Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-05-09-Speech-1-139-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110509.20.1-139-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I was a member of the EP delegation that went to India last month. A small group of us went, and it was exceedingly interesting and very valuable to go. I want to talk, in particular, about paragraph 29 of the motion on which we will vote on Wednesday. It says that Parliament ‘welcomes all efforts by the Indian Government to eradicate child labour’. I suppose the person who drafted this is attacking goods that might be manufactured using child labour and brought into Europe, but the motion does not say that. What it does is single out one of the unfortunate aspects of Indian life which still exists. Last year, our delegation visited a project in southern India, which is financed by EU money, to eliminate child labour. From what we saw, the problem was that children were actually working in the fields – not manufacturing anything – to pay off debts that their parents had incurred. They were sentenced to do this for life and to miss out on schooling. The phrase used in the motion for a resolution is potentially offensive to Indians. Of course they want to eliminate child labour. We should either get rid of paragraph 29 or change it to say that we are concerned about goods that might be made using child labour. For me, there is a whiff of superiority here, with Europe saying: ‘We have got rid of child labour, but you Indians are still using it’. That is not the relationship we should have with a very important trading partner."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, byl jsem členem delegace, která minulý měsíc odjela do Indie. Cestovalo nás jen několik a byla to nesmírně zajímavá a velmi cenná zkušenost. Chtěl bych hovořit především o odstavci 29 návrhu, o které budeme ve středu hlasovat. Tento odstavec stanoví, že Parlament „vítá veškeré úsilí indické vlády vymýtit dětskou práci“. Předpokládám, že osoba, která tento text vytvořila, tím naráží na zboží, jež by mohlo být vyrobeno s využitím dětské práce a dovezeno do Evropy, o tom se však návrh nezmiňuje. Pouze si vybírá jeden z nešťastných aspektů života v Indii, který dosud přetrvává. V loňském roce se naše delegace seznámila s projektem v jižní Indii, který je financován z peněz EU a jenž se zaměřuje na odstranění dětské práce. Usoudili jsme, že problém ve skutečnosti spočívá v tom, že děti pracují na polích, nikoli ve výrobě, aby splatily dluhy, které nadělali jejich rodiče. Byly odsouzeny takto pracovat po zbytek života, místo aby chodily do školy. Formulace použitá v návrhu usnesení může být pro Indy urážlivá. Samozřejmě že chtějí odstranit dětskou práci. Odstavec 29 bychom tedy měli buď úplně vypustit, nebo ho přeformulovat tak, aby bylo jasné, že nám jde o zboží, jež by mohlo být vyrobeno s využitím dětské práce. Osobně pociťují určitý náznak nadřazenosti, když Evropa prohlašuje: „My jsme už s dětskou prácí skoncovali, zatímco vy Indové ji pořád využíváte.“ Takovýto vztah bychom s naším velmi významným obchodním partnerem mít neměli."@cs1
"Hr. formand! Jeg var medlem af Parlamentets delegation, som drog til Indien i sidste måned. Vi var en lille gruppe, og det var en meget interessant og værdifuld tur. Jeg ønsker især at tale om punkt 29 i det forslag, vi skal stemme om på onsdag. Der står, at Parlamentet "påskønner enhver indsats, den indisk regering gør for at afskaffe børnearbejde". Jeg går ud fra, at den person, der skrev dette, taler om varer, som kan være fremstillet ved hjælp af børnearbejde og indført i Europa, men det siger forslaget ikke noget om. I stedet fremhæver det et af de uheldige aspekter af livet i Indien, som stadig eksisterer i dag. Sidste år besøgte vores delegation et projekt i det sydlige Indien, som er finansieret af EU-midler, og som har til formål at afskaffe børnearbejde. Ud fra det, vi så, var problemet, at børnene faktisk arbejdede i markerne – de fremstillede ikke noget – for at betale gæld, som deres forældre havde indgået. De var dømt til at gøre dette resten af deres liv og dermed gå glip af deres skolegang. Den ordlyd, der indgår i dette forslag til beslutning, kan være krænkende for indere. Naturligvis ønsker de at afskaffe børnearbejde. Enten bør vi slette punkt 29 eller ændre det, så der står, at vi er bekymret for varer, der kan være fremstillet ved hjælp af børnearbejde. For mig er der et lille gran af overlegenhed her, hvor Europa siger: "Vi har afskaffet børnearbejde, men I indere bruger det stadig". Det er ikke den slags forhold, vi bør have til en meget vigtig handelspartner."@da2
"Herr Präsident! Ich war Mitglied der Delegation des EP, die vergangenen Monat nach Indien gereist ist. Es war eine kleine Gruppe, die dorthin reiste, und die Reise war überaus interessant und sehr wertvoll. Ich möchte insbesondere über Ziffer 29 des Antrags sprechen, über den wir am Mittwoch abstimmen werden. Er besagt, dass das Parlament „Anstrengungen von Seiten der indischen Regierung zur Beseitigung der Kinderarbeit begrüßt“. Ich vermute, dass der Verfasser hier an Waren denkt, die mithilfe von Kinderarbeit hergestellt und dann nach Europa exportiert werden, jedoch steht dies nicht explizit im Antrag. Es wird lediglich ein bedauernswerter Aspekt des indischen Lebens ausgewählt, der noch immer existiert. Im vergangenen Jahr besuchte unsere Delegation ein mit EU-Mitteln finanziertes Projekt zur Beseitigung von Kinderarbeit in Südindien. Nach unseren Eindrücken bestand das Problem darin, dass Kinder dort Feldarbeiten verrichteten – also nichts herstellten –, um Schulden ihrer Eltern zurückzuzahlen. Sie wurden dazu verurteilt, dies lebenslang zu tun. Dementsprechend erhalten sie auch keine Schulbildung. Die im Entschließungsantrag verwendete Formulierung könnte für Inder möglicherweise beleidigend sein. Natürlich wollen sie Kinderarbeit beseitigen. Wir sollten entweder Ziffer 29 streichen oder die Formulierung dahingehen abändern, dass wir sagen, dass unsere Sorgen Waren betreffen, die eventuell mithilfe von Kinderarbeit produziert werden. Für mich ist hier ein Hauch von Überheblichkeit zu erkennen, indem Europa sagt: „Bei uns gibt es keine Kinderarbeit mehr, aber bei euch Indern gibt es sie noch immer“. So sollte die Beziehung zu einem sehr wichtigen Handelspartner nicht aussehen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ήμουν μέλος της αντιπροσωπείας του ΕΚ που μετέβη στην Ινδία τον περασμένο μήνα. Μετέβη μια μικρή ομάδα από εμάς, η δε εμπειρία ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πολύτιμη. Θέλω να μιλήσω, ειδικότερα, σχετικά με την παράγραφο 29 της πρότασης επί της οποίας θα ψηφίσουμε την Τετάρτη. Αναφέρει ότι το Κοινοβούλιο «χαιρετίζει όλες τις προσπάθειες που καταβάλλει η ινδική κυβέρνηση προς εξάλειψη της παιδικής εργασίας». Υποθέτω ότι το πρόσωπο που τη συνέταξε βάλλει κατά των αγαθών που ενδέχεται να κατασκευάζονται με τη χρήση παιδικής εργασίας και εισάγονται στην Ευρώπη, όμως η πρόταση δεν αναφέρει κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο πράττει είναι να ξεχωρίζει μία από τις ατυχείς πτυχές της ινδικής ζωής που εξακολουθεί να υπάρχει. Πέρυσι, η αντιπροσωπεία μας επισκέφθηκε ένα πρόγραμμα στη νότια Ινδία για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας, το οποίο χρηματοδοτείται από κοινοτικά κεφάλαια,. Από όσα είδαμε, το πρόβλημα ήταν ότι τα παιδιά ουσιαστικά εργάζονταν στους αγρούς –δεν κατασκεύαζαν κάτι– για να αποπληρώσουν χρέη που βάρυναν τους γονείς τους. Ήταν δια βίου καταδικασμένα σε αυτό χάνοντας την εκπαίδευσή τους. Η φράση που χρησιμοποιείται στην πρόταση ψηφίσματος είναι ενδεχομένως προσβλητική για τους Ινδούς. Φυσικά θέλουν την εξάλειψη της παιδικής εργασίας. Θα πρέπει είτε να απαλλαγούμε από την παράγραφο 29 είτε να την αλλάξουμε ώστε να αναφέρει ότι ανησυχούμε για τα αγαθά που ενδέχεται να κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας παιδική εργασία. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει ένα άρωμα ανωτερότητας εδώ όταν η Ευρώπη δηλώνει: «Εμείς έχουμε πια απαλλαγεί από την παιδική εργασία, ενώ εσείς οι Ινδοί τη χρησιμοποιείτε ακόμα». Δεν είναι αυτή η σχέση που θα πρέπει να έχουμε με έναν πολύ σημαντικό εμπορικό εταίρο."@el10
"Señor Presidente, yo era un miembro de la delegación del Parlamento Europeo que viajó a la India el mes pasado. Un pequeño grupo de personas visitamos el país, una experiencia que resultó ser bastante interesante e importante. Quiero hablar, en particular, sobre el apartado 29 de la propuesta que vamos a votar el miércoles. Dice que el Parlamento «Se felicita de los esfuerzos realizados por el Gobierno indio para erradicar el trabajo infantil». Supongo que la persona que lo ha redactado está atacando los bienes que pueden ser fabricados con trabajo infantil y traerse a Europa, pero la propuesta no lo dice. Lo que hace es señalar uno de los aspectos desafortunados de la vida de los indios que todavía existe. El año pasado, nuestra delegación visitó un proyecto en el sur de India, que se financia con dinero de la UE, destinado a erradicar el trabajo infantil. Por lo que vimos, el problema era que los niños estaban trabajando en el campo —no fabricando nada— para pagar las deudas en que sus padres habían incurrido. Estaban condenados a hacer esto de por vida y a renunciar a la oportunidad de ir a la escuela. La frase usada en la propuesta de resolución es bastante ofensiva para los indios. Por supuesto que quieren erradicar el trabajo infantil. Debemos suprimir el apartado 29 o modificarlo para decir que nos preocupan los productos que puedan fabricarse con el trabajo infantil. Para mí, hay un tufillo de superioridad aquí, cuando Europa dice: «Hemos suprimido el trabajo infantil, pero ustedes, los indios, aún lo siguen practicando». Esa no es la relación que debemos tener con un socio comercial tan importante."@es21
"Austatud juhataja! Olin eelmisel kuul Indias käinud Euroopa Parlamendi delegatsiooni liige. Käisime seal väikese rühmaga ning see oli äärmiselt huvitav ja väga väärtuslik kogemus. Tahan rääkida eelkõige kolmapäevaseks hääletuseks esitatud resolutsiooni ettepaneku lõikest 29. Selles on öeldud, et parlament tunneb heameelt kõikide India valitsuse meetmete üle, mille eesmärk on laste töö kaotamine. Ma oletan, et selle lause koostaja pidas silmas tooteid, mis on valmistatud lapstööjõudu kasutades ning mida imporditakse Euroopasse, kuid resolutsiooni ettepanek seda ei ütle. Selle asemel rõhutab resolutsiooni ettepanek hoopis ühte India elu õnnetut aspekti, mis on ikka veel alles. Eelmisel aastal külastas meie delegatsioon Lõuna-Indias ühte projekti lapstööjõu kasutamise lõpetamiseks, mida rahastatakse ELi vahenditega. Seal me nägime, et probleem seisnes selles, et lapsed töötasid põldudel – nad ei tootnud midagi – tegelikult selleks, et maksta kinni oma vanemate võlad. Nad on sunnitud seda kogu oma elu tegema ning neil ei ole võimalust omandada haridust. Seda resolutsiooni ettepanekus kasutatud fraasi võib võtta kui potentsiaalset solvangut indialastele. Loomulikult tahavad nad lapstööjõu kasutamist lõpetada. Peaksime lõike 29 välja jätma või siis muutma seda nii, et me ütleme sellega, et meile valmistavad muret tooted, mille tootmisel võidakse kasutada lapstööjõudu. Minu arvates kõlab see natuke üleolevalt, nagu ütleks Euroopa, et meie lõpetasime lapstööjõu kasutamise, aga teie, indialased, kasutate seda ikka veel. Selline ei tohiks olla meie suhe väga tähtsa kaubanduspartneriga."@et5
"Arvoisa puhemies, olin mukana viime kuussa Intiassa vierailleessa EP:n valtuuskunnassa. Meitä oli pieni ryhmä, ja vierailu oli erittäin mielenkiintoinen ja arvokas. Haluan puhua erityisesti esityksen 29 kohdasta, josta äänestämme keskiviikkona. Siinä sanotaan, että parlamentti "pitää myönteisinä kaikkia Intian hallituksen toimia lapsityövoiman käytön kitkemiseksi". Ilmeisesti tämän laatinut henkilö arvostelee Eurooppaan tuotuja tavaroita, joiden valmistuksessa on saatettu käyttää lapsityövoimaa, mutta sitä ei sanota esityksessä. Sen sijaan siinä tuodaan esiin yksi intialaiseen elämään valitettavasti yhä kuuluva osa-alue. Valtuuskuntamme kävi viime vuonna Etelä-Intiassa tutustumassa EU:n rahoittamaan hankkeeseen, jonka tarkoituksena on lopettaa lapsityövoiman käyttö. Näkemämme perusteella ongelmana oli se, että lapset työskentelivät pelloilla – eivät tehtaassa – maksaakseen vanhemmilleen kertyneet velat. Heidät oli tuomittu tekemään sitä koko elämänsä ja jäämään vaille koulutusta. Intialaiset saattavat pitää päätöslauselmaesityksessä käytettyä lausetta loukkaavana. Totta kai he haluavat lopettaa lapsityövoiman käytön. Meidän pitäisi joko poistaa 29 kohta tai muuttaa sitä niin, että siinä ilmaistaan huolestuksemme siitä, että tavaroita saatetaan valmistaa lapsityövoimalla. Minusta siinä on häivähdys ylimielisyyttä, kun eurooppalaiset sanovat: "Me olemme päässeet eroon lapsityövoimasta, mutta te intialaiset käytätte sitä yhä." Suhteemme hyvin tärkeään kauppakumppaniin ei pidä olla tällainen."@fi7
"Monsieur le Président, j’ai fait partie de la délégation du Parlement européen qui s’est rendue en Inde le mois dernier. Un petit groupe de députés a fait ce déplacement, qui s’est avéré extrêmement intéressant et très utile. Je voudrais parler, en particulier, du paragraphe 29 de la proposition sur laquelle nous voterons mercredi, dans lequel le Parlement salue toutes les actions entreprises par le gouvernement indien pour éradiquer le travail des enfants. Je suppose que la personne qui a rédigé ce texte vise les biens qui pourraient être fabriqués par des enfants et importés en Europe, mais la proposition ne le dit pas. Elle choisit l’un des aspects malheureux de la vie indienne, qui existe toujours. L’année dernière, notre délégation est allée observer un projet dans le sud de l’Inde, qui est financé par l’UE et qui a pour objectif de supprimer le travail des enfants. D’après ce que nous avons vu, le problème était que les enfants travaillaient en réalité dans les champs (et ne fabriquaient rien) pour rembourser les dettes que leurs parents avaient contractées. Ils étaient condamnés à effectuer ce travail durant toute leur vie et à ne pas aller à l’école. Le libellé utilisé dans la proposition de résolution pourrait offenser les Indiens. Il est évident qu’ils souhaitent éradiquer le travail des enfants. Nous devrions soit supprimer le paragraphe 29, soit le modifier pour préciser que nous sommes préoccupés par les biens qui pourraient être produits grâce au travail d’enfants. Je pense que l’Europe fait preuve de condescendance lorsqu’elle dit: «Nous avons éliminé le travail des enfants, mais vous, en Inde, vous y avez toujours recours». Ce n’est pas ce type de relation que nous devrions avoir avec un partenaire commercial aussi important."@fr8
"Elnök úr! Tagja voltam annak az európai parlamenti küldöttségnek, amely a múlt hónapban Indiában járt. Kevesen voltunk a csoportban, de felettébb érdekes, és nagyon hasznos utazás volt. Konkrétan a szerdán szavazásra kerülő indítvány 29. bekezdéséről szeretnék szólni. Ebben az áll, hogy a Parlament „örömmel veszi tudomásul az indiai kormány gyermekmunka felszámolása érdekében tett erőfeszítéseit”. Feltételezem, hogy az ezt megfogalmazó személy a vélhetően gyermekmunka igénybevételével gyártott, Európába behozott termékek ellen intéz támadást, de az indítvány nem erről beszél. A szöveg kiemeli az indiai élet egy mai napig létező, sajnálatos oldalát. Küldöttségünk tavaly meglátogatott egy, az EU által a gyerekmunka felszámolása érdekében finanszírozott dél-indiai projektet. Abból, amit ott láttunk, az derült ki, hogy a gyerekek azért dolgoztak a földeken – nem gyártottak ők semmit –, hogy a szüleik által felhalmozott adósságot ki tudják fizetni. Egy életre erre lettek ítélve, és kimaradnak az oktatásból. Az állásfoglalásra irányuló indítványban használt megfogalmazás esetlegesen sértő lehet az indiaiak számára. Ők természetesen fel akarják számolni a gyerekmunkát. Vagy töröljük a szövegből a 29. bekezdést, vagy módosítsuk úgy, hogy aggasztóak a számunkra azok a termékek, amelyek gyerekmunka alkalmazásával készülhettek. Számomra felsőbbrendűséget sejtet, ha Európa azt mondja, hogy „Mi már leszámoltunk a gyerekmunkával, de ti, indiaiak még mindig nem”. Egy nagyon fontos kereskedelmi partnerrel nem ilyen jellegű kapcsolatot kell ápolni."@hu11
"Signor Presidente, ho fatto parte della delegazione del Parlamento europeo che si è recata in India il mese scorso. Eravamo un piccolo gruppo e il viaggio è stato estremamente interessante e molto utile. Desidero intervenire, in particolare, sul paragrafo 29 della proposta su cui voteremo mercoledì che dice che il Parlamento “accoglie con favore tutti gli sforzi compiuti dal governo indiano per sradicare il lavoro minorile”. Suppongo che la persona che ha redatto la proposta sia contraria all’importazione in Europa di beni che potrebbero essere prodotti utilizzando il lavoro minorile ma la proposta non dice questo e si limita ad evidenziare uno degli aspetti negativi ancora presenti nella vita indiana. Lo scorso anno la nostra delegazione si è recata nell’India meridionale per esaminare un progetto finanziato con fondi comunitari volto a sradicare il lavoro minorile. Abbiamo potuto constatare che vi sono ancora molti minori che lavorano nei campi – non nella produzione di beni – per pagare i debiti contratti dai loro genitori e ciò li condanna a svolgere a vita tale attività e li esclude dall’istruzione scolastica. La frase usata nella proposta di risoluzione è tuttavia potenzialmente offensiva per gli indiani che naturalmente vogliono anch’essi sradicare il lavoro minorile. Dovremmo cancellare il paragrafo 29 oppure modificarlo dicendo che ci preoccupa l’eventuale produzione di beni tramite l’impiego di lavoro minorile. A mio parere si sente una certa arroganza nel paragrafo, con l’Europa che dice: “Noi abbiamo debellato il lavoro minorile ma gli indiani lo utilizzano ancora”. Non è certo questo il rapporto che dovremmo avere con un partner commerciale molto importante."@it12
"Pone pirmininke, buvau EP delegacijos, praėjusį mėnesį nuvykusios į Indiją, narys. Į Indiją buvo nuvykusi nedidelė mūsų grupė, o kelionė buvo labai įdomi ir naudinga. Norėčiau atkreipti dėmesį į pasiūlymo dėl rezoliucijos, dėl kurio bus balsuojama trečiadienį, 29 dalį. Joje nurodoma, kad Parlamentas džiaugiasi Indijos vyriausybės pastangomis panaikinti vaikų darbą. Manau, kad šią formuluotę parengęs EP narys kritikuoja prekes, kurios galėtų būti pagamintos naudojant vaikų darbą ir importuotos į Europą, bet rezoliucijoje tai nėra paminėta. Joje tėra išskirtas vienas blogas Indijos gyvenimo aspektas. Praėjusiais metais mūsų delegacija buvo nuvykusi stebėti, kaip vykdomas projektas pietų Indijoje, kuris finansuojamas iš ES lėšų ir skirtas panaikinti vaikų darbą. Pamatėme, kad problema ta, jog vaikai dirba laukuose – ne gamina kokias prekes – kad apmokėtų tėvų sukauptas skolas. Jie pasmerkti daryti tai visą gyvenimą ir nelankyti mokyklos. Pasiūlyme dėl rezoliucijos vartojama formuluotė tikriausiai gali įžeisti indus. Žinoma, jie nori panaikinti vaikų darbą. Mes turėtume arba išbraukti 29 dalį, arba pakeisti ją nurodydami, kad esame susirūpinę dėl prekių, kurios gali būti pagamintos naudojant vaikų darbą. Mano nuomone, Europa, sakydama „mes atsikratėme vaikų darbo, bet jūs, indai, jį tebenaudojate“, demonstruoja savo pranašumą. Neturėtume kurti tokių santykių su labai svarbia prekybos partnere."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es piedalījos EP delegācijā, kas pagājušajā mēnesī devās uz Indiju. Mūsu nelielās grupas apmeklējums bija ārkārtīgi interesants un vērtīgs. Īpaši vēlos runāt par 29. punktu priekšlikumā, par ko mēs balsosim trešdien. Tajā teikts, ka Parlaments „atzinīgi vērtē visus Indijas valdības centienus izskaust bērnu darbu”. Laikam jau tas, kurš sastādīja šo priekšlikumu, vēršas pret precēm, kas, iespējams, ražotas, izmantojot bērnu darbaspēku, un tad ievestas Eiropā, tomēr priekšlikumā tas netiek pateikts. Tajā tikai akcentē vienu no Indijas dzīves bēdīgajiem aspektiem, kas joprojām pastāv. Pagājušajā gadā mūsu delegācija apskatīja kādu projektu Indijas dienvidos, ko finansē ar ES līdzekļiem un kura mērķis ir izskaust bērnu darbu. Problēma, ko mēs redzējām, bija tā, ka patiesībā bērni nevis kaut ko ražo, bet strādā uz lauka, lai atmaksātu parādus, kuros iedzīvojušies viņu vecāki. Šādi viņa tika sodīti uz mūžu, jo viņiem vajadzēja izlaist mācības. Šajā rezolūcijas priekšlikumā izmantotā frāze, iespējams, aizvaino indiešus. Protams, viņi vēlas izskaust bērnu darbu. Vai nu mums ir jāsvītro 29. paragrāfs, vai arī jānorāda, ka mūs satrauc tas, ka, izmantojot bērnu darbaspēku, iespējams, tiek ražotas preces. Manuprāt, šajā frāzē nojaušama pārākuma vēsma, it kā eiropieši teiktu: „Mēs vairs neizmantojam bērnu darbaspēku, bet jūs, indieši, to joprojām darāt.” Ne jau šādas attiecības jāveido ar tik svarīgu tirdzniecības partneri."@lv13
"Mr President, I was a member of the EP delegation that went to India last month. A small group of us went, and it was exceedingly interesting and very valuable to go. I want to talk, in particular, about paragraph 29 of the motion on which we will vote on Wednesday. It says that Parliament ‘welcomes all efforts by the Indian Government to eradicate child labour’. I suppose the person who drafted this is attacking goods that might be manufactured using child labour and brought into Europe, but the motion does not say that. What it does is single out one of the unfortunate aspects of Indian life which still exists. Last year our delegation visited a project in southern India, which is financed by EU money, to eliminate child labour. From what we saw, the problem was that children were actually working in the fields – not manufacturing anything – to pay off debts that their parents had incurred. They were sentenced to do this for life and to miss out on schooling. The phrase used in the motion for a resolution is potentially offensive to Indians. Of course they want to eliminate child labour. We should either get rid of paragraph 29 or change it to say that we are concerned about goods that might be made using child labour. For me, there is a whiff of superiority here, with Europe saying: ‘We have got rid of child labour, but you Indians are still using it.’ That is not the relationship we should have with a very important trading partner."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik was lid van de EP-delegatie die vorige maand een bezoek aan India bracht. We waren met een kleine groep en het was een bijzonder interessant en zeer waardevol bezoek. Ik wil het met name hebben over paragraaf 29 van de ontwerpresolutie waarover we woensdag stemmen. Er staat dat het Parlement ingenomen is "met alle inspanningen van de Indiase regering om kinderarbeid uit te bannen". Ik neem aan dat de persoon die dit heeft opgesteld, zijn pijlen richt op goederen die mogelijk door middel van kinderarbeid zijn geproduceerd en in Europa worden ingevoerd, maar dat staat niet in de ontwerpresolutie. Er wordt een van de betreurenswaardige aspecten die tot op deze dag deel uitmaken van het leven in India, uitgeplukt. Vorig jaar bracht onze delegatie een bezoek aan een project in het zuiden van India, gericht op de uitbanning van kinderarbeid, dat wordt gefinancierd met EU-geld. Afgaande op wat we zagen, was het probleem dat kinderen op het land werkten – niet in fabrieken – om de schulden af te lossen die hun ouders hadden gemaakt. Ze waren ertoe veroordeeld dit hun hele leven te doen en niet naar school te gaan. De uitdrukking die in de ontwerpresolutie wordt gebruikt, is mogelijk kwetsend voor mensen in India. Natuurlijk willen ze kinderarbeid uitbannen. We moeten paragraaf 29 schrappen of deze anders zo aanpassen dat er staat dat we ons zorgen maken over goederen die mogelijk door middel van kinderarbeid zijn gemaakt. Voor mij riekt het naar superioriteit, een Europa dat zegt: "Wij kennen geen kinderarbeid meer, maar jullie in India hebben het nog steeds." Dat soort betrekkingen moeten we met een belangrijke handelspartner niet hebben."@nl3
"Panie Przewodniczący! Byłem członkiem delegacji PE, która w zeszłym miesiącu udała się do Indii. Pojechała nas tam niewielka grupa i było to niezmiernie interesujące i wartościowe doświadczenie. Chciałbym zabrać głos przede wszystkim w sprawie ust. 29 projektu, nad którym będziemy głosowali w środę. Zgodnie z nim, Parlament „z zadowoleniem przyjmuje wszystkie wysiłki rządu indyjskiego na rzecz eliminacji pracy dzieci”. Domyślam się, że osoba, która to napisała, odnosi się tu krytycznie do towarów, które mogły zostać wytworzone z użyciem pracy dzieci i przywiezione do Europy, ale w projekcie nie ma o tym mowy. Zwrócono w nim uwagę na jeden z tych niefortunnych aspektów życia w Indiach, które wciąż są aktualne. W zeszłym roku nasza delegacja wizytowała pewien projekt realizowany w południowych Indiach, dotyczący eliminacji pracy dzieci, a finansowany z unijnych pieniędzy. Z tego, co widzieliśmy, problem polega na tym, że w istocie dzieci pracowały w polu niczego nie wytwarzając, po to tylko, by spłacić długi, jakie zaciągnęli ich rodzice. Były skazane, by robić to przez całe życie, nie otrzymując wykształcenia. Użyte w tym projekcie rezolucji zdanie może być dla Hindusów obraźliwe. Oczywiście pragną oni eliminacji pracy dzieci. Powinniśmy albo pozbyć się ust. 29, albo zmienić jego brzmienie, tak aby mówił, że niepokoi nas sprawa towarów, które mogły zostać wytworzone z wykorzystaniem pracy dzieci. Moim zdaniem, jest w tym posmak wyższości, gdy Europa mówi: „My przestaliśmy korzystać z pracy dzieci, ale wy, Hindusi, ciągle z niej korzystacie”. To nie jest ten rodzaj relacji, jakie powinniśmy utrzymywać z bardzo ważnym partnerem w handlu."@pl16
"Senhor Presidente, fui um dos membros da delegação do PE que no mês passado se deslocou à Índia. Éramos um pequeno grupo, e a nossa ida foi extremamente interessante e muito válida. Gostaria de abordar, em particular, o n.º 29 da proposta de resolução que iremos votar na quarta-feira. Aí se refere que o Parlamento "Felicita todos os esforços desenvolvidos pelo Governo da Índia para erradicar o trabalho infantil". Suponho que quem redigiu isto estará a censurar o facto de existirem possivelmente bens fabricados com recurso a trabalho infantil e trazidos para a Europa, mas a proposta de resolução não o refere explicitamente. O que faz é destacar um dos aspectos lamentáveis da vida na Índia, que continua a existir. No ano passado, a nossa delegação visitou um projecto no Sul da Índia, financiado com dinheiro da UE, destinado a eliminar o trabalho infantil. Pelo que nos foi dado ver, o problema residia no facto de que as crianças andavam a trabalhar nos campos – não a fabricar o que quer que fosse – para pagar dívidas que os pais haviam contraído. Estavam condenados a fazê-lo para o resto da vida, em detrimento da frequência do ensino escolar. A frase utilizada na proposta de resolução é potencialmente ofensiva para os indianos. Obviamente que eles querem eliminar o trabalho infantil. Devemos, das duas uma, ou suprimir o n.º 29 ou alterar a respectiva formulação e dizer que nos preocupa o facto de existirem possivelmente bens fabricados com recurso a trabalho infantil. A meu ver, existe na actual versão um laivo de superioridade, com a Europa a dizer: "Nós acabámos com o trabalho infantil mas vocês, na Índia, continuam a utilizá-lo". Não é esta a relação que devemos ter com um parceiro comercial muito importante."@pt17
"Dle președinte, am făcut parte din delegația PE care a fost în India luna trecută. A fost o călătorie extrem de interesantă și foarte valoroasă, la care a participat un grup restrâns. Aș vrea să mă refer în special la articolul 29 din propunerea de rezoluție care va fi supusă votului miercuri și în care se afirmă că Parlamentul „salută toate eforturile depuse de guvernul indian în vederea eradicării muncii prestate de copii”. Presupun că persoana care a redactat textul critică importul în Europa de produse care au fost fabricate prin munca copiilor, dar propunerea nu specifică acest lucru. Nu face decât să menționeze unul dintre aspectele regretabile și care persistă încă în societatea indiană. Anul trecut, delegația noastră a vizitat un proiect din sudul Indiei, care este finanțat cu bani europeni și vizează eradicarea muncii prestate de copii. Din ceea ce am văzut acolo, problema era că acești copii munceau la câmp - nu fabricau nimic - pentru a plăti datoriile acumulate de părinții lor. Erau condamnați pe viață la această muncă și excluși astfel de la educație. Fraza utilizată în text riscă să fie jignitoare pentru indieni. Bineînțeles că vor să elimine munca prestată de copii. Ar trebui fie să eliminăm articolul 29, fie să îl reformulăm, specificând că ne îngrijorează produsele care ar putea fi fabricate prin munca prestată de copii. Personal, cred că există o nuanță de superioritate aici, când Europa spune: „Noi am eliminat munca prestată de copii, în timp ce voi, indienii, încă o mai folosiți”. Nu aceasta este relația pe care trebuie să o construim cu un partener comercial foarte important."@ro18
"Bol som členom delegácie EP, ktorá minulý mesiac navštívila Indiu. Boli sme malá skupinka a bolo nesmierne zaujímavé a veľmi hodnotné, že sme tam šli. Chcem hovoriť najmä o odseku 29 návrhu, o ktorom budeme hlasovať v stredu. Uvádza sa v ňom, že Parlament „víta všetky snahy indickej vlády o odstránenie detskej práce“. Predpokladám, že osoba, ktorá navrhla toto znenie, narážala na tovar, ktorý by mohol byť vyrobený prostredníctvom detskej práce a privezený do Európy, ale v návrhu sa to neuvádza. Zvýrazňuje len jeden z nešťastných aspektov indického života, ktorý stále existuje. Minulý rok sa naša delegácia prišla pozrieť na projekt v južnej Indii financovaný z peňazí EÚ, ktorý je zameraný na odstránenie detskej práce. Z toho, čo sme videli, bol problém v tom, že deti v skutočnosti pracovali na poliach – nič nevyrábali –, aby splatili dlhy svojich rodičov. Boli odsúdené robiť to do konca života a vynechávať školu. Veta použitá v tomto návrhu uznesenia je pre Indov potenciálne urážlivá. Samozrejme, že chcú odstrániť detskú prácu. Odsek 29 by sme mali buď vynechať, alebo zmeniť jeho znenie tak, že nás znepokojujú výrobky, ktoré by mohli byť vyrobené prostredníctvom detskej práce. Podľa mňa je v tom istý závan nadradenosti, keď Európa hovorí: „my sme detskú prácu zrušili, ale vy Indovia ju stále využívate“. S veľmi dôležitým obchodným partnerom by sme nemali mať takýto vzťah."@sk19
"Gospod predsednik, bil sem član delegacije EP, ki je prejšnji mesec obiskala Indijo. Tja je odšla majhna skupina in bilo je zelo koristno in zanimivo. Predvsem želim spregovoriti o odstavku 29 predloga, o katerem bomo glasovali v sredo. Govori o tem, da Parlament „pozdravlja vsa prizadevanja indijske vlade pri odpravljanju dela otrok“. Predvidevam, da oseba, ki je pripravila osnutek, kritizira blago, ki bi lahko bilo proizvedeno z delom otrok in pripeljano v Evropo, vendar predlog tega ne omenja. Izpostavlja pa enega izmed nesrečnih vidikov indijskega življenja, ki še vedno obstaja. Lani je naša delegacija v južnem delu Indije obiskala projekt za odpravo dela otrok, ki je financiran z denarjem EU. Težava pri tem, kar smo videli, je bila v tem, da so delali na poljih – niso proizvajali stvari –, da bi odplačali dolg svojih staršev. Na to delo so bili obsojeni za celo življenje, brez možnosti za šolanje. V predlogu resolucije uporabljena fraza bi lahko bila žaljiva za Indijce. Seveda želijo odpraviti delo otrok. Odpraviti moramo odstavek 29 ali pa ga spremeniti tako, da bo vseboval našo zaskrbljenost glede blaga, ki bi lahko bilo izdelano z delom otrok. Zame je trditev Evrope izražanje nadrejenosti: „Odpravili smo delo otrok, vi Indijci pa ga še vedno uporabljate“. To ni odnos, ki bi ga morali imeti z zelo pomembno trgovinsko partnerico."@sl20
"Herr talman! Jag ingick i Europaparlamentets delegation till Indien förra månaden. Vi var en liten grupp som åkte, och det var ytterst intressant och mycket värdefullt att få åka. Jag vill särskilt tala om punkt 29 i det förslag som vi kommer att rösta om på onsdag. Där står att parlamentet ”välkomnar den indiska regeringens alla försök att utrota barnfattigdomen”. Jag antar att den som har lagt fram detta förslag syftar på varor som kan vara tillverkade genom barnarbete och importerade till Europa, men det är inte vad som står i förslaget. I stället pekar man ut en av de beklagliga sidor av det indiska samhället som fortfarande påträffas. Förra året besökte vår delegation ett projekt i södra Indien som finansieras genom EU-medel och som syftar till att utrota barnarbete. Enligt vad vi kunde se var problemet egentligen att barnen arbetade ute på fälten – inte inom tillverkningen – för att betala av de skulder som deras föräldrar hade ådragit sig. Barnen var dömda att göra detta under hela sin livstid och gå miste om sin skolgång. Ordalydelsen i förslaget till resolution kan väcka anstöt hos de indiska medborgarna. Naturligtvis vill de utrota barnarbete. Vi bör antingen stryka punkt 29 eller ändra den så att innebörden blir att vi är bekymrade över varor som kan ha tillverkats genom barnarbete. Jag tycker att man anar en viss överlägsenhet här, som om Europa sade: ”Vi har utrotat barnarbete, men ni i Indien utnyttjar det fortfarande”. Det är inte den typen av förbindelser som vi ska ha med en mycket viktig handelspartner."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Bill Newton Dunn (ALDE )."18,5,20,1,19,14,11,13,9,4,21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph