Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-05-09-Speech-1-104-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110509.19.1-104-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, this was the worst natural disaster ever to hit Pakistan. We, I am proud to say, reacted fast. Commissioner Georgieva was on the scene, and, when I met with Prime Minister Syed Yousaf Raza Gillani, I was certainly able to discuss the EU’s response with him. One thing was absolutely clear. We needed to think outside the box. We needed to come up with a new solution to provide help. Not only aid but trade was the answer, as a short-term measure to assist. I am pleased that the committee has approved the report, after much deliberation, and I know, through colleagues from right across the committee, the painstaking work that was done to try and come forward with something that was acceptable. But I am afraid some of the amendments to which the Commission has already made reference take away from the spirit of our initial intentions and the initial way in which we reacted. At WTO level, objections have been registered to our EU proposal. On the one hand, India says that this should not be a part of the EU-India FTA. I agree. There should not be a link. That is the right approach. But at the same time, it is asking for relaxation in trade directly from Pakistan. There is a contradiction in its approach. I ask them to reconsider. I believe this House should reaffirm the Commission position. We have the guarantee of annual impact assessments. I hear what colleagues say about their security concerns, but I stand here as somebody who narrowly survived the Mumbai attacks and I say to those colleagues: this is not the time to turn your back on Pakistan. The credibility of the EU is at stake. Give the Commission proposal your support."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, toto byla nejhorší přírodní katastrofa, která kdy Pákistán postihla. Jsem hrdý, že mohu prohlásit, že jsme na ni reagovali rychle. Paní komisařka Georgievová byla přímo na místě katastrofy a při setkání s premiérem Syedem Yousafem Razou Gillanim jsem měl jsem možnost s ním jednat o odpovědi EU. Jedno bylo naprosto jasné. Bylo třeba uvažovat nekonvenčně. Potřebovali jsme přijít s novým řešením, jak poskytnout pomoc. Odpovědí nebyla jen pomoc, ale hlavně obchod jakožto krátkodobé podpůrné opatření. Jsem potěšen tím, že výbor po dlouhém rozvažování zprávu schválil a od svých kolegů z výboru vím, kolik to dalo práce přijít s něčím přijatelným. Obávám se však, že některé pozměňovací návrhy, o kterých se již Komise zmínila, se neslučují s našimi původními záměry ani s původním způsobem, kterým jsme reagovali. Na úrovni WTO jsme zaznamenali výhrady k našemu unijnímu návrhu. Na jedné straně Indie prohlašuje, že by neměl být součástí Dohody o volném obchodu (FTA) mezi EU a Indií. S tím souhlasím. Spojovat bychom to neměli. To je správný přístup. Na druhé straně však od Pákistánu požaduje uvolnění obchodu. Ve svém přístupu si tedy protiřečí. Žádám tedy, aby svůj postoj znovu zvážila. Domnívám se, že by tato sněmovna měla potvrdit postoj Komise. Máme přece záruku v podobě každoročního hodnocení dopadů. Slyším, co mí kolegové říkají o svých obavách ohledně bezpečnosti. Stojím tu však jako někdo, kdo sotva přežil útoky v Bombaji, a těmto kolegům vzkazuji: teď není čas na to, abyste se k Pákistánu obraceli zády. V sázce je věrohodnost EU. Poskytněte proto návrhu Komise svou podporu."@cs1
"Hr. formand! Dette var den værste naturkatastrofe, der nogensinde har ramt Pakistan. Jeg er glad for at sige, at vi reagerede hurtigt. Kommissær Georgieva var på scenen, og da jeg mødtes med premierminister Syed Yousaf Raza Gillani, var jeg bestemt i stand til at drøfte EU's svar med ham. En ting stod helt klart. Vi skulle tænke ud af boksen. Vi skulle finde en ny løsning på at give hjælp. Ikke kun hjælp, men handel var svaret som en kortsigtet hjælpeforanstaltning. Jeg er glad for, at udvalget har godkendt betænkningen efter mange overvejelser, og jeg ved fra kolleger på tværs af udvalget, at der er gjort et omhyggeligt arbejde for at forsøge at finde frem til noget acceptabelt. Jeg er imidlertid bange for, at nogle af de ændringsforslag, som Kommissionen allerede har nævnt, afviger fra ånden i vores oprindelige intentioner og fra den oprindelige måde, vi reagerede på. På WTO-plan har der været indvendinger mod vores EU-forslag. På den ene side siger Indien, at dette ikke skal være en del af frihandelsaftalen mellem EU og Indien. Jeg er enig. Der bør ikke være en forbindelse. Det er den rette tilgang. Men samtidig beder det om lempelser i den direkte handel fra Pakistan. Der er en modsætning i denne tilgang. Jeg beder dem om at genoverveje situationen. Efter min mening bør Europa-Parlamentet bekræfte Kommissionens holdning. Vi har en garanti for årlige konsekvensanalyser. Jeg hører, hvad kollegerne siger om deres sikkerhedsmæssige bekymringer, men jeg står her som en, der med nød og næppe overlevede Mumbai-angrebet, og jeg siger til disse kolleger: Tiden er ikke inde til at vende ryggen til Pakistan. EU's troværdighed står på spil. Giv jeres støtte til Kommissionens forslag."@da2
"Herr Präsident! Dies war die schlimmste Naturkatastrophe, die Pakistan je getroffen hat. Stolz kann ich sagen, dass wir schnell reagiert haben. Kommissarin Georgieva war vor Ort und bei meinem Treffen mit Premierminister Syed Yousaf Raza Gillani I absolut in der Lage, die Reaktion der EU mit ihm zu besprechen. Eines war vollkommen klar. Wir mussten das gängige Denkmuster verlassen. Wir mussten eine neue Lösung zur Bereitstellung von Hilfe erarbeiten. Die Antwort im Hinblick auf eine kurzfristige Unterstützung war nicht nur Hilfe, sondern auch Handel. Ich freue mich, dass der Ausschuss den Bericht nach eingehender Beratung angenommen hat, und ich weiß von Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausschuss, wie hart daran gearbeitet wurde, um ein akzeptables Ergebnis zu erreichen. Ich befürchte jedoch, dass einige der Änderungen, auf die die Kommission bereits hingewiesen hat, weder dem Geist unserer ursprünglichen Absichten noch unserer ursprünglichen Reaktion entsprechen. Auf Ebene der WTO wurden Einsprüche gegen unseren EU-Vorschlag eingelegt. Einerseits sagt Indien, dass dies nicht Teil des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Indien sein dürfe. Dem stimme ich zu. Es sollte keine Verbindung geben. Dies ist der richtige Ansatz. Gleichzeitig wird jedoch um eine Lockerung des Handels direkt aus Pakistan gebeten. Hier liegt ein Widerspruch der Ansätze vor. Ich bitte darum, dass dies überdacht wird. Ich bin der Meinung, dass dieses Parlament die Position der Kommission bestätigen sollte. Wir haben die Garantie jährlicher Folgenabschätzungen. Ich habe die Äußerungen von Kolleginnen und Kollegen hinsichtlich ihrer Sicherheitsbedenken vernommen, aber ich stehe hier als jemand, der die Anschläge in Mumbai knapp überlebt hat und sage diesen Kolleginnen und Kollegen: Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, Pakistan den Rücken zu kehren. Die Glaubwürdigkeit der EU steht auf dem Spiel. Unterstützen Sie den Vorschlag der Kommission."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αυτή ήταν η χειρότερη φυσική καταστροφή που έπληξε ποτέ το Πακιστάν. Εμείς, είμαι υπερήφανος που το αναφέρω, αντιδράσαμε γρήγορα. Η Επίτροπος Georgieva βρέθηκε επί τόπου και, όταν συναντήθηκα με τον Πρωθυπουργό Syed Yousaf Raza Gillani, ήμουν σίγουρα σε θέση να συζητήσω την ανταπόκριση της ΕΕ μαζί του. Ένα πράγμα ήταν απολύτως σαφές. Έπρεπε να σκεφτούμε έξω από τα εσκαμμένα. Έπρεπε να καταλήξουμε σε μια νέα λύση για την παροχή βοήθειας. Η απάντηση ήταν όχι μόνο ενίσχυση αλλά και εμπόριο ως βραχυπρόθεσμο μέτρο για την παροχή βοήθειας. Χαίρομαι που η επιτροπή ενέκρινε την έκθεση μετά από πολλή συζήτηση, γνωρίζω δε από συναδέλφους μέσα από την επιτροπή την επίπονη εργασία και προσπάθεια που καταβλήθηκε για να παρουσιαστεί κάτι που θα ήταν αποδεκτό. Φοβάμαι όμως ότι ορισμένες από τις τροπολογίες στις οποίες έχει ήδη γίνει αναφορά από την Επιτροπή απομακρύνονται από το πνεύμα των αρχικών μας προθέσεων και τον αρχικό τρόπο με τον οποίο αντιδράσαμε. Σε επίπεδο ΠΟΕ, έχουν καταγραφεί ενστάσεις έναντι των κοινοτικών προτάσεών μας. Αφενός η Ινδία αναφέρει ότι δεν θα πρέπει να αποτελέσει μέρος της ΣΕΣ ΕΕ-Ινδίας. Συμφωνώ. Δεν πρέπει να γίνεται σύνδεση. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Ταυτόχρονα όμως ζητεί χαλάρωση στο εμπόριο απευθείας από το Πακιστάν. Υπάρχει κάποια αντίφαση στην προσέγγισή της. Τους ζητώ να αναθεωρήσουν. Πιστεύω ότι το Σώμα πρέπει να επαναβεβαιώσει τη θέση της Επιτροπής. Έχουμε την εγγύηση των ετήσιων εκτιμήσεων των επιπτώσεων. Ακούω όσα αναφέρουν οι συνάδελφοι για τις ανησυχίες τους περί ασφάλειας, όμως εγώ βρίσκομαι εδώ έχοντας επιζήσει εκ τύχης από τις επιθέσεις στη Βομβάη και δηλώνω προς τους συναδέλφους αυτούς: δεν είναι ώρα να γυρίσετε την πλάτη σας στο Πακιστάν. Διακυβεύεται η αξιοπιστία της ΕΕ. Προσφέρετε στην πρόταση της Επιτροπής τη στήριξή σας."@el10
"Señor Presidente, ha sido el peor desastre natural que ha sacudido a Pakistán. A este respecto, me enorgullece decir que hemos actuado rápido. La Comisaria Georgieva estaba y, cuando me reuní con el Primer Ministro Syed Yousaf Raza Gillani pude hablar con él sin problemas sobre la respuesta de la UE. Una cosa está totalmente clara. Teníamos que ampliar nuestra reflexión. Necesitábamos encontrar una nueva solución para prestar ayuda. La respuesta no solo era la ayuda, sino también el comercio, como una medida de asistencia a corto plazo. Me complace que la Comisión haya aprobado el informe, después de deliberar bastante, y me consta, por mediación de colegas de la derecha de la Comisión, el trabajo minucioso que se ha hecho para tratar de presentar algo que fuera aceptable. No obstante, me temo que algunas de las enmiendas a las que ya ha hecho referencia la Comisión nos desvían del espíritu de nuestras intenciones iniciales y de la línea inicial sobre la que reaccionamos. A nivel de la OMC, se han registrado objeciones a nuestras propuestas en la UE. Por una parte, la India dice que esto no debe formar parte del Acuerdo de libre comercio UE-India. Pues yo estoy de acuerdo; de hecho, no debe haber ningún vínculo. Ese es el enfoque correcto. Sin embargo, al mismo tiempo, está pidiendo relajación comercial directamente desde Pakistán. Por tanto, existe una contradicción en este enfoque. Les pido que reconsideren esta postura. Creo que esta Cámara debe reafirmar la postura de la Comisión. Tenemos la garantía de las evaluaciones de impacto anuales. Escucho lo que dicen los colegas sobre sus preocupaciones en materia de seguridad, pero yo hablo ahora como alguien que sobrevivió por poco a los ataques de Mumbai, y quisiera decir a estos colegas que no es el momento de dar la espalda a Pakistán. Está en juego la credibilidad de la UE, por lo que les pido que den su apoyo a la propuesta de la Comisión."@es21
"Austatud juhataja! See oli kõige rängem looduskatastroof, mis on Pakistani kunagi tabanud. Võin uhkusega öelda, et me reageerisime kiiresti. Kohal oli volinik Georgieva ja kui ma peaminister Syed Yousaf Raza Gillaniga kohtusin, sain temaga igatahes ELi reageerimise teemat arutada. Üks asi oli täiesti selge. Peame mõtlema ebakonventsionaalselt. Peame leidma uue lahenduse abi andmiseks. Vastuseks ei olnud ainult abi, vaid ka kaubandus kui lühiajaline toetusmeede. Mul on hea meel, et parlamendikomisjon kiitis raporti korraliku arupidamise järel heaks ja kolleegid sellest parlamendikomisjonist rääkisid mulle, kui suure töö nad ära tegid, et leida vastuvõetav lahendus. Aga ma kardan, et mõned muudatusettepanekud, millele komisjon juba viitas, vähendavad meie esialgsete kavatsuste innukust ja meie esialgset reaktsiooni. Maailma Kaubandusorganisatsiooni tasandil esitati vastuväiteid ELi ettepanekule. Ühest küljest ütleb India, et see ei peaks kuuluma ELi ja India vahelisse vabakaubanduslepingusse. Olen sellega nõus. Seda seost ei tohi olla. See on õige lähenemisviis. Samal ajal aga nõuab India järeleandmisi otse Pakistanist tulevas kaubavahetuses. Selline lähenemisviis on vastuoluline. Ma palun neil ümber mõelda. Arvan, et täiskogu peab komisjoni seisukohta uuesti kinnitama. Meil on iga-aastaste mõjuhinnangute garantii. Mõistan kolleegide muret julgeoleku pärast, kuid ma pääsesin Mumbai rünnakutest napilt eluga ja ütlen seega neile kolleegidele, et nüüd ei ole õige aeg, et Pakistanile selg keerada. Kaalul on ELi usaldusväärsus. Toetage komisjoni ettepanekut!"@et5
"Arvoisa puhemies, tämä oli kaikkien aikojen pahin Pakistania kohdannut luonnonkatastrofi. Olen ylpeä voidessani sanoa, että me toimimme nopeasti. Komission jäsen Georgieva oli paikan päällä, ja kun tapasin pääministeri Syed Yousaf Raza Gillanin, pystyin keskustelemaan hänen kanssaan EU:n vastauksesta. Yksi asia oli ehdottomasti selvä. Meidän olisi ajateltava laajemmin. Meidän olisi esitettävä uusi ratkaisu avun antamiseen. Vastaus oli, että avun lisäksi tarvitaan kauppaa lyhytaikaisena tukitoimenpiteenä. Olen tyytyväinen siihen, että valiokunta on hyväksynyt mietinnön pitkän pohdiskelun jälkeen, ja olen kuullut kollegoilta koko valiokunnan laajuudelta oikealta vasemmalle, että se teki huolellista työtä pystyäkseen esittämään jotain hyväksyttävissä olevaa. Pelkään kuitenkin, että jotkin tarkistukset, joihin komissio on jo viitannut, eivät ole alkuperäisten tarkoitusperiemme ja alkuperäisen reaktiomme hengen mukaisia. WTO:n tasolla EU-ehdotuksestamme on esitetty vastalauseita. Toisaalta Intia sanoo, että tämän ei pitäisi olla EU:n ja Intian välisen vapaakauppasopimuksen osa. Olen samaa mieltä. Niillä ei pitäisi olla yhteyttä. Se on oikea lähestymistapa. Samanaikaisesti Intia kuitenkin pyytää suoraan Pakistanista lähtöisin olevan kaupan lieventämistä. Maan lähestymistapa on ristiriitainen. Pyydän sitä harkitsemaan asiaa uudelleen. Mielestäni tämän parlamentin pitäisi vahvistaa komission kanta. Meille on vakuutettu, että vuotuiset vaikutustenarvioinnit tehdään. Kuulen, mitä kollegat sanovat turvallisuushuolistaan, mutta seison tässä Mumbain iskuista täpärästi selvinneenä ja sanon näille kollegoille: nyt ei ole sopiva hetki kääntää selkää Pakistanille. EU:n uskottavuus on vaakalaudalla. Antakaa komission ehdotukselle tukenne."@fi7
"Monsieur le Président, il s’agit de la catastrophe naturelle la plus grave ayant frappé le Pakistan. Je suis fier que nous ayons réagi rapidement. La commissaire Georgieva s’est rendue sur place et, lorsque j’ai rencontré le Premier ministre Syed Yousaf Raza Gillani, j’ai assurément pu discuter avec lui de la réaction de l’UE. Une chose était absolument claire. Nous devions aller plus loin dans notre pensée. Nous devions proposer une nouvelle solution pour fournir une aide. La réponse ne se limitait pas à l’aide, mais aussi au commerce, en tant que mesure d’aide à court terme. Je suis ravi que la commission ait approuvé le rapport après de nombreuses délibérations, et je sais, grâce à mes collègues au sein de la commission, le dur labeur qu’il a fallu pour tenter de proposer une solution acceptable. Toutefois, je crains que certains des amendements mentionnés par la Commission s’éloignent de l’esprit de nos intentions initiales et de notre réaction initiale. Au niveau de l’OMC, des objections ont été formulées à notre proposition européenne. D’une part, l’Inde affirme que cela ne doit pas s’inscrire dans l’ALE UE-Inde. Je suis d’accord. Cela ne doit pas être lié. C’est la bonne approche. Dans le même temps, elle demande l’assouplissement des échanges directs avec le Pakistan. Cette approche est contradictoire. Je lui demande de la revoir. Je crois que cette Assemblée devrait réaffirmer la position de la Commission. Nous avons la garantie d’analyses d’impact annuelles. J’entends ce que certains collègues disent concernant leurs préoccupations de sécurité, mais j’ai moi-même survécu de justesse aux attentats de Bombay et je dis à ces collègues: ce n’est pas le moment de tourner le dos au Pakistan. Il y va de la crédibilité de l’UE. Je vous demande de soutenir la position de la Commission."@fr8
"Elnök úr! Ez volt a Pakisztánt valaha ért legsúlyosabb természeti katasztrófa. Büszkén mondhatom, hogy gyorsan reagáltunk. Georgieva biztos ott volt a helyszínen, és amikor Szaid Juszaf Raza Gilani miniszterelnökkel találkoztam, vele egyértelműen meg tudtam vitatni az EU reagálásának kérdését. Egy dolog teljesen világossá vált. El kellett szakadnunk a hagyományos gondolkodási sémáktól. Új megoldással kellett előállnunk, hogy segíteni tudjunk. A válasz: rövid távú támogató intézkedésként a segély mellé kereskedelmi lehetőséget kell biztosítani. Örömömre szolgál, hogy a szakbizottság hosszas tanácskozás után elfogadta a jelentést, és az ott dolgozó képviselőtársaimtól tudom, milyen fáradtságos munkát végeztek annak érdekében, hogy elfogadható megoldást dolgozzanak ki. De attól tartok, hogy a Bizottság által hivatkozott módosítások némelyike gyengíti eredeti szándékaink szellemiségét, eredeti reagálásunk módját. A WTO szintjén ellenvetések fogalmazódtak meg az EU javaslatával kapcsolatban. Egyrészt India azt mondja, hogy ez ne legyen az EU-India szabadkereskedelmi megállapodás része. Egyetértek. Nem kéne azokat összekapcsolni. Ez helyes megközelítés. Ugyanakkor India maga is kereskedelmi kedvezményt kér a közvetlenül Pakisztánból érkező árukra. Ez már ellentmondás a megközelítésben. Arra kérem őket, hogy gondolják ezt át. Úgy hiszem, hogy a tisztelt Háznak meg kellene erősítenie a Bizottság álláspontját. Az évenkénti hatástanulmány formájában garanciával rendelkezünk. Hallom képviselőtársaim érveit a biztonsági aggályokról, de miután jómagam is épp, hogy túléltem a mumbai merényleteket, azt mondom e képviselőtársaknak: nem ez a megfelelő pillanat, hogy hátat fordítsanak Pakisztánnak. Az EU szavahihetősége forog kockán. Támogassák a Bizottság javaslatát."@hu11
"Signor Presidente, questo è stato il peggior disastro naturale nella storia del Pakistan. Noi, e sono orgoglioso di poterlo affermare, abbiamo reagito prontamente. Il Commissario Georgieva si è recato sul posto e io stesso, in occasione dell’incontro con il primo ministro Syed Yousaf Raza Gillani, ho avuto modo di discutere la risposta dell’UE. Una cosa era assolutamente chiara. Dovevamo ragionare in maniera non convenzionale. Dovevamo trovare una nuova soluzione per prestare assistenza. La risposta non risiedeva soltanto negli aiuti, ma anche nel commercio, come misura di sostegno a breve termine. Sono lieto del fatto che la commissione abbia approvato la relazione, dopo un’attenta riflessione, e sono a conoscenza, tramite colleghi impegnati nella commissione stessa, del duro lavoro svolto nel tentativo di raggiungere una soluzione accettabile. Temo, tuttavia, che alcuni degli emendamenti a cui la Commissione ha già fatto riferimento si scostino dallo spirito delle nostre intenzioni iniziali e dal modo in cui abbiamo reagito in un primo momento. A livello di OMC, sono state avanzate delle obiezioni alla proposta dell’Unione europea. Da un lato, l’India non ritiene opportuno che tale proposta faccia parte dell’accordo di libero scambio UE-India e personalmente concordo. Le due cose non dovrebbero essere legate. È questo l’approccio corretto. Allo stesso tempo, tuttavia, si appella proprio al Pakistan per una distensione del mercato. Questo approccio è contraddittorio. Chiedo all’India di rivedere la propria posizione. Credo che quest’Assemblea dovrebbe riaffermare la posizione della Commissione. Abbiamo la garanzia delle valutazioni d’impatto annuali. Capisco le preoccupazioni dei colleghi per quanto concerne la sicurezza, ma io sono qui nelle vesti di sopravvissuto agli attacchi di Mumbai, motivo per cui dico ai colleghi: non è questo il momento di voltare le spalle al Pakistan. È in gioco la credibilità dell’Unione europea. Appoggiate la proposta della Commissione."@it12
"Pone pirmininke, tai buvo didžiausia Pakistaną ištikusi stichinė nelaimė. Didžiuojuosi tuo, kad skubiai reagavome. Komisijos narė K. Georgieva buvo nuvykusi į vietą, o kai susitikau su ministru pirmininku S. Y. Raza Gillaniu, be abejo, turėjau galimybę su juo aptarti ES atsaką. Vienas dalykas buvo akivaizdus. Mums reikėjo mąstyti netradiciškai. Mums reikėjo rasti naują sprendimą, kaip suteikti pagalbą. Tas atsakymas – ne tik pagalba, bet ir prekyba, kaip trumpalaikė paramos priemonė. Džiaugiuosi, kad komitetas po ilgų svarstymų pritarė pranešimui; iš kolegų komitete sužinojau, koks sunkus darbas atliktas mėginant pasiūlyti tai, kas priimtina. Tik bijau, kad kai kurie pakeitimai, kuriuos Komisija jau minėjo, nukrypo nuo mūsų pradinių ketinimų dvasios ir mūsų pirminės reakcijos. PPO lygmeniu užregistruoti prieštaravimai ES pasiūlymui. Antra vertus, Indija sako, kad tai neturėtų būti ES ir Indijos užsienio prekybos susitarimo dalis. Sutinku. Tarp jų neturėtų būti ryšio. Tai teisingas požiūris. Bet kartu ji prašo sušvelninti tiesioginės prekybos su Pakistanu sąlygas. Taigi šis požiūris prieštaringas. Prašau jį persvarstyti. Manau, kad Parlamentas turėtų vėl patvirtinti Komisijos poziciją. Turime užtikrinti, kad būtų atliekami metiniai poveikio vertinimai. Girdžiu, kolegos susirūpinę dėl saugumo, bet aš esu iš tų, kurie vos išsigelbėjo per Mumbajaus išpuolį, ir tiems kolegoms sakau: dabar ne laikas nusisukti nuo Pakistano. Pasitikėjimui ES gresia pavojus. Palaikykite Komisijos pasiūlymą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šī bija smagākā dabas katastrofa, kāda jebkad skārusi Pakistānu. Mēs reaģējām ātri, par ko es lepojos. Komisāre atradās tur uz vietas, un, kad es satikos ar premjerministru tad, protams, varēju ar viņu apspriest ES reakciju. Viena lieta ir absolūti skaidra. Mums bija jādomā netradicionāli. Mums bija jārod jauns risinājums, lai sniegtu palīdzību. Ne tikai palīdzība, bet arī tirdzniecība bija iespēja reaģēt, to izmantojot kā īstermiņa palīdzības pasākumu. Esmu gandarīts, ka komiteja pēc ilgām diskusijām ir apstiprinājusi ziņojumu, un es zinu no saviem kolēģiem komitejā, ka tika paveikts smags darbs, lai ierosinātu pieņemamu dokumentu. Tomēr baidos, ka daži no grozījumiem, ko jau minēja Komisija, sagrauj mūsu sākotnējo nodomu būtību un to, kā mēs sākumā reaģējām. PTO līmenī jau ir pausti iebildumi pret mūsu ES priekšlikumu. Savukārt Indija saka, ka to nevajadzētu ietvert ES un Indijas BTN. Es piekrītu. Šeit nevajadzētu būt tādai saiknei. Tā ir pareizā pieeja. Bet tajā pašā laikā Indija prasa, lai tiktu piemērota elastība attiecībā uz tirdzniecību tieši no Pakistānas. Šajā pieejā ir pretrunas. Es aicinu to apsvērt vēlreiz. Manuprāt, šim Parlamentam ir jāapstiprina Komisijas nostāja. Mums ir garantija, ka saņemsim ikgadējus ietekmes novērtējumus. Es uzklausīju kolēģu sacīto par viņu bažām drošības jomā, bet es esmu cilvēks, kas par mata tiesu izbēga no nāves Mumbajas uzbrukumu laikā, un saviem kolēģiem saku, ka šis nav īstais laiks, kad Pakistānai uzgriezt muguru. Runa ir par ES uzticamību. Atbalstiet Komisijas priekšlikumu!"@lv13
"Mr President, this was the worst natural disaster ever to hit Pakistan. We, I am proud to say, reacted fast. Commissioner Georgieva was on the scene, and, when I met with Prime Minister Syed Yousaf Raza Gillani, I was certainly able to discuss the EU’s response with him. One thing was absolutely clear. We needed to think outside the box. We needed to come up with a new solution to provide help. Not only aid but trade was the answer, as a short-term measure to assist. I am pleased that the committee has approved the report, after much deliberation, and I know, through colleagues from right across the committee, the painstaking work that was done to try and come forward with something that was acceptable. But I am afraid some of the amendments to which the Commission has already made reference take away from the spirit of our initial intentions and the initial way in which we reacted. At WTO level, objections have been registered to our EU proposal. On the one hand, India says that this should not be a part of the EU-India FTA. I agree. There should not be a link. That is the right approach. But at the same time it is asking for relaxation in trade directly from Pakistan. There is a contradiction in its approach. I ask them to reconsider. I believe this House should reaffirm the Commission position. We have the guarantee of annual impact assessments. I hear what colleagues say about their security concerns, but I stand here as somebody who narrowly survived the Mumbai attacks and I say to those colleagues, this is not the time to turn your back on Pakistan. The credibility of the EU is at stake. Give the Commission proposal your support."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, dit was de ergste natuurramp die Pakistan ooit heeft getroffen. Ik ben trots te kunnen zeggen dat we snel hebben gereageerd. Commissaris Georgieva was ter plaatse en toen ik premier Syed Yousaf Raza Gillani ontmoette, kon ik zeker de reactie van de EU met hem bespreken. Eén zaak was volkomen duidelijk: we moesten buiten vaste kaders denken. We moesten een oplossing vinden om hulp te bieden. Niet alleen hulp maar handel was het antwoord, als maatregel om op korte termijn te helpen. Ik ben verheugd dat de commissie na lang wikken en wegen het verslag heeft goedgekeurd en ik weet van collega's uit alle in de commissie vertegenwoordigde fracties hoe onverdroten ze hebben gewerkt om iets tot stand te brengen dat aanvaardbaar was. Ik vrees echter dat een aantal amendementen waar de Commissie al naar verwees, afbreuk doet aan de geest van onze oorspronkelijke bedoelingen en de manier waarop we oorspronkelijk reageerden. Op het niveau van de Wereldhandelsorganisatie zijn bezwaren aangetekend bij ons EU-voorstel. Enerzijds zegt India dat dit geen onderdeel mag uitmaken van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en India. Daar ben ik het mee eens. Er mag geen verband zijn tussen de twee. Dat is de juiste benadering. Anderzijds vraagt India om de rechtstreekse handel vanuit Pakistan te versoepelen. Die benadering is contradictoir en ik vraag India zijn houding te herzien. Ik vind dat het Parlement het standpunt van de Commissie moet bevestigen. De Commissie heeft ons verzekerd jaarlijks een effectbeoordeling te zullen opstellen. Ik hoor wat collega's zeggen met betrekking tot hun bezorgdheid op het gebied van veiligheid, maar ik sta hier als iemand die ternauwernood de aanslagen in Mumbai heeft overleefd en ik zeg aan die collega's dat dit niet het ogenblik is om Pakistan de rug toe te keren. De geloofwaardigheid van de EU staat op het spel. Steun het Commissievoorstel."@nl3
"Panie Przewodniczący! To była najgorsza klęska żywiołowa w historii Pakistanu. Z dumą powiem, że zareagowaliśmy szybko. Komisarz Georgijewa była na miejscu i gdy spotkałem się z premierem Syedem Yousafem Razą Gillanim, mogłem oczywiście omówić z nim reakcję UE. Jedno było całkowicie jasne. Musieliśmy myśleć niesztampowo. Musieliśmy wymyślić nowy sposób pomocy. Odpowiedzią były nie tylko środki pomocowe, lecz również krótkofalowe rozwiązanie handlowe. Cieszy mnie, że komisja zatwierdziła sprawozdanie, po długich obradach, i wiem, od kolegów z całej komisji, jak skrupulatną pracę wykonano, aby móc zaproponować coś do przyjęcia. Obawiam się jednak, że niektóre z poprawek, do których nawiązała już Komisja, odbiegają od ducha naszych pierwotnych intencji i pierwotnego sposobu, w jaki zareagowaliśmy. Na szczeblu WTO odnotowano zastrzeżenia do naszej unijnej propozycji. Z jednej strony Indie twierdzą, iż nie powinna ona stanowić elementu umowy o wolnym handlu UE-Indie. Zgadzam się. Nie powinno być tu powiązania. To właściwe podejście. Jednocześnie jednak Indie proszą o rozluźnienie restrykcji wobec bezpośredniego przywozu z Pakistanu. W podejściu Indii jest sprzeczność i proszę ten kraj o przemyślenie sprawy. Uważam, że Parlament powinien potwierdzić stanowisko Komisji. Mamy gwarancję w postaci corocznej oceny wpływu. Słyszę, co koleżanki i koledzy mówią o swym zaniepokojeniu kwestią bezpieczeństwa, lecz zabieram tu głos jako ktoś, kto ledwo uszedł z życiem podczas ataków w Bombaju i powiem tym koleżankom i kolegom: nie czas odwracać się plecami od Pakistanu. Stawką jest wiarygodność UE. Udzielcie wsparcia wnioskowi Komisji."@pl16
"Senhor Presidente, esta foi a pior catástrofe natural de sempre no Paquistão. Nós, orgulho-me de o dizer, reagimos rapidamente. A Comissária Kristalina Georgieva esteve no terreno e, quando me encontrei com o Primeiro-Ministro Syed Yousaf Raza Gillani, tive a possibilidade de debater com ele a resposta da UE. Uma coisa ficou absolutamente clara. Era preciso pensar de forma inovadora. Precisávamos de chegar a uma nova solução para proporcionar ajudar. A resposta não passava apenas pela ajuda, mas também pelo comércio, como ajuda de curto prazo. Apraz-me que a comissão tenha aprovado o relatório, depois de muita deliberação, e estou ciente, graças aos colegas da comissão, do trabalho minucioso efectuado para tentar apresentar um resultado que fosse aceitável. Porém, receio que algumas das alterações a que a Comissão já fez referência apaguem o espírito das nossas intenções iniciais e do modo como inicialmente reagimos. Registaram-se já objecções, a nível da OMC, quanto à proposta da UE. Por um lado, a Índia afirma que não deve fazer parte do ACL UE-Índia. Concordo. Não deverá existir essa ligação. É essa a abordagem correcta. Porém, ao mesmo tempo, pede uma flexibilização do comércio directo do Paquistão. Há uma contradição na sua abordagem. Peço que reconsiderem. Penso que esta Assembleia deverá reiterar a posição da Comissão. Dispomos da garantia das avaliações de impacto anuais. Estou ciente das preocupações que os colegas manifestam em matéria de segurança, mas estou aqui como alguém que sobreviveu aos ataques de Mumbai, e digo-vos: não é hora de virar as costas ao Paquistão. A credibilidade da UE está em jogo. É preciso apoiar a proposta da Comissão."@pt17
"Dle președinte, vorbim de cea mai gravă calamitate naturală care a lovit vreodată Pakistanul. Sunt mândru să spun că noi am reacționat rapid. Dna comisar Georgieva s-a aflat la fața locului și, în cadrul întâlnirii cu primul-ministru Syed Yousaf Raza Gillani, am putut discuta cu el răspunsul UE. Un lucru a fost absolut clar. Trebuia să ieșim din zona noastră de confort. Trebuia să găsim o nouă soluție pentru a acorda ajutor. Răspunsul nu consta doar în furnizarea de ajutoare, ci și în utilizarea comerțului ca măsură de asistență pe termen scurt. Sunt încântat că, după multe deliberări, comisia a aprobat raportul și știu de la colegii mei din comisie câte eforturi neobosite au fost depuse pentru a se găsi o soluție acceptabilă. Mi-e teamă însă că unele dintre amendamentele depuse, la care a făcut referire și Comisia, subminează spiritul intențiilor noastre inițiale și al modului în care am reacționat inițial. La nivelul OMC au fost ridicate obiecții față de propunerea UE. Pe de o parte, India spune că nu ar trebui să includem această propunere în Acordul de liber schimb UE-India. Sunt de acord. Nu ar trebui să existe o legătură între cele două. Aceasta este abordarea potrivită. Dar în același timp, India solicită în mod direct Pakistanului o relaxare a comerțului. Există o contradicție aici. Le cer să-și revizuiască poziția. Consider că acest plen ar trebui să reafirme poziția Comisiei. Avem garanția evaluărilor anuale ale impactului. Înțeleg preocupările colegilor mei legate de securitate, însă vă vorbesc acum din poziția celui care a supraviețuit atacurilor din Mumbai și le spun acelor colegi că nu este momentul să întoarcă spatele Pakistanului. În joc este credibilitatea UE. Sprijiniți propunerea Comisiei."@ro18
"Táto prírodná katastrofa bola najhoršia v dejinách Pakistanu. S hrdosťou môžem povedať, že naša reakcia bola rýchla. Pani komisárka Georgievová bola na scéne, a keď som sa stretol s premiérom Saídom Júsufom Rázom Gíláním, určite som s ním mohol diskutovať o reakcii EÚ. Jedna vec bola úplne jasná. Bolo potrebné pozrieť sa na vec z inej perspektívy. Museli sme prísť s novým riešením poskytovania pomoci. Odpoveďou nebola len pomoc, ale obchod ako opatrenie krátkodobej pomoci. Som rád, že výbor po mnohých rokovaniach schválil správu, a od kolegov z pravice, ktorí sú členmi výboru, viem o svedomitej práci, ktorá bola vykonaná s cieľom pokúsiť sa prísť s niečím prijateľným. Obávam sa však, že niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, na ktoré už upozornila Komisia, sa vzďaľujú od ducha našich pôvodných zámerov a od pôvodného spôsobu našej reakcie. Na úrovni WTO boli vznesené námietky proti návrhu EÚ. India na druhej strane tvrdí, že by to nemalo byť súčasťou dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Indiou. Súhlasím. Nemalo by to byť prepojené. Je to správny prístup. Zároveň však požaduje obchodné úľavy priamo od Pakistanu. V jej prístupe je určité protirečenie. Žiadam ich, aby prehodnotili svoje stanovisko. Verím, že tento Parlament by mal potvrdiť pozíciu Komisie. Máme záruku každoročného hodnotenia vplyvu. Počúvam vyjadrenia o obavách kolegov týkajúcich sa bezpečnosti, ale stojím tu ako niekto, kto ledva prežil útoky v Bombaji, a týmto kolegom odkazujem: nie je pravý čas na to, aby ste sa Pakistanu otočili chrbtom. V hre je dôveryhodnosť EÚ. Podporte návrh Komisie."@sk19
". – Gospod predsednik, to je bila najhujša naravna nesreča v zgodovini Pakistana. Hitro smo se odzvali in na to sem ponosen. Komisarka Georgieva je obiskala kraj nesreče in ko sem se srečal s predsednikom vlade Syedom Yousafom Razo Gillanijem, sem z njim vsekakor lahko razpravljal o odzivu EU. Nekaj je bilo povsem jasno. Naše razmišljanje ne sme biti omejeno. Poiskati moramo novo rešitev za zagotavljanje pomoči. Poleg pomoči je bila tudi trgovina odgovor za kratkoročne ukrepe pomoči. Vesel sem, da je odbor po dolgem premisleku sprejel poročilo, kolegi v odboru pa so mi povedali koliko skrbnega dela so vložili v to, da bi poskusili in pripravili nekaj, kar bi bilo sprejemljivo. Bojim pa se, da so nekatere spremembe, na katere se je Komisija že sklicevala, okrnile duh naših prvotnih namer in prvotni način, na katerega smo se odzvali. Na ravni STO smo lahko slišali nasprotovanje našemu predlogu EU. Po eni strani Indija pravi, da to ne bi smelo biti del sporazuma o prosti trgovini med EU in Indijo. Se strinjam. Ne bi smelo biti nobene povezave. To je pravi pristop. Vendar pa hkrati Pakistan neposredno poziva k sprostitvi trgovine. V njenem pristopu vlada neskladje. Pozval sem jih, naj ponovno razmislijo o tem. Menim, da bi Parlament moral ponovno potrditi stališče Komisije. Imamo zagotovilo letnih ocen učinka. Slišim, kaj kolegi govorijo o pomislekih glede varnosti, vendar stojim pred vami kot nekdo, ki je za las preživel napade na Mumbaj in tem kolegom sporočam: zdaj ni čas, da Pakistanu obrnete hrbet. Ogrožena je verodostojnost EU. Podprite predlog Komisije."@sl20
"Herr talman! Det här var den värsta naturkatastrof som någonsin har drabbat Pakistan. Jag är stolt över att säga att vi reagerade snabbt. Kommissionsledamot Kristalina Georgieva tog plats på scenen och när jag träffade premiärminister Syed Yousaf Raza Gillani kunde jag bestämt diskutera EU:s svar. En sak var helt uppenbar. Vi måste tänka annorlunda. Vi måste ta fram en ny lösning för att tillhandahålla hjälp. Svaret var inte bara bistånd utan också handel – en kortsiktig stödåtgärd. Jag är nöjd över att utskottet har antagit betänkandet efter mycket övervägande, och jag vet genom kolleger från hela utskottet att stora insatser gjordes för att ta fram ett godtagbart dokument. Men några av de ändringsförslag som kommissionen redan har hänvisat till urholkar emellertid våra ursprungliga avsikter och vår inledande handlingslinje. EU:s förslag har mött invändningar i WTO. Å ena sidan säger Indien att detta inte borde ingå i frihandelsområdet mellan EU och Indien. Det håller jag med om. Det borde inte finnas någon koppling. Det är rätt synsätt. Men samtidigt begär landet lättnader i den direkta handeln med Pakistan. Det är ett motsägelsefullt synsätt. Jag ber dem att överväga det på nytt. Jag anser att parlamentet återigen bör bekräfta kommissionens ståndpunkt. Vi har en garanti genom de årliga konsekvensbedömningarna. Jag inser att kollegerna oroar sig för säkerhetssituationen, men jag som nätt och jämt överlevde Mumbaiattackerna vill säga följande till dessa kolleger: detta är inte rätt tid att vända ryggen åt Pakistan. EU:s trovärdighet står på spel. Ge ert stöd åt kommissionens förslag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sajjad Karim,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
"Syed Yousaf Raza Gillani"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph