Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-04-07-Speech-4-079-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110407.5.4-079-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, last October, I tabled a written question to the Commission concerning the discrepancies between the figures in the different EU services on the EU import of tomatoes from Morocco. In 2008, there were about 100 000 tonnes in difference between DG TAXUD and Eurostat. The Commission answered that it had observed the problem and was solving it, but it is not clear to me whether the Commission will achieve what European citizens and European producers deserve. In the European Union, we import tomatoes not only from Morocco but also from other third countries. We should find a way for negotiations to be very fair to everyone and not at the expense of the European agriculture sector. We should also find a way to control what we are importing from other countries outside the EU, especially in some northern European ports. Without effective border controls, the European agriculture sector will have a very difficult future. If European production of tomatoes is damaged by the EU-Morocco Agreement, it will be very difficult to regain production on EU soil. The rules and the obligations should be applied to everyone, which means fair competition. What we cannot accept is the application of different rules and duties to a European producer and an agricultural producer outside the EU. Accepting this means accepting the loss in competitiveness of our agricultural sector and a huge effect on the labour force in Europe. I am in favour of free trade, but under symmetric conditions of production and information. If they do not exist, free trade is not fair trade and competition is not fair competition. Finally, I do not think that Parliament should ratify the EU-Morocco Agreement without the inclusion of clauses concerning the labour market, the social dimension and the environment in Morocco. If this does not happen, we may lose our European farming activity and our food chain industry."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, loni v říjnu jsem Komisi předložil otázku k písemnému zodpovězení ohledně rozdílů mezi údaji jednotlivých služeb EU o dovozu rajčat z Maroka. V roce 2008 činil rozdíl mezi údaji GŘ TAXUD a Eurostatu 100 tisíc tun. Komise odpověděla, že problém zaznamenala a byl řešen, není mi však jasné, zda Komise dosáhne toho, co si evropští občané a evropští producenti zasluhují. Evropská unie nedováží rajčata jen z Maroka, ale i z dalších třetích zemí. Měli bychom najít způsob, jak jednat, aby jednání byla ke všem maximálně spravedlivá a řešení nebylo na úkor evropského zemědělství. Měli bychom rovněž nalézt způsob, jak kontrolovat, co dovážíme z jiných třetích zemí, zejména přes některé přístavy v severní Evropě. Bez účinných hraničních kontrol to evropské zemědělství bude mít v budoucnu velice těžké. Jestliže dohoda mezi EU a Marokem evropskou produkci rajčat naruší, bude velmi obtížné znovu produkci na půdě EU obnovit. Pravidla a povinnosti by měly platit pro všechny stejně, což znamená spravedlivou hospodářskou soutěž. Nemůžeme souhlasit s tím, aby se na evropské producenty vztahovala jiná pravidla a jiné povinnosti než na producenty ze třetí země. Schválili bychom tak prakticky ztrátu konkurenceschopnosti našeho zemědělství, což by mělo obrovský dopad na pracovní sílu v Evropě. Jsem zastáncem volného obchodu, ovšem za stejných podmínek výroby a také podávání informací. Tam, kde toto není, není volný obchod obchodem spravedlivým a ani hospodářská soutěž není spravedlivou soutěží. A konečně, myslím si, že by Parlament neměl dohodu mezi EU a Marokem ratifikovat, aniž by zahrnovala doložky o pracovním trhu, sociálních aspektech a životním prostředí v Maroku. Jestliže k tomu nedojde, tak by Evropa mohla přijít o své zemědělství a potravinářský průmysl."@cs1
"Hr. formand! Sidste år i oktober fremsatte jeg en skriftlig forespørgsel til Kommissionen angående uoverensstemmelser i tallene fra forskellige EU-tjenestegrene vedrørende EU-import af tomater fra Marokko. I 2008 var der en forskel på næsten 100 000 t mellem GD for Beskatning og Toldunion og Eurostat. Kommissionen svarede, at den havde lagt mærke til problemet, og at den ville løse det, men det står ikke helt klart for mig, om Kommissionen kommer til at opnå det, de europæiske borgere og producenter har fortjent. I EU importerer vi ikke alene tomater fra Marokko, men også fra andre tredjelande. Vi må finde en måde at gøre forhandlingerne retfærdige på for alle, så de ikke bliver gennemført på bekostning af den europæiske landbrugssektor. Vi er også nødt til at finde en måde at kontrollere det, vi importerer fra andre lande uden for EU, især i visse nordeuropæiske havne. Uden effektive grænsekontroller går den europæiske landbrugssektor en vanskelig fremtid i møde. Hvis den europæiske produktion af tomater skades af aftalen mellem EU og Marokko, bliver det vanskeligt at bevare produktionen på EU-jord. Regler og forpligtelser bør gælde for alle, så konkurrencen bliver retfærdig. Vi kan ikke acceptere, at der gælder andre regler og forpligtelser for en europæisk producent end for en landbrugsproducent uden for EU. Hvis vi accepterer det, accepterer vi tab af konkurrenceevne i vores landbrugssektor og en stor indvirkning på arbejdsstyrken i Europa. Jeg er for fri handel, men det skal ske under ensartede produktions- og informationsbetingelser. Hvis de ikke findes, er fri handel ikke retfærdig handel, og konkurrencen er ikke retfærdig. Endelig synes jeg ikke, Parlamentet skal ratificere aftalen mellem EU og Marokko, uden at der bliver indføjet bestemmelser om arbejdsmarkedet, den sociale dimension og miljøet i Marokko. Sker det ikke, kan vi miste europæiske landbrugsaktiviteter og vores fødevarekædeindustri."@da2
"Herr Präsident! Im letzten Oktober reichte ich eine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung an die Kommission bezüglich der unterschiedlichen Angaben einzelner Dienststellen der EU über die Einfuhr von Tomaten aus Marokko ein. 2008 lag der Unterschied zwischen den Angaben der GD TAXUD und von Eurostat bei etwa 100 000 Tonnen. Die Kommission antwortete, dass sie das Problem festgestellt habe und dabei sei, es zu lösen; aber es nicht klar, ob die Kommission das erreichen wird, was europäische Bürgerinnen und Bürger und europäische Erzeuger verdienen. Wir führen nicht nur Tomaten aus Marokko in die Europäische Union ein, sondern auch aus anderen Drittländern. Wir sollten einen Weg für Verhandlungen finden, um jedem gegenüber sehr fair zu sein – und nicht auf Kosten des europäischen Agrarsektors. Wir sollten auch einen Weg finden, um zu kontrollieren, was wir aus anderen Ländern außerhalb der EU einführen, vor allem in einigen nördlichen europäischen Häfen. Ohne effektive Grenzkontrollen wird es der europäische Agrarsektor in Zukunft sehr schwer haben. Wenn die europäische Tomatenerzeugung durch das Abkommen zwischen der EU und Marokko beeinträchtigt wird, wird es sehr schwierig sein, die Erzeugung auf EU-Boden zurückzuholen. Die Regeln und Verpflichtungen sollten für jeden gelten, was fairen Wettbewerb bedeutet. Was wir nicht akzeptieren können ist, dass für einen europäischen Erzeuger und einen landwirtschaftlichen Erzeuger außerhalb der EU unterschiedliche Regeln und Pflichten gelten. Dies zu akzeptieren bedeutet, den Verlust an Wettbewerbsfähigkeit unseres Agrarsektors sowie enorme Auswirkungen auf die Arbeitskräfte in Europa in Kauf zu nehmen. Ich befürworte freien Handel, aber unter symmetrischen Bedingungen in Bezug auf Erzeugung und Informationen. Ohne sie ist freier Handel kein fairer Handel und Wettbewerb kein fairer Wettbewerb. Abschließend denke ich nicht, dass das Parlament das Abkommen zwischen der EU und Marokko ratifizieren sollte, ohne Klauseln bezüglich des Arbeitsmarkts, der sozialen Dimension und der Umwelt in Marokko aufzunehmen. Wenn dies nicht geschieht, werden wir möglicherweise unsere europäische landwirtschaftliche Tätigkeit und unsere Nahrungsmittelindustrie einbüßen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, τον περασμένο Οκτώβριο, κατέθεσα μια γραπτή ερώτηση στην Επιτροπή όσον αφορά τις διαφορές μεταξύ των αριθμητικών στοιχείων που δίνουν οι διάφορες υπηρεσίες της ΕΕ όσον αφορά τις εισαγωγές τομάτας από το Μαρόκο στην ΕΕ. Το 2008, η διαφορά μεταξύ της ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης και της Eurostat ήταν περίπου 100.000 τόνοι. Η Επιτροπή απάντησε ότι είχε διαπιστώσει το πρόβλημα και θα επιλαμβανόταν της επίλυσής του, αλλά δεν μου είναι ξεκάθαρο αν η Επιτροπή θα καταφέρει να κάνει αυτό που πρέπει για τους ευρωπαίους πολίτες και τους ευρωπαίους παραγωγούς. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εισάγουμε τομάτες όχι μόνο από το Μαρόκο αλλά και από άλλες τρίτες χώρες. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε οι διαπραγματεύσεις να είναι πολύ δίκαιες για όλους και να μην αποβαίνουν εις βάρος του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα. Θα πρέπει επίσης να βρούμε έναν τρόπο να ελέγξουμε τι εισάγουμε από άλλες χώρες εκτός της ΕΕ, ιδίως σε ορισμένους λιμένες της Νότιας Ευρώπης. Χωρίς αποτελεσματικούς συνοριακούς ελέγχους, το μέλλον του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα προοιωνίζεται ζοφερό. Αν η ευρωπαϊκή παραγωγή τομάτας καταστραφεί από τη συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου, θα είναι πολύ δύσκολο να επανέλθει η παραγωγή στο έδαφος της ΕΕ. Οι κανόνες και οι υποχρεώσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους, πράγμα που σημαίνει ότι θα υπάρχει θεμιτός ανταγωνισμός. Αυτό που δεν μπορούμε να δεχθούμε είναι η εφαρμογή διαφορετικών κανόνων και υποχρεώσεων σε έναν ευρωπαίο παραγωγό και έναν παραγωγό γεωργικών προϊόντων εκτός ΕΕ. Η αποδοχή αυτού σημαίνει αποδοχή της απώλειας της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα μας και τεράστιες επιπτώσεις στο εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη. Είμαι υπέρ του ελεύθερου εμπορίου, αλλά υπό συμμετρικές συνθήκες παραγωγής και πληροφόρησης. Αν αυτές δεν υπάρχουν, το ελεύθερο εμπόριο δεν είναι δίκαιο εμπόριο και ο ανταγωνισμός δεν είναι θεμιτός ανταγωνισμός. Τέλος, δεν πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να επικυρώσει τη συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου χωρίς τη συμπερίληψη ρητρών που αφορούν την αγορά εργασίας, την κοινωνική διάσταση και το περιβάλλον στο Μαρόκο. Αν αυτό δεν συμβεί, μπορεί να χάσουμε την ευρωπαϊκή γεωργική μας δραστηριότητα και τη βιομηχανία τροφίμων μας."@el10
"Señor Presidente, el pasado octubre presenté una pregunta escrita a la Comisión sobre las discrepancias en las cifras de los distintos servicios de la UE relativas a la importación de tomates de Marruecos. En 2008 había una diferencia de alrededor de 100 000 toneladas entre la DG TAXUD y Eurostat. La Comisión respondió que había advertido el problema y que lo estaba resolviendo, pero no me queda claro si la Comisión conseguirá lo que los ciudadanos y productores europeos merecen. En la Unión Europea no solo importamos tomates de Marruecos, también de terceros países. Deberíamos encontrar un modo de lograr que las negociaciones sean muy justas para todos y no perjudiquen al sector agrícola europeo. Tendríamos que encontrar asimismo un modo de controlar lo que importamos de otros países de fuera de la UE, en especial en algunos puertos del norte de Europa. Sin controles fronterizos efectivos, el sector agrícola europeo tendrá un futuro muy difícil. Si la producción europea de tomates se ve perjudicada por el Acuerdo UE-Marruecos, será muy difícil recuperar la producción en suelo europeo. Las normas y las obligaciones deberían aplicarse a todos, en eso consiste la competencia leal. Lo que no podemos aceptar es que se apliquen normas y deberes diferentes de un productor europeo y a un productor agrícola de fuera de la UE. Aceptar esto implica aceptar la pérdida de competitividad de nuestro sector agrícola y una enorme repercusión para la fuerza laboral europea. Estoy a favor del libre comercio, pero en condiciones de producción e información simétricas. Si no existen, el libre comercio no es comercio justo y la competencia no es competencia leal. Por último, no creo que el Parlamento deba ratificar el Acuerdo UE-Marruecos sin que se incluyan cláusulas relacionadas con el mercado laboral, la dimensión social y el medioambiente en Marruecos. Si esto no sucede, podríamos perder la actividad agrícola europea y nuestra industria de la cadena alimentaria."@es21
"Austatud juhataja! Esitasin eelmise aasta oktoobris komisjonile kirjaliku küsimuse lahknevuste kohta arvudes eri ELi teenistustes tomatite importimise kohta Marokost. 2008. aastal oli vahe DG TAXUDi ja Eurostati andmetes umbes 100 000 tonni. Komisjon vastas, et on probleemi jälginud ja on seda lahendamas, aga minu jaoks ei ole selge, kas komisjon saavutab selle, mida Euroopa kodanikud ja Euroopa tootjad väärivad. Euroopa Liidus impordime lisaks Marokole tomateid ka teistest kolmandatest riikidest. Peaksime leidma viisi, et läbirääkimised oleksid kõikide suhtes õiglased, ning seda mitte Euroopa põllumajandussektori arvelt. Samuti peaksime leidma viisi kontrollida, mida me impordime teistest riikidest väljaspool ELi, eriti mõnes Põhja-Euroopa sadamas. Ilma tõhusa piirikontrollita saab Euroopa põllumajandussektoril väga raske olema. Kui ELi ja Maroko vaheline leping kahjustab tomatite tootmist Euroopas, on väga raske taastada tootmist ELi pinnal. Eeskirju ja kohustusi tuleks kohaldada kõikidele, mis tähendab ausat konkurentsi. Me ei saa aktsepteerida erinevate eeskirjade ja kohustuste kohaldamist Euroopa tootjale ning põllumajandustootjale väljastpoolt ELi. Selle aktsepteerimine tähendab meie põllumajandussektori konkurentsivõime kaotamise aktsepteerimist ja suurt mõju tööjõule Euroopas. Pooldan vabakaubandust, aga tootmise ja teabe sümmeetriliste tingimuste kohaselt. Kui neid ei ole, siis ei ole vabakaubandus õiglane kaubandus ja konkurents ei ole aus konkurents. Kokkuvõttes ma ei arva, et parlament peaks ratifitseerima ELi ja Maroko lepingu, lisamata klausleid Maroko tööturu, sotsiaalse mõõtme ja keskkonna kohta. Kui seda ei juhtu, võime kaotada Euroopa põllumajandustegevuse ja oma toiduahelatööstuse."@et5
"Arvoisa puhemies, viime lokakuussa esitin komissiolle kirjallisen kysymyksen, joka koski ristiriitaisuuksia EU:n eri elinten antamissa Marokosta EU:hun suuntautuvaa tomaatintuontia koskevissa luvuissa. Vuonna 2008 verotuksen ja tulliliiton pääosaston ja Eurostatin antamien lukujen ero oli noin 100 000 tonnia. Komissio vastasi, että se oli huomannut ongelman ja oli alkanut ratkoa sitä, mutta minulle jäi epäselväksi, onnistuuko komissio saavuttamaan sen, minkä Euroopan kansalaiset ja Euroopan tuottajat ansaitsevat. Emme tuo Euroopan unioniin tomaatteja ainoastaan Marokosta vaan myös muista kolmansista maista. Meidän olisi löydettävä keinot käydä neuvotteluja niin, että kaikkia osapuolia kohdellaan niissä täysin oikeudenmukaisesti, eikä Euroopan maatalousalan kustannuksella. Meidän on myös löydettävä keinot valvoa muista EU:n ulkopuolisista maista tulevaa tuontia, etenkin tietyissä Pohjois-Euroopan satamissa. Ilman tehokasta rajavalvontaa Euroopan maatalousalan tulevaisuus näyttää erittäin vaikealta. Jos EU:n ja Marokon välinen sopimus vahingoittaa Euroopan tomaatintuotantoa, tuotannon uudelleen käynnistäminen EU:n maaperällä on erittäin vaikeaa. Sääntöjä ja velvollisuuksia on sovellettava kaikkiin, mikä tarkoittaa tervettä kilpailua. Emme voi hyväksyä sitä, että eurooppalaisiin tuottajiin ja EU:n ulkopuolisiin maataloustuottajiin sovelletaan eri sääntöjä ja velvollisuuksia. Jos tämä hyväksytään, hyväksytään myös maatalousalamme kilpailukyvyn heikkeneminen ja sen merkittävä vaikutus Euroopan unionin työvoimaan. Kannatan vapaakauppaa, mutta tuotantoa ja tiedotusta koskevien ehtojen on oltava symmetriset. Ellei näitä ole, vapaakauppa ei ole reilua kauppaa eikä kilpailu ole tervettä kilpailua. Lopuksi olen sitä mieltä, ettei parlamentin pidä ratifioida EU:n ja Marokon välistä sopimusta ellei siihen sisällytetä työmarkkinoita, sosiaalista ulottuvuutta ja Marokon ympäristöä koskevia lausekkeita. Ellei näin tehdä, voimme menettää eurooppalaisen maataloustoiminnan ja elintarviketeollisuuden."@fi7
"Monsieur le Président, en octobre dernier j'ai déposé une question écrite auprès de la Commission à propos des différences dans les chiffres émanant des différents services de l'UE concernant l'importation dans l'UE de tomates en provenance du Maroc. En 2008, un écart d'environ 100 000 tonnes avait été noté entre la DG TAXUD et Eurostat. La Commission avait répondu qu'elle était au courant du problème et qu'elle était en voie de le résoudre, mais je me demande si Commission va bien dans la direction voulue par les citoyens et les producteurs européens. L'Union européenne importe des tomates non seulement du Maroc, mais aussi d’autres pays tiers. Nous devons trouver le moyen de rendre les négociations équitables pour chacun et qu’elles ne se fassent pas au détriment de l'agriculture européenne. Nous devons également trouver un moyen de surveiller ce que nous importons d’autres pays hors UE, particulièrement dans certains ports du nord de l'Europe. Sans une surveillance efficace aux frontières, l'avenir de l'agriculture européenne risque de devenir bien sombre. Si l'accord UE-Maroc est préjudiciable à la production européenne de tomates, il sera très difficile de retrouver un bon niveau de production sur le sol européen. Les règles et obligations doivent être appliquées à tout le monde: c'est la définition d'une concurrence loyale. Nous ne pouvons pas accepter que des règles et des droits différents s’appliquent selon qu’il s’agit d’un producteur européen ou d’un agriculteur hors de l'UE. Si nous acceptons cela, nous accepterons une baisse de la compétitivité de notre agriculture et des effets déplorables pour la main d'œuvre en Europe. Je suis en faveur du libre-échange, pour autant qu'il soit accompagné de conditions de production et d'informations équilibrées de part et d'autre. Si ces conditions ne sont pas réunies, le libre-échange n'est pas du commerce équitable et la concurrence n'est pas loyale. Pour terminer, je ne pense pas que le Parlement devrait ratifier l'accord UE-Maroc sans y inclure des clauses concernant le marché du travail, la dimension sociale et l'environnement au Maroc. S’il le fait, nous risquons de voir disparaître l'activité agricole et l'industrie de la chaîne alimentaire européennes."@fr8
"Elnök úr, múlt októberben írásbeli választ igénylő kérdést intéztem a Bizottsághoz a marokkói paradicsomimportra vonatkozó, a különböző uniós szolgálatok adatainak eltéréseiről. 2008-ban az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóságnál, valamint az Eurostatnál nyilvántartott adatok között mintegy 100 000 tonna volt a különbség. A Bizottság azt válaszolta, hogy észlelte a problémát, amelynek megoldása folyamatban van, ám nem egyértelmű számomra, hogy a Bizottság keresztül tudja-e vinni azt, amit az európai polgárok és az európai termelők megérdemelnek. Az Európai Unióba nemcsak Marokkóból, hanem harmadik országokból is importálunk paradicsomot. Módot kell találnunk arra, hogy a tárgyalások mindenki számára korrektek legyenek, és ezeknek ne az európai mezőgazdasági szektor lássa a kárát. Arra is módot kell találnunk, hogy ellenőrizzük az EU-n kívüli más országokból behozott árukat, különösen egyes észak-európai kikötőkben. Hatékony határellenőrzés nélkül az európai mezőgazdasági ágazat igen nehéz jövő előtt áll. Ha az európai paradicsomtermelés megsínyli az EU és Marokkó közötti megállapodást, felettébb nehéz lesz európai földön visszatornásznunk magunkat az eredeti termelési szintre. A szabályoknak és a kötelezettségeknek mindenkire kell vonatkozniuk, ez jelenti a tisztességes versenyt. Számunkra elfogadhatatlan az, hogy az európai termelőkre és az EU-n kívüli mezőgazdasági termelőkre eltérő szabályok és kötelességek vonatkozzanak. Ha ezt elfogadnánk, ez egyenlő lenne mezőgazdasági ágazatunk versenyképesség-vesztésének az elfogadásával, és az európai munkaerőre gyakorolt óriási hatással. Én híve vagyok a szabadkereskedelemnek, de csak egyenlő termelési feltételekkel és tájékoztatással. Amennyiben ezek nincsenek meg, a szabadkereskedelem nem tisztességes kereskedelem, és a verseny nem tisztességes verseny. Végezetül úgy gondolom, hogy a Parlamentnek addig nem szabad megerősítenie az EU-Marokkó megállapodást, amíg ebben nem szerepelnek a marokkói munkaerőpiacra, szociális vetületre és környezetre vonatkozó kitételek. Ha ez nem történik meg, elveszíthetjük európai gazdálkodási tevékenységünket és élelmiszerlánc-ágazatunkat."@hu11
"Signor Presidente, lo scorso ottobre ho presentato un’interrogazione scritta alla Commissione riguardante le discrepanze tra le cifre presentate dai diversi uffici dell’Unione europea sulle importazioni di pomodori dal Marocco. Nel 2008 è stata registrata una differenza di circa 100 000 tonnellate tra i dati della direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale e i dati Eurostat. La Commissione replicò che il fenomeno era sotto osservazione e in via di risoluzione, ma non mi è chiaro se intenda concludere un lavoro cui hanno diritto sia i cittadini, che i produttori europei. Nell’Unione europea importiamo pomodori non soltanto dal Marocco, ma anche da paesi terzi. Dovremmo fare in modo che i negoziati siano molto equi per tutti e non vadano a svantaggio dell’agricoltura europea. Dovremmo escogitare anche delle modalità di controllo delle importazioni dai porti dell’Europa settentrionale. Senza controlli doganali efficaci, l’agricoltura europea conoscerà un futuro difficile. Se l’accordo tra l’Unione europea e il Marocco danneggia la produzione interna di pomodori, sarà molto arduo riconquistare quote di produzione sul suolo europeo. I regolamenti e gli obblighi dovrebbero valere per tutti, in nome di una sana concorrenza. Non possiamo accettare che vengano applicati regolamenti e oneri diversi tra produttori europei e quelli extra-europei. Accettare queste disparità significherebbe generare una perdita di competitività del nostro settore agricolo e intaccare la forza lavoro europea. Sono a favore del libero commercio, ma a parità di condizioni di produzione e di informazione. In caso contrario, il libero commercio non è equo e la concorrenza non è leale. Non penso, in conclusione, che il Parlamento debba ratificare l’accordo tra l’Unione europea e il Marocco senza inserire delle clausole riguardanti il mercato del lavoro e gli aspetti sociali e ambientali del Marocco. Senza queste prerogative, rischiamo di perdere l’agricoltura europea e la nostra industria alimentare."@it12
"Pone pirmininke, praėjusių metų spalio mėn. pateikiau klausimą raštu Komisijai dėl skirtingų ES tarnybų pateikiamų duomenų apie ES importuojamus pomidorus iš Maroko. 2008 m. Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato ir Eurostato pateiktų duomenų neatitikimas buvo apie 100 000 tonų. Komisija atsakė, kad pastebėjo šį neatitikimą ir sprendžia problemą, tačiau neaišku, ar Komisija pasieks tai, ko nusipelno Europos piliečiai ir Europos gamintojai. Europos Sąjungoje pomidorus importuojame ne tik iš Maroko, bet ir iš kitų trečiųjų šalių. Turime surasti būdą, kaip vesti derybas, kad jos būtų sąžiningos visų subjektų atžvilgiu ir nebūtų daroma žala Europos žemės ūkio sektoriui. Be to, turime surasti būdą, kaip kontroliuoti importą iš šalių, esančių už ES ribų, visų pirma kai kuriuose Šiaurės Europos uostuose. Jei nebus laikomasi veiksmingos sienų kontrolės, Europos žemės ūkio sektoriaus laukia itin sunki ateitis. Jei ES ir Maroko susitarimas bus žalingas Europos pomidorų augintojams, bus labai sunku atkurti produkcijos auginimą ES dirvoje. Taisyklės ir įpareigojimai turėtų būti taikomi visiems, nes tai reiškia sąžiningą konkurenciją. Negalime pritarti, kad skirtingos taisyklės ir muitai būtų taikomi Europos gamintojams ir žemės ūkio gamintojams už ES ribų. Pritarimas tam reikštų mūsų žemės ūkio sektoriaus konkurencingumo mažinimą ir turėtų didelę įtaką darbo jėgai Europoje. Pritariu laisvajai prekybai, bet tik tokiai, kuriai taikomos tolygios gamybos ir informacijos sąlygos. Jei taip nėra, laisvoji prekyba nėra laisva, o sąžininga konkurencija nėra sąžininga. Galiausiai, nemanau, kad Parlamentas turėtų ratifikuoti ES ir Maroko susitarimą, jei nebus įtrauktos sąlygos dėl darbo rinkos, socialinio aspekto ir aplinkos Maroke. Jei to nepadarysime, galime prarasti Europos ūkininkavimo veiklą ir maisto grandinės pramonę ."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, pagājušā gada oktobrī es Komisijai iesniedzu rakstisku jautājumu saistībā ar neatbilstībām dažādu Eiropas organizāciju rādītājos par tomātu importu no Marokas Eiropas Savienībā. 2008. gadā tika novērota aptuveni 100 000 tonnu starpība un uzrādītajā informācijā. Komisija sniedza atbildi, ka problēma ir apzināta un tiek risināta, tomēr man nav skaidrs, vai Komisija uzlabos situāciju par labu Eiropas iedzīvotājiem un Eiropas ražotājiem. Eiropas Savienībā tomāti tiek ievesti ne tikai no Marokas, bet arī citām trešajām valstīm. Mums jāmēģina veidot tāds sarunu process, kurā būtu vienlīdz godīga attieksme pret visām iesaistītajām pusēm, nevis jāmēģina ietaupīt uz Eiropas lauksaimniecības nozares rēķina. Mums ir arī jāatrod paņēmiens tādu produktu kontrolei, kas tiek ievesti no citām, ārpus ES esošām, valstīm, jo īpaši caur dažām Ziemeļeiropas ostām. Neieviešot efektīvu robežkontroli, Eiropas lauksaimniecības nozari nākotnē gaida grūti laiki. Ja ES–Marokas nolīguma dēļ Eiropas tomātu audzēšanas nozarei tiks nodarīts kaitējums, būs ļoti grūti to atjaunot ES teritorijā. Noteikumi un saistības būtu jāpiemēro visiem, kas nozīmētu godīgu konkurenci. Mēs nevaram pieņemt dažādu nosacījumu un nodokļu piemērošanu Eiropas ražotājiem un ārpus ES esošajiem lauksaimniecisko produktu ražotājiem. Pieņemot šādu situāciju, tas nozīmē pieņemt ievērojamu konkurētspējas pazemināšanos mūsu lauksaimniecības nozarē un ārkārtīgi lielas izmaiņas darbaspēka jomā Eiropā. Es atbalstu brīvo tirdzniecību, bet tikai ievērojot vienotus informācijas un ražošanas nosacījumus. Ja tas netiek ņemts vērā, brīvā tirdzniecība vairs nav godīga tirdzniecība un konkurence vairs nav godīga konkurence. Visbeidzot, es nedomāju, ka Parlamentam ir jāratificē ES–Marokas nolīgums, neiekļaujot klauzulu attiecībā uz darba tirgu, sociālo aspektu un vidi Marokā. Ja šīs prasības netiks ievērotas, mēs varam zaudēt aktīvi darboties spējīgu Eiropas lauksaimniecības nozari un pārtikas tīkla industriju."@lv13
"Mr President, last October I tabled a written question to the Commission concerning the discrepancies between the figures in the different EU services on the EU import of tomatoes from Morocco. In 2008, there were about 100 000 tonnes in difference between DG TAXUD and Eurostat. The Commission answered that it had observed the problem and was solving it, but it is not clear to me whether the Commission will achieve what European citizens and European producers deserve. In the European Union we import tomatoes not only from Morocco but also from other third countries. We should find a way for negotiations to be very fair to everyone and not at the expense of the European agriculture sector. We should also find a way to control what we are importing from other countries outside the EU, especially in some northern European ports. Without effective border controls, the European agriculture sector will have a very difficult future. If European production of tomatoes is damaged by the EU-Morocco Agreement, it will be very difficult to regain production on EU soil. The rules and the obligations should be applied to everyone, which means fair competition. What we cannot accept is the application of different rules and duties to a European producer and an agricultural producer outside the EU. Accepting this means accepting the loss in competitiveness of our agricultural sector and a huge effect on the labour force in Europe. I am in favour of free trade, but under symmetric conditions of production and information. If they do not exist, free trade is not fair trade and competition is not fair competition. Finally, I do not think that Parliament should ratify the EU-Morocco Agreement without the inclusion of clauses concerning the labour market, the social dimension and the environment in Morocco. If this does not happen, we may lose our European farming activity and our food chain industry."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik heb in oktober vorig jaar een schriftelijke vraag ingediend bij de Commissie over de verschillen tussen de cijfers van verschillende EU-diensten over de invoer in de EU van tomaten uit Marokko. In 2008 was er een verschil van 100 000 ton tussen DG TAXUD en Eurostat. De Commissie gaf aan van het probleem op de hoogte te zijn en eraan te werken, maar het is mij niet duidelijk of de Commissie de oplossing zal vinden die de burgers en producenten van Europa verdienen. In de Europese Unie importeren we tomaten uit niet alleen Marokko maar ook andere derde landen. We moeten een manier van onderhandelen vinden die volledig recht doet aan alle partijen en niet ten koste gaat van de Europese agrarische sector. We moeten ook een manier vinden om de import uit andere landen buiten de EU te controleren, met name in een aantal Noord-Europese havens. Zonder effectieve grenscontroles gaat de Europese agrarische sector een zeer zware periode tegemoet Als de productie van tomaten in Europa wordt benadeeld door de overeenkomst EU-Marokko, zal het zeer moeilijk zijn om de productie op het grondgebied van de EU te herstellen. De regels en plichten moeten op iedereen worden toegepast, want dat is eerlijke concurrentie. Voor ons is het onaanvaardbaar dat er op Europese producenten andere regels en rechten worden toegepast dan op landbouwproducenten buiten de EU. Als we dit accepteren, moeten we ook het verlies aan concurrentievermogen van onze agrarische sector en het enorme effect hiervan op de Europese arbeidskrachten accepteren. Ik ben voor vrije handel mits deze plaatsvindt onder gelijke voorwaarden voor productie en informatie. Als deze voorwaarden ontbreken, is vrije handel geen eerlijke handel en is concurrentie geen eerlijke concurrentie. Tot slot denk ik niet dat het Parlement de overeenkomst EU-Marokko moet ratificeren als daarin geen bepalingen inzake de arbeidsmarkt, de sociale dimensie en het milieu in Marokko zijn opgenomen. Als dit toch gebeurt, lopen we kans de Europese landbouwactiviteiten en de voedselketenindustrie te verliezen."@nl3
"Panie Przewodniczący! W październiku zeszłego roku złożyłem w Komisji pisemne pytanie dotyczące różnic w danych, jakie poszczególne służby UE posiadały na temat ilości pomidorów przywożonych do UE z Maroka. W 2008 roku różnica pomiędzy danymi DG TAXUD a danymi Eurostatu wyniosła 100 tysięcy ton. Komisja odpowiedziała, że odnotowała ten problem i że jest w trakcie jego rozwiązywania, ale nie jestem pewien, czy działania Komisji przyniosą rezultat, na jaki zasługują europejscy producenci i obywatele. W Unii Europejskiej importujemy pomidory nie tylko z Maroka, ale także z innych państw trzecich. Powinniśmy znaleźć rozwiązanie, które sprawi, że negocjacje będą sprawiedliwe wobec wszystkich i nie spowoduje kosztów po stronie europejskiego sektora rolnego. Powinniśmy również znaleźć sposób na kontrolowanie towarów przywożonych z państw poza UE, a dostających się na rynek przez niektóre porty na północy Europy. Bez skutecznej kontroli granicznej europejski sektor rolny czeka trudna przyszłość. Jeśli europejscy producenci pomidorów poniosą straty na skutek porozumienia UE i Maroka, to bardzo trudne będzie ponowne uruchomienie produkcji w UE. Wszystkich powinny dotyczyć te same zasady i zobowiązania – na tym polega uczciwa konkurencja. Nie możemy zgodzić się na stosowanie innych norm w stosunku do producenta z UE i rolnika spoza UE. Zgoda na taki stan rzeczy obniży konkurencyjność naszego sektora rolnego, a także w ogromnym stopniu wpłynie na rynek pracy w Europie. Popieram wolność handlu, ale tylko jeśli jej podstawą są równe zasady kierujące produkcją i informacją. Jeśli te nie istnieją, wolny handel nie jest uczciwym handlem, a konkurencja nie jest uczciwą konkurencją. Podsumowując: uważam, że Parlament nie powinien ratyfikować porozumienia pomiędzy UE i Marokiem, jeśli nie znajdą się w nim ustępy dotyczące rynku pracy, kwestii społecznych i środowiska naturalnego w Maroku. W przeciwnym razie możemy stracić europejskie rolnictwo i przemysł łańcucha żywnościowego."@pl16
"Senhor Presidente, em Outubro do ano passado, apresentei uma pergunta escrita à Comissão a respeito das discrepâncias entre os números apresentados pelos diferentes organismos da UE no que se refere às importações para a UE de tomate proveniente de Marrocos. Em 2008, registou-se uma diferença de cerca de 100 000 toneladas entre os números da DG TAXUD e do Eurostat. A Comissão respondeu que tinha detectado o problema e que estava a resolvê-lo, mas não é claro para mim se a Comissão garantirá o que os cidadãos e os produtores europeus merecem. Na União Europeia, importamos tomate não só de Marrocos mas também de outros países terceiros. Devemos encontrar forma de as negociações serem justas para todos e não à custa do sector agrícola europeu. Devemos também encontrar uma maneira de controlar o que importamos de países exteriores à UE, especialmente o que transita por alguns portos do norte da Europa. Sem controlos fronteiriços eficazes, o sector agrícola europeu terá um futuro muito difícil. Se a produção europeia de tomate estiver a ser lesada pelo Acordo UE-Marrocos, muito dificilmente recuperaremos a produção em solo da UE. As normas e as obrigações devem aplicar-se a todos, o que gera concorrência leal. O que não podemos aceitar é a exigência de normas e deveres diferentes a um produtor europeu e a um produtor de fora da UE. Aceitar este estado de coisas significa aceitar a perda de competitividade do nosso sector agrícola e aceitar as enormes repercussões para a força de trabalho europeia. Sou a favor da liberalização do comércio, mas com condições de produção e informação simétricas. Se essas condições não existirem, o comércio livre não é um comércio justo e a concorrência não é uma concorrência justa. A concluir, considero que o Parlamento não deve ratificar o Acordo UE-Marrocos sem a inclusão de cláusulas relativas ao mercado de trabalho, à dimensão social e ao ambiente em Marrocos. Sem essas cláusulas, a Europa pode perder a sua actividade agrícola e a sua indústria alimentar."@pt17
"Dle președinte, în octombrie anul trecut, am adresat Comisiei o întrebare cu solicitare de răspuns scris cu privire la discrepanțele dintre cifrele din diferite servicii ale Uniunii Europene cu privire la importul în UE de roșii din Maroc. În 2008, s-a înregistrat o diferență de aproximativ 100 000 de tone între DG TAXUD și Eurostat. Comisia a răspuns că observase problema și că o rezolva, dar nu-mi este clar dacă aceasta va obține ceea ce cetățenii europeni și producătorii europeni merită. În Uniunea Europeană, noi importăm roșii nu numai din Maroc, ci și din alte țări terțe. Ar trebui să găsim o cale ca negocierile să fie foarte corecte pentru toată lumea și nu în detrimentul sectorului agricol european. Ar trebui să găsim, de asemenea, o modalitate de a controla ceea ce se importă din alte țări din afara UE, în special în anumite porturi din nordul Europei. În lipsa controalelor eficiente la frontieră, sectorul agricol european va avea un viitor foarte greu. În cazul în care producția europeană de roșii este afectată de Acordul UE-Maroc, va fi foarte greu să recâștige producția pe pământul UE. Regulile și obligațiile ar trebui să se aplice tuturor, ceea ce înseamnă o concurență loială. Nu putem însă accepta aplicarea unor reguli și drepturi diferite unui producător european și unui producător agricol din afara UE. Acceptând acest lucru implică să acceptăm pierderea competitivității sectorului nostru agricol și un efect imens asupra forței de muncă din Europa. Sunt în favoarea comerțului liber, dar în condiții simetrice de producție și de informare. În cazul în care acestea nu există, comerțul liber nu este un comerț echitabil, iar concurența nu este o concurență loială. În cele din urmă, nu cred că Parlamentul ar trebui să ratifice Acordul UE-Maroc fără includerea unor clauze privind piața forței de muncă, dimensiunea socială și mediul din Maroc. Dacă acest lucru nu se întâmplă, am putea pierde activitatea noastră agricolă europeană și lanțul nostru de industrie alimentară."@ro18
"V októbri minulého roku som predložil Komisii písomnú otázku týkajúcu sa nesúladu medzi údajmi o dovoze paradajok z Maroka, poskytovanými rôznymi útvarmi EÚ. V roku 2008 sa údaje Generálneho riaditeľstva pre dane a colnú úniu a Eurostatu rozchádzali až o 100 000 ton. Komisia odpovedala, že si problém všimla a že ho rieši, nie je mi však jasné, či Komisia dosiahne to, čo si európski občania a európski výrobcovia zaslúžia. Do Európskej únie dovážame paradajky nielen z Maroka, ale aj z iných tretích krajín. Musíme zabezpečiť, aby boli rokovania spravodlivé pre každého a nie na úkor európskeho odvetvia poľnohospodárstva. Tiež by sme mali nájsť spôsob, ako kontrolovať, čo dovážame z iných krajín mimo EÚ, zvlášť v niektorých severoeurópskych prístavoch. Bez účinných hraničných kontrol čaká odvetvie poľnohospodárstva v Európe veľmi ťažká budúcnosť. Ak európsku produkciu paradajok poškodí dohoda medzi EÚ a Marokom, bude veľmi ťažké obnoviť produkciu na pôde EÚ. Aby fungovala spravodlivá hospodárska súťaž, musia pravidlá a povinnosti platiť pre všetkých. Nemôžeme akceptovať uplatňovanie rôznych pravidiel a povinností pre európskeho výrobcu a poľnohospodárskeho výrobcu z krajiny mimo EÚ. Akceptovať to znamená akceptovať zníženie konkurencieschopnosti nášho odvetvia poľnohospodárstva a nesmierny dosah takéhoto vývoja na pracovníkov v Európe. Som za voľný obchod, ale v symetrických podmienkach výroby a informácií. Ak takéto podmienky neexistujú, voľný obchod nie je spravodlivým obchodom a hospodárska súťaž nie je spravodlivou hospodárskou súťažou. Na záver by som chcel uviesť, že si nemyslím, že by mal Parlament dohodu medzi EÚ a Marokom ratifikovať bez pridania doložiek týkajúcich sa trhu práce, sociálneho rozmeru a životného prostredia v Maroku. Ak sa to nestane, môže v Európe dôjsť k zániku poľnohospodárskej činnosti a priemyslu potravinového reťazca."@sk19
"Gospod predsednik, oktobra lani sem vložil vprašanje za pisni odgovor Komisiji v zvezi z razhajanji med številkami v različnih službah EU o uvozu paradižnika iz Maroka v EU. Leta 2008 je med podatki GD TAXUD in Eurostata prišlo do razlike za približno 100.000 ton. Komisija je odgovorila, da problem spremlja in ga rešuje, vendar pa mi ni jasno, ali bo tudi dosegla tisto, kar si evropski državljani in evropski proizvajalci zaslužijo. Paradižnikov v Evropsko unijo ne uvažamo samo iz Maroka, temveč tudi iz ostalih tretjih držav. Poiskati moramo način, da bodo pogajanja pravična za vse in da ne bodo šla na račun evropskega kmetijskega sektorja. Poiskati pa moramo tudi način, da bomo nadzorovali to, kar uvažamo iz drugih držav zunaj EU, zlasti v nekaterih severnoevropskih pristaniščih. Brez učinkovitega nadzora meja bo prihodnost evropskega kmetijskega sektorja zelo težka. Če bo sporazum med EU in Marokom povzročil škodo evropski pridelavi paradižnikov, bo pridelavo na tleh EU zelo težko obnoviti. Pravila in obveznosti morajo veljati za vse, to pa pomeni pošteno konkurenco. Česar ne moremo sprejeti, je to, da za evropske proizvajalce in kmetijske proizvajalce zunaj EU veljajo različna pravila in dolžnosti. Če bi to sprejeli, bi sprejeli izgubo konkurenčnosti našega kmetijskega sektorja in ogromen vpliv na delovno silo v Evropi. Podpiram prosto trgovino, vendar pod somernimi pogoji pridelave in informacij. Če tega ni, potem prosta trgovina ni poštena trgovina, konkurenca pa ni poštena konkurenca. Mislim pa tudi, da Parlament tega sporazuma ne bi smel ratificirati, dokler se vanj ne bi vključile določbe o trgu dela, socialni razsežnosti in okolju v Maroku. Če se to ne zgodi, lahko izgubimo našo evropsko kmetijsko dejavnost in naš sektor prehranjevalne verige."@sl20
". Herr talman! I oktober förra året lade jag fram en skriftlig fråga till kommissionen om skillnaden mellan siffrorna inom EU:s olika avdelningar i fråga om EU:s tomatimport från Marocko. År 2008 var skillnaden omkring 100 000 ton mellan generaldirektoratet för skatter och tullar och Eurostat. Kommissionen svarade att man hade iakttagit problemet och höll på att lösa det, men enligt min uppfattning är det osäkert om kommissionen kommer att uppnå det som de europeiska medborgarna och producenterna förtjänar. I EU importerar vi inte bara tomater från Marocko, utan också från andra tredjeländer. Vi borde se till att förhandlingarna är rättvisa för alla, och inte sker på den europeiska jordbrukssektorns bekostnad. Vi borde också se till att kunna kontrollera vad det är vi importerar från länder utanför EU, i synnerhet i vissa nordeuropeiska hamnar. Utan effektiva gränskontroller kommer inte den europeiska jordbrukssektorn att få någon lätt framtid. Om den europeiska tomatproduktionen påverkas negativt av avtalet mellan EU och Marocko kommer det att bli mycket svårt att återskapa produktion på europeisk mark. Reglerna och skyldigheterna bör gälla för alla, så att konkurrensen blir rättvis. Vi kan inte acceptera att man tillämpar olika regler och skyldigheter för europeiska producenter och för jordbruksproducenter utanför EU. Om något sådant accepteras innebär det att man accepterar att en del av konkurrenskraften hos vår jordbrukssektor går förlorad, vilket skulle få enorma följder för arbetskraften i Europa. Jag är för frihandel, men bara om det råder symmetriska villkor för produktion och information. I annat fall är frihandel inte en rättvis handel och konkurrensen inte rättvis. Avslutningsvis anser jag inte att parlamentet bör ratificera avtalet mellan EU och Marocko utan att klausulerna om arbetsmarknaden, den sociala dimensionen och miljön i Marocko finns med i det. I annat fall kan det hända att den europeiska jordbruksverksamheten och livsmedelsindustrin går förlorad."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"DG TAXUD"13
"Ramon Tremosa i Balcells,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,9
"Ramón Tremosa i Balcells,"21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph