Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-05-09-Speech-1-053-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110509.17.1-053-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, today, the call is for subsidies for fishermen because of the increase in fuel prices, tomorrow, it will be farmers and, after that, lorry drivers and then airline operators, and then what about the owners of petrol stations? Their profits have gone down because fuel prices have gone up. All of us are suffering because fuel prices have gone up. Let us subsidise each other! This is all nonsense. It is American pork-barrel politics – special pleading for sectoral interests – brought into the European Parliament. But what this debate does reveal is that, while everyone says we should have sustainable fishing policies, in practice, when it comes down to it, some people do not understand the word ‘sustainability’. They do not actually know what it means. The Commission has made it quite clear that they understand that the fishing industry is not economically viable in some respects, but that is not the result of extra fuel prices. It is because of the unsustainable fishing practices of decades. If the market is constrained, if fishermen are not able to directly pass on the costs of fish to their consumers, then that is something that we should investigate. We should ensure that there is a direct link between the price of fish and the cost to consumers, but simply subsidising unsustainable practices is not the way to reduce the over-fishing which has caused the economic problems in the first place. The Commissioner told Parliament’s committee one month ago, when Mr Cadec put this question to her, that she was not mindful to support subsidies to compensate for the extra cost of fuel. She has repeated that today and I, for one, am delighted to hear her words."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dnes požadují rybáři subvence kvůli zvyšujícím se cenám pohonných hmot, zítra to budou zemědělci a po nich řidiči nákladních vozidel, pak provozovatelé letadel a po nich třeba majitelé čerpacích stanic? Jejich zisky totiž klesly, jelikož se zvýšily ceny pohonných hmot. Na to, že vzrostly ceny pohonných hmot přece doplácíme všichni. Dotujme se tedy navzájem! Celé je to nesmysl. Americký styl politiky využívající veřejné prostředky k prosazování zájmů jednotlivých odvětví je přenesen do Evropského parlamentu. Co však tato rozprava skutečně dokládá je to, že ačkoliv každý prohlašuje, že bychom měli mít udržitelnou rybářskou politiku, někteří lidé ve skutečnosti slovu „udržitelnost“ nerozumí. Vlastně neví, co to slovo znamená. Komise dala dost jasně najevo, že si uvědomuje, že rybolov není v některých ohledech ekonomicky únosný, což ale není důsledkem zvlášť vysokých cen pohonných hmot. Je to způsobeno neudržitelnými dlouhodobými metodami rybolovu. Pokud je trh omezen a pokud rybáři nemohou přenést náklady na rybolov na spotřebitele, pak bychom se tím měli zabývat. Měli bychom zajistit přímou vazbu mezi cenou ryb a náklady pro zákazníky. Pouhé dotování neudržitelných metod rybolovu není cesta, jak omezit nadměrný rybolov, který je hlavním činitelem, který způsobil tyto hospodářské problémy. Paní komisařka parlamentnímu výboru sdělila, když jí pan Cadec před měsícem položil tuto otázku, že nemá v úmyslu podpořit subvence jakožto kompenzaci za mimořádné náklady na pohonné hmoty. Dnes to zopakovala a pokud jde o mne, její slova mne potěšila."@cs1
"Hr. formand! I dag er der krav om støtte til fiskere på grund af stigende brændstofpriser, i morgen bliver det landbrugere og derefter lastbilchauffører og luftfartsselskaber, og hvad med ejerne af benzintankene? Deres indtjening er faldet som følge af de stigende brændstofpriser. Vi lider alle sammen under de stigende brændstofpriser. Lad os subsidiere hinanden! Det er det rene nonsens. Det er amerikansk valgflæskpolitik – særbehandling af visse sektorer – der hentes ind i Europa-Parlamentet. Denne forhandling viser imidlertid, at mens alle siger, at vi skal have en bæredygtig fiskeripolitik, er der i realiteten folk, der ikke kender betydningen af ordet bæredygtighed. De ved faktisk ikke, hvad det betyder. Kommissionen har gjort det helt klart, at den forstår, at fiskerisektoren ikke er økonomisk levedygtig i nogle henseender, men at det ikke skyldes de højere brændstofpriser. Det skyldes årtiers ikke-bæredygtige fangstmetoder. Hvis markedet indsnævres, og hvis fiskerne ikke direkte kan videregive produktionsomkostningerne til forbrugerne, så er det noget, vi bør undersøge. Vi skal sikre os, at der er en direkte forbindelse mellem prisen på fisk og forbrugernes omkostninger, men man reducerer ikke det overfiskeri, der i første omgang skabte de økonomiske problemer, blot ved at støtte ikke-bæredygtige fangstmetoder. Da hr. Cadec for en måned siden stillede dette spørgsmål til kommissæren, fortalte hun, at det ikke var klogt at støtte subsidier, som kompenserer for de stigende brændstofpriser. Det har hun gentaget i dag, og det glæder mig at høre hendes ord."@da2
"Herr Präsident! Heute ist es der Ruf nach Subventionen für Fischer aufgrund des Anstiegs der Kraftstoffpreise, morgen sind es die Bauern und danach die Fernfahrer und Luftfahrtunternehmen, und wie steht es dann mit den Inhabern von Tankstellen? Deren Gewinne sind gesunken, weil die Kraftstoffpreise angestiegen sind. Wir alle leiden, weil die Kraftstoffpreise angestiegen sind. Also subventionieren wir einander! Das ist alles Quatsch. Das ist amerikanische Politik nach dem Motto „Eine Hand wäscht die andere“ – für die Interessen bestimmter Sektoren – im Europäischen Parlament. Diese Aussprache zeigt jedoch, dass, obwohl jeder sagt, dass wir eine nachhaltige Fischereipolitik haben sollten, einige Menschen praktisch im Endeffekt das Wort „Nachhaltigkeit“ nicht verstehen. Sie wissen eigentlich nicht, was es bedeutet. Die Kommission hat deutlich gemacht, dass sie weiß, dass das Fischereiwesen in bestimmter Hinsicht nicht wirtschaftlich ist, aber das ist nicht das Ergebnis der hohen Kraftstoffpreise. Das liegt an den seit Jahrzehnten nicht nachhaltigen Fischereimethoden. Wenn der Markt beschränkt ist, wenn die Fischer die Kosten des Fischs nicht direkt auf ihre Kunden umlegen können, dann ist das etwas, was wir untersuchen sollten. Wir sollten sicherstellen, dass es eine direkte Beziehung zwischen dem Preis des Fischs und den Kosten für die Verbraucher gibt, aber die einfache Subventionierung nicht nachhaltiger Verfahren ist nicht der Weg zur Verringerung der Überfischung, die überhaupt erst zu den wirtschaftlichen Problemen geführt hat. Die Kommissarin hat dem parlamentarischen Ausschuss vor einem Monat, als Herr Cadec ihr diese Frage gestellt hat, gesagt, dass sie nicht daran denkt, Subventionen, die für die zusätzlichen Kosten des Kraftstoffs entschädigen, zu unterstützen. Sie hat das heute wiederholt, und ich bin für meinen Teil hocherfreut, ihre Worte zu hören."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, σήμερα η έκκληση αφορά επιδοτήσεις για τους αλιείς λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων, αύριο τους αγρότες και, μετά από αυτό, τους οδηγούς φορτηγών και στη συνέχεια τις αεροπορικές εταιρείες, τι θα γίνει όμως έπειτα με τους ιδιοκτήτες των πρατηρίων βενζίνης; Τα κέρδη τους έχουν μειωθεί επειδή οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί. Όλοι μας υποφέρουμε επειδή οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί. Ας επιδοτήσουμε ο ένας τον άλλον! Όλα αυτά είναι ανοησίες. Πρόκειται για αμερικανικού τύπου πολιτική πελατειακής σχέσης –ειδική έκκληση για τομεακά συμφέροντα– που εισάγεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμως αυτό που αποκαλύπτει η παρούσα συζήτηση είναι ότι, ενώ όλοι δηλώνουμε ότι θα πρέπει να έχουμε πολιτικές βιώσιμης αλιείας, στην πράξη, την κρίσιμη στιγμή ορισμένοι δεν κατανοούν τον όρο «βιωσιμότητα». Δεν γνωρίζουν ουσιαστικά τι σημαίνει. Η Επιτροπή έχει καταστήσει σαφές ότι κατανοεί ότι ο κλάδος της αλιείας δεν είναι οικονομικά βιώσιμος από ορισμένες απόψεις, όμως αυτό δεν είναι αποτέλεσμα των επιπλέον τιμών των καυσίμων. Οφείλεται στις μη βιώσιμες αλιευτικές πρακτικές δεκαετιών. Εάν η αγορά είναι περιορισμένη, εάν οι αλιείς δεν είναι σε θέση να μετακυλίσουν άμεσα το κόστος των αλιευμάτων στους καταναλωτές τους, τότε αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να διερευνηθεί. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της τιμής των αλιευμάτων και του κόστους προς τους καταναλωτές, όμως η επιδότηση απλά και μόνο μη βιώσιμων πρακτικών δεν αποτελεί λύση για τη μείωση της υπεραλίευσης, η οποία προκάλεσε αρχικά τα οικονομικά προβλήματα. Η Επίτροπος δήλωσε στην επιτροπή του Κοινοβουλίου πριν από ένα μήνα, όταν ο κ. Cadec τής έθεσε το ερώτημα αυτό, ότι δεν προτίθετο να στηρίξει επιδοτήσεις ως αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους των καυσίμων. Το επανέλαβε και σήμερα και εγώ, από την πλευρά μου, χαίρομαι με τα λεγόμενά της."@el10
"Señor Presidente, hoy se reclaman subvenciones para los pescadores debido al aumento del precio de los combustibles, mañana serán para los agricultores y, después, para los camioneros y las compañías aéreas, y entonces ¿qué pasa con los propietarios de gasolineras? Sus ganancias han disminuido porque los precios los combustibles han subido. Todos estamos sufriendo por la subida del precio de los combustibles. ¡Subvencionémonos unos a otros! Es absurdo. Es la política clientelista de Norteamérica —nuevos alegatos en réplica por intereses sectoriales— introducida en el Parlamento Europeo. Pero lo que revela este debate es que, mientras todos dicen que deberíamos contar con políticas de pesca sostenibles, en la práctica, a fin de cuentas, algunas personas no entienden la palabra «sostenibilidad». En realidad no saben lo que significa. La Comisión ha dejado bastante claro que comprende que la industria pesquera no es viable en algunos aspectos del plano económico, pero que no se debe a los precios extraordinarios de los combustibles. Se debe a las insostenibles prácticas pesqueras que se han producido durante décadas. Si el mercado está restringido, si los pescadores no son capaces de traspasar sin más los costes de la pesca a los consumidores, eso es algo que deberíamos investigar. Deberíamos asegurarnos de que existe una relación directa entre el precio del pescado y el coste para los consumidores, pero la mera subvención de las prácticas insostenibles no es la forma de reducir la sobrepesca que ha originado, en primer lugar, los problemas económicos. La señora Comisaria le dijo a la comisión del Parlamento hace un mes, cuando el señor Cadec le planteó esta cuestión, que no tenía pensado apoyar las subvenciones para compensar el coste adicional del combustible. Lo ha repetido hoy y yo, por mi parte, estoy encantado de escucharlo."@es21
"Austatud juhataja! Täna nõutakse kütuse hinna tõusu pärast toetusi kaluritele. Homme nõutakse toetusi põllumajandustootjatele, seejärel veoautojuhtidele ja lennuettevõtjatele – ning mis saab veel bensiinijaamade omanikest? Ka nende kasum on vähenenud, sest kütuse hind on tõusnud. Me kõik kannatame kütuse hinna tõusu pärast. Hakkame üksteist toetama! See on absurd! See on ameerikalik riigipiruka jagamise poliitika, mis on jõudnud nüüd Euroopa Parlamenti – spetsiaalne anumine sektori huvide nimel. See arutelu näitab aga seda, et kuigi kõik ütlevad, et meil on vaja jätkusuutlikku kalanduspoliitikat, ei mõista praktikas mõned inimesed tegelikult, mida jätkusuutlikkus tähendab. Nad lihtsalt ei tea seda. Komisjon on üpris selgelt väljendanud, et nad mõistavad, et kalandussektor ei ole mõnes osas majanduslikult elujõuline, kuid selle põhjuseks ei ole kõrgem kütuse hind. Selle põhjus on aastakümneid kasutatud jätkusuutmatud püügitavad. Kui turg on piiratud ja kui kalurid ei saa kala hinda otse klientidele üle kanda, siis peaksime seda olukorda lähemalt uurima. Peame kandma hoolt selle eest, et kala hinna ja tarbijahinna vahel oleks otsene suhe, aga lihtsalt nende jätkusuutmatute tavade toetamisega ei ole võimalik vähendada ülepüüki, mis on nende majanduslike probleemide tegelik põhjus. Lugupeetud volinik ütles parlamendikomisjonile kuu aega tagasi, kui Alain Cadec talle selle sama küsimuse esitas, et ta ei pooldaks toetusi kütuse hinna tõusu kompenseerimiseks. Ta kordas seda ka täna ja minul on igatahes hea meel seda kuulda."@et5
"Arvoisa puhemies, tänä päivänä vaaditaan tukia kalastajille perusteena öljynhinnan nousu, huomenna vuorossa ovat viljelijät, sen jälkeen rekkakuskit ja sitten lentoliikenteen harjoittajat. Entä mitä sitten, kun vuorossa ovat huoltoasemien pitäjät? Heidän tulonsa ovat laskeneet, koska polttoaineen hinta on noussut. Kaikki me kärsimme, koska polttoainehinnat ovat nousseet. Tukekaamme toisiamme! Tässä kaikessa ei ole mitään järkeä. Tämä on amerikkalaista niin sanottua siltarumpupolitiikkaa – alakohtaisten erityisetujen ajamista – ja se on tuotu nyt Euroopan parlamenttiin. Se minkä tämä keskustelu todella paljastaa, on se, että vaikka jokainen sanoo, että meillä pitäisi olla kestävä kalastuspolitiikka, käytännössä ja loppujen lopuksi ihmiset eivät ymmärrä sanaa "kestävä". He eivät todella tiedä, mitä se tarkoittaa. Komissio on tehnyt täysin selväksi, että se ymmärtää, että kalastusteollisuus ei joissain suhteissa ole taloudellisesti elinkelpoista, mutta se ei johdu ylimääräisestä polttoainehinnasta. Se johtuu vuosikymmenten aikaisista kestämättömistä kalastusmenetelmistä. Jos markkinat ovat kahlitut, jos kalastajat eivät voi siirtää kalasta aiheutuvia kustannuksia suoraan kuluttajille, silloin meidän olisi tutkittava asiaa. Meidän olisi varmistettava, että kalan hinnalla ja kuluttajien maksamalla hinnalla on suora yhteys, mutta se, että pelkästään tuetaan kestämättömiä käytäntöjä, ei ole keino vähentää liikakalastusta, joka on ensisijainen talousongelmien aiheuttaja. Komission jäsen kertoi parlamentin valiokunnalle kuukausi sitten, jolloin Alain Cadec jätti tämän kysymyksen hänelle, ettei hän ole taipuvainen puoltamaan tukia, joilla kompensoitaisiin polttoaineen aiheuttamia lisäkustannuksia. Hän on toistanut tämän tänään, ja minä puolestani olen iloinen hänen sanoistaan."@fi7
"Monsieur le Président, aujourd’hui, on demande des subventions en faveur des pêcheurs compte tenu de la hausse des prix du carburant, demain, ce sera pour les agriculteurs, puis viendra le tour des routiers et celui des compagnies aériennes, sans oublier les exploitants de stations-service. Car leurs revenus ont baissé à cause de la hausse des prix du carburant. Nous sommes tous touchés par la hausse des prix du pétrole. Alors, subsidions-nous les uns les autres! C’est complètement absurde! Le Parlement européen verse dans l’électoralisme, dans la défense des intérêts spécifiques d’un secteur. Mais, au fond, ce que montre ce débat, c’est que si tout le monde est d’accord sur le fait que nous ayons besoin d’une politique de la pêche durable, certains ne comprennent pas le terme «durabilité». Certains ne savent pas de quoi il s'agit. La Commission a très clairement indiqué qu’elle est consciente du fait que le secteur de la pêche n’est pas viable économiquement, mais que ce n'est pas le résultat des prix élevés du carburant. C’est le résultat de décennies de pratiques de pêche non durables. S’il y a des entraves sur le marché, si les pêcheurs ne peuvent pas répercuter directement le coût de leur poisson sur les consommateurs, il faudra que nous nous penchions sur la question. Nous devons veiller à ce qu’il y ait un lien direct entre le prix du poisson et celui payé par les consommateurs, mais se contenter de subventionner des pratiques non durables ne permettra pas de réduire la surpêche, qui est l'origine même des problèmes économiques du secteur. Il y a un mois, lorsque M. Cadec lui a posé la question, la commissaire a déclaré devant la commission du Parlement qu’elle n’entendait pas soutenir des subventions destinées à compenser la hausse des prix du carburant. Elle a réitéré ces propos aujourd'hui et je suis, pour ma part, très heureux de les avoir entendus."@fr8
"Elnök úr! Ma az üzemanyagárak növekedése miatt a halászok részére nyújtandó támogatást szorgalmazzuk, holnap a gazdálkodók, majd a teherautó sofőrök, ezt követően pedig a légitársaságok üzemeltetői következnek, és aztán mi a helyzet a benzinkutak tulajdonosaival? Az ő nyereségük is csökkent az üzemanyagárak növekedése miatt. Mindannyian megszenvedjük az üzemanyagárak emelkedését. Rajta, támogassuk egymást! Ez ostobaság. Egy amerikai típusú, népszerűséghajhász politizálás – az ágazati érdekek melletti erőltetett érvelés – vette kezdetét az Európai Parlamentben. A jelenlegi vita azonban azt tárja fel, hogy miközben mindenki a fenntartható halászati politika szükségessége mellett érvel, a gyakorlatban, amikor erre kerül a sor, néhányan nincsenek tisztában a „fenntartható” szó jelentésével. Valójában nem tudják, hogy mit jelent. A Bizottság eléggé világossá tette, hogy tisztában vannak azzal, hogy a halászati ipar bizonyos szempontból gazdaságilag nem életképes, de ez nem a megnövekedett üzemanyagárak következménye. Ennek oka a több évtizedes, fenntarthatatlan halászati gyakorlat. Ha a piac korlátozott, ha a halászok nem képesek közvetlenül a fogyasztókra terhelni a hal költségeit, akkor ezt kellene vizsgálnunk. Biztosítanunk kell, hogy közvetlen kapcsolat álljon fenn a hal ára és a fogyasztók felé felszámolt költségek között, de a fenntarthatatlan gyakorlatok egyszerű támogatása nem megfelelő módszer a túlhalászat csökkentésére, amely a gazdasági problémák elsődleges oka. Egy hónappal ezelőtt, amikor Cadec úr feltette ezt a kérdést a biztos asszonynak, ő azt mondta a parlamenti bizottságnak, hogy nem szándékozik pártfogásba venni az üzemanyagárak növekedésének kompenzálása érdekében nyújtott támogatások kérdését. Ezt ma is megismételte, és én a magam részéről örömmel hallom a szavait."@hu11
"Signor Presidente, oggi vengono richiesti sussidi per i pescatori a causa dell'aumento del prezzo del petrolio; domani sarà la volta degli agricoltori, poi dei camionisti e dopo degli operatori delle linee aeree. E che dire poi dei proprietari delle stazioni di servizio? Anche i loro profitti sono diminuiti a causa dell’aumento dei prezzi dei carburanti. Stiamo tutti soffrendo a causa di questi aumenti e cerchiamo di sovvenzionarci l'un l'altro! è una cosa insensata. è la trasposizione nel Parlamento europeo della politica americana detta ovvero del “barile di maiale”: investimenti generali per interessi settoriali. Ma questo dibattito rivela che malgrado tutti sostengano la necessità di una politica della pesca sostenibile, nella pratica, quando si arriva al punto, alcuni non comprendono la parola “sostenibilità”. Non sanno realmente cosa significhi. La Commissione dice di rendersi conto che per certi aspetti l'industria della pesca non è economicamente conveniente ma che la colpa non è dell’aumento del prezzo dei carburanti. La colpa è delle decennali pratiche di pesca insostenibili. Se il mercato è limitato, se i pescatori non sono in grado di far ricadere direttamente i costi del pesce sui propri consumatori, allora è su questo che dovremmo indagare. Dobbiamo garantire che vi sia un legame diretto tra il prezzo del pesce e il costo per i consumatori: limitarsi a sovvenzionare pratiche insostenibili non è la maniera per ridurre quella pesca eccessiva che per prima ha causato i problemi economici. Un mese fa, quando l’onorevole Cadec le ha rivolto questa domanda, il Commissario ha detto alla commissione parlamentare che non intendeva appoggiare sussidi per compensare il costo supplementare dei carburanti. Lo ha ripetuto oggi e io sono lieta di ascoltare le sue parole."@it12
"Pone pirmininke, šiandien reikalaujama subsidijų žvejams dėl degalų kainų augimo, rytoj bus ūkininkai, paskui sunkvežimių vairuotojai, tada oro linijų operatoriai, o kaipgi tuomet degalinių savininkai? Jų pelnas sumažėjo, nes degalų kainos pakilo. Visi kenčiame dėl padidėjusių degalų kainų. Subsidijuokime vieni kitus! Visa tai – nesąmonė. Į Europos Parlamentą įnešta amerikietiška lengvatų politika – vienašališkas sektoriaus interesų paisymas. Tačiau ši diskusija atskleidžia, jog nors visi sako, kad turėtume vykdyti tausią žvejybos politiką, praktiškai, kai prieinama iki to, kai kurie nesupranta žodžio „tausumas“. Jie iš tikrųjų nežino, ką jis reiškia. Komisija gana aiškiai pasakė, kad jie supranta, jog žvejybos pramonė tam tikrais atžvilgiais nėra ekonomiškai gyvybinga, bet tai ne padidėjusių degalų kainų rezultatas. Taip yra dėl dešimtmečiais vykdomos netausios žvejybos praktikos. Jei rinka suvaržyta, jei žvejai negali tiesiogiai perkelti su žuvimi susijusių sąnaudų savo vartotojams, tuomet būtent tai ir turėtume išnagrinėti. Turėtume užtikrinti, kad tarp žuvies kainos ir kainos vartotojams būtų tiesioginis ryšys, tačiau paprasčiausiai subsidijuoti netausią praktiką nėra būdas sumažinti žuvies išteklių pereikvojimą, kuris visų pirma sukėlė ekonomines problemas. Komisijos narė prieš mėnesį, kai A. Cadec pateikė jai šį klausimą, pasakė Parlamento komitetui, kad ji nelinkusi paremti subsidijų padidėjusiai degalų kainai kompensuoti. Ji pakartojo tai šiandien ir aš savo ruožtu džiaugiuosi girdėdamas jos žodžius."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šodien ir izskanējis aicinājums piešķirt subsīdijas zvejniekiem degvielas cenu pieauguma dēļ. Rīt to pieprasīs lauksaimnieki, bet vēlāk arī kravas automašīnu vadītāji un aviosabiedrības. Kas šādā gadījumā notiks ar degvielas uzpildes staciju īpašniekiem? Viņu peļņa samazināsies, jo ir paaugstinājušās degvielas cenas. Mūs visus ir negatīvi ietekmējis degvielas cenu kāpums. Tad subsidēsim cits citu! Tas viss ir blēņas. Tā ir amerikāņu „cūkas siles” politika, proti, konkrētas nozares interešu lobēšana Eiropas Parlamentā. Tomēr šīs debates liecina par to, ka, lai gan visi apgalvo, ka mums ir vajadzīga ilgtspējīga zivsaimniecības politika, praksē daudzi nesaprot vārdu „ilgtspējīga”. Viņi pat nezina, ko tas nozīmē. Komisija ir nepārprotami norādījusi, ka saprot to, ka, ņemot vērā konkrētus aspektus, zivsaimniecības nozare nav ekonomiski dzīvotspējīga, bet iemesls tam nav degvielas cenu kāpums. Šāda situācija ir izveidojusies vairāku desmitgažu laikā ilgtspējības principiem neatbilstīgu zvejniecības metožu rezultātā. Ja ir radušies traucējumi tirgus darbībā un zvejnieki nespēj nosegt radušās izmaksas uz patērētāju rēķina, tad šādā gadījumā ir jāveic izpēte. Mums ir jānodrošina, lai pastāvētu tieša saikne starp zivju cenu un izmaksām patērētājiem, bet subsidēt ilgtspējības principiem neatbilstīgu praksi nav labākais veids, kā samazināt pārmērīgu nozveju, kas ir galvenais ekonomisko problēmu iemesls. Pirms mēneša, kad kungs Parlamenta komitejā uzdeva komisāres kundzei savu jautājumu, viņa atbildēja, ka neiebilst pret atbalstu subsīdijām zvejniekiem radīto papildu degvielas izmaksu kompensēšanai. Viņa to atkārtoja arī šodien, un vismaz es par to priecājos."@lv13
"Mr President, today the call is for subsidies for fishermen because of the increase in fuel prices, tomorrow it will be farmers and, after that, lorry drivers and then airline operators, and then what about the owners of petrol stations? Their profits have gone down because fuel prices have gone up. All of us are suffering because fuel prices have gone up. Let us subsidise each other! This is all nonsense. It is American pork-barrel politics – special pleading for sectoral interests – brought into the European Parliament. But what this debate does reveal is that, while everyone says we should have sustainable fishing policies, in practice, when it comes down to it, some people do not understand the word ‘sustainability’. They do not actually know what it means. The Commission has made it quite clear that they understand that the fishing industry is not economically viable in some respects, but that is not the result of extra fuel prices. It is because of the unsustainable fishing practices of decades. If the market is constrained, if fishermen are not able to directly pass on the costs of fish to their consumers, then that is something that we should investigate. We should ensure that there is a direct link between the price of fish and the cost to consumers, but simply subsidising unsustainable practices is not the way to reduce the over-fishing which has caused the economic problems in the first place. The Commissioner told Parliament’s committee one month ago, when Mr Cadec put this question to her, that she was not mindful to support subsidies to compensate for the extra cost of fuel. She has repeated that today and I, for one, am delighted to hear her words."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, vandaag worden er vanwege de stijging van de brandstofprijzen subsidies gevraagd voor vissers, morgen zal het voor landbouwers zijn, daarna voor vrachtwagenbestuurders en weer daarna voor luchtvaartmaatschappijen. En wat dacht je van de eigenaars van tankstations? Hun winst is gedaald omdat de brandstofprijzen zijn gestegen. We hebben allemaal te lijden onder de stijging van de brandstofprijzen. Laten we elkaar subsidiëren. Het is allemaal onzin. Datgene wat we nu in het Europees Parlement meemaken is een Amerikaanse, uitsluitend op het winnen van stemmen gerichte manier om aan politiek te doen – het specifiek opkomen voor sectorale belangen. Wat uit dit debat echter blijkt, is dat, ook al zegt iedereen dat we een duurzaam visserijbeleid moeten hebben, als puntje bij paaltje komt sommigen niet begrijpen wat de term 'duurzaamheid' in de praktijk inhoudt. We weten echt niet wat die term betekent. De Commissie heeft zeer duidelijk gemaakt dat ze beseft dat de visserijsector in bepaalde opzichten economisch niet rendabel is, maar dat dit niet het gevolg is van de stijgende brandstofprijzen. De oorzaak is dat tientallen jaren lang op niet duurzame manier is gevist. Als er beperkingen zijn op de markt, als vissers de kosten van de visvangst niet rechtstreeks aan hun klanten kunnen doorrekenen, dan is dat iets wat we moeten onderzoeken. We moeten ervoor zorgen dat er een rechtstreeks verband is tussen de prijs van vis en hoeveel consumenten ervoor moeten betalen, maar gewoonweg praktijken subsidiëren die niet duurzaam zijn, is geen oplossing om de overbevissing te reduceren die de eigenlijke oorzaak is van de economische problemen. Een maand geleden zei de commissaris aan de Commissie visserij dat ze er niet aan dacht om haar steun te geven aan subsidies om de gestegen brandstofkosten te compenseren. Dat heeft ze hier vandaag herhaald, en mij doet het in ieder geval veel plezier haar dat te horen zeggen."@nl3
"Panie Przewodniczący! Dzisiaj wzywa się do subsydiowania rybaków z powodu wzrostu cen paliw, jutro będą rolnicy, potem kierowcy ciężarówek, linie lotnicze, a co z właścicielami stacji paliw? Ich zyski przecież spadły, ponieważ wzrosły ceny paliw. Wszyscy cierpimy z powodu wzrostu cen paliw. Subsydiujmy się nawzajem! To nonsens. To amerykańscy politycy schlebiający wyborcom – szczególnie broniący interesów sektorowych – przynieśli to do Parlamentu Europejskiego. Przedmiotowa debata ujawniła jednak, że chociaż wszyscy opowiadają się za zrównoważoną polityką rybołówstwa, to w rzeczywistości, gdy jest ona realizowana, niektórzy nie rozumieją słowa „zrównoważona”. W istocie nie wiedzą, co ono oznacza. Komisja to całkiem dobrze wyjaśniła, mówiąc, że zdaje sobie sprawę z braku rentowności gospodarki rybnej pod niektórymi względami, ale nie wynika to ze wzrostu cen paliw. Jest to skutkiem niezrównoważonych praktyk połowowych stosowanych przez dziesięciolecia. Jeżeli rynek podlega ograniczeniom, a rybacy nie mogą bezpośrednio przenieść kosztów ryb na konsumentów, powinniśmy przeprowadzić dochodzenie. Powinniśmy dążyć do bezpośredniego związku między ceną ryb a kosztami dla konsumentów, natomiast zwykłe subsydiowanie niezrównoważonych praktyk nie jest sposobem na ograniczenie przełowienia będącego podstawową przyczyną problemów gospodarczych. Miesiąc temu, kiedy poseł Cadec skierował do pani komisarz to pytanie, powiedziała ona komisji parlamentarnej, że nie myśli o wspieraniu subsydiów mających zrekompensować wzrost kosztów paliwa. Powtórzyła to dzisiaj, uszczęśliwiając mnie tą wypowiedzią."@pl16
"Senhor Presidente, hoje pedem-se subsídios para os pescadores devido ao aumento do preço do combustível; amanhã será para os lavradores e depois para os camionistas e depois para os operadores aéreos… E, já agora, que tal para os proprietários de bombas de gasolina? Os seus lucros baixaram, porque o preço do combustível subiu. Todos nós sentimos na pele que o preço do combustível subiu. Então vamos subsidiar-nos uns aos outros! Isto não faz sentido. É a política da pedincha – o que os americanos chamam a entrar aqui, no Parlamento. Mas o que este debate, na verdade, revela é que, enquanto toda a gente diz que devíamos ter políticas pesqueiras sustentáveis, na prática, quando é preciso passar à acção, algumas pessoas não compreendem a palavra ‘sustentabilidade’. Não sabem realmente o que significa. A Comissão deixou bastante claro que compreende que a indústria pesqueira não é economicamente viável nalguns aspectos, mas isso não é uma consequência do aumento do preço do combustível. É por causa de décadas de práticas pesqueiras insustentáveis. Se há coacção no mercado, se os pescadores não são capazes de recuperar directamente o valor das suas despesas quando vendem o peixe aos consumidores, estamos perante situações que é preciso investigarmos. Devíamos certificar-nos de que há uma ligação directa entre o preço do peixe e o que os consumidores por ele pagam, mas, pura e simplesmente, subsidiar práticas que se revelam insustentáveis não é forma de reduzir a sobrepesca, responsável número um pelos problemas económicos. Há um mês a Senhora Comissária disse ao comité do Parlamento, quando o senhor deputado Cadec lhe pôs esta questão, que não era apologista da concessão de subsídios para compensar as despesas extra causadas pela subida do preço do combustível. Repetiu-o aqui hoje e, pessoalmente, ficou muito satisfeito ao ouvir essas suas palavras."@pt17
"Dle președinte, astăzi se solicită subvenții pentru pescari ca urmare a creșterii prețurilor combustibililor. Mâine voi fi agricultorii, apoi șoferii de camioane, urmați de operatorii aerieni, după care ce spuneți de proprietarii stațiilor de benzină? Și profiturile lor au scăzut ca urmare a creșterii prețului combustibililor. Suntem cu toții afectați de creșterea prețului combustibililor. Ce-ar fi să ne subvenționăm reciproc! Această idee e absurdă. Am introdus în Parlamentul European o formă a politicii clientelare practicată în America prin pledoarii speciale pentru interese sectoriale. Spunem cu toții că ar trebui să avem politici durabile în domeniul pescuitului. Dezbaterea de astăzi relevă însă faptul că, atunci când vine vorba de punerea în practică a acestora, unii dintre noi par să nu înțeleagă foarte bine cuvântul „durabil”. De fapt habar nu au ce înseamnă. Comisia a arătat foarte clar că înțelege că, în anumite privințe, industria pescuitului nu este viabilă din punct de vedere economic. Aceasta nu este însă consecința creșterii prețului combustibililor, ci a practicilor de pescuit nedurabile continuate de zeci de ani. Dacă piața este constrânsă, dacă pescarii nu reușesc să impună costurile peștelui direct asupra consumatorilor, atunci se impune într-adevăr o analiză. Trebuie să ne asigurăm că există o legătură directă între prețul peștelui și costurile impuse consumatorilor, însă subvenționarea unor practici nedurabile nu va reduce în niciun caz pescuitul excesiv, care de altfel este sursa inițială a problemelor economice cu care ne confruntăm. În urmă cu o lună, la întrebarea adresată de dl Cadec în cadrul comisei Parlamentului, dna comisar a spus că nu este dispusă să sprijine subvențiile menite să compenseze creșterea prețului combustibililor. Personal, mă bucur că astăzi am auzit-o repetând acest lucru."@ro18
"Dnes tu zaznela výzva na dotácie pre rybárov z dôvodu nárastu cien palív, zajtra to budú poľnohospodári a potom vodiči nákladných automobilov a následne leteckí prepravcovia a čo potom s majiteľmi čerpacích staníc? Ich zisky klesli, pretože ceny palív sa zvýšili. Vyššie ceny palív nás postihujú všetkých. Dotujme sa navzájom. Celé je to nezmysel. Je to, akoby sa do Európskeho parlamentu vnášala politika známa z USA, kde sa volení zástupcovia snažia zabezpečiť financovanie projektov vo svojich volebných okrskoch – ide o osobitné žiadosti v prospech jednotlivých sektorov. Táto rozprava však odhaľuje, že hoci všetci hovoria, že by sme mali mať udržateľné politiky rybolovu, keď na to dôjde v praxi, niektorí ľudia nechápu pojem „udržateľnosť“. V skutočnosti nevedia, čo tento pojem znamená. Komisia dala jasne najavo, že chápe, že rybné hospodárstvo nie je v niektorých ohľadoch z hospodárskeho hľadiska životaschopné, nie je to však dôsledok vyšších cien palív. Je to spôsobené neudržateľnými rybolovnými postupmi, ktoré sa už dlhé roky používajú. Ak je trh obmedzený, ak rybári nedokážu náklady na výlov presunúť na svojich spotrebiteľov, mali by sme tento problém preskúmať. Mali by sme zabezpečiť priamy vzťah medzi cenou rýb a cenou pre spotrebiteľov, ale jednoducho dotovať neudržateľné praktiky nie je spôsob, ako obmedziť nadmerný rybolov, ktorý je hlavnou príčinou hospodárskych problémov. Pani komisárka pred mesiacom, keď jej pán Cadec túto otázku položil, výboru Parlamentu povedala, že nemá v úmysle podporiť dotácie na kompenzáciu vyšších nákladov na palivo. Zopakovala to aj dnes, a pokiaľ ide o mňa, jej slová ma potešili."@sk19
". – Gospod predsednik, danes pozivamo k subvencijam za ribiče zaradi porasta cen nafte, jutri pridejo na vrsto kmetje, potem pa vozniki tovornjakov in letalski operaterji, kaj pa lastniki bencinskih črpalk? Njihovi dobički so se zmanjšali, ker so se zvišale cene goriva. Vsi trpimo zaradi porasta cen goriva. Subvencionirajmo drug drugega! Vse to je neumno. Gre za ameriško politiko roka umije roko – posebno prošnjo za interese sektorjev –, ki smo jo pripeljali v Evropski parlament. Ta razprava pa razkriva, da v praksi nekateri ljudje preprosto ne razumejo besede „trajnostna“, čeprav vsi govorimo, da potrebujemo trajnostno ribiško politiko. Dejansko ne vedo, kaj to pomeni. Komisija je povsem jasno povedala, da razume, da ribiška industrija v nekaterih pogledih ni gospodarsko upravičena, vendar za to niso krive visoke cene goriva. Za to so krive ribolovne prakse, ki niso trajnostne in ki se izvajajo že več desetletij. Če je trg omejen, če ribiči stroškov ribolova ne morejo neposredno prenesti na svoje potrošnike, moramo to preiskati. Zagotoviti moramo, da bo zagotovljena neposredna povezava med ceno rib in stroškom za potrošnike, enostavno subvencioniranje praks, ki niso trajnostne, pa ni ustrezen način za zmanjšanje prekomernega ribolova, zaradi katerega je prišlo do gospodarskih težav. Komisarka je pred mesecem parlamentarnemu odboru povedala, ko je gospod Cadec nanjo naslovil vprašanje, da ne misli podpreti subvencij za nadomestilo zaradi dodatnih stroškov goriva. To je danes še enkrat ponovila in vesel sem, da to slišim."@sl20
"Herr talman! I dag kväver vi stöd för yrkesfiskare på grund av ökade bränslepriser, i morgon kommer det att vara jordbrukarna och efter det kommer lastbilschaufförerna och flygbolagen och sedan kanske bensinstationsägarna? Deras intäkter har minskat på grund av att bränslepriserna har stigit. Alla drabbas när bränslepriserna stiger. Låt oss subventionera varandra! Det är nonsens alltihop. Det är amerikanskt valfläsk – sektorsspecifika krav – som har förts till Europaparlamentet. Men vad denna debatt verkligen avslöjar är att när alla säger att vi borde ha en hållbar fiskeripolitik, förstår vissa personer i själva verket inte ordet ”hållbarhet”. De förstår faktiskt inte vad det betyder. Kommissionen har tydligt klargjort att de förstår att fiskeribranschen inte är ekonomiskt livsduglig i vissa avseenden, men det beror inte på de ökade bränslepriserna. Det beror på de ohållbara fiskerimetoder som har använts i flera decennier. Om marknaden är ansträngd, om yrkesfiskarna inte kan överföra verksamhetskostnaderna direkt på konsumenterna, då är detta något vi borde utreda. Vi måste se till att det finns en direkt koppling mellan priset på fisk och kostnaden för konsumenterna, men att faktiskt subventionera ohållbara metoder är inte lösningen för att minska det överfiske som har orsakat de ekonomiska problemen i första hand. För en månad sedan, när Alain Cadec presenterade sin fråga för kommissionsledamoten, sade hon att hon inte tänkte stödja subventioner för att kompensera för de ökade bränslekostnaderna. Det har hon upprepat i dag och jag för min del är glad över att höra hennes ord."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Chris Davies,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph