Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-05-09-Speech-1-138-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110509.20.1-138-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Acordul de liber schimb cu India va deveni cel mai important acord de acest tip dacă negocierile se vor încheia într-o manieră satisfăcătoare pentru ambele părți. Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial al Indiei, sistemul generalizat de preferințe fiind unul din instrumentele prin care Uniunea Europeană încurajează dezvoltarea economică a acestei țări. Cu toate că India are o economie emergentă, inegalitățile sociale persistă. Mai mult de 800 de milioane de persoane trăiesc cu mai puțin de doi dolari pe zi. Eforturile Indiei de a construi o economie puternică trebuie să fie dublate de voința politică de a ameliora situația drepturilor omului, a drepturilor sociale și de mediu. De aceea, Comisia Europeană trebuie să pledeze în cadrul negocierilor pentru introducerea unor clauze obligatorii din punct de vedere juridic referitoare la aceste domenii. India poate constitui nu numai un exemplu economic pentru restul țărilor în curs de dezvoltare, ci și unul de democratizare."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pokud budou tato jednání završena ke spokojenosti obou stran, stane se dohoda o volném obchodu s Indií nejvýznamnější dohodou tohoto druhu. Evropská unie pro Indii představuje největšího obchodního partnera a všeobecný systém preferencí je jedním z nástrojů, které Evropská unie využívá k tomu, aby podpořila hospodářský rozvoj této země. Přestože je Indie rozvíjející se ekonomikou, sociální rozdíly v ní stále přetrvávají. Více než 800 milionů lidí musí žít za méně než 2 USD na den. Snahy Indie vybudovat silné hospodářství musí být podpořeny politickou vůlí na zlepšení situace v oblasti lidských a sociálních práv i práv v oblasti životního prostředí. Evropská komise se proto během jednání musí zasazovat o přijetí právně závazných klauzulí vztahujících se na tyto oblasti. Indie může být pro ostatní rozvojové země nejen hospodářským příkladem, ale také příkladem demokracie."@cs1
"Hr. formand! Frihandelsaftalen med Indien vil blive den vigtigste aftale af denne slags, hvis forhandlingerne afsluttes med et tilfredsstillende resultat for begge parter. EU er Indiens største handelspartner, og den generelle toldpræferenceordning er et af de instrumenter, som EU bruger til at fremme dette lands økonomiske udvikling. Selv om Indien er en vækstøkonomi, er der stadig sociale uligheder. Flere end 800 mio. mennesker lever på mindre end 2 USD om dagen. Indiens bestræbelser på at opbygge en stærkere økonomi skal understøttes af politisk vilje til at forbedre situationen med hensyn til menneske-, social- og miljørettigheder. Det er derfor, at Kommissionen under forhandlingerne skal kræve juridisk bindende klausuler om disse områder. Indien kan ikke blot være et økonomisk eksempel for resten af udviklingslandene, men også et demokratisk eksempel."@da2
"Herr Präsident! Das Freihandelsabkommen mit Indien wird das bedeutendste Abkommen dieser Art sein, wenn die Verhandlungen für beide Seiten zufriedenstellend abgeschlossen werden. Die Europäische Union ist der größte Handelspartner Indiens, und das Allgemeine Präferenzsystem (APS) ist eines der von der Europäischen Union zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung dieses Landes verwendeten Instrumente. Obwohl Indien eine aufstrebende Wirtschaft hat, gibt es weiterhin soziale Ungleichheiten. Mehr als 800 Millionen Menschen leben von weniger als 2 USD pro Tag. Die Bemühungen Indiens im Hinblick auf den Aufbau einer starken Wirtschaft müssen vom politischen Willen zur Verbesserung der Situation hinsichtlich der Menschen-, Sozial- und Umweltrechte unterstützt werden. Aus diesem Grund muss die Europäische Kommission im Rahmen der Verhandlungen darauf drängen, dass rechtlich verbindliche Klauseln für diese Bereiche eingeführt werden. Indien kann nicht nur ein wirtschaftliches Beispiel für die restlichen Entwicklungsländer sein, sondern auch ein Beispiel für Demokratie."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με την Ινδία θα καταστεί η σημαντικότερη συμφωνία αυτού του είδους αν οι διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν ικανοποιητικά και για τις δύο πλευρές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ινδίας, το δε σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων είναι ένα από τα μέσα που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να ενθαρρύνει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας αυτής. Παρά το γεγονός ότι η Ινδία διαθέτει αναδυόμενη οικονομία, εξακολουθούν να υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες. Περισσότεροι από 800 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με λιγότερα από 2 δολάρια ημερησίως. Οι προσπάθειες της Ινδίας για την οικοδόμηση ισχυρής οικονομίας πρέπει να στηρίζονται στην πολιτική βούληση να βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα, κοινωνικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα. Για τον λόγο αυτόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ζητήσει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων τη θέσπιση κάποιων νομικά δεσμευτικών ρητρών σχετικά με τους τομείς αυτούς. Η Ινδία μπορεί να αποτελέσει όχι μόνο οικονομικό παράδειγμα για τις υπόλοιπες αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και παράδειγμα δημοκρατίας."@el10
"Mr President, the free trade agreement with India will become the most substantial agreement of this kind if the negotiations are concluded satisfactorily for both sides. The European Union is India’s biggest trade partner and the Generalised System of Preferences is one of the instruments used by the European Union to encourage this country’s economic development. Although India has an emerging economy, social disparities persist. More than 800 million people live on less than USD 2 a day. India’s efforts in building a strong economy must be backed up by the political will to improve the situation in terms of human, social and environmental rights. This is why the European Commission must urge during the negotiations for some legally binding clauses to be introduced relating to these areas. India can set not only an economic example for the rest of the developing countries, but also an example of democracy."@en4
"Señor Presidente, el Acuerdo de libre comercio con la India se convertirá en el acuerdo más importante de este tipo si las negociaciones se concluyen de forma satisfactoria para ambas partes. La Unión Europea es el mayor socio comercial de la India y el sistema generalizado de preferencias es uno de los instrumentos utilizados por la Unión Europea para fomentar el desarrollo económico de este país. Aunque la India tiene una economía emergente, las desigualdades sociales persisten. Más de 800 millones de personas viven con menos de 2 dólares al día. Los esfuerzos de la India en la construcción de una economía fuerte deben estar respaldados por la voluntad política de mejorar la situación en materia de derechos humanos, sociales y ambientales. Esta es la razón por la que la Comisión Europea debe instar durante las negociaciones a que se introduzcan algunas cláusulas legalmente vinculantes en relación a estos ámbitos. La India puede demostrar no solo ser un ejemplo económico para el resto de los países en desarrollo, sino también un ejemplo de democracia."@es21
"Austatud juhataja! Kui läbirääkimised lõppevad mõlema poole jaoks rahuldavalt, saab vabakaubanduslepingust Indiaga seni kõige sisukam vabakaubandusleping. Euroopa Liit on India suurim kaubanduspartner ja üldine soodustuste süsteem on üks vahenditest, mida Euroopa Liit selle riigi majanduse arendamiseks kasutab. Kuigi India on tärkava majandusega riik, valitsevad seal ikka veel sotsiaalsed erinevused. Üle 800 miljoni inimese peab elatuma vähem kui kahest USA dollarist päevas. India pingutusi tugeva majanduse loomise alal tuleb toetada poliitilise valmisolekuga parandada olukorda inim-, sotsiaalsete ja keskkonnaõiguste valdkonnas. Seepärast peab Euroopa Komisjon nõudma läbirääkimistel tungivalt õiguslikult siduvate lepingutingimuste kehtestamist nendes valdkondades. India saab olla majanduslikuks eeskujuks teistele arengumaadele ning samuti heaks eeskujuks demokraatia toimimisest."@et5
"Arvoisa puhemies, vapaakauppasopimus Intian kanssa tulee olemaan merkittävin tämäntyyppinen sopimus, jos neuvottelut saadaan päätökseen kumpaakin osapuolta tyydyttävällä tavalla. Euroopan unioni on Intian suurin kauppakumppani, ja yleinen tullietuusjärjestelmä on yksi niistä välineistä, joilla Euroopan unionin tukee maan talouden kehitystä. Vaikka Intian talous kehittyy, yhteiskunnalliset erot eivät ole hävinneet. Yli 800 miljoonaa ihmistä elää alle kahdella Yhdysvaltojen dollarilla päivässä. Intian ponnisteluja vahvan talouden rakentamiseksi on tuettava poliittisella tahdolla, jotta ihmisoikeuksien, sosiaalisten oikeuksien ja ympäristöön liittyvien oikeuksien tilanne paranee. Siksi Euroopan unionin täytyy neuvottelujen aikana vaatia joitakin näihin aloihin liittyviä oikeudellisesti sitovia ehtoja. Intia voi toimia muiden kehitysmaiden esimerkkinä talousasioissa ja demokratiassa."@fi7
"Monsieur le Président, l’accord de libre-échange avec l’Inde sera l’accord le plus important de ce type si les négociations sont menées de manière satisfaisante pour les deux parties. L’Union européenne est le plus grand partenaire commercial de l’Inde et le système de préférences généralisées est l’un des instruments dont l’UE se sert pour encourager le développement économique de ce pays. Bien que l’Inde possède une économie émergente, il subsiste des disparités sociales. Plus de 800 millions de personnes vivent avec moins de deux dollars américains par jour. Les efforts que l’Inde déploie pour construire une économie forte doivent être soutenus par la volonté politique d’améliorer la situation en matière de droits sociaux et environnementaux et de droits de l’homme. C’est pourquoi la Commission européenne doit insister, durant les négociations, sur l’introduction de clauses légalement contraignantes relatives à ces domaines. L’Inde peut être non seulement un exemple économique pour les autres pays en développement, mais aussi un exemple de démocratie."@fr8
"Elnök úr! Amennyiben a tárgyalások mindkét fél számára kielégítő módon zárulnak le, akkor az Indiával kötött szabadkereskedelmi megállapodás lesz a legjelentősebb ilyen jellegű megállapodás. Az Európai Unió India legnagyobb kereskedelmi partnere, és az általános preferenciarendszer az Európai Unió által alkalmazott egyik olyan eszköz, amely ösztönzi az ország gazdasági fejlődését. Bár India feltörekvő gazdasággal rendelkezik, továbbra is vannak társadalmi egyenlőtlenségek. Több mint 200 millióan élnek napi 2 dollárnál alacsonyabb összegből. Az emberi, szociális és környezetvédelmi jogok helyzetén javítani szándékozó politikai akaratnak is támogatnia kell az India által az erős gazdaság felépítésére irányuló erőfeszítéseit. Éppen ezért a tárgyalások folyamán az Európai Bizottságnak arra kell törekednie, hogy az említett területekre vonatkozó, jogilag kötelező záradékok kerüljenek be a megállapodásba. India nem csak a gazdaság, hanem a demokrácia területén is példát mutathat a többi fejlődő ország számára."@hu11
"Signor Presidente, l’accordo di libero scambio con l’India diverrà il più importante di questo tipo se i negoziati si concluderanno in modo soddisfacente per entrambe le parti. L’Unione europea è il principale partner commerciale dell’India e uno degli strumenti che utilizza per favorire lo sviluppo economico di questo paese è il sistema delle preferenze generalizzate. Anche se l’India ha un’economia emergente, le disparità sociali persistono e più di 800 milioni di persone vivono con meno di due dollari al giorno. Gli sforzi dell’India volti alla costruzione di un’economia forte devono essere sostenuti dalla volontà politica di migliorare la situazione in termini di diritti umani, sociali e ambientali. Per questo motivo la Commissione europea deve insistere, durante i negoziati, affinché vengano introdotte alcune clausole giuridicamente vincolanti in relazione a tali settori. L’India può costituire un esempio per gli altri paesi in via di sviluppo non solo dal punto di vista economico ma anche da quello della democrazia."@it12
"Pone pirmininke, laisvosios prekybos susitarimas su Indija taps svarbiausiu tokio pobūdžio susitarimu, jei derybų baigtimi bus patenkintos abi šalys. Europos Sąjunga yra didžiausia Indijos prekybos partnerė, o bendroji lengvatų sistema yra viena Europos Sąjungos priemonių, skirtų šalies ekonomikos vystymuisi paskatinti. Nors Indija yra besiformuojančios ekonomikos šalis, joje tebėra socialinė nelygybė. Daugiau kaip 800 mln. žmonių per dieną turi pragyventi už mažiau nei 2 USD. Prie Indijos pastangų sukurti stiprią ekonomiką turi prisidėti politinė valia pagerinti padėtį žmogaus, socialinių ir aplinkos teisių srityje. Todėl Europos Komisija per derybas turi reikalauti, kad būtų įtrauktos kai kurios teisiškai privalomos nuostatos šiose srityse. Indija gali būti ne tik ekonomikos, bet ir demokratijos pavyzdys kitoms bevystančioms šalims."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, ja abu pušu prasības sarunās tiks apmierinātas, tad brīvās tirdzniecības nolīgums ar Indiju kļūs par svarīgāko šāda veida dokumentu. Eiropas Savienība ir lielākā Indijas tirdzniecības partnere, un vispārējā preferenču sistēma ir viens no instrumentiem, ko Eiropas Savienība izmanto, lai veicinātu šīs valsts ekonomikas attīstību. Lai gan Indijas ekonomika attīstās, joprojām pastāv būtiskas sociāla rakstura atšķirības. Vairāk nekā 800 miljoni iedzīvotāju pārtiek no mazāk nekā USD 2 dienā. Indijas centieni izveidot spēcīgu ekonomiku ir jāatbalsta, ar politisko gribu uzlabojot situāciju cilvēktiesību, sociālo tiesību un vides tiesību jomā. Tāpēc sarunu laikā Eiropas Komisijai ir jāmudina pieņemt tiesiski saistošas klauzulas šajās jomās. Pārējām jaunattīstības valstīm Indija var rādīt piemēru ne tikai ekonomikā, bet arī demokrātijā."@lv13
"Acordul de liber schimb cu India va deveni cel mai important acord de acest tip dacă negocierile se vor încheia într-o manieră satisfăcătoare pentru ambele părţi. Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial al Indiei, sistemul generalizat de preferinţe fiind unul din instrumentele prin care Uniunea Europeană încurajează dezvoltarea economică a acestei ţări. Cu toate că India are o economie emergentă, inegalităţile sociale persistă. Mai mult de 800 de milioane de persoane trăiesc cu mai puţin de doi dolari pe zi. Eforturile Indiei de a construi o economie puternică trebuie să fie dublate de voinţa politică de a ameliora situaţia drepturilor omului, a drepturilor sociale şi de mediu. De aceea, Comisia Europeană trebuie să pledeze în cadrul negocierilor pentru introducerea unor clauze obligatorii din punct de vedere juridic referitoare la aceste domenii. India poate constitui nu numai un exemplu economic pentru restul ţărilor în curs de dezvoltare, ci şi unul de democratizare."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het vrijhandelsakkoord met India wordt het belangrijkste akkoord van deze aard, mits de onderhandelingen naar wederzijdse tevredenheid worden afgerond. De Europese Unie is de grootste handelspartner van India, het algemeen stelsel van handelspreferenties is namelijk een van de instrumenten waarmee de Europese Unie de economische ontwikkeling van dit land stimuleert. Hoewel India een opkomende economie is, blijven de sociale ongelijkheden bestaan. Meer dan 800 miljoen mensen leven van minder dan twee dollar per dag. De Indiase pogingen om een krachtige economie op te bouwen moeten vergezeld gaan van de politieke wil om de situatie van de mensenrechten, de sociale rechten en het milieu te verbeteren. Daarom moet de Europese Commissie bij de onderhandelingen pleiten voor het opnemen van een aantal juridisch verplichte clausules op deze gebieden. India kan niet alleen een economisch voorbeeld zijn voor de andere ontwikkelingslanden, maar ook een voorbeeld van democratie."@nl3
"Panie Przewodniczący! Jeśli negocjacje zakończą się pomyślnie dla obu stron, umowa o wolnym handlu z Indiami stanie się najważniejszą umową tego rodzajuUnia Europejska jest największym partnerem handlowym Indii, a jednym z instrumentów używanych przez Unię Europejską w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego w tym kraju jest system ogólnych preferencji taryfowych. Indyjska gospodarka jest wprawdzie gospodarką wschodzącą, lecz nierówności społeczne pozostają. Ponad 800 milionów ludzi żyje za mniej niż 2 dolary dziennie. Wysiłki Indii na rzecz zbudowania silnej gospodarki muszą być wspierane polityczną wolą polepszenia sytuacji w zakresie praw człowieka, praw społecznych i środowiskowych. Dlatego właśnie Komisja Europejska musi w trakcie negocjacji wzywać do wprowadzenia kilku prawnie obowiązujących klauzul dotyczących tych obszarów. Dla krajów rozwijających się Indie mogą być nie tylko wzorem gospodarczym, lecz także przykładem demokracji."@pl16
"Senhor Presidente, o acordo de comércio livre com a Índia tornar-se-á o mais substancial dos acordos no seu género se as negociações forem concluídas de forma satisfatória para ambas as partes. A União Europeia é o maior parceiro comercial da Índia e o Sistema de Preferências Generalizadas é um dos instrumentos utilizados pela União Europeia para incentivar o desenvolvimento económico daquele país. Embora a Índia seja uma economia emergente, as disparidades sociais persistem. É um país onde mais de 800 milhões de pessoas vivem com menos de 2 dólares por dia. Os esforços envidados pela Índia para construir uma economia robusta têm de ser acompanhados por uma vontade política de melhorar a situação do país em termos de direitos humanos, sociais e ambientais. Daí a importância de, nas negociações sobre o acordo de comércio livre, a Comissão Europeia pugnar pela introdução de cláusulas juridicamente vinculativas nestes domínios. A Índia pode ser um exemplo para os restantes países em desenvolvimento, e isto não apenas do ponto de vista económico mas também no plano da democracia."@pt17
"Dohoda o voľnom obchode s Indiou sa stane najvýznamnejšou dohodou tohto druhu, ak sa rokovania uzavrú uspokojivo pre obe strany. Európska únia je najväčším obchodným partnerom Indie a všeobecný systém preferencií je jedným z nástrojov, ktoré Európska únia používa na podporu hospodárskeho rozvoja tejto krajiny. Hoci je India rýchlo sa rozvíjajúcim hospodárstvom, sociálne rozdiely pretrvávajú. Viac ako 800 miliónov ľudí žije zo sumy nižšej ako 2 doláre na deň. Snaha Indie vybudovať silné hospodárstvo sa musí opierať o politickú vôľu zlepšiť situáciu z hľadiska ľudských, sociálnych a environmentálnych práv. Preto sa musí Európska komisia počas rokovaní snažiť o zavedenie niektorých právne záväzných doložiek týkajúcich sa týchto oblastí. India môže byť pre zvyšok rozvojových krajín nielen hospodárskym príkladom, ale aj príkladom demokracie."@sk19
"Gospod predsednik, sporazum o prosti trgovini z Indijo bo postal najobsežnejši takšen sporazum, če bosta obe strani ustrezno dokončali pogajanja. Evropska unija je največja trgovinska partnerica Indije, splošni sistem preferencialov pa je eden izmed instrumentov, s katerimi Evropska unija spodbuja gospodarski razvoj te države. Čeprav se indijsko gospodarstvo razvija, še vedno obstajajo socialne razlike. Več kot 800 milijonov ljudi preživi z manj kot 2 USD na dan. Prizadevanja Indije za izgradnjo močnega gospodarstva morajo biti podprta s politično voljo po izboljšanju razmer z vidika človekovih, socialnih in okoljskih pravic. Ravno zaradi tega mora Evropska komisija med pogajanji zahtevati vključitev nekaterih pravno zavezujočih klavzul na teh področjih. Indija je lahko drugim nerazvitim državam tudi zgled demokracije in ne le vzor na področju gospodarstva."@sl20
"Herr talman! Frihandelsavtalet med Indien kommer att bli det mest betydande avtalet i sitt slag om förhandlingarna avslutas tillfredsställande för båda sidor. EU är Indiens största handelspartner och det allmänna preferenssystemet är ett av de instrument som EU använder för att uppmuntra landets ekonomiska utveckling. Även om Indien är en tillväxtekonomi kvarstår sociala skillnader. Över 800 miljoner människor lever på mindre än 2 US-dollar per dag. Indiens satsningar för att bygga upp en stark ekonomi måste backas upp av en politisk vilja att förbättra situationen för mänskliga, sociala och miljömässiga rättigheter. Därför måste kommissionen i sina förhandlingar yrka på rättsligt bindande klausuler på dessa områden. Indien kan inte bara föregå med gott exempel ekonomiskt för övriga utvecklingsländer, utan även demokratiskt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph