dagen till den andra. Parlamentet måste göra likadant, och rådet har till och med föreslagit att parlamentet också borde tänka på besparingar, och att de måste göras. Detta är givetvis problematiskt, för vi har alla våra egna favoritprojekt och våra egna idéer om vad parlamentet bör göra. Att under dessa omständigheter hitta områden där besparingar kan göras kan uppenbarligen vara mycket svårt. Flera av de förslag som förts fram här och som har anknytning till ledamöternas förmåner och deras arbetssätt är inte vidare betydelsefulla från penningsynpunkt. EU:s ekonomi kommer vare sig att stärkas eller mattas av på grund av dem, men det förlorade anseende som vi skulle kunna orsaka om vi inte agerar på ett förnuftigt sätt eller på ett sätt som är acceptabelt i allmänhetens ögon skulle vara omfattande. Därför bör vi noga överväga vad som behöver göras. Enligt min åsikt bör vi inrikta oss på de viktigaste orsakerna till att vi är här. Vi är ett lagstiftande organ, och vi utarbetar en budget. Detta är vårt arbete och vi bör ha tillgång till de verktyg som krävs. Informationstekniken och så vidare måste fungera, men när det gäller allt annat som sträcker sig längre än så måste vi vara mycket noggranna och se till att detta i själva verket är knutet till det arbete vi är här för att utföra. När nu tiden snart är ute vill jag ta upp två viktiga, men kanske också besvärliga, frågor i betänkandet. Den första gäller säkerheten. Jag hoppas att generalsekreteraren snart kommer att lägga fram ett förslag om att förbättra säkerheten. Under loppet av ungefär ett år har vi utsatts för tre rån, nämligen i banken, i matsalen och på postkontoret. Detta kan verkligen inte fortsätta. Vi vet att det finns ett ständigt terroristhot över hela världen. Om parlamentets säkerhet är så bristfällig att någon kan gå in här och råna postkontoret eller banken, utan att någon grips, finns det all anledning att snarast genomföra förbättringar. Ett stort antal detaljer är knutna till detta, och de anges i betänkandet. Dessa borde tjäna som underlag för att i grunden förbättra säkerheten. Den andra viktiga frågan är att jag omöjligen kan rättfärdiga för allmänheten att vi byter arbetsplats var tredje vecka. Detta innebär mycket stora utgifter. Det kan inte försvaras, och därför bör vi ha modet att öppet diskutera huruvida detta är ett rimligt sätt att spendera skattebetalarnas pengar. Vi vet hur svårt detta är, det handlar om vår historia och våra personliga intressen, men under den nuvarande finanskrisen måste vi tala om denna fråga. Vi kan inte resa dylika murar mellan beslutsfattarna och folket, och alienera den ena gruppen från den andra på det här sättet. Därför bör vi ta upp denna fråga och diskutera den. I går tog jag del av ett dokument där det stod att den franska senaten har föreslagit att parlamentet bara ska sammanträda på ett ställe, i Strasbourg. Detta passar mig bra, för huvudfrågan är att vi bara borde ha en arbetsplats och inte spendera pengar på ett ständigt resande till och från."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph