Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-04-07-Speech-4-147-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110407.18.4-147-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, tämä oli äärimmäisen tärkeä keskustelunaihe, ja näen tärkeäksi, että parlamentilta olisi lähtenyt selkeä viesti, että me olemme todella huolissamme siitä, mitä tapahtui. Me haluamme osoittaa kansalaisille, että me teemme kaikkemme, jotta ydinvoimalat Euroopassa ja maailmalla ovat mahdollisimman turvallisia. Me haluamme myös kuitenkin osoittaa sen, että ydinvoiman kanssa voidaan jatkaa, kun varmuus tästä on olemassa. On sääli, että täällä kuitenkin enemmistö äänesti vastaan, ja tätä selkeätä viestiä ei näin ollen täältä tänään lähtenyt."@fi7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, téma pro tuto rozpravu bylo mimořádně významné, a myslel jsem si, že by bylo vhodné, aby Parlament vyslal jasný signál, že jsme velice znepokojeni tím, co se stalo. Chceme veřejnosti ukázat, že činíme vše, co je v našich silách, abychom měli jaderné elektrárny v Evropě i ve světě obecně tak bezpečné, jak jen to je možné. Současně však chceme ukázat, že až bude existovat ohledně této otázky větší jistota, můžeme jadernou energii nadále využívat. Bohužel, většina hlasovala proti, Parlament tedy dnes toto poselství nesdělil."@cs1
"Fru formand! Dette var et ekstremt vigtigt forhandlingsemne, og efter min mening ville det have været godt, hvis Parlamentet havde sendt et klart budskab om, at vi er meget bekymrede over det, der er sket. Vi ønsker at vise offentligheden, at vi gør alt, hvad vi kan, for at gøre atomkraftværker i Europa og i verden generelt så sikre som muligt. Vi vil imidlertid også gerne vise, at vi kan fortsætte med atomkraft, når der hersker større sikkerhed på området. Derfor er det en skam, at flertallet stemte imod dette, og at det klare budskab derfor ikke blev sendt i dag."@da2
"Frau Präsidentin! Das war ein äußerst wichtiges Aussprachethema, und ich denke, dass es wichtig gewesen wäre, dass das Parlament eine klare Botschaft gesendet hätte, dass wir uns große Sorgen darüber machen, was passiert ist. Wir wollen der Öffentlichkeit zeigen, dass wir alles tun, was wir können, um die Kernkraftwerke in Europa und in der restlichen Welt so sicher wie möglich zu machen. Wir wollen jedoch auch zeigen, dass wir die Kernkraft weiterhin nutzen können, wenn eine größere Klarheit in Bezug auf dieses Thema herrscht. Es ist schade, dass die Mehrheit in diesem Parlament dagegen gestimmt hat, und dass heute keine klare Botschaft gesendet wurde."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα για συζήτηση, και θεωρώ ότι θα ήταν σημαντικό να είχε στείλει το Κοινοβούλιο ένα σαφές μήνυμα ότι ανησυχούμε ιδιαίτερα για όσα συνέβησαν. Θέλουμε να δείξουμε στους πολίτες ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταστήσουμε τα πυρηνικά εργοστάσια στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο όσο το δυνατόν πιο ασφαλή. Ωστόσο, θέλουμε επίσης να δείξουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με την πυρηνική ενέργεια όταν θα υπάρχει μεγαλύτερη βεβαιότητα σε σχέση με το θέμα αυτό. Είναι κρίμα, ωστόσο, που η πλειοψηφία εδώ καταψήφισε το ψήφισμα και ότι, ως εκ τούτου, το σαφές αυτό μήνυμα δεν εστάλη σήμερα."@el10
"Madam President, this was an extremely important subject for debate, and I think that it would have been important if Parliament had sent a clear message that we are very worried about what happened. We want to show the public that we are doing all we can to make nuclear power plants in Europe and in the world generally as safe as possible. We also, however, want to show that we can continue with nuclear power when there is greater certainty over the issue. It is a pity, however, that the majority here voted against this, and that the clear message was therefore not sent today."@en4
"Señora Presidenta, este era un tema de suma importancia en el debate y creo que el Parlamento tendría que haber transmitido un mensaje claro de que nos preocupa mucho lo que ha sucedido. Queremos demostrar a los ciudadanos que estamos esforzándonos al máximo para que las centrales nucleares de Europa y del mundo en general sean lo más seguras posible. También queremos mostrar que podremos continuar con la energía nuclear cuando la certidumbre en este asunto sea mayor. No obstante, es una pena que la mayoría de los presentes haya votado en contra y que, por lo tanto, este mensaje no se haya transmitido hoy de forma clara."@es21
"Austatud juhataja! See oli väga tähtis arutelu teema ja ma arvan, et parlament oleks pidanud saatma selge sõnumi, et oleme juhtunu pärast väga mures. Tahame näidata avalikkusele, et teeme kõik, mis meie võimuses, et muuta tuumaelektrijaamad Euroopas ja ka mujal maailmas võimalikult ohutuks. Tahame aga ka näidata, et saame jätkata tuumaenergia kasutamist, kui selles küsimuses valitseb rohkem kindlust. On kahetsusväärne, et enamik siin hääletas selle vastu, mistõttu jäi selline selge sõnum täna saatmata."@et5
"Madame la Présidente, ce sujet de discussion était extrêmement important, et je pense qu’il aurait été très utile que le Parlement envoie un message clair faisant part de notre vive inquiétude à propos de ce qui s'est passé. Nous voulons montrer aux citoyens que nous faisons tout ce que nous pouvons pour rendre les centrales nucléaires en Europe et dans le monde en général aussi sûres que possible. Cependant, nous devons aussi montrer que nous pourrons continuer à utiliser l'énergie nucléaire lorsque nous aurons plus de certitudes concernant ce problème. Il est toutefois dommage que la majorité des députés aient voté contre, de sorte que ce message clair n'a pas pu être envoyé aujourd'hui."@fr8
"Elnök asszony, ez egy rendkívül fontos vitatéma, és úgy gondolom, hogy fontos lett volna, hogy a Parlament világosan jelezze, hogy nagyon aggasztanak minket a történtek. Meg akarjuk mutatni a polgároknak, hogy mindent megteszünk azért, hogy Európa és a világ atomerőművei a lehető legbiztonságosabbak legyenek. Azt is jelezni akarjuk azonban, hogy az atomenergia tovább használható, amint biztosabbat lehet tudni az ügyben. Kár, hogy a többség ez ellen szavazott, és így nem küldtünk ma világos jelzéseket."@hu11
"Signora Presidente, questo è stato un tema di discussione estremamente importante e ritengo che sarebbe stato fondamentale per il Parlamento trasmettere un messaggio chiaro quanto al fatto che siamo preoccupati per ciò che è accaduto. Vogliamo dimostrare al pubblico che stiamo facendo tutto il possibile affinché le centrali nucleari in Europa e nel mondo in generale siano quanto più possibile sicure. Vogliamo inoltre dimostrare che possiamo continuare con il nucleare sempre che vi sia maggiore certezza al riguardo. Purtroppo, però, la maggioranza in Aula ha votato contro e oggi, quindi, quel messaggio chiaro non è stato trasmesso."@it12
"Pone pirmininke, tai buvo labai svarbi diskusijų tema, ir, manau, Parlamentui būtų svarbu pasiųsti aiškią žinią, kad esame labai susirūpinę dėl šių įvykių. Stengiamės parodyti visuomenei, kad darome viską, kad branduolinės elektrinės Europoje ir pasaulyje iš esmės būtų kuo saugesnės. Tačiau taip pat stengiamės parodyti, kad ir toliau galime naudoti branduolinę energiją, kai šiuo klausimu bus pasiektas didesnis užtikrintumas. Taigi gaila, kad dauguma balsavo prieš, todėl tokia aiški žinia šiandien nebuvo pasiųsta."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Šis bija ārkārtīgi svarīgs debašu temats, un es domāju, ka būtu bijis svarīgi, lai Parlaments raidītu skaidru signālu, ka mēs esam ļoti nobažījušies par notikušo. Mēs gribam parādīt sabiedrībai, ka mēs darām visu iespējamo, lai padarītu atomelektrostacijas Eiropā un pasaulē kopumā iespējami drošākas. Taču mēs arī gribam parādīt, ka ir iespējams turpināt attīstīt kodolenerģiju, ja ir lielāka noteiktība šajā jautājumā. Tomēr žēl, ka lielākā daļa šeit balsoja pret to un ka tāpēc skaidrs signāls šodien netika raidīts."@lv13
"Arvoisa puhemies, tämä oli äärimmäisen tärkeä keskustelunaihe, ja näen tärkeäksi, että parlamentilta olisi lähtenyt selkeä viesti, että me olemme todella huolissamme siitä, mitä tapahtui. Me haluamme osoittaa kansalaisille, että me teemme kaikkemme, jotta ydinvoimalat Euroopassa ja maailmalla ovat mahdollisimman turvallisia. Me haluamme myös kuitenkin osoittaa sen, että ydinvoiman kanssa voidaan jatkaa, kun varmuus tästä on olemassa. On sääli, että täällä kuitenkin enemmistö äänesti vastaan, ja tätä selkeätä viestiä ei näin ollen täältä tänään lähtenyt."@mt15
"− Mevrouw de Voorzitter, dit was een uitermate belangrijk onderwerp van debat en het zou naar mijn mening belangrijk zijn geweest als het Parlement duidelijk had gemaakt dat we zeer bezorgd zijn over wat er is gebeurd. We willen de burgers tonen dat we er alles aan doen om de kerncentrales in Europa en de wereld zo veilig mogelijk te maken. We willen echter ook aantonen dat we met kernenergie door kunnen gaan zodra er meer zekerheid over bestaat. Het is jammer dat de meerderheid echter tegen stemde en dat deze duidelijke boodschap vandaag dus niet is uitgezonden."@nl3
"Pani Przewodnicząca! To był niezwykle ważny temat do omówienia i uważam, że Parlament powinien wysłać jasny sygnał świadczący o naszym ogromnym zaniepokojeniu przebiegiem wydarzeń. Chcemy pokazać społeczeństwu, że robimy wszystko, co w naszej mocy, by uczynić elektrownie jądrowe w Europie – i ogólnie na całym świecie – możliwie jak najbezpieczniejszymi. Chcemy jednak pokazać też, że możemy nadal korzystać z energii jądrowej, jeżeli istnieje większa pewność w tej sprawie. To jednak szkoda, że większość tego Parlamentu zagłosowała przeciwko takiemu stanowisku, co sprawia, że dzisiaj nie udało się nam wysłać jasnego sygnału."@pl16
"Senhora Presidente, tratava-se de um tema de extrema importância a debater e considero que teria sido importante o Parlamento enviar uma mensagem clara de que estamos muito preocupados com o que aconteceu. Queremos demonstrar aos cidadãos que estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para tornar as centrais nucleares na Europa e no resto do mundo tão seguras quanto possível. No entanto, também queremos mostrar que desejamos continuar a tirar partido da energia nuclear quando houver mais certezas neste domínio. Lamento que a maioria tenha votado contra e que, portanto, hoje essa mensagem clara não tenha sido enviada."@pt17
"Dnă președintă, acesta a fost un subiect extrem de important pentru dezbatere și cred că ar fi fost important dacă Parlamentul ar fi transmis un mesaj clar, că suntem foarte îngrijorați cu privire la cele întâmplate. Dorim să arătăm publicului că depunem toate eforturile pentru a face centralele nucleare din Europa și din lume, în general, cât mai sigure posibil. Dorim, de asemenea, să arătăm că putem continua să utilizăm energia nucleară când există o certitudine mai mare asupra acestui aspect. Totuși, din păcate, majoritatea de aici a votat împotriva acesteia și, prin urmare, mesajul clar nu a fost transmis astăzi."@ro18
"Toto bola mimoriadne dôležitá téma na rozpravu a myslím si, že by bolo malo význam, keby Parlament vyslal jasný signál o tom, že nás trápi, čo sa stalo. Chceme verejnosti ukázať, že robíme všetko preto, aby boli jadrové elektrárne v Európe aj celkovo vo svete čo najbezpečnejšie. Chceme však ukázať aj to, že môžeme v jadrovej energii pokračovať, keď bude v tejto otázke panovať väčšia istota. Je škoda, že väčšina Parlamentu však hlasovala proti tomu a že sme dnes teda nevyslali jasný signál."@sk19
"Gospa predsednica, to je bila izredno pomembna tema za razpravo in mislim, da bi bila pomembna, če bi Parlament jasno sporočil, da smo zaskrbljeni zaradi tega, kar se je zgodilo. Javnosti želimo pokazati, da delamo vse, kar je v naši moči, da bi bile jedrske elektrarne v Evropi in svetu na splošno čim varnejše. Želimo pa tudi pokazati, da lahko z jedrsko energijo nadaljujemo, kadar je pri tem vprašanju več gotovosti. Škoda je, da večina tukaj tega ni podprla in da zato danes nismo poslali jasnega sporočila."@sl20
"Fru talman! Detta var ett oerhört viktigt debattämne, och jag anser att det hade varit viktigt för parlamentet att sända ett tydligt budskap om att vi är mycket oroade över vad som har skett. Vi vill visa allmänheten att vi gör allt vi kan för att kärnkraftverk i Europa och resten av världen ska vara så säkra som möjligt. Men vi vill också visa att vi kan fortsätta att använda kärnkraft när det råder större säkerhet i frågan. Det är dock synd att majoriteten i kammaren röstade mot detta och att det tydliga budskapet därmed inte sändes i dag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph