Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-05-09-Speech-1-191-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110509.22.1-191-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin! Die Sicherheit von Investitionen im In- und Ausland ist wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung sowohl in Europa als auch in den entsprechenden Partnerländern. Nur wenn Investitionen sicher geschützt sind, werden diese auch getätigt und können Arbeitsplätze sichern oder neue schaffen. Deswegen sind mir zwei Dinge wichtig. Zum einen: Die über tausend bestehenden Abkommen müssen erhalten bleiben. Es ist nicht sinnvoll, wenn wir Investoren, Mitgliedstaaten und andere in eine Art Rechtsunsicherheit stürzen. Zum Zweiten, und das ist uns besonders wichtig: Es muss künftig viele gemeinsame europäische Abkommen geben, die dann für alle 27 Mitgliedstaaten und Investoren aus diesen Mitgliedstaaten gelten, damit wir auch einen einheitlichen Schutz im Rahmen des europäischen Binnenmarkts haben. Ich bin deswegen den Kollegen – wie Schlyter, aber auch den Kollegen Zalewski, Sturdy und Rinaldi – sehr dankbar, die versucht haben und denen es auch gelungen ist, einen breiten Konsens zu finden. Ich fände es gut, wenn auch die anderen Fraktionen noch einmal prüfen könnten, ob nicht der auf dem Tisch liegende Kompromiss eine sehr gute Lösung ist, die alle Belange einzubinden versucht. Für meine Fraktion möchte ich noch sehr deutlich sagen, dass wir eine gute Lösung für die Investoren, die Arbeitnehmer und die Mitgliedstaaten wollen. Wir wollen zügige Verhandlungen mit dem Rat, damit es nicht erst am Sankt Nimmerleinstag, sondern schon bald eine Lösung gibt. Aufgrund der Unterschiede zwischen den Fraktionen spricht sich meine Fraktion dafür aus, die erste Lesung diese Woche abzuschließen. Ich möchte abschließend hinzufügen, dass wir sehr dankbar und ausdrücklich offen dafür wären, wenn wir in der zweiten Lesung eine schnelle Einigung finden würden, also nicht das normale Verfahren der zweiten Lesung durchlaufen, sondern möglichst ein so genanntes finden könnten. Noch einmal herzlichen Dank an alle Beteiligten, und ich denke, mit diesem Gesetzgebungsverfahren zeigt der Außenhandelsausschuss, dass wir auch in der Lage sind, komplexe Anliegen und komplexe Dossiers in angemessener Zeit zu bearbeiten."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, bezpečnost investic, domácích i zahraničních, má klíčový význam pro hospodářský rozvoj v Evropě i v příslušných partnerských zemích. Jediný způsob, jak zajistit stávající pracovní místa nebo jak vytvořit nová místa, je ochránit investice. Proto pokládám za důležité dvě věci. Za prvé, více než tisíc dohod, které již existují, musí být zachováno. Nedává žádný smysl uvrhnout investory, členské státy a ostatní subjekty do stavu právní nejistoty. Za druhé, a to je pro nás zvlášť důležité: v budoucnu budeme muset uzavřít mnoho společných evropských dohod, které budou platit pro všech 27 členských států a pro investory z těchto členských států, pokud máme mít také jednotnou úroveň ochrany na evropském vnitřním trhu. Z tohoto důvodu jsem velice vděčný svým kolegům – panu Schlyterovi jakož i panu Zalewskému, panu Sturdymu a panu Rinaldimu – za to, že se pokusili a že dokázali dospět k širokému konsensu. Domnívám se, že by bylo dobré, kdyby ostatní skupiny tuto otázku znovu zvážily a uznaly, že předložený kompromis skutečně představuje velmi dobré řešení, které se snaží vyhovět všem požadavkům. Za svou skupinu bych rád opět jednoznačně prohlásil, že si přejeme dobré řešení pro investory, pracovníky a členské státy. Usilujeme o brzká jednání s Radou, aby se tato záležitost neprotahovala, nýbrž aby bylo brzy nalezeno její řešení. Vzhledem k rozdílům v postojích skupin moje skupina preferuje, aby první čtení skončilo tento týden. Na závěr bych rád dodal, že budeme ve druhém čtení velmi vstřícní při hledání rychlého řešení – a budeme velice vděční, pokud bude takové řešení možné, jinými slovy řečeno navrhujeme, abychom se nedrželi běžného postupu pro druhé čtení a pokusili se dospět k takzvané včasné dohodě ve druhém čtení. Ještě jednou bych rád poděkoval všem zúčastněným. Myslím, že přijetím této legislativy výbor pro mezinárodní obchod dokazuje, že jsme schopni se v rozumném časovém rámci vypořádat se složitými problémy a dokumenty."@cs1
"Fru formand! Sikkerheden for investeringer både hjemme og i udlandet er af yderste vigtighed for den økonomiske udvikling i Europa såvel som i de relevante partnerlande. Den eneste måde at sikre de eksisterende arbejdspladser eller skabe ny beskæftigelse på er ved at beskytte investeringer. Det er derfor, at der er to ting, som jeg betragter som værende vigtige. For det første skal de mere end 1 000 aftaler, der allerede findes, bevares. Det giver ikke mening at kaste investorerne, medlemsstaterne og andre ud i en tilstand af retsusikkerhed. For det andet, og dette er særligt vigtigt for os: Vi skal i fremtiden have mange fælles europæiske aftaler, som gælder for alle 27 medlemsstater og investorer fra disse medlemsstater, hvis vi også skal have et ensartet beskyttelsesniveau på det indre marked i Europa. Derfor er jeg meget taknemmelig for, at mine kolleger hr. Schlyter samt hr. Zalewski, hr. Sturdy og hr. Rinaldi har forsøgt at opnå og har opnået et bredt konsensus. Jeg mener, at det vil være godt, hvis de andre grupper vil genoverveje dette spørgsmål og anerkende, at dette kompromis faktisk er en meget god løsning, som forsøger at imødekomme alle behov. For min egen gruppes vedkommende vil jeg gerne igen gøre det meget klart, at vi ønsker en god løsning for investorerne, arbejdstagerne og medlemsstaterne. Vi ønsker hurtige forhandlinger med Rådet, således at dette spørgsmål ikke trækkes i langdrag, men at der snart findes en løsning. Som følge af forskellene mellem grupperne går min gruppe ind for, at førstebehandlingen afsluttes i denne uge. Endelig vil jeg gerne tilføje, at vi vil være meget åbne over for at finde en hurtig løsning under andenbehandlingen – og vi ville være meget taknemmelige, hvis dette var muligt – med andre ord vil vi foreslå, at vi i stedet for at følge den normale procedure i andenbehandlingen forsøger at finde en såkaldt hurtig andenbehandlingsaftale. Jeg vil gerne igen takke alle involverede. Jeg mener, at Udvalget om International Handel ved at anvende denne lovgivningsproces viser, at vi er i stand til at behandle komplicerede spørgsmål og sager inden for en rimelig tidshorisont."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, η ασφάλεια των επενδύσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό είναι καίριας σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη και της Ευρώπης και των αντίστοιχων χωρών εταίρων. Ο μόνος τρόπος για την εξασφάλιση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας ή τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης είναι η κατοχύρωση των επενδύσεων. Γι’ αυτό υπάρχουν δύο θέματα που θεωρώ σημαντικά. Πρώτον, οι περισσότερες από χίλιες υπάρχουσες συμφωνίες πρέπει να διατηρηθούν. Δεν υπάρχει κανένα νόημα να βυθιστούν οι επενδυτές, τα κράτη μέλη και οι υπόλοιποι σε μια κατάσταση νομικής αβεβαιότητας. Δεύτερον, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς: στο μέλλον, θα πρέπει να διαθέτουμε πολλές κοινές ευρωπαϊκές συμφωνίες που θα ισχύουν και για τα 27 κράτη μέλη και τους επενδυτές από τα κράτη μέλη αυτά έτσι ώστε να έχουμε επίσης ενιαίο επίπεδο προστασίας εντός της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Για τον λόγο αυτόν, αισθάνομαι πραγματικά ευγνώμων προς τους συναδέλφους μου βουλευτές –τον κ. Schlyter, καθώς και τους κυρίους Zalewski, Sturdy και Rinaldi– διότι επιδίωξαν και πέτυχαν την εξεύρεση ευρείας συναίνεσης. Νομίζω ότι θα ήταν θετικό οι άλλες Ομάδες να επανεξετάσουν το ζήτημα αυτό και να αναγνωρίσουν ότι η συμβιβαστική λύση που έχει τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αποτελεί πραγματικά πολύ καλή λύση η οποία προσπαθεί να καλύψει όλες τις ανάγκες. Όσο για τη δική μου Ομάδα, θα ήθελα να δηλώσω σαφώς για μια ακόμη φορά ότι επιθυμούμε μια καλή λύση για τους επενδυτές, τους εργαζόμενους και τα κράτη μέλη. Επιδιώκουμε ταχείες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο έτσι ώστε το θέμα να μην παραταθεί ασκόπως, αλλά να βρεθεί λύση σύντομα. Λόγω των διαφορών μεταξύ των Ομάδων, η Ομάδα μου υποστηρίζει την ολοκλήρωση της πρώτης ανάγνωσης εντός της εβδομάδας. Τέλος, θα ήθελα να προσθέσω ότι είμαστε ανοικτοί στην εξεύρεση ταχείας λύσης στη δεύτερη ανάγνωση –και θα ήμασταν ευγνώμονες εάν συνέβαινε αυτό– με άλλα λόγια προτείνουμε, αντί να ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία της δεύτερης ανάγνωσης, να προσπαθήσουμε για την επίτευξη της λεγόμενης συμφωνίας σε πρώιμη δεύτερη ανάγνωση. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους. Νομίζω ότι με την υιοθέτηση της παρούσας νομοθετικής διαδικασίας η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καταδεικνύει ότι είμαστε σε θέση να αντιμετωπίζουμε περίπλοκα ζητήματα και πολύπλοκους φακέλους μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα."@el10
"Madam President, the security of investments both at home and abroad is of key importance for economic development both in Europe and in the relevant partner countries. The only way to secure existing jobs or to create new employment is by safeguarding investments. That is why there are two things that I regard as being important. Firstly, the over one thousand agreements already in existence must be retained. It makes no sense to cast investors, Member States and others into a state of legal uncertainty. Secondly, and this is particularly important for us: in future, we will have to have many common European agreements that apply to all 27 Member States and investors from these Member States if we are also to have a uniform level of protection within the European internal market. For this reason, I am very grateful to my fellow Members – Mr Schlyter, as well as Mr Zalewski, Mr Sturdy and Mr Rinaldi – because they have tried and succeeded in finding a broad consensus. I think it would be a good thing if the other groups would reconsider this issue and recognise that the compromise on the table is actually a very good solution that tries to cater to all needs. For my own group, I would like to state clearly once again that we want a good solution for investors, workers and Member States. We are looking for speedy negotiations with the Council, so that this issue is not put on the long finger, but that a solution is found soon. On account of the differences between the groups, my group favours completing the first reading this week. Finally, I would like to add that we would be very open to finding a swift solution in the second reading – and we would be very grateful if this were possible – in other words, we would suggest that, rather than following the normal procedure of the second reading, we should try to find a so-called early second-reading agreement. Once again, I would like to thank all those involved. I think that by adopting this legislative process, the Committee on International Trade is showing that we are capable of dealing with complex issues and complex dossiers within a reasonable timeframe."@en4
"Señora Presidenta, la seguridad de las inversiones, tanto a escala nacional como internacional es de vital importancia para el desarrollo económico tanto de Europa como de los países socios más importantes. La única forma de asegurar los empleos existentes o de crear nuevos puestos de trabajo es proteger las inversiones. Es por eso que hay dos cosas que me parecen importantes. En primer lugar, se han de conservar los más de mil acuerdos que ya están en vigor. No tiene sentido introducir a los inversores, los Estados miembros y otros en un estado de inseguridad jurídica. En segundo lugar, y esto es particularmente importante para nosotros, quisiera decir que, en el futuro, deberemos contar con muchos acuerdos europeos comunes que se apliquen a los 27 Estados miembros y a los inversores de tales Estados si es que también queremos contar con un nivel de protección uniforme dentro del mercado interior europeo. Por esta razón, estoy muy agradecido con mis colegas —el señor Schlyter, el señor Zalewski, el señor Sturdy y el señor Rinaldi— porque han intentado y conseguido encontrar un amplio consenso. Creo que sería bastante positivo que los demás grupos reconsideraran esta cuestión y reconocieran que el compromiso planteado realmente es una solución muy positiva que intenta satisfacer todas las necesidades. En el caso de mi propio Grupo, me gustaría dejar claro una vez más que queremos una buena solución para los inversores, los trabajadores y los Estados miembros. Estamos buscando negociaciones rápidas con el Consejo a fin de que esta cuestión no se extienda demasiado, con la intención de encontrar una solución pronto. Habida cuenta de las diferencias entre los grupos, mi Grupo está a favor de realizar la primera lectura esta semana. Por último, me gustaría añadir que estaríamos dispuestos a encontrar una solución rápida en la segunda lectura —y estaríamos muy agradecidos si fuera posible—, en otras palabras, sugeriríamos que, en lugar de seguir el procedimiento normal de la segunda lectura, intentemos encontrar lo que se denomina un acuerdo temprano en segunda lectura. Una vez más, me gustaría mostrar mi agradecimiento a todas las partes implicadas. Creo que, al adoptar este proceso legislativo, la Comisión de Comercio Internacional está demostrando que somos capaces de hacer frente a cuestiones complejas y a expedientes complejos dentro de un plazo razonable."@es21
"Austatud juhataja! Investeeringute tagamine nii kodu- kui ka välismaal on ülitähtis majandusarengu jaoks nii Euroopas kui ka asjaomastes partnerriikides. Ainuke viis olemasolevate töökohtade säilitamiseks või uute töökohtade loomiseks on kaitsta investeeringuid. Seetõttu on selles kaks olulist asja. Esiteks on vaja jätta jõusse üle tuhande lepingu, mis on juba olemas. Ei ole mingit mõtet tekitada investorites, liikmesriikides ja teistes õiguslikku ebakindlust. Teiseks − ja meie jaoks eriti oluliselt: kui me tahame, et Euroopa siseturul oleks meil ühtne kaitse, siis tulevikus saab meil olema palju ühtseid Euroopa lepinguid, mis kehtivad kõigile 27 liikmesriigile ja nende liikmesriikide investoritele. Seetõttu olen väga tänulik oma kaasparlamendiliikmetele Carl Schlyterile, Pawel Zalewskile, Robert Sturdyle ja Niccolò Rinaldile, kuna nad on üritanud leida laiapõhjalist konsensust ja selle ka saavutanud. Usun, et oleks hea, kui ka teised fraktsioonid kaaluksid seda küsimust ja leiaksid, et esitatud kompromiss on tõepoolest väga hea lahendus, mis üritab rahuldada kõikide vajadusi. Enda fraktsiooni nimel tahaksin taas selgelt rõhutada, et soovime head lahendust investoritele, töötajatele ja liikmesriikidele. Meie eesmärk on rääkida see kiirelt nõukoguga läbi, et see küsimus ei jääks õhku rippuma, vaid sellele leitakse peatselt lahendus. Mis puudutab fraktsioonidevahelisi erimeelsusi, siis minu fraktsioon pooldab selles ettepanekut lõpetada esimene lugemine sel nädalal. Lõpetuseks − ma soovin lisada, et oleme väga avatud kiire lahenduse leidmiseks teisel lugemisel ja oleksime tõesti väga tänulikud, kui see oleks võimalik – teeksin ettepaneku, et selle asemel, et järgida tavalist teise lugemise menetlust, peaksime jõudma nn varajase teise lugemise kokkuleppeni. Veel kord: soovin tänada kõiki, kes on sellega olnud seotud! Leian, et võttes selle õigusloomega seotud protsessi vastu, näitab rahvusvahelise kaubanduse komisjon, et suudame mõistliku aja jooksul lahendada keerulisi küsimusi ja keerulisi juhtumeid."@et5
"Arvoisa puhemies, investointien turvallisuus sekä EU:ssa että sen ulkopuolella on ratkaisevan tärkeää sekä Euroopan että sen asianomaisten kumppanimaiden talouskehitykselle. Ainoa tapa turvata nykyiset työpaikat tai lisätä työllisyyttä on turvata investoinnit. Siksi pidän tärkeänä kahta asiaa. Ensinnäkin yli tuhat jo olemassa olevaa sopimusta on säilytettävä. Ei ole järkevää syöstä sijoittajia, jäsenvaltioita ja muita toimijoita oikeudelliseen epävarmuuteen. Toisella huomautuksellani on meille erityisen suuri merkitys: tulevaisuudessa tarvitsemme monia yleiseurooppalaisia sopimuksia, joita sovelletaan kaikkiin 27 jäsenvaltioon ja näiden jäsenvaltioiden sijoittajiin, jos aiomme vakiinnuttaa myös sijoittajansuojan yhdenmukaisen tason EU:n sisämarkkinoilla. Tästä syystä olen erittäin kiitollinen kollegoilleni – Carl Schlyterille sekä Paweł Zalewskille, Robert Sturdylle ja Niccolò Rinaldille – koska heidän pyrkimyksensä laajan yhteisymmärryksen löytämiseksi ovat onnistuneet. Mielestäni olisi hyvä, jos muut ryhmät harkitsisivat tätä asiaa uudelleen ja myöntäisivät, että käsiteltäväksi jätetty kompromissi on oikeastaan erittäin hyvä ratkaisu, jolla yritetään vastata kaikkien tarpeisiin. Oman ryhmäni puolesta haluan jälleen kerran todeta selvästi, että tavoitteenamme on sijoittajien, työntekijöiden ja jäsenvaltioiden kannalta hyvä ratkaisu. Yritämme käydä pikaisia neuvotteluja neuvoston kanssa, jotta tätä asiaa ei lykätä loputtomiin, vaan siihen löydetään pian ratkaisu. Ryhmien välisten erimielisyyksien takia oma ryhmäni puoltaa ensimmäisen käsittelyn päättämistä tällä viikolla. Lopuksi lisäisin vielä, että olisimme erittäin halukkaita löytämään nopean ratkaisun toisessa käsittelyssä – ja olisimme hyvin kiitollisia, jos tämä olisi mahdollista – toisin sanoen ehdottaisimme, että tavanomaisen menettelyn noudattamisen sijasta meidän pitäisi niin kutsutusti yrittää päästä sopimukseen toisen käsittelyn varhaisessa vaiheessa. Haluan kiittää toistamiseen kaikkia mukanaolijoita. Hyväksymällä tämän lainsäädäntöprosessin kansainvälisen kaupan valiokunta osoittaa mielestäni, että pystymme käsittelemään monimutkaisia kysymyksiä ja mutkikkaita asiakokonaisuuksia järkevässä aikataulussa."@fi7
"Madame la Présidente, la sécurité des investissements à l’intérieur et à l’extérieur est d’une importance capitale pour le développement économique autant en Europe que dans les pays partenaires pertinents. La seule façon de garantir les emplois actuels ou de créer de nouveaux emplois est de sauvegarder les investissements. C’est pourquoi deux points me semblent importants. Premièrement, les accords existants, qui sont plus d’un millier, doivent être maintenus. Cela n’a pas de sens de laisser les investisseurs, les États membres et d’autres dans un état d’insécurité juridique. Deuxièmement, - et ce point est particulièrement important pour nous -, à l’avenir, nous devrons avoir de nombreux accords européens communs qui s’appliquent à tous les 27 États membres et aux investisseurs de ces États membres, si nous voulons également avoir un niveau uniforme de protection au sein du marché européen intérieur. Pour cette raison, je remercie mes collègues - M. Schlyter, ainsi que M. Zalewski, M. Sturdy et M. Rinaldi - parce qu’ils ont essayé de trouver un large consensus et qu’ils y sont parvenus. Je pense que ce serait une bonne chose si les autres groupes reconsidéraient cette question et s’ils reconnaissaient que le compromis sur la table est en réalité une très bonne solution qui essaie de répondre à tous les besoins. Au nom de mon propre groupe, je voudrais clairement indiquer une fois de plus que nous voulons une bonne solution pour les investisseurs, les travailleurs et les États membres. Nous souhaitons des négociations rapides avec le Conseil, de sorte que cette question ne soit pas traînée en longueur, mais qu’une solution soit trouvée rapidement. À cause des différences entre les groupes, mon groupe est partisan de terminer la première lecture cette semaine. Enfin, je voudrais ajouter que nous serions très ouverts à trouver une solution rapidement en deuxième lecture. Et nous serions vraiment reconnaissants si cela était possible. En d’autres termes, au lieu de suivre la procédure normale de la deuxième lecture, nous proposerions d’essayer de trouver ce que l’on appelle un accord rapide en deuxième lecture. De nouveau, je voudrais remercier toutes les personnes impliquées. Je pense qu’en adoptant ce processus législatif, la commission du commerce international montre que nous sommes capables de gérer des questions et des dossiers complexes dans un délai raisonnable."@fr8
"Elnök asszony! A beruházások biztonsága – bel- és külföldön egyaránt – kulcsfontosságú mind Európa, mind pedig az érintett partnerországok gazdasági fejlődése szempontjából. A meglévő munkahelyek biztosításának, illetve az új munkahelyek teremtésének egyetlen módja, ha védelmet biztosítunk a beruházások számára. Ebből kifolyólag két dolgot tartok fontosnak. Először is a már meglévő több mint ezer megállapodást meg kell őrizni. Nincs értelme annak, hogy a beruházókat, a tagállamokat és másokat a jogbizonytalanság állapotába jutassuk. Másodszor, és ez különösen fontos a számunkra: a jövőben sok közös, a mind a 27 tagállamra és az ezekből a tagállamokból származó beruházókra vonatkozó európai megállapodással kell rendelkeznünk, ha az európai belső piacon egységes védelmi szintet szeretnénk elérni. Ezért nagyon hálás vagyok képviselőtársaimnak – Schlyter úrnak, valamint Zalewski úrnak, Sturdy úrnak és Rinaldi úrnak –, mivel megpróbáltak széles konszenzust kialakítani, és ez sikerült is nekik. Véleményem szerint jó volna, ha a többi képviselőcsoport is átgondolná ezt a kérdést, és felismerné, hogy az előttünk lévő kompromisszum valójában egy nagyon jó megoldás, amely minden igényt megpróbál kielégíteni. Saját képviselőcsoportom nevében szeretném ismételten egyértelműen kijelenteni, hogy a beruházók, a munkavállalók és a tagállamok számára egyaránt jó megoldást szeretnénk. Gyors tárgyalásokat várunk a Tanáccsal, hogy ne húzzuk-halasszuk a kérdés rendezését, hanem rövid időn belül megoldást találjunk. Tekintettel a képviselőcsoportok közötti véleménykülönbségekre, képviselőcsoportom azt támogatja, hogy e héten készüljön el az első olvasat. Végül szeretném még hozzátenni, hogy nyitottak vagyunk arra, hogy gyors megoldást találjunk a második olvasatot illetően – és nagyon örülnénk, ha ez lehetséges volna –, más szóval azt javasoljuk, hogy ahelyett, hogy a második olvasat esetében a rendes eljárást követnénk, próbáljunk meg a második olvasat „korai szakaszában” megállapodásra jutni. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani a résztvevőknek. Úgy vélem, hogy e jogalkotási folyamat elfogadásával a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság megmutatja, hogy képesek vagyunk az összetett problémák és az összetett dokumentációk ésszerű időn belüli kezelésére."@hu11
"Signora Presidente, la sicurezza degli investimenti sia nazionali sia esteri riveste un’importanza capitale per lo sviluppo economico tanto dell’Europa quanto dei relativi paesi partner. L’unico modo per salvaguardare i posti di lavoro esistenti o di creare nuova occupazione consiste nel tutelare gli investimenti. Per questo vi sono due aspetti che considero importanti. Innanzitutto, i più di mille accordi esistenti vanno mantenuti. Non ha alcun senso mettere gli investitori, gli Stati membri e le altre parti coinvolte in uno stato di incertezza giuridica. Il secondo punto è fondamentale per noi: in futuro dovremo disporre di numerosi accordi comuni a livello europeo applicabili ai 27 Stati membri e agli investitori provenienti dai suddetti Stati membri se vogliamo godere anche di un livello di protezione uniforme all'interno del mercato unico europeo. Per tale ragione, sono particolarmente grato ai colleghi – gli onorevoli Schlyter, Zalewski, Sturdy e Rinaldi – per aver cercato e raggiunto un ampio consenso. Credo che sarebbe positivo se gli altri gruppi riconsiderassero la questione e riconoscessero che il compromesso sul tavolo rappresenta davvero una soluzione molto buona che tenta di conciliare tutte le esigenze. A nome del mio gruppo, desidero sottolineare chiaramente che vogliamo una buona soluzione per gli investitori, per i lavoratori e per gli Stati membri. Ci stiamo adoperando a favore di negoziati rapidi con il Consiglio, per evitare di rimandare la questione all’infinito e trovare una soluzione in breve tempo. Date le differenze sussistenti fra i vari gruppi, il mio gruppo è favorevole alla conclusione della prima lettura entro questa settimana. Infine, vorrei aggiungere che il mio gruppo è disposto a trovare una soluzione rapida in seconda lettura – e saremmo molto lieti se ciò fosse possibile – in altre parole, proponiamo di raggiungere un accordo tempestivo in seconda lettura invece di seguire la procedura classica. Desidero ringraziare ancora una volta tutte le parti coinvolte. Credo che, con l’adozione di questo processo legislativo, la commissione per il commercio internazionale stia dando prova del fatto che siamo in grado di far fronte a questioni e a fascicoli complessi in un lasso di tempo ragionevole."@it12
"Ponia pirmininke, investicijų saugumas ir viduje, ir užsienyje yra itin svarbus ekonomikos vystymuisi tiek Europoje, tiek ir susijusiose šalyse partnerėse. Vienintelis būdas užtikrinti esamus darbus ar kurti naujus darbus – apsaugoti investicijas. Todėl manau, kad yra du svarbūs dalykai. Pirma, reikia panaikinti daugiau nei tūkstantį galiojančių susitarimų. Nėra jokios prasmės investuotojams, valstybėms narėms ir kitiems atsidurti teisinėje nežinomybėje. Antra, mums ypač svarbu, kad ateityje turėsime turėti daug bendrų Europos susitarimų, taikomų visoms 27 valstybėms narėms ir investuotojams iš šių valstybių narių, jeigu Europos vidaus rinkoje bus vienodo lygio apsauga. Dėl to labai dėkoju kolegoms nariams, C. Schlyteriui, taip pat P. Zalewskiui, R. Sturdžiui ir N. Rinaldžiui už tai, kad jie stengėsi ir jiems pavyko pasiekti visišką sutarimą. Mano manymu, būtų gerai, jeigu kitos frakcijos pripažintų, kad pateiktas kompromisas iš tiesų yra labai geras sprendimas, kuriuo stengiamasi patenkinti visus poreikius. Savo frakcijos vardu norėčiau dar kartą aiškiai pasakyti, kad norime gero sprendimo investuotojams, darbuotojams ir valstybėms narėms. Siekiame greitų derybų su Taryba, kad šis klausimas nebūtų atidėtas neribotam laikui, o kad greitai būtų rastas sprendimas. Kalbant apie frakcijų skirtumus, mano frakcija pritaria, kad pirmąjį svarstymą turėtume baigti šią savaitę. Galiausiai dar norėčiau pasakyti, kad atvirai norėtume rasti greitą išeitį per antrąjį svarstymą. Kitaip tariant, siūlytume pabandyti sudaryti vadinamąjį išankstinio antrojo svarstymo susitarimą, užuot laikęsi įprastos procedūros. Dar kartą norėčiau padėkoti visiems susijusiems asmenims. Manau, kad priėmęs šį teisėkūros procesą Tarptautinės prekybos komitetas įrodė galįs per pagrįstą laikotarpį spręsti sudėtingus klausimus ir rengti sudėtingus dokumentus."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, ieguldījumu drošība gan mājās, gan ārvalstīs ir viens no svarīgākajiem ekonomikas attīstības faktoriem gan Eiropā, gan attiecīgajā sadarbības valstī. Vienīgais veids, kā saglabāt esošās darbvietas vai radīt jaunas, ir ieguldījumu aizsardzība. Tāpēc ir divas lietas, kuras es uzskatu par svarīgām. Pirmkārt, ir jāsaglabā vairāk nekā tūkstotis jau spēkā esošo nolīgumu. Nav jēgas ieguldītājiem, dalībvalstīm un citiem radīt juridisku nenoteiktību. Otrkārt, un mums tas ir īpaši svarīgi, nākotnē mums būs daudz kopēju Eiropas nolīgumu, kas attieksies uz visām 27 dalībvalstīm un šo dalībvalstu ieguldītājiem, ja Eiropas iekšējā tirgū mums būs arī vienots aizsardzības līmenis. Šī iemesla dēļ es esmu ļoti pateicīgs saviem kolēģiem kungam un arī kungam kungam un kungam, jo viņi centās un veiksmīgi panāca plašu vienprātību. Es domāju, ka būtu labi, ja citas grupas šo jautājumu pārskatītu un atzītu, ka iesniegtais kompromiss patiesībā ir ļoti labs risinājums, kas cenšas ievērot visas vajadzības. Manas grupas vārdā es vēlreiz gribētu skaidri pateikt, ka mēs vēlamies panākt labu risinājumu ieguldītāju, darba ņēmēju un dalībvalstu labā. Mēs vēlamies ātrāk veikt sarunas ar Padomi, lai šis jautājums neprasītu ilgu laiku, bet lai drīz tiktu panākts risinājums. Attiecībā uz grupu nesaskaņām mana grupa atbalsta pirmā lasījuma pabeigšanu šonedēļ. Visbeidzot, es gribētu piebilst, ka mēs ļoti labprāt rastu ātru risinājumu otrajā lasījumā, un mēs būtu ļoti pateicīgi, ja tas būtu iespējams, citiem vārdiem sakot, mēs ierosinātu, ka tā vietā, lai ievērotu ierasto otrā lasījuma procedūru, mums otrajā lasījumā būtu jācenšas panākt tā saucamo pirmstermiņa vienošanos. Es vēlreiz gribētu pateikties visām iesaistītajām pusēm. Es domāju, ka, pieņemot šo likumdošanas procesu, Starptautiskās tirdzniecības komiteja parāda, ka mēs saprātīgā termiņā spējam atrisināt sarežģītus jautājumus un sagatavot sarežģītu dokumentāciju."@lv13
"Frau Präsidentin! Die Sicherheit von Investitionen im In- und Ausland ist wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung sowohl in Europa als auch in den entsprechenden Partnerländern. Nur wenn Investitionen sicher geschützt sind, werden diese auch getätigt und können Arbeitsplätze sichern oder neue schaffen. Deswegen sind mir zwei Dinge wichtig. Zum einen: Die über tausend bestehenden Abkommen müssen erhalten bleiben. Es ist nicht sinnvoll, wenn wir Investoren, Mitgliedstaaten und andere in eine Art Rechtsunsicherheit stürzen. Zum Zweiten, und das ist uns besonders wichtig: Es muss künftig viele gemeinsame europäische Abkommen geben, die dann für alle 27 Mitgliedstaaten und Investoren aus diesen Mitgliedstaaten gelten, damit wir auch einen einheitlichen Schutz im Rahmen des europäischen Binnenmarkts haben. Ich bin deswegen den Kollegen – wie Schlyter, aber auch den Kollegen Zalewski, Sturdy und Rinaldi – sehr dankbar, die versucht haben und denen es auch gelungen ist, einen breiten Konsens zu finden. Ich fände es gut, wenn auch die anderen Fraktionen noch einmal prüfen könnten, ob nicht der auf dem Tisch liegende Kompromiss eine sehr gute Lösung ist, die alle Belange einzubinden versucht. Für meine Fraktion möchte ich noch sehr deutlich sagen, dass wir eine gute Lösung für die Investoren, die Arbeitnehmer und die Mitgliedstaaten wollen. Wir wollen zügige Verhandlungen mit dem Rat, damit es nicht erst am Sankt Nimmerleinstag, sondern schon bald eine Lösung gibt. Aufgrund der Unterschiede zwischen den Fraktionen spricht sich meine Fraktion dafür aus, die erste Lesung diese Woche abzuschließen. Ich möchte abschließend hinzufügen, dass wir sehr dankbar und ausdrücklich offen dafür wären, wenn wir in der zweiten Lesung eine schnelle Einigung finden würden, also nicht das normale Verfahren der zweiten Lesung durchlaufen, sondern möglichst ein so genanntes finden könnten. Noch einmal herzlichen Dank an alle Beteiligten, und ich denke, mit diesem Gesetzgebungsverfahren zeigt der Außenhandelsausschuss, dass wir auch in der Lage sind, komplexe Anliegen und komplexe Dossiers in angemessener Zeit zu bearbeiten."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, de zekerheid van investeringen in binnen- en buitenland is belangrijk voor de economische ontwikkeling in Europa, maar ook in onze partnerlanden. Alleen wanneer investeringen zeker zijn en bescherming genieten, worden die ook gepleegd, en kunnen ze banen beschermen, of nieuwe banen creëren. Daarom vind ik twee punten belangrijk. Ten eerste moeten de meer dan duizend bestaande overeenkomsten blijven bestaan. Het is niet zinvol wanneer investeerders, lidstaten en anderen in een toestand van rechtsonzekerheid terecht komen. Ten tweede, en dat is voor ons nog belangrijker, moeten er van nu af aan veel gezamenlijke Europese overeenkomsten worden gesloten die dan bindend zijn voor alle 27 lidstaten en voor de investeerders uit die lidstaten. Dat leidt tot dezelfde mate van bescherming in het kader van de Europese interne markt. Daarom ben ik de heer Schlyter, maar ook de heren Zalewski, Sturdy en Rinaldi, heel dankbaar dat ze hebben geprobeerd om een brede consensus tot stand te brengen. Ze zijn daar ook in geslaagd. Ik hoop dat ook de andere fracties nog eens overwegen of ze niet toch vinden dat dit compromis een uitstekende oplossing is, waarin geprobeerd is om rekening te houden met alle verschillende belangen. Namens mijn fractie wil ik nogmaals in alle duidelijkheid zeggen dat we streven naar een goede oplossing voor de investeerders, voor de werknemers en voor de lidstaten. Wij willen snel met de Raad onderhandelen, zodat er snel een oplossing komt, en niet pas met sint-juttemis. Aangezien er tussen de fracties meningsverschillen bestaan pleit mijn fractie ervoor om de eerste lezing nog deze week af te sluiten. Tot slot wil ik erop wijzen dat we het zeer zouden waarderen, en er absoluut voorstander van zouden zijn, wanneer we het in de tweede lezing snel met elkaar eens zouden kunnen worden. We willen liever niet de normale procedure van de tweede lezing volgen, maar als het enigszins kan een zogenaamde sluiten. Ik zou alle betrokken collega's nogmaals van harte willen bedanken. De Commissie internationale handel heeft met deze wetgevingsprocedure volgens mij aangetoond dat we wel degelijk in staat zijn om ook ingewikkelde projecten en dossiers snel af te handelen."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Bezpieczeństwo inwestycji, zarówno na szczeblu krajowym, jak i zagranicą, ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju gospodarczego tak w Europie, jak i w odnośnych krajach partnerskich. Jedynym sposobem zagwarantowania dotychczasowych miejsc pracy lub tworzenia nowych jest zabezpieczenie inwestycji. Z tego powodu uważam, że ważne są dwie kwestie. Po pierwsze, ponad tysiąc już obowiązujących umów musi zachować moc. Nie ma sensu wprowadzać inwestorów, państwa członkowskie i innych w stan niepewności prawa. Po drugie, co jest szczególnie ważne dla nas – w przyszłości będziemy musieli mieć wiele wspólnych europejskich umów, które będą obowiązywać wszystkie 27 państw członkowskich oraz inwestorów z tych państw członkowskich, jeżeli mamy również osiągnąć jednolity poziom ochrony w obrębie europejskiego rynku wewnętrznego. Z tego powodu jestem bardzo wdzięczny moim kolegom posłom – panu Schlyterowi, jak również panom Zalewskiemu, Sturdy’emu oraz Rinaldiemu – ponieważ podjęli zakończoną pomyślnie próbę znalezienia szerokiego konsensusu. Sądzę, że byłoby dobrze, gdyby pozostałe grupy przemyślały tę kwestię i uznały, że będący przedmiotem dyskusji kompromis jest w istocie bardzo dobrym rozwiązaniem, nastawionym na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Co się tyczy mojej grupy, chciałbym raz jeszcze wyraźnie powiedzieć, że chcemy dobrego rozwiązania dla inwestorów, pracowników oraz państw członkowskich. Oczekujemy, że niezwłocznie odbędą się negocjacje z Radą, tak aby zagadnienie to nie było przekładane w czasie, ale aby wkrótce zostało znalezione właściwe rozwiązanie. Z uwagi na różnice pomiędzy poszczególnymi grupami moja grupa opowiada się za zakończeniem pierwszego czytania w tym tygodniu. Na zakończenie pragnę dodać, że jesteśmy bardzo otwarci na znalezienie szybkiego rozwiązania w drugim czytaniu – i bardzo wdzięczni, gdyby było to możliwe – innymi słowy proponujemy, aby zamiast stosowania zwykłej procedury drugiego czytania podjąć próbę znalezienia tzw. wczesnego porozumienia w drugim czytaniu. Raz jeszcze chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym osobom. Sądzę, że przyjmując ten proces legislacyjny Komisja Handlu Międzynarodowego pokazuje, że jesteśmy w stanie radzić sobie ze złożonymi zagadnieniami i złożoną dokumentacją w rozsądnym czasie."@pl16
"Senhora Presidente, a segurança dos investimentos domésticos e no estrangeiro é de importância crucial para o desenvolvimento económico na Europa e nos países parceiros relevantes. A única forma de garantir os postos de trabalho existentes ou de criar emprego é salvaguardando os investimentos. Por conseguinte, considero importantes duas coisas. Primeiro, os mais de mil acordos existentes devem ser mantidos. Não faz sentido colocar os investidores, os Estados-Membros e terceiros num estado de incerteza jurídica. Em segundo lugar, e isto é particularmente importante para nós: no futuro, teremos muitos acordos europeus comuns que se aplicarão aos 27 Estados-Membros e aos investidores destes Estados-Membros, isto se quisermos ter também um nível uniforme de protecção no mercado interno europeu. Por esta razão, estou muito grato aos meus colegas - os senhores deputados Schlyter, Zalewski, Sturdy e Rinaldi - por terem tentado e conseguido encontrar um consenso amplo. Julgo que seria bom que os outros grupos reconsiderassem esta questão e reconhecessem que o compromisso que está em cima da mesa é realmente uma solução muito boa que procura responder a todas as necessidades. Em nome do meu grupo, gostaria de afirmar claramente mais uma vez que queremos uma solução boa para os investidores, os trabalhadores e os Estados-Membros. Desejamos negociações rápidas com o Conselho, de modo a que esta questão não fique em banho-maria e se encontre rapidamente uma solução. Devido às discórdias entre os grupos, o meu grupo prefere concluir a primeira leitura esta semana. Finalmente, gostaria de acrescentar que estamos totalmente abertos a encontrar uma solução rápida em segunda leitura - e ficaríamos muito gratos se isto fosse possível; por outras palavras, sugerimos que em vez de se seguir o procedimento normal do processo de segunda leitura, se tente chegar ao chamado acordo rápido em segunda leitura. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos os envolvidos. Penso que ao adoptar este processo legislativo, a Comissão do Comércio Internacional mostrou que somos capazes de lidar com questões e dossiês complexos num espaço de tempo razoável."@pt17
"Dnă președintă, siguranța investițiilor atât pe plan intern, cât și în străinătate, are o importanță-cheie pentru dezvoltarea economică atât în ​​Europa, cât și în țările partenere importante. Singura modalitate de a asigura locurile de muncă existente sau de a crea unele noi este prin protejarea investițiilor. Acesta este motivul pentru care consider că există două aspecte importante. În primul rând, trebuie păstrate cele peste o mie de acorduri aflate deja în vigoare. Nu are niciun sens să aruncăm investitorii, statele membre și pe alții într-o stare de incertitudine juridică. În al doilea rând, iar acest lucru este deosebit de important pentru noi: pe viitor, va trebui să avem multe acorduri europene comune care se aplică tuturor celor 27 de state membre și investitorilor din aceste state membre dacă ne dorim, de asemenea, să ajungem la un nivel uniform de protecție pe piața europeană internă. Din acest motiv, le sunt foarte recunoscător colegilor mei deputați, dl Schlyter, precum și dl Zalewski, dl Sturdy și dl Rinaldi, pentru că au încercat și au reușit să găsească un consens larg. Cred că ar fi un lucru bun dacă celelalte grupuri ar reconsidera această problemă și ar recunoaște faptul că, de fapt, compromisul la care s-a ajuns este o soluție foarte bun,ă care încearcă să satisfacă toate nevoile. Din partea grupului meu, aș dori să precizez încă o dată, în mod clar, că noi ne dorim o soluție bună pentru investitori, lucrători și statele membre. Noi de dorim negocieri rapide cu Consiliul, astfel încât ca această problemă să nu fie amânată la infinit, ci să se găsească repede o soluție. Având în vedere diferențele dintre grupuri, grupul meu este în favoarea finalizării primei lecturi în această săptămână. În cele din urmă, aș dori să adaug că noi am fi foarte deschiși să găsim o soluție rapidă la a doua lectură - și am fi foarte recunoscători dacă acest lucru ar fi posibil - cu alte cuvinte, sugestia noastră ar fi ca, mai degrabă decât să urmăm procedura normală cu cea de-a doua lectură, să încercăm să găsim un așa-numit acord înainte de a doua lectură. Încă o dată, aș dori să le mulțumesc tuturor celor implicați. Consider că prin adoptarea acestui proces legislativ, Comisia pentru comerț internațional arată că suntem capabili să rezolvăm probleme complexe și dosare complexe într-un interval de timp rezonabil."@ro18
"Istota investícií doma aj v zahraničí má kľúčový význam pre hospodársky rozvoj v Európe aj v príslušných partnerských krajinách. Jediným spôsobom, ako zaistiť existujúce alebo vytvoriť nové pracovné miesta, je chrániť investície. Preto považujem za dôležité dve veci. Po prvé, musí sa zachovať viac ako tisíc existujúcich dohôd. Nemá zmysel dostať investorov, členské štáty a ostatných do stavu právnej neistoty. Po druhé, a to je pre nás mimoriadne dôležité, v budúcnosti budeme musieť mať veľa spoločných európskych dohôd, ktoré budú platiť pre všetkých 27 členských štátov a investorov z týchto členských štátov, ak tiež chceme mať jednotnú úroveň ochrany na európskom vnútornom trhu. Preto som veľmi vďačný kolegom poslancom – pánovi Schlyterovi, ako aj pánom Zalewskému, Sturdymu a Rinaldimu –, pretože sa pokúsili nájsť široký konsenzus a aj sa im to podarilo. Myslím si, že by bolo dobré, keby ostatné skupiny prehodnotili túto otázku a uznali, že predložený kompromis je naozaj veľmi dobré riešenie, ktoré sa snaží zohľadniť všetky potreby. Za náš poslanecký klub by som chcel znova jasne vyhlásiť, že chceme dobré riešenie pre investorov, pracovníkov a členské štáty. Priali by sme si rýchle rokovania s Radou, aby sa táto otázka neodkladala, ale aby sa čoskoro našlo riešenie. Vzhľadom na rozdiely medzi skupinami uprednostňuje náš poslanecký klub dokončenie prvého čítania tento týždeň. Na záver by som chcel dodať, že sme veľmi naklonení dosiahnutiu rýchleho riešenia v druhom čítaní a boli by sme veľmi vďační, keby to bolo možné. Inými slovami, navrhujeme, aby sme sa namiesto dodržania riadneho postupu druhého čítania snažili dosiahnuť takzvanú skorú dohodu v druhom čítaní. Ešte raz by som sa chcel poďakovať všetkým zainteresovaným. Myslím si, že prijatím tohto legislatívneho postupu Výbor pre medzinárodný obchod ukazuje, že sa dokážeme zaoberať komplexnými problémami a komplexnými dokumentmi v rozumnom časovom rámci."@sk19
". Gospa predsednica, varnost naložb doma in v tujini je ključnega pomena za gospodarski razvoj v Evropi in v pomembnih državah partnericah. Le z zaščito naložb bomo lahko obvarovali delovna mesta ali ustvarili nove zaposlitve. Ravno zaradi tega se mi zdita dve stvari še posebno pomembni. Prvič, ohraniti moramo več kot tisoč že sklenjenih sporazumov. Ni smiselno, da pahnemo vlagatelje, države članice in druge v pravno negotovost. Drugič, in to je za nas zelo pomembno: v prihodnje bomo potrebovali številne skupne evropske sporazume, ki veljajo za vseh 27 držav članic in vlagatelje iz teh držav članic, če bomo želeli imeti enotno raven zaščite na evropskem notranjem trgu. Zaradi tega sem zelo hvaležen kolegu poslancu – gospodu Schlyterju, pa tudi gospodu Zalewskemu, gospodu Sturdyu in gospodu Rinaldiju –, saj so si prizadevali za in dosegli široko soglasje. Menim, da bi bilo dobro, če bi druge skupine ponovno razmislile o tem vprašanju in spoznale, da je predlagani kompromis resnično zelo dobra rešitev, ki poskuša zadovoljiti vse potrebe. Za mojo skupino želim še enkrat jasno povedati, da si želimo dobre rešitve za vlagatelje, delavce in države članice. Želimo si hitrega zaključka pogajanj s Svetom, da pri tem vprašanju ne bomo odlašali v nedogled, ampak da bomo hitro našli rešitev. Moja skupina je zaradi razlik med skupinami naklonjena dokončanju prve obravnave v tem tednu. Na koncu želim dodati, da bi bili zelo pripravljeni na iskanje hitre rešitve na drugi obravnavi – in bi bili zelo hvaležni, če bi to bilo mogoče –, povedano drugače, predlagali bi, da bi si morali prizadevati za tako imenovan hiter sporazum na drugi obravnavi, ne pa da sledimo običajnemu postopku druge obravnave. Še enkrat se želim zahvaliti vsem, ki so sodelovali. Menim, da bi s sprejetjem tega zakonodajnega postopka Odbor za mednarodno trgovino pokazal, da lahko obravnavamo celovita vprašanja in celovite dokumente v razumnem časovnem roku."@sl20
"Fru talman! Tryggade investeringar såväl internt som externt har en nyckelroll för den ekonomiska utvecklingen både i EU och i berörda partnerländer. Det enda sättet att säkra befintliga arbetstillfällen eller skapa ny sysselsättning är att trygga investeringarna. Det finns därför två faktorer som jag ser som viktiga här. För det första måste de över 1 000 avtal som redan existerar få finnas kvar. Det finns ingen anledning att försätta medlemsstaterna och övriga parter i ett tillstånd av rättsosäkerhet. För det andra – och detta är särskilt viktigt för oss – kommer vi i framtiden att behöva ha många gemensamma EU-avtal som gäller samtliga 27 medlemsstater och investerare från dessa medlemsstater om vi vill ha en enhetlig skyddsnivå inom EU:s inre marknad. Jag känner därför stor tacksamhet gentemot mina parlamentskolleger – Carl Schlyter, samt även Paweł Zalewski, Robert Sturdy och Niccolò Rinaldi – för att de försökt och lyckats nå ett brett samförstånd. Jag anser att det vore bra om övriga grupper ville ta upp denna fråga till förnyad diskussion och att de inser att den kompromiss som nu lagts fram faktiskt är en mycket bra lösning där man försökt beakta alla olika intressen. Vad min egen grupp anbelangar vill jag än en gång klart och tydligt framföra att vi vill ha en lösning som är bra för investerarna, arbetstagarna och medlemsstaterna. Vi vill att förhandlingarna med rådet inleds snarast, så att denna fråga inte skjuts upp på obestämd tid, utan en lösning kan nås utan dröjsmål. När det gäller de olika gruppernas inställning kan jag meddela att min grupp förordar att den första behandlingen slutförs denna vecka. Jag vill också tillägga att vi är öppna för en snabb lösning vid den andra behandlingen och skulle vara mycket tacksamma om detta vore möjligt. Med andra ord föreslår vi att man istället för att följa det vanliga förfarandet vid den andra behandlingen bör försöka nå fram till en s.k. överenskommelse vid en tidig andra behandling. Jag vill än en gång tacka alla medverkande. Med denna lagstiftningsprocess visar utskottet för internationell handel att vi klarar av att hantera komplexa frågor och komplexa ärenden inom rimliga tidsramar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Zalewski"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph