Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-05-09-Speech-1-081-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110509.18.1-081-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, better and less expensive data transmission through high-speed broadband for all in 2020: that is an ambitious policy target, I must say, and I fully support it. But let us face it: it will not come easily. Nevertheless, I believe that with the Parliament’s first-reading position, we will be able to take a big first step towards this goal. And let us be clear: broadband for all is not only about making sure that everyone has a Facebook profile. It is about ensuring Europe’s place in the world as a leading knowledge-based economy. If we manage to connect 500 million people, our citizens and businesses will be able to reap all of the benefits and opportunities of the digital economy. Two things, especially, need to change if Europe is to get there. Firstly, we need a well-functioning pro-competition telecommunications market at European level. That is why we have introduced rules on competition-proofing. Member States should not be allowed to allocate newly freed-up spectrum to a specific market player if that would diminish or distort competition in the market. Secondly, we need a more efficient allocation of spectrum: an allocation that also more actively reflects today’s diverse demands and needs for spectrum. That is why we are gearing this policy programme not only to free up the 800 MHz band, but also to free up additional bands amounting to at least 1 200 MHz by 2015. Let me finish by thanking the Commission, the Commissioner, the rapporteur and my fellow shadows for their extraordinarily good cooperation; without it, this level of ambition would not have been possible."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, lepší a méně nákladný přenos dat prostřednictvím vysokorychlostního širokopásmového připojení pro všechny v roce 2020: musím přiznat, že se jedná o ambiciózní politický cíl, který plně podporuji. Ale přiznejme si jedno: nebude to snadné. Jsem nicméně přesvědčen, že díky postoji Parlamentu v prvním čtení budeme moci udělat první velký krok k splnění tohoto cíle. A řekněme si to otevřeně: širokopásmové připojení pro všechny zdaleka neznamená jen to, že zajistíme, aby měl každý svůj profil na Facebooku. Znamená to zajistit Evropě postavení světové vedoucí znalostní ekonomiky. Pokud se nám podaří připojit 500 milionů lidí, naši občané i naše podniky se budou moci těšit z přínosů a příležitostí digitálního hospodářství. Pokud toho má Evropa dosáhnout, je třeba změnit především dvě věci. Za prvé, na evropské úrovni potřebujeme dobře fungující trh s telekomunikacemi podporující soutěž. Proto jsme zavedli pravidla pro prokazování soutěže. Členským státům by nemělo být povoleno, aby konkrétnímu účastníkovi přidělily nově uvolněné spektrum, pokud by to omezilo či narušilo soutěž na trhu. Za druhé, potřebujeme efektivnější přidělování spektra: takový způsob přidělování, který zároveň aktivněji odráží dnešní rozmanité požadavky a potřeby týkající se spektra. Proto program této politiky orientujeme nejen na uvolnění pásma 800 MHz, ale také na uvolnění dalších pásem dosahujících do roku 2015 frekvence nejméně 1 200 MHz. Dovolte mi závěrem poděkovat Komisi, paní komisařce, panu zpravodajovi a svým kolegům stínovým zpravodajům za jejich mimořádně dobrou spolupráci, bez níž by takto ambiciózní program nebyl vůbec možný."@cs1
"Fru formand! Bedre og billigere datatransmission via højhastighedsbredbånd til alle i 2020: det er bestemt en ambitiøs politisk målsætning, som jeg fuldt ud støtter. Men lad os se det i øjnene: Det bliver ikke let. Jeg mener ikke desto mindre, at vi med Parlamentets førstebehandlingsholdning bliver i stand til at tage det første store skridt i retning af dette mål. Og lad mig gøre det helt klart: Bredbånd for alle handler ikke kun om at sikre sig, at alle har en profil på Facebook. Det handler om at sikre Europas plads i verden som en ledende videnbaseret økonomi. Hvis vi formår at tilslutte 500 mio. mennesker, vil vores borgere og virksomheder kunne høste alle den digitale økonomis fordele og muligheder. Der er specielt to ting, der skal ændres, hvis Europa skal nå dertil. For det første har vi brug for et velfungerende og konkurrenceorienteret telekommunikationsmarked på europæisk plan. Derfor har vi indført regler om konkurrencesikring. Medlemsstaterne skal ikke kunne tildele en nylig frigivet frekvens til en specifik markedsaktør, hvis det vil mindske eller forvride konkurrencen på markedet. For det andet har vi brug for en mere effektiv frekvenstildeling – en tildeling der også mere aktivt afspejler dagens forskellige krav til samt behov for frekvenser. Derfor indretter vi ikke kun dette politikprogram, så det kan frigive 800 MHz-båndet, men også så det kan frigive flere bånd op til mindst 1 200 MHz i 2015. Afslutningsvis vil jeg gerne takke Kommissionen, kommissæren, ordføreren og mine medskyggeordførere for det ekstraordinært gode samarbejde, uden hvilket dette ambitionsniveau ikke havde været muligt."@da2
"Frau Präsidentin! Eine bessere und kostengünstigere Datenübertragung mittels Hochgeschwindigkeits-Breitbandverbindungen für alle im Jahr 2020: Ich muss sagen, das ist ein ehrgeiziges politisches Ziel, und ich unterstütze es voll und ganz. Aber sehen wir den Tatsachen einmal ins Auge: es wird nicht einfach werden. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir mit der Stellungnahme des Parlaments in erster Lesung in der Lage sein werden, einen ersten großen Schritt hin zu diesem Ziel zu machen. Seien wir uns aber über eines im Klaren: Breitbandverbindungen für alle bedeutet nicht einfach nur dafür zu sorgen, dass jeder über ein Facebookprofil verfügt. Es geht darum, Europas Platz in der Welt als führender wissensbasierter Wirtschaftsraum zu sichern. Wenn es uns gelingt, 500 Millionen Menschen zu vernetzen, dann werden unsere Bürgerinnen und Bürger und unsere Unternehmen in der Lage sein, die Vorzüge und Möglichkeiten der digitalen Wirtschaft in vollem Umfang zu nutzen. Es müssen sich insbesondere zwei Dinge ändern, wenn Europa an diesen Punkt gelangen will. Zunächst einmal brauchen wir einen gut funktionierenden, wettbewerbsorientierten Telekommunikationsmarkt auf europäischer Ebene. Daher haben wir Regelungen zur Erhaltung des Wettbewerbs eingeführt. Die Mitgliedstaaten dürfen nicht die Möglichkeit haben, kürzlich freigegebene Frequenzen einem bestimmten Marktteilnehmer zuzuweisen, wenn das den Wettbewerb auf dem Markt verringern oder verzerren würde. Zweitens brauchen wir eine effizientere Frequenzzuweisung: eine Zuweisung, die auch die jeweilige heutige Frequenznachfrage und den Frequenzbedarf aktiver widerspiegelt. Deshalb richten wir dieses Politikprogramm nicht nur auf die Freigabe des 800-MHz-Frequenzbandes aus, sondern auch auf die Freigabe zusätzlicher Bänder im Bereich von mindestens 1200 MHz bis zum Jahr 2015. Lassen Sie mich abschließend der Kommission, der Kommissarin, dem Berichterstatter und meinen Kolleginnen und Kollegen, den Schattenberichterstattern, für ihre außerordentlich gute Zusammenarbeit danken, ohne die dieser ehrgeizige Anspruch nicht möglich gewesen wäre."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, καλύτερη και λιγότερο δαπανηρή μετάδοση δεδομένων μέσω υψηλής ταχύτητας ευρυζωνικών συνδέσεων για όλους το 2020: πρόκειται για φιλόδοξο στόχο πολιτικής, πρέπει να δηλώσω, και τον υποστηρίζω πλήρως. Ας το παραδεχτούμε όμως: δεν θα επιτευχθεί εύκολα. Παρά ταύτα, πιστεύω ότι με τη θέση του Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα μεγάλο πρώτο βήμα προς τον στόχο αυτόν. Και ας είμαστε σαφείς: η ευρυζωνική σύνδεση για όλους δεν αφορά μόνο τη διασφάλιση ότι ο καθένας διαθέτει προφίλ χρήστη στο Facebook. Αφορά τη διασφάλιση της θέσης της Ευρώπης παγκοσμίως ως πρωτοπόρου οικονομίας βασισμένης στη γνώση. Εάν καταφέρουμε να συνδέσουμε 500 εκατομμύρια ανθρώπους, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μας θα είναι σε θέση να αποκομίσουν όλα τα οφέλη και τις ευκαιρίες της ψηφιακής οικονομίας. Δύο σημεία, ειδικά, πρέπει να αλλάξουν ώστε η Ευρώπη να φθάσει εκεί. Πρώτον, χρειαζόμαστε μια εύρυθμη και ευνοϊκή για τον ανταγωνισμό αγορά τηλεπικοινωνιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θεσπίστηκαν κανόνες για τη θωράκιση του ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να επιτρέπεται να διαθέτουν πρόσφατα ελευθερωμένο φάσμα σε συγκεκριμένο φορέα της αγοράς εάν κάτι τέτοιο μειώνει ή στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην αγορά. Δεύτερον, χρειαζόμαστε αποτελεσματικότερη κατανομή του φάσματος: μια κατανομή που αντικατοπτρίζει επίσης πιο ενεργά τις σύγχρονες διαφορετικές απαιτήσεις και ανάγκες φάσματος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προετοιμάζουμε το εν λόγω πρόγραμμα πολιτικής όχι μόνο για την ελευθέρωση της ζώνης των 800 MHz αλλά και για την ελευθέρωση επιπλέον ζωνών, συνολικά τουλάχιστον 1.200 MHz έως το 2015. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω ευχαριστώντας την Επιτροπή, την Επίτροπο, τον εισηγητή και τους συναδέλφους μου σκιώδεις εισηγητές για την εξαιρετικά καλή συνεργασία τους· χωρίς αυτή, δεν θα ήταν δυνατόν το παρόν επίπεδο φιλοδοξίας."@el10
"Señora Presidenta, transmisión de datos mejor y más barata a través de banda ancha de alta velocidad para todos en 2020: es un objetivo político ambicioso, he de decir, y cuenta con todo mi apoyo. Pero seamos realistas: no será fácil. Aun así, creo que con la posición en la primera lectura del Parlamento, podremos dar un gran paso hacia este objetivo. Seamos claros: con la banda ancha para todos no se trata solo de asegurarse de que todo el mundo tenga un perfil de Facebook. Se trata de asegurar el lugar de Europa en el mundo como una economía basada en el conocimiento líder. Si somos capaces de conectar a 500 millones de personas, nuestros ciudadanos y empresas podrán obtener todos los beneficios y oportunidades de la economía digital. Dos cosas, sobre todo, tienen que cambiar para que Europa pueda llegar hasta allí. En primer lugar, necesitamos un mercado de telecomunicaciones favorable a la competencia que funcione bien a nivel europeo. Por eso hemos introducido normas para la protección de la competencia. No se debería permitir que los Estados miembros asignaran un espectro recién liberado a un agente concreto del mercado si al hacerlo se puede ver mermada o distorsionada la competencia en el mercado. En segundo lugar, precisamos una asignación más eficaz del espectro, una asignación que refleja también de una manera más activa las diversas demandas y necesidades actuales del espectro. Por este motivo, estamos preparando este programa de política para que libere la banda de 800 MHz, pero también para que se liberen otras bandas hasta 1 200 MHz para el año 2015. Permítanme terminar agradeciendo a la Comisión, a la señora Comisaria, al ponente y a mis colegas ponentes alternativos su extraordinaria colaboración, sin ella estas grado de ambición no habría sido posible"@es21
"Austatud juhataja! Kõigile inimestele 2020. aastaks parema ja taskukohasema andmeside tagamine lairibaühendustega on kaugeleulatuv poliitiline eesmärk ja ma pean ütlema, et toetan seda täielikult. Olgem aga ausad: selle eesmärgi saavutamine ei ole lihtne! Sellegipoolest olen arvamusel, et parlamendi esimesel lugemisel võetud seisukohaga saame teha suure esimese sammu selle saavutamise poole. Teeme selle selgeks: lairibaühendused kõigi inimeste jaoks ei tähenda ainult seda, et kõigil on juurdepääs oma Facebooki profiilile. See tähendab Euroopa koha kindlustamist maailmas juhtiva teadmistepõhise majandusena. Kui suudame ühendada 500 miljonit inimest, saavad meie kodanikud ja ettevõtjad kasu kõikidest digitaalse majanduse eelistest ning võimalustest. Selleks et Euroopa sinna jõuaks, on vaja muuta peamiselt kahte asja. Esiteks vajame hästitoimivat ja konkurentsi pooldavat telekommunikatsiooniturgu Euroopa tasandil, mispärast sätestasime eeskirjad konkurentsi tugevdamiseks. Liikmesriikidel ei tohi olla võimalik jaotada värskelt vabastatud spektriosasid mõnele konkreetsele turuosalisele, kui see vähendab või moondab konkurentsi turul. Teiseks on vaja tõhusamat spektriosade jaotamist, mis peegeldab aktiivsemalt nüüdisaegseid mitmekesiseid nõudmisi ja vajadusi spektriosade järele. Seepärast ei ole selle poliitikaprogrammi eesmärk ainult 800 MHz sagedusriba vabastamine, vaid täiendavalt veel vähemalt 1200 MHz vabastamine sagedusribas 2015. aastaks. Lõpetuseks soovin tänada komisjoni, volinikku, raportööri ja teisi variraportööre erakorraliselt hea koostöö eest, sest ilma selleta ei oleks selline põhjalikkus võimalik olnud."@et5
"Arvoisa puhemies, parempaa ja edullisempaa tiedonsiirtoa nopealla laajakaistalla kaikille vuonna 2020: on todettava, että tämä on kunnianhimoinen poliittinen tavoite, ja kannatan sitä täysin. Meidän on kuitenkin oltava rehellisiä: sitä ei ole helppo saavuttaa. Olen kuitenkin sitä mieltä, että parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannan myötä voimme ottaa ensimmäisen ison askeleen kohti tätä tavoitetta. Selvyyden vuoksi totean, että se, että kaikilla on käytettävissään laajakaista, ei tarkoita ainoastaan sen varmistamista, että kaikilla on Facebook-profiili. Se tarkoittaa sen varmistamista, että Eurooppa on maailman johtava tietoon perustuva talous. Jos onnistumme yhdistämään 500 miljoonaa ihmistä, kansalaisemme ja yrityksemme voivat saada kaikki digitaalisen talouden edut ja mahdollisuudet. Erityisesti kahden asian on muututtava, jotta Eurooppa saavuttaa nämä tavoitteet. Ensinnäkin tarvitsemme hyvin toimivat ja kilpailua edistävät televiestintäalan markkinat Euroopan tasolla. Tästä syystä olemme ottaneet mukaan säännöt kilpailun varmistamisesta. Jäsenvaltioille ei pitäisi sallia juuri vapautettujen taajuuksien jakamista tietylle markkinatoimijalle, jos tämä vähentää tai vääristää kilpailua markkinoilla. Toiseksi tarvitsemme taajuuksien tehokkaamman jakamistavan: tavan, joka vastaa paremmin taajuuksien nykyistä monimuotoista kysyntää ja tarvetta. Tästä syystä pyrimme vapauttamaan tällä poliittisella ohjelmalla 800 MHz:n taajuusalueen ja lisäksi vapauttamaan lisätaajuuksia, jotta niitä on vähintään 1200 MHz vuoteen 2015 mennessä. Lopuksi haluan kiittää komissiota, arvoisaa komission jäsentä, esittelijää ja muita varjoesittelijöitä erinomaisen hyvästä yhteistyöstä; ilman sitä tällainen tavoitetaso ei olisi ollut mahdollinen."@fi7
"Madame la Présidente, une transmission des données meilleure et moins coûteuse par l'intermédiaire du haut débit pour tous en 2020: voilà, je dois l'avouer, un objectif politique ambitieux que je soutiens entièrement. Mais, soyons réalistes: il ne va pas être facile à atteindre. Quoi qu'il en soit, je pense qu'avec la position du Parlement en première lecture, nous serons en mesure de faire un grand pas en avant vers cet objectif. Et soyons clairs: le haut débit pour tous ne vise pas seulement à faire en sorte que tout le monde ait un profil Facebook. Il s'agit d'assurer la place de l'Europe dans le monde en tant qu'économie dominante fondée sur la connaissance. Si nous parvenons à connecter 500 millions de personnes, nos concitoyens et nos entreprises pourront profiter de tous les avantages de l'économie numérique et de toutes les possibilités qu'elle offre. Il faut changer deux choses en particulier pour que l'Europe en arrive là. Tout d'abord, nous avons besoin d'un marché des télécommunications efficace et propice à la concurrence au niveau européen. Voilà pourquoi nous avons mis en place des règles concernant la protection de la concurrence. Les États membres ne devraient pas être autorisés à attribuer des fréquences nouvellement libérées à un acteur du marché si cela devait diminuer ou fausser la concurrence sur le marché. Deuxièmement, nous avons besoin d'une attribution plus efficace des radiofréquences: une attribution qui reflète de façon plus active la diversité actuelle des demandes et les besoins en matière de fréquences. C'est la raison pour laquelle nous lançons ce programme de politiques, qui n'a pas pour unique objectif de libérer la bande de 800 MHz, mais également de libérer d'autres bandes jusqu'à atteindre un total d'au moins 1 200 MHz d'ici 2015. Laissez-moi terminer en remerciant la Commission, la Commissaire, le rapporteur et mes collègues, les rapporteurs fictifs, pour leur excellente coopération. Sans cela, ce niveau d'ambition aurait été impossible."@fr8
"Elnök asszony! Jobb és kevésbé költséges adatátvitel nagy sebességű széles sávú hálózaton mindenki számára 2020-ban: azt kell mondanom, hogy nagyratörő politikai célkitűzésről van szó, és teljes mértékben támogatom. De valljuk be: nem lesz könnyű. Mindazonáltal úgy vélem, hogy a Parlament első olvasatbeli álláspontjával meg tudjuk tenni az első nagy lépést e cél felé. És legyünk egyértelműek: a mindenki számára elérhető széles sáv nem csak annak biztosításáról szól, hogy mindenkinek legyen Facebook-profilja. Európának mint vezető tudásalapú gazdaságnak a világban való helyéről szól. Ha sikerül 500 millió embert csatlakoztatnunk, akkor polgáraink és üzleti vállalkozásaink a digitális világ valamennyi előnyével és lehetőségével élni tudnak majd. Különösen két dolognak kell megváltoznia, ha Európa el akar jutni e célhoz. Először is európai szintű, jól működő és a versenyt támogató távközlési piacra van szükségünk. Ez az, amiért bevezettük a verseny ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. Nem engedhető meg a tagállamoknak, hogy a frissen felszabadított spektrumot egy meghatározott piaci szereplőnek osszák ki, ha ez megszüntetné vagy korlátozná a piaci versenyt. Másodszor, a spektrum hatékonyabb kiosztására van szükségünk: olyan kiosztásra, amely aktívabban tükrözi napjaink különböző spektrumigényeit és spektrumszükségleteit. Ez az, amiért nem csak úgy alakítjuk ki ezt a programot, hogy felszabadítsuk a 800 MHz-es sávot, hanem hogy további, legalább összesen 1200 MHz-nyi sávot szabadítsunk fel 2015-ig. Hadd fejezzem be azzal, hogy köszönetet mondok a Bizottságnak, a biztosnak, az előadónak és árnyékelőadó-társaimnak rendkívül jó együttműködésükért; e nélkül nem lett volna lehetséges az ilyen szintű törekvés."@hu11
"Signora Presidente, devo dire che la trasmissione di dati più efficiente e meno costosa per tutti nel 2020 grazie alla banda larga ad alta velocità è un obiettivo politico ambizioso che io sostengo pienamente. Tuttavia, parliamoci chiaro: non sarà facile raggiungerlo. Ritengo, comunque, che, con la posizione del Parlamento in prima lettura, riusciremo a compiere un primo passo importante verso il traguardo. Dobbiamo essere chiari: la banda larga per tutti non vuol dire solo garantire che tutti abbiano un profilo su Facebook. Significa garantire all’Europa un posto tra le prime economie del mondo basate sulla conoscenza. Se riusciremo a far connettere 500 milioni di persone, i nostri cittadini e le nostre imprese potranno usufruire di tutti i benefici e le opportunità dell’economia digitale. Sono due in particolare gli aspetti che dovranno cambiare se vogliamo che l’Europa realizzi tale obiettivo. In primo luogo, è necessario un mercato delle telecomunicazioni funzionante e concorrenziale a livello europeo. Per questo abbiamo introdotto norme a tutela della concorrenza. Gli Stati membri non devono poter assegnare la parte di spettro appena liberata a un particolare operatore di mercato qualora ciò riduca o distorca la concorrenza nel mercato. In secondo luogo, serve un’assegnazione più efficiente dello spettro, che soddisfi più attivamente le richieste ed esigenze odierne a esso relative. Per questo stiamo indirizzando il programma verso la liberazione non solo della banda 800 MHz, ma anche di ulteriori bande di frequenza che corrispondano almeno a 1 200 MHz entro il 2015. Concludo ringraziando la Commissione, il Commissario, il relatore e i colleghi relatori ombra per l’ottima collaborazione senza la quale tanta ambizione sarebbe stata impossibile."@it12
"Ponia pirmininke, geresnis ir pigesnis duomenų perdavimas didelės spartos plačiajuosčiu ryšiu visiems 2020 m. – tai, turiu pasakyti, plačių užmojų politikos tikslas ir aš visiškai jį palaikau. Tačiau pripažinkime tai, kad jį pasiekti nebus lengva. Nepaisant to, manau, kad su Parlamento pirmojo svarstymo pozicija galėsime žengti pirmąjį didžiulį žingsnį šio tikslo link. Ir kalbėkime aiškiai: plačiajuostis ryšys visiems reiškia ne tik garantiją, kad kiekvienas turėtų „Facebook“ profilį. Tai reiškia užtikrinti Europos, kaip pirmaujančios žiniomis pagrįstos ekonomikos, vietą pasaulyje. Jei sugebėsime sujungti 500 mln. žmonių, mūsų piliečiai ir įmonės galės pasinaudoti visais skaitmeninės ekonomikos teikiamais pranašumais ir galimybėmis. Jei Europa turi ten patekti, reikia, kad pasikeistų ypač du dalykai. Pirma, mums reikia Europos lygmeniu gerai veikiančios konkurencingos telekomunikacijų rinkos. Štai kodėl pateikėme konkurencijos koregavimo taisykles. Valstybėms narėms neturi būti leidžiama skirti naujai atlaisvinto spektro konkrečiam rinkos veikėjui, jei tai sumažintų arba iškraipytų konkurenciją rinkoje. Antra, mums reikia efektyvesnio spektro skirstymo – skirstymo, kuris taip pat labiau atspindėtų įvairius šiandienos poreikius ir spektro poreikius. Štai kodėl įgyvendiname šios politikos programą siekdami iki 2015 m. ne tik atlaisvinti 800 MHz dažnių juostą, bet ir papildomas dažnių juostas, kurios sudaro ne mažiau kaip 1 200 MHz. Leiskite man baigti padėkojant Komisijai, Komisijos narei, pranešėjui ir mano kolegoms šešėliniams pranešėjams už jų nepaprastai gerą bendradarbiavimą; be jo tokie platūs užmojai nebūtų buvę įmanomi."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, labāka un lētāka datu pārraide caur ātrdarbīgu platjoslas pieslēgumu visiem iedzīvotājiem 2020. gadā — tas ir vērienīgs politikas mērķis, man jāsaka, un es to pilnīgi atbalstu. Tomēr paraudzīsimies uz to — tas nebūs viegli sasniedzams. Taču es uzskatu, ka ar Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā mēs spēsim gūt panākumus šī mērķa sasniegšanā. Jāprecizē, ka platjosla visiem iedzīvotājiem nenozīmē tikai pārliecināšanos par to, ka ikvienam ir pieejams profils. Jautājums ir par Eiropas kā vadošas, uz zināšanām pamatotas ekonomikas vietu pasaulē. Ja mums izdosies sasaistīt 500 miljonus cilvēku, tad mūsu iedzīvotāji un uzņēmumi spēs saņemt visas digitālās ekonomikas sniegtās priekšrocības un iespējas. Ja Eiropa to vēlas panākt, ir jāizmaina divas lietas. Pirmkārt, mums ir vajadzīgs efektīvi funkcionējošs un uz konkurenci orientēts telekomunikāciju tirgus Eiropas līmenī. Tādēļ mēs esam ieviesuši noteikumus par konkurētspējas pārbaudi. Dalībvalstīm nevajadzētu atļaut piešķirt tikko atbrīvotu spektru specifiskam tirgus dalībniekam, ja tas varētu mazināt vai sagrozīt konkurenci tirgū. Otrkārt, mums ir vajadzīga efektīvāka spektra piešķiršana — tāda piešķiršana, kas arī aktīvāk atspoguļotu šodienas dažādās prasības un vajadzības attiecībā uz spektru. Tāpēc mēs šo politikas programmu virzām ne vien uz 800 MHz joslas atbrīvošanu, bet arī uz papildu joslu atbrīvošanu, kuru jauda līdz 2015. gadam sasniegtu vismaz 1200 MHz. Ļaujiet man beigt uzstāšanos ar pateicību Komisijai, komisārei, referentam un maniem kolēģiem ēnu referentiem par izcili labo sadarbību — bez tās sasniegt šo mērķu un uzdevumu līmeni nebūtu bijis iespējams."@lv13
"Madam President, better and less expensive data transmission through high-speed broadband for all in 2020: that is an ambitious policy target, I must say, and I fully support it. But let us face it: it will not come easily. Nevertheless, I believe that with the Parliament’s first reading position we will be able to take a big first step towards this goal. And let us be clear: broadband for all is not only about making sure that everyone has a Facebook profile. It is about ensuring Europe’s place in the world as a leading knowledge-based economy. If we manage to connect 500 million people, our citizens and businesses will be able to reap all of the benefits and opportunities of the digital economy. Two things, especially, need to change if Europe is to get there. Firstly, we need a well-functioning pro-competition telecommunications market at European level. That is why we have introduced rules on competition-proofing. Member States should not be allowed to allocate newly freed-up spectrum to a specific market player if that would diminish or distort competition in the market. Secondly, we need a more efficient allocation of spectrum: an allocation that also more actively reflects today’s diverse demands and needs for spectrum. That is why we are gearing this policy programme not only to free up the 800 MHz band, but also to free up additional bands amounting to at least 1200 MHz by 2015. Let me finish by thanking the Commission, the Commissioner, the rapporteur and my fellow shadows for their extraordinarily good cooperation; without it this level of ambition would not have been possible."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, ik moet zeggen dat betere en minder dure hogesnelheidsgegevensoverdracht via breedband een ambitieuze doelstelling is die ik ten volle steun. Laten we echter eerlijk zijn: het realiseren ervan zal niet eenvoudig zijn. Ik denk niettemin dat we op basis van het standpunt van het Parlement in eerste lezing een eerste grote stap op weg naar dat doel zullen kunnen zetten. Laten we duidelijk zijn: breedband voor iedereen is meer dan verzekeren dat iedereen een profiel op Facebook heeft. Het gaat erom de plaats van Europa als toonaangevende kenniseconomie in de wereld te verzekeren. Als we erin slagen om 500 miljoen mensen op het internet aan te sluiten, zullen onze burgers en bedrijven alle voordelen en kansen kunnen plukken van de digitale economie. Om dat te verwezenlijken, moeten in Europa met name twee dingen veranderen. Ten eerste hebben we op Europees niveau een goed functionerende telecommunicatiemarkt nodig die de mededinging bevordert. Daarom hebben we regels ingevoerd met betrekking tot mededingingstoetsen. Het moet voor lidstaten verboden zijn om opnieuw toegewezen spectrum exclusief toe te wijzen aan een specifieke marktspeler als dat de mededinging op de markt zou beperken of verstoren. Ten tweede moet de toewijzing van spectrum efficiënter gebeuren. De toewijzing moet ook actiever de huidige vraag naar spectrum en de behoefte eraan weerspiegelen. Daarom willen we met dit beleidsprogramma niet alleen de 800 MHz-band openstellen, maar ook andere bandbreedtes vrijmaken voor een totaal van ten minste 1200 MHz tegen 2015. Tot slot zou ik de Commissie, de commissaris, de rapporteur en de andere schaduwrapporteurs willen bedanken voor hun uitzonderlijk goede samenwerking zonder dewelke deze mate van ambitie onmogelijk zou zijn geweest."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Lepsza i tańsza transmisja danych poprzez szerokopasmowe łącza o dużej częstotliwości dla wszystkich w 2020 roku: muszę przyznać, że jest to ambitny cel polityki, który w pełni popieram. Ale nie oszukujmy się: jego realizacja nie będzie łatwa. Niemniej jednak wierzę, że wobec stanowiska zajętego przez Parlament w pierwszym czytaniu, będziemy mogli wykonać pierwszy duży krok ku realizacji tego celu. Powiedzmy sobie jasno: zapewnienie wszystkim dostępu do łącz szerokopasmowych nie oznacza tylko zagwarantowania, że każdy ma profil na Facebooku. Chodzi o zapewnienie Europie pozycji w świecie jako wiodącej gospodarki opartej na wiedzy. Jeśli uda nam się podłączyć 500 milionów ludzi do Internetu, nasi obywatele i firmy będą mogły czerpać pełnię korzyści i korzystać z możliwości wynikających z gospodarki cyfrowej. Aby Europa mogła osiągnąć ten cel, trzeba zwłaszcza zmienić dwie rzeczy. Po pierwsze, potrzeba nam dobrze funkcjonującego, sprzyjającego konkurencyjności rynku usług telekomunikacyjnych na szczeblu europejskim. Dlatego wprowadziliśmy przepisy dotyczące wpływu na konkurencję. Nie można pozwolić państwom członkowskim na przydzielanie nowo zwolnionych częstotliwości widma konkretnemu podmiotowi gospodarczemu, jeżeli miałoby to ograniczyć lub zakłócić konkurencję na rynku. Po drugie, częstotliwości widma powinny być przyznawane w bardziej efektywny sposób: przydział widma powinien w bardziej dynamiczny sposób odzwierciedlać dzisiejsze zapotrzebowanie i potrzeby w odniesieniu do częstotliwości widma. Dlatego ten program polityczny dotyczy nie tylko uwolnienia pasma 800 MHz, ale również dodatkowych zakresów częstotliwości – co najmniej 1 200 MHz do roku 2015. Na zakończenie chcę podziękować Komisji, pani Komisarz, sprawozdawcy i moim kolegom kontrsprawozdawcom za wyjątkowo owocną współpracę; bez niej nie byłoby możliwe wytyczenie tak ambitnych zamierzeń."@pl16
"Senhora Presidente, transmissão de dados melhor e mais barata através de uma banda larga de alta velocidade para todos em 2020: eis um objectivo político ambicioso, devo dizer, que apoio integralmente. Mas encaremos o facto de que não vai ser fácil. Contudo, penso que, com a posição em primeira leitura do Parlamento Europeu seremos capazes de dar um grande passo em frente em direcção a esse objectivo. Sejamos claros: a banda larga para todos não significa apenas garantir que toda a gente possua um perfil no Facebook. É garantir o lugar da Europa no mundo, como economia líder baseada no conhecimento. Se conseguirmos conectar 500 milhões de pessoas, os nossos cidadãos e as nossas empresas serão capazes de aproveitar todos os benefícios e oportunidades da economia digital. Mas duas coisas têm, nomeadamente, de mudar se a Europa quer chegar lá. Em primeiro lugar, precisamos de um mercado das telecomunicações a favor da concorrência e a funcionar bem a nível europeu. Eis a razão por que introduzimos regras relativas à concorrência. Não deve ser permitido aos Estados-Membros atribuir o novo espectro libertado a um operador específico de mercado se tal diminuir ou distorcer a concorrência desse mercado. Em segundo lugar, precisamos de uma atribuição mais eficiente do espectro: uma atribuição que reflicta também mais activamente os actuais pedidos e necessidades diversos de espectro. Eis a razão por que estamos a adaptar este programa político, não só para libertar a banda dos 800 MHz, mas também para libertar bandas adicionais até pelo menos aos 1 200 MHz até 2015. Permitam-me agradecer à Comissão, à Senhora Comissária, ao relator e aos meus colegas relatores-sombra pela sua excelente cooperação; sem ela, este nível de ambição não teria sido possível."@pt17
"Dnă președintă, transmisii de date mai bune și mai ieftine în bandă largă de mare viteză disponibilă pentru toți în 2020: un obiectiv politic ambițios, recunosc, pe care îl sprijin pe deplin. Dar să recunoaștem că nu va fi ușor. Consider însă că prin poziția Parlamentului în primă lectură vom putea face un prim mare pas către acest obiectiv. Și haideți să fim clari: bandă largă accesibilă tuturor nu înseamnă doar a garanta faptul că toată lumea va avea un profil pe Facebook. Este vorba despre a asigura poziția Europei în lume ca economie bazată pe cunoaștere. Dacă vom reuși să conectăm 500 de milioane de oameni, cetățenii și întreprinderile noastre vor putea profita de toate beneficiile și oportunitățile oferite de economia digitală. Pentru ca Europa să realizeze această performanță, trebuie să se schimbe mai ales două lucruri. În primul rând, avem nevoie de o piață a telecomunicațiilor la nivel european cu adevărat funcțională și favorabilă concurenței. Acesta este și motivul pentru care am introdus norme de rezistență la concurență. Statele membre nu au dreptul să aloce frecvențe nou eliberate unui anumit actor de pe piață dacă o astfel de acțiune ar diminua sau denatura concurența de pe piață. În al doilea rând, avem nevoie de o alocare mai eficientă a spectrului, adică o alocare care să reflecte mai îndeaproape actualele cereri și nevoi diverse în ceea ce privește spectrul. Acesta este și motivul pentru care acest program vizează nu doar eliberarea benzii de 800 MHz, ci și eliberarea de benzi suplimentare, de până la 1200 MHz, până în 2015. Permiteți-mi să închei mulțumind Comisiei, dnei comisar, raportorului și colegilor mei raportori alternativi pentru o cooperare extraordinară, fără de care nu ar fi fost posibilă concretizarea acestei ambiții."@ro18
"Lepšie a lacnejšie prenosy údajov prostredníctvom vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia pre všetkých do roku 2020: musím povedať, že je to ambiciózny politický cieľ, a úplne ho podporujem. Ale povedzme si to otvorene: nebude to ľahké. Napriek tomu si myslím, že s pozíciou Parlamentu v prvom čítaní dokážeme urobiť prvý veľký krok k dosiahnutiu tohto cieľa. A niečo si ujasnime: pri širokopásmovom pripojení nejde len o to, aby mal každý profil na facebooku. Ide o to, aby sme zaistili, že Európa sa dostane vo svete na vedúcu pozíciu ako hospodárstvo založené na znalostiach. Ak sa nám podarí pripojiť 500 miliónov ľudí, naši občania a podniky budú môcť ťažiť zo všetkých výhod a príležitostí digitálneho hospodárstva. Ak to má Európa dosiahnuť, musia sa zmeniť najmä dve veci. Po prvé potrebujeme dobre fungujúci trh na európskej úrovni v oblasti telekomunikácií, ktorý je zameraný na rozvoj hospodárskej súťaže. Preto sme zaviedli pravidlá na ochranu hospodárskej súťaže. Členským štátom by sa nemalo povoliť, aby prideľovali novo uvoľnené frekvenčné spektrum určitým trhovým subjektom, ak by to znížilo alebo narušilo hospodársku súťaž na trhu. Po druhé potrebujeme, aby sa frekvenčné spektrum prideľovalo účinnejšie: aby sa pri prideľovaní aktívnejšie zohľadňovala aj rozmanitosť dopytu a potreby v súvislosti s frekvenčným spektrom. Preto je cieľom tohto programu politiky nielen uvoľniť 800 MHz pásmo, ale tiež uvoľniť do roku 2015 dodatočné pásma dosahujúce minimálne 1 200 MHz. Na záver mi dovoľte poďakovať sa Komisii, pani komisárke, pánovi spravodajcovi a kolegom tieňovým spravodajcom za ich mimoriadne dobrú spoluprácu. Bez nej by táto úroveň ambícií nebola možná."@sk19
". – Gospa predsednica, boljši in cenejši prenos podatkov po širokopasovnih povezavah visoke hitrosti za vse v letu 2020: to je vsekakor prizadeven cilj politike, ki ga povsem podpiram. Vendar bodimo odkriti: to ne bo lahko. Kljub temu menim, da bomo s stališčem Parlamenta na prvi obravnavi lahko naredili velik korak k uresničitvi tega cilja. Jasno povejmo: širokopasovni dostop za vse ne pomeni le zagotavljanja, da bomo vsi imeli profil na Facebooku. Gre za uveljavljanje Evrope v svetu kot vodilnega gospodarstva, ki temelji na znanju. Če nam uspe povezati 500 milijonov ljudi, bodo naši državljani in podjetja lahko deležni vseh ugodnosti in možnosti digitalnega gospodarstva. Če želimo, da Evropa to doseže, moramo spremeniti predvsem dve stvari. Prvič, potrebujemo dobro delujoč, konkurenčno naravnan telekomunikacijski trg na evropski ravni. Zato smo uvedli pravila o preverjanju konkurenčnosti. Ne smemo dovoliti, da bi države članice na novo sproščen spekter dodelile določenim tržnim akterjem, če bi se zaradi tega zmanjšala ali izkrivila konkurenčnost na trgu. Drugič, potrebujemo učinkovitejše dodeljevanje spektra: dodeljevanje, ki hkrati dejavneje odraža današnje raznolike zahteve in potrebe po spektru. Zato tega programa za politiko ne pripravljamo samo zaradi sprostitve pasu 800 MHz, ampak tudi za sprostitev dodatnih pasov vsaj do 1200 MHz do leta 2015. Naj se na koncu zahvalim Komisiji, komisarki, poročevalcu in poročevalcem v senci za izjemno dobro sodelovanje; brez tega takšen obseg prizadevanj ne bi bil možen."@sl20
"Fru talman! Bättre och billigare dataöverföring genom höghastighetsbredband för alla senast 2020. Det måste jag säga är ett ambitiöst politiskt mål, och något jag stöder fullt ut. Men vi måste erkänna att det inte blir enkelt. Jag tror ändå att vi med parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen kommer att kunna ta ett stort första steg mot detta mål. Vi måste också tala klarspråk och förklara att bredband för alla inte handlar om att se till att alla har en profil på Facebook. Det handlar om att säkra EU:s plats i världen som ledande kunskapsbaserad ekonomi. Om vi lyckas förena 500 miljoner människor kommer våra medborgare och företag att kunna skörda alla fördelar och möjligheter i den digitala ekonomin. Om EU ska nå det målet finns det särskilt två saker som måste förändras. För det första behöver vi en välfungerande konkurrensvänlig telekommunikationsmarknad på EU-nivå. Därför har vi infört bestämmelser om konkurrensgarantier. Medlemsstaterna får inte fördela nytt frigjort spektrum till en specifik marknadsaktör om det skulle minska eller snedvrida konkurrensen på denna marknad. För det andra behöver vi en effektivare fördelning av spektrum. Denna fördelning måste också mer aktivt återspela dagens olika krav och behov för spektrumet. Därför är syftet med detta politiska program inte bara att frigöra 800 MHz-bandet, utan att också frigöra band som uppgår till åtminstone 1 200 MHz år 2015. Avslutningsvis vill jag tacka kommissionen, kommissionsledamoten, föredraganden och skuggföredragandena för deras utomordentligt goda samarbete. Utan det skulle denna ambitionsnivå inte ha varit möjlig."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Jens Rohde,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph