Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-05-09-Speech-1-171-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110509.21.1-171-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, in December last year, I visited Japan and one of the concerns that was raised repeatedly by the Japanese officials was the slow progress in trade relations between the European Union and Japan. We all know that, unlike some other EU partners in the Far East, we share common values of democracy, human rights and the liberal market economy with Japan, making her a more natural partner for the European Union. At the 19th EU-Japan Summit in April last year, it was agreed to establish a joint high-level group in order to analyse the progress in EU-Japan relations so far and draw up suggestions for streamlining our current activities. The importance of continuing to work on non-tariff issues was also stressed in the context of the joint high-level group and I hope that these agreements can be put into practice as soon as possible. I would like to speak in favour of timely and concrete steps to alleviate non-tariff barriers in order to liberalise EU-Japan trade relations. Both markets would benefit greatly from upgrading trade relations between the EU and Japan, especially keeping in mind innovation and technologies. I would also welcome further cooperation on matters relating to cyber security. I hope that we can improve trade relations with Japan and I look forward to further progress in these relations."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, v prosinci loňského roku jsem Japonsko navštívila a jedna z obav, které japonští představitelé opakovaně vyjadřovali, se týkala pomalého pokroku v obchodních vztazích mezi Evropskou unií a Japonskem. Všichni víme, že, na rozdíl od některých jiných partnerů EU na Dálném východě, s Japonskem sdílíme společné hodnoty týkající se demokracie, lidských práv a liberální tržní ekonomiky, což z této země činí přirozeného partnera pro Evropskou unii. Na 19. summitu EU-Japonsko, konaném v dubnu loňského roku, bylo dohodnuto ustavení společné skupiny na vysoké úrovni, jež měla zhodnotit dosavadní pokrok ve vztazích mezi EU a Japonskem a vypracovat návrhy na zefektivnění našich současných aktivit. Společná skupina na vysoké úrovni zdůraznila mimo jiné význam soustavné práce v oblasti necelních překážek a já doufám, že tyto dohody budou moci být co nejdříve uvedeny do praxe. Ráda bych se vyslovila pro včasné a konkrétní kroky ke zmenšení necelních překážek s cílem liberalizovat obchodní vztahy mezi EU a Japonskem. Oběma trhům by zlepšení obchodních vztahů mezi EU a Japonskem přineslo značný prospěch, zejména pokud jde o inovace a technologie. Uvítala bych rovněž další spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti na internetu. Doufám, že obchodní vztahy s Japonskem můžeme zlepšit a těším se na další pokrok v těchto vztazích."@cs1
"Fru formand! I december sidste år besøgte jeg Japan, og en af de bekymringer, der blev rejst gentagne gange af de japanske embedsmænd var den langsomme udvikling i handelsforbindelserne mellem EU og Japan. Vi ved alle, at vi i modsætning til andre EU-partnere i Fjernøsten deler de samme værdier om demokrati, menneskerettigheder og den liberale markedsøkonomi med Japan, hvilket gør landet til en mere naturlig partner for EU. På det 19. topmøde mellem EU og Japan sidste år blev det aftalt at nedsætte en fælles gruppe højt plan, som skulle analysere fremskridtet i forbindelserne mellem EU og Japan indtil videre og udarbejde forslag til strømlining af vores aktuelle aktiviteter. Vigtigheden af at fortsætte arbejdet med de ikketoldmæssige spørgsmål blev også fremhævet i forbindelse med gruppen på højt plan, og jeg håber, at disse aftaler kan blive ført ud i praksis så snart som muligt. Jeg støtter, at der bliver truffet hurtige og konkrete skridt til at fjerne de ikketoldmæssige handelshindringer for at liberalisere handelsforbindelserne mellem EU og Japan. Begge markeder ville drage store fordele af en opgradering af handelsforbindelserne mellem EU og Japan, navnlig med hensyn til innovation og teknologier. Jeg ville også glæde mig over yderligere samarbejde om spørgsmål vedrørende cybersikkerhed. Jeg håber, at vi kan styrke handelsforbindelserne med Japan, og ser frem til, at disse forbindelser udvikles yderligere."@da2
"Frau Präsidentin! Im Dezember letzten Jahres habe ich Japan besucht, und eines der wiederholt von japanischen Beamten angesprochene Anliegen war der langsame Fortschritt der Handelsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und Japan. Wir alle wissen, dass wir mit Japan, im Gegensatz zu anderen EU-Partnern im Fernen Osten, gemeinsame Werte hinsichtlich der Demokratie, Menschenrechte und einer modernen liberalen Marktwirtschaft teilen und es sich daher als ein natürlicherer Partner für die Europäische Union anbietet. Beim 19. EU-Japan-Gipfel im April letzten Jahres wurde vereinbart, eine gemeinsame Hochrangige Gruppe zu gründen, um den bisherigen Fortschritt bei den Beziehungen zwischen der EU und Japan zu analysieren und Vorschläge für die Rationalisierung unserer aktuellen Aktivitäten zu entwerfen. Im Zusammenhang mit der Hochrangigen Gruppe wurde auch die Bedeutung betont, weiterhin an den nichttarifären Fragen zu arbeiten und ich hoffe, dass diese Vereinbarungen so schnell wie möglich in die Praxis umgesetzt werden können. Ich möchte mich für rechtzeitige und konkrete Schritte zur Erleichterung der nichttarifären Handelshemmnisse aussprechen, mit dem Ziel, die Handelsbeziehungen zwischen der EU und Japan zu liberalisieren. Beide Märkte würden von einer Verbesserung der Handelsbeziehungen zwischen der EU und Japan außerordentlich profitieren, man denke nur an die Bereiche Innovation und Technologie. Ich würde auch eine weitergehende Zusammenarbeit bei Themen begrüßen, die mit der Cybersicherheit zu tun haben. Ich hoffe, wir können die Handelsbeziehungen zu Japan verbessern und freue mich auf einen weiteren Fortschritt bei diesen Beziehungen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους επισκέφθηκα την Ιαπωνία και μία από τις ανησυχίες που τέθηκε κατ’ επανάληψη από τους ιάπωνες αξιωματούχους ήταν η αργή πρόοδος στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας. Γνωρίζουμε όλοι ότι, σε αντίθεση με κάποιους άλλους εταίρους της ΕΕ στην Άπω Ανατολή, μοιραζόμαστε κοινές αξίες σε θέματα δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φιλελεύθερης οικονομίας της αγοράς με την Ιαπωνία, γεγονός το οποίο την καθιστά τον πιο φυσικό εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη 19η σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας τον Απρίλιο του περασμένου έτους συμφωνήθηκε η σύσταση μεικτής ομάδας υψηλού επιπέδου προκειμένου να αναλύσει την πρόοδο στις σχέσεις ΕΕ-Ιαπωνίας μέχρι σήμερα και να εκπονήσει προτάσεις για τον εξορθολογισμό των σημερινών δραστηριοτήτων μας. Τονίστηκε επίσης η σημασία της συνέχισης των εργασιών για τα μη δασμολογικά ζητήματα στο πλαίσιο της μεικτής ομάδας υψηλού επιπέδου, ελπίζω δε ότι οι συμφωνίες αυτές θα μπορέσουν να τεθούν σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν. Θα ήθελα να συνηγορήσω υπέρ της λήψης έγκαιρων και συγκεκριμένων μέτρων για την αντιμετώπιση των μη δασμολογικών φραγμών με στόχο την ελευθέρωση των εμπορικών σχέσεων ΕΕ-Ιαπωνίας. Και οι δύο αγορές θα ωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από την αναβάθμιση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας, κυρίως εάν ληφθούν υπόψη η καινοτομία και οι τεχνολογίες. Επικροτώ επίσης τη διεύρυνση της συνεργασίας σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ελπίζω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τις εμπορικές σχέσεις με την Ιαπωνία και προσβλέπω σε περαιτέρω πρόοδο στις σχέσεις αυτές."@el10
"Señora Presidenta, en diciembre del año pasado, fui a Japón y una de las preocupaciones que me plantearon en varias ocasiones las autoridades japonesas fue el lento avance de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Japón. Todos sabemos que, a diferencia de otros socios de la UE en el Lejano Oriente, compartimos valores comunes de democracia, derechos humanos y economía liberal de mercado con Japón, convirtiéndolo en un socio más natural para la Unión Europea. En la 19ª Cumbre UE-Japón en abril del año pasado, se acordó establecer un grupo de alto nivel para analizar el progreso en las relaciones UE-Japón hasta el momento y para elaborar sugerencias para promover nuestras actividades actuales. También se hizo hincapié en la importancia de seguir trabajando en relación con las cuestiones no arancelarias en el contexto del grupo conjunto de alto nivel, y espero que estos acuerdos se puedan poner en práctica lo más pronto posible. Me gustaría hablar en favor de medidas oportunas y concretas para aliviar las barreras no arancelarias a fin de liberalizar las relaciones comerciales entre la UE y Japón. Ambos mercados se beneficiarían mucho de mejorar las relaciones comerciales entre la UE y Japón, sobre todo, teniendo en cuenta la innovación y las tecnologías. Yo también agradecería una mayor cooperación en cuestiones relativas a la seguridad cibernética. Espero que podamos mejorar las relaciones comerciales con Japón, y espero que consigamos un mayor avance en estas relaciones."@es21
"Austatud juhataja! Möödunud aasta detsembris külastasin Jaapanit ja üks küsimus, mida Jaapani ametiisikud korduvalt esitasid, oli Euroopa Liidu ja Jaapani kaubandussuhete aeglase arenemise kohta. Me kõik teame, et erinevalt ELi partneritest Kaug-Idas, on meil Jaapaniga ühised demokraatlikud, inimõiguste ja liberaalse turumajandusega seotud väärtused, mis teeb Jaapanist Euroopa Liidu jaoks märksa loomulikuma partneri. Eelmise aasta aprillis toimunud 19. ELi-Jaapani tippkohtumisel lepiti kokku kõrgetasemelise koostöörühma loomises, et analüüsida senitehtud edusamme ELi ja Jaapani suhetes ning koostada soovitused meie praeguse tegevuse täiustamiseks. Ühisest kõrgetasemelisest koostöörühmast rääkides rõhutati ka mittetariifsete tõkete küsimusega töö jätkumise tähtsust ja ma loodan, et need kokkulepped viiakse võimalikult ruttu ellu. Tahaksin rääkida õigeaegsete ja konkreetsete sammude poolt mittetariifsete tõkete leevendamiseks, et liberaliseerida ELi ja Jaapani kaubandussuhted. Mõlemad turud saaksid ELi ja Jaapani kaubandussuhete ajakohastamisest suurt kasu, eriti uuendusi ja tehnoloogiat silmas pidades. Pooldan ka koostöö jätkumist küberturvalisuse küsimustes. Loodan, et suudame kaubandussuhteid Jaapaniga parandada ja ootan neis suhetes edusamme."@et5
"Arvoisa puhemies, viime vuoden joulukuussa vierailin Japanissa, ja yksi huolenaiheista, jonka japanilaiset virkamiehet nostivat toistuvasti esiin, oli hidas edistyminen Euroopan unionin ja Japanin välisissä kauppasuhteissa. Tiedämme kaikki, että joistakin muista EU:n Kaukoidän kumppaneista poiketen meillä on Japanin kanssa yhteiset demokratian, ihmisoikeuksien ja vapaan markkinatalouden arvot, mikä tekee Japanista luonnollisen kumppanin Euroopan unionille. Viime vuoden huhtikuussa pidetyssä EU:n ja Japanin 19. huippukokouksessa päätettiin perustaa yhteinen korkean tason ryhmä analysoimaan EU:n ja Japanin suhteiden tähänastista edistymistä ja laatimaan ehdotuksia nykyisten toimiemme rationalisoimiseksi. Tullien ulkopuolisiin kysymyksiin liittyvän työn jatkamisen merkitystä korostettiin myös yhteisessä korkean tason ryhmässä, ja toivon, että nämä sopimukset voidaan toteuttaa mahdollisimman pian. Haluan puhua oikein ajoitettujen konkreettisten toimien puolesta tullien ulkopuolisten esteiden lieventämiseksi, jotta EU:n ja Japanin kauppasuhteet voidaan muuttaa vapaammiksi. Molemmat markkinat hyötyisivät suuresti EU:n ja Japanin kauppasuhteiden kehittämisestä, erityisesti innovaatioita ja teknologiaa ajatellen. Mielestäni yhteistyötä pitäisi lisätä myös tietoverkkoturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Toivon, että voimme parantaa kauppasuhteita Japanin kanssa ja odotan, että edistyminen näissä suhteissa jatkuu."@fi7
"Madame la Présidente, en décembre de l'année dernière, je me suis rendue au Japon et l'une des préoccupations soulevées à diverses reprises par les responsables japonais était la lenteur des progrès dans les relations commerciales entre l'Union européenne et le Japon. Nous savons tous que, contrairement à certains autres partenaires de l'UE en Extrême-Orient, nous partageons avec le Japon des valeurs communes en matière de démocratie, de droits de l'homme et d'économie de marché libérale, ce qui fait de ce pays un partenaire plus naturel pour l'Union européenne. Lors du 19e sommet entre l'UE et le Japon d'avril dernier, il a été convenu de mettre sur pied un groupe conjoint de haut niveau afin d'analyser l'évolution des relations UE-Japon à ce jour et de formuler des propositions en vue de la rationalisation de nos activités actuelles. L'importance de poursuivre les travaux sur les barrières non tarifaires a également été soulignée dans le cadre du groupe conjoint de haut niveau, et j'espère que ces accords pourront être mis en pratique dès que possible. Je voudrais m'exprimer en faveur de mesures concrètes et rapides afin de réduire les barrières non tarifaires et, partant, de libéraliser les relations commerciales entre l'UE et le Japon. Les deux marchés ont beaucoup à gagner d'un renforcement des relations commerciales entre l'UE et le Japon, en particulier en ce qui concerne l'innovation et les technologies. Une plus grande coopération sur les questions liées à la cybersécurité me réjouirait également. J'espère que nous pourrons améliorer nos relations commerciales avec le Japon et j'attends avec impatience de nouveaux progrès à cet égard."@fr8
"Elnök asszony! Múlt év decemberében Japánban jártam, ahol a japán tisztviselők által egyik leggyakrabban hangoztatott aggodalom az volt, hogy lassan történik előrelépés az Európai Unió és Japán közötti kereskedelmi kapcsolatokban. Mindannyian tudjuk, hogy – az EU néhány távol-keleti partnerével ellentétben – Japánnal osztozunk a demokrácia, az emberi jogok és a liberális piacgazdaság jelentette értékekben, és ezáltal ez az ország az EU természetesebb partnere lehetne. A tavaly áprilisi 19. EU-Japán csúcson megállapodás született egy magas szintű csoport létrehozásáról az EU és Japán közötti kapcsolatok eddigi alakulásának elemzése érdekében, és hogy javaslatokat dolgozzanak ki a jelenlegi tevékenységek racionalizálására. A magas szintű csoport találkozóin ezenkívül hangsúlyt kapott a nem vámjellegű intézkedésekkel kapcsolatos további munka fontossága, és remélem, hogy a megállapodásokat a lehető leghamarabb sikerül a gyakorlatban megvalósítani. Szeretnék annak érdekében felszólalni, hogy időszerű és konkrét lépéseket tegyenek a nem vámjellegű akadályok mérséklése, és ezáltal az EU-Japán kereskedelmi kapcsolatok liberalizációja érdekében. Az EU és Japán közötti kereskedelmi kapcsolatok javítása mindkét piacnak nagyban kedvezne, különös tekintettel az innovációra és a technológiákra, de üdvözölném a kiberbiztonság terén folytatott további együttműködést is. Remélem, hogy javíthatjuk a Japánhoz fűződő kereskedelmi kapcsolatainkat, és érdeklődve várom a kapcsolatok terén történő előrelépést."@hu11
"Signora Presidente, mi sono recata in Giappone nel dicembre dello scorso anno e una delle preoccupazioni che ho sentito sollevare ripetutamente dai funzionari giapponesi riguardava la lentezza dei progressi nei rapporti commerciali tra l’Unione europea e il Giappone. Sappiamo tutti che, a differenza di altri partner dell’Unione europea in Estremo Oriente, il Giappone condivide con noi valori comuni sulla democrazia, i diritti umani e l’economia di libero mercato e questo lo rende un partner più naturale per l’Unione. Al 19° vertice UE-Giappone tenutosi nell’aprile dell’anno scorso si è deciso di istituire un gruppo congiunto ad alto livello allo scopo di analizzare i progressi finora raggiunti nelle relazioni tra l’Unione europea e il Giappone e di elaborare proposte per razionalizzare le nostre attività in corso. L’importanza di continuare a lavorare su aspetti non tariffari è stata sottolineata anche nel contesto del gruppo congiunto ad alto livello; spero quindi che questi accordi possano essere applicati nel più breve tempo possibile. Desidero pronunciarmi a favore dell’introduzione di misure tempestive e concrete volte ad alleggerire le barriere non tariffarie per liberalizzare le relazioni commerciali tra Unione europea e Giappone. Entrambi i mercati trarrebbero grande beneficio dal miglioramento delle relazioni commerciali tra le due parti, soprattutto in materia di innovazione e di tecnologia. Vorrei anche esprimermi a favore di una maggiore cooperazione su questioni relative alla sicurezza informatica. Mi auguro che si possa migliorare le relazioni commerciali con il Giappone e fare ulteriori progressi in questo senso."@it12
"Ponia pirmininke, praėjusių metų gruodį viešėjau Japonijoje ir vienas klausimų, kuriuos kelis kartus kėlė Japonijos pareigūnai, buvo lėta Europos Sąjungos ir Japonijos prekybos santykių pažanga. Visi žinome, kad, priešingai nei su kitais ES partneriais Tolimuosiuose Rytuose, su Japonija mus sieja bendros demokratijos, žmogaus teisių ir liberalios rinkos ekonomikos vertybės, todėl Japonija yra tikresnė Europos Sąjungos partnerė. Praėjusių metų balandį vykusiame 19-ajame ES ir Japonijos aukščiausiojo lygio susitikime sutarta sukurti bendrą aukšto lygio grupę, kad būtų išnagrinėta ES ir Japonijos santykių pažanga ir parengti pasiūlymai, kaip būtų galima paskatinti mūsų esamą veiklą. Aukšto lygio grupėje taip pat pabrėžta būtinybė tęsti darbą netarifinių kliūčių srityje, todėl tikiuosi, kad šiuos susitarimus bus galima įgyvendinti kuo greičiau. Mano manymu, turi būti laiku imamasi konkrečių veiksmų siekiant sumažinti netarifines kliūtis, kad būtų liberalizuoti ES ir Japonijos prekybos santykiai. Geresni ES ir Japonijos prekybos santykiai bus labai naudingi abiejų šalių rinkoms, ypač atsižvelgiant į inovacijas ir technologijas. Taip pat teigiamai vertinčiau tolesnį bendradarbiavimą kibernetinio saugumo klausimais. Tikiuosi, kad mums pavyks pagerinti prekybos santykius su Japonija ir siekti tolesnės šių santykių pažangos."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, pagājušā gada decembrī es apmeklēju Japānu, un Japānas amatpersonas vairākkārt uzsvēra bažas par Eiropas Savienības un Japānas tirdzniecības attiecību lēno progresu. Mēs visi zinām, ka, atšķirībā no citiem ES Tālo Austrumu partneriem, mums ar Japānu ir līdzīgas demokrātiskās, cilvēktiesību un brīvās tirgus ekonomikas vērtības, kas Japānu padara par piemērotāku Eiropas Savienības partneri. Pagājušā gada aprīlī ES un Japānas 19. augstākā līmeņa sanāksmē tika nolemts izveidot kopīgu augsta līmeņa grupu, lai analizētu ES un Japānas līdzšinējo attiecību progresu un izveidotu ieteikumus mūsu pašreizējiem pasākumiem. Augstā līmeņa grupa uzsvēra arī to, cik svarīgi ir turpmāk strādāt pie beztarifu jautājuma, un es ceru, ka šos nolīgumus pēc iespējas ātrāk varēs īstenot praksē. Es gribētu atbalstīt savlaicīgus un konkrētus pasākumus, lai mazinātu beztarifu barjeras un liberalizētu ES un Japānas tirdzniecības attiecības. No ES un Japānas tirdzniecības attiecību uzlabošanas lielā mērā iegūtu abi tirgi, it sevišķi, paturot prātā inovācijas un tehnoloģijas. Es arī atzinīgi vērtētu turpmāku sadarbību kiberdrošības jautājumos. Es ceru, ka mēs varam uzlabot tirdzniecības attiecības ar Japānu, un ar nepacietību gaidu turpmāku progresu šajās attiecībās."@lv13
"Madam President, in December last year I visited Japan and one of the concerns that was raised repeatedly by the Japanese officials was the slow progress in trade relations between the European Union and Japan. We all know that, unlike some other EU partners in the Far East, we share common values of democracy, human rights and the liberal market economy with Japan, making her a more natural partner for the European Union. At the 19th EU-Japan Summit in April last year it was agreed to establish a joint high-level group in order to analyse the progress in EU-Japan relations so far and draw up suggestions for streamlining our current activities. The importance of continuing to work on non-tariff issues was also stressed in the context of the joint high-level group and I hope that these agreements can be put into practice as soon as possible. I would like to speak in favour of timely and concrete steps to alleviate non-tariff barriers in order to liberalise EU-Japan trade relations. Both markets would benefit greatly from upgrading trade relations between the EU and Japan, especially keeping in mind innovation and technologies. I would also welcome further cooperation on matters relating to cyber security. I hope that we can improve trade relations with Japan and I look forward to further progress in these relations."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, vorig jaar december heb ik een bezoek gebracht aan Japan. Een van de aandachtspunten die door Japanse functionarissen telkens weer aan de orde werd gesteld, was de trage voortgang in de betrekkingen tussen de Europese Unie en Japan. We weten allemaal dat we met Japan, anders dan met sommige andere EU-partners in het Verre Oosten, dezelfde waarden delen op het gebied van democratie, mensenrechten en een vrije markteconomie. Het maakt dit land tot een natuurlijke partner voor de Europese Unie. Op de 19 Top EU-Japan, die vorig jaar april werd gehouden, is afgesproken een gezamenlijke groep op hoog niveau op te richten die zich buigt over de voortgang in de betrekkingen tussen de EU en Japan en suggesties doet voor stroomlijning van onze huidige activiteiten. Ook in het kader van de gezamenlijke groep op hoog niveau is nadruk gelegd op het belang om de werkzaamheden op het gebied van niet-tarifaire aangelegenheden voort te zetten. Ik hoop dat de afspraken op dit terrein zo spoedig mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Met het oog op de liberalisering van de handelsbetrekkingen tussen de EU en Japan spreek ik mij uit voor spoedige en concrete stappen die moeten leiden tot een verlaging van niet-tarifaire drempels. Beide markten zouden veel baat hebben bij verbeterde handelsbetrekkingen, vooral als het gaat om innovatie en technologieën. Ik zou ook graag zien dat er meer samenwerking komt op gebieden die verband houden met cyberveiligheid. Ik hoop dat we erin zullen slagen de handelsbetrekkingen met Japan te verbeteren en ik zie uit naar verdere vooruitgang op dit gebied."@nl3
"Pani Przewodnicząca! W grudniu zeszłego roku odwiedziłam Japonię; jedna z obaw, o których wielokrotnie wspominała strona japońska, dotyczyła powolnych postępów w relacjach handlowych pomiędzy Unią Europejską a Japonią. Wszyscy wiemy, że w odróżnieniu od innych partnerów UE na Dalekim Wschodzie, to właśnie Japonia ma wspólne z Unią wartości, takie jak demokracja, prawa człowieka i liberalna gospodarka rynkowa, co sprawia, że kraj ten jest bardziej naturalnym partnerem dla Unii Europejskiej. Na 19. szczycie UE-Japonia w kwietniu zeszłego roku uzgodniono, że powstanie wspólna grupa wyższego szczebla, aby dokonać analizy postępów w dotychczasowych stosunkach UE-Japonia i przygotować propozycje usprawnienia prowadzonych obecnie działań. Podkreślono również znaczenie trwającej pracy nad kwestiami pozataryfowymi w kontekście wspólnej grupy wyższego szczebla i mam nadzieję, że te uzgodnienia można będzie jak najszybciej wdrożyć w praktyce. Chciałabym opowiedzieć się za konkretnymi krokami, których podjęcie nastąpiłoby w samą porę, celem złagodzenia barier pozataryfowych, aby zliberalizować stosunki handlowe pomiędzy UE a Japonią. Oba rynki bardzo skorzystałyby na poprawie stosunków handlowych pomiędzy UE a Japonią, zwłaszcza mając na uwadze innowacyjność i technologie. Z zadowoleniem przyjęłabym również dalszą współpracę w sprawach odnoszących się do bezpieczeństwa cyfrowego. Mam nadzieję, że możemy poprawić stosunki handlowe z Japonią i oczekuję na dalsze postępy w tych relacjach."@pl16
"Senhora Presidente, em Dezembro do ano passado, visitei o Japão e uma das preocupações que me foram repetidamente manifestadas pelos responsáveis japoneses foi a lentidão nos progressos ao nível das relações comerciais entre a União Europeia e o Japão. Todos sabemos que, ao contrário de outros parceiros da UE no Extremo Oriente, partilhamos com o Japão valores comuns nos planos da democracia, dos direitos humanos e da economia liberal de mercado, o que faz daquele país um parceiro mais natural para a União Europeia. Na 19.ª Cimeira UE-Japão, realizada em Abril do ano transacto, foi decidido instituir um grupo de alto nível para analisar os progressos registados nas relações UE-Japão e formular sugestões para agilizar as nossas actuais actividades. A importância de continuar a desenvolver esforços em torno da questão das barreiras não pautais foi igualmente salientada no contexto do grupo misto de alto nível, e faço votos de que estes acordos possam ser postos em prática tão rapidamente quanto possível. Gostaria de me pronunciar a favor de medidas atempadas e concretas tendentes à redução das barreiras não tarifárias e, como tal, à liberalização das relações comerciais UE-Japão. Ambos os mercados sairiam altamente beneficiados de uma melhoria das relações comerciais entre a UE e o Japão, especialmente tendo em conta a inovação e as tecnologias. Sou igualmente favorável a uma maior cooperação em questões relacionadas com a cibersegurança. Faço votos de que possamos melhorar as relações comerciais com o Japão, e aguardo com expectativa a realização de novos progressos a esse nível."@pt17
"Dnă președintă, în decembrie anul trecut, am vizitat Japonia, iar una dintre preocupările ridicate în mod repetat de către oficialii japonezi a fost cea a ritmului lent în care progresează relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și Japonia. Știm cu toții că, spre deosebire de alți parteneri ai UE din Orientul Îndepărtat, cu Japonia împărtășim valorile comune ale democrației, drepturilor omului și economiei de piață liberalizată, ceea ce face din această țară un partener mai natural pentru Uniunea Europeană. La ce de-a 19-a reuniune la nivel înalt UE-Japonia din luna aprilie a anului trecut, s-a convenit să se stabilească un grup comun la nivel înalt care să analizeze progresele înregistrate în relațiile UE-Japonia până în prezent și să elaboreze sugestii pentru eficientizarea activităților noastre curente. S-a subliniat, de asemenea, importanța de a continua să se lucreze asupra problemelor netarifare în contextul grupului comun la nivel înalt și sper ca aceste acorduri să poată fi puse în practică cât mai curând posibil. Aș dori să pledez în favoarea unor măsuri rapide și concrete pentru a atenua barierele netarifare, în scopul de a liberaliza relațiile comerciale UE-Japonia. Ambele piețe ar avea de câștigat foarte mult în urma intensificării relațiilor comerciale dintre UE și Japonia, având în vedere în special inovarea și tehnologiile. Aș saluta, de asemenea, continuarea cooperării privind aspectele legate de securitatea cibernetică. Sper să ne putem îmbunătăți relațiile comerciale cu Japonia și aștept cu nerăbdare viitoarele progrese din cadrul acestor relații."@ro18
"V decembri minulého roka som navštívila Japonsko a jeden z problémov, o ktorom opakovane hovorili japonskí predstavitelia, bol pomalý pokrok v obchodných rokovaniach medzi Európskou úniou a Japonskom. Všetci vieme, že na rozdiel od niektorých iných partnerov EÚ na Ďalekom východe zastávame s Japonskom rovnaké hodnoty v oblasti demokracie, ľudských práv a liberálneho trhového hospodárstva, vďaka čomu je Japonsko pre Európsku úniu prirodzenejším partnerom. Na 19. samite EÚ a Japonska, ktorý sa konal v apríli minulého roka, sa dohodlo na vytvorení spoločnej skupiny na vysokej úrovni, ktorá má analyzovať doterajší pokrok vo vzťahoch medzi EÚ a Japonskom a vypracovať návrhy na zefektívnenie našich súčasných činností. V rámci spoločnej skupiny na vysokej úrovni sa zdôrazňovalo aj to, aké dôležité je pokračovať v práci na otázkach necolných prekážok, a ja dúfam, že tieto dohody sa čo najskôr uvedú do praxe. Chcela by som podporiť včasné a konkrétne kroky na zmiernenie necolných prekážok, aby mohlo dôjsť k liberalizácii obchodných vzťahov medzi EÚ a Japonskom. Obidvom trhom by veľmi prospel pokrok v obchodných vzťahoch medzi EÚ a Japonskom – predovšetkým v oblasti inovácií a technológií. Uvítala by som aj ďalšiu spoluprácu v záležitostiach týkajúcich sa počítačovej bezpečnosti. Dúfam, že sa nám podarí zlepšiť obchodné vzťahy s Japonskom, a teším sa na ďalší pokrok v týchto vzťahoch."@sk19
". – Gospa predsednica, decembra lani sem obiskala Japonko in japonski uradniki so nenehno izražali zaskrbljenost zaradi počasnega napredka v trgovinskih odnosih med Evropsko unijo in Japonsko. Vsi vemo, da v nasprotju z nekaterimi drugimi partnerji EU na Daljnem vzhodu z Japonsko delimo skupne vrednote demokracije, človekove pravice in liberalno tržno gospodarstvo, zaradi česar je primernejša partnerica za Evropsko unijo. Na 19. vrhu EU-Japonska aprila lani je bil dosežen dogovor o ustanovitvi skupne skupine na visoki ravni, ki bo analizirala dosedanji napredek v odnosih EU-Japonska in pripravila predloge za racionalizacijo naših sedanjih dejavnosti. V sklopu skupne skupine na visoki ravni je bila poudarjena tudi pomembnost nadaljnjega dela pri netarifnih vprašanjih in upam, da bodo ti sporazumi čim prej zaživeli v praksi. Podpiram pravočasne in konkretne korake za odpravo netarifnih ovir pri liberalizaciji trgovinskih odnosov EU-Japonska. Nadgradnja trgovinskih odnosov med EU in Japonsko bi močno koristila obema trgoma, predvsem če pomislimo na inovacije in tehnologije. Prav tako pozdravljam dodatno sodelovanje v zadevah, povezanih s kibernetsko varnostjo. Upam, da bomo lahko izboljšali trgovinske odnose z Japonsko, in veselim se dodatnega napredka v teh odnosih."@sl20
"(EN) Fru talman! I december förra året besökte jag Japan och en av de punkter som framfördes upprepade gånger av de japanska tjänstemännen var de långsamma framstegen i handelsförbindelserna mellan EU och Japan. Vi vet alla att i motsats till vissa andra EU-partner i Fjärran Östern så delar vi gemensamma värderingar som demokrati, mänskliga rättigheter och en liberal marknadsekonomi med Japan, vilket gör landet till en mer naturlig partner för EU. Vid det 19:e toppmötet mellan EU och Japan i april förra året kom man överens om att inrätta en gemensam högnivågrupp för att analysera framstegen i förbindelserna mellan EU och Japan hittills och lämna förslag på hur vår nuvarande verksamhet skulle kunna strömlinjeformas. Vikten av att fortsätta att arbeta med icke-tariffära hinder underströks också i samband med högnivågruppen och jag hoppas att dessa överenskommelser kan omsättas i praktiken så snart som möjligt. Jag vill uttala mitt stöd till lämpliga, konkreta åtgärder för att mildra icke-tariffära hinder i syfte att liberalisera handelsförbindelserna mellan EU och Japan. Båda marknaderna skulle gynnas mycket av uppgraderade handelsförbindelser mellan EU och Japan, särskilt inom innovation och teknik. Jag välkomnar även ytterligare samarbete i frågor som gäller rymdsäkerhet. Jag hoppas att vi kan förbättra handelsförbindelserna med Japan och jag ser fram emot fortsatta framsteg i dessa förbindelser."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Kristiina Ojuland,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,22,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph